Δίκτυα Υπολογιστών Ι (7ο εξάμηνο) Εργασία δικτυακού προγραμματισμού : Java serial communications programming

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα Υπολογιστών Ι (7ο εξάμηνο) Εργασία δικτυακού προγραμματισμού : Java serial communications programming"

Transcript

1 Δίκτυα Υπολογιστών Ι (7ο εξάμηνο) Experimental Virtual Lab Εργασία δικτυακού προγραμματισμού : Java serial communications programming Η εργασία που ζητείται να εκπονηθεί στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Ι αποτελεί μία εφαρμογή δικτυακού προγραμματισμού (network programming). Η εργασία στοχεύει (α) στην ανάπτυξη πειραματικής δικτυακής εφαρμογής με τη γλώσσα προγραμματισμού Java, (β) την εξοικείωση με τους μηχανισμούς ασύγχρονης σειριακής (ή σειραϊκής) επικοινωνίας (asynchronous serial communications) υπολογιστών μέσω του τηλεφωνικού δικτύου και (γ) τη συλλογή στατιστικών μετρήσεων τιμών ορισμένων παραμέτρων που συμβάλλουν μαζί με άλλες στη διαμόρφωση της ποιότητας της επικοινωνίας των υπολογιστών μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Η εφαρμογή μπορεί να αναπτυχθεί αυτοτελώς σε υπολογιστές του εργαστηρίου του Τομέα ή αλλού. Ζητείται όμως ορισμένες μετρήσεις να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον server του πειραματικού εικονικού εργαστηρίου (experimental virtual lab) που αναπτύσσεται στα πλαίσια του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών Ι και ΙΙ. Η διεύθυνση αποτελεί το σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων που ακολουθούν στην εργασία αυτή. Δημιουργία περιβάλλοντος προγραμματισμού σε Java Για την εργασία απαιτείται η διάθεση του περιβάλλοντος προγραμματισμού Java Development Kit JDK το οποίο παρέχεται δωρεάν από τη διεύθυνση Η εγκατάσταση και η εξοικείωση με το περιβάλλον αυτό μπορεί να διευκολυνθεί από το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από τη διεύθυνση επίσης δωρεάν. Πλήρης τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή για την Java μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση Συμπληρωματικά τα βιβλία Learning Java, 3 rd edition, O Reilly Associates και Java Network Programming, 3 rd edition, O Reilly Associates αποτελούν χρήσιμα εκπαιδευτικά βοηθήματα ενώ το βιβλίο Java 2 in a Nutshell : A Quick Reference Guide, 5 th edition, O Reilly Associates αποτελεί μία συνοπτική αλλά εξαιρετικά περιεκτική αναφορά στη γλώσσα προγραμματισμού Java και τις βασικές βιβλιοθήκες της. Εργαλεία προγραμματισμού σε Java Κάθε εφαρμογή σε Java απαιτεί (α) τη δημιουργία κώδικα σε πηγαία μορφή (source code), (β) τη μεταγλώττισή του σε κώδικα εικονικής μηχανής Java (Java virtual machine JVM code) και (γ) την εκτέλεσή του με τον διερμηνευτή Java (Java interpreter). Στα πλαίσια της εργασίας αυτής προτείνεται για το στάδιο (α) η χρήση του επεξεργαστή κειμένου notepad ενώ για τα στάδια (β) και (γ) η χρήση των εργαλείων javac και java αντίστοιχα μέσα από παράθυρο γραμμών εντολών 1 (command line window). Τα 1 Εναλλακτικά τα ενοποιημένα περιβάλλοντα ανάπτυξης Java IDEs (integrated development environments) NetBeans και Eclipse διατίθενται επίσης δωρεάν από τις διευθύνσεις και αντίστοιχα Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 1

2 εργαλεία javac και java περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση του JDK που αναφέρθηκε παραπάνω. Το notepad είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε υπολογιστή Win/98/Me/2K/XP/Vista. Δικτυακές εφαρμογές σε Java Η εργασία επικεντρώνεται στην εξοικείωση με τους μηχανισμούς ασύγχρονης επικοινωνίας υπολογιστών μέσω της σειριακής θύρας (asynchronous serial port) RS232 του υπολογιστή σε συνεργασία με διάταξη διαμορφωτή / αποδιαμορφωτή (modulator / demodulator), το γνωστό modem, για επικοινωνία πάνω από το τηλεφωνικό δίκτυο. Οι βιβλιοθήκες οι οποίες κατεξοχήν θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία είναι η java.comm και η java.io. Η πρώτη περιλαμβάνει κλάσεις (Java classes) διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών πόρων σειριακής επικοινωνίας (serial communications resources) ενώ η δεύτερη κλάσεις διαχείρισης υπολογιστικών πόρων (computer resources). Η βιβλιοθήκη java.comm δεν περιλαμβάνεται εξ αρχής στο περιβάλλον Java Development Kit JDΚ. Για το λόγο αυτόν πρέπει να μεταφερθεί από τον server του εικονικού εργαστηρίου μέσω της επιλογής java_serial_communications ή από την διεύθυνση της Sun Microsystems που εμφανίζεται στην ίδια επιλογή και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στο περιβάλλον εργασίας JDΚ σύμφωνα με τις οδηγίες που εμπεριέχονται στο πακέτο javacomm. Για διευκόλυνση, η επιλογή help_file του server «οπτικοποιεί» την διαδικασία εγκατάστασης της βιβλιοθήκης java.comm. Η βιβλιοθήκη java.comm προσφέρει σειρά διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interfaces, APIs) που βοηθούν αποτελεσματικά στο χειρισμό της σειριακής θύρας του υπολογιστή, του modem που ακολουθεί και δι αυτών της επικοινωνίας με τον απομακρυσμένο υπολογιστή στο άλλο άκρο της τηλεφωνικής γραμμής. Η μέθοδος CommPortIdentifier.getPortIdentifier() δέχεται ως όρισμα το όνομα μίας θύρας με τη μορφή COMx, x=1,2,3, την οποία εντοπίζει ως αντικείμενο (object) της γενικής κλάσης Java CommPort. Με τη σειρά της, η κλάση αυτή περιλαμβάνει τη μέθοδο open() η οποία επιτρέπει το «άνοιγμα» της σειριακής θύρας επιστρέφοντας ένα αντικείμενο της ειδικής κλάσης SerialPort. Στη συνέχεια, οι μέθοδοι setserialportparams() και setflowcontrolmode()επιτρέπουν τον προγραμματισμό σειράς παραμέτρων όπως ταχύτητα επικοινωνίας σε bps, μήκος στοιχειώδους μονάδος ασύγχρονης επικοινωνίας (byte), τύπο ισοτιμίας, τύπο μηχανισμού ελέγχου ροής (flow control) κ.α. Επιπλέον οι μέθοδοι της ίδιας κλάσης SerialPort getinputstream() και getoutputstream() επιτρέπουν τη συσχέτιση της σειριακής θύρας με δύο αντίστοιχες ροές (byte streams) εισόδου / εξόδου οι οποίες αποτελούν τελικά τους θεμελιώδεις μηχανισμούς επικοινωνίας της δικτυακής εφαρμογής (λογισμικό, software) με το modem και την τηλεφωνική γραμμή (υλικό, hardware). Οι παραπάνω ροές εισόδου/εξόδου ως αντικείμενα του περιβάλλοντος Java κληρονομούν πλήθος μεθόδων και ιδιοτήτων από αντίστοιχες κλάσεις της βιβλιοθήκης java.io. Για παράδειγμα, η μέθοδος available() επιστρέφει ένδειξη σχετικά με το πλήθος των Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 2

3 bytes τα οποία έχουν ενδεχομένως καταφτάσει στην είσοδο της σειριακής θύρας και είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση από τη δικτυακή εφαρμογή. Η ανάγνωση γίνεται με τη μέθοδο read(). Αντίστοιχα, η μέθοδος write() τοποθετεί στη ροή εξόδου bytes τα οποία η δικτυακή εφαρμογή επιθυμεί να αποστείλει στην έξοδο της σειριακής θύρας. Επιπλέον η βιβλιοθήκη java.io διαθέτει πλήθος άλλων κλάσεων για τη διαχείριση αρχείων. Για παράδειγμα η μέθοδος κατασκευής αντικειμένων File() επιτρέπει τη δημιουργία αντικειμένων τύπου File και τη συσχέτισή τους με αρχεία στο σκληρό δίσκο μέσω των ονομάτων τους όπως αυτά δίνονται από το filesystem του υπολογιστή. Οι κλάσεις FileInputStream και FileOutputStream παρέχουν μεθόδους για ανάγνωση ή εγγραφή bytes από/προς αρχεία δημιουργώντας αντίστοιχες ροές (byte streams) από/προς αυτά. Μεταξύ των θεμελιωδών κλάσεων Java περιλαμβάνεται επίσης η κλάση java.lang. System η οποία διαθέτει τη μέθοδο currenttimemillis(). Η μέθοδος αυτή επιστρέφει σε μία εφαρμογή την τρέχουσα ώρα του συστήματος σε milliseconds. Καλούμενη σε διαφορετικά σημεία μιας εφαρμογής κατά την εκτέλεσή της, η μέθοδος παρέχει την δυνατότητα χρονομέτρησης γεγονότων (events) όπως αυτά των αναχωρήσεων και αφίξεων πακέτων. Η εργασία που ζητείται να εκπονηθεί στη συνέχεια του εικονικού εργαστηρίου απαιτεί συχνά τη χρονομέτρηση τέτοιων γεγονότων. Η λειτουργία του modem στην τηλεφωνική επικοινωνία υπολογιστών Η επικοινωνία διαμέσου της (αναλογικής) τηλεφωνικής γραμμής γίνεται μέσα από το περιορισμένο εύρος φάσματος των (τηλεφωνικών) ακουστικών συχνοτήτων, περίπου 4 KHz (voiceband communications). Για τo λόγο αυτόν, η μετάδοση των σημάτων RS232 μέσα από την τηλεφωνική γραμμή απαιτεί κατάλληλη διαμόρφωση/αποδιαμόρφωση (modulation/demodulation). Η διαδικασία αυτή αποτελεί τη θεμελιώδη λειτουργία του γνωστού modem. Σήμερα το modem προσφέρει επιπλέον (i) μηχανισμούς ελέγχου σφάλματος (error control) για προστασία έναντι θορύβου κατά τη μετάδοση και (ii) συμπίεσης δεδομένων (data compression) για βελτίωση της ρυθμαπόδοσης (throughput) ενός διαύλου επικοινωνίας που λειτουργεί με δεδομένο ρυθμό μετάδοσης (channel rate). Η επικοινωνία δύο υπολογιστών μέσω modem πάνω από μία τηλεφωνική γραμμή πραγματοποιείται αφού προηγουμένως τα δύο modem (i) καλέσουν το ένα (originating modem) το άλλο (answering modem) και (ii) αποκαταστήσουν τον μεταξύ τους δίαυλο επικοινωνίας (telephone channel) προσδιορίζοντας σειρά παραμέτρων (carrier frequencies, modulation types, error control protocols, etc) κατάλληλα. H έναρξη του σταδίου (i) προκαλείται μετά από κατάλληλες εντολές (commands) που στέλνουν οι δικτυακές εφαρμογές των αντίστοιχων υπολογιστών στα συνδεδεμένα modem μέσω των σειριακών τους θυρών RS232. Το σύνολο AT-command-set αποτελεί σήμερα το πλέον διαδεδομένο βιομηχανικό πρότυπο ρεπερτορίου εντολών δια των οποίων το λογισμικό εφαρμογών επικοινωνιών μπορεί να ελέγξει ένα modem. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 3

4 Η σύνταξη των εντολών αυτών είναι της μορφής : ΑΤΧΧΧ<CR> όπου AT είναι η ακολουθία των χαρακτήρων Α και Τ (για ιστορικούς λόγους από τη λέξη ATtention ), ΧΧΧ είναι ακολουθία χαρακτήρων που προσδιορίζουν την εκάστοτε εντολή και <CR> είναι ο χαρακτήρας Carriage Return (θέση 13 στον κώδικα ASCII). Οι χαρακτήρες που αποτελούν μία εντολή ελέγχου modem αποστέλλονται από την εφαρμογή στο modem μέσω της σειριακής θύρας RS232 ως μία ενότητα. Για παράδειγμα, η εντολή ΑΤDT <CR> θέτει σε λειτουργία τη διαδικασία κλήσης (call setup) από ένα modem (originating) προς ένα δεύτερο (answering) το οποίο είναι συνδεδεμένο στο άκρο τηλεφωνικής γραμμής με αριθμό κλήσης Σύμφωνα με την παραπάνω εντολή, η κλήση ( D ial) γίνεται με τη διαδικασία αποστολής τόνων ( T one) ακολουθώντας το πρότυπο DTMF (dual tone multiple frequencies). Αποτέλεσμα επιτυχούς εκτέλεσης της εντολής αυτής είναι η παραγωγή της ένδειξης RING<CR><LF> από το άλλο modem (answering) σε κάθε κωδωνισμό (ringing tone) και η αποστολή της προς τον αντίστοιχο υπολογιστή διαμέσου της σειριακής θύρας RS232, όπου <LF> είναι ο χαρακτήρας Line Feed (θέση 10 στον κώδικα ASCII). Αντιλαμβανόμενος ο υπολογιστής αυτός διαμέσου κατάλληλης εφαρμογής επικοινωνιών την ένδειξη αυτή μπορεί δια της εντολής ΑΤΑ<CR> να ζητήσει το modem να «απαντήσει» στην κλήση. Τότε τα δύο modem εισέρχονται στο στάδιο (ii) που αναφέρθηκε νωρίτερα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του σταδίου αυτού σηματοδοτείται με την αποστολή από το κάθε modem προς τους αντίστοιχους υπολογιστές και ειδικά στις αντίστοιχες εφαρμογές των ενδείξεων CONNECT XXXX <CR><LF> όπου ΧΧΧΧ η ταχύτητα σύνδεσης σε bps. Από το σημείο αυτό πλέον, οι δύο υπολογιστές μπορεί να αρχίσουν να επικοινωνούν σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο υλοποιούν συνεργαζόμενες οι δύο δικτυακές εφαρμογές στα δύο άκρα της τηλεφωνικής γραμμής. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 4

5 Εναλλακτικά, το modem που πρόκειται να δεχτεί την κλήση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής (answer mode) εξαρχής προσδιορίζοντας έναν μη μηδενικό αριθμό κωδωνισμών μετά τους οποίους το modem αποκρίνεται στην κλήση. Ο αριθμός αυτός ορίζεται σε έναν από τους ενταμιευτές (registers) που διαθέτει το modem ως εξής : ATS0=2<CR> όπου S0 παριστά τον ενταμιευτή 0 στον οποίο αποθηκεύεται π.χ. ο αριθμός 2 Η εφαρμογή στο εικονικό εργαστήριο του μαθήματος Ζητείται η ανάπτυξη εφαρμογής Java η οποία (α) επικοινωνεί με τον server του εργαστηρίου μέσω μίας από τις τέσσερις τηλεφωνικές γραμμές , , και και (β) επιτρέπει στατιστικές μετρήσεις τιμών ορισμένων παραμέτρων της επικοινωνίας αυτής. Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και οι ζητούμενες μετρήσεις περιγράφονται στη συνέχεια. [1] Όπως εμφανίζεται στα σχήματα που ακολουθούν, με την επιλογή της εργασίας Java serial communications programming από τον κατάλογο επιλογών που παρέχεται στη διεύθυνση ο server αποδέχεται τον/την προσερχόμενο/νη φοιτητή/τρια για εργασία διάρκειας δύο ωρών (session) προσδιορίζοντας ένα σύνολο παραμέτρων απαραίτητων για την εκτέλεση της εργασίας και την ανάπτυξη της ζητούμενης εφαμογής userapplication. [2] Μεταξύ της επιλογής της εργασίας και της ενεργοποίησης των παραμέτρων της εφαρμογής userapplication που θα ακολουθήσει μεσολαβεί χρόνος έως και 60 δευτερόλεπτα. Μετά το πέρας του συνολικού χρόνου εργασίας των δύο ωρών και εάν είναι επιθυμητή η συνέχεια, απαιτείται νέα επιλογή της ίδιας εργασίας για να δοθούν νέες τιμές παραμέτρων. [3] Η εφαρμογή userapplication που ζητείται να κατασκευαστεί θα πρέπει κατ αρχή να παρέχει τη δυνατότητα λήψης ενός μεγάλου αριθμού πακέτων echopacket διαδοχικά από τον server μετά από την αποστολή κάθε φορά από την εφαρμογή προς τον server του κωδικού echo_request_code EXXXX όπως αυτός δίνεται κατά την έναρξη της εργασίας στο εικονικό εργαστήριο. Τα πακέτα echopacket που αποστέλλονται από τον server είναι της μορφής : PSTART DD-MM-YYYY HH-MM-SS PC PSTOP όπου DD-MM-YYYY η ημερομηνία και HH-MM-SS ο χρόνος αποστολής του πακέτου και PC η τρέχουσα τιμή ενός μετρητή (packet counter) ο οποίος απαριθμεί τα πακέτα echopacket με modulo(100). [4] Η χρήση του κωδικού burst_request_code TXXXXBXXPXXDXΧX επιτρέπει την παραγωγή διαδοχικών ριπών πακέτων (packet bursts) από τον server με σκοπό τη μελέτη παραμέτρων που σχετίζονται κυρίως με τη ρυθμαπόδοση (throughput) του Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 5

6 συστήματος. Το τμήμα TXXXX του παραπάνω κωδικού προσδιορίζεται από τον server κατά την έναρξη της εργασίας ενώ τα τμήματα BXX, PXX, και DXΧX ορίζονται από την εφαρμογή userapplication και προσδιορίζουν αντίστοιχα τον αριθμό των διαδοχικών ριπών, τον αριθμό των πακέτων σε κάθε ριπή και την καθυστέρηση σε 10-δες milliseconds που μεσολαβεί μεταξύ διαδοχικών ριπών που παράγει ο server. [5] Η χρήση του κωδικού image_request_code ΜXXXX επιτρέπει την αποστολή του τρέχοντος frame 2 από τον videocoder που φιλοξενείται στον ίδιο server του εικονικού εργαστηρίου στη διεύθυνση και παρέχει realtime video με την κίνηση της Εγνατίας Οδού στο τμήμα εμπρός από την Πολυτεχνική Σχολή. Η αποστολή περιλαμβάνει 10 έως 50 kilobytes περίπου, ανάλογα με τις συνθήκες εξωτερικού φωτισμού και τη δραστηριότητα στο οπτικό πεδίο της κάμερας. Τα bytes αυτά αποθηκευόμενα κατά τη λήψη τους σε binary αρχείο με επέκταση ονόματος.jpeg ή.jpg επιτρέπουν την απεικόνιση του τρέχοντος frame στο τερματικό με τη βοήθεια οποιουδήποτε εργαλείου απεικόνισης εικόνων π.χ. Paint. Η αποστολή του κωδικού image_request_code για τη λήψη εικόνας μπορεί να συνοδευτεί με την ένδειξη CAM=1 ή CAM=2 η οποία προσδιορίζει στην είσοδο του κωδικοποιητή την έξοδο από αντίστοιχη κάμερα που λειτουργεί online με τον server του εικονικού εργαστηρίου. Το γεγονός αυτό έχει ώς αποτέλεσμα τη λήψη στην εφαρμογή userapplication εικόνας από την προσδιοριζόμενη κάμερα. Σημειώνεται ότι (α) σε απουσία της παραμέτρου CAM ο server θεωρεί εκ προοιμίου την τιμή CAM=2 (default value), (β) η πρώτη κάμερα παράγει εικόνες με ανάλυση 640x480 pixels ενώ η δεύτερη παράγει εικόνες με ανάλυση 320x240 pixels και (γ) η οπτική γωνία της πρώτης κάμερας παραμένει σταθερή ενώ της δεύτερης αλλάζει είτε κάθε 4 λεπτά της ώρας είτε σε τυχαία χρονικά διαστήματα αν εκείνη τη χρονική περίοδο η κάμερα βρίσκεται υπό τηλε-έλεγχο από επισκέπτη του εικονικού εραστηρίου μέσα από τη διεύθυνση Ιντερνετ του server. [6] Η εργασία στο εικονικό εργαστήριο ενδιαφέρεται για την εξοικείωση με τη διαχείριση των σφαλμάτων μετάδοσης που προκαλεί ο θόρυβος στο κανάλι επικοινωνίας. Επειδή τα modems που λειτουργούν στο εικονικό εργαστήριο δεν έχουν απενεργοποιημένους τους εσωτερικούς μηχανισμούς διαχείρισης σφαλμάτων, ο server προκαλεί ο ίδιος ψευτο-τυχαία σφάλματα, πριν τα πακέτα πληροφορίας εισέλθουν στο κανάλι επικοινωνίας. Η εισαγωγή ψευτο-τυχαίου θορύβου γίνεται σε δύο περιπτώσεις μετάδοσης σήματος πληροφορίας όπως αναφέρεται στη συνέχεια. [7] Στην πρώτη περίπτωση, ο κωδικός image_request_code GXXXX επιτρέπει την εισαγωγή ψευτο-τυχαίων σφαλμάτων κατά την αποστολή του τρέχοντος frame από τον videocoder του εργαστηρίου. Τα σφάλματα εισάγονται στο δεύτερο ήμισυ της παραγόμενης εικόνας έτσι ώστε να είναι δυνατή η «οπτικοποίησή» τους κατά την απεικόνιση του αρχείου.jpeg στο τερματικό. 2 Κάθε frame αποστέλλεται με τη μορφή αρχείου.jpeg Η διαχείριση αρχείων.jpeg (απεικόνιση, αποθήκευση, μετασχηματισμός format, κ.α.) δεν περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις της εργασίας αυτής. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 6

7 [8] Στη δεύτερη περίπτωση τα σφάλματα εισάγονται σε μεμονωμένα πακέτα με τυχαίο τρόπο. Η εφαρμογή userapplication καλείται να αντιμετωπίσει τα σφάλματα αυτά με κατάλληλους μηχανισμούς ARQ (automatic repeat request). Για την ανάπτυξη πειραματικών μηχανισμών ARQ χρησιμοποιούνται οι κωδικοί QXXXX και RXXXX. Ο πρώτος αποστέλλεται από την εφαρμογή userapplication προς τον server ως ένδειξη ACK (positive acknowledgement) και ταυτόχρονα ως αίτημα για την αποστολή του επόμενου νέου πακέτου ενώ ο δεύτερος ως ένδειξη NACK (negative acknowledgement) και ταυτόχρονα ως αίτημα για επανάληψη της εκπομπής (repeat request) του ιδίου πακέτου. Τα πακέτα που αποστέλλει ο server έχουν την ακόλουθη δομή : PSTART DD-MM-YYYY HH-MM-SS PC <ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ> FCS PSTOP όπου <ΧΧΧΧ> είναι κρυπτογραφημένη 3 ακολουθία 16 χαρακτήρων η οποία προέρχεται από ψευτο-τυχαία θέση στο κείμενο με τα σχεδιαζόμενα θέματα εξετάσεων στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Ι για την εξεταστική περίοδο που ακολουθεί Ο server του εικονικού εργαστηρίου εισάγει σφάλματα σε ψευτο-τυχαίες θέσεις κατά μήκος της ακολουθίας αυτής. Το πεδίο FCS (frame check sequence) παρέχει με τη μορφή 3-ψηφίου αριθμού στο 10-δικό σύστημα το αποτέλεσμα της εφαρμογής του λογικού τελεστή XOR διαδοχικά στους 16 κρυπτογραφημένους χαρακτήρες που περιλαμβάνονται στην παραπάνω ακολουθία. Κατά τη λήψη του πακέτου, η εφαρμογή userapplication ελέγχει τα πεδία <XXXX> και FCS (error detection) και ανάλογα απαιτεί ή όχι την επανεκπομπή (automatic retransmission request) του ιδίου πακέτου (error correction) με τη βοήθεια των ενδείξεων NACK ή ACK αντίστοιχα. Συλλογή μετρήσεων και παρουσίαση αποτελεσμάτων [Α] Ζητείται η παρουσίαση αποτελεσμάτων τουλάχιστον από δύο συνόδους (sessions) με τον server του εικονικού εργαστηρίου που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 48 ώρες. [Β] Από κάθε σύνοδο ζητείται η παρουσίαση (i) ενός τουλάχιστον γραφήματος G1 το οποίο εμφανίζει, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 4 λεπτών, το χρόνο απόκρισης του συστήματος σε milliseconds για κάθε πακέτο που έχει αποσταλεί στη διάρκεια αυτήν, (ii) δύο τουλάχιστον εικόνων Ε1 και Ε2 από τον videocoder του εργαστηρίου, μία χωρίς σφάλματα και μία με σφάλματα μετάδοσης, (iii) ενός τουλάχιστον γραφήματος G2 που απεικονίζει, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 4 λεπτών, τη ρυθμαπόδοση (throughput) του συστήματος όπως προκύπτει στο τέλος κάθε ριπής σε μία ακολουθία ριπών που παράγει ο server και (iv) ενός τουλάχιστον γραφήματος G3 που εμφανίζει, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 4 λεπτών, το χρόνο απόκρισης του συστήματος σε milliseconds για κάθε πακέτο που λαμβάνει το τερματικό επιτυχώς με τη βοήθεια του μηχανισμού ARQ σε συνθήκες ψευτο-τυχαίων σφαλμάτων όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. [Γ] Με βάση τις μετρήσεις στο σημείο (iv) της παραγράφου [Β], ζητείται (α) η εκτίμησή σας για την κατανομή πιθανότητας του αριθμού επανεκπομπών που καταγράψατε και (β) 3 Ποιό μπορεί να είναι το κλειδί της «αποκρυπτογράφησης»? Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 7

8 επίσης η εκτίμησή σας για την πιθανότητα σφάλματος που επικράτησε στα πειράματά σας. Η παρουσίαση του (α) θα γίνει με τη μορφή ενός γραφήματος G4 καταλλήλου τύπου (πχ barchart) ενώ του (β) με την παράθεση του (απλού) υπολογισμού της τιμής της παραμέτρου BER (bit error rate). [Δ] Τα παραπάνω αποτελέσματα ζητείται να συνοδεύονται από (α) σύντομα σχόλια ή παρατηρήσεις σας, (β) μία μικρή βιβλιογραφική τεχνική αναφορά στα πρωτόκολλα λειτουργίας των modem πχ V42,V44,V90,V92 και (γ) μία ενδεικτική καταγραφή των βασικών εντολών ΑΤ που δίνει ο κατασκευαστής του modem που χρησιμοποιήσατε στις εφαρμογές σας. [Ε] Τα αποτελέσματα μαζί με τα σχόλιά σας, την τεχνική αναφορά και τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής ζητείται να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται παρακάτω με τις εξής απαραίτητα προδιαγραφές μορφοποίησης (i) τα γραφήματα G1,G2,G3 και G4, οι εικόνες Ε1 και Ε2 καθώς και ο υπολογισμός της τιμής BER θα αποτελούν ένα διακριτό αρχείο WORD με όνομα session1.doc για την πρώτη σύνοδο και ένα δεύτερο διακριτό αρχείο με όνομα session2.doc για τη δεύτερη σύνοδο, (ii) στον τίτλο κάθε γραφήματος θα φαίνονται απαραίτητα η ημέρα και η ωρα που έγιναν οι μετρήσεις μαζί με τον κωδικό {echo,image,burst,arq}_request_code που χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια των μετρήσεων αυτών, (iii) τα κείμενα των σημείων (α), (β) και (γ) της παραγράφου [Δ] θα αποτελούν ένα τρίτο διακριτό αρχείο WORD με όνομα report.doc, (iv) ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής userapplication θα αποτελεί ένα τέταρτο διακριτό αρχείο τύπου TEXT με όνομα source.txt, (v) τα τέσσερα αρχεία session1.doc, session2.doc, report.doc και source.txt θα αποτελούν τις μόνες συνιστώσες ενός συμπιεσμένου αρχείου τύπου ZIP ή RAR με όνομα project.zip ή project.rar και τέλος (vi) στη γραμμή Subject: του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί και θα φέρει προσαρτημένο μόνο το αρχείο project.zip ή project.rar, θα εμφανίζεται απαραίτητα μόνο το όνομα, το επώνυμο και ο ΑΕΜ του/της φοιτητή/φοιτήτριας που υποβάλει την εργασία. [Ζ] Η διεύθυνση επικοινωνίαs με τον διδάσκοντα για το εικονικό εργαστήριο και το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Ι (7 ο εξάμηνο) είναι [Η] Enjoy Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 8

9 Εικόνα 1 : Η είσοδος στο εικονικό εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 9

10 Δίκτυα Υπολογιστών Ι (7ο εξάμηνο) Experimental Virtual Lab Εικόνα 2 : Η επιλογή της εργασίας προς εκπόνηση και η έναρξη μίας συνόδου (session) με τον server του εικονικού εργαστηρίου του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 10

11 Δίκτυα Υπολογιστών Ι (7ο εξάμηνο) Experimental Virtual Lab Εικόνα 3 : Ενδεικτικές τιμές των προτεινομένων παραμέτρων της εφαρμογής κατά τη διάρκεια μίας συνόδου στο εικονικό εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 11

12 Δίκτυα Υπολογιστών Ι (7ο εξάμηνο) Experimental Virtual Lab serverapplication4 userapplication1 serverapplication3 Online User Terminal1 serverapplication2 serverapplication1 userapplication2 Online User Terminal2 Τηλεφωνικό Δίκτυο Virtual Lab Server Online User Terminal3 serveripaddress = serverhostname = ithaki.eng.auth.gr userapplication3 userapplication4 Online User Terminal4 telephonenumber1 = telephonenumber2 = telephonenumber3 = telephonenumber4 = Σχήμα 1 : Συνοπτικό διάγραμμα επικοινωνιών στο εικονικό εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 12

13 Δίκτυα Υπολογιστών Ι (7ο εξάμηνο) Experimental Virtual Lab CommPortIdentifier portid; SerialPort asyncport; InputStream ip; OutputStream op; String message; portid = CommPortIdentifier.getPortIdentifier("COM4"); asyncport = (SerialPort) portid.open("vlab serial port", 4000); asyncport.setserialportparams(57600,serialport.databits_8, SerialPort.STOPBITS_1,SerialPort.PARITY_NONE); asyncport.setflowcontrolmode(serialport.flowcontrol_rtscts_ IN & SerialPort.FLOWCONTROL_RTSCTS_OUT); asyncport.setdtr(true); asyncport.setrts(false); op = asyncport.getoutputstream(); ip = asyncport.getinputstream(); message="hello there!"; op.write(message.getbytes()); ip.available(); ip.read(); ip.close(); op.close(); asyncport.close(); RS232 9-Pin Female Connector Pin1 : CD Pin2 : TXD Pin3 : RXD Pin4 : DTR Pin5 : GND Pin6 : DSR Pin7 : RTS Pin8 : CTS Pin9 : RI Δίκτυα Υπολογιστών Ι Experimental Virtual Lab 13

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15 Πίνακας Περιεχομένων 1. Σειριακές επικοινωνίες...3 1.1 Το RS-232 πρότυπo σειριακών επικοινωνιών... 3 1.2 Διαφορική σειριακή μετάδοση.... 5 1.3 Αναφορές... 5 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 2014 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ QR CODES ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΥΛΕΣ ΜΕΣΩ SQL ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩ- ΝΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα