ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του Πρακτικού της αριθ. 4/ 2014 Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του Πρακτικού της αριθ. 4/ 2014 Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του Πρακτικού της αριθ. 4/ 2014 Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ Αριθ. Αποφ. 21/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η «Εξέταση ενστάσεων της εταιρείας της ΕΥΠΛΟΙΑ Α.Τ.Ε. και της εταιρείας ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. κατά του διαγωνισμού «Οικιστική Αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Ν.Σουλίου Δήμου Εμμ.Παππά Ν.Σερρών» ποσού ,00 και έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.» Στο Χρυσό σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ύστερα από την 1845/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καραλής Αθανάσιος Πρόεδρος 1. Νότας Δημήτριος μέλος 2. Στόικος Γεώργιος Αντιπρόεδρος 3.Νάνου Μήτρακα Πασχαλία Μέλος 4. Κουρκουνάσιου Μήτα Αναστασία 5. Ραβάνη Χριστίνα 6. Τσούκαλος Χρήστος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Καραγκιόζη Αναστασία υπάλληλο του Δήμου. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: α) τις αρίθμ. 169/2013 και 1/2014 αποφάσεις του και Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και ο καθορισμός ημερομηνίας για την επαναληπτική δημοπρασία του έργου Οικιστική Αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Ν.Σουλίου Δήμου Εμμ.Παππά Ν.Σερρών ποσού ,00. Από τον Δήμαρχο εκδόθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας η οποία δημοσιεύτηκε και στις εφημερίδες: Φ.Ε.Κ., Δημοπρασιών και πλειστηριασμών, Ηχώ Δημοπρασιών, Ελευθερία, Πανσεραϊκή καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η δημοπρασία διεξήχθη στις και συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία δεκαοκτώ (18) ενδιαφερόμενοι και έγιναν δεκτοί οι έντεκα (11).

2 Η εταιρεία ΕΥΠΛΟΙΑ Α.Τ.Ε. υποψήφιος ανάδοχος, η οποία αποκλείστηκε από την επιτροπή γιατί δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων βάσει της παρ α ιν της Διακήρυξης, κατέθεσε ένσταση κατά του Πρακτικού της Δημοπρασίας, και στην ένσταση αναφέρει ότι: εσφαλμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού ακύρωσε την συμμετοχή της συγκεκριμένης εταιρείας, με την αιτιολογία ότι δεν προσκόμισε στον διαγωνισμό υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, όπως προβλέπεται στην παρ iv της Διακήρυξης του διαγωνισμού, αλλά προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνει ότι η εταιρεία «δεν έχει δημόσιο έργο σε εξέλιξη», δήλωση που κατά το σκεπτικό της ενιστάμενης εταιρείας καλύπτει πλήρως την απαίτηση της Διακήρυξης του διαγωνισμού περί μη υπέρβασης των ορίων ανεκτέλεστου. Η Επιτροπή Διαγωνισμών του Δήμου Εμμ.Παπά με την από 05/02/2014 γνωμοδότηση της, απορρίπτει την ένσταση, για τους εξής λόγους: Η αναγραφή στο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της φράσης «Δεν προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων βάσει της παρ α.iv της Διακήρυξης», είχε την έννοια της μη υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης με την ακριβή διατύπωση που ζητείται από την παρ α.iv της Διακήρυξης, και όχι τον κατ ουσίαν προσδιορισμό του ύψους του ανεκτέλεστου, το οποίο κατά δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας προκύπτει μηδενικό, λόγω της μη ύπαρξης δημοσίου έργου σε εξέλιξη. Στην ουσία της απόρριψης της εν λόγω εταιρείας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με την ανωτέρω δήλωση παραβιάζεται ευθέως η Πρότυπη Διακήρυξη του διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία, η μη υπέρβαση του ορίου του ανεκτέλεστου δηλώνεται με συγκεκριμένη διατύπωση, και μάλιστα μετά την ανάδειξη του αναδόχου, ζητείται λεπτομερής εικόνα των ανεκτέλεστων έργων και η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για αυτά. Παράλληλα, προσβάλλεται η αρχή της αυστηρής τυπικότητας της Διακήρυξης, η οποία, αποτελώντας την κανονιστική πράξη που διέπει την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν επιτρέπει οποιαδήποτε απόκλιση από τα οριζόμενα σε αυτήν. Επίσης, με την διατύπωση ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει κανένα έργο σε εξέλιξη, δεν καλύπτεται, κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, το όριο του ανεκτέλεστου έργου ή έργων τα οποία βρίσκονται ενδεχομένως υπό οποιασδήποτε μορφής αναστολή (π.χ. προσωρινή διακοπή εργασιών). Βέβαια, είναι εξαιρετικά δύσκολο, οι ενδεχόμενες αυτές περιπτώσεις να υπερκαλύψουν το όριο του ανεκτέλεστου που τίθεται στην Νομοθεσία, και το οποίο για την συγκεκριμένη τάξη που ανήκει η εταιρεία ισούται με το τριπλάσιο του ανωτάτου ορίου της τάξης της. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφερθεί πως ο λογικός (και όχι νομικός) ισχυρισμός της ενιστάμενης εταιρείας, ότι η διατύπωση «δεν έχω κανένα έργο σε εξέλιξη» υπερκαλύπτει την υποχρέωση της Διακήρυξης για την βεβαίωση μη υπέρβασης του ορίου του ανεκτέλεστου, δεν προβλέπεται ότι επιτρέπεται (αλλά ούτε και απαγορεύεται) από καμία γνωστή διάταξη Νόμου ή Νομολογίας που έχει παραχθεί έως σήμερα. Η εταιρεία ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. υποψήφιος ανάδοχος, κατέθεσε ένσταση κατά του Πρακτικού της Δημοπρασίας, και στην ένσταση αναφέρει ότι: 1. ότι το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε στον διαγωνισμό από ορισμένους εκ τους διαγωνιζομένους, δεν ανήκει, σύμφωνα με την κατάσταση υποψηφίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, στο συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο σχήμα, αλλά ανήκει σε άλλη εταιρεία,

3 2. ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται από τους υποψηφίους στον διαγωνισμό, θα πρέπει να φέρουν, σύμφωνα με την 387/2012 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από κάποια Δημόσια Αρχή ή Κ.Ε.Π., έστω και αν δεν ορίζεται κάτι τέτοιο στη Διακήρυξη του διαγωνισμού, 3. ότι τα όσα αναγράφονται στις υπεύθυνες δηλώσεις ορισμένων εκ των κοινοπρακτούντων μελών των διαγωνιζόμενων κοινοπραξιών, δεν αναφέρονται στην επιχείρηση αλλά στον ατομικό εργολήπτη ως φυσικό πρόσωπο, οπότε και πρέπει να θεωρηθούν ως μη υποβληθείσες, 4. ότι η βεβαίωση του Μ.Ε.Ε.Π. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ορισμένων εκ των κοινοπρακτούντων μελών των διαγωνιζόμενων κοινοπραξιών, δεν είναι του Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. όπως αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση, αλλά του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., οπότε τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης είναι ελλιπή και ανακριβή, 5. ότι η οικονομική προσφορά που υπεβλήθη από ορισμένες διαγωνιζόμενες κοινοπραξίες, στο πεδίο που αναγράφεται η προσφερόμενη έκπτωση ολογράφως σε ακέραιες μονάδες, αναγράφεται σε ποσοστιαίες μονάδες, άρα θα πρέπει να εκληφθεί ως δεκαδικό της μονάδας, 6. ότι στις υπεύθυνες δηλώσεις ορισμένων εκ των κοινοπρακτούντων μελών των διαγωνιζόμενων κοινοπραξιών παρουσιάζονται ασάφειες και ανακρίβειες ως προς τον προσδιορισμό του ατόμου για τον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης, 7. ότι η υπεύθυνη δήλωση ορισμένων εκ των κοινοπρακτούντων μελών των διαγωνιζόμενων κοινοπραξιών, φέρουν στην πρώτη τους σελίδα ημερομηνία 28/1/2014 και στη δεύτερη 14/1/2014, οπότε τα στοιχεία της είναι ανακριβή, 8. ότι τα ποσοστά συμμετοχής διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας στην κατασκευή του έργου, δεν καλύπτουν το σύνολο του έργου, δεδομένου ότι η ολόγραφη αναγραφή υπερισχύει πάντοτε της αριθμητικής 9. ότι εργοληπτική επιχείρηση που συμμετείχε στον διαγωνισμό υπέβαλε μόνο δύο φακέλους (Φάκελο Δικαιολογητικών και Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς) και όχι Φάκελο Προσφοράς, όπως προβλέπεται από την Διακήρυξη, 10. ότι εργοληπτική επιχείρηση που συμμετείχε στον διαγωνισμό προσκόμισε αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο) χωρίς να προσκομίσει πιστοποιητικό της εποπτεύουσας την εταιρεία αρχής ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, όπως προβλέπεται από την Διακήρυξη, 11. ότι η δήλωση κοινοπραξίας διαγωνιζόμενης επιχείρησης αναγράφει ότι η κοινοπραξία συμμετέχει στον διαγωνισμό της 14/1/2014, ενώ ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 28/1/2014, χωρίς να αναφέρει πουθενά ότι η συγκεκριμένη δήλωση ισχύει και για την επανάληψη του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά με την από 05/02/2014 γνωμοδότηση της, απορρίπτει την πλειοψηφία των ισχυρισμών της ένστασης, για τους εξής λόγους: 1. Με την υπ αριθμ. 783/2001 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται η προσφορά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό να υποβάλλεται μόνο από το πρόσωπο ή την εταιρεία ή την κοινοπραξία που παρέλαβε τα συγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης. Συνεπώς, προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα ακύρωσης διαγωνιζομένου ο οποίος κατέθεσε προσφορά, το τεύχος της οποίας παρέλαβε άλλο πρόσωπο από αυτό που

4 συμμετείχε στον διαγωνισμό. Ο μόνος περιορισμός που τίθεται από την Διακήρυξη αναφορικά με την χορήγηση εντύπου οικονομικής προσφοράς, είναι, ότι για τον συγκεκριμένο τρόπο δημοπράτησης (άρθρο 6 του Ν. 3669/08), το έντυπο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου. 2. Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η υπ αριθμ. 387/2012 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρεται (α) σε έργο που ως προς το είδος του αλλά και τον προϋπολογισμό του υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 πράγμα που δεν ισχύει για το έργο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, το οποίο ούτε ως προς το είδος του ούτε και προς τον προϋπολογισμό του δεν υπάγεται στο Π.Δ. 60/2007, (β) αφορά όχι στο σύνολο των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλλονται σε δημοπρασία έργου, αλλά σε ειδική Υπεύθυνη Δήλωση υπεργολάβου που δεν συμμετέχει αυτοπροσώπως στην δημοπρασία του έργου, (γ) στο σκεπτικό της Απόφασης καθίσταται προφανές (εδ. 5) ότι η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στις Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν αφορά σε ενδιαφερόμενους που προσέρχονται αυτοπροσώπως στον διαγωνισμό. Προς ενίσχυση των ανωτέρω, τα όσα αναφέρονται στην ένσταση για το συγκεκριμένο θέμα, έρχονται σε αντίθεση με τις υπ αριθμ. 239/2005 και 274/2011 προγενέστερες αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες αποφάνθηκαν ότι απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μόνο όταν προβλέπεται ρητά από την Διακήρυξη. Ακόμη και εάν ίσχυε η ανωτέρω Απόφαση (9387/2012) και για τον κρινόμενο διαγωνισμό, οι κατατεθειμένες Υ/Δ των διαγωνιζομένων εμπίπτουν στην εξαίρεση του 3ου εδαφίου της παραγράφου 1 του Άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, με βάση το οποίο δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής όταν ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται αυτοπροσώπως στις αρμόδιες υπηρεσίες προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας, όπως δηλαδή διεξήχθη και ο αναφερόμενος διαγωνισμός. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη φάση κατάθεσης των προσφορών, ήλεγξε την ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων στη κάθε διαγωνιζόμενη κοινοπραξία, προκειμένου να διαπιστώσει την κοινή κατάθεση της προσφοράς, ώστε να μην απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στις Υπεύθυνες Δηλώσεις. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής, και σε περίπτωση που προέκυπτε διαγωνιζόμενη κοινοπραξία, η προσφορά της οποίας δεν κατατέθηκε και από τους δύο διαγωνιζομένους (όπως και συνέβη), προσκομίστηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού το απαιτούμενο από της Διακήρυξη ειδικό πληρεξούσιο για την κατάθεση της προσφοράς από έναν εκ των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Διαγωνισμού καλώς δεν απέρριψε τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο για τη μη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις παρ. 1 & 2 της περίπτωσης 2 (μη υπαγωγή του συγκεκριμένου έργου στο Π.Δ. 60/2007 και λαμβάνοντας υπόψη τις υπ αριθμ. 239/2005 και 274/2011 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας). Όπως είναι γνωστό, από κανένα σημείο της διακήρυξης με βάση την οποία διεξάγεται η δημοπρασία δεν προκύπτει η απαίτηση για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων επί των υποβλητέων βάσει αυτής υπευθύνων δηλώσεων. Εάν η αναφερόμενη Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας έπρεπε να εφαρμόζεται σε όλα τα δημοπρατούμενα έργα, το Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. θα είχε εκδώσει αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση, δεδομένου ότι είναι αποκλειστικά αρμόδιο να εγκρίνει την οποιαδήποτε αλλαγή στα πρότυπα τεύχη των διακηρύξεων για τις Δημοπρασίες δημοσίων έργων.

5 Συνεπώς, ο Δήμος δεν πιστεύουμε ότι νομιμοποιείται να απορρίψει συμμετοχή διαγωνιζόμενου για λόγο που δεν απαιτεί η εγκεκριμένη Διακήρυξη. 3. Στην περίπτωση ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων (όπως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ένσταση), προκύπτει από διατάξεις της Διακήρυξης (π.χ. παρ. 3.3, 22.2, α κ.α), ότι ο διαγωνιζόμενος ως φυσικό πρόσωπο ταυτίζεται πλήρως με την ατομική επιχείρηση, δεδομένου ότι νόμιμα εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν σε κάθε διαδικασία. Οποιαδήποτε δήλωση αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και υπογράφεται από αυτόν (π.χ. περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάριση), προφανώς αναφέρεται στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση την οποία εκπροσωπεί, και όχι σε αυτόν ως φυσικό πρόσωπο. 4. Το Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αποτελεί αποκλειστικό διάδοχο σχήμα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στα θέματα Δημοσίων Έργων, συνεπώς η αναγραφή στις υπεύθυνες δηλώσεις του προηγούμενου ονόματος του Υπουργείου, τμήμα του οποίου αποτελεί και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, δεν προβάλλει καμία αμφισβήτηση όσον αφορά στην ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων του φορέα που εκδίδει την βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. του εκάστοτε διαγωνιζόμενου. 5. Η επανάληψη της φράσης τοις εκατό ή του συμβόλου % στο πεδίο της ολόγραφης αναγραφής του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στο οποίο δηλώνονται τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κάθε ομάδας εργασιών, δεν προβάλλει καμία αμφισβήτηση όσον αφορά στο ύψος της προσφερόμενης έκπτωσης κάθε επιμέρους ομάδας εργασιών, διότι ο τίτλος της στήλης στον οποίο αναγράφεται το σύμβολο %, δεν αποτελεί στοιχείο του υπολογισμού της έκπτωσης, αλλά ενημέρωση των διαγωνιζομένων για την θέση και τον τρόπο δήλωσης του ποσοστού έκπτωσης. 6. Για την περίπτωση της Κ/Ξ Γκότσης Στ. Μπακάλης Αν. Χρ., στο εδάφιο 3 της υπεύθυνης δήλωσης της, όσον αφορά το σκέλος το οποίο ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (πειθαρχικό παράπτωμα), δεν παρουσιάζεται καμία απολύτως ασάφεια ως προς τα δηλούμενα. Στην περίπτωση, όμως, του εδαφίου 8 της ίδιας υπεύθυνης δήλωσης, τα όσα δηλώνονται, ερμηνευόμενα υπό την στενή και απόλυτη συντακτική ερμηνεία των αναγραφομένων, δεν αποτελούν δέσμευση της Εργοληπτικής Επιχείρησης ως προς τα δηλωθέντα, με συνέπεια να δημιουργείται ασάφεια ως προς τον προσδιορισμό της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία αυτά αναφέρονται. 7. Στην περίπτωση της ανακολουθίας των ημερομηνιών στην υπεύθυνη δήλωση κοινοπρακτούσας επιχείρησης, θεωρούμε ότι, εφόσον και οι δύο αναγραφόμενες ημερομηνίες είναι εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από το εδ. 2 του άρθρου της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο «Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση.», δεν τίθεται θέμα παρερμηνείας όσον αφορά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δηλώνονται υπεύθυνα τα όσα αναγράφονται σε αυτή. 8. Για την περίπτωση της εσφαλμένης αναγραφής των ποσοστών συμμετοχής των μελών κοινοπραξίας στην εκτέλεση του έργου, αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 και την παρ της Διακήρυξης του διαγωνισμού σε αυτού του είδους τις κοινοπραξίες, ο έλεγχος των ποσοστών συμμετοχής δεν αποτελεί στοιχείο ελέγχου της Επιτροπής Διαγωνισμού. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις, συνάγεται ότι ο έλεγχος των ποσοστών συμμετοχής θα απαιτούνταν μόνο στην περίπτωση που θα κοινοπρακτούσαν δύο ή περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις για την ίδια κατηγορία εργασιών (όπως π.χ. στην περίπτωση αναβάθμισης ορίου λόγω κοινοπραξίας της παρ της

6 Διακήρυξης), οπότε και θα έπρεπε να ελεγχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού ότι και οι δύο καλύπτουν ποσοστιαία το 100 % της κατηγορίας αυτής. 9. Στην παρ. 3.2 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους,», ενώ στην παρ αναφέρεται ότι «Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού». Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο φάκελος προσφοράς αποτελείται κατ ελάχιστον από δύο ξεχωριστούς φακέλους και όχι ότι κατ ανάγκη περιέχει δύο ξεχωριστούς φακέλους εντός τρίτου φακέλου. 10. Για την περίπτωση εργοληπτικής επιχείρησης η οποία δεν προσκόμισε πιστοποιητικό της εποπτεύουσας της αρχής ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσκόμισε στον διαγωνισμό το υπ αριθμ. πρωτ. 32/ Πιστοποιητικό Περί Τροποποιήσεων Καταστατικού και Μη Λύσης και Μη Εκκαθάρισης και Είδους Μετοχών του Επιμελητηρίου Σερρών, στο τελευταίο εδάφιο του οποίου αναφέρεται ότι «Οι μετοχές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της είναι στο σύνολό τους ονομαστικές». 11. Στην περίπτωση της κοινοπραξίας, η δήλωση σύστασης της οποίας αναφέρει ότι συμμετέχει στον διαγωνισμό της 14/1/2014, αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό υποβάλλεται ως προς την απόδειξη σύστασης της κοινοπραξίας και όχι ως εξουσιοδότηση / αδειοδότηση υποβολής προσφοράς σε συγκεκριμένη ημερομηνία διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ήλεγξε από το συγκεκριμένο δικαιολογητικό εάν οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν προσφορά υπό τη μορφή ή όχι της κοινοπραξίας, γεγονός που σαφώς και αδιαμφισβήτητα προκύπτει από τη διατύπωση του κειμένου. Η (μη αναγκαία) αναγραφή στο κοινοπρακτικό της ημερομηνίας του διαγωνισμού, δεν αποτελεί στοιχείο ελέγχου της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά τη φάση του διαγωνισμού και δεν θα μπορούσε επομένως να οδηγήσει στην ακύρωση του διαγωνιζομένου. Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει: α) για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και β) για την αποδοχή ή απόρριψη των ανωτέρω ενστάσεων. Η Οικονομική Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, το αρ. 72 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Δέχεται την ένσταση της εταιρείας ΕΥΠΛΟΙΑ Α.Τ.Ε. γιατί θεωρεί ότι η διατύπωση στην Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας «δεν έχω κανένα έργο σε εξέλιξη» καλύπτει την υποχρέωση της Διακήρυξης για την βεβαίωση μη υπέρβασης του ορίου του ανεκτέλεστου και την κάνει δεκτή στον διαγωνισμό. 2. Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Εμμ.Παππά και αποδέχεται από αυτήν μόνο ότι αφορά την εταιρεία Κ/Ξ Γκότσης Στ. Μπακάλης Αν. Χρ. 3. Καθορίζει βάσει των ενστάσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού κατά σειρά μειοδοσίας με βάση τις τελικές διορθωμένες προσφορές:

7 Α/Α Αριθμός ΜΕΙΟΔ Φακέλου Ο-ΣΙΑΣ προσφορ άς ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ % 1 6 Κ/Ξ ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΑΝ.- ΖΑΧΑΡΟΥΔΗΣ Γ. 43, Κ/Ξ ΜΑΝΟΣ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Μ. 38, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. 36, Κ/Ξ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ Δ. 36, ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. 33, Α. ΝΑΣΚΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33, Κ/Ξ ΠΑΛΛΑΣ ΑΣΤ. ΛΑΖΟΥΔΗΣ ΑΘ. ΔΗΜΟΣΙΑ 32,47 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 8 3 Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚ. ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤ. 31, Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΙΡΙΣ ΧΑΛΑΤΣΗ Ο.Ε. «ΣΙΡΙΣ» - 31,32 ΜΙΞΟΥΔΗΣ Γ ΕΥΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. 31,31 ΕΥΠΛΟΙΑ Α.Τ.Ε ΕΡΓΟΤΕΛ Α.Τ.Ε. 26,29 4. Κ α τ α κ υ ρ ώ ν ε ι το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναθέτει την εκτέλεση του έργου Οικιστική Αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Ν.Σουλίου Δήμου Εμμ.Παππά Ν.Σερρών στην μειοδότρια εταιρεία Κ/Ξ Καφεστίδης Ι. Αν. Ζαχαρούδης Γ. η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,57%, επί των τιμών του Τιμολογίου της υπηρεσίας. 5. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2014. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια πινακίδων και εργασίες

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια πινακίδων και εργασίες Κεντρικό:Δημ. Υψηλάντου 8 &Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 14/2012 Αρ.Πρωτ.: 6.123 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΚΑΛΟΔΡΟΜΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΥ» ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛ.: 27/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΣΑΤΑ (Κ.Α.: 20.7325.27) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας».

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 30 04-2015 Αριθ. Πρωτ.: 11188 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 125 Περίληψη Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 714/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 72/2011 Αρ.Πρωτ.: 6.122 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 e-mail:info@asda.gr, website www.asda.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 12/2015 από (15-05- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 12/2015 από (15-05- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 12/2015 από (15-05- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Διαβίβαση Πρακτικού Ι, Ενστάσεων επί του Πρακτικού Ι και Εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για έργα στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για έργα στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2011 Αρ. Πρωτ.: 17558 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 25.016.92 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : «2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: "Εκτέλεση Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 17/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 17/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 17/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 107/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορά το έργο «Βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) Προϋπολογισµού: 411.192,17 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) Προϋπολογισµού: 411.192,17 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου

Διαβάστε περισσότερα