ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 110, ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 110,640.00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, / /2011 Αριθ. πρωτ.: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 110, ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%) Δραγατσανίου Αθήνα FAX: Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Επικαιροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία της υπάρχουσας εφαρμογής Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων» (Κωδ. ΟΠΣ: ) ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 1

2 Έχοντας υπ όψιν: Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1. το π.δ. 63/2005 ( «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.» (ΦΕΚ 98Α / ), 2. την υπ αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234Β / ), 3. το Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205 Α / ), 4. το π.δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (ΦΕΚ 134 Α / ), 5. το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α / ), 6. το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α / ), 7. το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α / ), 8. το Ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλισης εσόδων Ι.Κ.Α και άλλα θέματα» (ΦΕΚ 270 Α / ), 9. το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α / ), 10. το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267Α / ), 11. το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173 Α / ), 12. το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α / ), 13. το π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α / ), 14. το π.δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138 Α / ), 15. την υπ αριθ /2005 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1637Β ), 2

3 16. την υπ αριθ. Π1/7938/ Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5,12,13 και 16 ) του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ 1313Β / ), 17. την υπ αριθ /35/2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. και εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Υπουργού», στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτού» (ΦΕΚ 847Β / ), 18. τις διατάξεις του άρθ. 8 της υπ αριθ. Π1/6493/ εγκυκλίου της Γ.Γ. Εμπορίου, 19. την υπ αριθ. πρωτ /395/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών» 20. τη συστημική παρέμβαση 7 «Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αδήλωτης εργασίας» 21. την με αρ.πρωτ /ΨΣ10872-Α2 και κωδικό 25 πρόσκληση της 01/12/2010, και την με αρ.πρωτ /ΨΣ182-Α2 τροποποίηση αυτής, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2, 22. την με αρ. πρωτ. 315 / αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου "Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας" προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 23. την με αρ. πρωτ /ΨΣ315-Α2 / Απόφαση ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» (με κωδικό MIS ) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος», «Αττική» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση έργου με αντικείμενο την Επικαιροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία της υπάρχουσας εφαρμογής «Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και εξυπηρέτησης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων» (Κωδ. ΟΠΣ: ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, προϋπολογισθείσης δαπάνης 110, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%). 3

4 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή/ και στις χώρες της Ε.Ε. β) Συμπράξεις - Ενώσεις προσφερόντων, φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τους παρακάτω όρους: - Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. - Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση και κατ επέκταση της αμοιβής τους. - Ο συμμετέχων πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 6.Β της παρούσας, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης έργου. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί 1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, Β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: 1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4

5 4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 5) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο, επαγγελματικό μητρώο Γ. Να δηλώνεται ότι, αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 6 του παρόντος. Δ. Δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος. Ε. Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι: Α. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, Β. δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους, 5

6 Γ. η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου Δ. συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 3) Νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, καταστατικό κλπ) Β. Οι Ενώσεις/ Κοινοπραξίες Προμηθευτών Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν: 1) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α. του παρόντος και 2) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον 6

7 χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες οι επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις αναφέρονται σε εντελώς δευτερεύοντα στοιχεία, οπότε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται αιτιολογημένα να τις αποδεχτεί. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα σβησίματα προσθήκες διορθώσεις. Οποιαδήποτε διόρθωση πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τιμές Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές θα δίνονται με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφεται δε το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %, στο οποίο υπάγονται οι υπό παροχή υπηρεσίες. Οι κρατήσεις ανέρχονται στο 3,072%. 7

8 Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι εφ όσον η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στις τιμές πρέπει να περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3.1 Στόχοι του Έργου Οι προτεινόμενες απλουστεύσεις στοχεύουν στην καταγραφή της κινητικότητας του προσωπικού των Επιχειρήσεων μέσω: της συμμόρφωσης των μητρώων επιχειρήσεων και εργαζομένων με το νέο θεσμικό πλαίσιο της απλούστευσης του συστήματος καταγραφής των απολύσεων, προσλήψεων και οικειοθελών αποχωρήσεων της απλούστευσης του συστήματος καταγραφής των συγκεντρωτικών καταστάσεων εργαζομένων στις επιχειρήσεις της χώρας και των συνθηκών εργασίας σε αυτές της απλούστευσης του συστήματος για την παρακολούθηση της υπερωριακής απασχόλησης Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: Η πληρέστερη αποτύπωση και ποσοτικοποίηση της Αγοράς Εργασίας. Επομένως, το έργο θα συμβάλλει στο σχεδιασμό της πολιτικής για τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης. Μείωση του χρόνου αναμονής και της φυσικής παρουσίας πολιτών και Επιχειρήσεων στις υπηρεσίες και τους Εποπτευόμενους Φορείς του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους Πολίτες. Υποστήριξη του έργου του ελέγχου των επιχειρήσεων σε ότι αφορά τις συνθήκες εργασίας. 8

9 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Στον καλύτερο, πληρέστερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεων και πολιτικών του ΥΕΚΑ Βασικοί Ωφελούμενοι από τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος θα είναι: Εργοδότες και Επιχειρήσεις Εργαζόμενοι στις Επιχειρήσεις Καταγεγραμμένοι Άνεργοι 3.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΕΚΑ) υλοποίησε στο πλαίσιο του 3 ΚΠΣ έργο πληροφορικής, το οποίο, μέσω εφαρμογών, παράγει ψηφιακές υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, για ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων για την Καταγραφή της Τακτικής Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και την εξυπηρέτηση Εργαζομένων και Επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ και το ΥΕΚΑ. Τα Έντυπα που υποβάλλονται από τις Επιχειρήσεις στους φορείς είναι τα παρακάτω: 1. Απογραφικό Δελτίο Εργοδοτών 2. Απογραφικό Δελτίο Εργαζομένου 3. Αναγγελία Πρόσληψης (κατά ΟΑΕΔ) 4. Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης 5. Αναγγελία Παύσης Εργασίας 6. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας 7. Αίτηση για Άδεια Υπερωριακής Απασχόλησης 8. Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης 9. Αίτηση για Άδεια Περαιτέρω Υπερωριακής Απασχόλησης 10. Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργαζομένων Οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος είναι : Η δημιουργία μητρώου εργοδοτών και εργαζομένων Η καταγραφή των μεταβολών της εργασιακής κατάστασης των εργαζομένων Η παρακολούθηση της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων 9

10 Ειδικότερα, τα υποσυστήματα από τα οποία αποτελείται το ΠΣ για την Καταγραφή Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και την εξυπηρέτηση Εργαζομένων και Επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα: Υποσύστημα Μητρώου Εργοδοτών και μητρώου Εργαζομένων και Ανέργων Υποσύστημα Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Εργαζομένων Υποσύστημα Υποβολής Αιτήσεως Υπερωριακής Απασχόλησης από το ΣΕΠΕ. Υποσύστημα Υποβολής Αναγγελίας Πρόσληψης, Απολύσεων και Οικειοθελούς Αποχώρησης Υποσύστημα Ανάλυσης Δεδομένων Εξαγωγής Στατιστικών Τα ανωτέρω υποσυστήματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μητρώα: Υποσύστημα Μητρώου Εργοδοτών, Εργαζομένων και Ανέργων Μητρώο Εργοδοτών o Απογραφή εργοδότη o Μεταβολή στοιχείων εργοδότη Μητρώο εργατικού δυναμικού o o Απογραφή εργαζομένου Μεταβολή στοιχείων εργαζομένου Υποσύστημα υποβολής πινάκων προσωπικού Υποβολή ετήσιων πινάκων προσωπικού (ηλεκτρονικά και έντυπα) Υποβολή συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού (ηλεκτρονικά και έντυπα) Υποσύστημα υποβολής αίτησης υπερωριακής απασχόλησης Υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρονικά και έντυπα) από εργοδότες προς ΣΕΠΕ για υπερωριακή απασχόληση Υποσύστημα υποβολής εντύπου ανακοίνωσης πρόσληψης, απόλυσης, αποχώρησης Υποβολή ανακοίνωσης πρόσληψης Υποβολή ανακοίνωσης απόλυσης Υποβολή ανακοίνωσης αποχώρησης Υποσύστημα ανάλυσης δεδομένων εξαγωγής στατιστικών Εξαγωγή αναφορών Υπολογισμός δεικτών Το σύστημα, επί του παρόντος, έχει προβλέψει τη σύνδεση της κεντρικής υπηρεσίας του ΣΕΠΕ, με τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ (Τμήματα Κοινωνικής 10

11 Επιθεώρησης), την κεντρική υπηρεσία του ΥΕΚΑ και την κεντρική υπηρεσία του ΟΑΕΔ στον Άλιμο (σύνολο 83 σημεία σε όλη την Ελλάδα). Αντίστοιχα, Ο ΟΑΕΔ λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστημα για την Προσφορά και Ζήτηση Εργασίας. Καταχωρούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ (Προσωπικά Στοιχεία, Ειδικότητα, κ.λ.π), καθώς και αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού από τις συνεργαζόμενες με τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις. Το σύστημα με βάση τα παραπάνω στοιχεία κάνει ταίριασμα (matching) μεταξύ των ανέργων και των αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού. 3.3 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αναδιοργάνωση, ενημέρωση και η απλούστευση των διαδικασιών του συστήματος, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλου λογισμικού και παραμετροποίησης της υπάρχουσας εφαρμογής, για την πλήρη αξιοποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικών υποβολών από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, των εντύπων που υποχρεούνται να καταθέτουν στον ΟΑΕΔ και το ΣΕΠΕ. Παράλληλα, έχουν υπάρξει αλλαγές στα απαιτούμενα στοιχεία και διαδικασίες της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, τα οποία πρόκειται να θεσπιστούν με υπουργική απόφαση προκειμένου να τεθούν σε ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, έχει οριστεί με Υπουργική Απόφαση κοινή ομάδα εργασίας ΥΕΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ και ΙΚΑ με αντικείμενο την απλούστευση των διαδικασιών γνωστοποίησης μεταβολών εργοδοτών και εργαζομένων, την επεξεργασία των απαιτούμενων εντύπων και σχετικών οδηγιών καθώς και την υποστήριξη του συνόλου των ενεργειών που αφορούν την επικοινωνία μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων ΣΕΠΕ ΙΚΑ ΟΑΕΔ, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διασταύρωση στοιχείων και την υποβολή προτάσεων για τυχόν απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας εργασίας, δηλαδή η τελική μορφή των εντύπων καθώς και η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής θα περιληφθούν στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση. Πιο συγκεκριμένα, τα νέα έντυπα θα είναι τα εξής: 1. Έντυπο 1. Απογραφικό Δελτίο Εργοδότη 2. Έντυπο 2. Απογραφικό Δελτίο Εργαζομένου 3. Έντυπο 3. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης 11

12 4. Έντυπο 4. Πίνακας Προσωπικού (πρώην Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργαζομένων ) 5. Έντυπο 5. Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού 6. Έντυπο 6. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου 7. Έντυπο 7. Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου 8. Έντυπο 8. Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης 9. Έντυπο 9. Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης (πρώην Αίτηση για Άδεια Υπερωριακής Απασχόλησης ) Τα έντυπα Αναγγελία Παύσης Εργασίας και Αίτηση για Άδεια Περαιτέρω Υπερωριακής Απασχόλησης καταργούνται και προστίθεται το Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου Συνεπώς απαιτείται επικαιροποίηση του υπάρχοντος συστήματος προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Αναλυτικότερα, το έργο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 12

13 1. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποστηρικτικών Μηχανισμών για τις On-line Υποβολές Απόδοση Κωδικών Πρόσβασης (On-line Registration) Ορισμός Επιτρεπτών Διαστημάτων Υποβολής των διαφόρων ηλεκτρονικών εντύπων Προσθήκη δυνατότητας προσωρινής αποθήκευσης εντύπων Προσθήκη Αποδεικτικών Υποβολής Προσθήκη δυνατότητας επισύναψης αρχείων στα προς υποβολή έντυπα Προσαρμογή μηχανισμών ασφαλείας για λειτουργία σε περιβάλλον internet 2. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης και απλούστευσης Υποσυστήματος Μητρώων Συμμόρφωση Απογραφικού Εντύπου Εργοδότη / Παραρτημάτων / Εκπροσώπων (Έντυπο 1 - σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, στο εξής ΥΑ) Συμμόρφωση πεδίων Εργοδοτών, Παραρτημάτων και Εκπροσώπων, βάσει της μορφής του Εντύπου 1 Απλούστευση μηχανισμού Υποβολών Εντύπου 1 (έτσι ώστε η εισαγωγή και ενημέρωση στοιχείων Εργοδότη, Παραρτήματος και Εκπροσώπου να γίνεται μέσω μηχανισμού υποβολής εντύπου και όχι απευθείας πάνω στα Μητρώα) Συμμόρφωση Απογραφικού Εντύπου Εργαζόμενου (Έντυπο 2 νέας ΥΑ) Συμμόρφωση πεδίων Εργαζόμενου, βάσει της μορφής του Εντύπου 2 Απλούστευση μηχανισμού Υποβολών Εντύπου 2 (έτσι ώστε η εισαγωγή και ενημέρωση στοιχείων Εργαζομένου να γίνεται μέσω μηχανισμού υποβολής εντύπου και όχι απευθείας πάνω στο Μητρώο) 3. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Καταστάσεων Προσωπικού Συμμόρφωση πεδίων Καταστάσεων Προσωπικού σύμφωνα με το σχετικό έντυπο 4 της νέας ΥΑ (πρώην Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργαζομένων ) Συμμόρφωση υφιστάμενου υποσυστήματος υποβολής Καταστάσεων Προσωπικού (με σύνδεση με το Μητρώο Εργαζομένων και το Υποσύστημα Αναγγελιών), βάσει των πεδίων και της μορφής του εντύπου 4 της νέας ΥΑ Συμμόρφωση πεδίων XML σχήματος το οποίο θα διατίθεται στις Επιχειρήσεις για παραγωγή αρχείων Καταστάσεων Προσωπικού μέσω τρίτων μηχανογραφικών προσαρμογών, βάσει του εντύπου 4 13

14 Συμμόρφωση πεδίων stand-alone εφαρμογής συμπλήρωσης Καταστάσεων Προσωπικού, η οποία θα διατίθεται στις επιχειρήσεις για offline (χωρίς σύνδεση στο Internet) συμπλήρωση των Καταστάσεων Προσωπικού, βάσει του εντύπου Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Αναγγελιών Συμμόρφωση πεδίων Αναγγελίας Πρόσληψης, Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού και Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου σύμφωνα με τη μορφή των εντύπων 3, 5 και 6 της νέας ΥΑ αντίστοιχα. Συμμόρφωση οντοτήτων και απλούστευση μηχανισμών υποβολής για το νέο έντυπο 7: Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου σύμφωνα με τη νέα ΥΑ. Κατάργηση οντότητας «Αναγγελίας Παύσης Εργασίας», καθώς δεν περιλαμβάνεται στην νέα ΥΑ. 5. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Υπερωριακής Απασχόλησης Συμμόρφωση πεδίων Αναγγελίας Υπερωριακής Απασχόλησης και Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης, σύμφωνα με τη μορφή των εντύπων της νέας ΥΑ Κατάργηση οντότητας «Αίτηση για Άδεια Περαιτέρω Υπερωριακής Απασχόλησης», καθώς δεν περιλαμβάνεται στη νέα ΥΑ. Συμμόρφωση Επιχειρηματικής Λογικής υπολογισμού ορίων υπερωριακής απασχόλησης με βάση τις αλλαγές της σχετικής νομοθεσίας. Ενσωμάτωση παραμετρικών κανόνων υποστήριξης της σχετικής λειτουργικότητας 6. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Στατιστικών Καταστάσεων Προσαρμογές με βάση τις αλλαγές σε όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα 7. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Ενημέρωσης ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (υπάρχοντος συστήματος του ΟΑΕΔ για την παρακολούθηση της Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας) Προσαρμογές με βάση τις αλλαγές στις σχετικές οντότητες άντλησης στοιχείων. Δημιουργία μηχανισμού διασύνδεσης (μέσω web services) με το ΟΠΣ-ΟΑΕΔ για την άμεση ενημέρωσή του με τις μεταβολές της κατάστασης εργαζομένων ανέργων και εργοδοτών σε πραγματικό χρόνο όταν αυτές πραγματοποιούνται (on line). 8. Λοιπές Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του έργου 14

15 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Αρχείων ΙΚΑ (πριν την παραγωγική λειτουργία του συστήματος) o o o o Μητρώο Επιχειρήσεων / Εργοδοτών Μητρώο Παραρτημάτων Επιχειρήσεων Μητρώο Εργαζομένων (ασφαλισμένων στο ΙΚΑ) Σχέσεις Εργοδοτών Εργαζομένων (βάσει πρόσφατων ΑΠΔ) Δημιουργία μηχανισμού διασύνδεσης (μέσω web services) με το ΟΠΣ-ΙΚΑ για άμεση επικαιροποίηση των δεδομένων των εργοδοτών και των εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχει ζήτηση (on line - upon request). Δημιουργία μηχανισμού τήρησης ιστορικότητας μεταβολών Ανάλυση / Σχεδίαση Τεκμηρίωση Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας 9. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες του συστήματος τουλάχιστον 20 ωρών. Συνολικά θα εκπαιδευτούν μέχρι 10 άτομα τα οποία διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες χρηστών (Διαχειριστές Συστήματος, Τελικοί Χρήστες, Τεχνικοί Διαχειριστές) και θα παραδοθούν Εγχειρίδιο Χρήσης, Εγχειρίδιο Διαχειριστή Συστήματος και Εγχειρίδιο Τεχνικού Διαχειριστή. 10. Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες πιλοτικής και δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (1 μήνα στη Φάση Α και 1 μήνα στη Φάση Β) κατά την οποία θα προετοιμάσει και θα διενεργήσει ελέγχους καλής λειτουργίας του συστήματος και των διασυνδέσεων σε πραγματικό χρόνο με το ΟΠΣ-ΙΚΑ και το ΟΠΣ-ΟΑΕΔ, και θα διορθώσει τυχόν προβλήματα που θα εμφανιστούν και θα επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος. 11. Πνευματικά Δικαιώματα Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, ο πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται 15

16 και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας, που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα Το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου είναι τρεις (3) μήνες. Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις: ΦΑΣΗ Α: Ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και θέση σε λειτουργία αναφορικά με τα ακόλουθα παραδοτέα: i. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποστηρικτικών Μηχανισμών για τις On-line Υποβολές ii. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Μητρώων iii. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Καταστάσεων Προσωπικού iv. Υπηρεσίες Μετάπτωσης Αρχείων ΙΚΑ ΦΑΣΗ Β: Ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και θέση σε λειτουργία αναφορικά με τα ακόλουθα παραδοτέα: i. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Αναγγελιών ii. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Υπερωριακής Απασχόλησης iii. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Στατιστικών Καταστάσεων iv. Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Υποσυστήματος Ενημέρωσης ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (Δημιουργία μηχανισμού διασύνδεσης με το ΟΠΣ-ΟΑΕΔ) v. Δημιουργία Μηχανισμού Διασύνδεσης με το ΟΠΣ-ΙΚΑ 16

17 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω φάσεων: ΦΑΣΕΙΣ ΜΗΝΕΣ Φάση Α Ανάλυση - Σχεδίαση Ανάπτυξη - Τεκμηρίωση - Εγκατάσταση Μετάπτωση Δεδομένων - Παραμετροποίηση Προετοιμασία και Διενέργεια Ελέγχων Εκπαίδευση Πιλοτική Λειτουργία - Έναρξη Λειτουργίας Φάση Β Ανάλυση - Σχεδίαση Ανάπτυξη - Τεκμηρίωση - Εγκατάσταση Προετοιμασία και Διενέργεια Ελέγχων Εκπαίδευση Πιλοτική Λειτουργία - Έναρξη Λειτουργίας Παραδοτέο 1: Πληροφοριακό Σύστημα με τις νέες υπηρεσίες Παραδοτέο 2: Τεκμηριωτικό Υλικό νέων υπηρεσιών Πληροφοριακού Συστήματος Παραδοτέο 3: Εκπαιδευτικό Υλικό που θα περιέχει εγχειρίδιο χρήσης, εγχειρίδιο διαχειριστή συστήματος, εγχειρίδιο τεχνικού διαχειριστή Παραδοτέο 4: Αναφορά Μετάπτωσης αρχείων ΙΚΑ Παραδοτέο 5: Μηχανισμός διασύνδεσης (μέσω web services) με το ΟΠΣ-ΙΚΑ Παραδοτέο 6: Μηχανισμός διασύνδεσης (μέσω web services) με το ΟΠΣ-ΟΑΕΔ Παραδοτέο 7: Ότι αναφέρεται στο 11 της ανωτέρω παραγράφου 3.3 (Πνευματικά Δικαιώματα) 17

18 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ (23%). Στη δαπάνη αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες συντήρησης οι οποίες θα παρασχεθούν μετά την οριστική παραλαβή του. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως ακολούθως: α) Χορήγηση προκαταβολής έως 20% (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της σύμβασης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής με διάρκεια τριών (3) μηνών β) Το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί σε μία (1) δόση, με το πέρας του έργου και την αποδοχή των παραδοτέων από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου. 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Δ/νση: Δραγατσανίου 8 - Αθήνα, μέχρι την..., ώρα:... Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ β) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας γ) Τα στοιχεία του υποψήφιου Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους με δύο αντίγραφα ο καθένας (ένα με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα με την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), με τα ακόλουθα: Ι. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο Φάκελος Δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά καταλληλότητας συμμετοχής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 6 της παρούσας. II. ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Θα περιέχει τους όρους εκπόνησης του έργου, όπως αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο 3.3. «Αντικείμενο του έργου» 18

19 III. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Θα περιέχει την οικονομική προσφορά για την εκπόνηση του έργου (σε χωριστό κλειστό φάκελο) 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α. Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι ο υποψήφιος έχει χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως: Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά τους προσκομίζοντας δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των δύο τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2008 και 2009), καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση-σύμπραξη, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση ένωσης σύμπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή σύμπραξης. Β. Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι ο υποψήφιος έχει τεχνική/ επαγγελματική ικανότητα, όπως: Κατάλογο με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα. 19

20 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής. Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών ή/ και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται με πιστοποιητικό/ βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, δήλωση του εργοδότη των σχετικών συμβάσεων. Υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου της παρούσης κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. Κατάλογο με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου ή/ και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών. Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του (Πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και αποδοχής). Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει για την ασφάλεια των πληροφοριακών δεδομένων των πελατών του (Πιστοποιητικό ISO ή αντίστοιχο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και αποδοχής). ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (α) Τα στοιχεία των παραγράφων 6Α και 6Β είναι κριτήρια ποιοτικής επιλογής και θα εκτιμηθούν με τη διαδικασία ΝΑΙ/ΟΧΙ. Σε περίπτωση που η επιτροπή βαθμολογήσει με ΟΧΙ ένα ή και περισσότερα από τα ανωτέρω στοιχεία, ο υποψήφιος αποκλείεται αυτομάτως από το διαγωνισμό ενώ οι εναπομείναντες φάκελοι δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στον υποψήφιο. (β) Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τους προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι οφείλουν ν απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 20

21 κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δε θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή σφραγίζει, μονογράφει και ανοίγει τους φακέλους των Δικαιολογητικών Καταλληλότητας Συμμετοχής. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Καταλληλότητας Συμμετοχής όσον αφορά στην πληρότητα και στην κανονικότητά τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων που έχουν υποβληθεί. Τα αποτελέσματα του σταδίου αυτού κοινοποιούνται στους αποκλεισθέντες. 2 ο ΣΤΑΔΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή σφραγίζει, μονογράφει και ανοίγει τους φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική από τον υποψήφιο Ανάδοχο και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η διακοπή της διαδικασίας, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των υποβληθεισών προσφορών, η Επιτροπή διακόπτει τη διαδικασία και συνεχίζει τις επόμενες ημέρες, σε συνεχόμενες συνεδριάσεις, μέχρι την αποσφράγιση και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και των φακέλων των τεχνικών προσφορών. 3 ο ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή σφραγίζει, μονογράφει και ανοίγει τους φακέλους της 21

22 Οικονομικής Προσφοράς. Οι φάκελοι των Οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Τα αποτελέσματα των σταδίων 2 και 3 αυτού ανακοινώνονται στο σύνολο των συμμετεχόντων στη διαδικασία. 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα. Το Έργο θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών Μετά τον έλεγχο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες, ακολουθεί η αξιολόγηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, των τυπικά αποδεκτών προσφορών οι οποίες ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του έργου. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, απορρίπτονται για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους, αποκλείονται από τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης. 8.2 Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων των τεχνικών προσφορών, τα οποία δίνονται στον παρακάτω Πίνακα, και θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) κάθε διαγωνιζόμενου Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Α Προσέγγιση Υλοποίησης Έργου 70% Α.1 Αντίληψη έργου από τον Ανάδοχο - Παραδοτέα 15% 22

23 Α.2 Αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών 50% Α.3 Χρονοδιάγραμμα 5% Β Ομάδα Έργου 30% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Η βαθμολόγηση των κριτηρίων Α και Β θα γίνει με την παρακάτω μέθοδο: 0 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 1 4 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 5 8 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 9-10 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: o Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. o Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. o Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. o Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα), κάθε ένα από τα επιμέρους 23

24 στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι ίσος με το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου με τον αριθμό των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10 όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10. (ο προσφέρων την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 8.3 Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: Τ.Β.Ο.Π. =(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 10 όπου: Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό κόστος έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Οικονομική Προσφορά Μειοδότη ορίζεται το μικρότερο συνολικό κόστος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 24

25 Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με το μικρότερο συνολικό κόστος, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10) Υπολογισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς Στο επόμενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Τ.Β.Σ.Π. = (0,20 x Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 x Τ.Β.Τ.Π.) Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το κόστος είναι μικρότερο του 80% του προϋπολογισμού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται μεγαλύτερος από αυτόν που ορίζεται στην προκήρυξη Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμιά φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 25

26 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.4/2002 και της αριθ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ), μετά από αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, από την αρμόδια Επιτροπή η οποία θα συσταθεί με σχετική απόφαση του Ειδικού Γραμματέα. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης θα τηρηθούν πρακτικά. Το έργο θα ανατεθεί στον υποψήφιο Ανάδοχο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης, θα καταρτισθεί σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.4/2002 και στην αριθ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ), μεταξύ του αναδόχου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην οποία θα ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση των ανατιθέμενων υπηρεσιών. 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης θα προβλεφθεί σ αυτήν η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, που θα αντιπροσωπεύει το 10% της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παράδοση και παραλαβή του έργου. 11. ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο, αιτιολογημένα, εφόσον συντρέχει μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες : - Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό - Εάν κατά τη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο, αιτιολογημένα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό. 26

27 Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετάσχοντες σε αυτόν δε θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 12.1 Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/ Κάθε Προσφέρων, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/ «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α /2010). Ο παρών ανοικτός διαγωνισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και... 27

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 Αθήνα, 26/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 467/26-9-22014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε.Π.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 621/19/2015 ΑΔΑ: ΩΒΡΦ46ΨΖΣΠ-7ΞΜ ΑΔΑΜ:15PROC002939628 Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Ποδιώτης Τηλ:210 8668612,8647420 Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑΜ: 15PROC002783572 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο :

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 71003, Ηράκλειο Πληροφορίες : Θεόδωρος Κωστέας Τηλέφωνο : 2810 391072 FAX : 2810 391101 Email : kosteas@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05/11/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16 Αθήνα, 16/9/2014 Αρ. Πρωτ. :451-16-09-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 236/ Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11141 ΤΗΛ. 210 2120700 FAX. 210 2285122 Αριθμός πρωτοκόλλου: 941/08.05.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : 717468-5 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΚΠΕΕ Αμφίκλειας Ταχ. Κωδ.: 35002 Τηλ./Fax: 2234 0 23529 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ Στοιχεία διακήρυξης: 630.7/34/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002080675 2014-05-30

14PROC002080675 2014-05-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης: ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΣΤΕΡΕΑ-ΕΛΛΑΔΑ/7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.21 Αθήνα, 22 /5/2015 Αρ. Πρωτ. :5014/21-5-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.21 «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής. Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Στο ΦΕΚ Δημοσίων για δημοσίευση στην. δημοσίευσης στον ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμβάσεων: Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής. Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Στο ΦΕΚ Δημοσίων για δημοσίευση στην. δημοσίευσης στον ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμβάσεων: Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012 Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Διάρκεια του έργου: Από την

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πληροφορίες : Tηλ.: Fax: 2131501490 mail:..@ydmed.gov.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα././2012 Αρ.Πρωτ.:ΔΙΟΙΚ/

Διαβάστε περισσότερα