ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩ10-ΝΟΗ =========================

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩ10-ΝΟΗ ========================= 12-11-2012. -1-"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 34 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 34 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 15 Νοεµβρίου 2012, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00, µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, µε χρονολογία: 34/ Από τα εννέα µέλη παρόντες ήταν οι: 1. Αγγελίδης Πέτρος, ήµαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Γκότσης Ηλίας, Αντιπρόεδρος, 3. Αρναούτογλου Φωτεινή, 4. Χασαπίδης Κων/νος, 5. Γαλάνης Στέργιος (αναπληρωτής κας Αποστολίδου Ραχήλ ) 6. Νιζάµης ηµήτριος, 7. Ιντος ηµήτριος, 8. Μερετούδης ηµήτριος, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. ήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αµέσως άρχισε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Α Π Ο Φ Α Σ Η 579 / 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αξιοποίηση των καταστηµάτων του ηµοτικού Μεγάρου Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 19 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. ήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Προσόδων και ηµόσιας Περιουσίας του ήµου, που έχει ως εξής: -1-

2 1. Σε 2. Ο ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩ10-ΝΟΗ «κ. ήµαρχε Όπως γνωρίζετε στο ηµοτικό Μέγαρο υπάρχουν είκοσι δύο (22) καταστήµατα τα οποία είναι µισθωµένα σε επαγγελµατίες. Μετά από έλεγχο που έκανε η υπηρεσία µας στους σχετικούς φακέλους διαπιστώθηκαν τα κάτωθι : α) Εκ των είκοσι δύο (22) µισθώσεων, οι δέκα εννέα (19) έχουν εξαντλήσει τον νόµιµο χρόνο παράτασης που είναι τα δέκα έξη (16) χρόνια, σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί εµπορικών µισθώσεων και ως εκ τούτου θεωρούνται αορίστου χρόνου. β) Οι εκµισθωτές εννέα (9) καταστηµάτων παρουσιάζουν καθυστέρηση στην καταβολή των ενοικίων, αν και έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως ότι έχουν το δικαίωµα να ενταχθούν στην ρύθµιση του Ν.4038/12 και να καταβάλουν τµηµατικά το σύνολο της οφειλής τους και γ) Η τελευταία αναπροσαρµογή των ενοικίων έχει γίνει το έτος 2011 κατά ποσοστό 3,9%. Μετά από ερώτηµά µας προς τον δικηγόρο του ήµου κ. Αµαξόπουλο Ηλία σχετικό µε τις εκµισθώσεις ακινήτων του ήµου Σερρών, µας απέστειλε την κάτωθι γνωµάτευση : «Οι εκµισθώσεις των δηµοτικών ακινήτων γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 192 του ν. 3463/2006 Κ..Κ και οι δηµοπρασίες σύµφωνα µε το πδ 270/1981. Με το παραπάνω άρθρο δεν προβλέπεται διαδικασία ανανέωσης των συµβάσεων. Οπότε εάν λάβουµε υπόψιν και το άρθρο 178 παρ. 1 µε το οποίο οι ήµοι και Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό, συνάγεται ότι πρέπει µε την λήξη των µισθώσεων είτε της συµβατικής διάρκειας ή της νόµιµης, όπου προβλέπεται, να διεξάγεται δηµοπρασία. Α. Όταν η µίσθωση είναι εµπορική, τότε σηµαίνει ότι έχει εφαρµογή το πδ 34/1995. ηλαδή η διάρκεια της µίσθωσης από το νόµο ανέρχεται στα 12 έτη. Όµως και η συµβατική διάρκεια έχει σηµασία καθότι εξαρτάται από αυτήν η καταγγελία για ιδιόχρηση, ιδιοκατοίκηση κλπ η οποία µπορεί να γίνει µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και πριν τη λήξη της νόµιµης διάρκειας. Οσον αφορά τη λήξη της νόµιµης διάρκειας τα άρθρα 60 και 61 του πδ 34/1995 ορίζουν ότι Αρθρο 60 περίπτωση απόδοσης του µισθίου λόγω λήξης της µίσθωσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση λήξης της µίσθωσης λόγω συµπλήρωσης δωδεκαετίας, ο εκµισθωτής οφείλει στο µισθωτή για την αποκατάσταση της άυλης εµπορικής αξίας ποσό ίσο µε το καταβαλλόµενο κατά το χρόνο της λήξης της µίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) µηνών. εκµισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει την ποζηµίωση του παρόντος άρθρου πριν από την απόδοση του µισθίου, αλλιώς ο µισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση." "Αρθρο 61 Τα ποσά του προηγούµενου άρθρου δεν οφείλονται στις εξής περιπτώσει ς: α. Αν ο µισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς από το µίσθιο. β. Στις µισθώσεις των περιπτώσεων β", γ\ δ", και στ " της "παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον δεν ασκούνται στο µίσθιο εµπορικές πράξεις. -2-

3 γ. Στις µισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος. δ. Στις περιπτώσεις που η αγωγή απόδοσης του µισθίου για λήξη της µίσθωσης, που έχει επέλθει είτε σύµφωνα µε τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος είτε λόγω συµπλήρωσης δωδεκαετίας, ασκηθεί µετά παρέλευση εννέα (9) µηνών από αυτή τη λήξη της µίσθωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο του εννεαµήνου η µίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί για τέσσερα (4) χρόνια, µετά δε τη λήξη της τετραετίας δεν οφείλονται τα ποσό του προηγούµενου άρθρου". Η λήξη της δωδεκαετίας ή της δεκαεξαετίας αντίστοιχα έχει να κάνει µε την καταβολή αποζηµιώσεως ή όχι. Μετά την παρέλευση της δεκαεξαετίας η µίσθωση καθίσταται αορίστου χρόνου αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι ο ήµος δεν έχει δικαίωµα να καταγγείλει την µίσθωση και να διεξάγει δηµοπρασία για την εκ νέου εκµίσθωση του ακινήτου. Μάλιστα σύµφωνα µε όσα παρατέθηκαν αφού δεν προβλέπεται ανανέωση ή παράταση της ήδη ληξάσης σύµβασης µισθώσεως οφείλει να διενεργεί δηµοπρασία για την εκ νέου εκµιίσθωσή τους. Β. Οσον αφορά την αναπροσαρµογή, το οποίο είναι ξεχωριστό και δεν συναρτάται µε το θέµα της διάρκειας της µίσθωσης και µε το εάν ο ήµος αποφασίσει να καταγγείλει λήξασα µίσθωση, η αναπροσαρµογή γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του πδ 34/1995 Άρθρο 7 Καθορισµός και αναπροσαρµογή (άρθ. 5 ν. 813/78, 1 ν. 2041/92, 71 παρ. 1 ν. 2065/92, 2 παρ. 9, 27 και 28 ν. 2235/94) 1. Το µίσθωµα κατά τη σύναψη της σύµβασης καθορίζεται ελεύθερα από τους συµβαλλοµένους και αναπροσαρµόζεται κατά τα χρονικά διαστήµατα και το ύψος που ορίζεται στη σύµβαση. "Ορος για ποσοστιαία σταδιακή αναπροσαρµογή του µισθώµατος, που συνοµολογείται µετά την 1η Σεπτεµβρίου 1994, ισχύει και για χρόνο (συµβατικό ή µε αναγκαστική παράταση), για τον οποίο δεν έχει προβλεφθεί σταδιακή αναπροσαρµογή, εφόσον τα µέρη δεν έχουν αποκλείσει την ισχύ του για χρόνο που δεν προβλέπεται από τη σύµβαση. 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία αναπροσαρµογής του µισθώµατος ή αυτή έχει εξαρτηθεί από άκυρη ρήτρα, η αναπροσαρµογή γίνεται µετά διετία από την έναρξη της σύµβασης και καθορίζεται σε ποσοστό ετησίως όχι κατώτερο του έξι τοις εκατό (6%) της αντικειµενικής αξίας του µισθίου και για τους ακάλυπτους χώρους του τέσσερα τοις εκατό (4%) και στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστηµα αυτό, της αγοραίας αξίας τους, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν διαφορετική ρύθµιση και οι οποίοι πρέπει να µνηµονεύονται στη σύµβαση. Η αληθινή έννοια του προηγούµενου εδαφίου είναι ότι είναι ισχυρή η τ ιµαριθµητική ρήτρα αναπροσαρµογής µισθώµατος, η οποία περιέχεται στην µισθωτική σύµβαση, έστω και αν αυτ ή συµφωνήθηκε πριν από την 1 Μαΐου "Περαιτέρω αναπροσαρµογή του οριζόµενου κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου µισθώµατος γίνεται κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της µεταβολής του είκτη Τιµών Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους (απλή δωδεκάµηνιν µεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.).. -3-

4 4. Σε 5. Το ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩ10-ΝΟΗ Η αληθινή έννοια του προηγούµενου εδαφίου είναι ότι αυτό εφαρµόζεται Και σε περίπτωση που συµφωνηµένο µίσθωµα υπερβαίνει το έξι τοις εκατό (6%) της αντικειµενικής αξίας του µισθίου, ή της αγοραίας αξίας, όπου δεν ισχύει το σύστηµα αυτό. *** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.10 άρθρ.7 Ν.2741/1999 ΦΕΚ Α 199/ * * *ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. πίνακες µηνιαίων ποσοστών αναπροσαρµογής µισθωµάτων εµπορικών µισθώσεων µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, µπορείτε να ενηµερωθείτε σχετικά στο 5ίί;θ της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος. κάθε περίπτωση µπορεί να ζητηθεί αναπροσαρµογή του µισθώµατος µε τη συνδροµή του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. εκάστοτε αναπροσαρµοζόµενο µίσθωµα καθίσταται απαιτητό από την κοινοποίηση της έγγραφης όχλησης του εκµισθωτή. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 Ν.4013/2011,ΦΕΚ Α 204,µε την παρ.1 του οποίου ορίζεται ότι: Συνιστώνται Επιτροπές ιακανονισµού για τις Εµπορικές Μισθώσεις, ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών που αφορούν την αναπροσαρµογή του µισθώµατος των εµπορικών µισθώσεων του π.δ. 34/1995 (Α' 30). Στις Επιτροπές υπάγονται και οι, βάσει του άρθρου 4 του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, εξαιρούµενες µισθώσεις, πλην των περιπτώσεων α', β', ιγ", ιε', ιστ' και ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού". Γ. Από το γράµµα και το πνεύµα του νόµου, που απαιτεί χρηστή διαχείριση των ακινήτων του ήµου Σερρών, συνάγεται ότι θα πρέπει να µην µεσολαβεί κενό διάστηµα µεταξύ των δύο συµβάσεων µισθώσεων (παλιού και νέου) προκειµένου ο ήµος Σερρών να µην έχει απώλειες εσόδων. Επιπλέον νοµίζω ότι όσες µισθώσεις κατέστησαν αορίστου χρόνου, µε τη λήξη της συµβατικής διάρκειας ή της νόµιµης, θα πρέπει πριν την διενέργεια δηµοπρασίας να ενηµερώνεται ο ήδη µισθωτής και να καταγγέλεται ταυτόχρονα η µίσθωση κατά τα άρθρα 608 και 609 ΑΚ, µε έγγραφο και επίδοση στον µισθωτή. Με την καταγγελία της µίσθωσης επέρχεται η λήξη της αορίστου χρόνου µισθώσεως και για όσο χρόνο ο µισθωτής παραµένει στο µίσθιο ακίνητο, οφείλει αποζηµίωση χρήσης ίσο µε το µίσθωµα που κατέβαλε. Επιπλέον στην διακήρυξη της δηµοπρασίας νοµίζω ότι πρέπει να µνηµονεύεται ότι το µίσθιο είναι ακόµη κατειληµµένο από τον παλαιό µισθωτή και ότι η σύµβαση θα αρχίσει µε την απελευθέρωση του µίσθιου ακινήτου. Αρθρο 608 Λήξη της µίσθωσης ορισµένου χρόνου Η µίσθωση που συνοµολογήθηκε για ορισµένο χρόνο λήγει µόλις περάσει αυτός ο χρόνος, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Η µίσθωση αόριστης διάρκειας λήγει µε καταγγελία του καθενός από τους συµβαλλοµένους Άρθρο 609 ήξη σε περίπτωση αόριστης διάρκειας Στη µίσθωση µε αόριστη διάρκεια η καταγγελία του προηγούµενου άρθρου, εφόσον δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά, γίνεται: αν πρόκειται για µίσθωµα κινητού ή ακινήτου που έχει οριστεί µε την ηµέρα πριν από µια τουλάχιστον ηµέρα. Αν πρόκειται για µίσθωµα κινητού πράγµατος που έχει οριστεί κατά εβδοµάδα ή κατά µακρότερα διαστήµατα, τουλάχιστον πριν από τρεις ηµέρες. Αν πρόκειται για µίσθωµα ακινήτου που έχει οριστεί κατά εβδοµάδα, τουλάχιστον πριν από πέντε ηµέρες και ισχύει για το τέλος της εβδοµάδας. Αν πρόκειται για µίσθωµα ακινήτου που έχει οριστεί κατά µήνα, τουλάχιστον πριν από

5 δεκαπέντε ηµέρες και ισχύει για το τέλος του ηµερολογιακού µηνός. Αν πρόκειται για µίσθωµα ακινήτου που έχει οριστεί κατά διαστήµατα µακρότερα από ένα µήνα, τουλάχιστον πριν από τρεις µήνες και ισχύει για το τέλος του Μαρτίου ή του Ιουνίου ή του Σεπτεµβρίου ή του εκεµβρίου κάθε έτους.. Η αποµάκρυνση του παλαιού εκµισθωτή εκτός από δικαστική απόφαση θεωρώ ότι µπορεί µετά την καταγγελία της µίσθωσης να γίνει και µε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής Ε. Η µη καταβολή µισθωµάτων µπορεί να οδηγήσει σε έξωση µε δικαστική απόφαση αλλά και ενδεχοµένως µε διαταγή απόδοσης µισθίου κατόπιν εξωδίκου οχλήσεως». Όπως διαπιστώνετε από την ανωτέρω γνωµάτευση και βάσει του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, θα πρέπει ως Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσετε εάν : 1. Θα πρέπει να εκµισθωθούν εκ νέου δια δηµοπρασίας, τα καταστήµατα του ηµοτικού Μεγάρου των οποίων οι µισθώσεις θεωρούνται αορίστου χρόνου, αλλά οι ενοικιαστές είναι συνεπείς µε τις υποχρεώσεις τους ή έχουν µπει σε ρύθµιση. 2. Για τους εκµισθωτές των οποίων οι µισθώσεις θεωρούνται αορίστου χρόνου και δεν πληρώνουν θα πρέπει να δοθεί εντολή στον δικηγόρο για αγωγή διεκδίκησης των ενοικίων και να εκµισθωθούν εκ νέου τα καταστήµατα µε δηµοπρασία, αφού προηγηθεί καταγγελία της µίσθωσης. 3. Για τους εκµισθωτές των οποίων τα συµβόλαια είναι σε ισχύ και δεν πληρώνουν θα πρέπει να γίνει καταγγελία της µίσθωσης και να δοθεί εντολή στον δικηγόρο για αγωγή διεκδίκησης των ενοικίων. 4. Θα πρέπει τα ενοίκια να µην αυξηθούν λόγω της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης, ή να συζητηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο η µείωση των ενοικίων κατά 20%. Προς υποβοήθηση του έργου σας, σας επισυνάπτουµε κατάσταση των καταστηµάτων του ηµοτικού Μεγάρου, µε σχετικές παρατηρήσεις στο καθένα». Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Για τους µισθωτές των καταστηµάτων που η µίσθωσή τους έχει µετατραπεί σε αορίστου χρόνου και είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, να τεθεί ερώτηµα προς τον Νοµικό Σύµβουλο του ήµου µας κ. Αµαξόπουλο Ηλία σχετικά µε το εάν ο ήµος θα έχει κυρώσεις στην περίπτωση που συνεχίσει να του µισθώνει τα ακίνητά του χωρίς νέα δηµοπρασία.. Β) Για τους µισθωτές οι οποίοι είναι ασυνεπείς στην καταβολή των ενοικίων. ίνει εντολή στον δικηγόρο του ήµου Σερρών κ. Αµαξόπουλο Ηλία να καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου Σερρών αγωγή διεκδίκησης όλων των ενοικίων και να προβεί στην καταγγελία των µισθώσεων και στις νόµιµες ενέργειες για την απόδοση των µισθίων. Το Τµήµα προσόδων να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία που θα χρειαστεί ο κ. Αµαξόπουλος Ηλίας ώστε να καταθέσει τις σχετικές αγωγές και αφού γίνουν οι καταγγελίες των µισθώσεων και γίνει η απόδοση των µισθίων να προβεί στην εκ νέου εκµίσθωση των ακινήτων µε δηµοπρασία. -5-

6 Γ) Εγκρίνει την µη αναπροσαρµογή των ενοικίων. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1) Γκότσης Ηλίας 2) Αρναούτογλου Φωτεινή 3) Χασαπίδης Κων/νος 4) Γαλάνης Στέργιος 5) Νιζάµης ηµήτριος 6) Ιντος ηµήτριος 7) Μερετούδης ηµήτριος 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΑΛΑΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ. 3 Ν 52/75, 1, 3 περ. β', 31 παρ. 1 εδ. β' Ν 813/78, 1 Ν 1229/82, 36 παρ. 2Ν1316/83) 1. Στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 37 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 805 (Αριθµός πρακτικού 26) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 462.τ.µ. (ΟΙΚΟΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010.

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-04-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 380 / 2011 ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Τυρνάβου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα την 31 η Μαρτίου του έτους 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ. 15516/2012.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-7-2012 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ10-ΜΡ8. Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ10-ΜΡ8. Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την ανάθεση εργασιών της αφής των κανδήλων και του πλυσίµατος των τάφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα