ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΉΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Α. ΚΟΛΙΑ ΗΣ Καθηγητής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΉΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Α. ΚΟΛΙΑ ΗΣ Καθηγητής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. στο Πανεπιστήµιο Αθηνών"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΉΜΕΙΩΜΑ Στο βιβλίο αυτό δίνονται ιδέες για εναλλακτικές µεθόδους µάθησης χρήσιµες για το/η άσκαλο/α και ιδιαίτερα ύστερα από τη θεσµοθέτηση από το ΥΠΕΠΘ της εκπαιδευτικής καινοτοµίας της "ευέλικτης ζώνης διαθεµατικών δηµιουργικών δραστηριοτήτων" όπου ο εκπαιδευτικός καλείται µέσα από διάφορες δραστηριότητες και σχεδία εργασίας να κινητοποιήσει τους µαθητές του να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να σκεφτούν κριτικά, να δράσουν συλλογικά και να δηµιουργήσουν. Ο συγγραφέας του ρ Χρίστος Πατσάλης. καταξιωµένος εκπαιδευτικός µε πολύχρονη εµπειρία στην καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη, θεµελιώνει θεωρητικά αφ' ενός και παρουσιάζει και πρακτικά αφ' ετέρου το πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το µαθητικό έντυπο (περιοδικά - εφηµερίδες) αποτελεσµατικά στο σχολείο ως µέσον διδασκαλίας συµπληρωµατικά - υποστηρικτικά προς το αναλυτικό πρόγραµµα, και αναδεικνύει επιπλέον τις ψυχολογικές επιδράσεις που έχει µια τέτοια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην πρόοδο του µαθητή.. Στη θεµατική αυτού του πονήµατος παρεµβάλλονται εµβόλιµα και ενότητες, οι οποίες συνθέτουν µια συνοπτική επισκόπηση της επιστήµης της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας, και παράλληλα σκιαγραφούν τη δηµιουργική αξιοποίηση της στη διαδικασία παραγωγής Μαθητικού Εντύπου ηλεκτρονικής µορφής. Η παρούσα µελέτη χαρακτηρίζεται από ερευνητικό - επιστηµονικό πνεύµα και στηρίζεται στις σύγχρονες θέσεις της Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Εµπλουτίζει τη σχετική βιβλιογραφία και συµβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του θέµατος. Έχω δε την πεποίθηση ότι θα βρει ανταπόκριση και θα αξιοποιηθεί κατάλληλα από τον Έλληνα εκπαιδευτικό. Εµµανουήλ Α. ΚΟΛΙΑ ΗΣ Καθηγητής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Το πόνηµα αυτό εκτός από τα κείµενα του πρώτου µέρους περιλαµβάνει τέσσερις µονοθεµατικές περιοδικές εκδόσεις και δύο τεύχη της εφηµερίδας "Μαθητική Ηχώ", που δηµιουργήθηκαν υπό την εποπτεία µου από µαθητές των τάξεων Ε' και ΣΤ' του 5ου ηµοτικού Σχολείου Αµαρουσίου, τις σχολικές χρονιές και , στα πλαίσια ενός προγράµµατος για το µαθητικό έντυπο. Η βελτιωµένη επανέκδοση του θεωρήθηκε σκόπιµη, γιατί συµβάλλει στον εµπλουτισµό της παιδαγωγικής µας κληρονοµιάς πάνω στο θέµα, δίνει ερεθίσµατα και µεθοδολογία σε µαθητές και εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη ανάλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και θέτει ένα λιθαράκι ακόµα στην ανάπτυξη του τοµέα της Παιδαγωγικής των Μέσων. Το πρόγραµµα αυτό που είχε ως σκοπό τη δηµιουργία και ανάπτυξη µαθητικού εντύπου και την ανίχνευση τρόπων άρθρωσης των σχετικών δραστηριοτήτων στον ιστό του αναλυτικού προγράµµατος συµπληρωµατικά ή στηρικτικά προς αυτό, θεωρούµε ότι πέραν των άλλων συνέβαλε και στα ακόλουθα: Έδωσε την ευκαιρία στους µαθητές να βάλουν τη δική τους σφραγίδα σ' αυτόν τον τοµέα, τους έκανε πλουσιότερους σε εµπειρίες γνώσεις και δυνατότητες, τους χάρισε ευχάριστες ανθρώπινες στιγµές και αρκετή ψυχική δύναµη, µόνιµη συνοδό στην παραπέρα σχολική τους καριέρα, φέρνοντας τους σε περιστάσεις κοινωνικής "σύγκρισης προς τα επάνω'. Ενίσχυσε την ολοκληρωµένη µάθηση προσφέροντας τη δυνατότητα να γίνονται συνδέσεις µεταξύ διαφορετικών τοµέων εκπαιδευτικής εµπειρίας και γονιµοποίησης αυτού, που µαθαινόταν ή είχε µαθευτεί σε ένα τοµέα, µε αρχές και γνώσεις, που µαθαίνονταν σε άλλον. Επέδρασε θετικά στο όλο σχολικό κλίµα δίνοντας ερεθίσµατα και πρακτικές διαµόρφωσης µιας άλλης µαθησιακής κουλτούρας. ηµιούργησε ακόµα την ευκαιρία για προβληµατισµό µας σχετικά µε το κατά πόσον το σηµερινό σχολείο µε τη δοµική αστάθεια, που το χαρακτηρίζει, λόγω των επερχόµενων κοινωνικών αλλαγών, µπορεί ν' ανταποκριθεί στο ρόλο του, µένοντας εγκλωβισµένο σε παραδοσιακά προγράµµατα και παιδαγωγικοδιδακτικά πρότυπα. Κλείνοντας, εύχοµαι να συµβεί και στους µαθητές µου αυτό που η ψυχολογία των κίνητρων έχει εµπειρικά επιβεβαιώσει: "... Οι οργανισµοί επαναλαµβάνουν τις ενέργειες που έχουν ενισχυθεί στο παρελθόν, δηλαδή αν κάποιος επιτύχει σ' ένα έργο, η επιτυχία θα οδηγήσει σε επανάληψη σχετικής αντίδρασης λόγω ενίσχυσης της από την αύξηση της προσδοκίας για επανάληψη της επιτυχίας στο µέλλον", (βλ.. Κωσταρίδου, "Ψυχολογία κινήτρων", Ελληνικά Γράµµατα Αθήνα, 1999, σελ. 202).

3 1. ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Μαθητικό έντυπο': Εκπαιδευτική δραστηριότητα που υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία και προσφέρει ευκαιρίες δράσεων πολλαπλά επωφελών στους µαθητές. Η µορφή του µπορεί να είναι βιβλίο, περιοδικό, εφηµεριδούλα ή περιοδική έκδοση. Το περιεχόµενο του µπορεί να στοιχίζεται µε τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος ή µπορεί να λειτουργεί συµπληρωµατικά προς αυτό. Τα ευεργετήµατα απορρέουν από το γενικότερο πλαίσιο δραστηριοτήτων που απαιτεί η σύλληψη, ο σχεδιασµός, η συγγραφή κ.λπ. του εντύπου. Οι επιδράσεις είναι ψυχοσυναισθηµατικού και κοινωνικογνωστικού χαρακτήρα. Αυξάνεται η αυτοεκτίµηση των µαθητών - οικοδοµείται το συναίσθηµα του ανήκειν -αναπτύσσεται η ερευνητική ικανότητα - βελτιώνεται η συναισθηµατική νοηµοσύνη, Το όλο εγχείρηµα της δηµιουργίας σχολικού εντύπου δρα ωστόσο καταλυτικά στα εκπαιδευτικά δρώµενα, γιατί αφενός δηµιουργεί προβληµατισµούς και πρακτικές που θέτουν σε αµφισβήτηση τις παγιωµένες προσεγγίσεις απόκτησης σχολικής γνώσης και αφετέρου δίνει την ευκαιρία στο δάσκαλο για αυτενεργό ανάµειξη του στην εκπαιδευτική πράξη. Ως µαθητικό έντυπο µπορεί να θεωρηθεί κάθε έντυπο µε τη µορφή: εφηµερίδας (περιέχει ειδήσεις, σχόλια, αγγελίες, διαφηµίσεις, λογοτεχνικά κείµενα.,.), περιοδικού (µπορεί να είναι πολυθεµατικό ή µονοθεµατικό), εφηµερίδας τοίχου, ηµερολογίου ή βιβλίου, τα οποία γράφονται από µαθητές µιας ή περισσότερων τάξεων του σχολείου. Η σχεδιασµένη ενασχόληση των µαθητών µε µια τέτοια δραστηριότητα είναι παιδαγωγικά ενδιαφέρουσα, διότι η όλη διαδικασία από τη σύλληψη της ιδέας, τον προγραµµατισµό, τη συγγραφή των εργασιών κ.λπ. µέχρι την ολοκλήρωση της, προσφέρει ευκαιρίες εµπλοκής των παιδιών σε ποικίλες δράσεις, προκαλεί συγκινησιακές φορτίσεις, δηµιουργική έκφραση, γνωστικές συγκρούσεις, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και γενικότερα δηµιουργεί µια πολυδιάστατη κινητοποίηση της προσωπικότητας των. Η επιλογή της µορφής του εντύπου ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των µαθητών και του εκπαιδευτικού Μεθοδολογική προσέγγιση. Η οργάνωση και υλοποίηση έκδοσης µαθητικού εντύπου προϋποθέτει, σ' ότι αφορά τον εκπαιδευτικό την ανάληψη και σωστή διεκπεραίωση εκ µέρους του του ρόλου του εµψυχωτή και την επιλογή της κατάλληλης µεθόδου προσέγγισης του θέµατος, που εν προκειµένω ενδεικτικότερη θεωρείται η µέθοδος project. Ο εµψυχωτής που πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε γνώσεις της παιδαγωγικής των οµάδων και της δυναµικής των, ενθαρρύνει τους µαθητές, οργανώνει και κατευθύνει τις δραστηριότητες τους, ώστε να δηµιουργούνται ευκαιρίες για συλλογική και ατοµική έκφραση µε τη µεγαλύτερη κατά το δυνατόν

4 συµµετοχή ως προς τον κοινό στόχο. Εξασφαλίζει το απαραίτητο υλικό και παρέχει τεχνική υποστήριξη. Η Οµάδα 2, είναι ένας κοινωνικοψυχολογικοπαιδα-γωγικός όρος που τέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη δεκαετία του 70 και θα µπορούσε να οριστεί ως σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι ρυθµίζουν τις σχέσεις, τους σκοπούς, τα συναισθήµατα και τα ενδιαφέροντα µε βάση τη µεταξύ τους δυναµική που τείνει πάντοτε προς την ανιδιοτέλεια. Η οµάδα - τάξη δεν αντιπροσωπεύει τίποτ' άλλο από έναν παιδαγωγικό τύπο δηµοκρατικά οργανωµένης εµπειρίας και κοινωνικής ζωής. Είναι µια οµάδα µε κύριο γνώρισµα την άµεση αλληλεπίδραση που προκαλείται λόγω των επιδράσεων των µελών της µεταξύ τους και λόγω των εκ των υπαρχόντων κανόνων, ασκουµένων από την οµάδα προς τα ξεχωριοτά µέλη δράσεων. Κριτήρια που καθορίζουν την εννοιολογική δοµή της είναι: α) µέλη που τα συνδέουν κοινοί στόχοι, διαφέροντα και κίνητρα, τα οποία διαθέτουν κοινή συνείδηση της ενότητας τους. β) συνοχή για την επιδίωξη κοινών στόχων 3, οι οποίοι µπορούν να λειτουργούν ως τελικός σκοπός ή ως µέσον, γ) κανονιστικό πλαίσιο που επιτρέπει τις αλληλεπιδράσεις, τους επιτρεπτούς ή τους απαγορευµένους τρόπους συµπεριφοράς. 313 δ) ρόλοι των διαφόρων µελών ανάλογοι µε τους τύπους συµπεριφοράς, τον καταµερισµό εργασίας και τη δόµηση της οµάδας. ε) επικοινωνία που µπορεί να επιτελείται σε πολλές διαστάσεις (δοµική, εργαλειακή, εκφραστική). 30 Ο όρος δυναµική της οµάδας 4 περιλαµβάνει αφ' ενός τα ψυχοκοινωνιολογικά φαινόµενα που παράγονται στην οµάδα και τις νόρµες ρύθµισης τους και αφετέρου τις µεθόδους παρέµβασης σ' αυτές προκειµένου να διευκολύνουν την απρόσκοπτη δράση των µελών τους. Στην εργασία µε οµάδες η καταλληλότερη διαδικασία προσέγγισης είναι η επικοινωνιακά προσανατολισµένη και τούτο διότι έτσι αποφεύγεται η ισχυρή δόµηση της οµάδας και επειδή µ' αυτόν τον τρόπο µπορούν, επικοινωνιακές και συναισθηµατικές αναστολές µε έκδηλο τρόπο και κάτω από ανάλογες συνθήκες να παραµεριστούν. Η συνεισφορά της διαδικασίας αυτής έγκειται στο ότι δεν ενθαρρύνεται η ανταγωνιστικότητα των µελών και το παραγόµενο προϊόν καταχωρείται ως οµαδική προσφορά και όχι ως ατοµική τέτοια. Τρόποι ανάδειξης θεµάτων κατάλληλοι για οµαδική εργασία µε µαθητές δηµοτικού σχολείου θεωρούνται οι παρακάτω:- Συνειρµική - συνδυαστική µέθοδος (Αν το θέµα προς ανάλυση δεν τύχει απόλυτης αποδοχής τότε γίνεται σύνδεση του µε παρεµφερή που προκαλούν ενδιαφέρον). - Καταιγισµός ιδεών (Μ' αυτή τη µέθοδο παράγονται ιδέες και σκέψεις για ένα θέµα σε µια διαδικασία, που διέπεται από συγκεκριµένους κανόνες). - Συνδιάλεξη ρόλων (Γνώµες ατόµων, οµάδων ή θεσµικών οργάνων προσωποποιούνται από µέλη της οµάδας και συζητιούνται σε µια ολοµέλεια της οµάδας). - Παιχνίδι των ρόλων.

5 Η µέθοδος project 5 η οποία θεµελιώθηκε επιστηµονικά από τους αµερικανούς J. Dewey και W. H. Kilpatrick απετέλεσε στις αρχές του 20ου αιώνα την αντιπρόταση της ρεφορµιστικής παιδαγωγικής στο σχολείο της οµιλίας και του µοναδικού βιβλίου. Το σχολείο δηλαδή που το χαρακτήριζαν η µη βιωµατική µάθηση και οι µη συµµετοχικές µορφές διδασκαλίας. Το project (σχέδιο) ορίζεται από τον Βossing ως µέθοδος µε σηµαντική πρακτική δραστηριότητα, που έχει χαρακτήρα άσκησης για τους µαθητές, οι οποίοι οργανώνουν και εκτελούν κάθε δραστηριότητα µε αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό της εµπειρίας τους. Αντιλαµβάνεται κανείς, ότι για την εφαρµογή της µεθόδου ακολουθούνται κάποια στάδια όπως: Στοιχειοθεσία, σχεδιασµός, εκτέλεση, αξιολόγηση. Για την υλοποίηση ωστόσο µιας ιδέας µε τη µέθοδο project ως απαραίτητη θεωρείται η συναίνεση των µαθητών, η θετική διάθεση των εκπαιδευτικών και εν πολλοίς των γονέων. Η µορφή της διδασκαλίας από µετωπική µεταποιείται σε συνεργατική, και οι µαθητές ασκούνται στην οµαδική δηµιουργική εργασία, κάνουν διάλογο κρατούν σηµειώσεις, σχεδιάζουν, περιγράφουν κάτι και πειραµατίζονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης µιας εργασίας ατοµικά και οµαδικά. Η εν λόγω µέθοδος προϋποθέτει αντιαυταρχική συµπεριφορά, προσανατολισµό των εργασιών σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα του µαθητή στον οποίο πρέπει να "ανοίγονται" ορίζοντες προς µια αυτενεργό και αυθόρµητη συµµετοχή για απόκτηση µάθησης µε βιωµατικό τρόπο. Συνοπτικά τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν τη µέθοδο project είναι :- ιεπιστηµονικότητα (προσέγγιση του θέµατος µέσ' από πολλές όψεις) - Μαθητο-κεντρικός προσανατολισµός (λαµβάνονται υπ' όψιν τα ενδιαφέροντα των µαθητών, οι οποίοι επιλέγουν και το θέµα). Αυτό λειτουργεί παρωθητικά στα µέλη της οµάδας. - Προσαρµογή στην κοινωνική κατάσταση και τις δυνατότητες των µαθητών. - Από κοινού οργάνωση και προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων. Οι διδακτικές αρχές είναι συνυφασµένες µε τη φιλοσοφία και τις επιδιώξεις της µεθόδου, ιέπεται λοιπόν αυτή (η µέθοδος) πρώτον από την αρχή της ερευνητικής µάθησης (κάθε µέλος της οµάδας γίνεται ένας µικρός ερευνητής), δεύτερον µαθαίνει κανείς όχι τ' αποτελέσµατα αλλά τη διαδικασία λύσης ενός προβλήµατος, και τρίτον εφαρµόζεται διαδικασία σύµφωνα µε την οποία δίνεται έµφαση στην παρώθηση του µαθητή σε συνδυασµό µε τον πειραµατισµό και την πλάνη (λάθος). Τύποι της µεθόδου είναι: - PROJECT όπου προϋποθέτει η υλοποίηση µιας ιδέας (π, χ. το ανέβασµα µιας παράστασης Θεάτρου Σκιών) - PROJECT µε θέµα το είδος (τύπο) της αισθητικής εµπειρίας (π.χ. αξιολόγηση ενός έργου τέχνης) - PROJECT που προκύπτει από την ανάγκη να ξεπεραστεί ένα ζήτηµα το οποίο µπορεί να συνδέεται µε µια φυσική κατάσταση ή κοινωνική τέτοια (π.χ. πώς και γιατί πέφτει η δροσιά, ή τι είναι και τι θα φέρει το EURO). - PROJECT που έχει να κάνει µε περιπτώσεις στις οποίες στοχεύεται υπέρβαση κάποιων δυνατοτήτων και η αύξηση των γνώσεων σ' ένα συγκεκριµένο επίπεδο (π,χ. πώς µπορεί να µελετηθούν και να καταγράφουν τα ανώµαλα ρήµατα µιας ξένης γλώσσας).

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «Θέµ ατα Εισαγωγικής Επιµ όρφωσης για νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς» \ Επιµέλεια: Ευανθία Μακρή-Μπότσαρη Αθήνα 2007 «Θέµατα Εισαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στα δημοτικά σχολεία ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οδηγός Επιμορφωτή Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα