ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ/Α/7.22/30630/2372 Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των ορίων του προς εξυγίανση Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Γλαύ κου Πάτρας στα διοικητικά όρια του Δήμου Πάτρας του Νομού Αχαΐας και έγκρισης του Φορέα Β.Ε.ΠΕ. και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/Α/1997) και ειδικότερα τα άρθρα 1 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Το π.δ. 456/ «Μεταφορά Αρμοδιοτήτων, Υπηρεσιών και Προσωπικού στα Υπουργεία κλπ.» (ΦΕΚ 163/Α) και ειδικότερα το άρθρο 1 εδ.(α) και το άρθρο 2 παρ. 1 αυτού. 4. Το π.δ. 229/ «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/1986) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 396/ 1989 «Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 172/ Α/1989). 5. Τις διατάξεις του ν. 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού (ΦΕΚ 57/ Α/1980). 6. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/2004) σχετικά με το διορισμό του Δημητρίου Σιούφα ως Υπουργού Ανά πτυξης και του Γεωργίου Σουφλιά ως Υπουργού Περι βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Σταύρου Καλογιάννη και Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου ως Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 7. Το άρθρο 20 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ/249/Α/2003). 8. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχε διασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/1999). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 3,4 και 5 του ν. 1650/ 1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/86) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1,2,3 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α). 10. Την υπ αριθμ /5387/ (ΦΕΚ 678Β) κοι νή υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορι σμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν. 1650/1986». 11. Την υπ αριθμ /788/ κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Τεχνικών και Οικονομικών προ ϋποθέσεων που θα πρέπει να πληροί ο φορέας ΒΕΠΕ κλπ. δικαιολογητικών, εγγράφων και στοιχείων» (ΦΕΚ 691/Β/1998). 12. Την υπ αριθμ /703/Φ104/ (ΦΕΚ/332Β/ 2003) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκα ταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002». 13. Την υπ αριθμ /2332/ , κοινή υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986, όπως αντικα ταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά.» (ΦΕΚ 91/Α). 14. Την υπ αριθμ /724/(ΦΕΚ/1087/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση «Περί αντιστοίχησης των κατηγο ριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτή των με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά Διατάγματα». 15. Την υπ αριθμ /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση που αναφέρεται στον «Καθο ρισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού» σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986», όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3010/ Την από αίτηση του υποψήφιου Φορέα Β.Ε.ΠΕ. και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, καθώς και

2 25516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το από πρακτικό συνεδρίασης των αρμόδιων Διευθύνσεων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την κατά νόμο εξέταση της τυπικής και ουσιαστικής πληρότητας του Φακέλου. 17. Το υπ αριθμ /4178 έγγραφο της Γενικής Δι εύθυνσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σύμφωνα με το οποίο η εξεταζόμενη περιοχή δεν εμπίπτει σε προ στατευόμενη περιοχή ή περιοχή του Εθνικού Καταλόγου των περιοχών των οποίων εξετάζεται η καταλληλότητα για την ένταξη τους στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura Την υπ αριθμ. 209/2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας, που γνωμοδωτεί θετικά, σχετικά με τον καθορισμό της Β.Ε.ΠΕ., του Φορέα Β.Ε.ΠΕ. και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του ν. 2545/ Την υπ αριθμ /5040 απόφαση (ΦΕΚ/711/Δ) Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πα τρέων, του Δ. Πατρέων σύμφωνα με την οποία εγκρίθη κε η χωροθέτηση «Βιοτεχνικού Πάρκου προς εξυγίανση» στην περιοχή του Γλαύκου ποταμού. Επιπλέον την υπ αριθμ. 503/98/ απόφαση (ΦΕΚ 344/Δ/1999) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δ. Ελλάδος σύμφω να με την οποία έγινε η έγκριση της Πολεοδομικής Με λέτης «Πολεοδομική Μελέτη Οργάνωσης ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση Γλαύκου Δήμου Πατρέων» καθώς επίσης και την με α.π 18014/ απόφαση Νομάρχη σύμφωνα με την οποία έγινε η κύρωση της «Πράξης Εφαρμογής ΒΙΟΠΑ Πάτρας» 20. Την υπ αριθμ. Φ/Α/18/ΟΙΚ /2063 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί καθορισμού νέας μορφής ΒΕΠΕ υπό προυποθέσεις τα «ΒΙΟΠΑ προς Εξυγίανση». 21. Το άρθρο 5 του π.δ. (Δ 166) 23/2/1987, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το Γ` 79463/8/ (ΦΕΚ 706Δ) 22. Την υπ αριθμ. 235/ γνωμοδότηση του Α` Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την οποία μερικώς αποδέχτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης. 23. Tο σχετικό έγγραφο της ΕΑΡΘ ( Αρ. Πρ / ) του ΥΠΕΧΩΔΕ με τις απόψεις της επί του προτεινόμενου ΒΙΟΠΑ. 24. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χω ροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γ.Γ.Β 25. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου ΟΤΑ (ΦΕΚ 154/Α/1992), αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των ορίων του προς εξυγίανση Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Γλαύ κου Πάτρας στην περιοχή Γλαύκου του Δήμου Πάτρας του Νομού Αχαΐας. Καθορίζουμε και οριοθετούμε το προς εξυγίανση Βι οτεχνικό Πάρκο Πάτρας συνολικής έκτασης 596 στρεμ μάτων περίπου, στα διοικητικά όρια του Δήμου Πάτρας του ν. Αχαΐας. Η ακριβής θέση και τα όρια του ΒΙΟΠΑ φαίνονται στο υπό κλίμακα 1:2000 συνημμένο απόσπασμα της εγκεκρι μένης πολεοδομικής μελέτης όπως σημειώνονται από τον γεωλόγο Χονδρό Σταύρο μελετητή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Η συνολική έκταση του ΒΙO.ΠΑ. χωρίζεται σε δύο τμή ματα τα «Α» και «Β». Κάθε τμήμα ορίζεται από την τε θλασμένη γραμμή που ενώνει τα σημεία του αντίστοιχου από τους δύο παρακάτω πίνακες τα οποία αποτελούν κορυφές οικοδομικών τετραγώνων της ήδη εγκεκριμέ νης πολεοδομική μελέτης της περιοχής. Τα σημεία αυτά ορίζονται από τα ζεύγη των συντεταγμένων τους ενώ επειδή η αρίθμηση τους επαναλαμβάνεται ανά οικοδο μικό τετράγωνο περιλαμβάνεται στους πίνακες και ο αριθμός του αντίστοιχου οικοδομικού τετραγώνου. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΒΙOΠΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ «Α» ΟΙΚΟΔ. ΤΕΤΡ. Σημειο Χ (μ) Ψ (μ) Β1 Τ , ,276»» Τ , ,195»» Τ , ,734 Β6 Τ , ,921»» Τ , ,604 Β7 Τ , ,439»» Τ , ,367 Β12 Τ , ,247»» Τ , ,373 Β13 Τ , ,182»» Τ , ,179 Β14 Τ , ,196»» Τ , ,038 Β15γ Τ , ,089»» Τ , ,046 Β15 Τ , ,069»» Τ , ,976»» Τ , ,260»» Τ , ,043»» Τ , ,038»» Τ , ,088 Β16α Τ , ,403»» Τ , ,473»» Τ , ,489 Β16 Τ , ,521»» Τ , ,757»» Τ , ,431 Β15 Τ , ,959»» Τ , ,039 Β15α Τ , ,715»» Τ , ,482»» Τ , ,108 Β45 Τ , ,243»» Τ , ,653»» Τ , ,176»» Τ , ,094»» Τ , ,561»» Τ , ,894 Β49 Τ , ,984»» Τ , ,153 Β52 Τ , ,242»» Τ , ,057»» Τ , ,222 Β51 Τ , ,422 Β53 Τ , ,482

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β53 Τ , ,153 Β54 Τ , ,912»» Τ , ,210»» Τ , ,495»» Τ , ,328 Β2α Τ , ,042»» Τ , ,358»» Τ , ,677»» Τ , ,097»» Τ , ,793»» Τ , ,531 Β2 Τ , ,257»» Τ , ,069»» Τ , ,532»» Τ , ,908»» Τ , ,746 Β1 Τ , ,484»» Τ , ,276 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ «Β» ΟΙΚΟΔ. ΤΕΤΡ. Σημειο Χ (μ) Ψ (μ) Β17 Τ , ,479»» Τ , ,299 Β18 Τ , ,969»» Τ , ,881»» Τ , ,032»» Τ , ,287 Β19 Τ , ,809»» Τ , ,009 Β19β Τ , ,414»» Τ , ,265 Β20 Τ , ,626»» Τ , ,467 Β21 Τ , ,840»» Τ , ,741 Β22 Τ , ,107»» Τ , ,145 Β23 Τ , ,884»» Τ , ,966,070 Β24 Τ , ,198»» Τ , ,404»» Τ , ,696»» Τ , ,961»» Τ , ,480 Β27 Τ , ,791»» Τ , ,401 Β30 Τ , ,357»» Τ , ,870 Β32 Τ , ,837»» Τ , ,540 Β33 Τ , ,286»» Τ , ,630 Β37 Τ , ,291»» Τ , ,311 Β39 Τ , ,889»» Τ , ,195»» Τ , ,784 Β40 Τ , ,549»» Τ , ,973 Β41 Τ , ,564 Β41 Τ , ,933 Β42 Τ , ,554»» Τ , ,993»» Τ , ,478 Β43 Τ , ,200»» Τ , ,365 Β44 Τ , ,095»» Τ , ,634»» Τ , ,836 Β17 Τ , ,373»» Τ , ,479 ΑΡΘΡΟ 2 Καθορισμός του Φορέα ίδρυσης του Βιοτεχνικού Πάρ κου (ΒΙΟΠΑ) Πάτρας στην περιοχή του Δήμου Πάτρας Ν. Αχαϊας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες. 1. Ορίζουμε φορέα ίδρυσης του Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας στην περιοχή του Δήμου Πάτρας Ν. Αχαϊας την υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία «Βιοτεχνικό Πάρκο Γλαύκου Πάτρας Α.Ε.» 2. Επιτρεπόμενες δραστηριότητες, ως ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση προς εγκατάσταση είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 5 του π.δ (Δ`166) , όπως αυτό συ μπληρώθηκε με το Γ` 79463/8/ (ΦΕΚ 706Δ) ΑΡΘΡΟ ΎΨΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Το ύψος της κατ αρχήν προβλεπόμενης επένδυσης, ορίζεται σε ΕΥΡΩ (χωρις το ΦΠΑ) και περι λαμβάνει τα αναφερόμενα παρακάτω έργα υποδομής και λοιπές ενέργειες. 3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ αα Περιγραφή Εκτιμώμενο κόστος 1 Ύδρευση Πυρόσβεση Αποχέτευση Οδοποιία Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης Ηλεκτρικό δίκτυο και ηλεκτροφωτισμός Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτίριο διοίκησης και εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ Αμοιβές Τεχνικού Συμβούλου ΣΥΝΟΛΟ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ) ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Για την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ ο φορέας θα πρέπει να προσκομίσει πριν την καταβολή των δόσεων έγγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ ότι στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων του δεν συμψηφίζεται ο ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 4 Όροι και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για την ίδρυση και τη λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) Γλαύκου Πάτρας του Δήμου Πάτρας Ν. Αχαί ας. 1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμ φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4 25518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα : 1.1 Επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης σωματιδιακών εκπομπών: 100 mg/nm³ (π.δ. 1180/81). 1.2 Εκπομπές αμιάντου 0,1 mg/nm³, εφόσον η παρο χή απαερίων είναι m³/ώρα και το εκπεμπόμενο φορτίο αμιάντου στην ατμόσφαιρα 0,5 gr/ώρα (κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991, άρθρο 3, παράγρα φος 3β ΦΕΚ 138/Β/ ). 1.3 Για τους υπολοίπους αερίους ρύπους θα ακολου θείται το π.δ. 1180/1981 ή άλλη σχετική νομοθετική δι άταξη. 1.4 Βιομηχανικοί λέβητες Υπ.Απ.11294/1993 (ΦΕΚ 264Β/ 1993) (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα: κοινή υπουργική απόφαση 11535/1993 ΦΕΚ 328Β/ Υγρά απόβλητα : η διάθεση των υγρών αποβλήτων και λυμάτων των δραστηριοτήτων, στο δίκτυο ακαθάρ των του ΒΙΟΠΑ να γίνεται σύμφωνα με σχετικό κανονι σμό που θα συνταχθεί από τον φορέα διαχείρισης του έργου και θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Νομαρχιακές υπηρεσίες. Επιπλέον να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εκδίδονται για την λειτουργία των επί μέρους δραστηριοτήτων. 1.6 Στερεά απόβλητα : η περισυλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τηρούνται οι διατάξεις των κατωτέρω αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν : Υγ. Διάταξη Ε1β/301/ (ΦΕΚ 23/Β/ ) περί συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης στερεών απορ ριμμάτων. Την υπ αριθμ /1424 (ΦΕΚ 444/Β/1986) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /824/1996 (ΦΕΚ 358/Β/1996) κοινή υπουρ γική απόφαση, περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών. Την υπ αριθμ /3054/1985 (ΦΕΚ 665/Β/1985) Κοι νή υπουργική απόφαση, Περί τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων. Την υπ αριθμ /1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Την υπ αριθμ /454/1988 (ΦΕΚ 166/Β/1988) Κοι νή υπουργική απόφαση, Περί μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων. Την υπ αριθμ /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση Μέτρα και όροι για τη Δια χείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερεια κός Σχεδιασμός Διαχείρισης. Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 89/369/ΕΟΚ, Περί καύσης στερεών αποβλήτων. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ), Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προιόντων Ίδρυση Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και άλλες διατάξεις. 2. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2.1 Ατμόσφαιρα : όπως καθορίζονται στην Οδηγία 30/99/ΕΕ ( (ΠΥΣ 34/2002 ΦΕΚ125/Α/2002 ). 2.2 Στερεά απόβλητα : Για τη διαχείριση και διάθεση των στερεών αποβλήτων του ΒΙΟΠΑ να λαμβάνονται σχετικές άδειες από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπη ρεσίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις μέγι στες επιτρεπόμενες φορτίσεις των χώρων απόθεσης στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι διατάξεις της υπ αριθμ /4225/ (ΦΕΚ 641/Β/1991) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει (εφαρμογή Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ), Περί μεγίστων επιτρεπομένων φορτίσεων των χώρων απόθεσης στερεών αποβλήτων. 3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονή σεων. 3.1 Κατά τη φάση της κατασκευής των έργων υπο δομής να τηρούνται οι διατάξεις των παρακάτω απο φάσεων : Υγειονομική διάταξη Α5/2375 (ΦΕΚ 689/Β/ ), Περί χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών. Υπουργική Απόφαση 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/ ), Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μη χανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/EOK και 85/405/ ΕΟΚ. Υπουργική απόφαση 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β/ ), Περί έγκρισης τύπου ΕΕ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργο ταξίου. Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 81/Β/ ), Περί καθορισμού οριακών τιμών στάθμης θορύβου ορισμένων μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου. Την υπ αριθμ /2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/ ), κοινή υπουργική απόφαση Μέτρα και όροι για τις εκ πομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 3.2 Κατά τη φάση της λειτουργίας του ΒΙΟΠΑ η στάθμη θορύβου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 55 dβ(α) μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 5, του π.δ. 1180/1981, ΦΕΚ 293/Α/ ) και με δεδομένη τη φύση των μονάδων που θα εγκατασταθούν. 3.3 Η μέση στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων να είναι 65 dβ(α). Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο π.δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/ ). 4. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότε ρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να τηρηθούν. 4.1 Γενικά μέτρα Φάση κατασκευής των έργων υπο δομής. 1. Η εκτέλεση των εκσκαφών να μην γίνεται σε περί οδο υψηλών βροχοπτώσεων. 2. Οι εκσκαφές να περιορίζονται στις απολύτως απα ραίτητες και να ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό εκπομπής σκόνης. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η λήψη των ακόλουθων μέτρων : Συχνή διαβροχή των χώρων εκχωμάτωσης και επι χωμάτωσης. Συχνή διαβροχή και κάλυψη των αποθηκευμένων προιόντων εκσκαφής και των αδρανών για την παρα σκευή του σκυροδέματος. Ύψωση προστατευτικού περιφράγματος ανάλογου ύψους γύρω από τους σωρούς χωμάτων στο εργοτάξιο κατασκευής. Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς προιόντων εκ σκαφής και υλικών κατασκευής με ειδικό κάλυμμα (ύφα σμα κλπ.).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τακτική συλλογή και αποκομιδή των άχρηστων υλι κών στερεών απορριμμάτων και στη συνέχεια διάθεσή τους σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων μετά από σχετική άδεια. Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων και διανοιχθέντων τμημάτων του έργου. 3. Τα απαιτούμενα αδρανή να λαμβάνονται από λα τομεία νομίμως λειτουργούντα. 4. Τα προκύπτοντα πλεονάζοντα αδρανή υλικά από τα έργα κατασκευής είναι αναγκαίο να επαναχρησι μοποιηθούν, όπου είναι εφικτό, ή να εναποτεθούν σε σωρούς χαμηλού ύψους, ύστερα από σχετική άδεια και σε χώρους που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες Νο μαρχιακές Υπηρεσίες. Παραδειγματικά αναφέρουμε ότι ως τέτοιοι χώροι κατά προτεραιότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν α) χώροι του ΒΙΟΠΑ εφόσον υπάρχει πρόβλεψη στη μελέτη των έργων υποδομής ή δοθεί οδηγία από την Επίβλεψη του έργου, β) εγκαταλειμμένα λατομεία, γ) νόμιμες χωματερές και ΧΥΤΑ. 5. Να γίνεται ταχεία κατά το δυνατόν απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής για τις απαιτούμενες επιχώ σεις. 6. Να συνταχθεί ειδική κυκλοφοριακή μελέτη για την ένταξη του ΒΙΟΠΑ στο οδικό δίκτυο της περιοχής, δε δομένου ότι θα αυξηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος ιδιαί τερα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.επίσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μικρότερη κυκλοφοριακή και ηχητική επιβάρυνση της περιοχής. 7. Κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ελεύθερη και ασφαλή κυκλοφο ρία των πεζών, κατάλληλη φωτοσήμανση των παρακα μπτηρίων σημάτων και να εφαρμοσθούν μέτρα που να ελαχιστοποιούν τους κυκλοφοριακούς κινδύνους. 8. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, πίσσας ή λαδιών να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (άμμος, ροκα νίδια κτλ), τα οποία στη συνέχεια να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 9. Τα ακατάλληλα και πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής να διατεθούν σε κατάλληλες περιοχές που δεν επηρε άζεται η ροή των υδάτων και μακριά από οικισμούς και λοιπά κτίσματα. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη των μπαζών, προιόντων εκσκαφών, υλικών κατασκευής και γενικότερα στερεών αποβλήτων σε κοίτες ποταμών και παρακείμενα ρέματα. 10. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων του εδάφους θα χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός για την συγκράτηση της σκόνης. 11. Η λειτουργία των μηχανημάτων που εργάζονται στο χώρο να γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς ώστε να περιορίζεται η έκλυση της σκόνης. 12. Για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης να λαμ βάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα. 13. Οι προσωρινοί χώροι εναπόθεσης των υλικών εκ σκαφής ή κατασκευής δεν πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα. 14. Πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων. 15. Πρέπει να αποφεύγονται άσκοπες εκχερσώσεις περιοχών εκτός των ζωνών των έργων και του χώρου του εργοταξίου. 16. Για την αντιμετώπιση θορύβων να τηρούνται οι δι ατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (παράγραφος 3). 17. Να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για τη μείωση των οχλήσεων από θορύβους προερχόμενους από την κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων, οχημάτων κλπ. 18. Τα οχήματα και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποι ηθούν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων πρέπει να είναι καλά συντηρημένα ώστε οι εκπομπές καπνού από την κίνησή τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές. 19. Πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση οχημάτων μετα φοράς αδρανών υλικών από κατοικημένες περιοχές. 20. Πρέπει να γίνεται ασφαλτόστρωση των οδών, το συντομότερο δυνατόν, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. 21. Τα φορτηγά μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής ή αδρανών εκτός του εργοταξίου ή πλησίον κατοικημένων περιοχών να είναι καλυμμένα και ταυτόχρονα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών. Να τοποθετηθεί σύστημα πλύσης των τροχών των χωματουργικών οχη μάτων πριν από την είσοδό τους σε ασφαλτοστρωμένο δημόσιο δρόμο. 22. Πρέπει να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρό μων και διανοιχθέντων τμημάτων του έργου, καθώς και των σωρών των υλικών εκσκαφής και των αδρανών για την παρασκευή του σκυροδέματος. 23. Οι μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίες πιθανώς να εγκατα σταθούν για την εξυπηρέτηση του έργου, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα συστήματα ξηρής αποκονίωσης (σακκόφιλτρα ή άλλα ισοδύναμα μέσα αποκονίωσης), ώστε οι εκπομπές σκόνης να μην υπερ βαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, όπως καθορίζονται στο π.δ. 1180/1981. Επίσης οι μονάδες αυτές πρέπει να εφο διασθούν με έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 24. Μετά τη σκυροδέτηση απαγορεύεται στο χώρο του εργοταξίου η έκπλυση των αυτοκινήτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος ή η ανεξέλεγκτη διάθεση των υπολειμάτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. 25. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για ελαχιστοποίηση δυνατότητας απόπλυσης των υλικών επίχωσης από ξαφνικές βροχές. Να υπάρχει μέριμνα, ώστε, τα υλικά εκσκαφών που αποθηκεύονται μετά την εκσκαφή σε σωρούς στο εργοτάξιο να μπορούν να καλυφθούν με πλαστικά φύλλα σε περίπτωση ξαφνικής βροχής. 26. Εφόσον κατά την εκσκαφή για την κατασκευή των έργων υποδομής του ΒΙΟΠΑ συναντηθούν νερά υπογεί ου ορίζοντα ή από πλευρικές διηθήσεις, πρέπει αυτά να αποστραγγίζονται κατάλληλα. 27. Η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και ειδι κότερα των σημείων, που μπορεί να αναπτύξουν οσμές (π.χ. αντλιοστάσια, φρεάτια συλλογής αγωγών κτλ) πρέ πει να κατασκευασθούν με όλες τις ενδεδειγμένες προ διαγραφές για ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης οσμών από λιμνάζοντα απόβλητα. 28. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κτλ, καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτε λαίων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004 ) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των απο βλήτων λιπαντικών ελαίων.

6 25520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29. Δεν πρέπει να γίνονται καύσεις υλικών κάθε μορ φής (λάδια, ελαστικά κτλ) κατά την εκτέλεση των έρ γων, χωρίς την ανάλογη έγκριση (ΚΥΑ 11535/1993 ΦΕΚ 328/1993). 30. Να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών σε πε ρίπτωση διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή πίσσας, τα οποία στη συνέχεια να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα. 31. Μετά το πέρας των έργων κατασκευής να γίνει αποκατάσταση, κατά το δυνατόν, του φυσικού περι βάλλοντος. 32. Για την αντιμετώπιση των μορφολογικών επιπτώ σεων στο έδαφος να γίνουν προσεκτικές οριστικές με λέτες οδοποιίας και περιβάλλοντος χώρου, με αποφυγή μεγάλων πρανών επιχωμάτων και ορυγμάτων και με κατάλληλα μέτρα μορφολογικής προσαρμογής. 33. Κατά την διάρκεια των εκσκαφών για την διαμόρ φωση του χώρου και καθ όλη την διάρκεια της κατα σκευής θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα διαχείρισης του εργοταξίου με σκοπό τον έλεγχο των εκπομπών σκόνης και την μείωση του επιπέδου όχλησης στο γει τονικό οικισμό και κατ επέκταση της όχλησης στην ευρύτερη περιοχή. 34. Να γίνει αποκατάσταση της βλάστησης, ιδιαίτερα στα πρανή προς ενίσχυση αυτών και την προστασία τους από τη διάβρωση, όπως επίσης και η υδραυλική τους προστασία. 35. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των πλεο ναζόντων υλικών στην γύρω περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση ανάγκης λήψης δανεί ων, θα γίνει εξεύρεση κατάλληλων χώρων διάθεσης των χωματισμών ή λήψης δανείων υλικών, σύμφωνα με διερεύνηση και κατάλληλη περιβαλλοντική μελέτη και αδειοδότηση από τον κατασκευαστή του έργου. 36. Να γίνει φύτευση των προβλεπόμενων χώρων πρα σίνου καθώς και των πρανών που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή των έργων υποδομής, ώστε περι μετρικά του ΒΙΟΠΑ να αναπτυχθεί ζώνη πρασίνου που θα καλύπτει τουλάχιστον το 5% της συνολικής έκτα σης του πάρκου όπως προβλέπει ο ν.2545/1997, ύστερα από ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου η οποία θα καλύπτει το σύνολο των φυτεύσεων και θα αντιμετω πίζει συνολικά το θέμα της λειτουργικής και αισθητικής ένταξης του ΒΙΟΠΑ στο υφιστάμενο περιβάλλον της περιοχής. Κατά την εκπόνηση της μελέτης να δοθεί προτεραιότητα στην επιλογή φυτών ταχείας ανάπτυξης και συστημάτων άρδευσης για εξοικονόμηση νερού. 37. Να γίνει δημιουργία ζωνών πρασίνου με φύτευση στον περιβάλλοντα χώρο των κτιριακών εγκαταστά σεων, συστάδων δέντρων και καλλωπιστικών θάμνων μέσω φυτοτεχνικής μελέτης. Σε κάθε περίπτωση τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ταιριάζουν με την τοπική χλωρίδα και να αντέχουν στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. 38. Κατά την κατασκευή πλησίον κατοικημένων περιο χών και οικισμών, ο κύριος του έργου και κατά συνέπεια ο ανάδοχος να μελετήσει τη διάταξη των εργοταξίων και να προγραμματίσει την κατασκευή, έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή πιθανή παρενόχληση στις λειτουργίες του αστικού ανθρωπογενούς περιβάλλο ντος. 39. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο τοπίο κατά την κατασκευή του Πάρκου κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξη νέας περιμετρικής υψηλής και χαμηλής βλά στησης από τις αρχές της κατασκευαστικής περιόδου σε επιλεγμένα σημεία της έκτασης. 40. Η αρχιτεκτονική των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον και να ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική και το πολεοδομι κό ύφος της ευρύτερης περιοχής. Τα κτίρια πρέπει να διατηρηθούν κατά το δυνατόν σε χαμηλό ύψος και κλίμακα και να μην υπερβαίνουν τους ισχύοντες όρους δόμησης για την περιοχή και το χρώμα τους πρέπει να ακολουθεί τους χρωματικούς τόνους της βλάστησης και της γης. Επίσης να χρησιμοποιηθούν υλικά που να εναρμονίζονται στο περιβάλλον. 41. Πρέπει να ενημερωθεί η αντίστοιχη Εφορεία Αρ χαιοτήτων για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, ώστε να γίνεται η εκτέλεσή τους υπό την επίβλεψη της αν κριθεί αναγκαίο. 42. Κατά τη σύνταξη των τεχνικών μελετών των δι κτύων υποδομής να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατότερο παρεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου. 43. Πριν την κατασκευή κτιρίων, να προηγείται γεω τεχνική μελέτη για τον ακριβή προσδιορισμό των δε δομένων των φυσικομηχανικών παραμέτρων στο χώρο της θεμελίωσης αυτών. 44. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσω πικού να διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειο νομικές διατάξεις και μετά από σχετική άδεια. 45. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να εξαντλήσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ντόπιου εργατικού δυναμι κού κατά την κατασκευή και λειτουργία, πριν καταφύγει σε προσλήψεις από άλλες περιοχές. 46. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων επέμβασης. 47. Να γίνει πρόσληψη από το φορέα του έργου κα τάλληλου ιατρού και οργάνωση εξοπλισμένου ιατρείου για παροχή πρώτων βοηθειών. 4.2 Ειδικά μέτρα Φάση λειτουργίας του ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥ ΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 1. Κατά την εκπόνηση των μελετών των κτιρίων ο ενεργειακός σχεδιασμός αυτών να γίνει με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της εξοι κονόμησης ενέργειας σε κτίρια. Προτεραιότητα με φθί νουσα βαρύτητα να δοθεί στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και τη χρήση καθαρών τεχνολογιών. Σε κάθε περίπτωση να εφαρμοσθεί η οδηγία SAVE/93 της ΕΕ και οι αντίστοιχοι Ελληνικοί Κανονισμοί για τα δημόσια κτίρια. Σχετική έκθεση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και αναλυτικά στοιχεία του ενεργειακού σχεδιασμού τους να υποβλη θούν με την ολοκλήρωση των μελετών στο ΥΠΕΧΩΔΕ και να κοινοποιηθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος της ΝΟΜ. ΑΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ. 2. Να γίνει η επιλογή του συστήματος θέρμανσης κατά το δυνατόν με την χαμηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. 3. Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ΒΙ ΟΠΑ, αν είναι δυνατόν να προτιμηθεί ως καύσιμο το φυσικό αέριο (όταν συνδεθεί η συγκεκριμένη περιοχή) ή το υγραέριο. 4. Να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα από κάθε μονάδα που θα εγκαθίσταται εντός του ΒΙΟΠΑ για τον

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περιορισμό των οσμών, που ενδεχόμενα προκαλούνται από την λειτουργία τους. 5. Πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση τα επιτρε πόμενα όρια θορύβου τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον Φορέα του ΒΙΟΠΑ και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπόμενων ορίων ο Φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες την επιβολή πρόσθετων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων. 6. Κατά την φάση λειτουργίας το ΒΙΟΠΑ πρέπει να διαθέτει κεντρικό σύστημα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των παραγομένων υγρών αποβλήτων. 7. Η επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων του ΒΙΟΠΑ να γίνεται στη Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της πόλης των Πατρών. 8. Πριν από την σύνδεση του ΒΙΟΠΑ με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ο Φορέας Διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ πρέπει να αποδεχτεί και εναρ μονίσει τον εσωτερικό του κανονισμό με τον αντίστοιχο κανονισμό λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης ακαθάρ των και ομβρίων της ΔΕΥΑΠ και να έχει εφοδιαστεί με άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων. 9. Οι εντός του ΒΙΟΠΑ Μονάδες πρέπει να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟΠΑ, μετά από άδεια του Φορέα Διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ, και με όρους διάθεσης που θα προβλέπονται από σχετικό κανονισμό που πρέπει να συνταχθεί από τον ίδιο Φορέα και να εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπη ρεσίες, σε συμφωνία με κανονισμό λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων της ΔΕΥΑΠ. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης με τα υγρά απόβλητα. Σε περίπτωση που οι Μονάδες διαθέτουν υγρά από βλητα που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία, πρέπει να πραγματοποιούν αυτή (σύμφωνα με την εγκριθείσα ΜΠΕ της μονάδας) πριν από την διάθεση τους στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟΠΑ. 10. Σε περίπτωση που τα απόβλητα κάποιας επιχεί ρησης υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια για την αποδοχή τους στο Κεντρικό Σύστημα Βιολογικού Κα θαρισμού Υγρών Αποβλήτων της Πάτρας, η επιχείρηση αυτή θα πρέπει να κατασκευάσει ξεχωριστή μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων για υποβιβασμό του φορτίου των αποβλήτων της στα επίπεδα τα καθοριζόμενα από τον Οργανισμό Αποχέτευσης. 11. Να κατασκευασθούν τα απαιτούμενα τεχνικά έργα για τη συλλογή και διάθεση των ομβρίων υδάτων. 12. Σημαντικό μέτρο κατά τη λειτουργία είναι η συ ντήρηση και ο ετήσιος καθαρισμός των οχετών και των δικτύων ομβρίων ώστε να είναι πάντα σε θέση να διο χετεύουν την υδραυλική παροχή σχεδιασμού τους. 13. Η υδροδότηση του ΒΙΟΠΑ να γίνεται από την εται ρεία ύδρευσης του Δήμου Πατρέων. Επιπλέον απαιτή σεις σε ύδρευση κάποιας δραστηριότητας να καλύπτο νται με μεθόδους ανακύκλωσης νερού. 14. Οι ανάγκες σε νερό για την άρδευση των φυτεύσε ων μπορεί να γίνεται από γεωτρήσεις, εφόσον εκδοθούν προηγουμένως οι σχετικές άδειες και οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 15. Για την εγκατάσταση κεραιών να ληφθούν τα μέ τρα που καθορίζονται από το ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/ Α/ ) και την υπ αριθμ.53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/ Β/2000) κοινή υπουργική απόφαση. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση εγκατάστασης κεραιών επικοινωνίας στο χώρο του ΒΙΟΠΑ πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελος σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ αριθμ /7033/2003(332/Β/2003) κοινής υπουργι κής απόφασης. 16. Ο Φορέας του ΒΙΟΠΑ πρέπει να καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ειδικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 17. Απαγορεύεται η απόρριψη λυμάτων των Μονάδων του ΒΙΟΠΑ σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, χείμαρρους) ή στο δίκτυο ομβρίων του ΒΙΟΠΑ. 18. Ο Φορέας του ΒΙΟΠΑ πρέπει να φροντίζει για τον καθαρισμό και την συντήρηση του αποχετευτικού δι κτύου και του δικτύου ομβρίων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτών. 19. Για την αποφυγή πλημμύρων, πρέπει να κατασκευ ασθούν τα κατάλληλα τεχνικά έργα βάσει ειδικής μελέ της, λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο και γενικότερα τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. 20. Για την περίπτωση συγκράτησης των υδάτων πυ ρόσβεσης να προβλεφθεί περιφερειακός συλλεκτήρι ος αγωγός, που να εξυπηρετεί και την αντιπλημμυρική προστασία του ΒΙΟΠΑ. 21. Τα δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων πρέπει να ολο κληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. 22. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των μηχα νημάτων, να γίνεται με μέριμνα της κάθε επιχείρησης και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους στο περιβάλλον ή μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα της Μονάδας. 23. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από το ΒΙΟ ΠΑ και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικινδύνων να συλλέγονται και να διαχειρίζονται στην πηγή σε αξιο ποιήσιμα και μη, να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /2727/ 2003 (ΦΕΚ1909/Β/2003) κοινής υπουργικής απόφασης. Τα αξιοποιήσιμα (π.χ. χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα, γυαλιά) να διατίθενται για ανακύκλωση, τα δε μη αξιοποιήσιμα να απομακρύνονται για διάθεση είτε από τα συνεργεία του οικείου ΟΤΑ ή από εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τη ΝΟΜ. ΑΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ. Για την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων (μετάλλων, γυαλιών, χαρτιών κλπ) ο Φορέας Διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ να καταρτίσει και να υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων και να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλο γής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ανά κατηγορία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ αριθμ /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) κοινής υπουργι κής απόφασης τις οποίες ο ενδιαφερόμενος οφείλει να τηρεί. Η διαχείριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ /1997 (ΦΕΚ 604/Β/ ) κοινής υπουργικής από φασης. Τα επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες μετά από σχετική έγκριση και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. Γενικά όλη η διαχείριση των στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται

8 25522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σύμφωνα με σχετική μελέτη διαχείρισης η οποία είναι αναγκαίο να συνταχθεί με ευθύνη του Φορέα του έργου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω. 24. Ο Φορέας του ΒΙΟΠΑ να εφοδιασθεί με οριστική άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία. 25. Ειδικά για τα απόβλητα συσκευασιών και τα από βλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υλικών τηλεπικοινωνιών πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή υποδομή συλλογής και να διατίθενται σε ειδικές αδει οδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. Επίσης οι υπόχρε ες επιχειρήσεις ( παραγωγοί, εισαγωγείς, διαχειριστές κ.λπ.) οφείλουν σύμφωνα με το ν. 2939/2001 να συμμε τέχουν σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής δια χείρισης των αντίστοιχων αποβλήτων. 26. Ο Φορέας του ΒΙΟΠΑ πρέπει να φροντίσει ώστε η χωροθέτηση των Μονάδων να γίνει κατά το δυνατόν κατά ομοειδείς δραστηριότητες, ώστε να διευκολυνθούν οι Μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού, όπου είναι αναγκαίο, τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύ πανσης. 27. Στο χώρο του έργου για λόγους πυρασφάλειας να μελετηθεί και να κατασκευασθεί μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο με πυροσβεστικές φωλιές, που θα καλύπτουν τα κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο και κεντρική δεξαμε νή πυρόσβεσης, ώστε να μπορεί να προσεγγίσει πυρο σβεστικό ελικόπτερο και να ανεφοδιαστεί από αυτή. 28. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα εγκατασταθούν στο χώρο του ΒΙΟΠΑ να εξετάσουν τη δυνατότητα πιστο ποίησής τους κατά ISO14000 ή/και EMAS. 29. Πρέπει να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσω πικό από τον Φορέα του ΒΙΟΠΑ για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων. 30. Οι Μονάδες που θα εγκατασταθούν στο ΒΙΟΠΑ πρέπει : να τηρούν τις εκάστοτε περιβαλλοντικές και πολε οδομικές διατάξεις, να εφοδιασθούν με Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στην οποία θα αναγράφονται οι υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν να τηρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3010/2002, της υπ αριθμ /2332/2002 κοινής υπουργικής απόφα σης, και της υπ αριθμ /703/2003 κοινής υπουργικής απόφασης. 28. Ο Φορέας του ΒΙΟΠΑ πρέπει να φροντίσει για την σύνταξη ειδικού κανονισμού, ο οποίος μεταξύ των άλλων να περιλαμβάνει σαφώς τους όρους και προυποθέσεις λειτουργίας όλων των κοινόχρηστων αντιρρυπαντικών υποδομών (δικτύου ακαθάρτων, δικτύου ομβρίων κ.λπ.) ) και των πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης του πάρκου ( ανακύκλωση υλικών, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ ) καθώς και τις γενικές υποχρεώσεις για την προ στασία του περιβάλλοντος από κάθε Μονάδα που θα εγκατασταθεί στο ΒΙΟΠΑ. 5. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις. Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκ δοσης της απόφασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 2, της υπ αριθμ /703/Φ104/ ΦΕΚ332/Β/2003 κοινής υπουργικής απόφασης και με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η εν λόγω απόφαση. Εγκαίρως πριν την λήξη αυτής της προθε σμίας ο Φορέας του ΒΙΟΠΑ πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να εξετασθεί η αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων ή η παράταση ισχύος της Απόφασης. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρού σας απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει το Φορέα του ΒΙΟΠΑ. Η παρούσα Απόφαση και η υποβληθείσα σχετική ΜΠΕ πρέπει να είναι διαθέσιμες και να επιδεικνύονται από τον φορέα του ΒΙΟΠΑ σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όρ γανο που διενεργεί έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΠΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης ή η καθ υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, που επιφέρουν υποβάθμιση του πε ριβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων βάσει άλλων διατάξεων της κείμενη νομοθεσίας την επιβολή στους υπεύθυνους του έργου των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α). Η παρούσα απόφαση αφορά το σύνολο των εγκατα στάσεων (κύριων και συνοδευτικών) του εξεταζόμενου ΒΙΟΠΑ και εξακολουθεί να ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας του φορέα του ΒΙΟΠΑ. Το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο προς το οποίο κοινο ποιείται η παρούσα Απόφαση οφείλει να προβεί εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της Απόφασης αυτής στην δημοσιοποίησή της στον Τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 5 της υπ αριθμ /2021/2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Τα έξοδα δημοσιοποίησης της Απόφασης βαρύνουν τον φορέα εκμετάλλευσης του ΒΙΟΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5. Έναρξη ισχύος 1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από την ημέρα της δη μοσίευσης. Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡHΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

9 ΦΕΚ 1857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α

10 15522 β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ

12 15522 δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 13/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 10 /02/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 96675 /981 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς : Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν:

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 88893 /910 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 378 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλης Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ97Λ7-ΝΟΥ. Αθήνα, 19/12/2011. Αρ. Πρωτ.: 118318/11 Σχετ.: οικ. 122546/11

ΑΔΑ: 45Ψ97Λ7-ΝΟΥ. Αθήνα, 19/12/2011. Αρ. Πρωτ.: 118318/11 Σχετ.: οικ. 122546/11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαλκίδα : 23-7-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ (Α ) Αρ. πρωτ. : 6.350/Φ.14/84 Ταχ. Δ/νση. : Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.200,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας-τυποποίησης και συσκευασίας ξηρών καρπών της εταιρείας ALMANDA Α.Ε.'»

ΘΕΜΑ : «Άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας-τυποποίησης και συσκευασίας ξηρών καρπών της εταιρείας ALMANDA Α.Ε.'» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 9-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6530 / Φ14 / 3459 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα