ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013."

Transcript

1 Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας, τη χρήση σχετικών πρωτοκόλλων σε δίκτυα τηλεματικής και του υπολογισμού της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service, QoS) σε εφαρμογές τηλεματικής πραγματικού χρόνου με μέτρηση παραμέτρων αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσίας. Απαραίτητες γνώσεις: Κεφάλαιο 5, Τόμος Α Κεφάλαιο 7, Τόμος Α Κεφάλαιο 2 και 3, του ΕΔΥ του Τόμου Α: Ειδικά Θέματα Τηλεματικής Παράλληλα Κείμενα για το Κεφάλαιο 5, Τόμος Α, σχετικά με τηλεδιάσκεψη, τηλε-συνεργασία στην ιστοσελίδα της ΠΛΗ23 Δύο χρήστες στους σταθμούς εργασίας Α και Β επιθυμούν να έχουν βιντεοτηλεδιάσκεψη διαμέσου του δικτύου κορμού (backbone network) του Σχήματος 2. Το δίκτυο είναι packet switched connection oriented (μεταγωγή πακέτου με χρήση εικονικών κυκλωμάτων - virtual circuits) και αποτελείται από 8 κόμβους μεταγωγής (PSE - Packet Switched Exchange) οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μέσω 12 γραμμών επικοινωνίας (links). Τα χαρακτηριστικά των κόμβων μεταγωγής αλλά και των γραμμών περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν: PSE Mean Store and Forward Delay - d m (ms) Maximum Store and Forward Delay - d max (ms) Jitter - J(ms) link Bit Rate - BR (kbps) Bit Error Rate -BER (probability) Length - l(km) x x x x x x x x

2 Οι ορισμοί των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες παρατίθενται παρακάτω: Χαρακτηριστικά PSE Κόμβου Μεταγωγής: o Mean Store and Forward Delay - d m (ms): Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης Προσωρινής Αποθήκευσης και Προώθησης Πακέτου o Maximum Store and Forward Delay - d max (ms): Μέγιστος Χρόνος Καθυστέρησης Προσωρινής Αποθήκευσης και Προώθησης Πακέτου o Jitter J (ms): η διακύμανση καθυστέρησης στην άφιξη των πακέτων στον δέκτη Χαρακτηριστικά Link Γραμμής Επικοινωνίας: o Bit Rate - BR (kbps): ο ρυθμός μετάδοσης στη γραμμή σε bits o Bit Error Rate - BER (probability - πιθανότητα): ο ρυθμός (πιθανότητα) εμφάνισης σφαλμάτων σε bits κατά τη μετάδοση πληροφορίας στη γραμμή o Length l (km) το φυσικό μήκος της γραμμής Σχήμα 2 Δίκτυο κορμού (backbone network) Το δίκτυο του παραπάνω σχήματος 2 είναι ένα δίκτυο βέλτιστης προσπάθειας μη αξιόπιστων υπηρεσιών (best effort unreliable services) και οι χρήστες A και Β επικοινωνούν μέσω της διαδρομής Α PSE1 PSE3 PSE5 PSE8 B. O χρόνος εγκατάστασης του εικονικού κυκλώματος (virtual circuit) είναι Τ vc = 10ms/κόμβο, η ταχύτητα μετάδοσης Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων στις γραμμές του δικτύου είναι u = 2x10 8 m/s, o χρόνος πακεταρίσματος για εφαρμογές βιντεοτηλεδιάσκεψης είναι Τ p = 5ms ενώ ο χρόνος διαπραγμάτευσης για τις ίδιες εφαρμογές είναι N VC = 40ms. Με βάση τα παραπάνω να υπολογιστούν: Ερώτηση 1 Οι παράμετροι ποιότητας υπηρεσιών δικτύου (Network Quality of Services NQoS): 2

3 I. Το μέγιστο μέγεθος πακέτου δεδομένων L max αν η μέγιστη επιτρεπτή πιθανότητα απόρριψης πακέτων είναι P b-max =0.5x10-1. II. III. IV. Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης μετάδοσης πακέτων MPTD (Mean Packet Transfer Delay). Ο μέσος ρυθμός μετάδοσης πακέτων MPTR (Mean Packet Transfer Rate) αν υιοθετηθεί το μέγιστο μέγεθος πακέτου (L= L max ). Ο μέσος ρυθμός απόρριψης πακέτων MPER (Mean Packet Error Rate) αν υιοθετηθεί μέγεθος πακέτου L= 480 bits. V. Η χείριστη διακύμανση καθυστέρησης μετάδοσης πακέτων WCJ (Worst Case Jitter). VI. H συνολική καθυστέρηση μετάδοσης (Transmission Delay) T D-total. Ερώτηση 2 Οι παράμετροι ποιότητας υπηρεσιών εφαρμογής (Application Quality of Services AQoS) εφόσον το ζητούμενο (εγγυημένο) από την εφαρμογή εύρος ζώνης είναι BR req = 256 kbps: I. H μέγιστη καθυστέρηση έναρξης της εφαρμογής (Startup Delay) SD max. II. Το ελάχιστο μέγεθος του buffer B min για αντιστάθμιση της διακύμανσης καθυστέρησης στην άφιξη των πακέτων (jitter) (θεωρήστε μέγεθος πακέτου L= 480 bits). III. H μέγιστη από άκρο σε άκρο καθυστέρηση (End-to-end Delay) EED max. Θεωρείστε μέγεθος buffer B = B min. Προς διευκόλυνση, δίνονται οι παρακάτω ορισμοί, υποδείξεις και διευκρινίσεις: Δίκτυο βέλτιστης προσπάθειας μη αξιόπιστων υπηρεσιών (best effort unreliable services): βασίζεται στη λογική του εικονικού κυκλώματος και εμφανίζει μικρή καθυστέρηση στους κόμβους μεταγωγής (PSEs), όπως τα δίκτυα ΑΤΜ. Είναι κατάλληλο για μετάδοση συνεχών μέσων (ήχος, βίντεο) σε πραγματικό χρόνο και με εγγύηση ποιότητας υπηρεσίας (quality of service, QoS)) Buffer: ενταμιευτής, ενδιάμεση μνήμη για προσωρινή αποθήκευση δυναμικά εισερχόμενων δεδομένων. Χρησιμοποιείται ευρέως από λογισμικό αναπαραγωγής και προβολής πολυμεσικών δεδομένων κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες/εφαρμογές μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων πραγματικού χρόνου (όπως η βιντεοτηλεδιάσκεψη) για να είναι ομαλή και συνεχής η προβολή των ληφθέντων πολυμεσικών δεδομένων στον δέκτη. Ποιότητα Υπηρεσιών Δικτύου Network Quality of Services: αναφέρεται στις παραμέτρους λειτουργίας του δικτύου, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω για δίκτυα μεταγωγής πακέτων. Για κάποιες από αυτές δίνονται οι παρακάτω υποδείξεις: o Το μέγιστο μέγεθος πακέτου L max υπολογίζεται με βάση τη σχέση P B =1-(1-BER) L. o Ο μέσος ρυθμός απόρριψης πακέτων MPER (Mean Packet Error Rate) πρακτικά ισούται με την πιθανότητα P B. o Η μέση καθυστέρηση μετάδοσης πακέτων MPTD (Mean Packet Transfer Delay) ισοδυναμεί με το άθροισμα των μέσων καθυστερήσεων εξαιτίας της προσωρινής αποθήκευσης στους κόμβους. 3

4 o Η χείριστη διακύμανση καθυστέρησης μετάδοσης πακέτων WCJ (Worst Case Jitter) είναι η μέγιστη διακύμανση καθυστέρησης στο σύνολο των κόμβων που διατρέχει το πακέτο κατά τη διαδρομή του. o Η καθυστέρηση μετάδοσης (Transmission Delay) ισούται με το άθροισμα του χρόνου κωδικοποίησης αποκωδικοποίησης της πληροφορίας (CD-Codec Delay) και του χρόνου μετάδοσης του ψηφιακού σήματος. Ποιότητα Υπηρεσιών Εφαρμογής - Application Quality of Services: αναφέρεται στις απαιτήσεις υπηρεσίας της εφαρμογής πολυμέσων της βιντεοτηλεδιάσκεψης στη συγκεκριμένη άσκηση, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Για κάποιες από αυτές δίνονται οι παρακάτω υποδείξεις: o Η μέγιστη καθυστέρηση έναρξης (maximum startup delay) αφορά το χρόνο που μεσολαβεί από την αίτηση έναρξης της εφαρμογής μέχρι την έναρξή της (π.χ. αίτηση έναρξης ακρόασης διαδικτυακού ραδιοφώνου μέχρι την επιβεβαίωση ότι η υπηρεσία αυτή θα παρασχεθεί). o H μέγιστη από άκρο σε άκρο καθυστέρηση (End to end Delay) περιλαμβάνει: την καθυστέρηση πακεταρίσματος. τη μέση καθυστέρηση μετάδοσης πακέτων MPTD. o τον χρόνο αποθήκευσης στον buffer του δέκτη για αντιστάθμιση της διακύμανσης καθυστέρησης στην άφιξη των πακέτων (jitter). ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ερώτηση 1 Ι. Το μέγιστο μέγεθος πακέτου L max υπολογίζεται με βάση τη σχέση P B =1-(1-BER) L. Η μέγιστη επιτρεπτή πιθανότητα απόρριψης πακέτων είναι P b-max =0.5x10-1. Oι χρήστες A και Β επικοινωνούν μέσω της διαδρομής Α PSE1 PSE3 PSE5 PSE8 B. Tα link μέσα από τα οποία εγκαθίσταται το εικονικό κύκλωμα (virtual circuit) είναι: link 0, link2, link 10, link14 και link 15. Για τα παραπάνω links το bit error rate (ΒΕR) δίνεται στον πίνακα: link Bit Rate - Bit Error Rate -BER Length - BR (kbps) (probability) l(km) x x Για κάθε link υπολογίζεται το BER BER = 0.25x10-4 P B =1-(1-BER) L => 0.5x10-1 = 1 (1-0.25x10-4 ) L => x10-1 = (1-0.25x10-4 ) L => = - ( ) L => 0.95 = ( ) L => L = log0.95/log => L = 2052 bits BER = 0.5x10-5 P B =1-(1-BER) L => 0.5x10-1 = 1 (1-0.5x10-5 ) L => x10-1 = (1-0.5x10-5 ) L => = - ( ) L => 4

5 0.95 = ( ) L => L = log0.95/log => L = bits BER = 10-6 P B =1-(1-BER) L => 0.5x10-1 = 1 ( ) L => x10-1 = ( ) L => = - ( ) L => 0.95 = ( ) L => L = log0.95/log => L = bits BER = 10-5 P B =1-(1-BER) L => 0.5x10-1 = 1 ( ) L => x10-1 = ( ) L => = - ( ) L => 0.95 = ( ) L => L = log0.95/log => L = 5129 bits Το μέγιστο μήκος πακέτου είναι L max = 2052 bits και αντιστοιχεί σε BER = 0.25x10-4. Στον υπολογισμό του L max λαμβάνεται υπόψη μεγαλύτερο BER που είναι 0.25x10-4 επομένως το μεγαλύτερο πακέτο σε μήκος χωρίς να υπάρχει λανθασμένο bit είναι L max = 2052 bits. ΙΙ. Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης μετάδοσης πακέτων MPTD (Mean Packet Transfer Delay) ισοδυναμεί με το άθροισμα των μέσων καθυστερήσεων εξαιτίας της προσωρινής αποθήκευσης στους κόμβους. Για τους κόμβους PSE1 PSE3 PSE5 PSE8 ο μέσος χρόνος καθυστέρησης εξαιτίας της προσωρινής αποθήκευσης στους κόμβους (Mean Store and Forward Delay - d m (ms)) δίνεται στον πίνακα: Mean Store and Maximum Store and PSE Jitter - Forward Delay - Forward Delay - d max J(ms) d m (ms) (ms) Επομένως MPTD = d m (PSE1) + d m (PSE3) + d m (PSE5) + d m (PSE8) = = 74 ms ΙΙΙ. Ο μέσος ρυθμός μετάδοσης πακέτων MPTR (Mean Packet Transfer Rate) αν υιοθετηθεί το μέγιστο μέγεθος πακέτου (L= L max ). Είναι L max = 2052 bits Σε 1 sec bits X 2052 bits X = 4 x 10-3 sec = 4 ms είναι ο χρόνος μετάδοσης ενός πακέτου. Σε αυτόν το χρόνο προστίθεται και το MPTD = 74 ms. Άρα ο συνολικός χρόνος μετάδοσης ενός πακέτου είναι: t total = 4 ms + 74 ms = 78ms 5

6 1 πακέτο σε 78 x 10-3 sec ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ X σε 1 sec X = 1 / 78 x 10-3 sec = πακέτα σε 1 sec. Επομένως MPTR= πακέτα/sec ΙV. Ο μέσος ρυθμός απόρριψης πακέτων MPER (Mean Packet Error Rate) αν υιοθετηθεί μέγεθος πακέτου L= 480 bits και το BER είναι 0.25x10-4 P B =1 - (1 - BER) L => P B = 1 (1 0.25x10-4 ) 480 => P B = 1 ( ) 480 => P B = 1 ( ) => P B = V. Η χείριστη διακύμανση καθυστέρησης μετάδοσης πακέτων WCJ (Worst Case Jitter) είναι η μέγιστη διακύμανση καθυστέρησης στο σύνολο των κόμβων που διατρέχει το πακέτο κατά τη διαδρομή του δηλαδή το jitter. Mε βάση τους κόμβους μεταγωγής που διέρχεται το πακέτο το jitter σε κάθε περίπτωση φαίνεται στον πίνακα: PSE Mean Store and Forward Delay - d m (ms) Maximum Store and Forward Delay - d max (ms) Jitter - J(ms) Η χείριστη διακύμανση καθυστέρησης μετάδοσης πακέτων WCJ (Worst Case Jitter) με βάση τον παραπάνω πίνακα είναι 6. WCJ = 6 ms. VI. Η καθυστέρηση μετάδοσης (Transmission Delay) ισούται με το άθροισμα του χρόνου κωδικοποίησης αποκωδικοποίησης της πληροφορίας (CD-Codec Delay) που είναι Maximum Store and Forward Delay - d max (ms) σε κάθε κόμβο μεταγωγής και του χρόνου μετάδοσης του 6

7 ψηφιακού σήματος σε κάθε ένα από τα links. Η ταχύτητα μετάδοσης Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων στις γραμμές του δικτύου είναι u = 2x10 8 m/s T D-total = d max (PSE1) + d max (PSE3) + d max (PSE5) + d max (PSE8) + t link0 + t link2 + t link10 + t link14 + t link15 => T D-total = d max (PSE1) + d max (PSE3) + d max (PSE5) + d max (PSE8) + l link0 /u + l link2 /u + l link10 /u + l link14 /u + l link15 /u=> T D-total = 35 (ms) + 40 (ms) + 22(ms) + 33 (ms) m/2x10 8 m/s m/2x10 8 m/s m/2x10 8 m/s m/2x10 8 m/s m/2x10 8 m/s => T D-total = 130 x 10-3 sec sec + 210x10-5 sec x10-5 sec + 10x10-5 sec 1.5x10-5 sec = 130 x10-3 sec + 245x10-5 sec = 130x10-3 sec x10-3 sec = x10-3 sec => T D-total = ms Ερώτηση 2 I. H μέγιστη καθυστέρηση έναρξης της εφαρμογής (Startup Delay) SD max. SD max = 4XΤ vc + N VC = 4 X 10ms + 40 ms = 40 ms + 40 ms = 80ms Τ vc = O χρόνος εγκατάστασης του εικονικού κυκλώματος (virtual circuit) N VC ο χρόνος διαπραγμάτευσης για τις ίδιες εφαρμογές II. Το ελάχιστο μέγεθος του buffer B min για αντιστάθμιση της διακύμανσης καθυστέρησης στην άφιξη των πακέτων (jitter) (θεωρήστε μέγεθος πακέτου L= 480 bits). Η διακύμανση καθυστέρησης στην άφιξη των πακέτων (jitter) είναι 6 ms. Με δεδομένο ότι το εύρος ζώνης είναι BR req = 256 kbps στα 6ms συγκεντρώνεται πληροφορία ίση με 6 x10-3 s x 256 x 10 3 bits/s = 1536 bits. Αυτή ισοδυναμεί με 4 πακέτα (1536bits/480bits = 3.2 πακέτα = 4 πακέτα) με δεδομένο ότι το μέγεθος πακέτου L= 480 bits. 7

8 Επομένως το ελάχιστο μέγεθος του buffer B min θα πρέπει να είναι διπλάσιο δηλαδή 8 πακέτα ή αλλιώς 8 x 480bits = 3840bits για την αντιστάθμιση της διακύμανσης καθυστέρησης στην άφιξη των πακέτων (jitter). Άρα B min = 3840bits III. H μέγιστη από άκρο σε άκρο καθυστέρηση (End-to-end Delay) EED max είναι: EED max = Τ p + MPTD + jitter = 5ms + 74 ms + 6 ms = 85ms Τ p = η καθυστέρηση πακεταρίσματος. MPTD = η μέση καθυστέρηση μετάδοσης πακέτων. Jitter = ο χρόνος αποθήκευσης στον buffer του δέκτη για αντιστάθμιση της διακύμανσης καθυστέρησης στην άφιξη των πακέτων (jitter). 8

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ίκτυα Πολυµέσων, Μετάδοση Πολυµέσων σε ίκτυα Βέλτιστης Προσπάθειας (Best Effort Networks), Τεχνολογίες Streaming Περιεχόµενα ίκτυα Πολυµέσων Τηλεφωνικά ίκτυα (Telephone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στόχος: 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 21/11/2010 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών πληροφορίας με μοντέλα fluid-flow και ανάπτυξη προσομοίωσης συστήματος αναμονής

Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών πληροφορίας με μοντέλα fluid-flow και ανάπτυξη προσομοίωσης συστήματος αναμονής AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1 Υπολογισμός μέσης τιμής Για να βρούμε την μέση τιμή ενός μεγέθους, το οποίο αναπαριστά μια τυχαία μεταβλητή, ακολουθούμε την εξής μεθοδολογία: -. Αναζητούμε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες (στην παρουσίαση της 1 ης ΟΣΣ PLH22_1st_OSS_Networks_2014_2015 ) Νίκος Δημητρίου ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 1 Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Με την χρήση της μεταγωγής κυκλώματος, κάθε ροή δεδομένων λαμβάνει συγκεκριμένο εύρος ζώνης το οποίο εξομοιώνει ένα δεσμευμένο φυσικό κύκλωμα ανάμεσα στον αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service)

Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Τί είναι Ποιότητα Με τον όρο ποιότητα εννοούµε την διαδικασία της παράδοσης δεδοµένων µε έναν αξιόπιστο τρόπο ή µε κάποιο τρόπο καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία ΑΣΚΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κωδικοποίηση ήχου με τεχνικές πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης Π Π Π Σ Τ Μ Η Υ Π Δ Μ Υ Α -3 Σ Χρήστος Νιανιάκας A.M.: 3017 Υ Χρήστος Μπούρας, PhD Καθηγητής τμήματος Ε Κωνσταντίνος Στάμος, PhD Ιωάννης Ζαούδης, PhD Π, Ι 2013 Αντί προλόγου Η ολοκλήρωση της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ( Μ Ε) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ( Μ Ε) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ( Μ Ε) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας. Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Θεµατική Eνότητα BΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας. Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Θεµατική Eνότητα BΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ίκτυα Yπολογιστών I Σηµείωση Το ΕΑΠ είναι υπεύθυνο για την επιµέλεια έκδοσης και την ανάπτυξη των κειµένων σύµφωνα µε τη Μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Για την επιστηµονική αρτιότητα και πληρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ IP OVER ATM ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ IP OVER ATM ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ IP OVER ATM ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca -

It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca - It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca - 2 Πρόλογος Εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για το Voice over IP. Όλα άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΤΕΧ ΝΟΛ ΟΓΙΕΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΤΕΧ ΝΟΛ ΟΓΙΕΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛ ΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΤΕΧ ΝΟΛ ΟΓΙΕΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο. ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» - Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Αμφίδρομες υπηρεσίες video πάνω από το δίκτυο 3G Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Δημήτρης Στριγκλής

Διαβάστε περισσότερα