ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε."

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Όθωνος 8, Αθήνα Τηλ.: Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

2 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2010 Πίνακας Περιεχομένων των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων 3 Ενδιάμεσος Ισολογισμός 4 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 5 Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 6 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7 Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 Γενικές πληροφορίες 8 2 Πλαίσιο κατάρτισης συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 8 3 Βασικές λογιστικές αρχές 8 4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών αρχών 8 5 Φόρος εισοδήματος 8 6 Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 8 7 Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 8 8 Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 9 9 Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 9 10 Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 9 11 Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές μετοχές, διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιούχες μετοχές Υβριδικά κεφάλαια Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη Μερίσματα 12 Σελίδα 2 30 Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

3 Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εννεάμηνο που έληξε Τρίμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου την 30η Σεπτεμβρίου Σημείωση εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες Έσοδα από μερίσματα Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 31 (11) Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα (647) (660) (224) (224) Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 6 (813) (582) (273) (216) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου (49) 1 (13) 91 Φόρος εισοδήματος (4) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου που αναλογούν στους μετόχους* (45) 14 (7) 87 * Συγκρίσιμα κέρδη περιόδου εξαιρουμένης της έκτακτης εισφοράς φόρου: -Έκτακτη εισφορά φόρου Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου προ της έκτακτης εισφοράς φόρου (21) 14 (7) 87 Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 3 30 Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

4 Ενδιάμεσος Ισολογισμός 30 Σεπτεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Σημείωση εκατ. εκατ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Άυλα πάγια στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές μετοχές Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιούχες μετοχές Υβριδικά κεφάλαια Σύνολο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 4 30 Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

5 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου εκατ. εκατ εκατ. Τρίμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2009 εκατ. Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου Λοιπά αποτελέσματα: Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους - μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους (45) 14 (7) 87 (68) (24) (7) (12) 2 (66) (3) (27) 1 (6) (8) (20) Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων - μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους - μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους (31) (57) (88) (4) Συναλλαγματικές διαφορές - μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους - μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους (3) 1 (4) (2) - (3) (4) - (2) Λοιπά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρο απευθείας στην καθαρή θέση (157) Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο (202) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 5 30 Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

6 Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης για το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2010 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας Μετοχικό κεφάλαιο- Μετοχικό κεφάλαιοκοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Ειδικά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο προνομιούχες μετοχές Υβριδικά κεφάλαια Σύνολο εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου Λοιπά αποτελέσματα μετά από φόρο απευθείας στην καθαρή θέση Καθαρά κέρδη περιόδου Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο για το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2009 Διανομή δωρεάν μετοχών στο προσωπικό Έκδοση προνομιούχων μετοχών, μετά από έξοδα Αγορά/πώληση υβριδικών κεφαλαίων Έκδοση υβριδικών κεφαλαίων Μέρισμα υβριδικών κεφαλαίων Μέρισμα με τη μορφή δωρεάν μετοχών Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους: - Αξία προσφερθεισών υπηρεσιών από το προσωπικό Αγορά ιδίων μετοχών Πώληση ιδίων μετοχών, μετά από φόρους (0) (10) - - (10) (259) (87) (17) (17) - - (17) (31) (3) - - (3) (1) (1) - - (2) - - (2) (127) (3) Υπόλοιπο 30ης Σεπτεμβρίου Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου Λοιπά αποτελέσματα μετά από φόρο απευθείας στην καθαρή θέση Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο για το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2010 Αγορά/πώληση υβριδικών κεφαλαίων Μέρισμα προνομιούχων μετοχών και υβριδικών κεφαλαίων Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους: - Αξία προσφερθεισών υπηρεσιών από το προσωπικό Πώληση ιδίων μετοχών, μετά από φόρους και έξοδα - - (157) - (157) - - (157) (45) (45) - - (45) - - (157) (45) (202) - - (202) (91) (91) - - (91) (3) (3) - - (3) (94) (90) - 2 (88) Υπόλοιπο 30ης Σεπτεμβρίου (87) Σημ. 11 Σημ. 11 Σημ. 12 Σημ. 13 Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 6 30 Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

7 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2010 Εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου Σημείωση εκατ. εκατ. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Εισπράξεις από τόκους και καθαρές εισπράξεις από εμπορικές συναλλαγές Τόκοι που πληρώθηκαν (1.878) (2.500) Αμοιβές και προμήθειες που εισπράχθηκαν Αμοιβές και προμήθειες που πληρώθηκαν (94) (70) Λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν 1 (13) Πληρωμές σε μετρητά στο προσωπικό και σε προμηθευτές (557) (562) Φόρος εισοδήματος που πληρώθηκε (52) (0) Ταμειακές ροές από λειτουργικά κέρδη πριν από τις μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρή (αύξηση)/μείωση στο ταμείο και διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα 127 (343) Καθαρή (αύξηση)/μείωση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 456 (830) Καθαρή (αύξηση)/μείωση στις απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (8.734) Καθαρή (αύξηση)/μείωση στα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (1.256) Καθαρή (αύξηση)/μείωση στα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (124) (384) Καθαρή (αύξηση)/μείωση στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού (153) (190) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στις υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων Καθαρή αύξηση/(μείωση) στις υποχρεώσεις προς πελάτες (5.718) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στις λοιπές υποχρεώσεις (133) 125 Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (21) (45) Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 1 9 Αγορές επενδυτικών τίτλων (2.511) (1.335) Εισπράξεις από πώληση/λήξη επενδυτικών τίτλων Εξαγορά θυγατρικών επιχειρήσεων και συμμετοχές σε αυξήσεις κεφαλαίου (2) (444) Μερίσματα που εισπράχθηκαν από επενδυτικούς τίτλους, συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από έκδοση πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων Αποπληρωμές πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων (18.307) (1.190) Αγορά υβριδικών κεφαλαίων 13 (91) (92) Εισπράξεις από πώληση/έκδοση υβριδικών κεφαλαίων Μερίσματα που πληρώθηκαν στους κατόχους προνομιούχων μετοχών και υβριδικών κεφαλαίων (91) (18) Έξοδα έκδοσης προνομιούχων μετοχών - (10) Αγορά ιδίων μετοχών - (1) Πώληση ιδίων μετοχών, μετά από έξοδα (1) 250 Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες (6.872) Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6 (5) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (3.047) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 7 30 Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

8 Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1. Γενικές πληροφορίες Η EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. (η Τράπεζα ) δραστηριοποιείται στους τομείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων και άλλων υπηρεσιών. Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Ελλάδα και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Τράπεζα δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στις περιοχές της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Νέα Ευρώπη). Οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26η Νοεμβρίου Πλαίσιο κατάρτισης συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις" και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση, που υιοθέτησε η Τράπεζα για την παρούσα περίοδο. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, για τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε Ευρώ έχει γίνει στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο εκατομμύριο. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας που ετοιμάζονται για σκοπούς συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, η Τράπεζα καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και των θυγατρικών της. 3. Βασικές λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Οι ακόλουθες τροποποιήσεις στα πρότυπα και τις διερμηνείες είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας: - Δ.Λ.Π. 27, Αναθεωρημένο - Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις - Δ.Λ.Π. 39, Τροποποίηση - Μέσα κατάλληλα προς αντιστάθμιση - Δ.Π.Χ.Π. 2, Τροποποίηση - Πληρωμή βάσει αξίας των μετοχών του Ομίλου που διακανονίζονται σε μετρητά - Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 15, Συμφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας - Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 16, Αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό - Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 17, Διανομές μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους - Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν μέρος του ετήσιου προγράμματος βελτίωσης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών αρχών Για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Τράπεζας, καθώς και οι κύριες πηγές πληροφόρησης για τις εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν, είναι ίδιες με εκείνες που υιοθετήθηκαν στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Φόρος εισοδήματος Από τον Ιανουάριο του 2010, ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών είναι 24% για τα αδιανέμητα κέρδη και 40% για τα διανεμόμενα κέρδη. Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει ποσό 24 εκατ., το οποίο αφορά έκτακτη εισφορά φόρου που επιβλήθηκε με το Νόμο 3845/Μάιος Η εισφορά υπολογίζεται βάσει των καθαρών εσόδων των εταιρειών για το 2009 και είναι πληρωτέα το Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους Σύνολο εκατ. Την 1η Ιανουαρίου Ζημιές από επισφαλείς απαιτήσεις που χρεώθηκαν στην περίοδο 813 Ποσά που ανακτήθηκαν κατά την περίοδο 22 Δάνεια που διεγράφησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου ως ανεπίδεκτα εισπράξεως (400) Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (51) Την 30η Σεπτεμβρίου Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου Χαρτοφυλάκιο διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων 30 Σεπτεμβρίου 31 Δεκεμβρίου εκατ. εκατ Το 2008 και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 39, η Τράπεζα μετέφερε χρεωστικούς τίτλους που πληρούσαν τα κριτήρια από το χαρτοφυλάκιο των "Διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων" στο χαρτοφυλάκιο "Δανειακών χρεωστικών τίτλων", το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης. Οι τόκοι από τους τίτλους που έχουν μεταφερθεί συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στα έσοδα από τόκους, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η παραπάνω μεταφορά, η μεταβολή στην εύλογη αξία τους για την περίοδο από την ημερομηνία μεταφοράς έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, θα είχε ως αποτέλεσμα 418 εκατ. ζημιές μετά από φόρους, οι οποίες θα αναγνωρίζονταν στο αποθεματικό αναπροσαρμογής των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων. Αντίστοιχα, η μεταβολή στην εύλογη αξία τους για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2010, θα είχε ως αποτέλεσμα 408 εκατ. ζημιές μετά από φόρους, οι οποίες θα αναγνωρίζονταν στο αποθεματικό αναπροσαρμογής των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων. Σελίδα 8 30 Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

9 Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 7. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων (συνέχεια) Τον Απρίλιο του 2010 και σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, η Τράπεζα μετέφερε χρεωστικούς τίτλους ύψους 351 εκατ. από το χαρτοφυλάκιο των "Διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων" στο χαρτοφυλάκιο των "Δανειακών χρεωστικών τίτλων", το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης. Οι μεταφερθέντες χρεωστικοί τίτλοι διαπραγματεύονται σε μη ενεργές αγορές και η Τράπεζα έχει την πρόθεση και δυνατότητα να τους διακρατήσει στο προσεχές μέλλον. Από το σύνολο των τίτλων που μεταφέρθηκε, ποσό 153 εκατ. αντισταθμίζεται για μεταβολές στην εύλογη αξία που οφείλονται στον κίνδυνο επιτοκίων. Για τους τίτλους αυτούς η Τράπεζα θα συνεχίσει να εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων. Οι τόκοι από τους τίτλους που έχουν μεταφερθεί θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα έσοδα από τόκους, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Την 30η Σεπτεμβρίου 2010 η λογιστική αξία των τίτλων που έχουν μεταφερθεί ανέρχεται σε 354 εκατ. Το 2010 και έως την ημερομηνία μεταφοράς, έχουν αναγνωριστεί στο αποθεματικό αναπροσαρμογής των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων ζημιές ύψους 10εκατ. μετά από φόρους (περίοδος έως την 30η Σεπτεμβρίου 2009: ζημιές 3εκατ. μετά από φόρους). Εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η παραπάνω μεταφορά, οι μεταβολές στην εύλογη αξία τους για την περίοδο από την ημερομηνία μεταφοράς έως την 30η Σεπτεμβρίου 2010, θα είχαν ως αποτέλεσμα 62εκατομμύρια ζημιές μετά από φόρους, οι οποίες θα αναγνωρίζονταν στο αποθεματικό αναπροσαρμογής των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων. Τον Απρίλιο του 2010, λόγω της τρέχουσας κρίσης της αγοράς και σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, η Τράπεζα μετέφερε χρεωστικούς τίτλους ύψους 771 εκατ. από το ''Εμπορικό χαρτοφυλάκιο'' στο χαρτοφυλάκιο των ''Δανειακών χρεωστικών τίτλων'', το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης. Οι τόκοι από τους τίτλους που έχουν μεταφερθεί θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα έσοδα από τόκους, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Την 30η Σεπτεμβρίου 2010 η λογιστική αξία των τίτλων που έχουν μεταφερθεί ανέρχεται σε 535 εκατ. Το 2010 και έως την ημερομηνία μεταφοράς, έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων ζημιές ύψους 15εκατ. μετά από φόρους, λόγω μεταβολής της εύλογης αξίας των τίτλων (περίοδος έως την 30η Σεπτεμβρίου 2009: κέρδη 2εκατ. μετά από φόρους). Εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η παραπάνω μεταφορά, οι μεταβολές στην εύλογη αξία τους για την περίοδο από την ημερομηνία μεταφοράς έως την 30η Σεπτεμβρίου 2010, θα είχαν ως αποτέλεσμα 5εκατομμύρια ζημιές μετά από φόρους, οι οποίες θα αναγνωρίζονταν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 8. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (α) EFG Eurobank Finance S.A., Ρουμανία Το Μάρτιο του 2010, η Τράπεζα μείωσε το ποσοστό συμμετοχής της στην EFG Eurobank Finance S.A. από 100% σε 37,20%. (β) Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Ελλάδα Το Μάιο του 2010, η Eurobank EFG Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. συγχωνεύθηκε με την Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ, θυγατρική της Τράπεζας με ποσοστό 100%. Μετά τη συγχώνευση, η Eurobank EFG Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. μετονομάστηκε σε Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. 9. Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (α) Γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού Το Νοέμβριο του 2010, η Τράπεζα αποφάσισε τη συγχώνευση της Eurobank EFG Fin and Rent Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εμπορίας και Ενοικίασης Αυτοκινήτων, Σκαφών και Εξοπλισμού με την EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Τράπεζα σε συνεργασία με τον όμιλο Λασκαρίδη απέκτησε μέσω της κοινοπραξίας "Sinda Enterprises Company Limited" το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της "Μεσόγειος Α.Ε.", η οποία δραστηριοποιείται στους κλάδους της διαχείρισης νερού και αποβλήτων. Γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού Την 26η Νοεμβρίου 2010, τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας και της Δίας Α.Ε.Ε.Χ. ενέκριναν το σχέδιο συγχώνευσης για την απορρόφηση της Δίας Α.Ε.Ε.Χ. από την Τράπεζα με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 2η Νοεμβρίου Η σχέση ανταλλαγής μετοχών καθορίστηκε σε 6,2 μετοχές της Δίας Α.Ε.Ε.Χ. για κάθε μία μετοχή της Τράπεζας. 10. Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων της Τράπεζας την 30η Σεπτεμβρίου 2010: 30 Σεπτεμβρίου 31 Δεκεμβρίου εκατ. εκατ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - Λοιποί βραχυπρόθεσμοι τίτλοι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Ομόλογα από τιτλοποίηση Καλυμμένες ομολογίες Ομόλογα εγγύησης ελληνικού δημοσίου Σύνολο Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Τράπεζα εξέδωσε καλυμμένες ομολογίες αξίας εκατ. και ομόλογα αξίας εκατ. στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα του Προγράμματος Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας (σημ.16). Την 30η Σεπτεμβρίου 2010, οι ανωτέρω εκδόσεις κατέχονταν από την Τράπεζα. Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σχετικά με τις εκδοθείσες καλυμμένες ομολογίες, βάσει της Π.Δ.Τ.Ε. 2620/ , είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Το Μάιο του 2010, η Τράπεζα αποπλήρωσε ομολόγα από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 846 εκατ., που είχαν εκδοθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού Themeleion V Mortgage Finance PLC το Φεβρουάριο του Τον Ιούνιο του 2010, η Τράπεζα αποπλήρωσε ομόλογα από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους εκατ., που είχαν εκδοθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού Themeleion VI Mortgage Finance PLC το Νοέμβριο του Τον Ιούνιο του 2010, η Τράπεζα αποπλήρωσε ομόλογα από την πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων από λογαριασμούς υπεραναλήψεων ύψους εκατ., που είχαν εκδοθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού Anaptyxi SME II PLC το Φεβρουάριο του Κατά τη διάρκεια της περιόδου, έληξαν ομόλογα από τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών ύψους 750 εκατ., που είχαν εκδοθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού Karta Plc τον Ιούλιο του Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Τράπεζα προχώρησε σταδιακά στη μερική αποπληρωμή ομολόγων από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 151 εκατ., τα οποία είχαν εκδοθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού Themeleion IV Mortgage Finance PLC τον Ιούνιο του Το Σεπτέμβριο του 2010, η Τράπεζα προχώρησε στη μερική αποπληρωμή της πρώτης έκδοσης ομολόγων από τιτλοποίηση ομολογιακών δανείων ύψους 241 εκατ., που είχαν εκδοθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού Anaptyxi SME I PLC τον Ιούλιο του Σελίδα 9 30 Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

10 Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 11. Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές μετοχές, διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές H ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας είναι 2,75 ανά μετοχή. Tο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας είναι πλήρως καταβεβλημένο. Μετοχικό κεφάλαιοκοινές μετοχές Ίδιες μετοχές Καθαρό ποσό Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Καθαρό ποσό εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ Την 30η Σεπτεμβρίου Εκδοθείσες κοινές μετοχές Ειδικό σχέδιο ιδίων μετοχών Καθαρό ποσό Την 30η Σεπτεμβρίου Ειδικό σχέδιο ιδίων μετοχών Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, τον Απρίλιο του 2008, αποφάσισε τη θέσπιση προγράμματος ιδίων μετοχών, για την απόκτηση μέχρι 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Τράπεζας βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 16 του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, για να βελτιστοποιηθούν σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, τα κέρδη ανά μετοχή, το μέρισμα ανά μετοχή και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και για τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους σε μια ενδεχόμενη εξαγορά. Με βάση το νόμο 3756/2009, οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών. Το πρόγραμμα έληξε τον Απρίλιο του Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιούχες μετοχές Αριθμός μετοχών Ονομαστ. αξία εκατ Την 30η Σεπτεμβρίου Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν δικαίωμα σταθερής μη σωρευτικής απόδοσης 10% υπό τις προϋποθέσεις διατήρησης του ελάχιστου ορίου των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, της ύπαρξης διανεμητέων αποθεματικών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, και της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 3844/2010, μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκδοση των προνομιούχων μετοχών ή νωρίτερα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, η Τράπεζα μπορεί να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές στην ονομαστική τους αξία. Σε περίπτωση μη αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών έως τη λήξη των πέντε ετών, η απόδοση αυξάνει κατά 2% ανά έτος. Την 30η Σεπτεμβρίου 2010, το μέρισμα που αναλογούσε στις προνομιούχες μετοχές ανερχόταν σε 71 εκατ. (30 Σεπτεμβρίου 2009: 35 εκατ.). 13. Υβριδικά κεφάλαια Αριθμός μετοχών Τον Ιούνιο του 2009, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την έκδοση, εντός ορισμένων παραμέτρων, οι όροι και ο χρονικός προσδιορισμός των οποίων είναι στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ομολόγου ύψους 500 εκατ. με ρήτρα δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής από τον εκδότη και μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές (σημ. 13, Σειρά Δ και Ε). Η έκδοση του ομολόγου μπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε σε τμηματικές σειρές. Μετοχικό κεφάλαιοπρονομιούχες μετοχές Την 12η Ιανουαρίου 2009, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, μη διαπραγματεύσιμων, μη μεταβιβάσιμων, μη σωρευτικής σταθερής απόδοσης 10% φορολογικά εκπιπτόμενης, με ονομαστική αξία 2,75 έκαστη, σύμφωνα με το Νόμο 3723/2008 «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας», οι οποίες καλύπτονται από το Ελληνικό Δημόσιο με ομόλογα ίσης αξίας. Η έκδοση ανέρχεται σε 940 εκατ., μετά από έξοδα, και ολοκληρώθηκε την 21η Μαΐου Σύμφωνα με το τρέχον νομικό και εποπτικό πλαίσιο, οι εκδοθείσες μετοχές περιλαμβάνονται για εποπτικούς σκοπούς στα Tier I κεφάλαια. Τον Ιούνιο του 2010, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 59 εκατ., που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές για το Η μεταβολή των υβριδικών κεφαλαίων που εξέδωσε η Τράπεζα μέσω της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, EFG Hellas Funding Limited, έχει ως εξής: Έκδοση Α Έκδοση Β Έκδοση Γ Έκδοση Δ Έκδοση Ε Σύνολο εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Την 1η Ιανουαρίου Αγορά υβριδικών κεφαλαίων (0) (6) (2) (80) (3) (91) Πώληση υβριδικών κεφαλαίων Την 30η Σεπτεμβρίου Το επιτόκιο της Tier 1 Έκδοσης Α των υβριδικών κεφαλαίων έχει οριστεί σε 3,48% για την περίοδο από 18 Μαρτίου 2010 έως 17 Μαρτίου Την 30η Σεπτεμβρίου 2010, το μέρισμα που αναλογούσε στους κατόχους προνομιούχων τίτλων ανερχόταν σε 38 εκατ. (30 Σεπτεμβρίου 2009: 24 εκατ.). Σελίδα Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

11 Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις Την 30η Σεπτεμβρίου 2010, οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Τράπεζας, που αφορούν εγγυήσεις και πιστωτικές επιστολές σε αναμονή, ήταν ύψους εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2009: εκατ.) καθώς και οι ενέγγυες πιστώσεις της Τράπεζας ήταν ύψους 17 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2009: 32 εκατ.). Οι κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις της Τράπεζας σε σχέση με ενσώματα πάγια στοιχεία ήταν ύψους 8 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2009: 6 εκατ.). 15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού Πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού παρουσιάζονται στις εξής σημειώσεις: (α) Σημείωση 8 - Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (β) Σημείωση 9 - Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 16. Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας Η Τράπεζα συμμετέχει και στους τρεις πυλώνες του Προγράμματος Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας βάσει του Νόμου 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3844/Απρίλιος 2010 και το Νόμο 3845/Μάιος 2010, ως ακολούθως: (α) Πρώτος πυλώνας στήριξης προνομιούχες μετοχές Η έκδοση προνομιούχων μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική αξία 950 εκατ. καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με ομόλογα ίσης αξίας την 21η Μαΐου 2009 (σημ. 12). (β) Δεύτερος πυλώνας στήριξης ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Τράπεζα εξέδωσε ομόλογα αξίας εκατ. Την 30η Σεπτεμβρίου 2010, η ανωτέρω έκδοση κατέχονταν από την Τράπεζα (σημ. 10). Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3872/2010, το συνολικό ποσό ομολόγων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που μπορούν να εκδοθούν από τις ελληνικές τράπεζες αυξήθηκε κατά 25 δις. Το ποσό δεν έχει κατανεμηθεί ακόμη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. (γ) Τρίτος πυλώνας στήριξης δανεισμός ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Η ρευστότητα που αντλείται από αυτόν τον πυλώνα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων και δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Την 30η Σεπτεμβρίου 2010, η Τράπεζα είχε δανειστεί ειδικά ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ύψους εκατ. Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, κατά τη χρονική περίοδο που η Τράπεζα συμμετέχει στο Πρόγραμμα μέσω των προνομιούχων μετοχών ή των ομολόγων εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου (πυλώνες (α) και (β) όπως αναφέρονται ανωτέρω), το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα να ορίσει εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, να θέσει βέτο στη διανομή μερίσματος και περιορισμό στις αμοιβές της Διοίκησης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το νόμο 3756/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Νόμου 3844/2010, οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας δεν επιτρέπεται να διανείμουν μέρισμα σε μετρητά προς τους κατόχους κοινών μετοχών για τις χρήσεις 2008 και 2009 και να προχωρήσουν σε αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών. 17. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη Η Τράπεζα είναι μέλος του διεθνούς Ομίλου EFG, ο οποίος απαρτίζεται από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών. Ενεργός μητρική εταιρεία του Ομίλου EFG είναι η European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ενώ απώτατη μητρική εταιρεία είναι η Private Financial Holdings Limited (PFH), η οποία ανήκει και ελέγχεται έμμεσα από μέλη της οικογένειας Λάτση. Με στοιχεία της 30ης Σεπτεμβρίου 2010, ο Όμιλος EFG κατέχει, μέσω 100% θυγατρικών της απώτατης μητρικής εταιρείας, ποσοστό 44,8% των μετοχών με ψήφο και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, ενώ οι υπόλοιπες κοινές μετοχές με ψήφο και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου κατέχονται από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, κανείς εκ των οποίων, εξ όσων η Τράπεζα γνωρίζει, δεν κατέχει ποσοστό 5% και άνω. Οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., η οποία δεν καταρτίζει ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Η Τράπεζα πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά εμπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν δάνεια, καταθέσεις, εγγυήσεις και παράγωγα. Επιπλέον, μέσα στα συνήθη πλαίσια των επενδυτικών τραπεζικών του εργασιών, η Τράπεζα ενδέχεται να κατέχει χρεωστικούς και συμμετοχικούς τίτλους των συνδεόμενων μερών. Ο όγκος και τα υπόλοιπα των συναλλαγών με τα συνδεόμενα μέρη στο τέλος της περιόδου/χρήσης παρατίθενται κατωτέρω: 30 Σεπτεμβρίου 2010 Όμιλος Βασικά μέλη Θυγατρικές EFG της Διοίκησης Λοιπά εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων Απαιτήσεις από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Εγγυήσεις που εκδόθηκαν Εγγυήσεις που ελήφθησαν εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2010 Καθαρά έσοδα από τόκους (42) 1 (1) 0 Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες 43 (0) - - Έσοδα από μερίσματα Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) (15) 0 - (1) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (18) Σελίδα Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

12 Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 17. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη (συνέχεια) 31 Δεκεμβρίου 2009 Όμιλος Βασικά μέλη Θυγατρικές EFG της Διοίκησης Λοιπά εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων Απαιτήσεις από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις (0) - - Λοιπές υποχρεώσεις Εγγυήσεις που εκδόθηκαν Εγγυήσεις που ελήφθησαν Καθαρά έσοδα από τόκους (111) 3 (1) (2) Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες Έσοδα από μερίσματα Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) (16) (2) - - Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (17) Σε σχέση με τις εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν προς τις θυγατρικές επιχειρήσεις, η Τράπεζα έχει λάβει ενεχυριασμένη κατάθεση ύψους εκατ. την 30η Σεπτεμβρίου 2010 (31 Δεκεμβρίου 2009: εκατ.), η οποία περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις προς πελάτες ανωτέρω. Παροχές προς τα βασικά μέλη της Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2009 Τα βασικά μέλη της Διοίκησης περιλαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας και της μητρικής της και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα. Δεν έχουν γίνει προβλέψεις για δάνεια που χορηγήθηκαν σε συνδεόμενα μέρη (31 Δεκεμβρίου 2009: μηδέν). Οι αμοιβές των βασικών μελών της Διοίκησης που έχουν τη μορφή βραχυπρόθεσμων παροχών ανέρχονται σε 4,9 εκατ. (30 Σεπτεμβρίου 2009: 4,8 εκατ.), και μακροπρόθεσμων παροχών 1,9 εκατ. εκ των οποίων 1,6 εκατ. αφορούν παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους (30 Σεπτεμβρίου 2009: 2,3 εκατ. και 2 εκατ. αντίστοιχα). 18. Μερίσματα Τα μερίσματα λογιστικοποιούνται μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τον Ιούνιο του 2010, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 59 εκατ., που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές για το 2009 (σημ. 12). Mε βάση το Νόμο 3756/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Νόμου 3844/2010, οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας δεν επιτρέπεται να διανείμουν μέρισμα με τη μορφή μετρητών στους κατόχους κοινών μετοχών για τις χρήσεις 2008 και Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010 Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου Α.Δ.Τ. ΑΒ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νικόλαος Κ. Νανόπουλος Α.Δ.Τ. AE ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πόλα Ν. Χατζησωτηρίου Α.Δ.Τ. Τ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Χάρης Β. Κοκολογιάννης Α.Δ.Τ. ΑΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελίδα Σεπτεμβρίου 2010 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Tηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων 1 Ενδιάμεση κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2005 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Περιεχόμενα

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Περιεχόμενα Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Περιεχόμενα σελίδες EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Περιεχόμενα σελίδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ASPIS BANK A. T. E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΙΚΗ ΕΤΑΙΙΡΙΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 Περιεχόμενα I. Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός Ενοποιημένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων...5

Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός Ενοποιημένη και Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων...5 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Περιεχόμενα σελίδα Ενοποιημένος και εταιρικός ισολογισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα