Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013 Αριθ. Πρωτ. : 884 Ταχ. /νση: εκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ήµου οικ. έτους 2013 (επανεισαγωγή)». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ηµοτικό Κατάστηµα ( εκελείας 97-Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 22 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ αριθ. 718/2/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό.

2 ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) Χατζηδάκη Μαρία 4) Τάφας Ηλίας 5) Κουτσάκης Μιχαήλ 6) Καβακοπούλου Αγανίκη και 7) Πολίτης Σταύρος, µέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Μπόβος Χαράλαµπος 2) Κόντος Σταύρος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας κ. Αδαµάντιος Παΐδας. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 769/ εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : ΘΕΜΑ: Προϋπολογισµός εσόδων εξόδων οικ. έτους Κύριε Πρόεδρε, Θέτω υπόψη σας σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισµού Eσόδων και Εξόδων του ήµου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013 και εµπεριστατωµένη εισηγητική έκθεση επ αυτού, όπως αυτά επεξεργάστηκε η Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου στην συνεδρίασή της στις 17/1/2013, αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου καθώς και της Επιτροπής διαβούλευσης. Το σχέδιο του προϋπολογισµού αιτιολογεί πλήρως τα κονδύλια των εσόδων και τις πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία φαίνεται ότι ο προϋπολογισµός αυτών βασίστηκε στα µέχρι τώρα οικονοµικά δεδοµένα του παρελθόντος οικονοµικού έτους και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόµενα να πραγµατοποιηθούν έσοδα τρέχοντος οικ. έτους. εδοµένου ότι η Οικονοµική Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει µε την αριθ. 116/2012 απόφασή της το Ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα για το έτος 2013, θα τα υποβάλλει εκ νέου µαζί µε το σχέδιο του προϋπολογισµού για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό µας Συµβούλιο, το οποίο θα ψηφίσει επ αυτών σε ειδική γι αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 ( ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του προϋπολογισµού», των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των

3 ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/ (περί καθορισµού του τύπου των προϋπολογισµών των δήµων), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ / ΚΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/σµού 2013) και σε εφαρµογή αυτών συντάξαµε το σχέδιο του ηµοτικού Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, οικον. Έτους Κατά την σύνταξη του σχεδίου αυτού φροντίσαµε ώστε να περιληφθούν στο σκέλος των εσόδων, ποσά τα οποία προβλέπονται από την φορολογική νοµοθεσία (Νόµοι 1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ, καθώς και όλες οι ισχύουσες και εγκεκριµένες µέχρι σήµερα αποφάσεις περί επιβολής των διαφόρων τελών και στο σκέλος των Εξόδων να καταγραφούν οι δαπάνες εκείνες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για το ήµο (υποχρεωτικές δαπάνες), εκείνες που αποσκοπούν στην εκτέλεση βασικών έργων στην περιοχή µας και τέλος οι πιστώσεις του προϋπολογισµού για άλλες δαπάνες. Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων ώστε να πετύχουµε τον ισοσκελισµό του προϋπολογισµού του έτους 2013, χωρίς κανένα έλλειµµα. Λαµβανοµένων λοιπόν υπόψη όλων των ανωτέρω ο προϋπολογισµός του ήµου οικ. έτους 2013 παρουσιάζει τακτικά έσοδα (0) ,00, έκτακτα έσοδα (1) ,00, έσοδα προηγούµενης χρήσης (2) ,00, έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) ,00, έσοδα από εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει χρηµάτων (4) ,00 και Χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 31/12/2012 (5) ,20 (Σύνολο εσόδων ,20 ). Τα έξοδα έχουν ως εξής : Σύνολο εξόδων ,31 και αποθεµατικό κεφάλαιο ,89 (Σύνολο εξόδων ,20 ). Κατόπιν αυτών καλείται η Ο.Ε. να καταρτίσει (συντάξει) τον προϋπολογισµό του ήµου οικ. έτους 2013, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και µε τα ως άνω εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα και να εγκρίνει την υποβολή του µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα προς το ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφισή του. Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε., µε τη συµµετοχή και του /ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Ι.Λαρδή, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 2/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, κατόπιν διεξοδικής και εµπεριστατωµένης συζητήσεως επί συγκεκριµένων κωδικών αριθµών, είδε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 ( ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/ , όπως αυτή

4 ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 τροποποιήθηκε µε την αριθ / ΚΥΑ και µελέτησε όλα τα παρατεθέντα στοιχεία, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία ( 6 ΥΠΕΡ- 2 ΚΑΤΑ) Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου έτους 2013, συντάσσει τον προϋπολογισµό Εσόδων-Εξόδων του ήµου οικονοµικού έτους 2013 διαµορφώνοντας την εισηγητική έκθεση, που εµφανίζει σύνολο εσόδων ,20, σύνολο εξόδων ,31 και αποθεµατικό κεφάλαιο ,89 [Σύνολο εξόδων (συµ/νου αποθεµατικού) ,20 ] και τα υποβάλλει προς ψήφιση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) : 1. Ο κ. Σ.Κοσκολέτος, υποστηρίζοντας ότι ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2013 δεν αποτυπώνει την πραγµατικότητα, δεδοµένου ότι δεν εµφανίζονται σε αυτόν τα εισπραχθέντα έσοδα, κάνοντας επιµέρους αναφορές σε διαφυγή εσόδων, µειωµένα έσοδα από µισθώσεις δηµοτικών ακινήτων, διαφηµιστικές πινακίδες, είσπραξη προστίµων κλπ. και επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί εκτενέστερα κατά την προσεχή Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Ο κ. Σ.Πολίτης, θεωρώντας ότι ο προϋπολογισµός του ήµου οικ. έτους 2013 έχει άµεση σχέση µε τον κρατικό προϋπολογισµό που υπακούει στις κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής υπέρ του µνηµονίου και οδηγεί σε δυσλειτουργία των Ο.Τ.Α., σε επιβολή νέων φόρων και τελών (χαράτσια κλπ.), λόγω της µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης, και σε απολύσεις προσωπικού. Η κα Α.Καβακοπούλου υπερψήφισε την εισήγηση επί του προϋπολογισµού, επισηµαίνοντας παράλληλα τη µειωµένη επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και µε τη δέσµευση της ιοίκησης για πρόσθετη χρηµατοδότηση, µόλις αυτό καταστεί εφικτό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοµ. Προσώπου και να πληρωθούν οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 9/2013 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

5 ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Αβραµίκου Αναστασία Εσωτερική ιανοµή : 1. Γραφείο ηµάρχου 2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 3. /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 5. Τµήµα Λογιστηρίου

6 ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΤΟΣ: 2013 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της /νσης Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Κλάδεµα δένδρων πεζοδροµίων 60% του συνόλου των δένδρων που χρήζουν κλαδέµατος 2 Ξεχορτάριασµα Άλσους 400 στρέµµατα Ξεχορτάριασµα λοιπών χώρων πόλης 80% της συνολικής έκτασης των χώρων 3 Κλάδεµα ψηλών δένδρων µε γερανοφόρο 30 δένδρα ετησίως 4 Κοπές ξερών επικίνδυνων δένδρων 5 Καθαριότητα χώρων πρασίνου 100% της συνολικής έκτασης των χώρων 6 Κουρέµατα χλοοταπήτων, µπορντούρων, θάµνων κλπ. 100% της έκτασής τους 7 Ποτίσµατα µε βυτιοφόρο όχηµα 8 Φύλαξη Άλσους Α. Φύλαξη κατά την αντιπυρική περίοδο: 12 άτοµα ηµερησίως Β: Φύλαξη εκτός αντιπυρικής περιόδου: 4 άτοµα ηµερησίως 9 ιαχείριση αδέσποτων ζώων 300 ζώα ανά έτος 10 Καταπολέµηση κουνουπιών Σε όλη την έκταση των ποταµών και ρεµάτων της πόλης και προβληµατικών χώρων όπως το νεκροταφείο 11 Μυοκτονία εντοµοκτονία σε δηµοτικούς χώρους Σε όλα τα δηµοτικά κτίρια 12 Καταπολέµηση ασθενειών των πεύκων δένδρα 13 Φυτεύσεις δένδρων θάµνων κλπ. Αιτήµατα πολιτών για δενδροφυτεύσεις σε πεζοδρόµια, συµπληρωµατικές φυτεύσεις

7 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α2. Ενέργειες της /νσης ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ( ) Κ.Α ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ Ε.Π Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της /νσης Κ.Α ΠΡ0ΫΠ/ΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ ΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ( ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (Μ.Α.Π) 35.6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Γεωτεχνικών Υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

8 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΗΣ 1 Προµήθεια picollo και εξαρτηµάτων τους 2 Προµήθεια προγραµµατι στών για πάρκα 3 Προµήθεια διαφόρων γεωργ. Μηχ/των 4 Προµήθεια ενός δίτροχου χώµατοςδρόµου για το Άλσος 5 Προµήθεια ενός φωτοτυπικού µηχ/τος 6 Προµήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου 7 Προµήθεια πάγκων για πάρκα πλατείες 8 Προµήθεια µιας συσκ. FAX για ΓΥ ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΗΣ ΧΩΡ Ο- ΘΕΤΗ ΣΗ ΣΥΝΕΧ. Η ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗ- ΣΗΣ Προµήθεια Νέα Υπηρεσία Άλσους Προµήθεια Νέα Υπηρεσία Ηλεκτροφω τισµού Προµήθεια Νέα Υπηρεσία Πρασίνου Προµήθεια Νέα Υπηρεσία Άλσους Προµήθεια Νέα /νση Γεωτ/κων Υπηρεσιών Προµήθεια Νέα Υπηρεσίες Πρασίνου - Άλσους Προµήθεια Νέα /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Προµήθεια Νέα Υπηρεσίες Πρασίνου - Άλσους ΕΜΠΛΕΚ ΥΠΗΡ. /νση Οικον. Υπηρεσ.-.Τ.Υτµ. ηλ/σµού /νση Οικον. Υπηρ..Τ.Υ /νση Οικον. Υπηρ..Τ.Υ /νση Οικον. Υπηρ.- /νση καθ/τος, µηχ/κου /νση Οικον. Υπηρεσ. /νση Οικον. Υπηρεσ. /νση Οικον. Υπηρεσ /νση Οικον. Υπηρεσ. ΕΜΠΛΕΚ. ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΠΡ/ ΣΜΟΣ Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι ΠΡΟΫΠ ΑΠΑ ΝΩΝ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόρο 500 Ίδιοι πόροι Κ.Α ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ Ε.Π

9 9 Προµήθεια συστήµατος ενδοεπικοινω νίας για ανάγκες του συνεργείου πυρασφάλεια ς Άλσους 10 Συντήρηση Η/Μ κλπ εγκαταστάσε ων λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυροπροστασ ίας & άρδευσης άλσους (συνεχιζόµ.) 11 Συντήρηση Η/Μ κλπ εγκαταστάσε ων λίµνης, συστήµατος προληπτικής πυροπροστασ ίας & άρδευσης άλσους Προµήθεια Νέα Υπηρεσία Άλσους Συνεχ. Νέα /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Οικον. Υπηρεσ. /νση Οικον. Υπηρες /νση Γεωτ/κων Υπηρεσ. /νση Οικον. Υπηρες /νση Γεωτ/κων Υπηρεσ. Μέχρι Μέχρι Ίδιοι πόροι ,7 Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

10 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέσα από τη λειτουργία των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου µας Η υλοποίηση των δράσεων αυτού του άξονα, υποστηρίζει την βελτίωση της καθηµερινότητας και των συνθηκών διαβίωσης του πολίτη, τη συνολική βελτίωση της εικόνας του ήµου, την αναβάθµιση συντήρηση του πρασίνου της πόλης και του Άλσους και την προστασία του περιβάλλοντος.

11 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α1. Λειτουργίες των Διευθύνσεων Τμήματα των Διευθύνσεων Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,15,16,19,21,22,24,25,26,27 και 28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008. Συνοπτικά οι αρμοδιότητες της Δ/νσης είναι: η τήρηση των διατάξεων περί άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, υπαίθριου εμπορίου, λαϊκών αγορών, υπαίθριων διαφημίσεων, κυκλοφορίας πεζών και στάσης-στάθμευσης οχημάτων, εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σήμανσης εργασιών στις οδούς, προσωρινής εγκατάστασης, ζώων συντροφιάς, κανονιστικών αποφάσεων και επιβολής μέτρων. Ακόμη ασχολείται με την τήρηση κανονιστικών αποφάσεων περί αλσών, παιδικών χαρών κλπ, της καθαριότητας, της πρόληψης των πυρκαγιών, τον έλεγχο των όρων των αγορών κλπ, την εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων περί της λειτουργίας καταστημάτων, την αφαίρεση άδειας οικοδομής για οφειλές, τη συμμετοχή στην εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας, τον έλεγχο των επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, την προστασία της δημοτικής περιουσίας, τη διενέργεια αυτοψιών για έκδοση διοικητικών πράξεων, τη χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, τις επιδόσεις εγγράφων, τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 3868/10 περί απαγόρευσης του καπνίσματος και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής κατ οίκον.

12 α/α 1 Περιγραφή ενέργειας Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού. Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 2 Επιμόρφωση προσωπικού Διοικητική Οικονομική Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Εμπλεκόμενοι φορείς Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Διοικητική Οικονομική ΑΣΕΠ Μέχρι ,00 1.4, 1.5 ΙΝΕΠ-ΚΕΔΚΕ - Περιφέρεια κ.λ.π Μέχρι ,00 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 0,00

13 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης A/A Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αποδοχες τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά ,00 1 επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Δ.Υ , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ.) 8.190, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ(Δ.Υ) 1.105, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ κύριας σύνταξης 2.665, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικού (Δ.Υ) 910, Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας , Προμήθεια στολής ειδικών εργασιών Δ.Α. 50, Προμήθεια αδιάβροχων νάιλον Δ.Α. 50, Προμήθεια στολής δικυκλιστών Δ.Α. 50, Προμήθεια παρελκόμενων ειδών στολής Δ.Α. 50, Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) 100, Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16.ΠΔ. 23/2002) 50, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000, Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 1.000, Δαπάνη για την εργασία εγκατάστασης των ασυρμάτων (2 ασύρματοι) 100, Δαπάνη για την συντήρηση των ασυρμάτων 100, Δαπάνη για την αγορά ανταλλακτικών για τους ασύρματους 100, Εργασία συντήρησης - επισκευής συναγερμού για το κτίριο που στεγάζεται η Δ. Α. 100, Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα του Δήμου 100, Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου (επιβατ. αυτοκίνητα) 800, Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 200, Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου 1.000, Τέλη ειδικών ραδιοδικτύων για την χορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Τ.δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας 1.000, Προμήθεια διακριτικών για μεταφορικά μέσα Δημοτικής Αστυνομίας 50, Αγορά παραβόλου προς έγκριση ραδιοσυχνότητας της Δημοτικής Αστυνομίας 100,00

14 A/A Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες Προμήθεια θηκών για τα μπλόκ παραβάσεων 100, Προμήθεια ταινιών σήμανσης (άσπρο- κόκκινο) 200, Προμήθεια φακών νυκτός 50, Προμήθεια φορτιστή και επαναφορτιζόμενων μπαταριών για τους φακούς νυκτός 50, Προμήθεια φάρων μπλε χρώματος για τα περιπολικά (τεμάχια 3) 50, Δαπάνη για την εργασία επικόλλησης των διακριτικών σημάτων στα περιπολικά 50, Δαπάνη για την εργασία εγκατάστασης των φάρων 50, Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων 50, Προμήθεια ενός (1) βιβλίου με πληροφορίες οδικού δικτύου λεκανοπεδίου Αττικής 50, Προμήθεια αυτοκόλλητων εντύπων 500, Προμήθεια μεγάλου επιτοίχιου χάρτη του Δ.Ν.Φ. 50, Προμήθεια φαρμακείων πλήρως εξοπλισμένων για τα οχήματα της Δ.Α. 200, Προμήθεια φαρμακείων πλήρως εξοπλισμένων για το κέντρο της Δ.Α. 50, Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 1.000, Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνες) 7.150, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,00

15 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α Κ.Α. προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Προϋπ/μός δαπανών Είδος δράσης Συνεχιζόμενη ή νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Πηγή χρημ/σης Προμήθεια φοριαμού 15 θέσεων 100,00 Προμήθεια Προμήθεια δύο (2) πορτών ασφαλέιας 100,00 Προμήθεια Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια ενός ψυγείου 100,00 Προμήθεια Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια φαξ για τη Δ.Α. 100,00 Προμήθεια Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια ασυρμάτων 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια SCANNER για ταγραφεία της Δ.Α. 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 7 Προμήθεια δύο (2) ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών για αυτοψίες Δημοτικής Αστυνομίας 200,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 8 Αγορά νέας κεραίας σταθμού βάσεως για την ασύρματη επικοινωνία της Δημ. Αστυνομίας 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 9 Αγορά ενός πομποδέκτη τύπου ΤΚ μοτοσικλετας Δ. Α. 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια δύο (2) μετρητών απόστασης laser 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 1.100,00 Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

16 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α1. Λειτουργίες των Διευθύνσεων Τμήματα των Διευθύνσεων Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Διοικητικό Δημοτικής Κατάστασης Διοικητικής Μέριμνας Αλλοδαπών Κοινωνικής Πολιτικής Δημοτικών Προσόδων Λογιστικό Μισθοδοσίας Ταμειακή Υπηρεσία Τηρεί τα μητρώα, ατομικούς φακέλους και ευρετήρια του οργανικού προσωπικού, ως και τα δελτία παρουσίας των υπαλλήλων. Επιμελείται των γραφείων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Εκλογικών Καταλόγων, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών. Μεριμνά για την λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου και της Ο.Ε. και της Επιτροπής ποιότητας ζωής., την τήρηση του πρωτοκόλλου, επιμελείται των γραφείων προσωπικού, Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού και Φύλαξης Σχολικών κτιρίων. Μεριμνά για την έκδοση αδειών παραμονής και απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση). Τήρηση αρχείου μητρώου αλλοδαπών. Άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και όσων προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων της διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων της Α βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης. Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Υγείας Πρόνοιας. Γραφείο ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ), ΛΕΣΧΗ-ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ. Επιβολή τελών, παρακολούθηση εσόδων, έκδοση αδειών και τήρηση νομιμότητας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τήρηση διπλογραφικού, έκδοση Χ.Ε., επιμέλεια έκδοσης ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού. Σύνταξη, εκτέλεση, παρακολούθηση προϋπολογισμού του δήμου. Επιμέλεια μισθοδοσίας - ασφάλισης προσωπικού. Επιμελείται της λειτουργίας του Δημοτικού ταμείου, διεξάγει κάθε εργασία για την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, ενεργεί όλες τις πληρωμές και μεριμνά για την παρακράτηση και απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων. 20 Δ.Σ. και 30 Δ.Ε. με έκδοση 180 και 200 αποφάσεων αντίστοιχα πρωτόκολλα ετησίως και 200 αποφάσεις Δημάρχου. Έκδοση 500 πιστοποιητικών δημοτολογίου και Μ.Α. ετησίως, χορήγηση 200 Ληξιαρχικών Πράξεων, τέλεση 50 Πολιτικών Γάμων. Μείωση χρόνου έκδοσης αποφάσεων συλλογικών οργάνων κατά 20% Μείωση του χρόνου αναμονής κατά 20% στις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας παραμονής. Εξυπηρέτηση όλων των απόρων του Δήμου. Πλήρης υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας. 100% απορρόφηση κονδυλίων για υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων. Απορρόφηση 100% των βεβαιωμένων εσόδων Ισολογισμός οικον. έτους 2012, ετήσια μισθοδοσία προσωπικού Δήμου και Νομικών Προσώπων αυτού, έκδοση 300 πιστοποιητικών περί μη οφειλής ΤΑΠ και Χ.Ε. πληρωμής, χορήγηση 20 νέων αδειών καταστημάτων. Πληρωμή όλων των εκδιδομένων από το Λογιστήριο Χ.Ε., απόδοση των κρατήσεων στα αρμόδια Ταμεία.

17 Προμηθειών Δημοτικού Νεκροταφείου Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου Μεριμνά για προμήθειες του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου ελέγχει εάν υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό. Παραλαμβάνει από το αρμόδιο Γραφείο Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των απευθείας αναθέσεων προγραμματισμού προμηθειών τους φακέλους για τους πάσης φύσεως προμηθειών. διαγωνισμούς, απ ευθείας αναθέσεις. Παραλαμβάνει τα πάσης φύσεως υλικά από τους προμηθευτές, παρουσία της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής ποσοτικής παραλαβής. Παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών του Νεκροταφείου και του προσωπικού αυτού. Συγκέντρωση των αναγκαίων βεβαιωτικών στοιχείων και έκδοση των οίκοθεν εντολών για την έγκαιρη είσπραξη των τελών και των δικαιωμάτων που προέρχονται από τη Εφαρμογή νεου κανονισμού λειτουργίας. χρήση του Νεκροταφείου. Επιμέλεια της κοσμιότητας και της εν γένει καθαριότητας των χώρων του Νεκροταφείου, του Ιερού ναού και των Οστεοφυλακείων, της διαφύλαξης των τάφων και των επ αυτών αντικειμένων και του ανάμματος των καντηλιών. Μεριμνά για την γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής αρχής, ενημερώνει τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και προγραμματίζει επισκέψεις, παραστάσεις κ.λ.π., τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο Αύξηση διοργάνωσης ανοιχτών συζητήσεων για μείζονα θέματα του αποφάσεων του δημάρχου, στελεχώνεται από τους Ειδικούς Δήμου. Συνεργάτες, λειτουργεί ως γραφείο υποδοχής, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών. Επιλαμβάνεται δια της Νομικής Υπηρεσίας όλων των Νομικών θεμάτων του δήμου.

18 Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων α/α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 1 Επιμόρφωση προσωπικού Διοικητική Οικονομική Λειτουργία Κοινωνικού 2 Παντοπωλείου Λειτουργία Κοινωνικού 3 Φαρμακείου Κοινωνική Κοινωνική Αρμόδιος Α/δήμαρχος Αρμόδιος Α/δήμαρχος Εμπλεκόμενοι φορείς ΙΝΕΠ-ΚΕΔΚΕ - Περιφέρεια κ.λ.π Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Μέχρι ,00 4 Κοινωνικοί φορείς Από ,00 2 Κοινωνικοί φορείς Από , ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 0,00

19 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων A/A Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ιδιαίτερου Γραμματέα, Ειδικών ,00 1 Συνεργατών, Επιστημονικού Συνεργάτη) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% (Επί συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενου έτους ) , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ορκωτού Λογιστή, Δικαστικού επιμελητή, απομαγνητοφώνησης ,00 5 πρακτικών Δ.Σ. κ.λ.π.) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων κ.λ.π.) , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2.000, ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Δικαιώματα ΔΕΗ, προμήθεια ΚΕΔΚΕ κ.λ.π.) , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΠΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 5.000, ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Έξοδα προβολής, εμφανίσεις φωτογραφιών, εκτύπωση εντύπων κ.λ.π.) 3.000, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 7.000, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (Σε εφημερίδες, ηλεκτρονικά μέσα, Διαδημοτικά Δίκτυα κ.λ.π.) , ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Δικαστικά έξοδα, συμβολαιογραφικά, για σύναψη δανείων κ.λ.π.) , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Τοκοχρεωλύσια δανείων για κάλυψη λειτουργικών ,00 17 δαπανών) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Τοκοχρεωλύσια δανείων για κάλυψη επενδυτικών ,00 18 δαπανών) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δήμου) , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Εισφορά υπέρ συνδέσμων κ.λ.π.) , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων, επιχορηγήσεις σε ,00 21 πολιτιστικούς φορείς, εκκλησίες, σωματεία, χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης κ.λ.π.) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τακτικών υπαλλήλων, νομικών, κ.λ.π.) , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.000,00

20 A/A Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3.000, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500, ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 100, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κλιματιστικά, θέρμανση, πυρόσβεση κ.λ.π.) , ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π , ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1.200, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (μεταφορές εν γένει κ.λ.π.) 1.000, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000, ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΊΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 6.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Υλικά σημαιοστολισμού κ.λ.π.) 1.000,00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Σύμβαση μίσθωσης έργου με Ιατρό 100, Σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ,00 48 και Τεχνικού Ασφαλείας (Π.Δ. 294/80, Ν. 1568/85 και Π.Δ. 95/99) Συνεχιζόμενο Σύνδεση με φυσικό αέριο σχολικών- Δημ. κτιρίων 1.000, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική, μισθώματα μεταφορικών μέσων για ,00 50 μεταφορές μαθητών, απόρων κ.λ.π.) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 8.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ (Δαπάνες δεξιώσεων, εθνικών εορτών, εορτασμού Πρωτομαγιάς κ.λ.π) , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Προμήθεια ζωοτροφών, κ.λ.π.) 1.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π. (Υλικά για την παιγνιοθήκη του δήμου κ.λ.π.) ,00

21 A/A Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 7.000, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 1.000, Προμήθεια παραϊατρικών ειδών 100, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000, Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνα - Πειραιά ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τακτικών υπαλλήλων, νομικών, κ.λ.π.) , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ύδρευση κ.λ.π.) , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 500, Συντήρηση και επισκευή ψυγείου νεκρών Δημ.Νεκ/φείου 1.000, Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου 600, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Προμήθεια κεριών, οστεοκιβωτίων, λαδιού, παραφινέλαιου κ.λ.π) , Προμήθεια εκκλησιαστικών βιβλίων 100, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500, Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων(πετρέλαιο) 4.050, Προμήθεια οικοδομικών υλικών , Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών υλικών Νεκροταφείου 1.000, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 1.000, Ανθοστολισμός εκκλησίας Δημοτικού Νεκροταφείου ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ σχολικών φυλάκων με σύμβαση αορίστου χρόνου , ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου 100, Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και Νομ. Πρόσωπα 100, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Λειτουργικές δαπάνες) 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Επενδυτικές δαπάνες) 0,00

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα