ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6634/ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών Φύ λαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.). Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπη ρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές δια τάξεις» (Α 7), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της από ΠΝΠ (Α 61), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4084/2012 (Α 190). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 της υπ αριθμ. 7001/2/1464 από απόφασης του Αρχηγού Ελ ληνικής Αστυνομίας «Ίδρυση Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκα ταστάσεων Κράτησης αλλοδαπών» (Β 3091). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 6634/ από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση της φύλαξης των εγκαταστάσεων χώρων κράτησης και σε προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας» (Β 3058), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμι ση των επιμέρους θεμάτων που αφορούν την εσωτερι κή διάρθρωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.), τη διαδικασία κράτησης των μη νομίμων μεταναστών που τελούν υπό καθεστώς νόμιμου περιορισμού της ελευθε ρίας τους στα Κέντρα προ αναχωρησιακής Κράτησης Αλλοδαπών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των κρα τουμένων αλλοδαπών, καθώς και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού των ως άνω Υπηρεσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) Άρθρο 2 Στελέχωση Διάρθρωση 1. Οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) στελεχώνονται με το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό της Ελληνικής Αστυ νομίας και προσωπικό Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.). 2. Οι Υ.Φ.Ε.Κ.Α. διαρθρώνονται σε Κλιμάκια ως εξής: α. Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης. β. Κλιμάκιο Εσωτερικής Λειτουργίας. γ. Κλιμάκιο Φρούρησης και Εποπτείας. 3. Προϊστάμενοι των Κλιμακίων των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ορίζο νται Υπαστυνόμοι Α ή Β, Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλα κες και ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Κλιμακίων τους. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Κλιμακίου Διοικητικής Υποστήριξης Το Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι αρμόδιο για: α. την εξασφάλιση της γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης της Υπηρεσίας, β. τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Υπηρεσίας, την τήρηση του υπηρε σιακού αρχείου και των προβλεπομένων υπηρεσιακών βιβλίων σύμφωνα με τον κανονισμό αλληλογραφίας, γ. τον χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης της Υπηρεσίας, δ. την οικονομική διαχείριση, τη μέριμνα για την προ μήθεια και τη διαχείριση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των ειδών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, όπως είδη πρώτης ανάγκης, ένδυσης, σίτι σης, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, ιατροφαρμα κευτικού υλικού, κλινοσκεπασμάτων και γραφικής ύλης, ε. τη μέριμνα για τη συντήρηση της εγκατάστασης και την καλή λειτουργία των υποδομών αυτής,

2 25976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ. τη μέριμνα προμήθειας των προβλεπομένων «Ενη μερωτικών Δελτίων» και λοιπών φυλλαδίων ή άλλων εντύπων που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατουμένων αλλοδαπών, ώστε να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα σε επαρκή αντίτυπα σε όλες τις απαραίτητες γλώσσες, ζ. την τήρηση του αρχείου με τους ατομικούς φακέ λους των κρατουμένων, η. τη μέριμνα για την υποβολή σύμφωνα με την προ βλεπόμενη διαδικασία κάθε αιτήματος αλλοδαπού κρα τουμένου και θ. την ενημέρωση των συγγενών, των συνηγόρων, των προξενικών αρχών ή άλλων τρίτων που έχουν νόμιμο συμφέρον. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Κλιμακίου Εσωτερικής Λειτουργίας Το Κλιμάκιο Εσωτερικής Λειτουργίας, στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι αρμόδιο για: α. την κατάρτιση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλεί ας της εγκατάστασης και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργία της, β. την κατάρτιση των εσωτερικών διαταγών που ρυθμί ζουν ειδικότερα θέματα λειτουργίας της εγκατάστασης, γ. την εξασφάλιση νομικής υποστήριξης στους κρα τουμένους μέσω οργανώσεων ή άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα κρατουμένων αλλοδα πών, καθώς επίσης και διερμηνέων ή άλλου εξειδικευ μένου προσωπικού που μπορεί να παρέξει κατάλληλη υποστήριξη, δ. τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και Μ.Κ.Ο. ή άλλους επίσημους συλλογικούς φορείς που δραστηρι οποιούνται στην παροχή υποστήριξης σε κρατούμενους αλλοδαπούς, ε. την εξασφάλιση ιατρικού και νοσηλευτικού προσω πικού για την κάλυψη της απαιτούμενης υγειονομικής περίθαλψης των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής τους σε νοσοκομείο ή άλλο κατάλ ληλο νοσηλευτικό ίδρυμα, όταν αυτό είναι αναγκαίο, καθώς και την εξασφάλιση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών και στ. την προμήθεια του συσσιτίου στους κρατουμένους. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Κλιμακίου Φρούρησης και Εποπτείας Το Κλιμάκιο Φρούρησης και Εποπτείας, στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. και είναι αρμόδιο για: α. την παραλαβή των κρατουμένων αλλοδαπών και τη διενέργεια σωματικής έρευνας και έρευνας των αντι κειμένων που φέρουν αυτοί, β. την καταγραφή στα υπηρεσιακά αρχεία και τον ηλε κτρονικό υπολογιστή και την εν συνεχεία τακτοποίησή τους στα κρατητήρια, γ. τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ερευνών στα κρατητήρια, δ. την εσωτερική φρούρηση των εγκαταστάσεων και την εν γένει διαχείριση των κρατουμένων αλλοδαπών μέσα στα κρατητήρια, ε. την εξωτερική φρούρηση των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας για την αποτροπή τυχόν απόδρασης ή άλλων παράνομων ενεργειών και καταστάσεων, στ. τη συγκρότηση και στελέχωση μίας ή και περισσό τερων ομάδων επιχειρησιακής ετοιμότητας από ειδικά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο αστυνομικό προσωπικό της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση έκτακτων και βίαι ων περιστατικών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το προσωπικό φύλαξης και ζ. την τήρηση και αποκατάσταση της τάξης και της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, ζητώντας την συνδρομή λοιπών αστυνομικών δυνάμεων (ΔΙ.Α.Τ. κ.λπ.), όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) Άρθρο 6 Βασικές Αρχές λειτουργίας 1. Οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση για την φύλαξη των κρατουμένων, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο του Κλιμακίου Φρούρησης και Εποπτείας λει τουργεί το Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας. 2. Στις εγκαταστάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. κρατούνται αλ λοδαποί με διαταγή της Αρχής που υπόκεινται σε δια δικασία επαναπατρισμού (απέλασης/επιστροφής). 3. Το προσωπικό της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση του σεβασμού της προσωπικότητας και την προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των κρατουμένων αλλοδαπών, όπως αυτά ορίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Τα καθήκοντα και το ωράριο εργασίας του προ σωπικού καθορίζονται από τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες και στο πλαίσιο των ισχυουσών κάθε φορά διατάξεων. 5. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ανατίθεται με διαταγή των Διευθυντών των οικείων Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών, καθώς και του Διευθυντή της Δι εύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε αρμόδιο προς τούτο Υποδιευθυντή της Υπηρεσίας τους. 6. Οι κρατούμενοι που εγκλείονται στις εγκαταστάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο αποσκευών. 7. Οι κρατούμενοι αλλοδαποί επιτρέπεται να δέχονται επισκέψεις συγγενών ή τρίτων σε ημέρες και ώρες που καθορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Οι επισκέπτες ελέγχονται κατά την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους χώρους κράτησης των εγκαταστά σεων χωρίς άδεια και συνοδεία της φρουράς. 8. Οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να γνωστοποιούν στους κρατούμενους τις επισκέψεις εκπροσώπων συλ λογικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικής συμπαράστασης και πραγματοποιούνται με τη συγκατάθεσή τους, τηρώ ντας τις διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους κανόνες ασφαλείας των κρατητηρίων. 9. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειών είναι αρμόδιες για την εποπτεία και την παρακολούθηση των κρατουμένων στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών αναφορικά με θέματα υγείας και κοινωνικής αρωγής, καθώς και για τη διενέρ γεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και υγιεινής των εγκαταστάσεων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Συνθήκες κράτησης Οι αλλοδαποί που κρατούνται στις εγκαταστάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α.: α. τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και ειδικότερα τους παρέχεται στέγαση με κατάλληλο φω τισμό, θέρμανση, κλιματισμό και αερισμό, σε περιβάλ λον ασφάλειας. Επίσης παρέχεται σίτιση, αναγκαίος ρουχισμός εφόσον τούτο δεν μπορεί να καλυφθεί από τους ίδιους, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, β. προαυλίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η χρονική διάρκεια του προαυλισμού καθορίζεται με το ωρολόγιο πρόγραμμα του άρθρου 10, γ. συμμετέχουν σε κατάλληλες δραστηριότητες για την κάλυψη ψυχαγωγικών αναγκών, δ. ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώ σεις τους, σε γλώσσα που κατανοούν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ε. έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη, στ. έχουν πρόσβαση σε νομική υποστήριξη, ζ. τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείρισης, η. διατηρούν κατά το δυνατόν την οικογενειακή τους ενότητα και θ. διατηρούν επαφή με κοινωνικούς φορείς και ορ γανώσεις. Άρθρο 8 Κανόνες σχετικά με την παραμονή 1. Για κάθε αλλοδαπό κρατούμενο που παραμένει στις εγκαταστάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. καταρτίζεται και τηρείται ατομικός φάκελος ο οποίος τηρείται στο Κλιμάκιο Δι οικητικής Υποστήριξης. Στον φάκελο αυτό περιλαμβά νονται τα στοιχεία ταυτότητας του, φωτογραφία του, στοιχεία που αφορούν την παραμονή του στην εγκα τάσταση, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. 2. Οι γυναίκες και οι ανήλικοι κρατούμενοι που παρα μένουν στην εγκατάσταση, διαμένουν σε χώρους ξεχω ριστούς, κατάλληλους για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταφοράς τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. 3. Τα μέλη οικογενειών δικαιούνται να απολαμβάνουν οικογενειακή ζωή εντός της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 4. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη φροντίδα των βρεφών και νηπίων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικα σίες μεταφοράς τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. 5. Τα δικαιώματα των κρατουμένων αλλοδαπών είναι απολύτως σεβαστά από το προσωπικό της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., ενώ λαμβάνονται υπόψη τυχόν πολιτισμικές, θρησκευ τικές, φυλετικές ή άλλες ιδιαιτερότητες τους. Άρθρο 9 Διαδικασία εισαγωγής κρατουμένων Κατά τον εγκλεισμό των κρατουμένων αλλοδαπών στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α., τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες: α. παραλαμβάνονται από τον αξιωματικό υπηρεσίας με υπηρεσιακό σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας τους, ο λόγος κράτησης, αν εί ναι ύποπτοι απόδρασης, αν είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό τους ή άλλους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το χρόνο κράτησης. Σε περίπτωση που είχαν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις ή νοσηλεία προτού εγκλειστούν στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α., πρέπει να συνοδεύονται με τα σχετικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η κατάστασή τους καθώς και τυχόν φαρμακευτική αγωγή, β. υποβάλλονται σε σωματική έρευνα σε ειδικά δια μορφωμένο χώρο, καθώς επίσης σε έρευνα αντικειμένων και αποσκευών, γ. αφαιρούνται, για λόγους ασφαλείας, χρήματα, τι μαλφή και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα φέρουν οι κρατούμενοι, εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 11 του παρόντος, τα οποία και φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ή χρηματοκιβώτιο και καταχω ρούνται στο Βιβλίο Κρατουμένων. Τα αφαιρούμενα είδη αποδίδονται στους κρατουμένους κατά την αποχώρησή τους από το Κέντρο Κράτησης, δ. ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώ σεις τους εντός της εγκατάστασης της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., καθώς και για τους χώρους όπου είναι ανηρτημένα τα τηλέ φωνα, τα πληροφοριακά δελτία και λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια Διεθνών Οργανισμών και άλλων επίσημων συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην υπο στήριξη των κρατουμένων αλλοδαπών, ε. εξετάζονται για προληπτικούς λόγους στο ιατρείο της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. από ιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, στ. εγκλείονται σε ξεχωριστούς χώρους κράτησης, κρατούμενοι οι οποίοι χρήζουν ειδικής μεταχείρισης ή επιδεικνύουν επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά, ζ. υποβάλλουν στον αξιωματικό υπηρεσίας υπεύθυ νη δήλωση με τα στοιχεία ενός συγγενικού ή φιλικού τους προσώπου που επιθυμούν να τους επισκέπτονται κατά την κράτησή τους, εφόσον στερούνται συγγενικών προσώπων πρώτου ή δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, η. τα συνοδευόμενα ανήλικα τέκνα του κρατούμενου αλλοδαπού, τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του κρα τούμενου, παραμένουν σε ειδικό χώρο κράτησης με τους γονείς τους, ώστε να εξασφαλίζονται και να ικανοποι ούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους, θ. λαμβάνουν ατομικά είδη υγιεινής, καθαριότητας και κλινοσκεπάσματα και ι. εγκλείονται με συνοδεία του προσωπικού φύλαξης στο κελί όπου έχει οριστεί από τον αξιωματικό υπη ρεσίας, Άρθρο 10 Ωρολόγιο πρόγραμμα κρατουμένων 1. Με ευθύνη των διοικητών των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. καταρτίζεται ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των εγκαταστάσεων για τους κρατουμένους. 2. Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. 3. Επιτρέπεται, με απόφαση του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., η τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θρησκευτικές εορτές, αργίες, κ.λπ.) ή εφόσον άλλοι λό γοι το επιβάλλουν. Άρθρο 11 Επιτρεπόμενα είδη 1. Ο κρατούμενος μπορεί να έχει στο κελί του αντικεί μενα ή είδη άμεσης και καθημερινής χρήσης, τα οποία

4 25978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δεν υπερβαίνουν σε όγκο το μέγεθος μιας βαλίτσας κανονικού τύπου, χωρίς μεταλλικά ελάσματα. Ειδικό τερα, ο κρατούμενος επιτρέπεται να έχει: α. τα απολύτως απαραίτητα σε αριθμό ρούχα, υπο δήματα και εσώρουχα, εφόσον δεν έχουν εξαρτήματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συγκρατουμένων, του προσωπικού. καθώς και την ασφάλεια των εγκα ταστάσεων, β. ένα θρησκευτικό σύμβολο, σύμφωνα με τις θρη σκευτικές του πεποιθήσεις, γ. οδοντόβουρτσα, πλαστικές ξυριστικές μηχανές και αναπτήρα τύπου BIC, δ. γυαλιά οφθαλμικών παθήσεων, ε. μικρό νυχοκόπτη χωρίς μαχαιράκι, στ. χαρτιά, μολύβια, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά σε περιορισμένο αριθμό, ζ. πετσέτες και κουβέρτες, η. ελαστική ζώνη υποστήριξης της μέσης, ζώνη για κοίλη, πατερίτσες, και άλλα ορθοπεδικά είδη ύστερα από άδεια του ιατρού της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., θ. φάρμακα, κυρίως παθολογικά και παραφαρμακευτι κά είδη, κατόπιν αδείας του ιατρού της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., ι. διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, ή άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου του, κατόπιν έγκρισης του αξιωματικού υπηρεσίας και ια. κάθε είδος που δύναται να προμηθευτεί από το πρατήριο καντίνα της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 2. Ατομικά είδη ή άλλα αντικείμενα των οποίων η κατο χή και χρήση δεν επιτρέπεται, παραδίδονται προς φύλα ξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στον ειδικό αυτό χώρο παραδίδονται και είδη των οποίων η χρήση επιτρέπεται αλλά δεν χρησιμοποιούνται από τον κρατούμενο. Άρθρο 12 Ατομική υγιεινή και καθαριότητα των χώρων κράτησης 1. Οι κρατούμενοι επιμελούνται, με μέριμνα της φρου ράς κρατητηρίων, της ατομικής τους υγιεινής και κα θαριότητας, με είδη που χορηγούνται από την φρουρά κρατητηρίων, ώστε να διασφαλίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό οι συνθήκες υγιεινής τους. 2. Οι κρατούμενοι υποχρεούνται να τηρούν τους όρους ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και να διατηρούν καθαρά τα είδη ρουχισμού, τα κλινοσκεπάσματα και τους χώρους διαβίωσής τους. 3. Στους χώρους των κρατητηρίων λειτουργούν επαγ γελματικά πλυντήρια και στεγνωτήρια για την πλύση και απολύμανση των ειδών κλινοστρωμνής και ιματισμού των κρατουμένων. 4. Οι χώροι των κρατητηρίων καθαρίζονται από ιδιω τικό συνεργείο καθαρισμού, σε καθημερινή βάση, υπό την επίβλεψη της φρουράς κρατητηρίων. 5. Γενική καθαριότητα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα. 6. Απολύμανση, μυοκτονία, απεντόμωση πραγματο ποιείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη. Άρθρο 13 Ιατρική μέριμνα 1. Στους κρατούμενους εξασφαλίζεται η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική διά γνωση και στήριξη από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του δημοσίου ή Μ.Κ.Ο. ή άλλων οργανισμών και φορέων. 2. Οι ασθενείς κρατούμενοι εξετάζονται στο ιατρείο της εγκατάστασης και σε συντρέχουσα περίπτωση χο ρηγείται σε αυτούς κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ο ιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει τη λήψη ιατρικού ιστο ρικού, γενική κλινική εξέταση και εργαστηριακό έλεγ χο με σκοπό να ανιχνευθούν τυχόν λοιμώδη νοσήματα (φυματίωση, σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, δερ ματοπάθειες) ή άλλες μεταδιδόμενες ασθένειες. Επιπρό σθετα, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό επιλαμβάνεται για την έγκαιρη διάγνωση ψυχικών διαταραχών και την αναγκαία παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 3. Τα περιστατικά των αλλοδαπών κρατουμένων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους ιατρούς της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. παραπέμπονται για νοσηλεία ή για εξέταση συνοδεία αστυνομικών σε εφημερεύον νοσοκομείο ή άλλο κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία τους, η αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία υπαγωγής αναλαμβάνει τη φρούρηση του αλλοδαπού, μέχρι τον επανεγκλεισμό του στα κρατη τήρια της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 4. Για τη διευκόλυνση του έργου της ιατρικής ομάδας, διαμορφόνωνται και εξοπλίζονται ειδικοί χώροι κατάλ ληλοι για τη χρήση τους ως ιατρεία. 5. Για την αντιμετώπιση έκτακτου και σοβαρού περι στατικού ασθένειας κρατουμένου το ιατρικό, νοσηλευτι κό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό μεταβαίνει άμεσα συνοδεία της φρουράς στους χώρους κράτησης προ κειμένου να παράσχει την αναγκαία ιατρική φροντίδα. 6. Οι κρατούμενοι που πάσχουν από λοιμώδη νοσή ματα ή ψυχικές διαταραχές, μεταφέρονται σε ξεχωρι στό χώρο κράτησης, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη προς διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των ιδίων, των συγκρατουμένων τους και του προσωπικού. 7. Για κάθε κρατούμενο ασθενή τηρείται εντός του ιατρείου φάκελος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα ιατρικά δεδομένα που τον αφορούν. Άρθρο 14 Δραστηριότητες ψυχαγωγία 1. Στις εγκαταστάσεις των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. λειτουργεί δα νειστική βιβλιοθήκη, το περιεχόμενο της οποίας συνε χώς εμπλουτίζεται με νέα ξενόγλωσσα βιβλία. Επίσης, εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάγνωσης εφημερίδων και περιοδικών που τους εφοδιάζουν οι συγγενείς τους στο επισκεπτήριο. 2. Επιτρέπεται η επικοινωνία των κρατουμένων μεταξύ τους και η ενασχόλησή τους με ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες (επιτραπέζια παιχνίδια, συζητήσεις κ.λπ.). 3. Στους ανήλικους κρατούμενους επιτρέπεται συ χνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις υπόλοιπες ομάδες κρατουμένων (άνδρες γυναίκες) η έξοδος από τα κελιά τους με σκοπό την συναναστροφή τους με τους υπόλοιπους ανηλίκους κρατούμενους. 4. Για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των θρησκευ τικών καθηκόντων των μουσουλμάνων κρατουμένων τοποθετούνται σε διάφορα σημεία των κρατητηρίων πυξίδες (compass), που προσδιορίζουν την κατεύθυνση της Μέκκας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 15 Προαυλισμός 1. Ο προαυλισμός των κρατουμένων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε κατάλληλα διαμορφω μένο χώρο και η χρονική του διάρκεια καθορίζεται με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη των διοικητών των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 2. Ο προαυλισμός ενεργείται για τους άνδρες, τις γυναίκες και τους ανηλίκους σε ανεξάρτητους μεταξύ τους χώρους. Άρθρο 16 Σίτιση διατροφή 1. Σε όλους τους κρατουμένους παρέχεται καθημε ρινά σίτιση σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 2. Το πρόγραμμα του συσσιτίου καταρτίζεται από τον ιατρό και τον διοικητή των εγκαταστάσεων των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. με βάση τα πρότυπα διαιτολογίας, λαμβάνο ντας υπόψη τις πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερό τητες των κρατουμένων καθώς και τυχόν ειδική δίαιτα για τους ασθενείς κρατουμένους. 3. Απαγορεύεται η προμήθεια των κρατουμένων με είδη διατροφής από οικείους τους. Άρθρο 17 Επισκέψεις 1. Οι προσωρινά κρατούμενοι αλλοδαποί δικαιούνται να δέχονται επισκέψεις συγγενών τους μέχρι δευτέ ρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Σε περίπτωση ελλείψεως των ανωτέρω προσώπων, επιτρέπεται να δέχονται την επίσκεψη άλλου συγγενούς ή φιλικού τους προσώπου που οι ίδιοι δηλώνουν εκ των προτέρων στη φρουρά κρατητηρίων των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 2. Η διάρκεια της επίσκεψης ορίζεται με διαταγή του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και τις υπηρεσιακές δυνατότητες. 3. Οι επισκέπτες που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις υποβάλλονται σε έλεγχο ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών και αντικειμένων. 4. Η επικοινωνία των επισκεπτών με τους προσω ρινά κρατούμενους αλλοδαπούς γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της αίθουσας επισκεπτηρίου. 5. Κατά το επισκεπτήριο επιτρέπεται η προσκόμιση τσιγάρων, τηλεκαρτών και ειδών ατομικής υγιεινής στους κρατουμένους, τα οποία ελέγχονται από το προ σωπικό της φρουράς κρατητηρίων. 6. Στους χώρους του επισκεπτηρίου δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και το κάπνισμα. 7. Οι ημέρες και οι ώρες του επισκεπτηρίου καθο ρίζονται με διαταγή των διοικητών των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Σε έκτακτες περιπτώσεις και ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών, το επισκεπτήριο μπορεί να παραταθεί με διαταγή του διοικητή ύστερα από πρόταση του αξιω ματικού υπηρεσίας των εγκαταστάσεων. Άρθρο 18 Πρόσβαση εκπροσώπων διεθνών επιτροπών εθνικών αρχών ελέγχου των χώρων κράτησης και φορέων προστασίας δικαιωμάτων των αλλοδαπών κρατουμένων 1. Η πρόσβαση και επικοινωνία εκπροσώπων των αρ μοδίων διεθνών ή εθνικών φορέων ελέγχου των χώρων κράτησης, καθώς και φορέων προστασίας των δικαι ωμάτων των κρατουμένων με τους κρατούμενους αλ λοδαπούς, δεν υπόκειται σε περιορισμούς, πέραν του ελέγχου ασφαλείας, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να γνωστοποιούν στους κρατούμενους τις επισκέψεις και μόνο με τη συγκατάθεσή τους να επι τρέπουν αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη ρουμένων των κανόνων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Άρθρο 19 Πρόσβαση επικοινωνία με δικηγόρους 1. Κάθε κρατούμενος αλλοδαπός δικαιούται την επί σκεψη του δικηγόρου του. 2. Η διάρκεια της επικοινωνίας του δικηγόρου με τον κρατούμενο αλλοδαπό που εκπροσωπεί, δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς πέραν αυτών που επιβάλ λονται για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και των κανόνων λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 3. Η επικοινωνία του δικηγόρου με τον κρατούμενο αλλοδαπό που εκπροσωπεί είναι ακώλυτη και προϋ ποθέτει την επίδειξη της επαγγελματικής ταυτότητας στη φρουρά κρατητηρίων. Η εντολή εκπροσώπησης, όταν δεν είναι έγγραφη, τεκμαίρεται από την εκ μέρους του δικηγόρου γνώση των στοιχείων ταυτότητας του κρατουμένου αλλοδαπού (ονοματεπώνυμο, υπηκοότη τα) και τη σχετική προφορική δήλωση του τελευταίου προς τη φρουρά κρατητηρίων. Η επικοινωνία γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της αίθουσας επισκεπτηρίου. Άρθρο 20 Επικοινωνία με εκπροσώπους Διπλωματικών Προξενικών Αρχών 1. Οι κρατούμενοι αλλοδαποί επιτρέπεται να δέχονται την επίσκεψη εκπροσώπων διπλωματικών ή προξενικών αρχών τις ημέρες της εβδομάδας που καθορίζονται από τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ή εκτάκτως κατόπιν σχετικού αιτήματος του εκπροσώπου. 2. Η επικοινωνία του εκπροσώπου της διπλωματικής ή προξενικής αρχής με τους κρατούμενους αλλοδαπούς που εκπροσωπούν γίνεται στους ειδικά διαμορφωμέ νους χώρους της αίθουσας επισκεπτηρίου ή εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος σε άλλο χώρο των εγκαταστά σεων που ορίζεται κατά περίπτωση. Άρθρο 21 Τηλεφωνική επικοινωνία 1. Η τηλεφωνική επικοινωνία των κρατουμένων αλλο δαπών πραγματοποιείται εντός των χώρων κράτησης από καρτοτηλέφωνα που είναι τοποθετημένα με ευθύνη της Υπηρεσίας. Ο αριθμός των καρτοτηλεφώνων πρέπει να εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες των κρατουμένων. 2. Ο χρόνος χρήσης των καρτοτηλεφώνων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των κρατουμένων. 3. Σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων που αφορούν συγγενείς των κρατουμένων (θάνατος, ασθένεια κ.λπ.), μετά την επιβεβαίωση του γεγονότος από την υπηρε σία, ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος διευκολύνεται να επικοινωνήσει οποιαδήποτε ώρα τηλεφωνικά με τους συγγενείς του.

6 25980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων αλλά και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής από τους κρατουμένους απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. 5. Οι κρατούμενοι μπορούν να αγοράζουν τηλεκάρτες από το πρατήριο καντίνα των εγκαταστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύνανται να τους χορηγούνται από την Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ Άρθρο 22 Δικαιώματα Κρατουμένων Οι κρατούμενοι αλλοδαποί στα κέντρα κράτησης δι καιούνται: α. ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και στήριξης, β. απρόσκοπτης άσκησης των θρησκευτικών καθη κόντων τους, εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες ασφαλείας των κρατητηρίων, γ. να μην υπόκεινται διακριτικής μεταχείρισης, δ. να δέχονται επισκέψεις από μέλη της οικογενείας τους ή τρίτους που ζουν εκτός των κέντρων κράτησης, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφάλειας. Οι ώρες και ο χώρος των επισκέψεων ορίζονται από τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., ε. να επικοινωνούν με Υπηρεσίες, διεθνείς οργανι σμούς και οργανώσεις, για τη διεκπεραίωση ζητημάτων που τους αφορούν, στ. πρόσβασης σε αλληλογραφία ή τηλεφωνική επι κοινωνία. Προς τούτο παρέχεται κάθε δυνατή διευκό λυνση. Η αλληλογραφία και κάθε μορφή επικοινωνίας είναι απαραβίαστη, ζ. πρόσβασης σε δικηγόρο, και σε περίπτωση αδυνα μίας, παροχή νομικής υποστήριξης, η. επικοινωνίας με τις προξενικές αρχές της χώρας τους εφόσον το επιθυμούν, θ. αναφοράς στη διοίκηση της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., προφορικής ή έγγραφης, η οποία εξετάζεται χωρίς καθυστέρηση από τον διοικητή της, ι. του απολύτου σεβασμού της προσωπικότητας τους και της ακώλυτης άσκησης των δικαιωμάτων τους, ια. να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α. για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σε γλώσσα που κατανοούν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιβ. να λαμβάνουν από τη φρουρά κρατητηρίων τα απα ραίτητα είδη για την ατομική υγιεινή και καθαριότητα, ιγ. να λαμβάνουν κατάλληλη διατροφή με μέριμνα της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., τρεις φορές την ημέρα και ιδ. να ενημερώνονται με εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία που εφοδιάζονται κατά το επισκεπτήριο, καθώς επίσης να έχουν πρόσβαση στην δανειστική βιβλιοθήκη. Άρθρο 23 Υποχρεώσεις Κρατουμένων 1. Οι κρατούμενοι αλλοδαποί υποχρεούνται: α. να συμμορφώνονται με τις εντολές και υποδεί ξεις της φρουράς κρατητηρίων, να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ιδίων και των λοιπών κρατουμένων ή την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, β. να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής, να φρο ντίζουν για την καθαριότητα και την τακτοποίηση των ατομικών τους ειδών, των χώρων κράτησης και των κοινόχρηστων χώρων των εγκαταστάσεων και να μην προκαλούν φθορές στα αντικείμενα και στις εγκατα στάσεις της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., γ. να τηρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα των κρατητη ρίων σε ότι αφορά τη λήψη των γευμάτων, την ιατρική εξέταση και το επισκεπτήριο, δ. να σέβονται τους συγκρατουμένους τους και να συμπεριφέρονται προς αυτούς και το προσωπικό με κόσμιο τρόπο, ε. να συνεργάζονται με το προσωπικό της φρουράς κατά την υποβολή τους σε κάθε είδους έρευνα (τακτική, έκτακτη, σωματική και ατομικών ειδών), στ. να σέβονται τις φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτισμι κές και εθνικές ιδιαιτερότητες των συγκρατουμένων τους, ζ. να μην φωνασκούν, τραγουδούν και γενικά θορυ βούν, ώστε να ενοχλούν τους συγκρατουμένους τους, η. να παραδίδουν προς φύλαξη τα χρήματα και τιμαλ φή κατά την είσοδό τους στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α., εκτός ενός μικρού χρηματικού ποσού για την κάλυψη των καθημε ρινών τους αναγκών εντός των κρατητηρίων, θ. να φυλάσσουν στο κελί τους το επιτρεπόμενο χρη ματικό ποσό, προσωπικά αντικείμενα ή είδη άμεσης και καθημερινής χρήσης τους, ι. να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, ακόμη και παρά τη θέλησή τους, αν υπάρχει υπόνοια μεταδοτικού νοσήματος ή άλλης ασθένειας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κρατητηρίων, ια. να μην κατέχουν και χρησιμοποιούν με οποιονδήπο τε τρόπο απαγορευμένα από το νόμο και τον παρόντα κανονισμό είδη, ιβ. να είναι σύντομοι όταν χρησιμοποιούν τα καρτοτη λέφωνα και να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας, ιγ. να μην παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τον τεχνητό φωτισμό του κελιού ή του θαλάμου τους και να διευκολύνουν την καταμέτρηση και τον οπτικό έλεγχο και ιδ. οι ασθενείς κρατούμενοι να ακολουθούν τις οδηγί ες των ιατρών και να λαμβάνουν την ιατροφαρμακευτική αγωγή που τους έχει χορηγηθεί. 2. Είναι δυνατή η λήψη με διαταγή του Διοικητή της Υπηρεσίας περιοριστικών μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, προστασίας της σωματικής ακε ραιότητας του κρατουμένου αλλοδαπού ή άλλων προ σώπων που ευρίσκονται στην εγκατάσταση ή πρόληψης αναταραχών και αποτροπής φθορών σε αυτήν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 24 Γενικά καθήκοντα προσωπικού 1. Οι Υπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) στελεχώνονται με το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό της Ελληνικής Αστυ νομίας και προσωπικό Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.). 2. Το προσωπικό των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια της εγκατάστασης και την εύρυθμη λει τουργία της Υπηρεσίας, καθώς και για την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων αλλοδαπών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το προσωπικό επιλαμβάνεται και ενημερώνει άμεσα το διοικητή για κάθε πρόβλημα το οποίο προκύπτει ανα φορικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης και τη δια βίωση και συμπεριφορά των κρατουμένων αλλοδαπών. 4. Το προσωπικό οφείλει να ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τον αρμόδιο ιατρό σχετικά με έκτακτα περιστα τικά τα οποία αφορούν την υγεία των αλλοδαπών που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 5. Το προσωπικό απαγορεύεται να εγκαταλείπει τη θέση του χωρίς προηγούμενη άδεια ή αντικατάσταση. Άρθρο 25 Κανόνες συμπεριφοράς και υποχρεώσεις 1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις των π.δ. 254/2004 «Κώδικας δεο ντολογίας του Αστυνομικού» και 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπη ρεσιών», καθώς και τις εκδοθείσες εγκυκλίους, διαταγές και εγχειρίδια που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώμα τα, τη μεταχείριση και τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ιδίως, το ως άνω προσωπικό των Υ.Φ.Ε.Κ.Α.: α. ενεργεί με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια, β. σέβεται και προστατεύει τα κατοχυρωμένα δικαι ώματα των κρατουμένων αλλοδαπών όπως αυτά ορί ζονται στις ισχύουσες διατάξεις, γ. χρησιμοποιεί τα αναγκαία κατά περίπτωση μέσα για την αποκατάσταση της τάξης στους χώρους κράτησης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, αποφεύγο ντας κάθε αδικαιολόγητη ενέργεια και υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου, δ. συμπεριφέρεται με ευγένεια, επιδεικνύοντας ζήλο και προθυμία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα των ενεργειών του την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ε. εκτελεί πιστά τις εντολές του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και του αξιωματικού υπηρεσίας και ευθύνεται για τη μη ή πλημμελή εκτέλεσή τους, στ. τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για πληροφορίες και γεγονότα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, ζ. συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του και το προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. και παρέχει τη συνδρομή του, οσάκις αυτή κρίνεται αναγκαία, η. απαγορεύεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να συνομιλεί ή να συναλλάσσεται με κρατουμένους αν δεν υπάρχει ανάγκη και να φέρει κάθε αντικείμενο πέραν των προβλεπομένων για την υπηρεσία που εκτελεί, θ. στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων του, οφείλει να απομονώνει, να απαξιώνει και να μην επι τρέπει συμπεριφορές και πράξεις που ενέχουν στοιχεία ρατσισμού, διάκρισης ή ξενοφοβίας και ι. απαγορεύεται να εκδηλώνει οποιασδήποτε μορφής ρατσιστική, βίαιη, απάνθρωπη ή ταπεινωτική συμπερι φορά σε βάρος κρατουμένων. Τυχόν εκδήλωση τέτοιας συμπεριφοράς, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και λοιπών κυρώσεων συνεπάγεται και την άμεση απομά κρυνση από την Υπηρεσία. 2. Το προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. που διατίθεται για την παρο χή υπηρεσιών φύλαξης των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται ιδίως: α. να συμπεριφέρεται με σεβασμό στην προσωπικό τητα και στα δικαιώματα των κρατουμένων αλλοδαπών όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις, β. να ενεργεί με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια, γ. να συμπεριφέρεται με ευγένεια, επιδεικνύοντας ζήλο και προθυμία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, δ. να εκτελεί τις εντολές του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και του αξιωματικού υπηρεσίας, ε. να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για πληροφορίες και γεγονότα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση της εργασίας του, στ. να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του και το αστυνομικό προσωπικό και παρέχει τη συν δρομή του, οσάκις αυτή κρίνεται αναγκαία, ζ. να μην συνομιλεί, να μην συναλλάσσεται με κρα τουμένους, αν δεν υπάρχει ανάγκη, και να μην φέρει αντικείμενα πέραν των προβλεπομένων για την υπηρε σία που εκτελεί, η. να απομονώνει, να απαξιώνει και να μην επιτρέπει συμπεριφορές και πράξεις που ενέχουν στοιχεία ρατσι σμού, διάκρισης ή ξενοφοβίας και θ. να μην εκδηλώνει οποιασδήποτε μορφής ρατσιστι κή, βίαιη, απάνθρωπη ή ταπεινωτική συμπεριφορά σε βάρος κρατουμένων. Τυχόν εκδήλωση τέτοιας συμπερι φοράς, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και λοιπών κυρώσεων συνεπάγεται και την άμεση απομάκρυνση από την Υπηρεσία. Άρθρο 26 Στολή Οπλισμός Προσωπικού 1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α., κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, φέρει την προ βλεπόμενη στολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Το προσωπικό των Ι.Ε.Π.Υ.Α. των Υ.Φ.Ε.Κ.Α. φέρει υποχρεωτικά την προβλεπόμενη στολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ως άνω προσωπικό όταν εκτελεί καθήκοντα εσωτερικής φύλαξης της εγκατά στασης φέρει εξάρτυση με ασύρματο, χειροπέδες και σφυρίχτρα και όταν εκτελεί καθήκοντα εξωτερικής φρούρησης της εγκατάστασης φέρει ατομικό οπλισμό και εξάρτυση με ασύρματο, χειροπέδες και σφυρίχτρα, τα οποία παραλαμβάνει από τον αξιωματικό υπηρεσίας της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. για την εκτέλεση της υπηρεσίας του και τα παραδίδει μετά τη λήξη αυτής. Άρθρο 27 Καθήκοντα Διοικητή Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Ως Διοικητής Υπηρεσίας Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.) τοποθετείται αξιωμα τικός της Ελληνικής Αστυνομίας που κατέχει το βαθμό του Αστυνόμου Α ή του Αστυνόμου Β ο οποίος, έχει τα καθήκοντα του άρθρου 32 του π.δ.141/1991 (Α 58) ως προς τη διοίκηση και την ειδική αποστολή της Υπηρε σίας και επιπλέον: α. παρακολουθεί τη λειτουργία του Κέντρου Κράτη σης και παρεμβαίνει άμεσα για την αντιμετώπιση και διευθέτηση οποιουδήποτε περιστατικού διαταράσσει ή απειλεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, β. εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό της Υπηρεσίας στην εκπλήρωση της απο στολής του,

8 25982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. αναφέρει άμεσα στον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή ή στον αρμόδιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των Κέντρων Κράτησης της οικείας Διεύθυνσης Υποδιευθυ ντή για κάθε σοβαρό ή έκτακτο περιστατικό το οποίο συμβαίνει στο Κέντρο Κράτησης και ιδίως για περι πτώσεις ρατσιστικής συμπεριφοράς του προσωπικού σε βάρος των κρατουμένων, σοβαρών μολυσματικών ή αιφνίδιων ασθενειών, εκδήλωσης ή απειλής εκδήλωσης βίαιων γεγονότων, καθώς και για τις καταγγελίες που υποβάλλουν οι κρατούμενοι, δ. συνεργάζεται με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς προς το σκοπό αποτελεσματικότερης εκπλήρω σης της αποστολής της Υπηρεσίας, ε. μεριμνά για την πλήρη ενημέρωσή του επί όλων των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του οικείου Κέντρου Κράτησης και ιδίως επί θεμάτων ασθενειών των κρατουμένων και ασφάλειας της εγκατάστασης και παρεμβαίνει άμεσα για τη διευθέτησή τους, στ. σχεδιάζει την καθημερινή διάταξη της Υπηρεσίας και καθοδηγεί το προσωπικό για την αποτελεσματικό τερη εκπλήρωση των καθηκόντων του, ζ. παρακολουθεί τη συμπεριφορά του προσωπικού της Υπηρεσίας έναντι των κρατουμένων και παρεμβαίνει άμεσα, προβαίνοντας στις προβλεπόμενες δικονομικές και πειθαρχικές ενέργειες σε βάρος των υπαιτίων, σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης ρατσιστικής, βίαιης ή ανάρ μοστης συμπεριφοράς, η. δίδει οδηγίες στο προσωπικό της Υπηρεσίας του για τον τρόπο χειρισμού των δυστροπούντων κρατου μένων και των κρατουμένων που επιδεικνύουν επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά, θ. ορίζει τους Προϊσταμένους των Κλιμακίων, ι. μεριμνά για την ορθή και απαρέγκλιτη εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κράτησης από το προσωπικό της Υπηρεσίας και φροντίζει για την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, ια. εγκρίνει τα αιτήματα τρίτων προσώπων για επίσκε ψη στο Κέντρο Κράτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις ισχύουσες διατάξεις, ιβ. φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοι νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του αστυνομικού προσωπικού και του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α. καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας και ιγ. εκτελεί κάθε άλλο έργο που του ανατίθεται στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του. Άρθρο 28 Καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας Υ.Φ.Ε.Κ.Α. 1. Ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας στις Υ.Φ.Ε.Κ.Α. διατίθενται βαθμοφόροι της Ελληνικής Αστυνομίας από το βαθμό του Αρχιφύλακα μέχρι και του Υπαστυνόμου Α, οι οποίοι έχουν τα οριζόμενα από το άρθρο 60 του π.δ. 141/1991 καθήκοντα, σε σχέση με την αποστολή της Υπηρεσίας τους και επιπλέον: α. παραλαμβάνουν τους αλλοδαπούς που εγκλείονται στα κρατητήρια και μεριμνούν για την καταγραφή και τον έλεγχό τους, καθώς και για τη φύλαξη των προσω πικών αντικειμένων που τους παραδίδονται, β. μεριμνούν για την ιατρική εξέταση, καθώς και για την παροχή άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους αλλοδαπούς που παραλαμβάνουν, εφόσον αυτό απαιτείται και το διαχωρισμό εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γ. επιβλέπουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία και την καθαριότητα του Κέντρου Κράτησης καθώς και για την κατάσταση, παράδοση, παραλαβή και ασφαλή φύλαξη του οπλισμού της Υπηρεσίας, δ. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή για κάθε έκτακτο, σοβαρό ή ιδιαίτερο γεγονός που συμβαίνει εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου Κράτησης, ε. επιβλέπουν το προσωπικό φύλαξης των εγκατα στάσεων και συντονίζουν και τις λοιπές διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις, στ. παρεμβαίνουν άμεσα για τη διευθέτηση τυχόν προ βλημάτων ή δυσλειτουργιών και σε περίπτωση αδυνα μίας ενημερώνουν άμεσα τον διοικητή τους, ζ. ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των κρατουμένων και μεριμνούν για την παροχή ιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται, η. αναφέρουν άμεσα στον διοικητή τους σχετικά με την υποβολή αιτημάτων επίσκεψης τρίτων προσώπων στο Κέντρο Κράτησης, θ. παραλαμβάνουν τα αιτήματα πολιτικού ασύλου ή οποιουδήποτε άλλου αιτήματος κρατουμένων αλλοδα πών και προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες και ι. εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους. 2. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του υποβοη θείται από τον προϊστάμενο βάρδιας της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και επιβλέπει το προσωπικό για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του. Άρθρο 29 Φρουρά Προσωπικού Φύλαξης 1. Η διάρθρωση του προσωπικού της φρουράς των Ι.Ε.Π.Υ.Α., το οποίο εκτελεί 8ωρη υπηρεσία το 24ωρο, ορίζεται ως εξής: Επόπτης. Προϊστάμενος βάρδιας. Προσωπικό φύλαξης. 2. Η δύναμη του προσωπικού της φρουράς της προ ηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. λαμβανομένων υπόψη των κτιριακών εγκα ταστάσεων, του αριθμού των κρατουμένων και των συν θηκών ασφαλείας του Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών. 3. Το προσωπικό της φρουράς των Ι.Ε.Π.Υ.Α. τελεί υπό τις εντολές του διοικητή και του αξιωματικού υπηρεσίας της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Άρθρο 30 Καθήκοντα Επόπτη Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ο επόπτης της Ι.Ε.Π.Υ.Α. είναι υπεύθυνος έναντι του οικείου διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. για την αποτελεσματι κή εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α. που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Προς το σκοπό αυτό, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και του αξιωματικού υπηρεσίας για την ασφα λή φύλαξη των κρατουμένων και την εύρυθμη λειτουρ γία του Κέντρου Κράτησης, β. επιβλέπει για την κανονική εκτέλεση των καθη κόντων που ανατίθενται στο προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντα κα νονισμού,

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. ορίζει, σύμφωνα με τις εντολές και υποδείξεις του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., τη σύνθεση κάθε αλλαγής (βάρδιας) της φρουράς κρατητηρίων, κατανέμοντας το προσωπικό σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Προς τούτο, παραδίδει στον αξιωματικό υπηρεσίας από την προηγούμενη ήμερα ονομαστική κατάσταση του προ σωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α., ανά βάρδια, που θα απασχοληθεί την επόμενη ημέρα στο Κέντρο Κράτησης, δ. ελέγχει και καθοδηγεί το προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέ λεση των καθηκόντων του, αντικαθιστώντας άμεσα το προσωπικό που κρίνεται ακατάλληλο από τον διοικη τή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ε. αναφέρει αμέσως στο διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. ή στον αξιωματικό υπηρεσίας κάθε σοβαρό γεγονός ή πληρο φορία που αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κράτησης, στ. παρακολουθεί το προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. ως προς την εμφάνιση και παράστασή του, την κανονική προσέλευση και αποχώρηση, το κανονικό της στολής, και τα λοιπά μέσα που φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ζ. επιβλέπει τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και λαμβάνει κάθε μέτρο για την ορθή εκτέλεσής τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η. εγκρίνει σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις ολιγόωρη άδεια του προσωπικού φύλαξης, μεριμνά για την άμεση αντικατάστασή του και ενημερώνει συγχρό νως τον αξιωματικό υπηρεσίας και τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασής του, η ανωτέρω άδεια χορηγείται μόνον κατόπιν εγκρίσεως του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., θ. μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στους χώρους κράτησης και την καλή λειτουργία των εγκα ταστάσεων της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και εισηγείται τη λήψη ανα γκαίων μέτρων όταν κρίνει αυτό απαραίτητο, ι. επιθεωρεί καθημερινά το προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και τους χώρους των κρατητηρίων και καταχωρεί τις διαπιστώσεις του στο οικείο Βιβλίο Επιθεωρήσεων, ια. αναφέρει στον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. καθημερινά για την κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Κράτησης, ιβ. είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα συμπεριφο ρά του προσωπικού φύλαξης απέναντι στους κρατου μένους και απαγορεύει στο προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. οποιασδήποτε μορφής ρατσιστική, βίαιη ή ανάρμοστη συμπεριφορά, ιγ. φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοι νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μετα ξύ του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και του αστυνομικού προσωπικού και ιδ. είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα υλικο τεχνικά μέσα που διατίθενται στο προσωπικό εσωτε ρικής και εξωτερικής φύλαξης για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Άρθρο 31 Καθήκοντα Προϊσταμένου Βάρδιας Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ο Προϊστάμενος Βάρδιας ορίζεται από τον επόπτη προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α., είναι επικεφαλής του προσω πικού φύλαξης της βάρδιας του και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. υπάγεται στον επόπτη και ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές του διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και του αξιωματικού υπηρεσίας για την ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κράτησης, β. επιβλέπει για την κανονική ανάληψη και παράδοση της υπηρεσίας καθώς και για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο προσωπικό φύλαξης της βάρδιάς του, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες, γ. είναι υπεύθυνος για τον εφοδιασμό του προσωπι κού με τα προβλεπόμενα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων του, δ. με την ανάληψη της υπηρεσίας του επιθεωρεί τους χώρους κράτησης (διαδρόμους, πτέρυγες) προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν φθορές που προκλήθηκαν από τους κρατουμένους στις υπάρχουσες υποδομές και εγκαταστάσεις (διάνοιξη οπών, αφαίρεση εξαρτημάτων, φθορές στις πόρτες των κελιών και στις κλειδαριές, φθορές στους τοίχους και τα παράθυρα των διαδρόμων, φθορές στις εξωτερικές πόρτες, στις οροφές, στους χώρους υγιεινής κ.λπ.) και αναφέρει άμεσα στον αξιω ματικό υπηρεσίας της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. για την αποκατάστασή τους προς πρόληψη αποδράσεων ή ατυχημάτων, ε. φροντίζει για την καλή λειτουργία των εγκατα στάσεων, αναφορικά με το φωτισμό, τη θέρμανση, τον εξαερισμό, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρικά κ.λπ., στ. αναφέρει στον επόπτη και στον αξιωματικό υπη ρεσίας κάθε παράλειψη ή παράπτωμα που διαπράχθηκε από το προσωπικό φύλαξης της βάρδιας του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας του, ζ. επιβλέπει, υπό τις εντολές του αξιωματικού υπηρε σίας, την παραλαβή των κρατουμένων που εγκλείονται στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α. καθώς και κάθε έρευνα που διενεργείται στους χώρους των κρατητηρίων, η. ασκεί συνεχή έλεγχο στους χώρους κράτησης της Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και βεβαιώνεται για την ασφάλεια, την τάξη και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, θ. ενημερώνει τον αξιωματικό υπηρεσίας σε περίπτω ση που κρατούμενος επιθυμεί να υποβάλει αίτημα πολι τικού ασύλου ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, ι. επιβλέπει τις εργασίες που διενεργούνται για την καθαριότητα και απολύμανση των κρατητηρίων από συνεργείο καθαριότητας ή κάθε άλλης εργασίας που εκτελείται από συνεργείο συντήρησης ή αποκατάστα σης βλαβών, ια. επιβλέπει, υπό τις εντολές του αξιωματικού υπη ρεσίας, τη διαδικασία τήρησης του επισκεπτηρίου των κρατουμένων, την πραγματοποίηση των επισκέψεων σύμφωνα με τα ισχύοντα και την άσκηση αυστηρού ελέγχου των επιτρεπομένων ειδών που προορίζονται για τους κρατουμένους, ιβ. μεριμνά για την ιατρική εξέταση των κρατουμένων αλλοδαπών και επιβλέπει τη χορήγηση στους ασθε νείς κρατουμένους της συνιστώμενης από τους ιατρούς φαρμακευτικής αγωγής, ιγ. επιλαμβάνεται σε περίπτωση πράξεων βίας κρα τουμένων, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αξιωματικό υπηρεσίας, ιδ. σε περίπτωση στάσης ή άλλης έκρυθμης κατάστα σης ενημερώνει άμεσα τον αξιωματικό υπηρεσίας και συντονίζει υπό τις εντολές και οδηγίες του, το προσω πικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α., λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα,

10 25984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ιε. σε περίπτωση απόπειρας απόδρασης κρατουμένου ή άλλου σοβαρού συμβάντος ενημερώνει αμέσως τον αξιωματικό υπηρεσίας και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου, ιστ. κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του δεν απομα κρύνεται από το χώρο των κρατητηρίων και δεν αντι καθίσταται χωρίς έγκριση του αξιωματικού υπηρεσίας, ιζ. μετά τη λήξη της υπηρεσίας του, ενημερώνει επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς του τον αντικατα στάτη του, ιη. μεριμνά για τη διανομή του συσσιτίου και την απο τροπή τυχόν αντεγκλήσεων μεταξύ των κρατουμένων εξ αφορμής αυτού, ιθ. συνοδεύει για λόγους ασφαλείας μέσα στους χώρους των κρατητηρίων, κατόπιν εντολής του αξι ωματικού υπηρεσίας, το ιατρικό προσωπικό, το προ σωπικό Μ.Κ.Ο., ή άλλων επίσημων συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υποστήριξης σε κρατούμενους αλλοδαπούς με ικανό αριθμό προσωπικού φύλαξης, κ. δεν επιτρέπεται να παρέχει σε τρίτους πληροφορί ες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των κρατουμέ νων ή το καθεστώς που διέπει την κράτησή τους στην Υ.Φ.Ε.Κ.Α. και παραπέμπει για τα θέματα αυτά στον αξιωματικό υπηρεσίας, κα. μεριμνά, κατόπιν εντολής του αξιωματικού υπη ρεσίας, για τη μεταφορά των ασθενών κρατουμένων που φέρουν μολυσματικές ασθένειες ή μεταδοτικές νόσους στο αναρρωτήριο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τους λοιπούς κρατούμενους, φροντίζοντας για την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από το προσωπικό φύλαξης, σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών, κβ. ασκεί συνεχή έλεγχο και εποπτεία στο προσωπι κό εξωτερικής φύλαξης της Ι.Ε.Π.Υ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και κγ. για κάθε άλλο θέμα που αφορά στους κρατουμέ νους ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 32 Καθήκοντα Προσωπικού Εσωτερικής Φύλαξης Ι.Ε.Π.Υ.Α. Το προσωπικό φύλαξης της Ι.Ε.Π.Υ.Α. στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του, εντός των εσωτερι κών χώρων της εγκατάστασης (κρατητήρια) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. ευθύνεται για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των κρατούμενων αλλοδαπών, την πρόληψη απόδρασης και την τήρηση της τάξης και ησυχίας στους χώρους κράτησης της Υ.Φ.Ε.Κ.Α, β. προβαίνει, με την ανάληψη της υπηρεσίας του, σε καταμέτρηση των κρατουμένων στον τομέα ευθύνης του και αναφέρει σχετικά στον αξιωματικό υπηρεσίας, γ. ελέγχει τους κρατούμενους αλλοδαπούς κατά την παραλαβή από τον αξιωματικό υπηρεσίας και ενεργεί προληπτικές έρευνες στα κελιά κράτησης και στους λοιπούς χώρους των κρατητηρίων για τον εντοπισμό τυ χόν επικίνδυνων ή άλλων απαγορευμένων αντικειμένων, δ. χρησιμοποιεί την απολύτως αναγκαία και ικανή βία για να αποτρέψει κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά του προσωπικού ή κατά άλλου κρατουμένου ή τρίτου προσώπου και απειλεί άμεσα τη ζωή ή τη σωματική του ακεραιότητά ή την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ε. συμβάλλει στην επίτευξη της ομαλής διαβίωσης των κρατουμένων αλλοδαπών και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, στ. αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας κάθε γεγο νός που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, ζ. δεν εγκαταλείπει τη θέση που του έχει οριστεί χωρίς την αντικατάστασή του, η. εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του αξιωματικού υπηρεσίας και του προϊ στάμενου βάρδιας, θ. αναφέρει αμέσως στον αξιωματικό υπηρεσίας και στον προϊστάμενο βάρδιας κάθε περίπτωση έκτακτης και σοβαρής ασθένειας κρατουμένου αλλοδαπού, ι. μεριμνά για τη χορήγηση στους κρατουμένους κλι νοσκεπασμάτων, στρωμάτων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και εφημερίδων ή βιβλίων και ανα φέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας τυχόν ελλείψεις των ανωτέρω ειδών, ια. μεριμνά για την ιατρική εξέταση των κρατουμένων αλλοδαπών και τη χορήγηση στους ασθενείς κρατου μένους της συνιστώμενης από τους ιατρούς φαρμα κευτικής αγωγής, ιβ. επιθεωρεί κατά τακτά διαστήματα τον τομέα ευ θύνης του για την πρόληψη φθορών ή απόδρασης των κρατουμένων και ενεργεί έρευνες στους χώρους φύ λαξης για τον εντοπισμό τυχόν απαγορευμένων αντι κειμένων, ιγ. μεριμνά για την καθαριότητα στον τομέα ευθύνης του, καθώς και για την καλή λειτουργία των εγκατα στάσεων, αναφορικά με το φωτισμό, τη θέρμανση, τον εξαερισμό, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρικά κ.λπ., ιδ. συνοδεύει για λόγους ασφαλείας το συνεργείο καθαριότητας που εκτελεί τις εργασίες στο χώρο των κρατητηρίων ή κάθε άλλο συνεργείο που εκτελεί εργα σίες αποκατάστασης βλαβών ή συντήρησης των εγκα ταστάσεων στο χώρο ευθύνης του, ιε. μεριμνά, κατόπιν εντολής του αξιωματικού υπη ρεσίας, για τη μεταφορά των ασθενών κρατουμένων που φέρουν μολυσματικές ασθένειες ή μεταδοτικές νόσους στο αναρρωτήριο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τους λοιπούς κρατούμενους, φροντίζοντας για την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τις εντολές των ιατρών, ιστ. σε περίπτωση πρόκλησης ανησυχίας ή αναστάτω σης στον τομέα ευθύνης του, ενεργεί για την αποκλι μάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της τάξης, ιζ. επιλαμβάνεται σε περίπτωση πράξεων βίας κρα τουμένων, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αξιωματικό υπηρεσίας, ιη. σε περίπτωση στάσης ή γενικά έκρυθμης κατάστα σης, ενημερώνει άμεσα τον αξιωματικό υπηρεσίας και ενεργεί υπό τις εντολές και οδηγίες του, λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα, ιθ. σε περίπτωση απόπειρας απόδρασης κρατουμένου ή άλλου σοβαρού συμβάντος ενημερώνει αμέσως τον αξιωματικό υπηρεσίας και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου, κ. ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών του επισκεπτηρίου των κρατουμένων και την πραγμα τοποίηση των επισκέψεων όπως αυτές ορίζονται από τον διοικητή της Υ.Φ.Ε.Κ.Α., καθώς και για την άσκηση αυστηρού ελέγχου στα είδη που προσκομίζονται για τους κρατουμένους,

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κα. συνοδεύει για λόγους ασφαλείας μέσα στους χώ ρους των κρατητηρίων το ιατρικό προσωπικό, το προ σωπικό Μ.Κ.Ο., ή άλλων επίσημων συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υποστήριξης σε κρατούμενους αλλοδαπούς, κβ. δεν επιτρέπει την είσοδο στους χώρους κράτη σης του τομέα ευθύνης του σε προσωπικό που φέρει οπλισμό χωρίς την άδεια του αξιωματικού υπηρεσίας, κγ. απαγορεύει την εκδήλωση σε βάρος κρατουμένων οποιασδήποτε μορφής ρατσιστικής, βίαιης ή ανάρμο στης συμπεριφοράς, κδ. απαγορεύει στους κρατουμένους να τραγουδούν, να φωνασκούν, να θορυβούν και γενικά να ενοχλούν τους συγκρατούμενούς τους. Τους κρατουμένους που εκτρέπονται σε θορυβώδεις εκδηλώσεις ή παρενοχλούν τους συγκρατούμενούς τους ή παρουσιάζουν τάσεις επιθετικής συμπεριφοράς, οδηγεί με διαταγή του αξι ωματικού υπηρεσίας, στο απομονωτήριο ή σε ιδιαίτερο κρατητήριο και αν κρίνεται αναγκαίο τους δεσμεύει, κε. απομονώνει και δεσμεύει κατάλληλα τους τοξικο μανείς κρατουμένους που εκτρέπονται εξ αιτίας της έλ λειψης ναρκωτικών, για να προλάβει τυχόν αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό τους. Προκειμένου για τοξικομανείς για τους οποίους δημιουργείται κίνδυνος της ζωής τους από την έλλειψη ναρκωτικών, αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, κστ. μεριμνά για τη διανομή του συσσιτίου και την αποτροπή τυχόν αντεγκλήσεων μεταξύ των κρατουμέ νων εξ αφορμής αυτού και κζ. είναι υπεύθυνο για τον προαυλισμό των κρατου μένων στον προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό χώρο, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του αξιωματικού υπηρεσίας. Άρθρο 33 Καθήκοντα Προσωπικού Εξωτερικής Φύλαξης Ι.Ε.Π.Υ.Α. Το προσωπικό φύλαξης της Ι.Ε.Π.Υ.Α. στο πλαίσιο εκτέ λεσης των καθηκόντων του, για την εξωτερική φρούρη ση της εγκατάστασης, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. ευθύνεται για την εξωτερική ασφάλεια της εγκα τάστασης και την αποτροπή κάθε έκνομης ενέργειας, λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα, β. επιβλέπει διαρκώς τον τομέα ευθύνης του για την αποτροπή απόδρασης κρατουμένου ή άλλου σοβαρού συμβάντος και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα κατά περί πτωση μέτρα ενημερώνοντας αμέσως τον αξιωματικό υπηρεσίας, γ. αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας κάθε γεγονός που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, δ. δεν εγκαταλείπει τη θέση που του έχει οριστεί χωρίς την αντικατάστασή του, ε. εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του αξιωματικού υπηρεσίας και του προϊ σταμένου βάρδιας, στ. σε περίπτωση στάσης ή άλλης έκρυθμης κατάστα σης ενημερώνει άμεσα τον αξιωματικό υπηρεσίας και ενεργεί υπό τις εντολές και οδηγίες του, λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα και ζ. απαγορεύει την είσοδο στην εγκατάσταση σε οποιοδήποτε άτομο χωρίς την άδεια του αξιωματικού υπηρεσίας. Άρθρο 34 Καθήκοντα ομάδας επιχειρησιακής ετοιμότητας Σε κάθε Υ.Φ.Ε.Κ.Α. συγκροτούνται, με διαταγή του οικείου διοικητή, μία ή περισσότερες ομάδες επιχειρη σιακής ετοιμότητας από ειδικά εκπαιδευμένο και εξο πλισμένο αστυνομικό προσωπικό, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες της Υπηρεσίας. Οι ομάδες επιχειρησιακής ετοιμότητας των Υ.Φ.Ε.Κ.Α παρεμβαίνουν σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών ή γενικευμένων καταστάσεων οι οποίες θέτουν σε κίν δυνο ή απειλούν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κέντρου Κράτησης ή θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλεια της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού και των κρατουμένων. Η στελέχωση των ομάδων επιχειρησιακής ετοιμό τητας, τα ειδικότερα καθήκοντα και η επιχειρησιακή τους δράση καθορίζονται με ευθύνη των διοικητών των Υ.Φ.Ε.Κ.Α.. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2013 Ο Αρχηγός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

12 25986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 21 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8038/23/22 ιγ Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1. Εξαιρέσεις ασθενών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Η κλινική ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ είναι παθολογική χρόνιων παθήσεων συνεπώς δεν γίνονται δεκτοί ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μέλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ & EYROCOP ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πρόεδρος: Ακίδης Ηλίας τηλ. 6945828100 Γ. Γραμματέας : Τζιαμπαζάκης Βασίλειος τηλ. 6932583211 Τηλ & Fax :25520-28141 Δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζεται η Δομή, η οποία παρέχει πληροφόρηση σε ωφελούμενα άτομα, σχετικά με τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Λαμία, 19/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 71825 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

S E C U R I T Y Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ

S E C U R I T Y Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ Ν Ι Ω Σ Τ Ε Α Σ Φ Α Λ E I Σ Μ Α Ζ Ι Μ Α Σ D S S S E C U R I T Y D Y N A M I C S E C U R I T Y S E R V I S E S Φύλακες Υποδοχής (Reception Security) Το προσωπικό στις εισόδους επαγγελματικών και ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ <<ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ>>

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ <<ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ>> ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: EMAIL: ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΠΟΛΗ-Τ.Κ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Πόσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη»

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΥΜΩΝΗΣ, «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ.Π 151/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.440,00 Κ.Α. 00.6131.0028 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ Αποστολή του Γραφείου Στέγασης είναι η παροχή ενός ασφαλούς, υγιεινού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο βρίσκεται στη Λευκωσία, πλησίον του Μακάρειου Νοσοκοµείου, στη Λεωφόρο Ακροπόλεως 32, στο Στρόβολο.

Το Κέντρο βρίσκεται στη Λευκωσία, πλησίον του Μακάρειου Νοσοκοµείου, στη Λεωφόρο Ακροπόλεως 32, στο Στρόβολο. Εισαγωγή Το ενηµερωτικό αυτό βιβλιάριο θα είναι χρήσιµο σ εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πάρετε την θεραπεία σας ως εσωτερικός ασθενής. Περιλαµβάνει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ηµ.Υπογραφής: 12.04.1991 Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟ / ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟ / ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟ / ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Στην Κηφισιά, σήμερα, την μεταξύ αφενός μεν, των α) Ονοματεπώνυμο περιθαλπόμενου:. του. και της, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ... και β) Ονοματεπώνυμο συγγενούς:... του.

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-37843/3546/13/2013 (Β 2008) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.2963/2001).

Υ.Α. Οικ. Β-37843/3546/13/2013 (Β 2008) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.2963/2001). Υ.Α. Οικ. Β-37843/3546/13/2013 (Β 2008) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.2963/2001). «Έκδοση επικαιροποιημένου χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποχρέωση διατήρησης συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας (Μέρος Β ) Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Υποχρέωση απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα