ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6634/ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών Φύ λαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.). Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπη ρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές δια τάξεις» (Α 7), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της από ΠΝΠ (Α 61), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4084/2012 (Α 190). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 της υπ αριθμ. 7001/2/1464 από απόφασης του Αρχηγού Ελ ληνικής Αστυνομίας «Ίδρυση Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκα ταστάσεων Κράτησης αλλοδαπών» (Β 3091). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 6634/ από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση της φύλαξης των εγκαταστάσεων χώρων κράτησης και σε προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας» (Β 3058), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμι ση των επιμέρους θεμάτων που αφορούν την εσωτερι κή διάρθρωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.), τη διαδικασία κράτησης των μη νομίμων μεταναστών που τελούν υπό καθεστώς νόμιμου περιορισμού της ελευθε ρίας τους στα Κέντρα προ αναχωρησιακής Κράτησης Αλλοδαπών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των κρα τουμένων αλλοδαπών, καθώς και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού των ως άνω Υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) Άρθρο 2 Στελέχωση Διάρθρωση 1. Οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) στελεχώνονται με το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό της Ελληνικής Αστυ νομίας και προσωπικό Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.). 2. Οι Υ.Φ.Ε.Κ.Α. διαρθρώνονται σε Κλιμάκια ως εξής: α. Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης. β. Κλιμάκιο Εσωτερικής Λειτουργίας. γ. Κλιμάκιο Φρούρησης και Εποπτείας. 3. Προϊστάμενοι των Κλιμακίων των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ορίζο νται Υπαστυνόμοι Α ή Β, Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλα κες και ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Κλιμακίων τους. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Κλιμακίου Διοικητικής Υποστήριξης Το Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι αρμόδιο για: α. την εξασφάλιση της γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης της Υπηρεσίας, β. τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Υπηρεσίας, την τήρηση του υπηρε σιακού αρχείου και των προβλεπομένων υπηρεσιακών βιβλίων σύμφωνα με τον κανονισμό αλληλογραφίας, γ. τον χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης της Υπηρεσίας, δ. την οικονομική διαχείριση, τη μέριμνα για την προ μήθεια και τη διαχείριση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των ειδών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, όπως είδη πρώτης ανάγκης, ένδυσης, σίτι σης, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, ιατροφαρμα κευτικού υλικού, κλινοσκεπασμάτων και γραφικής ύλης, ε. τη μέριμνα για τη συντήρηση της εγκατάστασης και την καλή λειτουργία των υποδομών αυτής,

2 25976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ. τη μέριμνα προμήθειας των προβλεπομένων «Ενη μερωτικών Δελτίων» και λοιπών φυλλαδίων ή άλλων εντύπων που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατουμένων αλλοδαπών, ώστε να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα σε επαρκή αντίτυπα σε όλες τις απαραίτητες γλώσσες, ζ. την τήρηση του αρχείου με τους ατομικούς φακέ λους των κρατουμένων, η. τη μέριμνα για την υποβολή σύμφωνα με την προ βλεπόμενη διαδικασία κάθε αιτήματος αλλοδαπού κρα τουμένου και θ. την ενημέρωση των συγγενών, των συνηγόρων, των προξενικών αρχών ή άλλων τρίτων που έχουν νόμιμο συμφέρον. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Κλιμακίου Εσωτερικής Λειτουργίας Το Κλιμάκιο Εσωτερικής Λειτουργίας, στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι αρμόδιο για: α. την κατάρτιση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλεί ας της εγκατάστασης και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργία της, β. την κατάρτιση των εσωτερικών διαταγών που ρυθμί ζουν ειδικότερα θέματα λειτουργίας της εγκατάστασης, γ. την εξασφάλιση νομικής υποστήριξης στους κρα τουμένους μέσω οργανώσεων ή άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα κρατουμένων αλλοδα πών, καθώς επίσης και διερμηνέων ή άλλου εξειδικευ μένου προσωπικού που μπορεί να παρέξει κατάλληλη υποστήριξη, δ. τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και Μ.Κ.Ο. ή άλλους επίσημους συλλογικούς φορείς που δραστηρι οποιούνται στην παροχή υποστήριξης σε κρατούμενους αλλοδαπούς, ε. την εξασφάλιση ιατρικού και νοσηλευτικού προσω πικού για την κάλυψη της απαιτούμενης υγειονομικής περίθαλψης των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής τους σε νοσοκομείο ή άλλο κατάλ ληλο νοσηλευτικό ίδρυμα, όταν αυτό είναι αναγκαίο, καθώς και την εξασφάλιση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών και στ. την προμήθεια του συσσιτίου στους κρατουμένους. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Κλιμακίου Φρούρησης και Εποπτείας Το Κλιμάκιο Φρούρησης και Εποπτείας, στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. και είναι αρμόδιο για: α. την παραλαβή των κρατουμένων αλλοδαπών και τη διενέργεια σωματικής έρευνας και έρευνας των αντι κειμένων που φέρουν αυτοί, β. την καταγραφή στα υπηρεσιακά αρχεία και τον ηλε κτρονικό υπολογιστή και την εν συνεχεία τακτοποίησή τους στα κρατητήρια, γ. τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ερευνών στα κρατητήρια, δ. την εσωτερική φρούρηση των εγκαταστάσεων και την εν γένει διαχείριση των κρατουμένων αλλοδαπών μέσα στα κρατητήρια, ε. την εξωτερική φρούρηση των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας για την αποτροπή τυχόν απόδρασης ή άλλων παράνομων ενεργειών και καταστάσεων, στ. τη συγκρότηση και στελέχωση μίας ή και περισσό τερων ομάδων επιχειρησιακής ετοιμότητας από ειδικά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο αστυνομικό προσωπικό της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση έκτακτων και βίαι ων περιστατικών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το προσωπικό φύλαξης και ζ. την τήρηση και αποκατάσταση της τάξης και της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, ζητώντας την συνδρομή λοιπών αστυνομικών δυνάμεων (ΔΙ.Α.Τ. κ.λπ.), όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) Άρθρο 6 Βασικές Αρχές λειτουργίας 1. Οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση για την φύλαξη των κρατουμένων, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο του Κλιμακίου Φρούρησης και Εποπτείας λει τουργεί το Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας. 2. Στις εγκαταστάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. κρατούνται αλ λοδαποί με διαταγή της Αρχής που υπόκεινται σε δια δικασία επαναπατρισμού (απέλασης/επιστροφής). 3. Το προσωπικό της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητας και την προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των κρατουμένων αλλοδαπών, όπως αυτά ορίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Τα καθήκοντα και το ωράριο εργασίας του προ σωπικού καθορίζονται από τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και στο πλαίσιο των ισχυουσών κάθε φορά διατάξεων. 5. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ανατίθεται με διαταγή των Διευθυντών των οικείων Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών, καθώς και του Διευθυντή της Δι εύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε αρμόδιο προς τούτο Υποδιευθυντή της Υπηρεσίας τους. 6. Οι κρατούμενοι που εγκλείονται στις εγκαταστάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο αποσκευών. 7. Οι κρατούμενοι αλλοδαποί επιτρέπεται να δέχονται επισκέψεις συγγενών ή τρίτων σε ημέρες και ώρες που καθορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Οι επισκέπτες ελέγχονται κατά την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους χώρους κράτησης των εγκαταστά σεων χωρίς άδεια και συνοδεία της φρουράς. 8. Οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να γνωστοποιούν στους κρατούμενους τις επισκέψεις εκπροσώπων συλ λογικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικής συμπαράστασης και πραγματοποιούνται με τη συγκατάθεσή τους, τηρώ ντας τις διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους κανόνες ασφαλείας των κρατητηρίων. 9. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειών είναι αρμόδιες για την εποπτεία και την παρακολούθηση των κρατουμένων στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών αναφορικά με θέματα υγείας και κοινωνικής αρωγής, καθώς και για τη διενέρ γεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και υγιεινής των εγκαταστάσεων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Συνθήκες κράτησης Οι αλλοδαποί που κρατούνται στις εγκαταστάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α.: α. τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και ειδικότερα τους παρέχεται στέγαση με κατάλληλο φω τισμό, θέρμανση, κλιματισμό και αερισμό, σε περιβάλ λον ασφάλειας. Επίσης παρέχεται σίτιση, αναγκαίος ρουχισμός εφόσον τούτο δεν μπορεί να καλυφθεί από τους ίδιους, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, β. προαυλίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η χρονική διάρκεια του προαυλισμού καθορίζεται με το ωρολόγιο πρόγραμμα του άρθρου 10, γ. συμμετέχουν σε κατάλληλες δραστηριότητες για την κάλυψη ψυχαγωγικών αναγκών, δ. ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώ σεις τους, σε γλώσσα που κατανοούν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ε. έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη, στ. έχουν πρόσβαση σε νομική υποστήριξη, ζ. τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείρισης, η. διατηρούν κατά το δυνατόν την οικογενειακή τους ενότητα και θ. διατηρούν επαφή με κοινωνικούς φορείς και ορ γανώσεις. Άρθρο 8 Κανόνες σχετικά με την παραμονή 1. Για κάθε αλλοδαπό κρατούμενο που παραμένει στις εγκαταστάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. καταρτίζεται και τηρείται ατομικός φάκελος ο οποίος τηρείται στο Κλιμάκιο Δι οικητικής Υποστήριξης. Στον φάκελο αυτό περιλαμβά νονται τα στοιχεία ταυτότητας του, φωτογραφία του, στοιχεία που αφορούν την παραμονή του στην εγκα τάσταση, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. 2. Οι γυναίκες και οι ανήλικοι κρατούμενοι που παρα μένουν στην εγκατάσταση, διαμένουν σε χώρους ξεχω ριστούς, κατάλληλους για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταφοράς τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. 3. Τα μέλη οικογενειών δικαιούνται να απολαμβάνουν οικογενειακή ζωή εντός της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 4. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη φροντίδα των βρεφών και νηπίων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικα σίες μεταφοράς τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. 5. Τα δικαιώματα των κρατουμένων αλλοδαπών είναι απολύτως σεβαστά από το προσωπικό της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., ενώ λαμβάνονται υπόψη τυχόν πολιτισμικές, θρησκευ τικές, φυλετικές ή άλλες ιδιαιτερότητες τους. Άρθρο 9 Διαδικασία εισαγωγής κρατουμένων Κατά τον εγκλεισμό των κρατουμένων αλλοδαπών στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α., τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες: α. παραλαμβάνονται από τον αξιωματικό υπηρεσίας με υπηρεσιακό σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας τους, ο λόγος κράτησης, αν εί ναι ύποπτοι απόδρασης, αν είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό τους ή άλλους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το χρόνο κράτησης. Σε περίπτωση που είχαν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις ή νοσηλεία προτού εγκλειστούν στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α., πρέπει να συνοδεύονται με τα σχετικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η κατάστασή τους καθώς και τυχόν φαρμακευτική αγωγή, β. υποβάλλονται σε σωματική έρευνα σε ειδικά δια μορφωμένο χώρο, καθώς επίσης σε έρευνα αντικειμένων και αποσκευών, γ. αφαιρούνται, για λόγους ασφαλείας, χρήματα, τι μαλφή και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα φέρουν οι κρατούμενοι, εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 11 του παρόντος, τα οποία και φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ή χρηματοκιβώτιο και καταχω ρούνται στο Βιβλίο Κρατουμένων. Τα αφαιρούμενα είδη αποδίδονται στους κρατουμένους κατά την αποχώρησή τους από το Κέντρο Κράτησης, δ. ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώ σεις τους εντός της εγκατάστασης της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., καθώς και για τους χώρους όπου είναι ανηρτημένα τα τηλέ φωνα, τα πληροφοριακά δελτία και λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια Διεθνών Οργανισμών και άλλων επίσημων συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην υπο στήριξη των κρατουμένων αλλοδαπών, ε. εξετάζονται για προληπτικούς λόγους στο ιατρείο της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. από ιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, στ. εγκλείονται σε ξεχωριστούς χώρους κράτησης, κρατούμενοι οι οποίοι χρήζουν ειδικής μεταχείρισης ή επιδεικνύουν επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά, ζ. υποβάλλουν στον αξιωματικό υπηρεσίας υπεύθυ νη δήλωση με τα στοιχεία ενός συγγενικού ή φιλικού τους προσώπου που επιθυμούν να τους επισκέπτονται κατά την κράτησή τους, εφόσον στερούνται συγγενικών προσώπων πρώτου ή δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, η. τα συνοδευόμενα ανήλικα τέκνα του κρατούμενου αλλοδαπού, τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του κρα τούμενου, παραμένουν σε ειδικό χώρο κράτησης με τους γονείς τους, ώστε να εξασφαλίζονται και να ικανοποι ούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους, θ. λαμβάνουν ατομικά είδη υγιεινής, καθαριότητας και κλινοσκεπάσματα και ι. εγκλείονται με συνοδεία του προσωπικού φύλαξης στο κελί όπου έχει οριστεί από τον αξιωματικό υπη ρεσίας, Άρθρο 10 Ωρολόγιο πρόγραμμα κρατουμένων 1. Με ευθύνη των διοικητών των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. καταρτίζεται ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των εγκαταστάσεων για τους κρατουμένους. 2. Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. 3. Επιτρέπεται, με απόφαση του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., η τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θρησκευτικές εορτές, αργίες, κ.λπ.) ή εφόσον άλλοι λό γοι το επιβάλλουν. Άρθρο 11 Επιτρεπόμενα είδη 1. Ο κρατούμενος μπορεί να έχει στο κελί του αντικεί μενα ή είδη άμεσης και καθημερινής χρήσης, τα οποία

4 25978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δεν υπερβαίνουν σε όγκο το μέγεθος μιας βαλίτσας κανονικού τύπου, χωρίς μεταλλικά ελάσματα. Ειδικό τερα, ο κρατούμενος επιτρέπεται να έχει: α. τα απολύτως απαραίτητα σε αριθμό ρούχα, υπο δήματα και εσώρουχα, εφόσον δεν έχουν εξαρτήματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συγκρατουμένων, του προσωπικού. καθώς και την ασφάλεια των εγκα ταστάσεων, β. ένα θρησκευτικό σύμβολο, σύμφωνα με τις θρη σκευτικές του πεποιθήσεις, γ. οδοντόβουρτσα, πλαστικές ξυριστικές μηχανές και αναπτήρα τύπου BIC, δ. γυαλιά οφθαλμικών παθήσεων, ε. μικρό νυχοκόπτη χωρίς μαχαιράκι, στ. χαρτιά, μολύβια, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά σε περιορισμένο αριθμό, ζ. πετσέτες και κουβέρτες, η. ελαστική ζώνη υποστήριξης της μέσης, ζώνη για κοίλη, πατερίτσες, και άλλα ορθοπεδικά είδη ύστερα από άδεια του ιατρού της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., θ. φάρμακα, κυρίως παθολογικά και παραφαρμακευτι κά είδη, κατόπιν αδείας του ιατρού της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., ι. διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, ή άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου του, κατόπιν έγκρισης του αξιωματικού υπηρεσίας και ια. κάθε είδος που δύναται να προμηθευτεί από το πρατήριο καντίνα της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 2. Ατομικά είδη ή άλλα αντικείμενα των οποίων η κατο χή και χρήση δεν επιτρέπεται, παραδίδονται προς φύλα ξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στον ειδικό αυτό χώρο παραδίδονται και είδη των οποίων η χρήση επιτρέπεται αλλά δεν χρησιμοποιούνται από τον κρατούμενο. Άρθρο 12 Ατομική υγιεινή και καθαριότητα των χώρων κράτησης 1. Οι κρατούμενοι επιμελούνται, με μέριμνα της φρου ράς κρατητηρίων, της ατομικής τους υγιεινής και κα θαριότητας, με είδη που χορηγούνται από την φρουρά κρατητηρίων, ώστε να διασφαλίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό οι συνθήκες υγιεινής τους. 2. Οι κρατούμενοι υποχρεούνται να τηρούν τους όρους ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και να διατηρούν καθαρά τα είδη ρουχισμού, τα κλινοσκεπάσματα και τους χώρους διαβίωσής τους. 3. Στους χώρους των κρατητηρίων λειτουργούν επαγ γελματικά πλυντήρια και στεγνωτήρια για την πλύση και απολύμανση των ειδών κλινοστρωμνής και ιματισμού των κρατουμένων. 4. Οι χώροι των κρατητηρίων καθαρίζονται από ιδιω τικό συνεργείο καθαρισμού, σε καθημερινή βάση, υπό την επίβλεψη της φρουράς κρατητηρίων. 5. Γενική καθαριότητα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα. 6. Απολύμανση, μυοκτονία, απεντόμωση πραγματο ποιείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη. Άρθρο 13 Ιατρική μέριμνα 1. Στους κρατούμενους εξασφαλίζεται η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική διά γνωση και στήριξη από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του δημοσίου ή Μ.Κ.Ο. ή άλλων οργανισμών και φορέων. 2. Οι ασθενείς κρατούμενοι εξετάζονται στο ιατρείο της εγκατάστασης και σε συντρέχουσα περίπτωση χο ρηγείται σε αυτούς κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ο ιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει τη λήψη ιατρικού ιστο ρικού, γενική κλινική εξέταση και εργαστηριακό έλεγ χο με σκοπό να ανιχνευθούν τυχόν λοιμώδη νοσήματα (φυματίωση, σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, δερ ματοπάθειες) ή άλλες μεταδιδόμενες ασθένειες. Επιπρό σθετα, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό επιλαμβάνεται για την έγκαιρη διάγνωση ψυχικών διαταραχών και την αναγκαία παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 3. Τα περιστατικά των αλλοδαπών κρατουμένων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους ιατρούς της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. παραπέμπονται για νοσηλεία ή για εξέταση συνοδεία αστυνομικών σε εφημερεύον νοσοκομείο ή άλλο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία τους, η αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία υπαγωγής αναλαμβάνει τη φρούρηση του αλλοδαπού, μέχρι τον επανεγκλεισμό του στα κρατη τήρια της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 4. Για τη διευκόλυνση του έργου της ιατρικής ομάδας, διαμορφόνωνται και εξοπλίζονται ειδικοί χώροι κατάλ ληλοι για τη χρήση τους ως ιατρεία. 5. Για την αντιμετώπιση έκτακτου και σοβαρού περι στατικού ασθένειας κρατουμένου το ιατρικό, νοσηλευτι κό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό μεταβαίνει άμεσα συνοδεία της φρουράς στους χώρους κράτησης προ κειμένου να παράσχει την αναγκαία ιατρική φροντίδα. 6. Οι κρατούμενοι που πάσχουν από λοιμώδη νοσή ματα ή ψυχικές διαταραχές, μεταφέρονται σε ξεχωρι στό χώρο κράτησης, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη προς διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των ιδίων, των συγκρατουμένων τους και του προσωπικού. 7. Για κάθε κρατούμενο ασθενή τηρείται εντός του ιατρείου φάκελος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα ιατρικά δεδομένα που τον αφορούν. Άρθρο 14 Δραστηριότητες ψυχαγωγία 1. Στις εγκαταστάσεις των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. λειτουργεί δα νειστική βιβλιοθήκη, το περιεχόμενο της οποίας συνε χώς εμπλουτίζεται με νέα ξενόγλωσσα βιβλία. Επίσης, εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάγνωσης εφημερίδων και περιοδικών που τους εφοδιάζουν οι συγγενείς τους στο επισκεπτήριο. 2. Επιτρέπεται η επικοινωνία των κρατουμένων μεταξύ τους και η ενασχόλησή τους με ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες (επιτραπέζια παιχνίδια, συζητήσεις κ.λπ.). 3. Στους ανήλικους κρατούμενους επιτρέπεται συ χνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις υπόλοιπες ομάδες κρατουμένων (άνδρες γυναίκες) η έξοδος από τα κελιά τους με σκοπό την συναναστροφή τους με τους υπόλοιπους ανηλίκους κρατούμενους. 4. Για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των θρησκευ τικών καθηκόντων των μουσουλμάνων κρατουμένων τοποθετούνται σε διάφορα σημεία των κρατητηρίων πυξίδες (compass), που προσδιορίζουν την κατεύθυνση της Μέκκας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 15 Προαυλισμός 1. Ο προαυλισμός των κρατουμένων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε κατάλληλα διαμορφω μένο χώρο και η χρονική του διάρκεια καθορίζεται με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη των διοικητών των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 2. Ο προαυλισμός ενεργείται για τους άνδρες, τις γυναίκες και τους ανηλίκους σε ανεξάρτητους μεταξύ τους χώρους. Άρθρο 16 Σίτιση διατροφή 1. Σε όλους τους κρατουμένους παρέχεται καθημε ρινά σίτιση σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 2. Το πρόγραμμα του συσσιτίου καταρτίζεται από τον ιατρό και τον διοικητή των εγκαταστάσεων των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. με βάση τα πρότυπα διαιτολογίας, λαμβάνο ντας υπόψη τις πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερό τητες των κρατουμένων καθώς και τυχόν ειδική δίαιτα για τους ασθενείς κρατουμένους. 3. Απαγορεύεται η προμήθεια των κρατουμένων με είδη διατροφής από οικείους τους. Άρθρο 17 Επισκέψεις 1. Οι προσωρινά κρατούμενοι αλλοδαποί δικαιούνται να δέχονται επισκέψεις συγγενών τους μέχρι δευτέ ρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Σε περίπτωση ελλείψεως των ανωτέρω προσώπων, επιτρέπεται να δέχονται την επίσκεψη άλλου συγγενούς ή φιλικού τους προσώπου που οι ίδιοι δηλώνουν εκ των προτέρων στη φρουρά κρατητηρίων των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 2. Η διάρκεια της επίσκεψης ορίζεται με διαταγή του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και τις υπηρεσιακές δυνατότητες. 3. Οι επισκέπτες που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις υποβάλλονται σε έλεγχο ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών και αντικειμένων. 4. Η επικοινωνία των επισκεπτών με τους προσω ρινά κρατούμενους αλλοδαπούς γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της αίθουσας επισκεπτηρίου. 5. Κατά το επισκεπτήριο επιτρέπεται η προσκόμιση τσιγάρων, τηλεκαρτών και ειδών ατομικής υγιεινής στους κρατουμένους, τα οποία ελέγχονται από το προ σωπικό της φρουράς κρατητηρίων. 6. Στους χώρους του επισκεπτηρίου δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και το κάπνισμα. 7. Οι ημέρες και οι ώρες του επισκεπτηρίου καθο ρίζονται με διαταγή των διοικητών των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Σε έκτακτες περιπτώσεις και ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών, το επισκεπτήριο μπορεί να παραταθεί με διαταγή του διοικητή ύστερα από πρόταση του αξιω ματικού υπηρεσίας των εγκαταστάσεων. Άρθρο 18 Πρόσβαση εκπροσώπων διεθνών επιτροπών εθνικών αρχών ελέγχου των χώρων κράτησης και φορέων προστασίας δικαιωμάτων των αλλοδαπών κρατουμένων 1. Η πρόσβαση και επικοινωνία εκπροσώπων των αρ μοδίων διεθνών ή εθνικών φορέων ελέγχου των χώρων κράτησης, καθώς και φορέων προστασίας των δικαι ωμάτων των κρατουμένων με τους κρατούμενους αλ λοδαπούς, δεν υπόκειται σε περιορισμούς, πέραν του ελέγχου ασφαλείας, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να γνωστοποιούν στους κρατούμενους τις επισκέψεις και μόνο με τη συγκατάθεσή τους να επι τρέπουν αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη ρουμένων των κανόνων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Άρθρο 19 Πρόσβαση επικοινωνία με δικηγόρους 1. Κάθε κρατούμενος αλλοδαπός δικαιούται την επί σκεψη του δικηγόρου του. 2. Η διάρκεια της επικοινωνίας του δικηγόρου με τον κρατούμενο αλλοδαπό που εκπροσωπεί, δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς πέραν αυτών που επιβάλ λονται για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και των κανόνων λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 3. Η επικοινωνία του δικηγόρου με τον κρατούμενο αλλοδαπό που εκπροσωπεί είναι ακώλυτη και προϋ ποθέτει την επίδειξη της επαγγελματικής ταυτότητας στη φρουρά κρατητηρίων. Η εντολή εκπροσώπησης, όταν δεν είναι έγγραφη, τεκμαίρεται από την εκ μέρους του δικηγόρου γνώση των στοιχείων ταυτότητας του κρατουμένου αλλοδαπού (ονοματεπώνυμο, υπηκοότη τα) και τη σχετική προφορική δήλωση του τελευταίου προς τη φρουρά κρατητηρίων. Η επικοινωνία γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της αίθουσας επισκεπτηρίου. Άρθρο 20 Επικοινωνία με εκπροσώπους Διπλωματικών Προξενικών Αρχών 1. Οι κρατούμενοι αλλοδαποί επιτρέπεται να δέχονται την επίσκεψη εκπροσώπων διπλωματικών ή προξενικών αρχών τις ημέρες της εβδομάδας που καθορίζονται από τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ή εκτάκτως κατόπιν σχετικού αιτήματος του εκπροσώπου. 2. Η επικοινωνία του εκπροσώπου της διπλωματικής ή προξενικής αρχής με τους κρατούμενους αλλοδαπούς που εκπροσωπούν γίνεται στους ειδικά διαμορφωμέ νους χώρους της αίθουσας επισκεπτηρίου ή εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος σε άλλο χώρο των εγκαταστά σεων που ορίζεται κατά περίπτωση. Άρθρο 21 Τηλεφωνική επικοινωνία 1. Η τηλεφωνική επικοινωνία των κρατουμένων αλλο δαπών πραγματοποιείται εντός των χώρων κράτησης από καρτοτηλέφωνα που είναι τοποθετημένα με ευθύνη της Υπηρεσίας. Ο αριθμός των καρτοτηλεφώνων πρέπει να εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες των κρατουμένων. 2. Ο χρόνος χρήσης των καρτοτηλεφώνων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των κρατουμένων. 3. Σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων που αφορούν συγγενείς των κρατουμένων (θάνατος, ασθένεια κ.λπ.), μετά την επιβεβαίωση του γεγονότος από την υπηρε σία, ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος διευκολύνεται να επικοινωνήσει οποιαδήποτε ώρα τηλεφωνικά με τους συγγενείς του.

6 25980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων αλλά και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής από τους κρατουμένους απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. 5. Οι κρατούμενοι μπορούν να αγοράζουν τηλεκάρτες από το πρατήριο καντίνα των εγκαταστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύνανται να τους χορηγούνται από την Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ Άρθρο 22 Δικαιώματα Κρατουμένων Οι κρατούμενοι αλλοδαποί στα κέντρα κράτησης δι καιούνται: α. ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και στήριξης, β. απρόσκοπτης άσκησης των θρησκευτικών καθη κόντων τους, εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες ασφαλείας των κρατητηρίων, γ. να μην υπόκεινται διακριτικής μεταχείρισης, δ. να δέχονται επισκέψεις από μέλη της οικογενείας τους ή τρίτους που ζουν εκτός των κέντρων κράτησης, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφάλειας. Οι ώρες και ο χώρος των επισκέψεων ορίζονται από τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., ε. να επικοινωνούν με Υπηρεσίες, διεθνείς οργανι σμούς και οργανώσεις, για τη διεκπεραίωση ζητημάτων που τους αφορούν, στ. πρόσβασης σε αλληλογραφία ή τηλεφωνική επι κοινωνία. Προς τούτο παρέχεται κάθε δυνατή διευκό λυνση. Η αλληλογραφία και κάθε μορφή επικοινωνίας είναι απαραβίαστη, ζ. πρόσβασης σε δικηγόρο, και σε περίπτωση αδυνα μίας, παροχή νομικής υποστήριξης, η. επικοινωνίας με τις προξενικές αρχές της χώρας τους εφόσον το επιθυμούν, θ. αναφοράς στη διοίκηση της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., προφορικής ή έγγραφης, η οποία εξετάζεται χωρίς καθυστέρηση από τον διοικητή της, ι. του απολύτου σεβασμού της προσωπικότητας τους και της ακώλυτης άσκησης των δικαιωμάτων τους, ια. να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α. για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σε γλώσσα που κατανοούν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιβ. να λαμβάνουν από τη φρουρά κρατητηρίων τα απα ραίτητα είδη για την ατομική υγιεινή και καθαριότητα, ιγ. να λαμβάνουν κατάλληλη διατροφή με μέριμνα της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., τρεις φορές την ημέρα και ιδ. να ενημερώνονται με εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία που εφοδιάζονται κατά το επισκεπτήριο, καθώς επίσης να έχουν πρόσβαση στην δανειστική βιβλιοθήκη. Άρθρο 23 Υποχρεώσεις Κρατουμένων 1. Οι κρατούμενοι αλλοδαποί υποχρεούνται: α. να συμμορφώνονται με τις εντολές και υποδεί ξεις της φρουράς κρατητηρίων, να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ιδίων και των λοιπών κρατουμένων ή την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, β. να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής, να φρο ντίζουν για την καθαριότητα και την τακτοποίηση των ατομικών τους ειδών, των χώρων κράτησης και των κοινόχρηστων χώρων των εγκαταστάσεων και να μην προκαλούν φθορές στα αντικείμενα και στις εγκατα στάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., γ. να τηρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα των κρατητη ρίων σε ότι αφορά τη λήψη των γευμάτων, την ιατρική εξέταση και το επισκεπτήριο, δ. να σέβονται τους συγκρατουμένους τους και να συμπεριφέρονται προς αυτούς και το προσωπικό με κόσμιο τρόπο, ε. να συνεργάζονται με το προσωπικό της φρουράς κατά την υποβολή τους σε κάθε είδους έρευνα (τακτική, έκτακτη, σωματική και ατομικών ειδών), στ. να σέβονται τις φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτισμι κές και εθνικές ιδιαιτερότητες των συγκρατουμένων τους, ζ. να μην φωνασκούν, τραγουδούν και γενικά θορυ βούν, ώστε να ενοχλούν τους συγκρατουμένους τους, η. να παραδίδουν προς φύλαξη τα χρήματα και τιμαλ φή κατά την είσοδό τους στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α., εκτός ενός μικρού χρηματικού ποσού για την κάλυψη των καθημε ρινών τους αναγκών εντός των κρατητηρίων, θ. να φυλάσσουν στο κελί τους το επιτρεπόμενο χρη ματικό ποσό, προσωπικά αντικείμενα ή είδη άμεσης και καθημερινής χρήσης τους, ι. να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, ακόμη και παρά τη θέλησή τους, αν υπάρχει υπόνοια μεταδοτικού νοσήματος ή άλλης ασθένειας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κρατητηρίων, ια. να μην κατέχουν και χρησιμοποιούν με οποιονδήπο τε τρόπο απαγορευμένα από το νόμο και τον παρόντα κανονισμό είδη, ιβ. να είναι σύντομοι όταν χρησιμοποιούν τα καρτοτη λέφωνα και να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας, ιγ. να μην παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τον τεχνητό φωτισμό του κελιού ή του θαλάμου τους και να διευκολύνουν την καταμέτρηση και τον οπτικό έλεγχο και ιδ. οι ασθενείς κρατούμενοι να ακολουθούν τις οδηγί ες των ιατρών και να λαμβάνουν την ιατροφαρμακευτική αγωγή που τους έχει χορηγηθεί. 2. Είναι δυνατή η λήψη με διαταγή του Διοικητή της Υπηρεσίας περιοριστικών μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, προστασίας της σωματικής ακε ραιότητας του κρατουμένου αλλοδαπού ή άλλων προ σώπων που ευρίσκονται στην εγκατάσταση ή πρόληψης αναταραχών και αποτροπής φθορών σε αυτήν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 24 Γενικά καθήκοντα προσωπικού 1. Οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) στελεχώνονται με το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό της Ελληνικής Αστυ νομίας και προσωπικό Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.). 2. Το προσωπικό των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια της εγκατάστασης και την εύρυθμη λει τουργία της Υπηρεσίας, καθώς και για την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων αλλοδαπών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το προσωπικό επιλαμβάνεται και ενημερώνει άμεσα το διοικητή για κάθε πρόβλημα το οποίο προκύπτει ανα φορικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης και τη δια βίωση και συμπεριφορά των κρατουμένων αλλοδαπών. 4. Το προσωπικό οφείλει να ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τον αρμόδιο ιατρό σχετικά με έκτακτα περιστα τικά τα οποία αφορούν την υγεία των αλλοδαπών που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 5. Το προσωπικό απαγορεύεται να εγκαταλείπει τη θέση του χωρίς προηγούμενη άδεια ή αντικατάσταση. Άρθρο 25 Κανόνες συμπεριφοράς και υποχρεώσεις 1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις των π.δ. 254/2004 «Κώδικας δεο ντολογίας του Αστυνομικού» και 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπη ρεσιών», καθώς και τις εκδοθείσες εγκυκλίους, διαταγές και εγχειρίδια που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώμα τα, τη μεταχείριση και τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ιδίως, το ως άνω προσωπικό των Υ.Φ.Ε.Κ.Α.: α. ενεργεί με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια, β. σέβεται και προστατεύει τα κατοχυρωμένα δικαι ώματα των κρατουμένων αλλοδαπών όπως αυτά ορί ζονται στις ισχύουσες διατάξεις, γ. χρησιμοποιεί τα αναγκαία κατά περίπτωση μέσα για την αποκατάσταση της τάξης στους χώρους κράτησης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, αποφεύγο ντας κάθε αδικαιολόγητη ενέργεια και υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου, δ. συμπεριφέρεται με ευγένεια, επιδεικνύοντας ζήλο και προθυμία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα των ενεργειών του την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ε. εκτελεί πιστά τις εντολές του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και του αξιωματικού υπηρεσίας και ευθύνεται για τη μη ή πλημμελή εκτέλεσή τους, στ. τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για πληροφορίες και γεγονότα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, ζ. συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του και το προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. και παρέχει τη συνδρομή του, οσάκις αυτή κρίνεται αναγκαία, η. απαγορεύεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να συνομιλεί ή να συναλλάσσεται με κρατουμένους αν δεν υπάρχει ανάγκη και να φέρει κάθε αντικείμενο πέραν των προβλεπομένων για την υπηρεσία που εκτελεί, θ. στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων του, οφείλει να απομονώνει, να απαξιώνει και να μην επι τρέπει συμπεριφορές και πράξεις που ενέχουν στοιχεία ρατσισμού, διάκρισης ή ξενοφοβίας και ι. απαγορεύεται να εκδηλώνει οποιασδήποτε μορφής ρατσιστική, βίαιη, απάνθρωπη ή ταπεινωτική συμπερι φορά σε βάρος κρατουμένων. Τυχόν εκδήλωση τέτοιας συμπεριφοράς, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και λοιπών κυρώσεων συνεπάγεται και την άμεση απομά κρυνση από την Υπηρεσία. 2. Το προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. που διατίθεται για την παρο χή υπηρεσιών φύλαξης των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται ιδίως: α. να συμπεριφέρεται με σεβασμό στην προσωπικό τητα και στα δικαιώματα των κρατουμένων αλλοδαπών όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις, β. να ενεργεί με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια, γ. να συμπεριφέρεται με ευγένεια, επιδεικνύοντας ζήλο και προθυμία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, δ. να εκτελεί τις εντολές του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και του αξιωματικού υπηρεσίας, ε. να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για πληροφορίες και γεγονότα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση της εργασίας του, στ. να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του και το αστυνομικό προσωπικό και παρέχει τη συν δρομή του, οσάκις αυτή κρίνεται αναγκαία, ζ. να μην συνομιλεί, να μην συναλλάσσεται με κρα τουμένους, αν δεν υπάρχει ανάγκη, και να μην φέρει αντικείμενα πέραν των προβλεπομένων για την υπηρε σία που εκτελεί, η. να απομονώνει, να απαξιώνει και να μην επιτρέπει συμπεριφορές και πράξεις που ενέχουν στοιχεία ρατσι σμού, διάκρισης ή ξενοφοβίας και θ. να μην εκδηλώνει οποιασδήποτε μορφής ρατσιστι κή, βίαιη, απάνθρωπη ή ταπεινωτική συμπεριφορά σε βάρος κρατουμένων. Τυχόν εκδήλωση τέτοιας συμπερι φοράς, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και λοιπών κυρώσεων συνεπάγεται και την άμεση απομάκρυνση από την Υπηρεσία. Άρθρο 26 Στολή Οπλισμός Προσωπικού 1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α., κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, φέρει την προ βλεπόμενη στολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Το προσωπικό των Ι.Ε.Π.Υ.Α. των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. φέρει υποχρεωτικά την προβλεπόμενη στολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ως άνω προσωπικό όταν εκτελεί καθήκοντα εσωτερικής φύλαξης της εγκατά στασης φέρει εξάρτυση με ασύρματο, χειροπέδες και σφυρίχτρα και όταν εκτελεί καθήκοντα εξωτερικής φρούρησης της εγκατάστασης φέρει ατομικό οπλισμό και εξάρτυση με ασύρματο, χειροπέδες και σφυρίχτρα, τα οποία παραλαμβάνει από τον αξιωματικό υπηρεσίας της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. για την εκτέλεση της υπηρεσίας του και τα παραδίδει μετά τη λήξη αυτής. Άρθρο 27 Καθήκοντα Διοικητή Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Ως Διοικητής Υπηρεσίας Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) τοποθετείται αξιωμα τικός της Ελληνικής Αστυνομίας που κατέχει το βαθμό του Αστυνόμου Α ή του Αστυνόμου Β ο οποίος, έχει τα καθήκοντα του άρθρου 32 του π.δ.141/1991 (Α 58) ως προς τη διοίκηση και την ειδική αποστολή της Υπηρε σίας και επιπλέον: α. παρακολουθεί τη λειτουργία του Κέντρου Κράτη σης και παρεμβαίνει άμεσα για την αντιμετώπιση και διευθέτηση οποιουδήποτε περιστατικού διαταράσσει ή απειλεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, β. εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό της Υπηρεσίας στην εκπλήρωση της απο στολής του,

8 25982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. αναφέρει άμεσα στον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή ή στον αρμόδιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των Κέντρων Κράτησης της οικείας Διεύθυνσης Υποδιευθυ ντή για κάθε σοβαρό ή έκτακτο περιστατικό το οποίο συμβαίνει στο Κέντρο Κράτησης και ιδίως για περι πτώσεις ρατσιστικής συμπεριφοράς του προσωπικού σε βάρος των κρατουμένων, σοβαρών μολυσματικών ή αιφνίδιων ασθενειών, εκδήλωσης ή απειλής εκδήλωσης βίαιων γεγονότων, καθώς και για τις καταγγελίες που υποβάλλουν οι κρατούμενοι, δ. συνεργάζεται με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς προς το σκοπό αποτελεσματικότερης εκπλήρω σης της αποστολής της Υπηρεσίας, ε. μεριμνά για την πλήρη ενημέρωσή του επί όλων των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του οικείου Κέντρου Κράτησης και ιδίως επί θεμάτων ασθενειών των κρατουμένων και ασφάλειας της εγκατάστασης και παρεμβαίνει άμεσα για τη διευθέτησή τους, στ. σχεδιάζει την καθημερινή διάταξη της Υπηρεσίας και καθοδηγεί το προσωπικό για την αποτελεσματικό τερη εκπλήρωση των καθηκόντων του, ζ. παρακολουθεί τη συμπεριφορά του προσωπικού της Υπηρεσίας έναντι των κρατουμένων και παρεμβαίνει άμεσα, προβαίνοντας στις προβλεπόμενες δικονομικές και πειθαρχικές ενέργειες σε βάρος των υπαιτίων, σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης ρατσιστικής, βίαιης ή ανάρ μοστης συμπεριφοράς, η. δίδει οδηγίες στο προσωπικό της Υπηρεσίας του για τον τρόπο χειρισμού των δυστροπούντων κρατου μένων και των κρατουμένων που επιδεικνύουν επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά, θ. ορίζει τους Προϊσταμένους των Κλιμακίων, ι. μεριμνά για την ορθή και απαρέγκλιτη εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης από το προσωπικό της Υπηρεσίας και φροντίζει για την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, ια. εγκρίνει τα αιτήματα τρίτων προσώπων για επίσκε ψη στο Κέντρο Κράτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις ισχύουσες διατάξεις, ιβ. φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοι νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του αστυνομικού προσωπικού και του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α. καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας και ιγ. εκτελεί κάθε άλλο έργο που του ανατίθεται στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του. Άρθρο 28 Καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 1. Ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας στις Υ.Φ.Ε.Κ.Α. διατίθενται βαθμοφόροι της Ελληνικής Αστυνομίας από το βαθμό του Αρχιφύλακα μέχρι και του Υπαστυνόμου Α, οι οποίοι έχουν τα οριζόμενα από το άρθρο 60 του π.δ. 141/1991 καθήκοντα, σε σχέση με την αποστολή της Υπηρεσίας τους και επιπλέον: α. παραλαμβάνουν τους αλλοδαπούς που εγκλείονται στα κρατητήρια και μεριμνούν για την καταγραφή και τον έλεγχό τους, καθώς και για τη φύλαξη των προσω πικών αντικειμένων που τους παραδίδονται, β. μεριμνούν για την ιατρική εξέταση, καθώς και για την παροχή άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αλλοδαπούς που παραλαμβάνουν, εφόσον αυτό απαιτείται και το διαχωρισμό εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γ. επιβλέπουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία και την καθαριότητα του Κέντρου Κράτησης καθώς και για την κατάσταση, παράδοση, παραλαβή και ασφαλή φύλαξη του οπλισμού της Υπηρεσίας, δ. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή για κάθε έκτακτο, σοβαρό ή ιδιαίτερο γεγονός που συμβαίνει εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου Κράτησης, ε. επιβλέπουν το προσωπικό φύλαξης των εγκατα στάσεων και συντονίζουν και τις λοιπές διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις, στ. παρεμβαίνουν άμεσα για τη διευθέτηση τυχόν προ βλημάτων ή δυσλειτουργιών και σε περίπτωση αδυνα μίας ενημερώνουν άμεσα τον διοικητή τους, ζ. ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των κρατουμένων και μεριμνούν για την παροχή ιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται, η. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή τους σχετικά με την υποβολή αιτημάτων επίσκεψης τρίτων προσώπων στο Κέντρο Κράτησης, θ. παραλαμβάνουν τα αιτήματα πολιτικού ασύλου ή οποιουδήποτε άλλου αιτήματος κρατουμένων αλλοδα πών και προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες και ι. εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους. 2. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του υποβοη θείται από τον προϊστάμενο βάρδιας της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και επιβλέπει το προσωπικό για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του. Άρθρο 29 Φρουρά Προσωπικού Φύλαξης 1. Η διάρθρωση του προσωπικού της φρουράς των Ι.Ε.Π.Υ.Α., το οποίο εκτελεί 8ωρη υπηρεσία το 24ωρο, ορίζεται ως εξής: Επόπτης. Προϊστάμενος βάρδιας. Προσωπικό φύλαξης. 2. Η δύναμη του προσωπικού της φρουράς της προ ηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. λαμβανομένων υπόψη των κτιριακών εγκα ταστάσεων, του αριθμού των κρατουμένων και των συν θηκών ασφαλείας του Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών. 3. Το προσωπικό της φρουράς των Ι.Ε.Π.Υ.Α. τελεί υπό τις εντολές του διοικητή και του αξιωματικού υπηρεσίας της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Άρθρο 30 Καθήκοντα Επόπτη Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ο επόπτης της Ι.Ε.Π.Υ.Α. είναι υπεύθυνος έναντι του οικείου διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. για την αποτελεσματι κή εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α. που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Προς το σκοπό αυτό, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και του αξιωματικού υπηρεσίας για την ασφα λή φύλαξη των κρατουμένων και την εύρυθμη λειτουρ γία του Κέντρου Κράτησης, β. επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθη κόντων που ανατίθενται στο προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντα κα νονισμού,

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. ορίζει, σύμφωνα με τις εντολές και υποδείξεις του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., τη σύνθεση κάθε αλλαγής (βάρδιας) της φρουράς κρατητηρίων, κατανέμοντας το προσωπικό σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Προς τούτο, παραδίδει στον αξιωματικό υπηρεσίας από την προηγούμενη ήμερα ονομαστική κατάσταση του προ σωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α., ανά βάρδια, που θα απασχοληθεί την επόμενη ημέρα στο Κέντρο Κράτησης, δ. ελέγχει και καθοδηγεί το προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέ λεση των καθηκόντων του, αντικαθιστώντας άμεσα το προσωπικό που κρίνεται ακατάλληλο από τον διοικη τή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ε. αναφέρει αμέσως στο διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ή στον αξιωματικό υπηρεσίας κάθε σοβαρό γεγονός ή πληρο φορία που αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κράτησης, στ. παρακολουθεί το προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. ως προς την εμφάνιση και παράστασή του, την κανονική προσέλευση και αποχώρηση, το κανονικό της στολής, και τα λοιπά μέσα που φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ζ. επιβλέπει τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και λαμβάνει κάθε μέτρο για την ορθή εκτέλεσής τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η. εγκρίνει σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις ολιγόωρη άδεια του προσωπικού φύλαξης, μεριμνά για την άμεση αντικατάστασή του και ενημερώνει συγχρό νως τον αξιωματικό υπηρεσίας και τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασής του, η ανωτέρω άδεια χορηγείται μόνον κατόπιν εγκρίσεως του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., θ. μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στους χώρους κράτησης και την καλή λειτουργία των εγκα ταστάσεων της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και εισηγείται τη λήψη ανα γκαίων μέτρων όταν κρίνει αυτό απαραίτητο, ι. επιθεωρεί καθημερινά το προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και τους χώρους των κρατητηρίων και καταχωρεί τις διαπιστώσεις του στο οικείο Βιβλίο Επιθεωρήσεων, ια. αναφέρει στον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. καθημερινά για την κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Κράτησης, ιβ. είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα συμπεριφο ρά του προσωπικού φύλαξης απέναντι στους κρατου μένους και απαγορεύει στο προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. οποιασδήποτε μορφής ρατσιστική, βίαιη ή ανάρμοστη συμπεριφορά, ιγ. φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοι νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μετα ξύ του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και του αστυνομικού προσωπικού και ιδ. είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα υλικο τεχνικά μέσα που διατίθενται στο προσωπικό εσωτε ρικής και εξωτερικής φύλαξης για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Άρθρο 31 Καθήκοντα Προϊσταμένου Βάρδιας Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ο Προϊστάμενος Βάρδιας ορίζεται από τον επόπτη προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α., είναι επικεφαλής του προσω πικού φύλαξης της βάρδιας του και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. υπάγεται στον επόπτη και ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και του αξιωματικού υπηρεσίας για την ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κράτησης, β. επιβλέπει για την κανονική ανάληψη και παράδοση της υπηρεσίας καθώς και για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο προσωπικό φύλαξης της βάρδιάς του, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες, γ. είναι υπεύθυνος για τον εφοδιασμό του προσωπι κού με τα προβλεπόμενα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων του, δ. με την ανάληψη της υπηρεσίας του επιθεωρεί τους χώρους κράτησης (διαδρόμους, πτέρυγες) προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν φθορές που προκλήθηκαν από τους κρατουμένους στις υπάρχουσες υποδομές και εγκαταστάσεις (διάνοιξη οπών, αφαίρεση εξαρτημάτων, φθορές στις πόρτες των κελιών και στις κλειδαριές, φθορές στους τοίχους και τα παράθυρα των διαδρόμων, φθορές στις εξωτερικές πόρτες, στις οροφές, στους χώρους υγιεινής κ.λπ.) και αναφέρει άμεσα στον αξιω ματικό υπηρεσίας της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. για την αποκατάστασή τους προς πρόληψη αποδράσεων ή ατυχημάτων, ε. φροντίζει για την καλή λειτουργία των εγκατα στάσεων, αναφορικά με το φωτισμό, τη θέρμανση, τον εξαερισμό, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρικά κ.λπ., στ. αναφέρει στον επόπτη και στον αξιωματικό υπη ρεσίας κάθε παράλειψη ή παράπτωμα που διαπράχθηκε από το προσωπικό φύλαξης της βάρδιας του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας του, ζ. επιβλέπει, υπό τις εντολές του αξιωματικού υπηρε σίας, την παραλαβή των κρατουμένων που εγκλείονται στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α. καθώς και κάθε έρευνα που διενεργείται στους χώρους των κρατητηρίων, η. ασκεί συνεχή έλεγχο στους χώρους κράτησης της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και βεβαιώνεται για την ασφάλεια, την τάξη και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, θ. ενημερώνει τον αξιωματικό υπηρεσίας σε περίπτω ση που κρατούμενος επιθυμεί να υποβάλει αίτημα πολι τικού ασύλου ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, ι. επιβλέπει τις εργασίες που διενεργούνται για την καθαριότητα και απολύμανση των κρατητηρίων από συνεργείο καθαριότητας ή κάθε άλλης εργασίας που εκτελείται από συνεργείο συντήρησης ή αποκατάστα σης βλαβών, ια. επιβλέπει, υπό τις εντολές του αξιωματικού υπη ρεσίας, τη διαδικασία τήρησης του επισκεπτηρίου των κρατουμένων, την πραγματοποίηση των επισκέψεων σύμφωνα με τα ισχύοντα και την άσκηση αυστηρού ελέγχου των επιτρεπομένων ειδών που προορίζονται για τους κρατουμένους, ιβ. μεριμνά για την ιατρική εξέταση των κρατουμένων αλλοδαπών και επιβλέπει τη χορήγηση στους ασθε νείς κρατουμένους της συνιστώμενης από τους ιατρούς φαρμακευτικής αγωγής, ιγ. επιλαμβάνεται σε περίπτωση πράξεων βίας κρα τουμένων, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αξιωματικό υπηρεσίας, ιδ. σε περίπτωση στάσης ή άλλης έκρυθμης κατάστα σης ενημερώνει άμεσα τον αξιωματικό υπηρεσίας και συντονίζει υπό τις εντολές και οδηγίες του, το προσω πικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α., λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα,

10 25984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ιε. σε περίπτωση απόπειρας απόδρασης κρατουμένου ή άλλου σοβαρού συμβάντος ενημερώνει αμέσως τον αξιωματικό υπηρεσίας και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου, ιστ. κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του δεν απομα κρύνεται από το χώρο των κρατητηρίων και δεν αντι καθίσταται χωρίς έγκριση του αξιωματικού υπηρεσίας, ιζ. μετά τη λήξη της υπηρεσίας του, ενημερώνει επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς του τον αντικατα στάτη του, ιη. μεριμνά για τη διανομή του συσσιτίου και την απο τροπή τυχόν αντεγκλήσεων μεταξύ των κρατουμένων εξ αφορμής αυτού, ιθ. συνοδεύει για λόγους ασφαλείας μέσα στους χώρους των κρατητηρίων, κατόπιν εντολής του αξι ωματικού υπηρεσίας, το ιατρικό προσωπικό, το προ σωπικό Μ.Κ.Ο., ή άλλων επίσημων συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υποστήριξης σε κρατούμενους αλλοδαπούς με ικανό αριθμό προσωπικού φύλαξης, κ. δεν επιτρέπεται να παρέχει σε τρίτους πληροφορί ες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των κρατουμέ νων ή το καθεστώς που διέπει την κράτησή τους στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και παραπέμπει για τα θέματα αυτά στον αξιωματικό υπηρεσίας, κα. μεριμνά, κατόπιν εντολής του αξιωματικού υπη ρεσίας, για τη μεταφορά των ασθενών κρατουμένων που φέρουν μολυσματικές ασθένειες ή μεταδοτικές νόσους στο αναρρωτήριο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τους λοιπούς κρατούμενους, φροντίζοντας για την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από το προσωπικό φύλαξης, σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών, κβ. ασκεί συνεχή έλεγχο και εποπτεία στο προσωπι κό εξωτερικής φύλαξης της Ι.Ε.Π.Υ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και κγ. για κάθε άλλο θέμα που αφορά στους κρατουμέ νους ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 32 Καθήκοντα Προσωπικού Εσωτερικής Φύλαξης Ι.Ε.Π.Υ.Α. Το προσωπικό φύλαξης της Ι.Ε.Π.Υ.Α. στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του, εντός των εσωτερι κών χώρων της εγκατάστασης (κρατητήρια) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. ευθύνεται για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των κρατούμενων αλλοδαπών, την πρόληψη απόδρασης και την τήρηση της τάξης και ησυχίας στους χώρους κράτησης της Υ.Φ.Ε.Κ.Α, β. προβαίνει, με την ανάληψη της υπηρεσίας του, σε καταμέτρηση των κρατουμένων στον τομέα ευθύνης του και αναφέρει σχετικά στον αξιωματικό υπηρεσίας, γ. ελέγχει τους κρατούμενους αλλοδαπούς κατά την παραλαβή από τον αξιωματικό υπηρεσίας και ενεργεί προληπτικές έρευνες στα κελιά κράτησης και στους λοιπούς χώρους των κρατητηρίων για τον εντοπισμό τυ χόν επικίνδυνων ή άλλων απαγορευμένων αντικειμένων, δ. χρησιμοποιεί την απολύτως αναγκαία και ικανή βία για να αποτρέψει κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά του προσωπικού ή κατά άλλου κρατουμένου ή τρίτου προσώπου και απειλεί άμεσα τη ζωή ή τη σωματική του ακεραιότητά ή την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ε. συμβάλλει στην επίτευξη της ομαλής διαβίωσης των κρατουμένων αλλοδαπών και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, στ. αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας κάθε γεγο νός που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, ζ. δεν εγκαταλείπει τη θέση που του έχει οριστεί χωρίς την αντικατάστασή του, η. εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του αξιωματικού υπηρεσίας και του προϊ στάμενου βάρδιας, θ. αναφέρει αμέσως στον αξιωματικό υπηρεσίας και στον προϊστάμενο βάρδιας κάθε περίπτωση έκτακτης και σοβαρής ασθένειας κρατουμένου αλλοδαπού, ι. μεριμνά για τη χορήγηση στους κρατουμένους κλι νοσκεπασμάτων, στρωμάτων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και εφημερίδων ή βιβλίων και ανα φέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας τυχόν ελλείψεις των ανωτέρω ειδών, ια. μεριμνά για την ιατρική εξέταση των κρατουμένων αλλοδαπών και τη χορήγηση στους ασθενείς κρατου μένους της συνιστώμενης από τους ιατρούς φαρμα κευτικής αγωγής, ιβ. επιθεωρεί κατά τακτά διαστήματα τον τομέα ευ θύνης του για την πρόληψη φθορών ή απόδρασης των κρατουμένων και ενεργεί έρευνες στους χώρους φύ λαξης για τον εντοπισμό τυχόν απαγορευμένων αντι κειμένων, ιγ. μεριμνά για την καθαριότητα στον τομέα ευθύνης του, καθώς και για την καλή λειτουργία των εγκατα στάσεων, αναφορικά με το φωτισμό, τη θέρμανση, τον εξαερισμό, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρικά κ.λπ., ιδ. συνοδεύει για λόγους ασφαλείας το συνεργείο καθαριότητας που εκτελεί τις εργασίες στο χώρο των κρατητηρίων ή κάθε άλλο συνεργείο που εκτελεί εργα σίες αποκατάστασης βλαβών ή συντήρησης των εγκα ταστάσεων στο χώρο ευθύνης του, ιε. μεριμνά, κατόπιν εντολής του αξιωματικού υπη ρεσίας, για τη μεταφορά των ασθενών κρατουμένων που φέρουν μολυσματικές ασθένειες ή μεταδοτικές νόσους στο αναρρωτήριο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τους λοιπούς κρατούμενους, φροντίζοντας για την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τις εντολές των ιατρών, ιστ. σε περίπτωση πρόκλησης ανησυχίας ή αναστάτω σης στον τομέα ευθύνης του, ενεργεί για την αποκλι μάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της τάξης, ιζ. επιλαμβάνεται σε περίπτωση πράξεων βίας κρα τουμένων, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αξιωματικό υπηρεσίας, ιη. σε περίπτωση στάσης ή γενικά έκρυθμης κατάστα σης, ενημερώνει άμεσα τον αξιωματικό υπηρεσίας και ενεργεί υπό τις εντολές και οδηγίες του, λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα, ιθ. σε περίπτωση απόπειρας απόδρασης κρατουμένου ή άλλου σοβαρού συμβάντος ενημερώνει αμέσως τον αξιωματικό υπηρεσίας και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου, κ. ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών του επισκεπτηρίου των κρατουμένων και την πραγμα τοποίηση των επισκέψεων όπως αυτές ορίζονται από τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., καθώς και για την άσκηση αυστηρού ελέγχου στα είδη που προσκομίζονται για τους κρατουμένους,

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κα. συνοδεύει για λόγους ασφαλείας μέσα στους χώ ρους των κρατητηρίων το ιατρικό προσωπικό, το προ σωπικό Μ.Κ.Ο., ή άλλων επίσημων συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υποστήριξης σε κρατούμενους αλλοδαπούς, κβ. δεν επιτρέπει την είσοδο στους χώρους κράτη σης του τομέα ευθύνης του σε προσωπικό που φέρει οπλισμό χωρίς την άδεια του αξιωματικού υπηρεσίας, κγ. απαγορεύει την εκδήλωση σε βάρος κρατουμένων οποιασδήποτε μορφής ρατσιστικής, βίαιης ή ανάρμο στης συμπεριφοράς, κδ. απαγορεύει στους κρατουμένους να τραγουδούν, να φωνασκούν, να θορυβούν και γενικά να ενοχλούν τους συγκρατούμενούς τους. Τους κρατουμένους που εκτρέπονται σε θορυβώδεις εκδηλώσεις ή παρενοχλούν τους συγκρατούμενούς τους ή παρουσιάζουν τάσεις επιθετικής συμπεριφοράς, οδηγεί με διαταγή του αξι ωματικού υπηρεσίας, στο απομονωτήριο ή σε ιδιαίτερο κρατητήριο και αν κρίνεται αναγκαίο τους δεσμεύει, κε. απομονώνει και δεσμεύει κατάλληλα τους τοξικο μανείς κρατουμένους που εκτρέπονται εξ αιτίας της έλ λειψης ναρκωτικών, για να προλάβει τυχόν αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό τους. Προκειμένου για τοξικομανείς για τους οποίους δημιουργείται κίνδυνος της ζωής τους από την έλλειψη ναρκωτικών, αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, κστ. μεριμνά για τη διανομή του συσσιτίου και την αποτροπή τυχόν αντεγκλήσεων μεταξύ των κρατουμέ νων εξ αφορμής αυτού και κζ. είναι υπεύθυνο για τον προαυλισμό των κρατου μένων στον προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό χώρο, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του αξιωματικού υπηρεσίας. Άρθρο 33 Καθήκοντα Προσωπικού Εξωτερικής Φύλαξης Ι.Ε.Π.Υ.Α. Το προσωπικό φύλαξης της Ι.Ε.Π.Υ.Α. στο πλαίσιο εκτέ λεσης των καθηκόντων του, για την εξωτερική φρούρη ση της εγκατάστασης, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. ευθύνεται για την εξωτερική ασφάλεια της εγκα τάστασης και την αποτροπή κάθε έκνομης ενέργειας, λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα, β. επιβλέπει διαρκώς τον τομέα ευθύνης του για την αποτροπή απόδρασης κρατουμένου ή άλλου σοβαρού συμβάντος και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα κατά περί πτωση μέτρα ενημερώνοντας αμέσως τον αξιωματικό υπηρεσίας, γ. αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας κάθε γεγονός που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, δ. δεν εγκαταλείπει τη θέση που του έχει οριστεί χωρίς την αντικατάστασή του, ε. εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του αξιωματικού υπηρεσίας και του προϊ σταμένου βάρδιας, στ. σε περίπτωση στάσης ή άλλης έκρυθμης κατάστα σης ενημερώνει άμεσα τον αξιωματικό υπηρεσίας και ενεργεί υπό τις εντολές και οδηγίες του, λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα και ζ. απαγορεύει την είσοδο στην εγκατάσταση σε οποιοδήποτε άτομο χωρίς την άδεια του αξιωματικού υπηρεσίας. Άρθρο 34 Καθήκοντα ομάδας επιχειρησιακής ετοιμότητας Σε κάθε Υ.Φ.Ε.Κ.Α. συγκροτούνται, με διαταγή του οικείου διοικητή, μία ή περισσότερες ομάδες επιχειρη σιακής ετοιμότητας από ειδικά εκπαιδευμένο και εξο πλισμένο αστυνομικό προσωπικό, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες της Υπηρεσίας. Οι ομάδες επιχειρησιακής ετοιμότητας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α παρεμβαίνουν σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών ή γενικευμένων καταστάσεων οι οποίες θέτουν σε κίν δυνο ή απειλούν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κέντρου Κράτησης ή θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλεια της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού και των κρατουμένων. Η στελέχωση των ομάδων επιχειρησιακής ετοιμό τητας, τα ειδικότερα καθήκοντα και η επιχειρησιακή τους δράση καθορίζονται με ευθύνη των διοικητών των Υ.Φ.Ε.Κ.Α.. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2013 Ο Αρχηγός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

12 25986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 21 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8038/23/22 ιγ Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ )

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. O Eργολάβος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών σίτισης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1. Εξαιρέσεις ασθενών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Η κλινική ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ είναι παθολογική χρόνιων παθήσεων συνεπώς δεν γίνονται δεκτοί ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ - Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 7.1.02.7.2.1 12.06.2015 dde4599 Καν. 7 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4 Όλοι οι κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ - Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 7.1.02.7.2.1 (εγκύκλιος - 11.06.2014 dde4217 Καν. 7 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4 Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 09 06 2015 Αριθμ. Πρωτ., 13043 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζεται η Δομή, η οποία παρέχει πληροφόρηση σε ωφελούμενα άτομα, σχετικά με τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Λαμία, 19/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 71825 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μέλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ & EYROCOP ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πρόεδρος: Ακίδης Ηλίας τηλ. 6945828100 Γ. Γραμματέας : Τζιαμπαζάκης Βασίλειος τηλ. 6932583211 Τηλ & Fax :25520-28141 Δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας» Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Μαρία Αλεξίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Β βαθμό ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ =====================

ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας» Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Μαρία Αλεξίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Β βαθμό ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ===================== ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» Α. Οι προς φύλαξη χώροι είναι : 1. Εξωτερικοί χώροι : (πεζοδρόµια, ακάλυπτος χώρος, είσοδοι ) 2. Υπόγειο 3. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ. Ιατροί

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ. Ιατροί Ιατροί Λήψη ιατρικού ιστορικού με προτεραιότητα στην ύπαρξη χρονίων (υπέρταση, Σ.Δ, καρδιολογικά,αναπνευστικά προβλήματα, χρήση ουσιών) και μεταδοτικών νοσημάτων (φυματίωση, ηπατίτιδες, HIV λοίμωξη), ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο: 28433 / 40514 Fax : 28430 / 24584

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο: 28433 / 40514 Fax : 28430 / 24584 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Σητεία 1/8/2014 1 Τεχνική Έκθεση 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/3/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα