Ερωτήσεις και απαντήσεις στα θέματα του κανονισμού κατάρτισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήσεις και απαντήσεις στα θέματα του κανονισμού κατάρτισης"

Transcript

1 Ερωτήσεις και απαντήσεις στα θέματα του κανονισμού κατάρτισης 4 Φεβρουαρίου Ομάδα Α - Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων 1. (ΕΓΓ.11) Τι εννοούμε με τον όρο πρόβλημα; (Ενότητα 1.1 Βιβλίου) Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 2. (ΕΓΓ.12) Σε τι αναφερόμαστε με τον όρο Δομή Προβλήματος ; (Ενότητα 1.3 Βιβλίου) Με τον όρο δομή ενός προβλήματος αναφερόμαστε στα συστατικά του μέρη, στα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν καθώς επίσης και στον τρόπο που αυτά τα μέρη συνδέονται μεταξυ τους. Η δομή ενός προβλήματος μπορεί να αναπαρασταθεί με τη διαγραμματική απεικόνιση (σελίδες 10 και 11 του βιβλίου). 3. (ΕΓΓ.13) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα με κριτήριο τη δυνατότητα επίλυσής τους; (Ενότητα 1.5 Βιβλίου, σελίδα 16) Διακρίνονται σε επιλύσιμα, ανοικτά και άλυτα. Τα επιλύσιμα είναι εκείνα για τα οποία έχει ήδη διατυπωθεί λύση ή είναι τόσο σαφής η σχέση τους με άλλα ήδη λυμένα προβλήματα που μπορούμε να τα θεωρήσουμε ότι η λύση τους είναι προφανής. Τα ανοικτά είναι προβλήματα για τα οποία δεν έχει δοθεί ακόμα λύση αλλά είναι υπό έρευνα. Τα άλυτα είναι προβλήματα για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει λύση. 4. (ΕΓΓ.14) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα επιλύσιμα προβλήματα με κριτήριο το βαθμό δόμησης των λύσεών τους; (Ενότητα 1.5 Βιβλίου, σελίδα 17) Διακρίνονται σε δομημένα, ημιδομημένα και αδόμητα. Δομημένα είναι εκείνη για τα οποία η λύση βρίσκεται με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Ημιδομημένα είναι εκείνα στα οποία η λύση αναζητάται μέσα σε ένα εύρος πιθανών λύσεων και αφήνεται στον άνθρωπο η δυνατότητα επιλογής ανάμεσά τους. Αδόμητα είναι τα προβλήματα των οποίων οι λύσεις δεν μπορούν να δομηθούν και καθοριστικό παράγοντα στη λύση τους παίζει η ανθρώπινη δημιουργικότητα και διαίσθηση. 5. (ΕΓΓ.15) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα με κριτήριο το είδος επίλυσης που επιζητούν; 1

2 (Ενότητα 1.5 Βιβλίου, σελίδα 17) Απόφασης, υπολογιστικά και βελτιστοποίησης. Στα προβλήματα απόφασης αναζητούμε μια θετική ή αρνητική απάντηση (ναι/όχι). Στα υπολογιστικά πρέπει να εκτελεστούν κάποια υπολογιστικά βήματα για να βρεθεί η λύση και στα βελτιστοποίησης αναζητούμε μία λύση η οποία να είναι η καλύτερη δυνατή σύμφωνα με κάποια κριτήρια. 6. (ΕΓΓ.16) Ποιες ενέργειες/διαδικασίες περιλαμβάνει η ανάλυση ενός προβλήματος; (Ενότητα 1.4, σελίδα 16) Κατανόηση, ανάλυση, επίλυση. Κατανόηση όπου απαιτείται η σωστή και πλήρης αποσαφήνιση των δεδομένων και των ζητούμενων του προβλήματος. Ανάλυση, όπου το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε άλλα επιμέρους απλούστερα προβλήματα. Επίλυση, όπου υλοποιείται η λύση του προβλήματος μέσω της λύσης των επιμέρους προβλήματων. 7. (ΕΓΓ.17) Να αναφέρετε τις πιο συνηθισμένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές είναι η διαίρει και βασίλευε, ο δυναμικός προγραμματισμός και η άπληστη μέθοδος. Στη διαίρει και βασίλευε το αρχικό σύνθετο πρόβλημα διασπάται σε μικρότερα επιμέρους προβλήματα της ίδιας φύσης με το αρχικό αλλά μικρότερα σε μέγεθος. Ένα παράδειγμα τέτοιας μεθόδου είναι η δυαδική αναζήτηση στην οποία η αναζήτηση ενός στοιχείου σε έναν πίνακα ανάγεται στην αναζήτηση του στοιχείου στο πάνω ή κάτω μισό του πίνακα. Αυτή η προσέγγιση εντάσσεται στη top-down μεθοδολογία, από πάνω προς τα κάτω δηλαδή από το σύνθετο στο απλό. (σελίδα 85 βιβλίου). Στο δυναμικό προγραμματισμό αρχικά επιλύονται μικρότερα σε μέγεθος άρα απλούστερα στιγμιότυπα του αρχικού προβλήματος και μέσω της σύνθεσης αυτών επιχειρείται η επίλυση του αρχικού συνθετότερου προβλήματος. Στη σελίδα 87 του βιβλίου παρουσιάζεται η μέθοδος και σχετικά παραδείγματα. Στην άπληστη μέθοδο επιχειρείται σε κάθε βήμα επίλυσης του προβλήματος η επιλογή που φαίνεται καλύτερη εκείνη τη στιγμή χωρίς να γίνεται προσπάθεια συνολικής θεώρησης του προβλήματος. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η προσέγγιση οδηγεί στην καλύτερη δυνατή λύση. Η μέθοδος παρουσιάζεται αναλυτικά στη σελίδα 90 του βιβλίου. 8. (ΕΓΓ.18) Τι εννοούμε με τον όρο αλγόριθμος και τι με τον όρο πρόγραμμα; (Ενότητα 2.1, σελίδα 25) Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Πρόγραμμα είναι η αδιάσπαστη ενότητα ενός αλγορίθμου και των δομών δεδομένων που αυτός απαιτεί υλοποιημένα σε μορφή εκτελέσιμη από έναν υπολογιστή. 9. (ΕΓΓ.19) Ποια τα χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου; (Ενότητα 2.1 σελίδες 25-26) Είσοδος, έξοδος, καθοριστικότητα, περατότητα, αποτελεσματικότητα. 2

3 Είσοδος Καμία, μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως είσοδος σε κάποιον αλγόριθμο. Περίπτωση που δεν δίνονται τιμές εισόδου στον αλγόριθμο παρουσιάζονται όταν τα δεδομένα προκύπτουν από γεννήτριες τυχαιων αριθμων, ανάγνωση αρχείων ή άλλες πηγές. Έξοδος Κάθε αλγόριθμος παράγει κάποια αποτελέσματα. Καθοριστικότητα Τα βήματα ενός αλγορίθμου πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα (όχι αμφίσημα ή σχετικά με υποκειμενικές εκτιμήσεις). Περατότητα Ένας αλγόριθμος πρέπει να τερματίζεται μετά από πεπερασμένο χρόνο. Αποτελεσματικότητα Κάθε μεμονωμένη εντολή ενός αλγορίθμου πρέπει να είναι απλή, δηλαδή άμεσα εκτελέσιμη από έναν υπολογιστή. 10. (ΕΓΓ.20) Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η περιγραφή ενός αλγορίθμου; (Ενότητα 2.3, σελίδα 28) Ελεύθερο κείμενο, διαγραμματικές τεχνικές, φυσική γλώσσα, κωδικοποίηση. Ελεύθερο κείμενο δηλαδή περιγραφή σε μία ανθρώπινη γλώσσα. Είναι η πιο ανεπεξέργαστη και αδόμητη μέθοδος περιγραφής για αυτό και εγκυμονεί κινδύνους σχετικά με την αποτελεσματικότητα που αναφέρεται στην παραπάνω ερώτηση δηλαδή τη δυνατότητα εκτέλεσης από έναν υπολογιστή. Διαγραμματικές τεχνικές δηλαδή σχηματική παρουσίαση εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. Ένα παράδειγμα διαγραμματικής τεχνικής είναι και τα διαγράμματα ροής. Οι διαγραμματικές τεχνικές δε χρησιμοποιούνται ιδαίτερα λόγω του ότι δεν είναι άμεση η διαδικασία μετατροπής τους σε εκτελέσιμο κώδικα. Φυσική γλώσσα με την οποία περιγράφονται τα βήματα εκτέλεσης του αλγορίθμου. Η μέθοδος είναι προτιμότερη από το ελεύθερο κείμενο αλλα ακόμα η χρησιμοποίηση φυσικής γλώσσας εγκυμονεί τον κίνδυνο ασάφειας οπότε μπορεί να παραβιάζει την αρχή της καθοριστικότητας που αναφέρεται παραπάνω. Κωδικοποίηση δηλαδή η περιγραφή ενός αλγορίθμου με κάποια μορφή κώδικα ο οποίος μπορεί να μετατραπεί με κάποιο περισσότερο ή λιγότερο άμεσο τρόπο σε μορφή εκτελέσιμη από υπολογιστή. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν οι γλώσσες προγραμματισμού αλλά και οι ψευδογλώσσες εφόσον είναι αυστηρά καθορισμένες και συμβατές με το υπολογιστικό μοντέλο. 11. (ΕΓΓ.21) Τι ονομάζουμε δομή δεδομένων; (Ενότητα 3.2, σελίδα 54) Δομή δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών. 12. (ΕΓΓ.22) Ποιες οι βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων; (Ενότητα 3.2, σελίδες 54-55) Προσπέλαση, εισαγωγή, διαγραφή, αναζήτηση, ταξινόμηση, αντιγραφή, συγχώνευση, διαχωρισμός. 3

4 2 Ομάδα Β - Ερωτήσεις Ειδικών γνώσεων Τα προγράμματα που αναφέρονται εδώ βρίσκονται και σε ηλεκτρονική μορφή στο syros.aegean.gr/users/quasi/iek/tep/pascal/programmata/pisto.zip 1. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει 3 ακέραιους αριθμούς που παριστάνουν την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα που έχουν περάσει από τα μεσάνυχτα (ώρα μηδέν) και να εμφανίζει το σύνολο των δευτερολέπτων. 1: Αλγόριθμος Ώρες 2: Διάβασε hours 3: Διάβασε minutes 4: Διάβασε seconds 5: total hours minutes 60 + seconds 6: Τύπωσε total 7: Τέλος Ώρες 2. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εύρεσης του μικρότερου στοιχείου από πίνακα 100 στοιχείων. 1: Αλγόριθμος Μικρότερο 2: Δεδομένα // p // 3:! Ο πίνακας p περιέχει 100 στοιχεία 4: min p[1] 5: Για i από 2 μέχρι 100 6: Αν p[i] < min τότε 7: min p[i] 8: Τέλος_αν 9: Τέλος_επανάληψης 10: Τύπωσε min 11: Τέλος Μικρότερο 3. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εύρεσης του αθροίσματος των στοιχείων δισδιάστατου πίνακα Περιγραφή της δομής του δισδιάστατου πίνακα μπορείτε να βρείτε στις σημειώσεις σχετικές με τις δομές δεδομένων. Υποθέτοντας ότι έχουμε έναν πίνακα p με m γραμμές και n στήλες, ο αλγόριθμος αρχικοποιεί τη μεταβλητή total στην οποία θα αποθηκευτεί το άθροισμα και σαρώνει μέσω δύο βρόχων επανάληψης (ένας για τις γραμμές και ένας για τις στήλες) τα στοιχεία του πίνακα αθροίζοντάς τα. 1: Αλγόριθμος Άθροισμα 2-διάστατου πίνακα 2: Δεδομένα // p // 3:! Ο πίνακας p έχει m γραμμές, n στήλες 4: total 0 5: Για i από 1 μέχρι m 6: Για j από 1 μέχρι n total p[i,j] 4

5 7: Τέλος_επανάληψης 8: Τέλος_επανάληψης 9: Αποτελέσματα // total // 10: Τέλος Άθροισμα 2-διάστατου πίνακα 4. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εισαγωγής στοιχείου σε στοίβα Δείτε τη σχετική ενότητα στις σημειώσεις (Ενότητα `δομές δεδομένων', υποενότητα 'στοίβα'). 5. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εξαγωγής στοιχείου από στοίβα Δείτε τη σχετική ενότητα στις σημειώσεις (Ενότητα `δομές δεδομένων', υποενότητα 'στοίβα'). 6. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εισαγωγής στοιχείου σε ουρά Δείτε τη σχετική ενότητα στις σημειώσεις (Ενότητα `δομές δεδομένων', υποενότητα 'ουρά'). 7. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εξαγωγής στοιχείου από ουρά Δείτε τη σχετική ενότητα στις σημειώσεις (Ενότητα `δομές δεδομένων', υποενότητα 'ουρά'). 8. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος εισαγωγής στοιχείου σε λίστα Δείτε τη σχετική ενότητα στις σημειώσεις (Ενότητα `δομές δεδομένων', υποενότητα 'λίστες'). 9. Να σχεδιαθεί ο αλγόριθμος γραμμικής αναζήτησης Δείτε τη σχετική ενότητα στις σημειώσεις (Ενότητα `δομές δεδομένων', υποενότητα 'πίνακες'). 10. Να σχεδιασθεί ο αλγόριθμος αναζήτησης της φυσαλίδας Δεν υπάρχει αλγόριθμος αναζήτησης φυσαλίδας. Υπάρχει αλγόριθμος ταξινόμησης της φυσαλίδας. Δείτε τη σχετική ενότητα στις σημειώσεις (Ενότητα `δομές δεδομένων', υποενότητα 'πίνακες'). 11. Να γραφεί σε γλώσσα Pascal πρόγραμμα που θα διαβάζει αριθμούς μέχρις ότου το άθροισμά τους να γίνει μεγαλύτερο από ένα δεδομένο αριθμό από ένα δεδομένο αριθμό που θα εισάγεται από το πληκτρολόγιο 1 program pistob11; 2 var 3 total: integer; { To a8roisma } 4 limit: integer; { To orio pou 8a dwsei o xrnstns } 5 a: integer; 6 begin 7 write('dwse mou to orio: '); 8 readln(limit); 9 10 total := 0; 11 repeat 12 write(' Dwse evav ari8mo: '); 13 readln(a); 14 total := total + a; 5

6 15 writeln('to a8roisma eivai ', total); 16 until total > limit; 17 end. 12. Να γραφεί σε γλώσσα Pascal πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα (10 στοιχείων), να βρίσκει το μικρότερο και το μεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα καθώς και τις θέσεις τους στον πίνακα και να τα τυπώνει στην οθόνη με το κατάλληλο μήνυμα 1 program pistob12; 2 var 3 p: array [1..10] of integer; { O pivakas } 4 mik, meg: integer; { To mikrotero kai megalytero } 5 mikindex, megindex: integer; { Oi 8eseis toys stov pivaka } 6 i: integer; 7 8 begin 9 for i := 1 to 10 do 10 begin 11 write(' Dwse to yp ari8mov ', i, ' stoixeio: '); 12 readln(p[i]); 13 end; mik := p[1]; 16 meg := p[1]; 17 mikindex := 1; 18 megindex := 1; for i := 2 to 10 do 21 begin 22 if p[i] < mik then 23 begin 24 mik := p[i]; 25 mikindex := i; 26 end 27 else if p[i] > meg then 28 begin 29 meg := p[i]; 30 megindex := i; 31 end; 32 end; writeln('to mikrotero stoixeio eivai to ', mik, ' sth 8esn ', mikindex); 35 writeln('to megalytero stoixeio eivai to ', meg, ' sth 8esn ', megindex); 36 end. 6

7 13. Να γραφεί σε γλώσσα Pascal πρόγραμμα που να διαβάζει το επώνυμο και το βαθμό κάθε μαθητή, να ταξινομεί τους μαθητές κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και να τυπώνει τα επώνυμά τους κατά την ταξινόμηση που προέκυψε (οι βαθμολογίες είναι διαφορετικές) Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί δύο πίνακες, έναν για την αποθήκευση των επώνυμων (eponyma) και έναν για τις βαθμολογίες (bathmoi). Στις γραμμές πραγματοποιείται εισαγωγή των στοιχείων σε αυτούς τους πίνακες από το χρήστη. Στη συνέχεια (γραμμές 22-37) οι πίνακες ταξινομούνται με τη μέθοδο της φυσαλίδας. Στη γραμμή 26 γίνεται ο έλεγχος για το αν έναν βαθμός είναι μεγαλύτερος από τον προηγούμενό του. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να γίνει ανταλλαγή μεταξύ τους (γραμμές 28-30). Επίσης όμως πρέπει να γίνει και ανταλλαγή των αντίστοιχων επωνύμων (γραμμές 32-34) έτσι ώστε η κάθε θέση του πίνακα βαθμών να αντιστοιχεί στο σωστό επώνυμο στον πίνακα επωνύμων. 1 program pistob13; 2 3 var 4 i, j: integer; 5 eponyma: array [1..10] of string; 6 bathmoi: array [1..10] of integer; 7 m: integer; 8 cstr: string; 9 cint: integer; begin 12 write(' Posoi eivai oi ma8ntes?'); 13 readln(m); 14 for i := 1 to m do 15 begin 16 write('dwse to epwnymo toy ma8ntn No#', i, ': '); 17 readln( eponyma[i]); 18 write('dwse to ba8mo toy ma8ntn No#', i, ': '); 19 readln( bathmoi[i]); 20 end; for i := 2 to m do 23 begin 24 for j := m downto i do 25 begin 26 if bathmoi[j] > bathmoi[j-1] then 27 begin 28 cint := bathmoi[j-1]; 29 bathmoi[j-1] := bathmoi[j]; 30 bathmoi[j] := cint; cstr := eponyma[j-1]; 33 eponyma[j-1] := eponyma[j]; 34 eponyma[j] := cstr; 7

8 35 end; 36 end; 37 end; for i := 1 to m do 40 writeln( eponyma[i]); 41 end. 14. Να γραφεί σε γλώσσα Pascal πρόγραμμα που θα διαβάζει τρεις αριθμούς και θα βρίσκει το μεγαλύτερο 1 program pistob14; 2 var 3 a, b, c: integer; 4 maxab: integer; 5 6 begin 7 write(' Dose ton proto arithmo: '); readln(a); 8 write(' Dose ton deutero arithmo: '); readln(b); 9 write(' Dose ton trito arithmo: '); readln(c); { Bres tov megalytero apo toys a kai b } 12 if a > b then 13 maxab := a 14 else 15 maxab := b; { Kai meta sygkrive ton me ton c } 18 if maxab > c then 19 writeln(' Megalyteros eivai o ', maxab) 20 else 21 writeln(' Megalyteros eivai o ', c); 22 end. 15. Να γραφεί σε γλώσσα Pascal πρόγραμμα που θα διαβάζει αριθμούς μέχρις ότου να διαβαστεί ο αριθμός 0 (μηδέν) και θα εμφανίζει το σύνολο και το μέσο όρο των εισαχθέντων αριθμών 1 program pistob15; 2 var 3 total: integer; { To a8roisma twv arithmon } 4 plithos: integer; { To plithos toys } 5 a: integer; 6 8

9 7 begin 8 total := 0; 9 plithos := 0; repeat 12 write(' Dose evav arithmo: '); 13 readln(a); 14 if a <> 0 then 15 begin 16 total := total + a; 17 plithos := plithos + 1; 18 end; 19 until a = 0; if total <> 0 then 22 begin 23 writeln(' Edoses ', plithos, ' arithmous'); 24 writeln('o mesos oros toys eivai ', ( total / plithos ):2:2); 25 end; 26 end. 16. Να γραφεί σε γλώσσα Pascal πρόγραμμα το οποίο θα υπολογίζει το άθροισμα των περιττών αριθμών από 1-99 (s= ) 1 program pistob16; 2 var 3 total: integer; { To athroisma } 4 i: integer; 5 begin 6 total := 0; 7 for i := 1 to 99 step 2 do 8 total := total + i; 9 writeln('to a8roisma eivai ', total); 10 end. 17. Να γραφεί σε γλώσσα Pascal πρόγραμμα που θα διαβάζει δύο αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει το άθροισμα όλων των αριθμών από τον μικρότερο εκ των δύο έως και τον μεγαλύτερο εκ των δύο (π.χ. για τους αριθμούς 5,3 το αποτέλεσμα είναι = 12) 1 program pistob17; 2 var 3 a, b, c : integer; { Oi dyo arithmoi } 4 total: integer; { To athroisma } 9

10 5 6 begin 7 write(' Dose ton proto arithmo: '); readln(a); 8 write(' Dose ton deutero arithmo: '); readln(b); 9 10 { An o protos eivai megalyteros, allakse tn seira } 11 if a > b then 12 begin 13 c := a; 14 a := b; 15 b := c; 16 end; while a <= b do 19 begin 20 total := total + a; 21 a := a + 1; 22 end; 23 writeln('to athroisma einai ', total); 24 end. 18. Να γραφεί σε γλώσσα Pascal πρόγραμμα που θα διαβάζει 20 αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα εμφανίζει χωριστά το άθροισμα και το πλήθος των αρνητικών και το άθροισμα και το πλήθος των θετικών (ο μηδέν να θεωρηθεί θετικός) 1 program pistob18; 2 var 3 negtotal, postotal: integer; { Arvntiko kai thetiko athroisma } 4 negnum, posnum: integer; { Plithos arvntikwv kai thetikwv } 5 i, a: integer; 6 7 begin 8 for i := 1 to 20 do 9 begin 10 write('dose ton No#', i, ' arithmo: '); readln(a); 11 if a >= 0 then 12 begin 13 posnum := posnum + 1; 14 postotal := postotal + a; 15 end 16 else 17 begin 18 negnum := negnum + 1; 19 negtotal := negtotal + a; 20 end; 10

11 21 end; writeln(' Edoses ', posnum, ' thetikous me athroisma ', postotal); 24 writeln(' Edoses ', negnum, ' arvntikous me athroisma ', negtotal); 25 end. 19. Να γραφεί σε γλώσσα Pascal συνάρτηση που θα δέχεται ως όρισμα ακέραια αριθμητική τιμή που θα αντιπροσωπεύει έτος και θα επιστρέφει 1 αν το έτος είναι δίσεκτο ή διαφορετικά 0. (Δίσεκτο θεωρείται α. όταν εκφράζει αιώνα και διαιρείται ακριβώς με το 400 β. αν δεν εκφράζει αιώνα και διαιρείται ακριβώς με το 4). 1 program pistob19; 2 3 function disekto(year: integer): integer; 4 begin 5 if year mod 100 = 0 then 6 begin 7 if year mod 400 = 0 then 8 disekto := 1 9 else 10 disekto := 0; 11 end 12 else 13 begin 14 if year mod 4 = 0 then 15 disekto := 1 16 else 17 disekto := 0; 18 end; 19 end; 20. Να γραφεί σε γλώσσα Pascal πρόγραμμα που θα διαβάζει απ το πληκτρολόγιο το μισθό ενός υπαλλήλου (π.χ ευρώ) και θα εμφανίζει την ανάλυση στα υπάρχοντα νομίσματα (π.χ. 1763: 3 των 500, 2 των εκατό, ένα των 50, ένα των 10 και 3 του ενός 1 program pistob20; 2 const 3 numall = 9; 4 var 5 {-- Ta nomismata poy yparxoyn stnv agora --} 6 banknotes: array[1.. numall] of integer = 7 (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500); 8 {-- Posa nomismata apo tnv ka8e katngoria 8a parei --} 9 pay: array[1.. numall] of integer; 11

12 10 current: integer; 11 misthos, ypoloipo: integer; i: integer; 14 begin 15 writeln(' Dose to mistho: '); 16 readln( misthos); for i := 1 to numall do 19 pay[i] := 0; ypoloipo := misthos; 22 {-- 3 ekivame apo to megalytero dynato nomisma --} 23 current := numall; 24 while ( current > 0) and ( ypoloipo > 0) do 25 begin 26 if banknotes[ current] <= ypoloipo then 27 begin 28 pay[ current] := pay[ current] + 1; 29 ypoloipo := ypoloipo - banknotes[ current]; 30 end 31 else 32 current := current - 1; 33 end; {-- Ektyposi apotelesmatos --} 36 writeln('8a parei:'); 37 for current := numall downto 1 do 38 begin 39 if pay[ current] > 0 then 40 writeln(pay[ current], ' nomismata twv ', banknotes[ current], ' eurw'); 41 end; 42 end. 21. Ποιοι είναι οι τύποι δεδομένων της Pascal; Να αναφέρετε παραδείγματα. Οι βασικοί τύποι της standard Pascal είναι οι integer, real, boolean, char. Υπάρχουν και οι λεγόμενοι δομημένοι τύποι που χρησιμοποιούν τους βασικούς για να φτιάξουν άλλους πιο σύνθετους. Οι δομημένοι τύποι είναι οι πίνακες (array), εγγραφές (record), σύνολα (set), αρχεία (file) και δείκτες (pointers). Μερικά παραδείγματα βασικών τύπων: integer a := 5;, b := 5 mod 2;. real a := 5.2;, b := 1e-2;, c := a / b; boolean a := true;, b := false, a := (5 > 2); char c := 'a';, c := char(97); 12

13 22. Ποια είναι η δομή ενός γενικού προγράμματος Pascal; Η δομή ενός προγράμματος είναι γενικά η παρακάτω: 1 program program_name( files); 2 label 3 { labels }; 4 const 5 { constants } 6 type 7 { types } 8 var 9 { variables } { procedures and functions } begin 14 { statements } 15 end. Η δήλωση program δηλώνει το όνομα του προγράμματος και προαιρετικά μέσα σε παρενθέσεις τα αρχεία που αυτό χρησιμοποιεί. Ακολουθούν τα τμήματα για τις δηλώσεις των labels (ετικέτες), constants (σταθερές), types (τύποι) και variables (μεταβλητές). Ακολουθούν τα υποπρογράμματα (functions και procedures) και τέλος το κύριο μπλοκ του προγράμματος. label Στις ετικέτες μπορούμε να δηλώσουμε ονόματα χωρισμένα με κόμματα. Τα ονόματα αυτά μπορούμε να τα βάλουμε ακολουθούμενα από μία άνω-κάτω τελεία σε οποιαδήποτε γραμμή του προγράμματος και να κατευθύνουμε τη ροή του προγράμματος προς τα εκεί με μία ενοτλή goto. Η εντολή goto είναι περιτή στον προγραμματισμό και καλό είναι να αποφεύγεται γιατί οδηγεί σε δυσνόητα, μη-δομημένα και επιρρεπή σε λάθη προγράμματα. const Σε αυτό το τμήμα δηλώνονται οι σταθερές του προγράμματος σε μορφή name = value;, που έχει ως αποτέλεσμα η σταθερά name να έχει την τιμη value. Παραδείγματα σταθερών είναι τα pi = ;, array\_size = 20;, alpha = 'a';. type Σε αυτό το τμήμα δηλώνονται από τον προγραμματιστή νέοι τύποι με το συντακτικό newtype = existingtype; που έχουν ως αποτέλεσμα να ορισθεί ένα νέο όνομα τύπου newtype το οποίο να σημαίνει existingtype. Π.χ. smallarray = array[1..10] of integer;, int = integer;, bigarray = array[ ];. Τα νέα ονόματα τύπων που δηλώνονται από το χρήστη με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και οι ενσωματωμένοι τύποι της Pascal σε δηλώσεις μεταβλητών. var Σε αυτό το τμήμα δηλώνονται οι μεταβλητές του προγράμματος και οι αντίστοιχοι τύποι τους σε μορφή name: type1; με αποτέλεσμα τη δέσμευση μνήμης για μία μεταβλητή με όνομα name και τύπου type1 ή name1, name2,..., namen: type2 με αποτέλεσμα τη δέσμευση μνήμης για τις μεταβλητές name1, name2 κτλ και τύπο type2. Ως όνομα τύπου μπορεί να δηλωθεί είτε ένας ενσωματωμένος τύπος της Pascal είτε κάποιος τύπος δηλωμένος από τον προγραμματιστή στο τμήμα type του προγράμματος. 13

14 23. Να αναφέρετε τι είναι η συνάρτηση (function) και τι διαδικασία (procedure) στην Pascal. Ποιες οι διαφορές τους; Οι συναρτήσεις (functions) και οι διαδικασίες (prodedures) είναι υποπρογράμματα στην Pascal. Πρόκειται δηλαδή για ομάδες εντολών που αντιστοιχίζονται σε ένα όνομα. Η συμπεριφορά τους είναι παραμετρική, δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα να δέχονται παραμέτρους η τιμή των οποίων επηρεάζει τον ακριβή τρόπο εκτέλεσης των εντολών. Οι παράμετροι στον ορισμό ενός υποπρογράμματος ονομάζονται τυπικά ορίσματα. Τα υποπρογράμματα μπορούν να κληθούν από άλλα τμήματα του προγράμματος με απλή αναφόρα του ονόματός τους και με τις κατάλληλες παραμέτρους που σε αυτήν την περίπτωση ονομάζονται πραγματικά ορίσματα. Τα ορίσματα μπορεί να δίνονται κατ' αξία (by value) ή κατ' όρισμα (by reference). Στη δεύτερη περίπτωση, το όνομα του αντίστοιχου τυπικού ορίσματος δηλώνεται ως var παράμετρος. H διαφορά είναι ότι οι κατ' αξία παράμετροι είναι τοπικές μεταβλητές του υποπρογράμματος οι οποίες αρχικοποιούνται ως αντίγραφα της πραγματικής παραμέτρου ενώ οι κατ' όρισμα παράμετροι είναι αναφορές στις πραγματικές παραμέτρους. Ως συνέπεια, ένα υποπρόγραμμα μπορεί να μεταβάλλει τις πραγματικές παραμέτρους εκείνου που το καλεί αν αυτές δίνονται κατ' όρισμα ενώ δεν μπορεί όταν δίνονται κατ' αξία. Σε κάθε υποπρόγραμμα μπορούν να δηλώνονται τοπικές μεταβλητές. Ένα παράδειγμα ορισμού διαδικασίας και της αντίστοιχης κλήσης φαίνεται παρακάτω. Στη γραμμή 1 δηλώνουμε μία procedure με όνομα p και δύο τυπικές παραμέτρους a και b. Η a είναι τύπου integer και η τιμή της μεταβιβάζεται κατ' αξία (by value) ενώ η b είναι τύπου real και μεταβιβάζεται κατ' όρισμα. Επίσης δηλώνεται και η τοπική μεταβλητή x στη γραμμή 3. Στη γραμμή 5 μπορούν να τοποθετηθούν οι όποιες εντολές περιλαμβάνει το υποπρόγραμμα. Στη γραμμή 6 φαίνεται μία κλήση του υποπρογράμματος p. Τα πραγματικά ορίσματα c και d πρέπει να συμφωνούν σε πλήθος και τύπο με τα τυπικά ορίσματα. Το υποπρόγραμμα p μπορεί να μεταβάλλει την τιμή της d γιατί αυτή αντιστοιχεί στη var παράμετρο b υποπρογράμματος αλλά όχι την a. 1 procedure p(a: integer; var b: real); 2 var 3 x: integer; 4 begin 5 {-- Edo einai oi entoles toy ypoprogrammatos --} 6 end; 7 p(c, d); Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τις functions στην Pascal μόνο που αυτές μπορούν και επιστρέφουν κάποια τιμή. Μία function φαίνεται παρακάτω. Στη γραμμή 1, μετά τη λίστα ορισμάτων πρέπει να δηλωθεί ο τύπος της επιστρεφόμενης τιμής. Προκειμένου να επιστραφεί κάποια τιμή του ανάλογου τύπου, πρέπει να αποδοθεί στο όνομα της συνάρτησης όπως στη γραμμή 6. Η κλήση της συνάρτησης πραγματοποιείται στη γραμμή 8 όπως και στην περίπτωση των procedure μόνο που εφόσον υπάρχει επιστρεφόμενη τιμή, αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιτρεπτή για αυτόν τον τύπο λειτουργία όπως π.χ. να αποδοθεί σε μία μεταβλητή αντίστοιχου τύπου. 1 function f(a: integer; var b: real): integer; 2 var 14

15 3 x: integer; 4 begin 5 {-- Edo einai oi entoles toy ypoprogrammatos --} 6 f := kapoia integer timi; 7 end; 8 e := f(c, d); 24. Να γραφεί σε Pascal πρόγραμμα που θα εξάγει το ΜΚΔ μεταξύ δύο θετικών ακεραίων. Στις γραμμές 6-9 το πρόγραμμα ζητάει από το χρήστη να δώσει τους δύο αριθμούς στο πληκτρολόγιο. Το πρόγραμμα για να δουλέψει πρέπει ο πρώτος να είναι μεγαλύτερος από το δεύτερο οπότε αν ο χρήστης τους δώσει ανάποδα, το πρόγραμμα τους αντάλλαζει (γραμμές 11-16). Στη συνέχεια, στις γραμμές εφαρμόζει τον αλγόριθμο του Ευκλείδη για να βρει το ΜΚΔ το οποίο και τυπώνει στη γραμμή program pistob24; 2 var 3 a, b, c: integer; 4 5 begin 6 write(' Dose ton proto arithmo: '); 7 readln(a); 8 write(' Dose ton deutero arithmo: '); 9 readln(b); if a > b then 12 begin 13 c := a; 14 a := b; 15 b := c; 16 end; repeat 19 c := a mod b; 20 a := b; 21 b := c; 22 until c = 0; writeln('o MKD eivai o ', a); 25 end. 25. Να γραφεί σε Pascal πρόγραμμα που θα προσθέτει δύο κλάσματα. Θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος των παρονομαστών ώστε να είναι διάφοροι του 0. Το πρόγραμμα αρχικά ζητάει τον αριθμητή και τον παρονομαστή του πρώτου και του δεύτερου κλάσματος (γραμμές 52-55). Για το σκοπό αυτό καλείται η procedure inputfrac (γραμμές 8-18) η οποία ελέγχει ώστε οι παρονομαστές να μην είναι μηδέν. Οι αριθμητές του 15

16 πρώτου και του δεύτερου κλάσματος αποθηκεύονται στις μεταβλητές ar1 και ar2 αντίστοιχα. Ανάλογα και οι παρονομαστές στις μεταβλητές par1 και par2. Από την άλγεβρα γνωρίζουμε ότι για να προσθέσουμε δύο κλάσματα αρχικά πρέπει να τα κάνουμε ομώνυμα. Για να γίνει αυτό πολλαπλασιάζουμε τους όρους κάθε κλάσματος με έναν κατάλληλο πολλαπλασιαστή. Ο πολλαπλασιαστής για το πρώτο κλάσμα είναι ίσος με το πηλίκο του ΜΚΔ των παρονομαστών προς τον παρονομαστή του δεύτερου κλάσματος. Αντίστοιχα ο πολλαπλασιαστής για το δεύτερο κλάσμα είναι ίσος με το πηλίκο του ΜΚΔ των παρονομαστών προς το παρονομαστή του πρώτου κλάσματος. Το αποτέλεσμα θα είναι τα δύο κλάσματα να έχουν τον ίδιο παρονομαστή (ίσο με το ΕΚΠ των παρονομαστών). Το άθροισμα είναι το κλάσμα που έχει αριθμητή, το άθροισμα των αριθμητών και παρονομαστή το νέο κοινό παρονομαστή των δύο κλασμάτων. Στις γραμμές ορίζεται η συνάρτηση υπολογισμού του ΜΚΔ. Στις γραμμές υπολογίζονται οι πολλαπλασιαστές mult1 και mult2 για τα δύο κλάσματα. Στις γραμμές οι όροι των κλασμάτων πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές προκειμένου να γίνουν ομώνυμα. Στις γραμμές 67, 68 υπολογίζονται ο αριθμητής και ο παρονομαστής του αθροίσματος και τέλος το αποτέλεσμα τυπώνεται στη γραμμή 70 ¹. 1 program pistob25; 2 3 { Eisagwgi toy arithmiti kai toy parovomasti evos klasmatos apo to 5 plnktrologio. H diadikasia gia tov parovomastn syvexizetai mexri 6 va dw8ei mn mndevikos } 8 procedure inputfrac(var ar, par: integer); 9 begin 10 write(' Dose ton arithmiti: '); 11 readln(ar); 12 repeat 13 write(' Dose ton paronomasti: '); 14 readln(par); 15 if par = 0 then 16 writeln('o parovomastns dev mporei va eivai 0. 3 avaprospathise.'); 17 until par <> 0; 18 end; { Epistrefei to MKD dyo akeraiwv } function mkd(a, b: integer): integer; 25 var 26 c: integer; ¹Το πρόγραμμα μπορεί να γίνει αρκετά πιο σύντομο υπολογίζοντας απευθείας τον αριθμητή και παρονομαστή του αποτελέσματος χωρίς να πραγματοποιηθεί ρητά η αναγωγή των δύο κλασμάτων. Οι γραμμές μπορούν να γίνουν κάπως έτσι ar := ar1 * mult1 + ar2 * mult2; par := par1 * mult1; 16

17 27 begin 28 if a > b then 29 begin 30 c := a; 31 a := b; 32 b := c; 33 end; repeat 36 c := a mod b; 37 a := b; 38 b := c; 39 until c = 0; mkd := a; 42 end; var 45 { Arithmites kai parovomastes twv klasmatwv 1 kai 2 } 46 ar1, par1, ar2, par2: integer; 47 { Arithmitis kai parovomastis toy apotelesmatos } 48 ar, par: integer; 49 m: integer; { MKD } 50 mult1, mult2: integer; { Pollaplasiastes } 51 begin 52 writeln(' Dose to proto klasma'); 53 inputfrac(ar1, par1); 54 writeln(' Dose to deutero klasma'); 55 inputfrac(ar2, par2); m := mkd( par1, par2); 58 mult1 := par2 div m; 59 mult2 := par1 div m; ar1 := ar1 * mult1; 62 par1 := par1 * mult1; ar2 := ar2 * mult2; 65 par2 := par2 * mult2; ar := ar1 + ar2; 68 par := par2; writeln('to athroisma eivai ', ar, '/', par); 71 end. 17

18 26. Να γραφεί σε Pascal πρόγραμμα που θα κάνει τις βασικές πράξεις μεταξύ δύο κλασμάτων Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις και τεχνικές που αναφέρθηκαν και στα προγούμενα προγράμματα. Παραλείπουμε την περιγραφή τους για συντομία. Το πρόγραμμα ζητάει όπως και στα προηγούμενα ερωτήματα τους όρους δύο κλασμάτων από το πληκτρολόγιο. Στη συνέχεια (γραμμές 71-81) τυπώνει ένα μενού και ζητάει από το χρήστη να δώσει ποια πράξη θέλει να γίνει στα κλάσματα. Στη συνέχεια σε μία case (γραμμές 83-88) καλεί την κατάλληλη συνάρτηση ανάλογα με τι ζήτησε ο χρήστης. Χρειάζονται μόνο δύο συναρτήσεις, πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, και όχι τέσσερις γιατί η αφαίρεση είναι πρόσθεση του αντιθέτου και η διαίρεση πολλαπλασιασμός με τον αντίστροφο. 1 program pistob26; 2 3 { Eisagwgi toy arithmiti kai toy parovomasti evos klasmatos apo to 5 plnktrologio. H diadikasia gia tov parovomastn syvexizetai mexri 6 va dw8ei mn mndevikos } 8 procedure inputfrac(var ar, par: integer); 9 begin 10 write(' Dose ton arithmiti: '); readln( ar); 11 repeat 12 write(' Dose ton paronomasti: '); readln( par); 13 if par = 0 then 14 writeln('o parovomastns dev mporei va eivai 0. 3 avaprospathise.'); 15 until par <> 0; 16 end; { Epistrefei to MKD dyo akeraiwv } function mkd(a, b: integer): integer; 23 var 24 c: integer; 25 begin 26 if a > b then 27 begin c := a; a := b; b := c; end; repeat 30 c := a mod b; a := b; b := c; 31 until c = 0; mkd := a; 34 end; {

19 37 Prosthesi klasmatwv } 39 procedure addfrac(ar1, par1, ar2, par2: integer; var ar, par: integer); 40 var 41 m: integer; 42 mult1, mult2: integer; 43 begin 44 m := mkd( par1, par2); 45 mult1 := par2 div m; 46 mult2 := par1 div m; ar := ar1 * mult1 + ar2 * mult2; 49 par := par1 * mult1; 50 end; procedure multfrac(ar1, par1, ar2, par2: integer; var ar, par: integer); 53 begin 54 ar := ar1 * ar2; 55 par := par1 * par2; 56 end; var 59 { Arithmites kai parovomastes twv klasmatwv 1 kai 2 } 60 ar1, par1, ar2, par2: integer; 61 { Arithmitis kai parovomastis toy apotelesmatos } 62 ar, par: integer; 63 choice: integer; { epilogn sto mevou } 64 begin 65 writeln(' Dose to proto klasma'); 66 inputfrac(ar1, par1); 67 writeln(' Dose to deutero klasma'); 68 inputfrac(ar2, par2); {---- MENU ----} 71 repeat 72 writeln(' Diale3e pra3n'); 73 writeln('1. Prosthesi'); 74 writeln('2. Afairesn'); 75 writeln('3. Pollaplasiasmos'); 76 writeln('4. Diairesn'); 77 write(' Dwse tnv epilogn sou: '); 78 readln( choice); 79 if ( choice < 1) or ( choice > 4) then 80 writeln('apo 1 ews 4. 3 avaprospa8nse.'); 81 until ( choice >= 1) and ( choice <= 4); 82 19

20 83 case choice of 84 1: addfrac(ar1, par1, ar2, par2, ar, par); 85 2: addfrac(ar1, par1, -ar2, par2, ar, par); 86 3: multfrac(ar1, par1, ar2, par2, ar, par); 87 4: multfrac(ar1, par1, par2, ar2, ar, par); 88 end; writeln('to athroisma eivai ', ar, '/', par); 91 end. 27. Να γραφεί σε Pascal πρόγραμμα που θα κάνει απλοποίηση ενός κλάσματος. Η διαδικασία απλοπλοίησης ενός κλάσματος συνίσταται στον υπολογισμό του ΜΚΔ του αριθμητή και του παρονομαστή και στη διαίρεση και των δύο με αυτό. Το παρακάτω πρόγραμμα ζητάει από το χρήστη τον αριθμητή και τον παρονομαστή ενός κλάσματος. Η procedure inputfrac υλοποιεί τη διαδικασία μεριμνώντας για να μη δοθεί το μηδέν ως παρονομαστής. Στις γραμμές καλούνται αυτά τα υποπρογράμματα και στη συνέχεια αριθμητής και παρονομαστής διαιρούνται με το ΜΚΔ. Στη γραμμή 53 τυπώνεται το αποτέλεσμα. function mkd υπολογίζει το ΜΚΔ αριθμητή και παρονομαστή. 1 program pistob28; 2 3 { Eisagwgi toy arithmiti kai toy parovomasti evos klasmatos apo to 5 plnktrologio. H diadikasia gia tov parovomastn syvexizetai mexri 6 va dw8ei mn mndevikos } 8 procedure inputfrac(var ar, par: integer); 9 begin 10 write(' Dose ton arithmiti: '); 11 readln(ar); 12 repeat 13 write(' Dose ton paronomasti: '); 14 readln(par); 15 if par = 0 then 16 writeln('o parovomastns dev mporei va eivai 0. 3 avaprospathise.'); 17 until par <> 0; 18 end; { Epistrefei to MKD dyo akeraiwv } function mkd(a, b: integer): integer; 25 var 26 c: integer; 27 begin 20

21 28 if a > b then 29 begin 30 c := a; 31 a := b; 32 b := c; 33 end; repeat 36 c := a mod b; 37 a := b; 38 b := c; 39 until c = 0; mkd := a; 42 end; var 45 ar, par: integer; 46 m: integer; 47 begin 48 inputfrac(ar, par); 49 m := mkd(ar, par); 50 ar := ar div m; 51 par := par div m; writeln('to aplopoinmevo klasma eivai ', ar, '/', par); 54 end. 28. Αναπτύξτε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal με το οποίο μια συνδεδεμένη λίστα ακεραίων θα διασπάται σε δύο λίστες: Η πρώτη θα περιλαμβάνει τους θετικούς αριθμούς της αρχικής λίστας και η δεύτερη τους αρνητικούς. Η αρχική λίστα θα εισάγεται από το πληκτρολόγιο. Μία σωστή λύση είναι η παρακάτω. Θεωρώ ότι είναι νωρίς για εσάς να ασχοληθείτε με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν (records, δυναμική δέσμευση μνήμης). Καλύτερα αφήστε την για το επόμενο εξάμηνο. 1 program pistob28; 2 3 type 4 nodeptr = ^node; 5 node = record 6 n: integer; 7 next: nodeptr; 8 end; 9 10 procedure print_list(node: nodeptr); 11 begin 21

22 12 while node <> nil do 13 begin 14 write(node^.n, ' '); 15 node := node ^. next; 16 end; 17 writeln; 18 end; procedure insert_list(a: integer; var h: nodeptr); 21 var 22 newnode: nodeptr; 23 begin 24 new( newnode); 25 newnode ^. n := a; 26 newnode ^. next := h; 27 h := newnode; 28 end; var 31 head: nodeptr; 32 headthetikoi: nodeptr; 33 headarnitikoi: nodeptr; 34 np: nodeptr; 35 a: integer; 36 begin 37 head := nil; 38 writeln(' Dose mou toys ari8mous (0 gia telos)'); 39 repeat 40 write('->' ); 41 readln(a); 42 if a <> 0 then 43 insert_list(a, head); 44 until a = 0; headthetikoi := nil; 47 headarnitikoi := nil; np := head; 50 while node <> nil do 51 begin 52 a := np ^. n; 53 if a < 0 then 54 insert_list(a, headarnitikoi) 55 else 56 insert_list(a, headthetikoi); 57 np := np ^. next; 22

23 58 end; writeln(' Oloi oi ari8moi'); 61 print_list(head); 62 writeln('oi arvntikoi ari8moi'); 63 print_list( headarnitikoi); 64 writeln('oi thetikoi ari8moi'); 65 print_list( headthetikoi); 66 end. 29. Να γραφεί πρόγραμμα σε Pascal που θα ταξινομεί κατ αύξουσα σειρά ένα μονοδιάστατο πίνακα 10 ακεραίων. Πρόκειται για απλή εφαρμογή της ταξινόμησης της φυσαλίδας. Για λόγους ευκολίας τα στοιχεία του πίνακα δίνονται τυχαία (γραμμή 8). Θα μπορούσαν να ζητηθούν και από το πληκτρολόγιο με μία εντολή readln(p[i]);. 1 program pistob29; 2 var 3 p: array [1..10] of integer; 4 i, j, c: integer; 5 6 begin 7 for i := 1 to 10 do 8 p[i] := random (100); 9 10 for i := 2 to 10 do 11 for j := 10 downto i do 12 if p[j] < p[j-1] then 13 begin 14 c := p[j]; 15 p[j] := p[j-1]; 16 p[j-1] := c; 17 end; for i := 1 to 10 do 20 write(p[i], ' '); 21 writeln; 22 end. 30. Να γραφεί πρόγραμμα σε Pascal που θα διαβάζει τα στοιχεία δισδιάστατου πίνακα 5Χ5 και θα υπολογίζει και τυπώνει τα αθροίσματα των στοιχείων κάθε γραμμής του. Είναι γνωστό το πώς αθροίζουμε τα στοιχεία ενός πίνακα. Αρχικά μηδενίζουμε τη μεταβλητή στην οποία θα αποθηκευθεί το άθροισμα και στη συνέχεια διατρέχουμε με ένα βρόχο for τα στοιχεία τα πίνακα ένα προς ένα προσθέτοντας κάθε ένα από αυτά στη μεταβλητή του αθροίσματος. Αυτό γίνεται στο παρακάτω πρόγραμμα στις γραμμές 17 έως 20 για τη γραμμή 23

24 i. Προκειμένου να γίνει αυτό για κάθε μία γραμμή του πίνακα οι εντολές περικλείονται μέσα σε ένα βρόχο for (γραμμή 15) ο οποίος διατρέχει τις γραμμές του πίνακα δίνοντας στη μεταβλητή i τις τιμές από το ένα έως το 5. Στις γραμμές 8-13 ζητούνται τα στοιχεία του πίνακα από το πληκτρολόγιο. 1 program pistob30; 2 var 3 p: array[1..5, 1..5] of integer; 4 sum: integer; 5 i, j: integer; 6 7 begin 8 for i := 1 to 5 do 9 for j := 1 to 5 do 10 begin 11 write('dose to stoixeio [', i, ',', j, '] toy pinaka'); 12 readln(p[i,j]); 13 end; for i := 1 to 5 do 16 begin 17 sum := 0; 18 for j := 1 to 5 do 19 sum := sum + p[i,j]; 20 writeln('to athroisma tns grammis ', i, ' eivai ', sum); 21 end; 22 end. 31. Να γραφεί πρόγραμμα σε Pascal που θα διαβάζει χαρακτήρα προς χαρακτήρα ένα ορισμένο κείμενο και θα υπολογίζει και τυπώνει τη συχνότητα εμφάνισης κάθε γράμματος. Το πρόγραμμα αποθηκεύει το πλήθος των εμφανίσεων κάθε γράμματος σε δύο πίνακες έναν για τα πεζά και έναν για τα κεφαλαία (γραμμές 3-4). Η Pascal επιτρέπει τη χρησιμοποιήση οποιουδήποτε βαθμωτού τύπου δεδομένων ως δείκτη σε έναν πινακα και έτσι στους πίνακες αυτούς αντί για ακέραιοι δείκτες χρησιμοποιούνται οι ίδιοι οι χαρακτήρες που θέλουμε να μετρήσουμε, δηλαδή 'a'..'z' στον πρώτο και 'A'..'Z' στο δεύτερο. Η πρόθεση είναι το στοιχείο syxpeza['a'] να περιέχει το πλήθος των εμφανίσεων του χαρακτήρα 'a' κοκ. Στις γραμμές 8-11 γίνεται αρχικοποίηση στο μηδέν των μετρητών εμφανίσεων του κάθε γράμματος. Η ανάγνωση των χαρακτήρων γίνεται στις γραμμές σε ένα repeat-until βρόχο ο οποίος επαναλαμβάνεται μέχρι να ισχύσει η συνάρτηση eof (τέλος αρχείου). Σε περιβάλλοντα Windows ο χρήστης πρέπει να πατήσει Ctrl+Z ενώ σε UNIX Ctrl+D για να δηλώσει το τέλος του κειμένου. Στις γραμμές γίνεται η αύξηση του κατάλληλου μετρητή. Αν ο χαρακτήρας είναι πεζός ισχύει η συνθήκη της γραμμής 15 και αυξάνεται ο αντίστοιχος μετρητής του πίνακα syxpeza και αντίστοιχα γίνεται για τα κεφαλαία στις γραμμές Τέλος γίνεται η εμφάνιση των αποτελεσμάτων στην οθόνη. Στις γραμμές εμφανίζονται τα αποτελέσματα για τους πεζούς χαρακτήρες. Επειδή τα αποτελέσματα και για τους 26 χαρακτήρες του αλφαβήτου δεν 24

25 χωράνε σε μία γραμμή, το if της γραμμής 24 αλλάζει γραμμή στην οθόνη μετά το 'k' και το 'u'. Αντίστοιχα τυπώνονται οι μετρήσεις για τους κεφαλαίους στις γραμμές program pistob31; 2 var 3 syxpeza: array['a'..'z'] of integer; 4 syxkefalaia: array['a'..'z'] of integer; 5 c: char; 6 7 begin 8 for c := 'a' to 'z' do 9 syxpeza[c] := 0; 10 for c := 'A' to 'Z' do 11 syxkefalaia[c] := 0; repeat 14 read(c); 15 if (c >= 'a') and (c <= 'z') then 16 syxpeza[c] := syxpeza[c] else if (c >= 'A') and (c <= 'Z') then 18 syxkefalaia[c] := syxkefalaia[c] + 1; 19 until eof; for c := 'a' to 'z' do 22 begin 23 write(c, ':', syxpeza[c]:3, ' '); 24 if (c = 'k') or (c = 'u') then 25 writeln; 26 end; 27 writeln; for c := 'A' to 'Z' do 30 begin 31 write(c, ':', syxkefalaia[c]:3, ' '); 32 if (c = 'K') or (c = 'U') then 33 writeln; 34 end; 35 writeln; 36 end. 32. Να γραφεί πρόγραμμα σε Pascal που με τη χρήση της αναδρομής υπολογίζει το παραγοντικό των 10 πρώτων ακεραίων αριθμών. (Υπόδειξη: το παραγοντικό ενός αριθμού είναι το γινόμενο του αριθμού επί όλων των αριθμών μέχρι τον αριθμό αυτό, όπου k! = k (k 1)! και 0! = 1). Το πρόγραμμα είναι απλώς μια μετατροπή του αλγορίθμου που δίνεται στη σελίδα 69 του 25

26 βιβλίου. Η διαφορά του έγκειται στο ότι τυπώνει το παραγοντικό για κάθε αριθμό². 1 program pistob32; 2 3 function factorial(n: integer): LongInt; 4 begin 5 if n = 0 then 6 begin 7 factorial := 1; 8 writeln(' Paragovtiko(', n, ') = ', factorial); 9 end 10 else 11 begin 12 factorial := n * factorial(n-1); 13 writeln(' Paragovtiko(', n, ') = ', factorial); 14 end; 15 end; var 18 number: integer; 19 begin 20 factorial (10); 21 end. ²Σημειώστε ότι η συνάρτηση factorial δεν επιστρέφει integer αλλά LongInt. Ο λόγος είναι ότι στη standard Pascal ο τύπος integer δεν επαρκεί για να αποθηκεύσει την τιμή 10! καθώς έχει εύρος μέχρι την τιμή και το 10! είναι αρκετά μεγαλύτερο. Υποθέτω ότι στην πιστοποίηση δε θα υπάρχει πρόβλημα να γράψει κανείς απλώς integer 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10)

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ Γ.ΝΙΤΟΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τι είναι τα υποπρογράμματα Αυτόνομες μονάδες κώδικα Γραμμένα από τον χρήστη Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ Α3. α. (σελ. 183-184) Στοίβα: ώθηση, απώθηση Ουρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Pascal με παραδείγματα

Η Pascal με παραδείγματα ΗPascalμεπαραδείγματα GeorgeHadjikyriacou 2007 ghadjikyriacou@yahoo.com Περιεχόμενα Μάθημα1 Εισαγωγή Μάθημα2 Μεταβλητές Μάθημα3 ΠροτάσειςΕλέγχου Μάθημα4 Βρόγχοι Μάθημα5 Πίνακες Μάθημα6 Διαδικασίες Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Το υλικό του οδηγού έχει αντικατασταθεί από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z=

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z= ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ο ΗΓΙΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη Α και Β. ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ανοικτά είναι τα προβλήµατα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα στην πληροφορική

Το πρόβλημα στην πληροφορική Το πρόβλημα στην πληροφορική Γενικές έννοιες ΤΕΛΟΣ Ανάλυση Προβλήματος (1) Ορισμός Κατανόηση Σωστή διατύπωση από τον δημιουργό Σωστή ερμηνεία από αυτόν που αναλαμβάνει την επίλυση Δομή προβλήματος Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 1/58 A ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα