ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SPRYCEL 20 mg δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg dasatinib (ως µονοϋδρικό). Έκδοχα: κάθε δισκίο περιέχει 27 mg λακτόζης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ισκίο επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο Λευκό έως υπόλευκο, αµφίκυρτο, στρογγυλό δισκίο µε την ένδειξη BMS εγχάρακτη στη µια πλευρά και το "527" στην άλλη πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το SPRYCEL ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων µε χρόνια µυελογενή λευχαιµία (ΧΜΛ) στη χρόνια, ταχέως εξελισσόµενη ή βλαστική φάση µε αντίσταση ή δυσανεξία σε προηγούµενη θεραπεία που περιελάµβανε imatinib mesilate. Το SPRYCEL ενδείκνυται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων µε οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία (ΟΛΛ), θετική για χρωµόσωµα Φιλαδέλφειας (Ph+) και µε λεµφοειδή βλαστική ΧΜΛ µε αντίσταση ή δυσανεξία σε προηγούµενη θεραπεία. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Η έναρξη της θεραπείας πρέπει να γίνεται από γιατρό έµπειρο στη διάγνωση και στη θεραπεία ασθενών µε λευχαιµία. Η συνιστώµενη δοσολογία του SPRYCEL είναι 70 mg δύο φορές την ηµέρα (BID), χορηγούµενα από του στόµατος το πρωί και το βράδυ, µε ή χωρίς φαγητό. Τα δισκία δεν πρέπει να θρυµµατίζονται ή να κόβονται, πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα. Για να επιτευχθεί η συνιστώµενη δοσολογία, το SPRYCEL διατίθεται σε µορφή δισκίων επικαλυµµένων µε λεπτό υµένιο των 20 mg, 50 mg και 70 mg. ιάρκεια θεραπείας: στις κλινικές δοκιµές, η θεραπεία µε το SPRYCEL συνεχίστηκε µέχρι την εξέλιξη της νόσου ή µέχρι να µην είναι πλέον ανεκτή από τον ασθενή. Το αποτέλεσµα της διακοπής της θεραπείας µετά την επίτευξη µιας πλήρους κυτταρογενετικής ανταπόκρισης (CCyR) δεν έχει ερευνηθεί. Αύξηση της δόσης: Σε κλινικές δοκιµές ενηλίκων ασθενών µε ΧΜΛ και Ph+ ΟΛΛ, η αύξηση της δόσης στα 90 mg BID (χρόνιας φάσης ΧΜΛ) ή 100 mg BID (ταχέως εξελισσόµενης και βλαστικής φάσης ΧΜΛ ή Ph+ ΟΛΛ) επετράπη σε ασθενείς που δεν πέτυχαν αιµατολογική ή κυτταρογενετική ανταπόκριση. 2

3 Προσαρµογή δόσης λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών: Μυελοκαταστολή: Σε κλινικές δοκιµές, η µυελοκαταστολή αντιµετωπίσθηκε µε διακοπή της δόσης, µείωση της δόσης ή διακοπή της υπό µελέτη θεραπείας. Η µετάγγιση αιµοπεταλίων και ερυθροκυττάρων χρησιµοποιήθηκαν όπως άρµοζε. Σε ασθενείς µε ανθεκτική µυελοκαταστολή, έχει χρησιµοποιηθεί αιµοποιητικός αυξητικός παράγων. Κατευθυντήριες γραµµές για τις προσαρµογές της δόσης συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1 Προσαρµογές δόσης για ουδετεροπενία και θροµβοπενία 1 ιακόψτε τη θεραπεία µέχρι AΑΟ 1,0 x 10 9 /l και τα αιµοπετάλια 50 x 10 9 /l. Χρόνια φάση ΧΜΛ (δόση έναρξης 70 mg BID) Ταχέως εξελισσόµενη και βλαστική φάση ΧΜΛ και Ph+ ΟΛΛ (δόση έναρξης 70 mg BID) AΑΟ < 0,5 x 10 9 /l και/ή Αιµοπετάλια < 50 x 10 9 /l AΑΟ < 0,5 x 10 9 /l και/ή Αιµοπετάλια < 10 x 10 9 /l 2 Ξαναρχίστε τη θεραπεία στην αρχική δόση έναρξης. 3 Εάν τα αιµοπετάλια < 25 x 10 9 /l και/ή επανεµφάνιση AΑΟ < 0,5 x 10 9 /l για > 7 ηµέρες, επαναλάβατε το βήµα 1 και ξαναρχίστε τη θεραπεία σε µειωµένη δόση (50 mg BID εάν η δόση έναρξης ήταν 70 mg BID, 40 mg BID εάν προηγουµένως είχε µειωθεί στα 50 mg BID). 1 Ελέγξτε εάν η κυτταροπενία σχετίζεται µε τη λευχαιµία (αναρρόφηση µυελού ή βιοψία). 2 Εάν η κυτταροπενία δεν σχετίζεται µε τη λευχαιµία, σταµατήστε τη θεραπεία µέχρι AΑΟ 1,0 x 10 9 /l και τα αιµοπετάλια 20 x 10 9 /l και ξαναρχίστε µε την αρχική δόση έναρξης. 3 Εάν επανεµφανισθεί η κυτταροπενία, επαναλάβατε το βήµα 1 και ξαναρχίστε τη θεραπεία σε µειωµένη δόση των 50 mg BID (δεύτερο επεισόδιο) ή 40 mg BID (τρίτο επεισόδιο). 4 Εάν η κυτταροπενία σχετίζεται µε τη λευχαιµία, εξετάστε αύξηση της δόσης στα 100 mg BID. AΑΟ: απόλυτος αριθµός ουδετερόφιλων Μη-αιµατολογικές ανεπιθύµητες ενέργειες: Εάν αναπτυχθεί σοβαρή µη-αιµατολογική ανεπιθύµητη ενέργεια µε το SPRYCEL, η θεραπεία πρέπει να σταµατήσει µέχρι το συµβάν αυτό να επιλυθεί. Ακολούθως, η θεραπεία µπορεί να επαναληφθεί όπως αρµόζει σε µειωµένη δόση εξαρτώµενη από τη σοβαρότητα του συµβάντος. 3

4 Παιδιατρική χρήση: το SPRYCEL δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών λόγω έλλειψης στοιχείων για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα (βλέπε παράγραφο 5.1). Ηλικιωµένοι ασθενείς: στους ασθενείς αυτούς, δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σχετικές φαρµακοκινητικές διαφορές που να οφείλονται στην ηλικία. Καµία ειδική σύσταση δόσης δεν είναι απαραίτητη για τους ηλικιωµένους. Ηπατική δυσλειτουργία: δεν διεξήχθησαν κλινικές δοκιµές µε το SPRYCEL σε ασθενείς µε µειωµένη ηπατική λειτουργία (από τις δοκιµές εξαιρέθηκαν ασθενείς µε ALT και/ή AST > 2,5 φορές το άνω όριο του φυσιολογικού εύρους και/ή ολική χολερυθρίνη > 2 φορές το άνω όριο του φυσιολογικού εύρους). Καθώς το dasatinib µεταβολίζεται κυρίως µέσω του ήπατος, η έκθεση στο dasatinib αναµένεται να αυξηθεί εάν υπάρχει ηπατική δυσλειτουργία. Το SPRYCEL πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε µέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8). Νεφρική δυσλειτουργία: δεν διεξήχθησαν κλινικές δοκιµές µε το SPRYCEL σε ασθενείς µε µειωµένη νεφρική λειτουργία (από τις δοκιµές εξαιρέθηκαν ασθενείς µε συγκέντρωση κρεατινίνης ορού > 1,5 φορές το άνω όριο του φυσιολογικού εύρους). Καθώς η νεφρική κάθαρση του dasatinib και των µεταβολιτών του είναι < 4%, µια µείωση της ολικής κάθαρσης σώµατος δεν αναµένεται στους ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Κλινικά σχετιζόµενες αλληλεπιδράσεις: Το Dasatinib είναι ένα υπόστρωµα και ένας αναστολέας του CYP3A4. Συνεπώς, υπάρχει µια πιθανή αλληλεπίδραση µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα που χορηγούνται ταυτόχρονα τα οποία µεταβολίζονται κυρίως από ή διαµορφώνουν τη δράση του CYP3A4 (βλέπε παράγραφο 4.5). Ταυτόχρονη χρήση του dasatinib και των φαρµακευτικών προϊόντων που αναστέλλουν ισχυρά το CYP3A4 (π.χ. κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, ερυθροµυκίνη, κλαριθροµυκίνη, ριτοναβίρη, τελιθροµυκίνη) µπορεί να αυξήσει την έκθεση στο dasatinib. Γι' αυτό, σε ασθενείς που λαµβάνουν το SPRYCEL, δεν συνιστάται συγχορήγηση ενός ισχυρού αναστολέα του CYP3A4 (βλέπε παράγραφο 4.5). Ταυτόχρονη χρήση του dasatinib και φαρµακευτικών προϊόντων που επάγουν το CYP3A4 (π.χ. δεξαµεθαζόνη, φαινυτοΐνη, καρβαµαζεπίνη, ριφαµπικίνη, φαινοβαρβιτάλη ή Hypericum perforatum, γνωστό και ως βότανο St. John's) µπορεί να µειώσει σηµαντικά την έκθεση στο dasatinib, αυξάνοντας δυνητικά τον κίνδυνο θεραπευτικής αποτυχίας. Συνεπώς, για τους ασθενείς που παίρνουν το SPRYCEL, πρέπει να επιλέγονται για συγχορήγηση εναλλακτικές θεραπευτικές ουσίες µε µικρότερο δυναµικό επαγωγής του CYP3A4 (βλέπε παράγραφο 4.5). Ταυτόχρονη χρήση του dasatinib και ενός υποστρώµατος του CYP3A4 µπορεί να αυξήσει την έκθεση στο υπόστρωµα του CYP3A4. Εποµένως, απαιτείται προσοχή όταν το SPRYCEL συγχορηγείται µε υποστρώµατα του CYP3A4 περιορισµένου θεραπευτικού δείκτη, όπως αστεµιζόλη, τερφεναδίνη, σισαπρίδη, πιµοζίδη, κινιδίνη, βεπριδίλη ή αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας (εργοταµίνη, διϋδροεργοταµίνη) (βλέπε παράγραφο 4.5). Η ταυτόχρονη χρήση του dasatinib και ενός αποκλειστή H 2 (π.χ. φαµοτιδίνη), αναστολέα της αντλίας πρωτονίων (π.χ. οµεπραζόλη), ή υδροξειδίου του αργιλίου/υδροξειδίου του µαγνησίου µπορεί να µειώσουν την έκθεση στο dasatinib. Συνεπώς, οι αποκλειστές H 2 και οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων δεν συνιστώνται και τα προϊόντα υδροξειδίου του αργιλίου/υδροξειδίου του µαγνησίου 4

5 πρέπει να χορηγούνται µέχρι 2 ώρες πριν από, έως δύο ώρες µετά τη χορήγηση του dasatinib (βλέπε παράγραφο 4.5). Ειδικές οµάδες: εν υπάρχουν αυτή τη στιγµή δεδοµένα από κλινικές δοκιµές µε το SPRYCEL για ασθενείς µε µέτρια έως σοβαρή διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας. Συνιστάται προσοχή όταν χορηγείται το SPRYCEL σε ασθενείς µε µέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.2). Σηµαντικές Ανεπιθύµητες Ενέργειες: Μυελοκαταστολή: η θεραπεία µε το SPRYCEL σχετίζεται µε αναιµία, ουδετεροπενία και θροµβοπενία. Η εµφάνισή τους είναι πιο συχνή σε ασθενείς σε προχωρηµένη φάση ΧΜΛ ή Ph+ ΟΛΛ παρά σε χρόνια φάση ΧΜΛ. Πλήρης αιµατολογική εξέταση πρέπει να γίνεται εβδοµαδιαίως για τους δύο πρώτους µήνες, και µηνιαίως στη συνέχεια, ή όπως επιβάλλεται κλινικά. Η µυελοκαταστολή ήταν γενικά αναστρέψιµη και συνήθως αντιµετωπίσθηκε σταµατώντας παροδικά το SPRYCEL ή µε τη µείωση της δόσης (βλέπε παραγράφους 4.2 και 4.8 Μη Φυσιολογικές Εργαστηριακές Εξετάσεις, Αιµατολογία). Αιµορραγία: σοβαρή αιµορραγία του κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) παρουσιάσθηκε σε < 1% των ασθενών. Τρεις περιπτώσεις ήταν θανατηφόρες και 2 από αυτές σχετίσθηκαν µε θροµβοπενία CTC 4ου βαθµού. Σοβαρή γαστρεντερική αιµορραγία παρουσιάσθηκε στο 5% των ασθενών και απαίτησε σε γενικές γραµµές διακοπές του φαρµάκου και µεταγγίσεις. Άλλη σοβαρή αιµορραγία παρουσιάσθηκε στο 2% των ασθενών. Τα περισσότερα συµβάµατα σχετιζόµενα µε αιµορραγία συνδέθηκαν τυπικά µε σοβαρή θροµβοπενία (βλέπε παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς εξαιρέθηκαν από τη συµµετοχή σε κλινικές δοκιµές του SPRYCEL εάν πήραν φαρµακευτικά προϊόντα που αναστέλλουν τη λειτουργία των αιµοπεταλίων ή αντιπηκτικά. Πρέπει να δίδεται προσοχή εάν οι ασθενείς πρέπει να παίρνουν φαρµακευτικά προϊόντα που αναστέλλουν τη λειτουργία των αιµοπεταλίων ή αντιπηκτικά. Κατακράτηση υγρών: το SPRYCEL σχετίζεται µε την κατακράτηση υγρών, η οποία ήταν σοβαρή στο 7% των ασθενών, περιλαµβανοµένης σοβαρής υπεζωκοτικής και περικαρδιακής συλλογής που αναφέρθηκαν στο 4% και στο < 1% των ασθενών, αντιστοίχως. Σοβαρός ασκίτης και γενικευµένο οίδηµα αναφέρθηκαν το κάθε ένα στο < 1% των ασθενών. Σοβαρό µη-καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα αναφέρθηκε σε < 1% των ασθενών. Ασθενείς που αναπτύσσουν συµπτώµατα που υποδεικνύουν υπεζωκοτική συλλογή όπως δύσπνοια ή ξηρός βήχας πρέπει να αξιολογούνται µε ακτινογραφία θώρακα. Η σοβαρή υπεζωκοτική συλλογή µπορεί να απαιτεί παρακέντηση θώρακος και θεραπεία µε οξυγόνο. Τα συµβάµατα κατακράτησης υγρών αντιµετωπίσθηκαν τυπικά µε υποστηρικτικά µέτρα που περιλαµβάνουν διουρητικά και βραχείας διάρκειας χορηγήσεις στεροειδών (βλέπε παράγραφο 4.8). Παράταση του διαστήµατος QT: τα in vitro δεδοµένα υποδεικνύουν ότι το dasatinib έχει τη δυνατότητα να παρατείνει την καρδιακή κοιλιακή επαναπόλωση ( ιάστηµα QT) (βλέπε παράγραφο 5.3). Σε κλινικές δοκιµές Φάσης ΙΙ σε ασθενείς µε λευχαιµία, στους οποίους χορηγήθηκε SPRYCEL, οι διάµεσες µεταβολές από την έναρξη στο διάστηµα QTc µε χρήση της µεθόδου Fridericia (QTcF) ήταν 3-6 msec. Τα άνω όρια εµπιστοσύνης 95% για όλες τις διάµεσες µεταβολές από την έναρξη ήταν < 8 msec (βλέπε παράγραφο 4.8). Εννέα ασθενείς ανέφεραν την παράταση του QTc ως ανεπιθύµητη ενέργεια. Τρεις ασθενείς (< 1%) παρουσίασαν QTcF > 500msec. Το SPRYCEL πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς που έχουν ή µπορεί να αναπτύξουν παράταση του QTc. Αυτοί περιλαµβάνουν ασθενείς µε υποκαλιαιµία ή υποµαγνησιαιµία, ασθενείς µε σύνδροµο συγγενούς παρατεταµένου QT, ασθενείς που παίρνουν αντιαρρυθµικά φαρµακευτικά προϊόντα ή άλλα φαρµακευτικά προϊόντα που οδηγούν σε παράταση του QT, και αθροιστικά υψηλή δόση θεραπείας ανθρακυκλίνης. Η υποκαλιαιµία ή η υποµαγνησιαιµία πρέπει να διορθωθούν πριν από τη χορήγηση του SPRYCEL. Ασθενείς µε µη ελεγχόµενη ή σηµαντική καρδιαγγειακή νόσο δεν περιελήφθησαν σε κλινικές µελέτες. 5

6 Λακτόζη: Το φαρµακευτικό αυτό προϊόν περιέχει 189 mg µονοϋδρικής λακτόζης σε 140 mg ηµερήσιας δόσης. Οι ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να παίρνουν το φαρµακευτικό προϊόν αυτό. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης ραστικές ουσίες που µπορεί να αυξάνουν τις συγκεντρώσεις του dasatinib στο πλάσµα: Μελέτες in vitro δείχνουν ότι το dasatinib είναι υπόστρωµα του CYP3A4. Ταυτόχρονη χρήση του dasatinib και φαρµακευτικών προϊόντων που αναστέλλουν ισχυρά το CYP3A4 (π.χ.κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, ερυθροµυκίνη, κλαριθροµυκίνη, ριτοναβίρη, τελιθροµυκίνη) µπορεί να αυξάνει την έκθεση στο dasatinib. Εποµένως, η συστηµατική χορήγηση ενός ισχυρού αναστολέα του CYP3A4 δεν ενδείκνυται σε ασθενείς που παίρνουν SPRYCEL. Σε κλινικά σηµαντικές συγκεντρώσεις, η σύνδεση του dasatinib σε πρωτεΐνες του πλάσµατος είναι περίπου 96% µε βάση πειράµατα in vitro. εν έχουν γίνει µελέτες για την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης του dasatinib µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα που συνδέονται µε πρωτεΐνες. Η δυνατότητα αντικατάστασης καθώς και η κλινική της σηµασία είναι άγνωστες. ραστικές ουσίες που µπορεί να µειώνουν τις συγκεντρώσεις του dasatinib στο πλάσµα: Όταν το dasatinib χορηγήθηκε µετά από 8 ηµέρες συνεχούς χορήγησης το βράδυ µε 600 mg ριφαµπικίνης, ένα ισχυρό επαγωγέα του CYP3A4, η AUC του dasatinib µειώθηκε κατά 82%. Επίσης άλλα φαρµακευτικά προϊόντα που επάγουν τη δράση του CYP3A4 (π.χ. δεξαµεθαζόνη, φαινυτοΐνη, καρβαµαζεπίνη, Φαινοβαρβιτάλη ή Hypericum perforatum, γνωστό και ως Βότανο St. John's) µπορεί να αυξήσουν το µεταβολισµό και να µειώσουν τις συγκεντρώσεις του dasatinib στο πλάσµα. Συνεπώς, ταυτόχρονη χρήση ισχυρών επαγωγέων του CYP3A4 µε SPRYCEL δεν συνιστάται. Σε ασθενείς στους οποίους ενδείκνυται ριφαµπικίνη ή άλλοι επαγωγείς του CYP3A4, πρέπει να χρησιµοποιούνται εναλλακτικές ουσίες µε χαµηλότερο δυναµικό επαγωγής του ενζύµου. Αποκλειστές ισταµίνης-2 και αναστολείς αντλίας πρωτονίων: Η µακροπρόθεσµη καταστολή της έκκρισης γαστρικών υγρών από τους αποκλειστές του H 2 ή τους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (π.χ. φαµοτιδίνη και οµεπραζόλη) είναι πιθανό να µειώσουν την έκθεση στο dasatinib. Σε µια µελέτη εφάπαξ δόσης σε υγιείς εθελοντές, η χορήγηση φαµοτιδίνης 10 ώρες πριν από εφάπαξ δόση SPRYCEL µείωσε την έκθεση στο dasatinib κατά 61%. Η χρήση αντιόξινων πρέπει να εξετάζεται στη θέση των αποκλειστών του H 2 ή των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων σε ασθενείς που λαµβάνουν θεραπεία µε το SPRYCEL (βλέπε παράγραφο 4.4). Αντιόξινα: Μη-κλινικά δεδοµένα δείχνουν ότι η διαλυτότητα του dasatinib εξαρτάται από το ph. Σε υγιείς εθελοντές, η ταυτόχρονη χρήση αντιόξινων υδροξειδίου του αργιλίου/υδροξειδίου του µαγνησίου µε το SPRYCEL µείωσε την AUC της εφάπαξ δόσης του SPRYCEL κατά 55% και την C max κατά 58%. Ωστόσο, όταν τα αντιόξινα χορηγήθηκαν 2 ώρες πριν από µια εφάπαξ δόση του SPRYCEL, καµία σχετική µεταβολή στη συγκέντρωση ή την έκθεση του dasatinib δεν παρατηρήθηκε. Συνεπώς, τα αντιόξινα µπορούν να χορηγούνται µέχρι και 2 ώρες πριν από ή 2 ώρες µετά το SPRYCEL (βλέπε παράγραφο 4.4). ραστικές ουσίες των οποίων οι συγκεντρώσεις πλάσµατος µπορεί να µεταβάλλονται από το SPRYCEL: Ταυτόχρονη χρήση του dasatinib και ενός υποστρώµατος του CYP3A4 µπορεί να αυξήσει την έκθεση του υποστρώµατος του CYP3A4. Σε µια µελέτη σε υγιείς εθελοντές, µια εφάπαξ δόση 100 mg SPRYCEL αύξησε την AUC και τη C max της έκθεσης στη σιµβαστατίνη, ένα γνωστό υπόστρωµα του CYP3A4, κατά 20 και 37% αντιστοίχως. εν µπορεί να αποκλειστεί ότι το αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερο µετά από πολλαπλές δόσεις dasatinib. Συνεπώς, τα υποστρώµατα του CYP3A4 που είναι γνωστό ότι έχουν περιορισµένο θεραπευτικό δείκτη (π.χ. αστεµιζόλη, τερφεναδίνη, σισαπρίδη, πιµοζίδη, κινιδίνη, βεπριδίλη ή αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας (εργοταµίνη, διϋδροεργοταµίνη)) πρέπει να χορηγούνται µε προσοχή σε ασθενείς που λαµβάνουν SPRYCEL (βλέπε παράγραφο 4.4). 6

7 Τα in vitro δεδοµένα δείχνουν ένα πιθανό κίνδυνο αλληλεπίδρασης µε υποστρώµατα του CYP2C8, όπως οι glitazones. 4.6 Kύηση και γαλουχία Κύηση: εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του dasatinib σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόµενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Το SPRYCEL δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης εκτός αν είναι σαφώς απαραίτητο. Εάν αυτό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, η ασθενής πρέπει να πληροφορηθεί για τους πιθανούς κινδύνους για το έµβρυο. Η επίδραση του dasatinib στο σπέρµα είναι άγνωστη, εποµένως οι σεξουαλικά ενεργοί άνδρες και ενεργές γυναίκες πρέπει αµφότεροι να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικές µεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Γαλουχία: Υπάρχουν ανεπαρκείς/περιορισµένες πληροφορίες για την απέκκριση του dasatinib στο ανθρώπινο ή στο ζωικό γάλα. Φυσικο-χηµικά και διαθέσιµα φαρµακοδυναµικά/τοξικολογικά δεδοµένα για το σηµείο απέκκρισης του dasatinib στο µητρικό γάλα και τον κίνδυνο για το παιδί που θηλάζει δεν µπορούν να αποκλειστούν. Ο θηλασµός πρέπει να διακοπεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε SPRYCEL. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Οι ασθενείς πρέπει να ενηµερώνονται ότι µπορεί να παρουσιάσουν ανεπιθύµητες ενέργειες όπως ζάλη ή θαµπή όραση κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε dasatinib. Γι αυτό πρέπει να συνιστάται προσοχή όταν οδηγούν αυτοκίνητο ή χειρίζονται µηχανές. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Από το συνολικό αριθµό (911) των ασθενών σε κλινικές δοκιµές µε SPRYCEL που έλαβαν δόση έναρξης 70 mg BID, 199 (22%) ασθενείς ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ 33 (4%) ασθενείς ήταν ηλικίας άνω των 75 ετών. Η διάµεση διάρκεια θεραπείας ήταν 6 µήνες (εύρος 0-19 µήνες). Η πλειονότητα των ασθενών που έλαβε SPRYCEL παρουσίασε ανεπιθύµητες ενέργειες σε κάποια χρονική στιγµή. Οι περισσότερες αντιδράσεις ήταν ήπιου έως µέτριου βαθµού, αλλά η θεραπεία διεκόπη λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών στο 6% των ασθενών σε χρόνια φάση ΧΜΛ, στο 5% σε ταχέως εξελισσόµενη φάση ΧΜΛ, στο 11% σε φάση µυελογενούς βλαστικής ΧΜΛ, και στο 6% σε φάση λεµφοειδούς βλαστικής ΧΜΛ ή Ph+ ΟΛΛ. Η πλειονότητα των ασθενών που δεν ανέχονται το imatinib στη χρόνια φάση της ΧΜΛ µπόρεσαν να ανεχθούν τη θεραπεία µε το dasatinib. Περίπου το 30% των ασθενών ανέπτυξαν την ίδια τοξικότητα όπως και µε το imatinib (13% ανέπτυξαν παρόµοια µη-αιµατολογική τοξικότητα όπως και µε την προηγούµενη θεραπεία µε imatinib). Αυτή ήταν συνήθως µικρότερης βαρύτητας και δεν οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας µε dasatinib. Οι πιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν η κατακράτηση υγρών (περιλαµβανοµένης της υπεζωκοτικής συλλογής), διάρροια, δερµατικό εξάνθηµα, κεφαλαλγία, αιµορραγία, κόπωση, ναυτία και δύσπνοια (Πίνακας 2). Εµπύρετη ουδετεροπενία σχετιζόµενη µε το φάρµακο αναφέρθηκε στο 4% των ασθενών. ιάφορες ανεπιθύµητες ενέργειες όπως υπεζωκοτική συλλογή, ασκίτης, πνευµονικό οίδηµα και περικαρδιακή συλλογή µε ή χωρίς επιπολής οίδηµα µπορούν συνολικά να περιγραφούν ως "κατακράτηση υγρών". Η χρήση του dasatinib σχετίζεται µε κατακράτηση υγρών µε σοβαρές περιπτώσεις στο 7% των ασθενών. Σοβαρή υπεζωκοτική και περικαρδιακή συλλογή αναφέρθηκαν στο 4% και σε < 1% των ασθενών, αντιστοίχως. Σοβαρός ασκίτης και γενικευµένο οίδηµα αναφέρθηκαν το κάθε ένα σε < 1%. Λιγότεροι από 1% των ασθενών είχαν σοβαρό µη-καρδιογενές πνευµονικό 7

8 οίδηµα. Τα συµβάµατα κατακράτησης υγρών αντιµετωπίσθηκαν τυπικά µε υποστηρικτικά µέτρα που περιλαµβάνουν διουρητικά ή βραχείας διάρκειας χορηγήσεις στεροειδών (βλέπε παράγραφο 4.4). Συµβάµατα αιµορραγιών σχετιζόµενα µε το φάρµακο, που κυµαίνονται από πετέχειες και επίσταξη έως σοβαρή γαστρεντερική αιµορραγία και αιµορραγία του ΚΝΣ, αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν το SPRYCEL (βλέπε παράγραφο 4.4). Σοβαρή αιµορραγία ΚΝΣ παρουσιάσθηκε σε < 1% των ασθενών. 3 περιπτώσεις ήταν θανατηφόρες και δύο από αυτές σχετίσθηκαν µε θροµβοπενία CTC 4ου βαθµού. Σοβαρή γαστρεντερική αιµορραγία παρουσιάσθηκε στο 5% των ασθενών και γενικά χρειάσθηκε διακοπή της θεραπείας και µεταγγίσεις. Άλλες σοβαρές αιµορραγίες παρουσιάσθηκαν στο 2% των ασθενών. Τα περισσότερα αιµορραγικά συµβάµατα σχετίσθηκαν τυπικά µε σοβαρή θροµβοπενία. Στις κλινικές δοκιµές, συστήθηκε η διακοπή της θεραπείας µε imatinib τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν από την έναρξη της θεραπείας µε το SPRYCEL. Ανεπιθύµητες ενέργειες: Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν σε ασθενείς σε κλινικές δοκιµές µε το SPRYCEL. Οι ενέργειες αυτές παρουσιάζονται ανά κατηγορία οργανικού συστήµατος και ανά συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές ( 1/1.000 έως 1/100). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες του φαρµάκου, εξαιρώντας τις µη φυσιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις, που αναφέρθηκαν σε 5% των ασθενών σε κλινικές δοκιµές SPRYCEL παρατίθενται στον Πίνακα 2: 8

9 Πίνακας 2 Ανεπιθύµητες Ενέργειες του Φαρµάκου (ADR) αναφερθείσες σε 5% σε κλινικές δοκιµές Όλοι οι Ασθενείς (n= 911) Ποσοστό (%) των Ασθενών Όλοι οι Βαθµοί Βαθµοί 3/4 Λοιµώξεις και παρασιτώσεις Συχνές: λοίµωξη (περιλαµβανοµένης βακτηριακής, ιογενούς, µυκητιασικής, 8 2 µη-ειδικής) ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης 11 < 1 Πολύ συχνές: ανορεξία ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Πολύ συχνές: κεφαλαλγία 24 1 Συχνές: ζάλη, 6 < 1 νευροπάθεια (περιλαµβανοµένης 5 < 1 περιφερικής νευροπάθειας) Αγγειακές διαταραχές Πολύ συχνές: αιµορραγία, 23 7 εκ της οποίας: γαστρεντερική αιµορραγία, 8 5 και αιµορραγία του KNΣ 1 < 1 ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου Πολύ συχνές: υπεζωκοτική συλλογή, 19 4 δύσπνοια 19 3 Συχνές: βήχας 8 < 1 ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος Πολύ συχνές: διάρροια, 34 4 ναυτία, 22 1 έµετος, 13 1 Συχνές: κοιλιακό άλγος, < 10 < 1 διάταση της κοιλίας, 6 0 φλεγµονή βλεννογόνου (περιλαµβανοµένων βλεννογονίτιδας/στοµατίτιδας) 6 < 1 ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Πολύ συχνές: εξάνθηµα δέρµατος a 24 1 Συχνές: κνησµός, 7 0 αλωπεκία 5 0 ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Πολύ συχνές: µυοσκελετικό άλγος 14 1 Συχνές: αρθραλγία, 7 < 1 µυαλγία 6 < 1 Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές: επιπολής οίδηµα b 24 < 1 κόπωση, 23 2 πυρεξία,

10 Πίνακας 2 Ανεπιθύµητες Ενέργειες του Φαρµάκου (ADR) αναφερθείσες σε 5% σε κλινικές δοκιµές Όλοι οι Ασθενείς (n= 911) Ποσοστό (%) των Ασθενών Όλοι οι Βαθµοί Βαθµοί 3/4 εξασθένιση 12 2 Συχνές: άλγος 8 < 1 a Περιλαµβάνει ερύθηµα, αποφολιδωτικό εξάνθηµα, ερύθηµα γενικευµένο, κέγχροι, εξάνθηµα, εξάνθηµα ερυθηµατώδες, εξάνθηµα θυλακιώδες, εξάνθηµα γενικευµένο, εξάνθηµα κηλιδώδες, εξάνθηµα κηλιδοβλατιδώδες, εξάνθηµα βλατιδώδες, εξάνθηµα κνησµώδες, εξάνθηµα φλυκταινώδες, αποφολίδωση δέρµατος, εξάνθηµα συστηµατικού ερυθηµατώδους λύκου, κνίδωση φλυκταινώδη, φαρµακευτικό εξάνθηµα και εξάνθηµα φλυκταινώδες. b Περιλαµβάνει οίδηµα οφθαλµού, διόγκωση οφθαλµού, οίδηµα βλεφάρων, οίδηµα κόγχου, οίδηµα προσώπου, περικογχικό οίδηµα, διόγκωση προσώπου, οίδηµα λόγω βαρύτητας, εντοπισµένο οίδηµα, περιφερικό οίδηµα, οίδηµα µε εντύπωµα, οίδηµα γεννητικών οργάνων, οίδηµα οσχέου. Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν σε ασθενείς στις κλινικές δοκιµές µε το SPRYCEL σε συχνότητα < 5%: Λοιµώξεις και παρασιτώσεις Συχνές: πνευµονία (περιλαµβανοµένης βακτηριακής, ιογενούς, µυκητιασικής), λοίµωξη/φλεγµονή της ανώτερης αναπνευστικής οδού, λοίµωξη από ιό του έρπητα, λοίµωξη εντεροκολίτιδας Όχι συχνές: σήψη/σηψαιµία (µε ορισµένες φορές θανατηφόρο έκβαση) Νεοπλάσµατα καλοήθη, κακοήθη και µη καθοριζόµενα (περιλαµβάνονται κύστεις και πολύποδες) Όχι συχνές: σύνδροµο λύσης όγκου ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος Συχνές: εµπύρετη ουδετεροπενία Όχι συχνές: πανκυτταροπενία, απλασία αµιγών ερυθροκυττάρων ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος Όχι συχνές: υπερευαισθησία (περιλαµβανοµένου οζώδους ερυθήµατος) ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης Συχνές: διαταραχή όρεξης Όχι συχνές: υπερουριχαιµία Ψυχιατρικές διαταραχές Συχνές: κατάθλιψη, αϋπνία ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Συχνές: δυσγευσία Όχι συχνές: παροδικό ισχαιµικό επεισόδιο, σύνδροµο αναστρέψιµης οπίσθιας λευκοεγκεφαλοπάθειας, σπασµοί, αµνησία, τρόµος, συγκοπή, υπνηλία Οφθαλµικές διαταραχές Συχνές: διαταραχές όρασης (περιλαµβανοµένων θαµπής όρασης, µειωµένης οπτικής οξύτητας), ξηροφθαλµία, επιπεφυκίτιδα ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου Όχι συχνές: εµβοές, ίλιγγος 10

11 Καρδιακές διαταραχές Συχνές: συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, περικαρδιακή συλλογή, αρρυθµία (περιλαµβανοµένης ταχυκαρδίας), αίσθηµα παλµών Όχι συχνές: καρδιακή δυσλειτουργία, καρδιοµεγαλία, στηθάγχη, έµφραγµα του µυοκαρδίου, περικαρδίτιδα, οξύ στεφανιαίο σύνδροµο, µυοκαρδίτιδα, κοιλιακή ταχυκαρδία Αγγειακές διαταραχές Συχνές: υπέρταση, έξαψη Όχι συχνές: υπόταση, θροµβοφλεβίτιδα, δικτυωτή πελλίωση ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου Συχνές: πνευµονικό οίδηµα, διήθηση πνεύµονα, πνευµονίτιδα Όχι συχνές: πνευµονική υπέρταση, άσθµα, ατελεκτασία, σύνδροµο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος Συχνές: κολίτιδα (περιλαµβανοµένης ουδετεροπενικής κολίτιδας), γαστρίτιδα, διαταραχή των µαλακών µορίων του στόµατος, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα Όχι συχνές: παγκρεατίτιδα, έλκος ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, ασκίτης, δυσφαγία ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Όχι συχνές: ηπατίτιδα, χολόσταση, χολοκυστίτιδα ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Συχνές: ακµή, ξηροδερµία, κνίδωση, υπεριδρωσία Όχι συχνές: δερµατίτιδα (περιλαµβανοµένου εκζέµατος), οξεία εµπύρετη ουδετεροφιλική δερµάτωση, αντίδραση φωτοευαισθησίας, διαταραχή της µελάγχρωσης, έλκος δέρµατος, ποµφολυγώδεις καταστάσεις (περιλαµβανοµένου πολύµορφου ερυθήµατος), διαταραχή όνυχα, σύνδροµο παλαµο-πελµατιαίας ερυθροδυσαισθησίας ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Συχνές: φλεγµονή των µυών, µυϊκή αδυναµία Όχι συχνές: ραβδοµυόλυση, µυοσκελετική δυσκαµψία, τενοντίτιδα, κρεατινοφωσφοκινάση αίµατος αυξηµένη ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Όχι συχνές: νεφρική ανεπάρκεια, συχνουρία, πρωτεϊνουρία, κρεατινίνη αίµατος αυξηµένη ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού Όχι συχνές: γυναικοµαστία, ακανόνιστη έµµηνος ρύση Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Συχνές: θωρακικό άλγος, ρίγη Όχι συχνές: αίσθηµα κακουχίας, δυσανεξία θερµοκρασίας Έρευνες Συχνές: σωµατικό βάρος µειωµένο, σωµατικό βάρος αυξηµένο Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισµών Συχνές: µώλωπας Μη φυσιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις: Αιµατολογία: Στη ΧΜΛ, οι κυτταροπενίες (θροµβοπενία, ουδετεροπενία και αναιµία) ήταν ένα σταθερό εύρηµα. Ωστόσο, η παρουσία κυτταροπενιών εξαρτάτο καθαρά από το στάδιο της ασθένειας, ενώ η συχνότητα της ουδετεροπενίας 3ου ή 4ου βαθµού και της θροµβοπενίας ήταν µεγαλύτερες στην ταχέως 11

12 εξελισσόµενη και βλαστική φάση (74-83% και 83-82%, για την ουδετεροπενία και τη θροµβοπενία αντιστοίχως) σε σύγκριση µε τους ασθενείς σε χρόνια φάση (49% ουδετεροπενία και 48% θροµβοπενία). Η αναιµία βαθµού 3 ή 4 ήταν 70% σε ασθενείς µε προχωρηµένη νόσο ΧΜΛ σε σύγκριση µε 18% σε ασθενείς µε χρόνια φάση ΧΜΛ. Στη λεµφοειδή βλαστική ΧΜΛ και Ph+ ΟΛΛ, αναφέρθηκαν ουδετεροπενία και θροµβοπενία βαθµού 3 ή 4 σε παρόµοιο εύρος όπως και για την προχωρηµένη νόσο ΧΜΛ (81% ουδετεροπενία και 83% θροµβοπενία). Η αναιµία βαθµού 3 ή 4 αναφέρθηκε λιγότερο συχνά από ότι στην προχωρηµένη νόσο ΧΜΛ (51%). Σε ασθενείς που παρουσίασαν σοβαρή µυελοκαταστολή, η ανάρρωση ήρθε γενικά µετά από σύντοµες διακοπές στη δόση και/ή µειώσεις και µόνιµη διακοπή της θεραπείας παρατηρήθηκε στο 1% των ασθενών. Οι περισσότεροι ασθενείς συνέχισαν τη θεραπεία χωρίς περαιτέρω ένδειξη µυελοκαταστολής. Βιοχηµεία: Αυξήσεις 3ου ή 4ου βαθµού των τρανσαµινασών ή της χολερυθρίνης αναφέρθηκαν στο 5% των ασθενών σε χρόνια ή ταχέως εξελισσόµενη φάση ΧΜΛ, αλλά οι αυξήσεις αναφέρθηκαν µε αυξηµένη συχνότητα στο 5 έως 11% των ασθενών µε µυελογενή ή λεµφοειδή βλαστική ΧΜΛ και Ph+ ΟΛΛ. Αντιµετωπίσθηκε συνήθως µε µείωση ή διακοπή της δόσης. Περίπου οι µισοί ή τα δύο τρίτα των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε dasatinib που είχαν φυσιολογικά επίπεδα κατά την έναρξη παρουσίασαν παροδική υπασβεστιαιµία σε κάποια χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια της µελέτης. Σε γενικές γραµµές, δεν υπήρχε καµία συσχέτιση του µειωµένου ασβεστίου µε κλινικά συµπτώµατα. Οι ασθενείς που ανέπτυξαν υπασβεστιαιµία 3ου ή 4ου βαθµού συχνά ανέρρωσαν µε από του στόµατος συµπληρώµατα. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα: Σε 5 κλινικές δοκιµές Φάσης II σε ασθενείς µε λευχαιµία, επαναλαµβανόµενα ΗΚΓ κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας ελήφθησαν σε προκαθορισµένα χρονικά σηµεία και αξιολογήθηκαν κεντρικά για 467 ασθενείς που έλαβαν SPRYCEL 70 mg BID. Το διάστηµα QT διορθώθηκε ως προς την καρδιακή συχνότητα µε τη µέθοδο του Fridericia. Σε όλα τα σηµεία µετά τη δόση την ηµέρα 8, οι διάµεσες µεταβολές από την έναρξη στο διάστηµα QTcF ήταν 3-6 msec, µε σχετικό άνω διάστηµα εµπιστοσύνης 95%, < 8 msec. Εννέα ασθενείς ανέφεραν την παράταση του QTc ως ανεπιθύµητη ενέργεια. Τρεις ασθενείς (< 1%) παρουσίασαν QTcF > 500 msec. Το SPRYCEL δεν επηρέασε την ηλεκτροκαρδιογραφική καρδιακή συχνότητα, το διάστηµα PR ή το διάστηµα QRS (βλέπε παράγραφο 4.4). 4.9 Υπερδοσολογία Αναφέρθηκε µια υπερδοσολογία µε εφάπαξ δόση SPRYCEL 200 mg σε έναν ασθενή µε ταχέως εξελισσόµενη φάση ΧΜΛ χωρίς σχετιζόµενα συµπτώµατα ή µεταβολή των εργαστηριακών παραµέτρων. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται και να του παρέχεται η κατάλληλη υποστηρικτική θεραπεία (βλέπε παράγραφο 4.4). 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: αναστολέας της πρωτεϊνικής κινάσης, κωδικός ATC: L01XE06 Το dasatinib παρεµποδίζει τη δράση της κινάσης BCR-ABL και των κινασών της οικογένειας SRC µαζί µε έναν αριθµό άλλων επιλεγµένων ογκογενετικών κινασών περιλαµβανοµένης της c-kit, κινάσες υποδοχείς της εφρίνης (EPH), και υποδοχείς της PDGFβ. Το dasatinib είναι ένα ισχυρός υπονανοµοριακός αναστολέας της κινάσης BCR-ABL µε δραστικότητα σε συγκέντρωση 0,6-0,8 nm. Ενώνεται µε αµφότερες την ενεργό και την ανενεργό διαµόρφωση του ενζύµου BCR-ABL. 12

13 In vitro, το dasatinib είναι δραστικό σε λευχαιµικές κυτταρικές γραµµές που αντιπροσωπεύουν ποικιλίες ευαίσθητες στο imatinib και ανθεκτικές στη νόσο. Αυτές οι µη-κλινικές µελέτες δείχνουν ότι το dasatinib µπορεί να ξεπεράσει την αντίσταση στο imatinib που προέρχεται από την υπερέκφραση του BCR-ABL, τις µεταλλάξεις της περιοχής της κινάσης του BCR-ABL, την ενεργοποίηση εναλλακτικών οδών σήµανσης που εµπλέκουν την οικογένεια κινασών του SRC (LYN, HCK), και την υπερέκφραση της γονιδιακής αντίστασης σε πολλές ουσίες. Επιπλέον, το dasatinib αναστέλλει την οικογένεια των κινασών του SRC σε υπονανοµοριακή συγκέντρωση. In vivo, σε ξεχωριστά πειράµατα µε χρήση µοντέλων ποντικών για την ΧΜΛ, το dasatinib παρεµπόδισε την εξέλιξη της χρόνιας ΧΜΛ σε βλαστική φάση και επιµήκυνε την επιβίωση των ποντικών που έφεραν γραµµές κυττάρων από ασθενείς µε ΧΜΛ που αναπτύχθηκαν σε διάφορα µέρη, περιλαµβανοµένου και του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Κλινικές δοκιµές: Στη µελέτη Φάσης I, παρατηρήθηκαν αιµατολογικές και κυτταρογενετικές ανταποκρίσεις σε όλες τις φάσεις της ΧΜΛ και στην Ph+ ΟΛΛ στους πρώτους 84 ασθενείς που χορηγήθηκε και παρακολουθήθηκαν για µέχρι και 19 µήνες. Οι ανταποκρίσεις διατηρούνταν σε όλες τις φάσεις της ΧΜΛ και της Ph+ ΟΛΛ. Ένα σύνολο 511 ασθενών αξιολογήθηκαν σε κλινικές δοκιµές. Από αυτούς το 23% ήταν ηλικίας > 65 ετών και το 3% ήταν ηλικίας > 75 ετών. Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του SPRYCEL δεν έχει ακόµη µελετηθεί σε παιδιατρικούς ασθενείς. Κλινικές δοκιµές στη ΧΜΛ: ιεξήχθησαν τέσσερις κλινικές δοκιµές ενός-βραχίονα, µη ελεγχόµενες, ανοικτές, Φάσης ΙΙ για να ορισθεί η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα του SPRYCEL σε ασθενείς µε ΧΜΛ σε φάση χρόνια, ταχέως εξελισσόµενη ή µυελογενούς βλαστικής φάσης, που ήταν είτε ανθεκτικοί ή µε δυσανεξία στο imatinib. Μια τυχαιοποιηµένη µη-συγκριτική δοκιµή διεξήχθη σε ασθενείς χρόνιας φάσης που απέτυχαν στην αρχική θεραπεία µε 400 ή 600 mg imatinib. Η δόση έναρξης του SPRYCEL ήταν 70 mg BID. Μεταβολές της δόσης επετράπησαν για τη βελτίωση της δράσης ή την αντιµετώπιση της τοξικότητας (βλέπε παράγραφο 4.2). Η αποτελεσµατικότητα του SPRYCEL βασίζεται σε αιµατολογικά και κυτταρογενετικά ποσοστά ανταπόκρισης. Χρόνια Φάση της ΧΜΛ: ύο κλινικές δοκιµές διεξήχθησαν σε ασθενείς ανθεκτικούς ή δυσανεκτικούς στο imatinib. Το πρωταρχικό καταληκτικό σηµείο για την αποτελεσµατικότητα σε αυτές τις δοκιµές ήταν η Μείζων Κυτταρογενετική Ανταπόκριση (Major Cytogenetic Response - MCyR): 1- Μια ανοικτή, τυχαιοποιηµένη, µη-συγκριτική πολυκεντρική µελέτη, διεξήχθη σε ασθενείς που απέτυχαν στην αρχική θεραπεία µε 400 ή 600 mg imatinib. Τυχαιοποιήθηκαν (2:1) σε είτε dasatinib (70 mg BID) ή imatinib (400 mg BID). Η διασταυρούµενη αλλαγή στο βραχίονα εναλλακτικής θεραπείας επετράπη εάν οι ασθενείς έδειχναν σηµεία εξέλιξης της νόσου ή δυσανεξία που δεν µπορούσε να αντιµετωπισθεί µε προσαρµογή της δόσης. Υπάρχουν αποτελέσµατα για 150 ασθενείς: 101 τυχαιοποιήθηκαν στο SPRYCEL και 49 στο imatinib (όλοι µε αντίσταση στο imatinib). Ο διάµεσος χρόνος από τη διάγνωση στη τυχαιοποίηση ήταν 64 µήνες για την οµάδα του dasatinib και 52 µήνες για την οµάδα του imatinib. Σε όλα τα άτοµα χορηγήθηκε εκτενής θεραπεία εκ των προτέρων. Προηγούµενη πλήρης αιµατολογική ανταπόκριση (CHR) στο imatinib επετεύχθη στο 91% του συνολικού πληθυσµού. Προηγούµενη MCyR στο imatinib επετεύχθη στο 28% και 29% των ασθενών στους βραχίονες του dasatinib και του imatinib, αντιστοίχως. Η διάµεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 5,5 µήνες για το dasatinib (µε το 38% των ασθενών σε θεραπεία για > 6 µήνες µέχρι τώρα) και 3,2 µήνες για το imatinib (µε το 6% των ασθενών σε θεραπεία για > 6 µήνες µέχρι τώρα). Στον βραχίονα του dasatinib, το 92% των ασθενών πέτυχαν CHR πριν από τη διασταυρούµενη αλλαγή, το 82% των ασθενών στο βραχίονα του imatinib πέτυχαν CHR πριν από τη διασταυρούµενη αλλαγή. Κατά τη διάµεση παρακολούθηση των 3 µηνών, µια MCyR παρουσιάσθηκε πιο συχνά στο βραχίονα του dasatinib (35%) απ' ότι στο βραχίονα του imatinib (29%). 13

14 Είναι αξιοσηµείωτο ότι, 21% των ασθενών ανέφερε πλήρη κυτταρογενετική ανταπόκριση (CCyR) στο βραχίονα του dasatinib ενώ µόνο 8% πέτυχαν µια CCyR στο βραχίονα του imatinib. Συνολικά το 15% των ασθενών στο βραχίονα του dasatinib, και το 76% στο βραχίονα του imatinib παρουσίασαν θεραπευτική αποτυχία, οριζόµενη ως εξέλιξη της νόσου ή διασταυρούµενη αλλαγή στην άλλη θεραπεία (έλλειψη ανταπόκρισης, δυσανεξία στο υπό µελέτη φάρµακο, κ.λπ.). 2- Μια ανοικτή, ενός βραχίονα, πολυκεντρική µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε ασθενείς ανθεκτικούς ή µε δυσανεξία στο imatinib (δηλαδή ασθενείς που παρουσίασαν σηµαντική τοξικότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε imatinib που καθιστούσε αδύνατη περαιτέρω θεραπεία). Συνολικά 186 ασθενείς έλαβαν dasatinib 70 mg BID (127 ανθεκτικοί και 59 δυσανεκτικοί). Ο διάµεσος χρόνος από τη διάγνωση µέχρι την έναρξη της θεραπείας ήταν 64 µήνες. Η πλειονότητα των ασθενών (54%) είχαν προηγουµένως λάβει θεραπεία µε imatinib για περισσότερο από 3 χρόνια. Οι περισσότεροι ανθεκτικοί ασθενείς (72%) είχαν λάβει > 600 mg imatinib. Επιπλέον του imatinib, το 42% των ασθενών είχαν λάβει προηγούµενη κυτταροτοξική χηµειοθεραπεία, το 70% είχαν λάβει προηγούµενη θεραπεία µε ιντερφερόνη, και το 9% είχαν δεχθεί προηγούµενη µεταµόσχευση αρχέγονων κυττάρων. Σαράντα τρία τοις εκατό των ασθενών είχαν µεταλλάξεις κατά την έναρξη που ήταν γνωστό ότι παραπέµπουν σε αντίσταση στο imatinib. Η διάµεση διάρκεια της θεραπείας µε το SPRYCEL ήταν 8,3 µήνες µε το 85% των ασθενών να έχει λάβει θεραπεία για > 6 µήνες µέχρι τώρα. Τα δεδοµένα για την αποτελεσµατικότητα αναφέρονται στον Πίνακα 3. Με µια κατ' ελάχιστον παρακολούθηση για 8 µήνες, µόνο 2 από τους 97 ασθενείς που είχαν πετύχει MCyR είχαν εξελιχθεί και η διάµεση διάρκεια της MCyR δεν είχε επιτευχθεί. Ταχέως εξελισσόµενη Φάση της ΧΜΛ: Μια ανοικτή, ενός βραχίονα, πολυκεντρική µελέτη διεξήχθη σε ασθενείς δυσανεκτικούς ή ανθεκτικούς στο imatinib. Συνολικά 107 ασθενείς έλαβαν το dasatinib 70 mg BID (99 ανθεκτικοί και 8 δυσανεκτικοί στο imatinib). Ο διάµεσος χρόνος από τη διάγνωση µέχρι την έναρξη της θεραπείας ήταν 91 µήνες. Η διάµεση διάρκεια της θεραπείας µε το SPRYCEL ήταν 8,3 µήνες µε το 73% των ασθενών στη θεραπεία για > 6 µήνες µέχρι σήµερα. Τα δεδοµένα για την αποτελεσµατικότητα αναφέρονται στον Πίνακα 3. Μυελογενής Βλαστική Φάση της ΧΜΛ: Μια ανοικτή, ενός βραχίονα, πολυκεντρική µελέτη διεξήχθη σε ασθενείς δυσανεκτικούς ή ανθεκτικούς στο imatinib. Συνολικά 74 ασθενείς έλαβαν το dasatinib 70 mg BID (68 ανθεκτικοί και 6 δυσανεκτικοί στο imatinib). Ο διάµεσος χρόνος από τη διάγνωση µέχρι την έναρξη της θεραπείας ήταν 49 µήνες. Η διάµεση διάρκεια της θεραπείας µε το SPRYCEL ήταν 3,5 µήνες µε το 43% των ασθενών στη θεραπεία για > 6 µήνες µέχρι σήµερα. Τα δεδοµένα για την αποτελεσµατικότητα αναφέρονται στον Πίνακα 3. Κλινικές δοκιµές Λεµφοειδούς Βλαστικής Φάσης της ΧΜΛ και της Ph+ ΟΛΛ: Μια ανοικτή, ενός βραχίονα, πολυκεντρική µελέτη διεξήχθη σε ασθενείς µε λεµφοειδή βλαστική φάση της ΧΜΛ ή της Ph+ ΟΛΛ, που ήταν ανθεκτικοί ή δυσανεκτικοί σε προηγούµενη θεραπεία µε imatinib. Συνολικά 42 ασθενείς µε λεµφοειδή βλαστική ΧΜΛ έλαβαν το dasatinib 70 mg BID (37 ανθεκτικοί και 5 δυσανεκτικοί στο imatinib). Ο διάµεσος χρόνος από τη διάγνωση µέχρι την έναρξη της θεραπείας ήταν 28 µήνες. Η διάµεση διάρκεια της θεραπείας µε το SPRYCEL ήταν 2,8 µήνες µε το 7% των ασθενών στη θεραπεία για > 6 µήνες µέχρι σήµερα. Επιπλέον 36 ασθενείς µε Ph+ ΟΛΛ έλαβαν το dasatinib 70 mg BID (34 ανθεκτικοί και 2 δυσανεκτικοί στο imatinib). Ο διάµεσος χρόνος από τη διάγνωση µέχρι την έναρξη της θεραπείας ήταν 20 µήνες. Η διάµεση διάρκεια της θεραπείας µε το SPRYCEL ήταν 3,2 µήνες µε το 39% των ασθενών στη θεραπεία για > 6 µήνες µέχρι σήµερα. Τα δεδοµένα για την αποτελεσµατικότητα αναφέρονται στον Πίνακα 3. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι µείζονες αιµατολογικές ανταποκρίσεις (MaHR) επετεύχθησαν γρήγορα (οι περισσότερες εντός 35 ηµερών για την πρώτη χορήγηση dasatinib για τους ασθενείς µε λεµφοειδή βλαστική ΧΜΛ, και εντός 55 ηµερών για τους ασθενείς µε Ph+ ΟΛΛ). 14

15 Πίνακας 3 Αποτελεσµατικότητα του SPRYCEL σε κλινικές δοκιµές ενός βραχίονα Χρόνια (n= 186) υσανεκτι κοί (n= 59) Ανθεκτικοί (n= 127) Ταχέως εξελισσόµενη (n= 107) a Μυελοειδ ής βλαστική (n= 74) a Λεµφοειδή ς Βλαστική (n= 42) a Ph+ ΟΛΛ (n= 36) a Αιµατολογική ανταπόκριση b (%) Συνολική (95% CI) 97 (88-100) 87 (80-93) 81 (73-88) 53 (41-64) 36 (22-52) 50 (33-67) MaHR n/a n/a CHR NEL n/a n/a MiHR n/a n/a Κυτταρογενετική ανταπόκριση c (%) a b MCyR (95% CI) 80 (67-89) 39 (31-48) 33 (24-43) 31 (21-43) 50 (34-66) 58 (41-75) CCyR Ασθενείς δυσανεκτικοί στο imatinib και ανθεκτικοί στο imatinib. Κριτήρια αιµατολογικής ανταπόκρισης (όλες οι ανταποκρίσεις επιβεβαιώθηκαν µετά από 4 εβδοµάδες): Συνολική αιµατολογική ανταπόκριση: Πλήρης αιµατολογική αντοπόκριση (CHR), καµία ένδειξη λευχαιµίας (NEL), και ελάσσων αιµατολογική ανταπόκριση (MiHR). Μείζων αιµατολογική ανταπόκριση: (MaHR) = CHR + NEL CHR (χρόνια ΧΜΛ): Λευκοκύτταρα (WBC) καθιερωµένου ULN, αιµοπετάλια < /mm 3, κανένα βλαστικό κύτταρο ή προµυελοκύτταρα στο περιφερικό αίµα, < 5% µυελοκύτταρα συν µεταµυελοκύτταρα στο περιφερικό αίµα, βασεόφιλα στο περιφερικό αίµα καθιερωµένου ULN, και χωρίς εξωµυελική συµµετοχή. CHR (προχωρηµένη ΧΜΛ/Ph+ ΟΛΛ): WBC καθιερωµένου ULN, ANC 1.000/mm 3, αιµοπετάλια /mm 3, κανένα βλαστικό κύτταρο ή προµυελοκύτταρα στο περιφερικό αίµα, βλαστικά κύτταρα του µυελού των οστών 5%, < 5% µυελοκύτταρα συν µεταµυελοκύτταρα στο περιφερικό αίµα, βασεόφιλα στο περιφερικό αίµα καθιερωµένου ULN, και χωρίς εξωµυελική συµµετοχή. NEL: τα ίδια κριτήρια όπως και για τη CHR αλλά ANC 500/mm 3 και < 1.000/mm 3, και/ή αιµοπετάλια /mm 3 και /mm 3. MiHR: < 15% βλαστικά κύτταρα στο µυελό των οστών και στο περιφερικό αίµα, < 30% βλαστικά κύτταρα συν προµυελοκύτταρα στο µυελό των οστών και < 30% βλαστικά κύτταρα συν προµυελοκύτταρα στο περιφερικό αίµα, < 20% βασεόφιλα στο περιφερικό αίµα και καµία εξωµυελική νόσος εκτός του σπλήνα και του ήπατος. c Κριτήρια κυτταρογενετικής ανταπόκρισης: πλήρης (0% Ph+ µετα-φάσεις) ή µερική (> 0% 35%). Μείζων κυτταρογενετική ανταπόκριση (MCyR) (0% 35%) συνδυάζει αµφότερες πλήρη και µερική ανταπόκριση. n/a = δεν έχει εφαρµογή CI = διάστηµα εµπιστοσύνης ULN = άνω όριο φυσιολογικής περιοχής Η εξέλιξη των ασθενών µε µεταµόσχευση µυελού των οστών µετά το SPRYCEL δεν αξιολογήθηκε πλήρως. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Η φαρµακοκινητική του dasatinib αξιολογήθηκε σε 229 ενήλικες υγιείς εθελοντές και σε 84 ασθενείς. Απορρόφηση: Το dasatinib απορροφάται γρήγορα σε ασθενείς µετά την από του στόµατος χορήγηση µε συγκέντρωση κορυφής µεταξύ 0,5-3 ωρών. Μετά την από του στόµατος χορήγηση, η αύξηση της µέσης έκθεσης (AUC τ ) είναι περίπου ανάλογη µε την αύξηση της δόσης που κυµαίνεται από 25 mg έως 120 mg BID. Ο συνολικός µέσος χρόνος ηµιζωής του dasatinib είναι περίπου 5-6 ώρες σε ασθενείς. εδοµένα από υγιείς εθελοντές στους οποίους χορηγήθηκε εφάπαξ δόση 100 mg dasatinib 30 λεπτά µετά από γεύµα µε υψηλά λιπαρά, έδειξαν 14% αύξηση στη µέση AUC του dasatinib. Ένα γεύµα χαµηλών λιπαρών 30 λεπτά πριν από το dasatinib είχε ως αποτέλεσµα 21% αύξηση της µέσης AUC 15

16 του dasatinib. Η παρατηρηθείσα επίδραση της τροφής δεν αντιπροσωπεύει κλινικά σχετικές µεταβολές στην έκθεση. Κατανοµή: Στους ασθενείς το dasatinib έχει µεγάλο φαινόµενο όγκο κατανοµής (2.505 l) υποδηλώνοντας ότι το φαρµακευτικό προϊόν κατανέµεται εκτενώς στον εξωαγγειακό χώρο. Σε κλινικά σηµαντικές συγκεντρώσεις του dasatinib, η σύνδεση µε πρωτεΐνες του πλάσµατος ήταν περίπου 96% µε βάση πειράµατα in vitro. Μεταβολισµός: Το dasatinib µεταβολίζεται εκτενώς στους ανθρώπους µε πολλά ένζυµα που εµπλέκονται στο σχηµατισµό µεταβολιτών. Σε υγιείς εθελοντές στους οποίους χορηγήθηκαν 100 mg dasatinib επισηµασµένου µε [ 14 C], το αναλλοίωτο dasatinib αντιπροσώπευε το 29% της ραδιενέργειας που κυκλοφορούσε στο πλάσµα. Οι συγκεντρώσεις στο πλάσµα και η µετρηθείσα ενεργότητα in vitro, δείχνουν ότι οι µεταβολίτες του dasatinib είναι απίθανο να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην παρατηρηθείσα φαρµακολογία του προϊόντος. Το CYP3A4 είναι ένα µείζων ένζυµο υπεύθυνο για το µεταβολισµό του dasatinib. Απέκκριση: Η απέκκριση γίνεται κυρίως στα κόπρανα, κατά κύριο λόγο µε τη µορφή µεταβολιτών. Μετά από εφάπαξ από του στόµατος χορήγηση dasatinib επισηµασµένου µε [ 14 C], περίπου το 89% της δόσης απεκκρίθη εντός 10 ηµερών, µε 4% και 85% ανάκτηση της ραδιενέργειας στα ούρα και τα κόπρανα, αντιστοίχως. Αναλλοίωτο dasatinib αποτελούσε το 0,1% και 19% της δόσης στα ούρα και τα κόπρανα, αντιστοίχως, µε το υπόλοιπο της δόσης υπό µορφή µεταβολιτών. ιαταραχή λειτουργίας οργάνων: Το dasatinib και οι µεταβολίτες του απεκκρίνονται µέσω των νεφρών κατ' ελάχιστον. Η έκθεση στο dasatinib είναι πιθανώς αναµενόµενο να αυξηθεί εάν η ηπατική λειτουργία είναι διαταραγµένη. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Το µη-κλινικό προφίλ ασφάλειας του dasatinib αξιολογήθηκε από µια σειρά in vitro και in vivo µελετών σε ποντικούς, αρουραίους, πιθήκους και κουνέλια. Οι πρωτογενείς τοξικότητες παρουσιάσθηκαν στο γαστρεντερικό, αιµοποιητικό και λεµφοειδές σύστηµα. Η τοξικότητα του γαστρεντερικού καθόριζε τα όρια της δόσης στους αρουραίους και τους πιθήκους καθώς το έντερο ήταν σταθερά όργανο-στόχος. Στους αρουραίους, µικρές έως µέτριες µειώσεις στις παραµέτρους των ερυθροκυττάρων, συνοδεύτηκαν από µεταβολές στο µυελό των οστών. Παρόµοιες µεταβολές παρουσιάσθηκαν στους πιθήκους σε µικρότερη συχνότητα. Η τοξικότητα του λεµφοειδούς στους αρουραίους συνίστατο από λεµφική εξάντληση των λεµφαδένων, του σπλήνα και του θύµου αδένα και µείωση των βαρών των λεµφικών οργάνων. Οι µεταβολές στο γαστρεντερικό, αιµοποιητικό και λεµφοειδές σύστηµα ήταν αναστρέψιµες µετά τη διακοπή της θεραπείας. Οι µεταβολές στα νεφρά των πιθήκων στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία µέχρι και για 9 µήνες περιορίσθηκαν σε µια αύξηση της προσθήκης µεταλλικών ουσιών στα νεφρά. Παρατηρήθηκε αιµορραγία του δέρµατος σε µια µελέτη οξείας, εφάπαξ δόσης από του στόµατος σε πιθήκους αλλά δεν παρατηρήθηκε σε µελέτες επαναλαµβανόµενων δόσεων ούτε στους πιθήκους ούτε στους αρουραίους. Στους αρουραίους το dasatinib ανέστειλε τη συσσώρευση των αιµοπεταλίων in vitro και παρέτεινε το χρόνο της αιµορραγίας της επιδερµίδας in vivo, αλλά δεν προκάλεσε αυτόµατη αιµορραγία. Η δράση του dasatinib in vitro στους προσδιορισµούς ινών herg και Purkinje έδειξε ένα δυναµικό για παράταση της καρδιακής κοιλιακής επαναπόλωσης (διάστηµα QT). Ωστόσο, σε µια in vivo µελέτη εφάπαξ δόσης σε πιθήκους σε εγρήγορση που µετρήθηκαν εξ αποστάσεως, δεν υπήρξαν αλλαγές στο διάστηµα QT ή τη µορφή του κύµατος του ΗΚΓ. 16

17 Το dasatinib δεν ήταν µεταλλαξιογόνο σε in vitro προσδιορισµούς γραµµών βακτηριδιακών κυττάρων (Ames test) και δεν ήταν γονοτοξικό σε µια in vivo µελέτη µικροπύρηνων αρουραίων. Το dasatinib ήταν κλαστογενετικό in vitro στη διαίρεση των κυττάρων των ωοθηκών Κινέζικων Χάµστερ. Σε µελέτες ανάπτυξης των εµβρύων, το dasatinib προκάλεσε εµβρυϊκή θνητότητα µε σχετιζόµενες µειώσεις του µεγέθους των νεογνών των αρουραίων και σκελετικές εµβρυϊκές αλλοιώσεις τόσο σε αρουραίους όσο και σε κουνέλια. Αυτά τα αποτελέσµατα τόσο σε αρουραίους όσο και σε κουνέλια παρουσιάσθηκαν σε δόσεις που δεν προκάλεσαν µητρική τοξικότητα. Οι επιδράσεις του dasatinib στην ανδρική και γυναικεία γονιµότητα δεν είναι γνωστές. Σε ποντικούς, το dasatinib προκάλεσε ανοσοκαταστολή, η οποία ήταν δοσοεξαρτώµενη και αντιµετωπίσθηκε αποτελεσµατικά µε µείωση της δόσης και/ή µεταβολές στο δοσολογικό σχήµα. Το dasatinib είχε φωτοτοξικό δυναµικό σε έναν in vitro προσδιορισµό φωτοτοξικότητας ουδέτερης λήψης ερυθρού σε ινοβλάστη ποντικού. Καµία καρκινογενετική µελέτη δεν πραγµατοποιήθηκε µε το dasatinib. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Πυρήνας του δισκίου: Μονοϋδρική λακτόζη Κυτταρίνη, µικροκρυσταλλική Καρµελλόζη νατριούχος διασταυρούµενη Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη Στεατικό µαγνήσιο Υµένιο επικάλυψης: Υπροµελλόζη ιοξείδιο του τιτανίου Πολυαιθυλενογλυκόλη Ασυµβατότητες εν εφαρµόζεται. 6.3 ιάρκεια ζωής 2 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Κυψέλες Αλουµινίου/Αλουµινίου (κυψέλες ηµερολογίου και κυψέλες µονάδας δόσης) και φιάλες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) µε πώµα ασφαλείας για παιδιά από πολυπροπυλένιο. Κουτιά που περιέχουν 56 δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο σε 4 κυψέλες των 14 δισκίων επικαλυµµένων µε λεπτό υµένιο η κάθε µια. Κουτιά που περιέχουν 60 δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο κάθε ένα σε διάτρητη κυψέλη µονάδας δόσης. 17

18 Κουτιά που περιέχουν µια φιάλη µε 60 δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο. Μπορεί να µη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Τα δισκία αποτελούνται από τον πυρήνα του δισκίου που περιβάλλεται από επικάλυψη µε λεπτό υµένιο για να αποτρέψει την έκθεση των επαγγελµατιών υγείας µε τη δραστική ουσία. Ωστόσο, εάν τα δισκία σπάσουν ή θρυµµατιστούνακούσια, οι επαγγελµατίες υγείας πρέπει να φορέσουν µιας χρήσεως γάντια για χηµειοθεραπεία για την κατάλληλη απόρριψη τους προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης του δέρµατος. Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ηνωµένο Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/00/000/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 18

19 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SPRYCEL 50 mg δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg dasatinib (ως µονοϋδρικό). Έκδοχα: κάθε δισκίο περιέχει 67,5 mg λακτόζης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ισκίο επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο Λευκό έως υπόλευκο, αµφίκυρτο, οβάλ δισκίο µε την ένδειξη BMS εγχάρακτη στη µια πλευρά και το "528" στην άλλη πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το SPRYCEL ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων µε χρόνια µυελογενή λευχαιµία (ΧΜΛ) στη χρόνια, ταχέως εξελισσόµενη ή βλαστική φάση µε αντίσταση ή δυσανεξία σε προηγούµενη θεραπεία που περιελάµβανε imatinib mesilate. Το SPRYCEL ενδείκνυται επίσης για τη θεραπεία ενηλίκων µε οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία (ΟΛΛ), θετική για χρωµόσωµα Φιλαδέλφειας (Ph+) και µε λεµφοειδή βλαστική ΧΜΛ µε αντίσταση ή δυσανεξία σε προηγούµενη θεραπεία. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Η έναρξη της θεραπείας πρέπει να γίνεται από γιατρό έµπειρο στη διάγνωση και στη θεραπεία ασθενών µε λευχαιµία. Η συνιστώµενη δοσολογία του SPRYCEL είναι 70 mg δύο φορές την ηµέρα (BID), χορηγούµενα από του στόµατος το πρωί και το βράδυ, µε ή χωρίς φαγητό. Τα δισκία δεν πρέπει να θρυµµατίζονται ή να κόβονται, πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα. Για να επιτευχθεί η συνιστώµενη δοσολογία, το SPRYCEL διατίθεται σε µορφή δισκίων επικαλυµµένων µε λεπτό υµένιο των 20 mg, 50 mg και 70 mg. ιάρκεια θεραπείας: στις κλινικές δοκιµές, η θεραπεία µε το SPRYCEL συνεχίστηκε µέχρι την εξέλιξη της νόσου ή µέχρι να µην είναι πλέον ανεκτή από τον ασθενή. Το αποτέλεσµα της διακοπής της θεραπείας µετά την επίτευξη µιας πλήρους κυτταρογενετικής ανταπόκρισης (CCyR) δεν έχει ερευνηθεί. Αύξηση της δόσης: Σε κλινικές δοκιµές ενηλίκων ασθενών µε ΧΜΛ και Ph+ ΟΛΛ, η αύξηση της δόσης στα 90 mg BID (χρόνιας φάσης ΧΜΛ) ή 100 mg BID (ταχέως εξελισσόµενης και βλαστικής φάσης ΧΜΛ ή Ph+ ΟΛΛ) επετράπη σε ασθενείς που δεν πέτυχαν αιµατολογική ή κυτταρογενετική ανταπόκριση. 19

20 Προσαρµογή δόσης λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών: Μυελοκαταστολή: Σε κλινικές δοκιµές, η µυελοκαταστολή αντιµετωπίσθηκε µε διακοπή της δόσης, µείωση της δόσης ή διακοπή της υπό µελέτη θεραπείας. Η µετάγγιση αιµοπεταλίων και ερυθροκυττάρων χρησιµοποιήθηκαν όπως άρµοζε. Σε ασθενείς µε ανθεκτική µυελοκαταστολή, έχει χρησιµοποιηθεί αιµοποιητικός αυξητικός παράγων. Κατευθυντήριες γραµµές για τις προσαρµογές της δόσης συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1 Προσαρµογές δόσης για ουδετεροπενία και θροµβοπενία 1 ιακόψτε τη θεραπεία µέχρι AΑΟ 1,0 x 10 9 /l και τα αιµοπετάλια 50 x 10 9 /l. Χρόνια φάση ΧΜΛ (δόση έναρξης 70 mg BID) Ταχέως εξελισσόµενη και βλαστική φάση ΧΜΛ και Ph+ ΟΛΛ (δόση έναρξης 70 mg BID) AΑΟ < 0,5 x 10 9 /l και/ή Αιµοπετάλια < 50 x 10 9 /l AΑΟ < 0,5 x 10 9 /l και/ή Αιµοπετάλια < 10 x 10 9 /l 2 Ξαναρχίστε τη θεραπεία στην αρχική δόση έναρξης. 3 Εάν τα αιµοπετάλια < 25 x 10 9 /l και/ή επανεµφάνιση AΑΟ < 0,5 x 10 9 /l για > 7 ηµέρες, επαναλάβατε το βήµα 1 και ξαναρχίστε τη θεραπεία σε µειωµένη δόση (50 mg BID εάν η δόση έναρξης ήταν 70 mg BID, 40 mg BID εάν προηγουµένως είχε µειωθεί στα 50 mg BID). 1 Ελέγξτε εάν η κυτταροπενία σχετίζεται µε τη λευχαιµία (αναρρόφηση µυελού ή βιοψία). 2 Εάν η κυτταροπενία δεν σχετίζεται µε τη λευχαιµία, σταµατήστε τη θεραπεία µέχρι AΑΟ 1,0 x 10 9 /l και τα αιµοπετάλια 20 x 10 9 /l και ξαναρχίστε µε την αρχική δόση έναρξης. 3 Εάν επανεµφανισθεί η κυτταροπενία, επαναλάβατε το βήµα 1 και ξαναρχίστε τη θεραπεία σε µειωµένη δόση των 50 mg BID (δεύτερο επεισόδιο) ή 40 mg BID (τρίτο επεισόδιο). 4 Εάν η κυτταροπενία σχετίζεται µε τη λευχαιµία, εξετάστε αύξηση της δόσης στα 100 mg BID. AΑΟ: απόλυτος αριθµός ουδετερόφιλων Μη-αιµατολογικές ανεπιθύµητες ενέργειες: Εάν αναπτυχθεί σοβαρή µη-αιµατολογική ανεπιθύµητη ενέργεια µε το SPRYCEL, η θεραπεία πρέπει να σταµατήσει µέχρι το συµβάν αυτό να επιλυθεί. Ακολούθως, η θεραπεία µπορεί να επαναληφθεί όπως αρµόζει σε µειωµένη δόση εξαρτώµενη από τη σοβαρότητα του συµβάντος. 20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SIBELIUM 5 mg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Sibelium περιέχει υδροχλωρική φλουναριζίνη που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Glivec 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Glivec 400 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Norlevo δισκίο των 1,5 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIKALEN 50mg Εγκριση ΕΟΦ 9/11/2007 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg βικαλουταµίδη. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Zodin 1000 mg καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα καψάκιο, μαλακό περιέχει : Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMACOR καψάκιο, μαλακό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000mg αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90 που

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIVEC καψάκια, σκληρά των 50 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg imatinib

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate)

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 φύσιγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Λ Λ Ο Ο Δ Η Γ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο N Χ Ρ Η Σ Τ Η

Φ Υ Λ Λ Ο Ο Δ Η Γ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο N Χ Ρ Η Σ Τ Η Φ Υ Λ Λ Ο Ο Δ Η Γ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο N Χ Ρ Η Σ Τ Η 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία : Casodex, δισκία 50 mg 1.2. Σύνθεση Δραστική ουσία: Bicalutamide Έκδοχα: Lactose monohydrate, magnesium

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Vesicare 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Vesicare 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ηλεκτρική σολιφενασίνη Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ

ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ CASODEX 50 mg, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 2. ΠOIOTIKH KAI ΠOΣOTIKH ΣYNΘEΣH Κάθε δισκίο περιέχει 50mg bicalutamide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ζιρτέκ 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Σετιριζίνη διϋδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WARTEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Οξινο αιθανολικό διάλυμα Podophyllotoxin

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN. Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN. Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1.1 Ονομασία Syscor CC: Δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης 10mg, 20mg, 30mg & 40mg

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1.1 Ονομασία Syscor CC: Δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης 10mg, 20mg, 30mg & 40mg ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία Syscor CC: Δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης 10mg, 20mg, 30mg & 40mg 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Έκδοχα: Επικάλυψη: Νισολδιπίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη SUMATRIPTAN/GENERICS 50 mg & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Aναστολέας έκκρισης προλακτίνης 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Aναστολέας έκκρισης προλακτίνης 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ DOSTINEX 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία DOSTINEX 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Cabergoline Εκδοχα: Λακτόζη, Λευκίνη 1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή: Δισκία 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SKINOREN 20% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας SKINOREN περιέχει 200 mg (20%) αζελαϊκού οξέος. Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON (Etofenamate)

ROIPLON (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON (Etofenamate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5% ή 10% Etofenamate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Betnovate Scalp application 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Betamethasone 17-Valerate 0.1 % w/w Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Docefrez 20 mg κόνις και διαλύτης για πυκνό διάλυμα, για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣIΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤIΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DICETEL, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 50 MG DICETEL, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 100 MG 2. ΠΟIΟΤIΚΗ ΚΑI

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pantoprazole/Generics 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία (παντοπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur (Cyproterone acetate)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur (Cyproterone acetate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur (Cyproterone acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Androcur δισκία, 10 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 δισκίο Androcur περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ORMANDYL 50 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Βικαλουταμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες Calcitonin/Target Salmon calcitonin ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνοµασία προϊόντος Calcitonin/ Target 1.2 Σύνθεση ραστική ουσία: Καλσιτονίνη σολοµού. Έκδοχα: Sodium

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FERRINEMIA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φύσιγγα των 5 ml Ferrinemia περιέχει 100 mg σιδήρου ως σακχαρούχο σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 of 7 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Calcioral D 3 1000 mg + 20 µg (800 IU) µασώµενο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα δισκίο περιέχει: Ασβέστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZANIDIP 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο. ZANIDIP 20 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ OMNIC ΤOCAS 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 0,4mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Docetaxel Teva Pharma 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu (500+30) mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Λ Λ Ο Ο Δ Η Γ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η

Φ Υ Λ Λ Ο Ο Δ Η Γ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Φ Υ Λ Λ Ο Ο Δ Η Γ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία : Plendil 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Felodipine Έκδοχα: Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, hyprollose,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FLOST 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ FLOST 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, περιέχουν 250 mg famciclovir.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Inosamin 25mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Inosamin 50mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Amlodipine besilate/norma ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Amlodipine besilate/norma ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2601601_02-04 DATE: 14-12-2012 Amlodipine besilate/norma ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Εμπορική ονομασία: Amlodipine Besilate/Norma

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα (2,5+2,5)% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει lidocaine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAXOTERE 20 mg/0,5 ml πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aerius 0,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml πόσιμου διαλύματος περιέχει 0,5

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.7 Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα Ferrer Galenica A.E., Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. 210 52 81 700

1.7 Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα Ferrer Galenica A.E., Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. 210 52 81 700 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ZODIN Καψάκιο, μαλακό 1.2 Σύνθεση: Ένα καψάκιο, μαλακό περιέχει : Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90, 1000mg που περιλαμβάνουν 840 mg του αιθυλεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tasigna 150 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα σκληρό καψάκιο περιέχει 150 mg nilotinib

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας περιέχει 7,5 mg μετρονιδαζόλης (0,75% β/β) Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADAFERIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADAFERIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADAFERIN (ADAPALENE) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ADAFERIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Adapalene... 0.1% 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη AMLODIPINE/MYLAN GENERICS 5 MG & 10 MG (Αµλοδιπίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Abraxane 5 mg/ml κόνις για εναιώρημα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOBREX Οφθαλµική αλοιφή 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g αλοιφής περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης. Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MAG-2 διάλυµα πόσιµο σε συσκευασία µιας δόσης 1,5 g / 10 ml VIAL (ORAL) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 10 ml περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PULVO 47, αερόλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο PULVO 47 περιέχει 2,70 mg (10811 UC*) horse liver catalase

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 XADOREK Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 20,40mg/Tab CITALOPRAM 1.2. Σύνθεση : Δραστική ουσία: Citalopram hydrobromide Έκδοχα: Πυρήνας: Starch maize, Lactose monohydrate,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B Ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B, ενέσιμο διάλυμα (10+4+4+40+6)mg/2ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανά 2ml: Thiamine

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vesicare 5 mg, επικαλυμμένο με λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Donepezil Hydrochloride)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Donepezil Hydrochloride) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 5 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (Donepezil Hydrochloride) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Votrient 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SUTENT 12, 5 mg καψάκια σκληρά 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιo περιέχει sunitinib malate,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Μη Ναρκωτικά Αναλγητικά

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Μη Ναρκωτικά Αναλγητικά ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Μη Ναρκωτικά Αναλγητικά Π. ΠΑΠΠΑΣ Εργαστήριο Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αντιµετώπιση του πόνου ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ αίσθηµα πόνου Ναρκωτικά αναλγητικά Μη ναρκωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

O S T E O V I L E (Alfacalcidol)

O S T E O V I L E (Alfacalcidol) O S T E O V I L E (Alfacalcidol) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OSTEOVILE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ OSTEOVILE 0,25 mcg/cap: Περιέχει 0,25 mcg/cap alfacalcidol

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Εμπορική ονομασία: TERNAFINOL 1.2. Σύνθεση: Δραστική ουσία: Υδροχλωρική τερβιναφίνη Έκδοχα: Cellulose Microcrystalline, Sodium Starch

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PANOLOG 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Κάθε ml της αλοιφής PANOLOG περιέχει :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο VASTAREL 20 mg/ml, πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DONEPEZIL/GENERICS 10 mg διασπειρόμενo στο στόμα δισκίo (υδροχλωρική δονεπεζίλη) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FYSIOFOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: FYSIOFOL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FYSIOFOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: FYSIOFOL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FYSIOFOL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: FYSIOFOL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Iron proteinsuccinylate + calcium folinate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AVAMYS 27,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό, ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Με κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα