ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 Αριθ.Απόφ.:387 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, Πρόεδρο, 2)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Γιαννούλη, Γραμματέα, 4)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 5)Μαρία Μπιρπανάγου, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 7)Αντώνιο Παλαιολόγου, 8)Δημήτριο Καμπέρη, Αντιδημάρχους, 9)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 10)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 11)Παναγιώτη Μπερούκα, 12)Λεωνίδα Μαυρουδή, 13)Γεώργιο Φιλιππόπουλο, 14)Παναγιώτη Ασημακόπουλο, 15)Σωτήριο Παπαγεωργίου, 16)Παναγιώτη Κομνηνό, 17)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18)Δημήτριο Καλογερόπουλο, 19)Δημήτριο Φιλιππάτο, 20)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 21)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22)Φίλιππο Βαρδάλο, 23)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο και 25)Σωτήριο Κολοκοτρώνη, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τριάντα (30) Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Τσουκαλά, με αριθ.πρωτ.30370/ , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ ), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ. 1)Φώτιος Θεοδωρόπουλος, Δ.Κ.Διακοπτού, 2)Ανδρέας Σπηλιόπουλος, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Παναγιώτα Χασάπη, Τ.Κ.Πλατάνου και 4)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.

2 Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Σταυρόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2)Αθανάσιος Παναγόπουλος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, Α- ντιδήμαρχος, 4)Μιχαήλ Μουτούσης, 5)Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, 6)Δημήτριος Καλαμίδας, 7)Γεώργιος Ντίνου και 8)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, κωλυόμενοι. Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ- παρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. (απόφ.αριθ.382 έως και 432).

3 Για το αντικείμενο:«έγκριση της υπ αριθ.109/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., περί τροποποίησης τους Διετούς Προγράμματος Δράσης ». Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία Τσουκαλά, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και εκθέτει ότι: Το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγια-λείας» και με τον διακριτικό τίτλο ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., με την υπ αριθ.109/2013 απόφασή του, κατά πλειοψηφία αποφάσισε την τροποποίηση της υπ αριθ.1/2012 προηγούμενης απόφασής του, που αφορούσε την έγκριση του Διετούς Προγράμματος Δράσης της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α , προκει-μένου να προβούμε στην έγκρισή της και η οποία σας έχει εκ των προτέ-ρων διανεμηθεί. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να α- ποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την υπ αριθ.109/ 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Ε- πιχείρηση Αιγιαλείας» με διακριτικό τίτλο ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. και έλαβε υπόψη του την υπ αριθ.1/2012 προηγούμενη απόφαση της ανωτέρω επιχείρησης, την υπ αριθ.40/2012 προηγούμενη απόφασή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις της περ.ζ της παρ.1 του άρθρου 256 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ ), την υπ αριθ.πρωτ.οικ.43887/ (Φ.Ε.Κ.1574/τ.Β/ ) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με την οποία προσδιορίστηκε το περιεχόμενο του διετούς Προγράμματος Δράσης των Κοινωφελών Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιχειρήσεων, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Φιλιππάτος, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος και 4)Φίλιππος Βαρδάλος, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου και 2)Σωτηρίου Κολοκοτρώνη, οι οποίοι καταψήφισαν το θέμα, επομένως κατά πλειοψηφία με ψήφους δέκα εννέα (19) υπέρ και δύο (2) κατά, Αποφασίζει Την τροποποίηση του Διετούς Προγράμματος Δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» με διακριτικό τίτλο ΔΗ.Κ. ΕΠ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ.109/2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως παρακάτω: Ως προς το άρθρο 1 αφαιρείται ολόκληρος ο τομέας της Δημοτικής Συγκοινωνίας και αφαιρείται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το έτος 2013 από τον τομέα Αθλητισμού αλλά και από τον τομέα Εκπόνησης και Εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας. Ως προς το άρθρο 2 και συγκεκριμένα

4 Από τη δραστηριότητα (1) διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες από τον κωδικό 20 εμπορεύματα αφαιρούνται ,00. Από τη δραστηριότητα (3) Παιδεία από τον κωδικό 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων αφαιρούνται 5.000,00, από τον κωδικό 62 Παροχές Τρίτων αφαιρούνται 1.000,00 και από τον κωδικό 64 Διάφορα Έξοδα α- φαιρούνται 2.000,00. Από τη δραστηριότητα (4) Αθλητισμός αφαιρείται το σύνολο των εξόδων για το 2013 ήτοι ,00. Από τη δραστηριότητα (5) Περιβάλλον-Ποιότητα Ζωής από τον κωδικό 62 Παροχές Τρίτων αφαιρούνται 5.000,00 και από τον κωδικό 64 Διάφορα έξοδα αφαιρούνται 5.000,00. Από τη δραστηριότητα (8) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ερευνάς και τεχνολογίας αφαιρείται το σύνολο των εξόδων για το 2013 ήτοι ,00. Ενισχύεται στη δραστηριότητα (1) ο κωδικός 63 φόροι τέλη με ,00. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Άρθρο 1: Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)» περιγράφονται και αναλύονται κατά τομέα ως εξής: 1) Πολιτισμός: Η ανάδειξη και λειτουργία Κέντρου Καλλιτεχνικής Παιδείας με τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας μουσικής και Ωδείου, τμημάτων χορού, εικαστικών, γλυπτικής, θεατρικών εργαστηρίων κ.λ.π. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου «Απόλλων». Η οργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων σε όλους τους τομείς της τέχνης. Η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Η ολοκληρωμένη και ουσιαστική πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου και η ενεργοποίηση της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.

5 Η αξιοποίηση του ιστορικού και διατηρητέου κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου (Παλαιό Νοσοκομείο Αιγίου). Η επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου. Η λειτουργία Μουσείου Σταφίδας. Η δημιουργία και λειτουργία πινακοθήκης στο διατηρητέο κτίριο «Παναγιωτόπουλου» στο Αίγιο. Η εκπόνηση μελετών ανάπλασης ιστορικών χώρων και κτιρίων για την ανάδειξή τους. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων, ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται α-πό δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η αξιοποίηση παλαιών αποθηκών σταφίδας της ΠΕΣ στο Αίγιο. Η λειτουργία μουσείων και προστασία μνημείων και ιστορικών χώρων της περιοχής που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολι-τισμού. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων (χώρων αναψυχής και περιπτέρων προβολής) που βρίσκονται εντός των πολιτιστικών υποδομών, θεάτρων, επισκέψιμων ιστορικών χώρων κλπ., που λειτουργεί η επιχείρηση. Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου αρχαίου θεάτρου Αιγείρας και ανάδειξη Ιστορικού Μουσείου Αιγών. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων συνολικής προβολής της περιοχής του Δήμου. Η λειτουργία Κέντρου προβολής της περιοχής, πληροφόρησης και ε- νημέρωσης των επισκεπτών. Η προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, των φυσικών, ιστορικών και τουριστικών πόρων της περιοχής. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού. Η έκδοσης εντύπου υλικού και η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και χώρων πληροφόρησης για την προβολής της περιοχής. Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού που συνάδουν με τους κα-ταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης και δεν έχουν εμπορικό χαρακτή-ρα. Η ανάπτυξη σχέσεων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο με αντίστοιχες επιχειρήσεις και φορείς της Αυτοδιοίκησης. Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. Η έρευνα, συλλογή και διάσωση αρχείων για την τοπική παράδοση, ι- στορία και πολιτισμό. Η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν σχέση με την περιοχή και η προβολή του έργου τους.

6 Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εκδόσεων με κύριο άξονα την α- νάδειξη της συμβολής της περιοχής στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνε-σθαι. Ανάδειξη και ανάπτυξη συνεργασίας με το ίδρυμα Κουτσοχέρα. Η δημιουργία και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης (infocenter). Η διοργάνωση του Παιδικού Καρναβαλιού. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ) Παιδεία: Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Ίδρυση λέσχης φιλαναγνωσίας. Η ίδρυση και λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. Η ανάπτυξη επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την βιωματική γνώση της τοπικής ιστορίας και πολιτισμού μέσω των μουσειακών χώρων, των ιστορικών τόπων και λαογραφικών παραδόσεων της περιοχής. Η ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για την γλώσσα, την τέχνη, την ιστορία, τον πολιτισμό κ.α. Η ανάπτυξη θεσμών καλλιτεχνικής παιδείας με εθνική και παγκόσμια εμβέλεια. Η υλοποίηση προγραμμάτων επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού χαρακτήρα μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ) Αθλητισμός: Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης, σε συνεργασία με το αρμόδιο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Ο συντονισμός και η στήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Η ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης και άσκησης που έχουν σχέση με στη φύση (ορειβατικός, περιπατητικός τουρισμός, θαλάσσια αθλήμα-τα, ιστιοπλοΐα, ποδηλασία, τένις κ.λ.π.). Ανάπτυξη συνεργασίας με το Δήμο Καλαβρύτων και τα Νομικά του Πρόσωπα. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2012

7 4) Περιβάλλον-Ποιότητα Ζωής: Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του ε- δάφους και των εσωτερικών υδάτων και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου χειροτεχνίας, ζωγραφικής και μικρογλυπτικής με θέματα και υλικά από το τοπικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των οικισμών του Δήμου και της απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης των κοινόχρηστων χώρων. Η ανάπτυξη παρεμβάσεων για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την υπαίθρια διαφήμιση. Η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα για την σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομία, το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνική οργάνωση. Δημιουργία πάρκου φωτοβολταϊκών. Η ανάπτυξη δράσεων για την προστασία της φύσης και την σύνδεση περιβάλλοντος και πολιτισμού. Η ανάδειξη και προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων. Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η εκπόνηση μελετών για την προστασία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, την ασφάλεια και την απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Η αξιοποίηση του περιπτέρου Ζήριας. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ) Κοινωνική Προστασία-Αλληλεγγύη και Απασχόληση: Η ανάπτυξη της συνεργασίας με το αρμόδιο Νομικό Πρόσωπο για την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού, Παιδικού Σταθμού και Κέντρου Η-μερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Η συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι». Η ανάπτυξη του ολοήμερης απασχόλησης των παιδιών στις σχολικές μονάδες κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή υπηρεσιών υγείας με τη λειτουργία Γραφείου Παροχής Κοινω-νικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, την δημιουργία

8 ΑΔΑ:ΒΛΩ7Ω6Χ-Ξ9Σ Δημοτικών Ια-τρείων, τη δημιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Κέντρου Πρόληψης κατά Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Η ανάπτυξη προγραμμάτων και υλοποίηση δράσεων για την ψυχαγωγία, αναψυχή, δημιουργική απασχόληση, κοινωνική και εργασιακή έντα-ξη ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). Η κοινωνική μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παροχή βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλ-ψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την έ- νταξη παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριο-ποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. Η στήριξη-ενίσχυση της εθελοντικής ομάδας του Δήμου και του γραφείου εθελοντισμού. Η ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοί-κων του Δήμου με έμφαση στη νεολαία. Η ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων και πολιτικών, η συμμετοχή και υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων και δράσεων προώθη-σης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών ε- παγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Ε- παγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρ-τισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, στο πλαί-σιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού. Η καταγραφή των χαρακτηριστικών του κοινωνικού τομέα και η εκπόνηση αντίστοιχων μελετών. Η μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας κα τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου Στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνεται γενικότερα: Η ανάληψη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, από το

9 ΑΔΑ:ΒΛΩ7Ω6Χ-Ξ9Σ Δημόσιο ή από ίδιους πόρους, σε όλους τους τομείς των υπηρεσιών και δράσεων που αναπτύσσει η επιχείρηση σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκο-πούς (κοινωνικός τομέας, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον κ.α.). Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2012 Άρθρο 2: Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ανά δραστηριότητα σε ετήσια βάση έχει ως εξής: 1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 14 - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , Ασώματες ακινητοποιήσεις , Εμπορεύματα , , Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 7.000, , Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων , , Παροχές Τρίτων , , Φόροι και Τέλη 3.000, , Διάφορα Έξοδα , , Τόκοι και Συναφή Έξοδα 1.000, , Αποσβέσεις 2.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (1) : , ,00 2) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού , , Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων , , Παροχές Τρίτων , , Φόροι και Τέλη 5.000, , Διάφορα Έξοδα , , Τόκοι και Συναφή Έξοδα 500,00 500, Αποσβέσεις 1.500, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (2) : , ,00 3) ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 61 - Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων , , Παροχές Τρίτων 8.000, , Φόροι και Τέλη 500, , Διάφορα Έξοδα , , Τόκοι και Συναφή Έξοδα

10 66 - Αποσβέσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (3) : , ,00 4) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού ,00 0, Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων ,00 0, Παροχές Τρίτων ,00 0, Φόροι και Τέλη 500,00 0, Διάφορα Έξοδα 5.000,00 0, Τόκοι και Συναφή Έξοδα 500,00 0, Αποσβέσεις 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (4) : ,00 0,00 5) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 61 - Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων , , Παροχές Τρίτων , , Φόροι και Τέλη 64 - Διάφορα Έξοδα , , Τόκοι και Συναφή Έξοδα 66 - Αποσβέσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (5) : , ,00 6) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΛΛΗ- ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 60 - Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού , , Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων , , Παροχές Τρίτων , , Φόροι και Τέλη 4.000, , Διάφορα Έξοδα , , Τόκοι και Συναφή Έξοδα 1.000, , Αποσβέσεις 1.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6) : , ,00 7) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 60 - Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 61 - Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων ,00 0, Παροχές Τρίτων ,00 0, Φόροι και Τέλη 5.000,00 0, Διάφορα Έξοδα ,00 0, Τόκοι και Συναφή Έξοδα

11 66 - Αποσβέσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (7) : ,00 0,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 14 - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0, Ασώματες ακινητοποιήσεις ,00 0, Εμπορεύματα , , Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού , , Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων , , Παροχές Τρίτων , , Φόροι και Τέλη , , Διάφορα Έξοδα , , Τόκοι και Συναφή Έξοδα 3.000, , Αποσβέσεις 5.500, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : , ,00 Άρθρο 3: Προϋπολογισμός των Εσόδων της Επιχείρησης Ο Προϋπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις παραπάνω δραστηριότητες σε ετήσια βάση έχει ως εξής: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 (ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων , ,00 Έσοδα από συνδρομές περιοδικών 0,00 0,00 Έσοδα από δίδακτρα εκπαιδευτικών τμημάτων , ,00 Έσοδα από διοργάνωση καλλιτεχνικών , ,00 εκδηλώσεων Έσοδα από χορηγίες , ,00 Έσοδα από χρήση εγκαταστάσεων από , ,00 τρίτους Έσοδα από παροχή υπηρεσιών διαδικτύου 0,00 0,00 Έσοδα από διάφορες δωρεές 5.000, ,00 Επιχορηγήσεις για υλοποίηση εθνικών και , ,00 ευρωπαϊκών προγραμμάτων Έσοδα από εκμετάλλευση τουριστικών , ,00 περιπτέρων, κινηματογράφου κ.λ.π. Διάφορα έσοδα , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : , ,00 Άρθρο 4: Καθορισμός ύψους χρηματοδότησης της Επιχείρησης

12 Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω άρθρων 3 και 4, το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το Δήμο Αιγιαλείας για τη διετή περίοδο έχει ως εξής: ΕΤΟΣ 2012: Σύνολο κόστους λειτουργίας - εκμετάλλευσης ,00 Προϋπολογισθέντα έσοδα ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ,00 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1 ου ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ 2013: Σύνολο κόστους λειτουργίας - εκμετάλλευσης ,00 Προϋπολογισθέντα έσοδα ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ,00 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2 ου ΕΤΟΥΣ Σύνολο χρηματοδότησης για τη διετία : ,00. Άρθρο 5: Περιγραφή του Διετούς Ταμειακού Προγράμματος Το Διετές Ταμειακό Πρόγραμμα της Επιχείρησης, δηλαδή οι χρηματικές εισροές και εκροές, καθώς και η χρηματοδότηση από το Δήμο Αιγιαλείας έχει ως εξής: Για το 1 ο έτος (2012): Χρηματικές Εκροές ( ,00 ) Χρηματικές Εισροές ( ,00 ) = Χρηματοδότηση Δήμου ( ,00 ). Για το 2 ο έτος (2013): Χρηματικές Εκροές ( ,00 ) Χρηματικές Εισροές ( ,00 ) = Χρηματοδότηση Δήμου ( ,00 ). Η χρηματοδότηση του Δήμου Αιγιαλείας προς την «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ- ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)», θα γίνεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αναλυτικά: Για το 1 ο έτος (2012) ποσό ,00 x 12 μήνες = ,00. Για το 2 ο έτος (2013) ποσό ,00 x 12 μήνες = ,00. Άρθρο 6: Διαδικασία εκτέλεσης του Προγράμματος Χρηματοδότησης Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν ε- ντός της διετίας αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από το Δήμο Αιγιαλείας. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρηση του και νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, η οποία πάντως πρέπει να α- πέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη σχετική προηγούμενη απόφαση του. Συνίσταται τριμελής Κοινή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: Α)Τον Δήμαρχο κ. Θεοδωρακόπουλο Ευστάθιο, ως Πρόεδρο.

13 Β)Την Πρόεδρο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης κα Ψυχράμη Βασιλική. Γ)Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μουτούση Μιχάλη. Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι: Η παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των όρων του παρόντος. Να προβαίνει στην παρακολούθηση της υλοποίησης του διετούς προγράμματος δράσης, στην οργανωτική διάρθρωση και την απασχόληση του προσωπικού και σε κάθε άλλη ενέργεια που βοηθά στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος. Για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της παρούσας, η Κοινή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικό των συμβαλλομένων. Η επίλυση των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος επιλύονται με κοινή συναίνεση όλων των μελών της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 387/2013. Ο Γραμματέας H Πρόεδρος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 602/30.1.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 182 25 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Ανάπτυξης και Πρόνοιας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1294 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Αναμόρφωση κόστους Ολοκλήρω ση και οριστικοποίηση κόστους πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 381 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 234/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012 της ΔΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3218 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση στο Δήμο Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα