ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη , ώρα 10:30, ΔΕΘ- HELEXPO AE, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 28.08.2014, ώρα 10:30, ΔΕΘ- HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών."

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 2164 Θεσσαλονίκη, ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή της 79 ης ΔΕΘ 2014 και των αφιερωμάτων της. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη , ώρα 10:30, ΔΕΘ- HELEXPO AE, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. Συνολικός Προϋπολογισμός ,00 πλέον ΦΠΑ. 1.Προϋπολογισμός τηλεόρασης : ,00 πλέον ΦΠΑ. 2.Προϋπολογισμός ραδιοφώνου: ,00 πλέον ΦΠΑ. Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός ΔΕΘ-HELEXPO AE Η Δημοσίευση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΔΕΘ-HELEXPO: και Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την κα Kοτίβα Κυριακή τηλ και Επισυνάπτεται η περιγραφή των όρων και οι παράμετροι προβολής της 79 ης ΔΕΘ Με εκτίμηση Αλέξης Τσαξιρλής Αν. Γεν. Διευθυντής

2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα : «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο ΔΕΘ HELEXPO AE για την ανάθεση της υπηρεσίας της διαφημιστικής προβολής στον Ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας στα ΜΜΕ για τη διαφημιστική προβολή της 79 ης ΔΕΘ και των αφιερωμάτων της. Έχοντας υπόψη την από 27/7/2014/116/8 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας της τηλεοπτικής διαφημιστικής προβολής στον ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας στα ΜΜΕ για τη διαφημιστική προβολή της 79 ης ΔΕΘ και των αφιερωμάτων: ΕΛΛΑΔΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και e- politia, INNOTECH ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ&TEXNΟΛΟΓΙΑ, ATHLISIS, KOSMOS, FARMA, Ε GAMING, BOOKMARKET, My City Life: Η Ζωή μου στην Πόλη, ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, EXCLUSIVE BEAUTY καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων : Music Band Festival, Cheap Art, CERN, e gaming, Ακροβατικά, Θέατρο Σκιών, Φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου, Λούνα Παρκ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα. Στην περίπτωση των ενώσεων και κοινοπραξιών, κάθε μέλος θα πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής στην ένωση ή κοινοπραξία τουλάχιστον 30%. Οι ενώσεις προσώπων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι του Διαγωνισμού, υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία για την παροχή της υπηρεσίας. Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, έναντι της ΔΕΘ-HELEXPO, για την παροχή της υπηρεσίας. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές με την ιδιότητα του υποψηφίου, μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας ή/και υπεργολάβου. Η συμμετοχή προσώπων σε σελ. 2

3 περισσότερες από μία προσφορές σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών των υποψηφίων, για τους οποίους διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες, από την ημερομηνία κατάθεσής τους. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i) Θα αναγράφουν τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii) Θα δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 1) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ.2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ.48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με τον ν. 3424/2005 (Α' 305) 2) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 3) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 4) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1982/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 5) Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ και σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι εταιρεία της ημεδαπής σελ. 3

4 πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οποιοδήποτε διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3688/2008 iii) Θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών-πιστοποιητικών για την απόδειξη των ανωτέρω, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτό του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με το ανωτέρω περιεχόμενο από το διαχειριστή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.). Σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό ένωση προμηθευτών που υποβάλει κοινή προσφορά, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Στην περίπτωση αλλοδαπών νομικών ή φυσικών προσώπων υποβάλλονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της χώρας προέλευσης. Εφόσον οι συμμετέχοντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Οι οικονομικές προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τμήμα της παρούσα με τίτλο «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» καθώς και οποιοδήποτε έντυπο, εγχειρίδιο, κ.λπ. συνοδεύει αυτές θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, ευανάγνωστα, χωρίς διαγραφές, διορθώσεις ή προσθήκες. Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει τη μονογραφή του προσφέροντα. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται στην παρούσα, ανέρχεται και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων ( ) ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους τμημάτων του παρόντος διαγωνισμούς ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ για το τμήμα του παρόντος που αφορά στην τηλεοπτική προβολή και στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ για το τμήμα του παρόντος που αφορά στην ραδιοφωνική προβολή. Οι Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα του έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως

5 απαράδεκτες εναλλακτικές προσφορές και προσφορές που δεν υποβάλλονται ανά τμήμα του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα τμήματα του προκηρυσσόμενου έργου και θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του τμήματος του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν σε περισσότερα από ένα τμήματα διατηρούν το δικαίωμα υποβολής μιας φοράς εκείνων των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβάλλονται ανεξαρτήτως του τμήματος της προσφοράς (κοινά δικαιολογητικά για όλα τα τμήματα) με την προϋπόθεση ότι στους φακέλους των προσφορών θα ορίζεται ξεκάθαρα: -ποια δικαιολογητικά είναι κοινά -η προσφορά του τμήματος και η σελίδα στην οποία έχει υποβληθεί για πρώτη φορά το δικαιολογητικό Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της αξίας του συμβατικού τιμήματος έκαστου τμήματος του παρόντος διαγωνισμού για το οποίο συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 στοιχεία, καθώς επίσης και να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται σε κάθε τυχόν νόμιμη επιβάρυνση.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο από την ΔΕΘ-HELEXPO μετά την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Υποχρεώσεις αναδόχου Έκαστος ανάδοχος θα παραλάβει τα σποτ έτοιμα από την ΔΕΘ HELEXPO και θα έλθει σε συμφωνία με τα κανάλια, ώστε να εξασφαλίσει χώρο και χρόνο για να τοποθετηθούν και να μεταδοθούν έτσι όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη αλλά και την προσφορά του. Αυτονόητο είναι ότι, με βάση τα δεδομένα της διακήρυξης, η κλιμάκωση της έντασης με ανάλογη συχνότητα μετάδοσης, οι επιλογές εκπομπών και χρόνου εντός των ζωνών θα είναι τέτοιες ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλαγές στο πρόγραμμα Αλλαγές στις προτάσεις του αναδόχου γίνονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της ΔΕΘ HELEXPO. Τιμολόγηση: Το μέσο τιμολογεί στον ανάδοχο και ο ανάδοχος τιμολογεί στη ΔΕΘ HELEXPO. Τρόπος Πληρωμής: 1) Με την ανάθεση της εργασίας στον ανάδοχο θα καταβάλλεται από τη ΔΕΘ HELEXPO το 20% της αξίας της σύμβασης ως προκαταβολή. Η εξόφληση του λογαριασμού θα γίνεται σε εύλογο διάστημα μετά την προσκόμιση των τιμολογίων το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου εφόσον πρώτα ο ανάδοχος προσκομίσει αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς το όνομα και το είδος του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του τιμολογίου που σελ. 5

6 εξεδόθη από το χρησιμοποιηθέν μέσο ενημέρωσης προς την ανάδοχο διαφημιστική εταιρεία. Επίσης, θα επισυνάπτονται οι αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις της αναδόχου διαφημιστικής εταιρείας προς το χρησιμοποιηθέν μέσο ενημέρωσης, που σχετίζονται με τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από τα χρησιμοποιηθέντα Μ.Μ.Ε. προς την ανάδοχο διαφημιστική εταιρεία. Επί πλέον θα προσκομίσει αναφορά από εταιρία μετρήσεων για τον αριθμό των εμφανίσεων των μηνυμάτων καθώς και μέτρηση της επιτευχθείσας αποτελεσματικότητας από την TV (grp s). Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης τελεί υπό την προϋπόθεση εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση και της προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση και μη προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων ή προσκομίσεως αυτών κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβή, η ΔΕΘ-HELEXPO δικαιούται να προβεί, εντός πέντε (5) ημερών μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εξόφλησης στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 2) Ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων που θα εκδίδει ο ανάδοχος, θα καταβάλλεται από την ΔΕΘ- HELEXPO μία ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του στην αντίστοιχη ΔΟΥ της αναδόχου εταιρείας. 3) Η ΔΕΘ-HELEXPO δύναται να συμψηφίζει με το τίμημα κάθε υφιστάμενη απαίτησή της κατά του Αναδόχου από οποιαδήποτε αιτία. Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την επόμενη μέρα της κοινοποίησης σε αυτόν της αναγγελίας ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, με ποινή έκπτωσης. Η Σύμβαση θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και θα περιγράφει αναλυτικά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν στην εν λόγω προμήθεια. Η παρούσα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο στη διεύθυνση & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την ανάθεση της υπηρεσίας της τηλεοπτικής διαφημιστικής προβολής στον ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας στα ΜΜΕ για τη διαφημιστική προβολή της 79 ης ΔΕΘ και των αφιερωμάτων: ΕΛΛΑΔΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και e-politia, INNOTECH ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ&TEXNΟΛΟΓΙΑ, ATHLISIS, KOSMOS, FARMA, Ε GAMING, BOOKMARKET, My City Life: Η Ζωή μου στην Πόλη, ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, EXCLUSIVE BEAUTY καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων : Music Band Festival, Cheap Art, CERN, e gaming, Ακροβατικά, Θέατρο Σκιών, Φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου, Λούνα Παρκ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

7 Α. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 79 η ΔΕΘ Η 79η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό γεγονός η οποία στο σύνολό της απευθύνεται σε ετερόκλητο κοινό και σε όλες τις ηλικίες. Ωστόσο, τα εκθεσιακά αφιερώματα που απαρτίζουν την έκθεση, απευθύνονται σε διαφορετικά target group επισκεπτών, οπότε τα χαρακτηριστικά τους προσδιορίζονται στις επιμέρους περιγραφές για το κάθε αφιέρωμα. Η 79η ΔΕΘ με σύνθημα «Το παιχνίδι συνεχίζεται» και με βασικούς άξονες την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εξακολουθεί να έχει τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και να αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 79ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 2014 ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΘ, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ Προσέλκυση επισκεπτών ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ (TARGET GROUP) 79ης ΔΕΘ Το κοινό στόχος της 79 ης ΔΕΘ αποτελείται αθροιστικά από τα κοινά των αφιερωμάτων και συγκεκριμένα από τα παρακάτω αφιερώματα: Εκθεσιακή Επιχειρηματική Ενότητα 1) AΦΙΕΡΩΜΑ: AUTO MOTION ΣΛΟΓΚΑΝ: ΕΔΩ ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Το αφιέρωμα AUTO MOTION δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσου δραστηριοποιούνται στον τομέα της αυτοκίνησης για 9 ημέρες να έρθουν σε επαφή με το κοινό της ΔΕΘ. Παρουσιάζονται: ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, MULTIMEDIA, CAR AUDIO HI-FI. Παράλληλα, δημιουργούνται δύο ειδικά σαλόνια: CAR & GAS: Αφιερωμένο στις εναλλακτικές μορφές καυσίμων (υγραεριοκίνηση, GNC, κλπ. ) το οποίο περιλαμβάνει εταιρίες εμπορίας και εγκατάστασης συστημάτων τέτοιων καυσίμων. σελ. 7

8 ΣΑΛΟΝΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, όπου παρουσιάζονται ευκαιρίες εμπορίας οχημάτων κάθε είδους. ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΤΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΤΩΝ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ, ΈΜΠΟΡΟΙ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PROFIL EKΘΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ 2) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ENERGIA DOMISIS ΣΛΟΓΚΑΝ: ΕΔΩ ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Τα καθιερωμένα πλέον αφιερώματα στην ενέργεια, τις εναλλακτικές της μορφές, την Ηλιακή Ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά, PELLET, Ξύλο, Φυσικό Αέριο, την ψύξη & θέρμανση, τα δομικά υλικά ( ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΤΖΑΚΙΑ, ΜΟΝΩΤΙΚΑΥΛΙΚΑ), αποτελούν βασικό εκθεσιακό πυρήνα της φετινής ΔΕΘ με συμμετοχές σημαντικών εταιριών των κλάδων. ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΑΝΤΡΕΣ ΕΤΩΝ PROFIL EKΘΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ, ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ,ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ. 3) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: MUSIC EVEΝTS LIVE ΣΛΟΓΚΑΝ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΔΕΘ - HELEXPO Τα Music Events live αποτελούν το κυριότερο ψυχαγωγικό γεγονός της ΔΕΘ. Στην υπαίθρια μουσική σκηνή που τοποθετείται στο τόξο της ΧΑΝΘ, λαμβάνουν μέρος μουσικές συναυλίες ΓΝΩΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ κάθε βράδυ και για όλες τις μέρες (6 14 Σεπτ. 2014), προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Το πλούσιο φετινό πρόγραμμα απευθύνεται σχεδόν σε όλες τις ηλικίες! ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ANΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΦΗΒΟΙ - ΠΑΙΔΙΑ ΕΤΩΝ 4) ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ: ΕΛΛΑΔΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και e-politia ΣΛΟΓΚΑΝ: ΕΔΩ ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ PROFIL EKΘΕΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ-ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: προβάλλουν το επιχειρείν της περιοχής την οποία εκπροσωπούν, το πολιτιστικό και τουριστικό τους προϊόν, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συντελεί στην «ταυτότητα» της κάθε περιοχής. Στόχος η ανάδειξη της ελληνικής παραγωγής.

9 PROFIL EΚΘΕΤΩΝ Ε-POLITIA: ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΠ. ΚΟΙΝΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ ) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: INNOTECH ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & TEXNΟΛΟΓΙΑ ΣΛΟΓΚΑΝ: ΕΔΩ ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ Στόχος του αφιερώματος είναι η ανάδειξη των καινοτόμων ή πρωτοποριακών προϊόντων των επιχειρήσεων καθώς και της σημασίας της Καινοτομίας σε συνδυασμό με την Επιχειρηματικότητα. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και ερευνητικά κέντρα, ευρεσιτέχνες και δημιουργοί ρομποτικών κατασκευών από όλη την Ελλάδα. ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ PROFIL EKΘΕΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 6) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ATHLISIS ΣΛΟΓΚΑΝ: ΕΔΩ ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Αφιέρωμα με αντικείμενο τις δράσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αθλητισμού. ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8-54 PROFIL EKΘΕΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΦΟΡΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, ΜΜΕ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ 7) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: KOSMOS ΣΛΟΓΚΑΝ: ΕΔΩ ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Το αφιέρωμα συγκεντρώνει όλες τις οργανωμένες συμμετοχές από το εξωτερικό και συμβάλλει στις διεθνείς συνεργασίες. Συμμετέχουν αντιπροσωπευτικές εταιρίες και προϊόντα της εκάστοτε χώρας, ενώ παράλληλες εκδηλώσεις, αποδίδουν τα πολιτιστικά στοιχεία τους. ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ Άνδρες-γυναίκες EYΡY KOINO & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ σελ. 9

10 8) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: FARMA ΣΛΟΓΚΑΝ: ΕΔΩ ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στόχος του αφιερώματος είναι η ενημέρωση του κοινού για τις σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές στη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς και τις νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ 3 17 PROFIL EKΘΕΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ 9) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ε GAMING ΣΛΟΓΚΑΝ: ΕΔΩ ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ Το e-gaming αποτελεί τη μοναδική διαδραστική έκθεση για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην Ελλάδα και φέτος θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, τα παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν την περίοδο Περιλαμβάνει διαγωνισμούς, έπαθλα, shows, video games της χρονιάς κ.ά. ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 10 ΕΤΩΝ, ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ PROFIL ΕΚΘΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΕΣ HARDWARE, SOFTWARE, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, GAMES ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ 10) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: BOOKMARKET ΣΛΟΓΚΑΝ: ΕΔΩ ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Το μεγάλο ραντεβού των εκδοτών με τους φίλους του βιβλίου. ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. 11) ΕΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΕΧΝΗ Ένα ολόκληρο περίπτερο από επαγγελματίες με εκκλησιαστικά είδη και παρουσίαση του πρωτοποριακού εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ. 12) My City Life: Η Ζωή μου στην Πόλη Παρουσίαση ενός σκηνικού της αγοράς της Θεσσαλονίκης με επιχειρήσεις και επαγγελματίες της πόλης, όπου ο επισκέπτης θα αγοράσει τα προϊόντα τους, να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες τους και θα διασκεδάσει με την οικογένειά του στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους ψυχαγωγίας. ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ.

11 13) ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ένα ολόκληρο περίπτερο με κρητικά προϊόντα πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα. Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα υγιεινής διατροφής με ότι καλύτερο παράγεται στην Κρήτη, αναδεικνύονται στην 79 η ΔΕΘ, έτσι ώστε αυτά να γίνουν ακόμα περισσότερο γνωστά στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό. ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ. 14) EXCLUSIVE BEAUTY Ειδικό αφιέρωμα στη γυναίκα και την ομορφιά. Παράλληλα Γεγονότα & Εκδηλώσεις 1) Music Band Festival 2) Cheap Art 3) CERN 4) e gaming 5) Ακροβατικά 6) Θέατρο Σκιών 7) Φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου 8) Λούνα Παρκ 9) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Ένα ολόκληρο θεματικό πάρκο με εκπαιδευτικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο όπως: η ιστορία της σοκολάτας από την καλύβα του Αμαζονίου μέχρι τον καταναλωτή, Αίθουσα προβολών - Γκαλερί, μουσειοπαιδαγωγικά δημιουργικά εκπαιδευτικά προγράμματα, Εκθεσιακός χώρος με Εργαστήρια Σοκολάτας, καταρράκτης σοκολάτας, κλπ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ. ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ. 3. Music Events Live MAD NORTH FESTIVAL Το ΜΑD ανεβαίνει βόρεια και συναντά την 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα μοναδικό 9ήμερο φεστιβάλ καλύπτοντας όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής σκηνής με τους πιο αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Με πολλή - πολλή μουσική το MAD θα κάνει φέτος τις νύχτες του Σεπτεμβρίου στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεχωριστές. ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ. ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ. σελ. 11

12 Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 79ης ΔΕΘ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πλέον ΦΠΑ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν στην Οικονομική Προσφορά τους κάτωθι πίνακες που αφορούν τα τμήματα του προκηρυσσόμενου έργου στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επισημαίνεται ότι συμπληρώνεται μόνο η στήλη του κόστους. α. Τηλεόραση: 1. Ένα σποτ υπολογισμένο 30 sec με το ΓΕΝΙΚΟ περιεχόμενο της 79ης ΔΕΘ + τα παράλληλα που δεν είναι μουσικά και ψυχαγωγικά (Σοκολάτα, CERN, Cheap Art, κρητικά προϊόντα, my city, e gaming, ορθοδόξων τέχνη, κλπ.) Τα σποτ παραδίδονται έτοιμα από την ΔΕΘ HELEXPO και μεταδίδονται από τα αναφερόμενα κανάλια Πανελλαδικής εμβέλειας, Β. Ελλάδος και Επαρχίας. Περίοδος μετάδοσης: 2/9 13/9/2014. Οι περιοχές μετάδοσης, τα κανάλια, οι ζώνες, ο αριθμός σποτ, κλπ. καθορίζονται ακριβώς στους συνημμένους στο τέλος πίνακες. 2. Ένα σποτ υπολογισμένο 20 sec (δηλ. εννιά ένα για κάθε μέρα -) για τα ΜΟΥΣΙΚΑ του MAD NORTH FESTIVAL + τα παράλληλα που είναι μουσικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου (music band festival, ακροβατικά, θεατρικά, αθλητικά, κλπ.). Τα σποτ παραδίδονται έτοιμα από την ΔΕΘ HELEXPO και μεταδίδονται από τα αναφερόμενα κανάλια Β. Ελλάδος και Επαρχίας. Περίοδος μετάδοσης: 5/9 14/9/2014. Οι περιοχές μετάδοσης, τα κανάλια, οι ζώνες, ο αριθμός σποτ, κλπ. καθορίζονται ακριβώς στους συνημμένους πίνακες. Συνολικός Προϋπολογισμός Τηλεόρασης: πλέον ΦΠΑ Χρονική κλιμάκωση καμπάνιας Η καμπάνια θα κλιμακωθεί στην τηλεόραση 3 ημέρες πριν από την έκθεση με υψηλή συχνότητα μετάδοσης και θα διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό μέχρι και την 8η ημέρα λειτουργίας της έκθεσης. ΓΕΝΙΚΟ σποτ 79 ης ΔΕΘ: Έναρξη 2 Σεπτ και Λήξη: 13 Σεπτ ΜΟΥΣΙΚΑ σποτ 79 ης ΔΕΘ: Έναρξη 5 Σεπτ και Λήξη: 14 Σεπτ Οι συμμετέχοντες στο εν λόγω τμήμα του διαγωνισμού θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν στην Οικονομική Προσφορά τους κάτωθι 2 πίνακες. Επισημαίνεται ότι συμπληρώνεται μόνο η στήλη του κόστους :

13 TV 79η ΔΕΘ: Spot των 30 sec ΓΕΝΙΚΟ ΖΩΝΗ Α 7:00-13:59 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ Β Γ Δ 14:00-18:00-19:30-17:59 19:29 23:30 ΖΩΝΗ Ε 23:30-01:00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ 1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ STAR ΝΕΡΙΤ MEGA ΣΚΑΙ ANT ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 2. Β. ΕΛΛΑΔΑ ALPHA (Β.Ε.) MEGA (Β.Ε.) ANT1 (Β.Ε.) ΣΥΝΟΛΟ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ TRT TV ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8 8 DION ΠΙΕΡΙΑΣ 8 8 WEST ΚΟΖΑΝΗΣ 8 8 TV1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 8 ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ 8 8 STAR ΔΡΑΜΑΣ 8 8 CENTER ΚΑΒΑΛΑΣ 8 8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ σελ. 13

14 TV 79η ΔΕΘ: Spot των 20 sec ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ Α Β Γ Δ Ε 7:00-14:00-18:00-19:30-23:30-13:59 17:59 19:29 23:30 01:00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝ. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ 1. Β. ΕΛΛΑΔΑ ALPHA (Β.Ε.) MEGA (Β.Ε.) ANT1 (Β.Ε.) ΣΥΝΟΛΟ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ TRT ΤV ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8 8 DION ΠΙΕΡΙΑΣ 8 8 WEST ΚΟΖΑΝΗΣ 8 8 TV1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 8 ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ 8 8 STAR ΔΡΑΜΑΣ 8 8 CENTER ΚΑΒΑΛΑΣ 8 8 ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 8 8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ β. Ραδιόφωνο: 1. Ένα σποτ υπολογισμένο 30 sec με όλο το ΓΕΝΙΚΟ επιχειρηματικό περιεχόμενο της 79ης ΔΕΘ. 2. Ένα σποτ υπολογισμένο 30 sec με όλα τα ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ γεγονότα (cern, e- gaming, cheap art, ακροβατικά, θεατρικά, music band festival, αθλητικά, λούνα παρκ, σοκολάτα, κλπ. Τα σποτ παραδίδονται έτοιμα από την ΔΕΘ HELEXPO και μεταδίδονται από τους αναφερόμενους σταθμούς Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Επαρχιακά. Οι περιοχές μετάδοσης, οι σταθμοί, οι ζώνες, ο αριθμός σποτ, κλπ. καθορίζονται ακριβώς στους συνημμένους στο τέλος πίνακες. 3. Ένα σποτ υπολογισμένο 20 sec δηλ. εννιά, ένα για κάθε καλλιτέχνη της κάθε μέρας - για τα ΜΟΥΣΙΚΑ του mad north festival. Τα σποτ παραδίδονται έτοιμα από την ΔΕΘ HELEXPO και μεταδίδονται από τα αναφερόμενους σταθμούς Θεσσαλονίκης και Επαρχιακά. Οι περιοχές μετάδοσης, οι σταθμοί, οι ζώνες, ο αριθμός σποτ, κλπ. καθορίζονται ακριβώς στους συνημμένους πίνακες. Συνολικός Προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ Χρονική κλιμάκωση καμπάνιας ΓΕΝΙΚΟ σποτ 79 ης ΔΕΘ: Έναρξη 2 Σεπτ και Λήξη: 13 Σεπτ Σποτ με τα ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 79 ης ΔΕΘ: Έναρξη 2 Σεπτ και Λήξη: 13 Σεπτ. 2014

15 ΜΟΥΣΙΚΑ σποτ 79 ης ΔΕΘ: Έναρξη 5 Σεπτ και Λήξη: 14 Σεπτ Οι συμμετέχοντες στο εν λόγω τμήμα του διαγωνισμού θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν στην Οικονομική Προσφορά τους κάτωθι τρεις πίνακες. Συμπληρώνεται μόνο η στήλη του κόστους RADIO 79η ΔΕΘ: Spot των 30 sec ΓΕΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ Α Β Γ Δ 6:01-10:01-15:01-21:01-10:00 15:00 21:00 01:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝ. 1. ΑΘΗΝΑ ΣΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑ REAL ΔΙΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΣ ,00 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΑΘΛ. METROPOLIS REAL ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΛΑΙΚΟΣ VELVET REPUBLIC LIBERO FM ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,00 3. ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ENERGY ΗΜΑΘΙΑΣ ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΖΥΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΑ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΑ ΡΑΔΙΟ ΚΑΣΑΝΔΡΑ ΛΑΜΨΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ STAR ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ,00 σελ. 15

16 RADIO 79η ΔΕΘ: Spot των 30 sec ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ Α Β Γ Δ 6:01-10:01-15:01-21:01-10:00 15:00 21:00 01:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 1. ΑΘΗΝΑ ΣΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑ REAL ΔΙΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΑΘΛ. METROPOLIS REAL ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΛΑΙΚΟΣ VELVET REPUBLIC LIBERO FM ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ENERGY ΗΜΑΘΙΑΣ ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΖΥΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΑ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΑ ΡΑΔΙΟ ΚΑΣΑΝΔΡΑ ΛΑΜΨΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ STAR ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

17 RADIO 79η ΔΕΘ: Spot των 20 sec ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ 1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΑΘΛ. METROPOLIS REAL ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΛΑΙΚΟΣ VELVET REPUBLIC LIBERO FM ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ENERGY ΗΜΑΘΙΑΣ ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΟΑΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΖΥΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΑ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΑ ΡΑΔΙΟ ΚΑΣΑΝΔΡΑ ΛΑΜΨΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ STAR ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλο το υλικό που θα παραχθεί από τη διαφημιστική εταιρεία που θα επιλεγεί για το δημιουργικό σχεδιασμό των σποτ αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΕΘ και απαγορεύεται στην εταιρία που θα αναλάβει το ως άνω έργο να κάνει χρήση οπουδήποτε αλλού εκτός των παραπάνω μέσων. σελ. 17

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημήτριος Οικονόμου Τηλ: 210-3736146 Φαξ:210-3736145

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή / και ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα