ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 ης IOYNIOY 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 ης IOYNIOY 2006"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 4 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 2. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) 5 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πληροφόρηση κατά τοµέα Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Ενσώµατα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο ανεισµός Κρατικές επιχορηγήσεις Φόρος εισοδήµατος Παροχές στους εργαζόµενους Έσοδα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΡ Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟ 16

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α (συν.) 13. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟ Α ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΕΞΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΡ Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24

4

5 Σελίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ Σηµείωση 1/1/- 30/06/2006 1/1/- 30/06/2005 1/4/- 30/06/2006 1/4/- 30/06/2005 Πωλήσεις , , , ,41 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως , , , ,77 Μείον: Αναλώσεις υλικών καύσιµα , , , ,65 Μείον: Κόστος προσωπικού , , , ,44 Μείον: Αποσβέσεις , , , ,74 Μείον: Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως , , , ,04 Μείον: Χρηµατοοικονοµικό κόστος , , , ,64 Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρου ,34 ( ,88) ,67 ( ,33) Έξοδο φόρου Κέρδη /(ζηµίες) περιόδου ,34 ( ,88) ,67 ( ,33) Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή 23 0,36 (0,18) 0,39 (0,05) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων

6 Σελίδα 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σηµειώσεις 30/06/ /12/2005 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ασώµατες ακινητοποιήσεις , ,44 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ,67 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,22 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα , ,88 Πελάτες , ,27 Λοιπές Απαιτήσεις , ,76 Προκαταβολές , ,31 Επενδύσεις , ,45 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,24 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,91 Σύνολο ενεργητικού , ,13 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , ,30 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,29 Κέρδη/(Ζηµίες )εις νέον ,80 ( ,54) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,05 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια πληρωτέα πέραν του έτους , ,80 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους , ,63 Λοιπές προβλέψεις , , , ,43 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,51 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , ,49 Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα , , , ,65 Σύνολο υποχρεώσεων , ,08 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,13 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων

7 Σελίδα 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Κέρδη εις νέον και Λοιπά Αποθεµατικά Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,20 ( ,93) ,19 Ζηµία 01/01-31/03/05 ( ,55) ( ,55) Υπόλοιπο 31 Μαρτίου , ,20 ( ,48) ,64 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,20 ( ,93) ,19 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ( ,72) ,72 0,00 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ,10 ( ,91) ,19 Ζηµία 01/01-31/12/05 ( ,33) ( ,33) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου , ,20 ( ,91) ( ,54) ,05 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,20 ( ,91) ( ,54) ,05 Κέρδη 01/01-30/06/ ,34 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , ,20 ( ,91) , ,39 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

8 Σελίδα 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έµµεση µέθοδος Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων , ,88 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις , ,49 Προβλέψεις , ,78 Συναλλαγµατικές διαφορές ,43 0,00 Αποτελέσµατα χρηµατοδοτικής δραστηριότητας , ,26 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,36 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων ,66 0,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ,94 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,28 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , ,68 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,15 Επενδυτικές δραστηριότητες Προκαταβολές για απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ,00 0,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων , ,39 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 0, ,46 Τόκοι εισπραχθέντες 3.720,45 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,93 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Ποσά προοριζόµενα γιά αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0, ,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , ,62 Εξοφλήσεις δανείων ,47 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,38 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) , ,60 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,34 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,94 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 5 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων

9 Σελίδα 5 3O ης IOYNIOY Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην απόκτηση και εκµετάλλευση πλοίων κυρίως στην ακτοπλοϊκή γραµµή Λέσβου Xίου Πειραιώς. Έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στην ιεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 5 στο ήµο Μυτιλήνης της Λέσβου. Το site της εταιρείας είναι και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (κλάδος Ταξίδια και τουρισµός). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 24/08/2006 Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων είχε ως εξής ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος Εκτελεστικό µέλος ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό µέλος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό µέλος ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Εκτελεστικό µέλος ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μη εκτελεστικό µέλος ΖΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος ΚΟΥΝΣΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος 2. Υιοθέτηση ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούν το πρώτο εξάµηνο της χρήση και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. και τις διερµηνείες που έχουν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µέχρι και την Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένες περιοχές από τα ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις υιοθετηθείσες για τα ΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιµήσεις. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών.

10 Σελίδα 6 3. Βασικές λογιστικές αρχές 3.1. Πληροφόρηση κατά τοµέα Οι δραστηριότητες του οµίλου, διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα είναι οµοιογενείς και θεωρούνται ως ένας τοµέας Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα λογιστικοποιούνται αρχικά βάσει της ισοτιµίας (Ευρώ προς ξένο νόµισµα) της ηµεροµηνίας της συναλλαγής. Τα χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει της ισοτιµίας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού. Οι συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Τα µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που παρακολουθούνται στο ιστορικό κόστος και εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται χρησιµοποιώντας την ισοτιµία της ηµεροµηνίας κατά την κτήση Ενσώµατα πάγια Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις και αποµειώσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν γίνονται. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: Κτίρια 20 χρόνια Πλοία 30 έως 35 χρόνια (η ωφέλιµη ζωή των πλοίων έχει υιοθετηθεί προ του Π.. 124/2006 σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οποίου δυνατόν αυτή να µην ισχύει, υπό όρους.) Λοιπός εξοπλισµός 10 χρόνια

11 Σελίδα 7 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) 3.3. Ενσώµατα πάγια Οι υπολειµµατικές αξίες των πλοίων βασίζονται στις εύλογες αξίες τους ως υπολογίζονται από ανεξάρτητους εκτιµητές. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λογισµικό Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο FIFO. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.

12 Σελίδα 8 30ης IOYNIOY Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) 3.7. Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία. Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στην ονοµαστική τους αξία αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού κινδύνου Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια ανεισµός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσης µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

13 Σελίδα 9 30ης IOYNIOY Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα κόστη που προορίζονται να αποζηµιώσουν. Όταν οι επιχορηγήσεις αφορούν ενσώµατα πάγια λογιστικοποιούνται ως αναβαλλόµενο έσοδο και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα στην διάρκεια της αναµενόµενης χρήσης των ενσωµάτων παγίων Φόρος εισοδήµατος Η εταιρεία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος Παροχές στους εργαζόµενους (α) Βραχυπρόθεσµες παροχές Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. (β) Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία Οι παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Οι υποχρεώσεις για καθορισµένες παροχές, αφορούν τις παροχές του Ν. 2112/20 µε βάση τον οποίο, οι εργαζόµενοι κατά την αποχώρησή τους για συνταξιοδότηση αλλά και κατά την απόλυσή τους, λαµβάνουν εφάπαξ ποσά αποζηµιώσεων που υπολογίζονται µε καθοριζόµενη από τον ανωτέρω νόµο κλίµακα βάσει των ετών υπηρεσίας και τις αποδοχές κατά την αποχώρηση. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα αυτά είναι η ονοµαστική αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Λόγω του περιορισµένου αριθµού των εργαζοµένων,που αφορούν αυτές οι δεσµεύσεις οι επιπτώσεις από την µη εκτίµηση των υποχρεώσεων αυτών µε αναλογιστική µέθοδο κρίνονται επουσιώδεις.

14 Σελίδα 10 30ης IOYNIOY Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) Έσοδα Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα από εισιτήρια αναγνωρίζονται κατά την έκδοση τους. 4. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (α) (β) (γ) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τους πράκτορες, που µεσολαβούν για την έκδοση εισιτηρίων αλλά δεν θεωρείται σηµαντικός Κίνδυνος ρευστότητας Η ρευστότητα της εταιρείας χαρακτηρίζεται από εποχικότητα και επηρεάζεται τους χειµερινούς µήνες από το µειωµένο κύκλο εργασιών. Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο διακύµανσης των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τις δανειακές συµβάσεις, οι οποίες είναι κυµαινόµενου επιτοκίου.

15 Σελίδα Ενσώµατα πάγια Οικόπεδα κτίρια Πλοία Λοιπός εξοπλισµός Σύνολο , , , ,67 Υπόλοιπο έναρξης Προσθήκες , , , ,93 Αποσβέσεις περιόδου , , , ,93 Αναπόσβεστη αξία , , , ,67 Προσθήκες , , , ,99 Πρόβλεψη αποµείωσης αξίας πλοίων ( ,00) ( ,00) Αποσβέσεις περιόδου 6.250, , , ,06 Αναπόσβεστη αξία , , , ,60 Στις προσθήκες πλοίων περιλαµβάνεται ποσό ευρώ ,92 που αφορά προκαταβολή για αντικατάσταση των κύριων µηχανών του πλοίου ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ..

16 Σελίδα Ενσώµατα πάγια Οι αποσβέσεις των πλοίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο στην διάρκεια της υποχρεωτικής από τον νόµο ωφέλιµης ζωής τους, η οποία ανέρχεται σε έτη από τον χρόνο της ναυπήγησης τους (Η ωφέλιµη ζωή των πλοίων δυνατόν να µην ισχύει υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Π.. 124/2006). Οι εύλογες αξίες των πλοίων για τον προσδιορισµό τυχόν αποµείωσης καθώς και οι εκτιµώµενες υπολειµµατικές αξίες στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους για την διενέργεια των αποσβέσεων, προσδιορίστηκαν κατά την από δύο εκτιµητές και συγκεκριµένα τους οίκους, COSMOS SHIPPING CO SA και ECON SHIPPING & TRADING INC και έχουν ως εξής: ΠΛΟΙΟ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΟΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΥΝΟΛΑ Τα ταχύπλοα πλοία της εταιρείας λόγω τεχνικών προβληµάτων στους κινητήρες και των συνθηκών της αγοράς είναι σε προσωρινή ακινησία ως κάτωθι: - ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ από ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ από Τo τέλος ωφέλιµης ζωής των πλοίων δεν ισχύει υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Π.. 124/2006.

17 Σελίδα 13 30ης IOYNIOY Ενσώµατα πάγια (συν.) Επί των πλοίων υφίστανται οι κάτωθι υποθήκες για εξασφάλιση µακροπρόθεσµων δανείων. Ε/Γ- Ο/Γ ΜΥΤΙΛΗΝΗ USD Ε/Γ - Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ USD Ε/Γ Ο/Γ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ USD Σύνολο USD Ε/Γ Ο/Γ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ EURO Ε/Γ Ο/Γ ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ EURO Ε/Γ Ο/Γ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ EURO Σύνολο EURO Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 30/06/ /12/2005 Εγγυήσεις ΕΗ 1.231, ,11 Εγγυήσεις ενοικίων γραφείου Πειραιά 5.000, ,00 Λοιπές εγγυήσεις 2.471,63 0,00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,00 0,00 Σύνολο , ,11 Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αφορούν : α) προκαταβολή ( ,00) έναντι συνολικού τιµήµατος ,00 για εξαγορά του συνόλου των µετοχών της Ναυτικής Εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και β) συµµετοχή (κόστος 5.000,00) 50% σε εταιρεία του νόµου 959/1979 συσταθείσα µε αντικείµενο την κυριότητα και διαχείριση εµπορικών πλοίων.

18 Σελίδα 14 30ης IOYNIOY Πελάτες 30/06/ /12/2005 Πελάτες , ,08 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες ( ,81) ( ,81) Σύνολο , ,27 Λοιπές Απαιτήσεις Απαιτήσεις από επιστροφές ασφαλίστρων , ,61 Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες για ζηµιές πλοίων 0, ,74 Λοιπές απαιτήσεις , ,40 Προκαταβολές για εκκαθαρίσεις Ναυτολογίου σε εκκρεµότητα , ,74 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 ( ,73) Σύνολο , , Περιλαµβάνεται ποσό ,88 που αφορά έξοδα άµεσα συνδεόµενα µε τις συνέπειες του αναγκαστικού παροπλισµού πλοίων της εταιρείας για τα οποία διεκδικείται αποζηµίωση από την κατασκευαστική εταιρεία. Η κάλυψη των ανωτέρω εξόδων είναι εξασφαλισµένη βάσει σχετικής συµφωνίας µε τους χειριστές της συγκεκριµένης απαίτησης και προβλέπεται, ανεξάρτητα αποτελέσµατος της απαίτησης, κάλυψη τέτοιων εξόδων µέχρι Προκαταβολές 30/06/ /12/2005 Ασφάλιστρα εποµένης περιόδου , ,45 Λοιπά , ,48 Ενοίκια εποµένης περιόδου , ,00 Ενοίκια εποµένων περιόδων(πέραν του έτους) , ,00 Προκαταβολές προµηθευτών , , , ,31

19 Σελίδα 15 30ης IOYNIOY Αποθέµατα 30/06/ /12/2005 Εµπορεύµατα , ,96 Καύσιµα λοιπά αναλώσιµα , , , , Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 30/06/ /12/2005 ιαθέσιµα στο ταµείο , ,23 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις , , , , Μετοχικό κεφάλαιο 30/06/ /12/2005 Αριθµός µετοχών Κοινές µετοχές Μετοχικό κεφάλαιο , ,30 Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών µετοχών είναι µετοχές µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,30 ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. Εντός της χρήσης 2005 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά ,72 µε συµψηφισµό ισόποσων ζηµιών, σύµφωνα µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών την µε την υπ αριθµόν Κ / απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

20 Σελίδα 16 30ης IOYNIOY Μετοχικό κεφάλαιο (συν.) Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,40 µε έκδοση κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 εκάστης. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λόγω µερικής κάλυψης (µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 εκάστη, συνολικό ποσό που αντλήθηκε ,10)τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού µέχρι του ποσού της κάλυψης. 12. Kέρδη/(Ζηµίες) εις νέον 30/06/2006 Τακτικό αποθεµατικό ,00 Έκτακτο αποθεµατικό ,19 Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων ,03 ιαφορά αποτίµησης µετοχής (93.188,32) ιαφορές από µετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ ,41 Συµψηφισµός ζηµιών µε µείωση µετοχικού κεφαλαίου ,72 Σωρευµένες ζηµίες 31/12/2005 ( ,57) Ζηµίες εις νέον 31/12/2005 ( ,54) Κέρδη περιόδου 1/1 30/6/ ,34 Κέρδη εις νέον 30/06/ , Προβλέψεις - Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία (Ν.2112/20) 30/06/ /12/2005 Υπόλοιπο έναρξης , ,22 Xρησιµοποίηση προβλέψεων ( ,87) (19.234,63) Πρόβλεψη περιόδου 0, , , ,63 - Λοιπές προβλέψεις Λοιπές προβλέψεις , ,00 Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν ενδεχόµενες επιπλέον εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία.

21 Σελίδα 17 30ης IOYNIOY Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 30/06/ /12/2005 Προµηθευτές , ,44 Υποχρεώσεις σε εργαζόµενους , ,67 Υποχρεώσεις για φόρους τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς , ,26 Λοιπές υποχρεώσεις , ,11 Μερίσµατα προηγουµένων χρήσεων , , , , άνεια Περιλαµβάνεται ποσόν ,80 το οποίο αφορά δικαιώµατα του ΝΑΤ υπέρ Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων, βάσει του υπ αριθµ. 12 Φύλλου Εκκαθάρισης. εδοµένης της αµφισβήτησης εκ µέρους της εταιρείας, του εν λόγω ποσού, η Εταιρεία προέβη σε ένδικα µέσα προσβάλλοντας το εν λόγω Φύλλο εκκαθάρισης, παράλληλα δε ζήτησε και τη δικαστική προστασία περί αναστολής εκτέλεσης του παραπάνω Φ.Ε., την οποίας την παρείχε µε την από 1746/2005 Απόφαση το ιοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, διατάσσοντας την αναστολή εκτέλεσης µέχρι έκδοσης της δικαστικής απόφασης επί της προσφυγής. 30/06/ /12/2005 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Οµολογιακό δάνειο , ,20 άνεια τραπεζών , , , ,06 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια , ,49 Σύνολο δανείων , ,55 Μείον: κόστος αναδιάρθρωσης δανείου 0, , , ,29

22 Σελίδα άνεια (συν.) 15.1 άνειο NOVA BANK µε υπόλοιπο την ,00. Το δάνειο αυτό χρησιµοποιήθηκε κατά ένα µέρος για την εξόφληση του δανείου της CALYON (Εuro ,00) και το υπόλοιπο για κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας (Εuro ,00) άνειο F B Bank µε υπόλοιπο σύµβασης την ,00. Τον µήνα εκέµβριο έγινε αναδιάρθρωση του παραπάνω δανείου Το ανωτέρω δάνειο επιβαρύνεται µε ετήσιο επιτόκιο 2% πλέον Euribor άνειο AEGEAN BALTIC BANK µε υπόλοιπο την ,00 ευρώ. Το ανωτέρω δάνειο επιβαρύνεται µε ετήσιο επιτόκιο 1 +5/8 του 1% πλέον το ετήσιο επιτόκιο που προσφέρεται για καταθέσεις σε $ ή Μετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο µε υπόλοιπο την ,20. Περιλαµβάνει οµολογίες ονοµαστικής αξίας 2,20 ευρώ εκάστης. Επιβαρύνεται µε ετήσιο επιτόκιο Euribor πλέον 2%. Οι τόκοι καταβάλλονται στους οµολογιούχους την 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση την 24/06/2001 και είναι µετατρέψιµο σύµφωνα µε την τροποποίηση του.σ της 17/10/2005 ως εξής: 10 οµολογίες=11 µετοχές άνειο ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ µε υπόλοιπο την USD ,00 ή ,92. Η αποπληρωµή του δανείου γίνεται µε δύο δόσεις ετησίως ποσού USD ,00 η κάθε µία και πλήρης αποπληρωµή του δανείου επέρχεται το εκέµβριο του 2007.

23 Σελίδα άνεια (συν.) Για χορήγηση δανείου από την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ του οποίου το υπόλοιπο την ήταν ,82 έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ,46 επί των κτιρίων της εταιρείας. Η λήξη των µακροπροθέσµων δανείων έχει ως εξής: 30/06/ /12/2005 Μεταξύ 1 και 2 ετών , ,92 Μεταξύ 2 και 5 ετών , ,84 Πάνω από 5 έτη , , , ,06 Οι λογιστικές αξίες των δανείων της εταιρείας (µακροπροθέσµων και βραχυπροθέσµων) εκφράζονται στα παρακάτω νοµίσµατα: 30/06/ /12/2005 Ευρώ , ,20 ολάρια ΗΠΑ , , ,35

24 Σελίδα Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα 30/06/ /12/2005 Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα , , Πωλήσεις 30/06/ /06/2005 Ναύλοι-λοιπά έσοδα πλοίων , ,03 Πωλήσεις εµπορευµάτων , , , , Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 30/06/ /06/2005 Ρύθµιση εξόφλησης δανείου CALYON (18.1) ,13 0,00 Λοιπά έσοδα , , , , Αποτέλεσµα ρύθµισης εξόφλησης δανείου , Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 30/06/ /06/2005 Προµήθειες πρακτόρων , ,93 Συντηρήσεις , ,91 Ασφάλιστρα , ,38 Πρόβλεψη αποµείωσης αξίας πλοίων ,00 0,00 Λοιπά έξοδα , ,74 Σύνολο , ,96

25 Σελίδα Παροχές σε εργαζοµένους 30/06/ /06/2005 Μισθοί και ηµεροµίσθια , ,32 Εργοδοτικές εισφορές , ,08 Παρεπόµενες παροχές , ,68 Αποζηµιώσεις Ν. 2112/ , , , ,36 Η εταιρεία κατά την απασχολούσε 414 άτοµα προσωπικό ξηράς και θάλασσας. 21. Αποσβέσεις 30/06/ /06/2005 Κτιρίων 6.250, ,43 Πλοίων: - ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ , ,31 - ΑΙΟΛΟΣ EXPRESS , ,88 - ΑΙΟΛΟΣ EXPRESS II , ,83 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ , ,97 - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ , ,02 - ΘΕΟΦΙΛΟΣ , ,85 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός , ,00 Λογισµικά , ,20 Σύνολο , , Χρηµατοοικονοµικό κόστος 30/06/ /06/2005 Τόκοι δανείων , ,08 Συναλλαγµατικές διαφορές ( ,20) ,78 Λοιπά , , , ,36

26 Σελίδα Κέρδη/(Ζηµίες) ανά µετοχή Τα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους/(ζηµίας) µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 30/06/ /06/2005 Κέρδη/(Ζηµίες) ,34 ( ,88) Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών Κέρδη/(Ζηµίες) ανά µετοχή 0,36 (0,18) 24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ΒΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ν.Ε. Αγορές (λήψη υπηρεσιών) ,00, πιστωτικό υπόλοιπο την 30/06/ ,42 Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη τιµολογούνται στα πλαίσια της συνήθους συναλλακτικής πρακτικής. 25. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 25.1 Εγγυητική επιστολή ρχ. 375,000,000 για κάλυψη κατ αρχήν επιδικασθείσης απαίτησης τρίτων µέχρι έκδοσης οριστικής δικάσιµης απόφασης Επιπρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές που ενδεχοµένως να προκύψουν µε την έκδοση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων Φόροι, πλην φόρου εισοδήµατος, που ενδεχοµένως να προκύψουν από τον έλεγχο των µη φορολογικά ελεγµένων χρήσεων από 2000 και εντεύθεν Οι οικονοµικές επιπτώσεις συνεπεία των ανωτέρω δεν αναµένονται ουσιώδεις.

27 Σελίδα Ενδεχόµενες υποχρεώσεις (συν.) 25.5 Σύµφωνα µε τη σύµβαση δανείου της εταιρείας µε την τράπεζα FBB, παρέχεται στην τράπεζα η δυνατότητα να ζητήσει τη µετατροπή µέρους της τελευταίας δόσης του δανείου (καταβλητέας την ) ποσού ,00 (µετατρέψιµη αναλογία του δανείου σε κοινές µετοχές µε πλήρη δικαιώµατα ψήφου) καθ όλη την διάρκεια του δανείου. Η τιµή µετατροπής θα βασίζεται στη λογιστική αξία των µετοχών της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η άσκηση του δικαιώµατος της τράπεζας, τελεί (ως αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε παραίτηση παλαιών µετόχων) υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι την η τράπεζα µε επιστολή της δήλωσε ότι ασκεί το παραπάνω δικαίωµά της για όλο το ποσό ήτοι ,00 Ευρώ. Η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική συνέλευση της 05/07/2006 δεν ενέκρινε το ανωτέρω αίτηµα της Τράπεζας. Η Τράπεζα έχει ασκήσει περί τούτου προσφυγή στα Αγγλικά δικαστήρια µε την οποία ζητεί την αναγνώριση της εγκυρότητας της δανειακής σύµβασης καθώς και αποζηµίωση λόγω απόρριψης του αιτήµατός της από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Η εταιρεία προέβη σε ανταγωγή µε την οποία ζητεί την ακυρότητα της δανειακής σύµβασης καθώς και οικονοµικές επανορθώσεις. Η εταιρεία εκτιµά ότι η εν λόγω υπόθεση δεν θα έχει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση. 26. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και σηµαντικά γεγονότα 26.1.Η Εταιρεία διεκδικεί ποσό ύψους 89,75 εκατ. περίπου από την εταιρεία SEMT PIELSTICK, κατασκευάστρια εταιρεία των κινητήρων των τριών ταχυπλόων πλοίων της Εταιρείας ως αποζηµίωση για τις ζηµίες που υπέστη λόγω των τεχνικών προβληµάτων των κινητήρων.

28 Σελίδα Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού 27.1.Ύστερα από επιτυχή αντικατάσταση των κύριων µηχανών του στα Ναυπηγεία Ficantieri της Ιταλίας το Ε/Γ Ο/Γ ΤΧΠ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ εκτελεί από τις 27/07/2006 το δροµολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Με το Προεδρικό ιάταγµα 124/2006 δεν ισχύει πλέον ο περιορισµός σχετικά µε την ωφέλιµη ζωή των πλοίων (30-35 έτη) εφόσον έχουν προσαρµοστεί πλήρως µε τη Συνθήκη της Στοκχόλµης. Μυτιλήνη, 24 Αυγούστου 2006 Ο Πρόεδρος του.σ Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Προϊστάµενος Oικονοµικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σηφάκης Α.Τ. Ι Απόστολος Βεντούρης Α.Τ. Ρ Θεοχάρης Παπαγεωργίου Α.Τ. Σ Α.Μ Ο.Ε.Ε 21925/1993 Α ΤΑΞΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Ισολογισµός 3 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006-31 Μαρτίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005)

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε 52598/03/Β/02/42 Λ. ΝΑΤΟ (ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ.

AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε 52598/03/Β/02/42 Λ. ΝΑΤΟ (ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε 52598/03/Β/02/42 Λ. ΝΑΤΟ (ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300 AEGEAN SEA FOODS Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 (περίοδος 1.1.2006 31.12.2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 (περίοδος 1.1.2006 31.12.2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε Αρ.Μ.Α.Ε 46028/12/Β/00/6 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.- FAX: 22230 22597 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 (περίοδος 1.1.2006 31.12.2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) www.logismos.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε 52598/03/Β/02/42 Λ. ΝΑΤΟ (ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ.

AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε 52598/03/Β/02/42 Λ. ΝΑΤΟ (ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε 52598/03/Β/02/42 Λ. ΝΑΤΟ (ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300 AEGEAN SEA FOODS Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ»)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 (περίοδος 1.1.2005 31.12.2005) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 (περίοδος 1.1.2005 31.12.2005) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Αρ.Μ.Α.Ε 46028/12/Β/00/6 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.- FAX: 22230 22597 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 (περίοδος 1.1.2005 31.12.2005) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ( Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ) Άγιος Νικόλαος Κρήτης : Κ. Σφακιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της χρήσης 2007, είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «WINLINK A.E.» την 1 Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα