( ) Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Λ Ε Υ Κ Α Ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "( 1970-2006 ) Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Λ Ε Υ Κ Α Ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 1 Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Λ Ε Υ Κ Α Ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ( ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚ ΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ-ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΗ ΗΛΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΑ-ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2 2 Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών ( ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, και κυρίως το εκδοτικό της έργο, µε κάθε λεπτοµέρεια, βλέπε: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, ΧΡΟΝΙΚΟ , επιµέλεια: ηµήτριος Χ. Σκαλαβενίτης, Αθήνα 2002, 120 σ. Για την περίοδο βλέπε Επετηρίς Θ (2003) και Ι ( ). Την παρουσίαση της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών στο δικτυακό τόπο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας συνέταξε ο Πρόεδρος της Εταιρείας ηµήτριος Χ. Σκλαβενίτης. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γραφεία: -Σταδίου 48, 5 ος όροφος, Γραφ. 17, , τηλ Βιβλιοπωλεία: -Γρηγόρη, Σόλωνος 71, , Αθήνα, τηλ , , FAX: Κατάρτι, Γερ.. Τούµπας και Σία Ε.Ε, Μαυροµιχάλη 9, , Αθήνα, τηλ , , FAX: Νίκου Τσιρίµπαση, Λευκάδα , τηλ ΣΚΟΠΟΣ

3 3 Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, νοµικό πρόσωπο ιδωτικού δικαίου, πολιτιστικό σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι το µόνο λευκαδίτικο επιστηµονικό σωµατείο που έχει να παρουσιάσει έργο πνευµατικό, γνωστό και καταξιωµένο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Η Ε.Λ.Μ. µε τα συνέδρια, τις εκδόσεις και τις ποικίλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, εξέφρασε στα χρόνια αυτά, σ ένα µεγάλο µέρος, την πνευµατική κίνηση και δηµιουργία της Λευκάδας και αποτύπωσε τα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα. Η καταχώριση των στοιχείων της Εταιρείας στο διαδίκτυο έχει ως σκοπό να καταστήσει γνωστο το έργο της Εταιρείας στο κοινό της Λευκάδας, στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο αλλά να αποτελέσει και κείµενο αναφοράς για τους ερευνητές και µελετητές της ιστορίας και του πολιτισµού της Λευκάδας και γενικότερα των Ιόνιων νησιών. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Η Εταιρεία σήµερα αριθµεί 255 τακτικά µέλη. Η εγγραφή γίνεται µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο οποίος προτείνεται και από δύο µέλη του.σ. Η συνδροµή είναι 20 ευρώ ετησίως. Η Εταιρεία για να οργανώσει και να πραγµατοποιήσει τα συνέδρια και συµπόσια καθώς και τις άλλες πνευµατικές εκδηλώσεις συµβουλεύεται, ανάλογα µε την περίπτωση, τους επιστήµονες της Λευκάδας και κυρίως µε τους συµπατριώτες µας ιστορικούς Σπύρο Ασδραχά και Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1970 Το Καταστατικό της Εταιρείας εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά µέλη στις 4 Μαρτίου 1970 και στις 10 Ιουλίου 1970 συνήλθε η πρώτη Γενική Συνέλευση για τη λογοδοσία της ιοικούσας Επιτροπής, την εκλογή του πρώτου.σ. και της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η τελική αναγνώριση του Καταστατικού περατώθηκε το εκέµβριο του Η Εταιρεία άρχισε ουσιαστικά το έργο της τον Ιανουάριο του Το πρώτο.σ. µε εγκύκλιό του γνωστοποίησε σε 500 περίπου Λευκαδίτες σε όλη την Ελλάδα την ίδρυση της Εταιρείας. Οι καταστατικοί σκοποί της Εταιρείας: Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η Εταιρεία, περιλαµβάνονται στο Ιδρυτικό του 1949 και στο Καταστατικό του 1971 και είναι οι εξής: Η συλλογή του λαογραφικού, γλωσσικού και ιστορικού υλικού της νήσου Λευκάδος και η δηµοσίευσις αυτού, η ενίσχυσις των σπουδών αυτών και η ίδρυσις βιβλιοθήκης, µουσείου και Ιστορικού Αρχείου, η ενίσχυσις, προστασία και έκδοσις πάσης εργασίας, σχέσην εχούσης προς την έρευναν των επιστηµονικών, ιστορικών, φιλολογικών και καλλιτεχνικών εν γένει έργων των αναφεροµένων εις την νήσον Λευκάδα ή οπωσδήποτε µετ αυτής συνδεοµένων, η δηµοσίευσις περεµφερών ανεκδότων έργων και καταλοίπων αποθανόντων Λευκαδίων και η ανύψωσις του συγχρόνου πνευµατικού επιπέδου της νήσου. Τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν οι σκοποί της Εταιρείας είναι: α) ιά περιοδικής εκδόσεως υπό τον τίτλον «ΑΡΧΕΙΟΝ ΛΕΥΚΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», η σηµερινή Επετηρίς, της εκδόσεως αυτοτελών συγγραµµάτων και µελετών περί της ιστορίας των γραµµάτων, των τεχνών, της λαογραφίας, της γεωγραφίας, του εξωραϊσµού, της

4 4 αρχαιολογίας, της φύσεως, της οικονοµίας κλπ. της νήσου, της επανεκδόσεως παλαιών ή δυσευρέτων µελετών, σχετιζοµένων µε τα ανωτέρω θέµατα, και της µεταφράσεως υπαρχουσών, ενδεχοµένως, τοιούτων ξενογλώσσων. β) ιά της ιδρύσεως Βιβλιοθηκών και Πνευµατικών Κέντρων εις την νήσον και της ενισχύσεως υπαρχόντων τοιούτων ιδρυµάτων. γ) ιά της οργανώσεως αποστολών εις την νήσον προς αναδίφησιν και επί τόπου µελέτην των ως ανωτέρω θεµάτων ή προς συγκέντρωσιν σχετικού υλικού. δ) ιά διαλέξεων και ανακοινώσεων οργανουµένων εν Αθήναις, εν τη νήσω ή και αλλαχού. ε) ιά της απονοµής βραβείων ή τιµητικών διακρίσεων εις αριστεύοντα ή οπωσδήποτε τιµώντα το όνοµα της Λευκάδος τέκνα αυτής, ως και εις Λευκαδίους νέους, εξαιρέτου ήθους και επιδόσεως εις τα γράµµατα και τας τέχνας, και εις διακεκριµένα πρόσωπα προσφέροντα σηµαντικάς υπηρεσίας εις τους σκοπούς της Εταιρείας. ΙΟΙΚΗΣΗ Η Εταιρεία διοικείται από 9µελές συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία σε γενική συνέλευση των µελών της. Το.Σ. λειτουργεί µε βάση το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο είναι εγκεκριµένο από το Πρωτοδικείο. Κάθε έτος συγκαλείται ετήσια απολογιστική συνέλευση όπου γίνεται ενηµέρωση των µελών για τα πεπραγµένα του.σ. κατά τη διάρκεια του έτους και κυρίως γίνεται έλεγχος της διαχείρισης των οικονοµικών. Κατά τη διάρκεια των τριάντα έξι χρόνων ζωής της Εταιρείας είχαν την προεδρία οι παρακάτω: 1) Βασίλειος Φραγκούλης ( ) 2) Αριστόξενος Σκιαδάς ( ) 3) Πάνος Ροντογιάννης ( ) 4) Μιχαήλ Μαµαλούκας ( ) 5) Χρήστος Σολδάτος ( ) 6) ηµήτριος Σκλαβενίτης ( ) ιοικητικα Συµβούλια 1.Περίοδος Προεδρίας Βασιλείου Φραγκούλη ( ) 2. Περίοδος Προεδρίας Αριστόξενου Σκιαδά ( ) 3.Περίοδος Προεδρίας Πάνου Ροντογιάννη( ) 4.Περίοδος Προεδρίας Μιχάλη Μαµαλούκα - Χρήστου Σολδάτου ( ) 4 α.προεδρία Μιχαήλ Μαµαλούκα (22 Φεβρουαρίου 1994 ως 6 Σεπτεµβρίου 1995) 4β. Προεδρία Χρήστου Σολδάτου (7 Σεπτεµβρίου Φεβρουαρίου1997 ) 5.Περίοδος προεδρίας Χρήστου Σολδάτου(20 Φεβρουαρίου ) 6. Περίοδος προεδρίας ηµητρίου Σκλαβενίτη ( ) 7. Περίοδος προεδρίας ηµητρίου Σκλαβενίτη ( ) 8. Περίοδος προεδρίας ηµητρίου Σκλαβενίτη ( ) Γ. ιοικητικό Συµβούλιο

5 5 Επειτα από τις αρχαιρεσίες της 19 Φεβρουαρίου 2006 το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών για την τριετία συγκροτήθηκε ως ακολούθως: ηµήτριος Σκλαβενίτης Πρόεδρος Γιώργος Ροντογιάννης Αντιπρόεδρος Θωµάς Κατωπόδης Γενικός Γραµµατέας Mιράντα Κουνιάκη Ειδικός Γραµµατέας Γιώργος Φατούρος Tαµίας Σωκράτης Κακλαµάνης Έφορος Κώστα Κατηφόρης, Μέλος Χρίστος Σολδάτος, Μέλος Αθανάσιος Μελάς, Μέλος Εξελεγκτική Επιτροπή: Καλοµοίρα Κατωπόδη, Βασιλική Κουνιάκη,Σοφία ουβίτσα ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚ ΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Το έργο της Εταιρείας εκφράζεται και υλοποιείται µέσα από τις ποικίλες εκδηλώσεις που πραγµατοποιεί, όπως είναι τα συνέδρια, τα συµπόσια, οι εκδηλώσεις τιµής, τα λευκώµατα, οι µελέτες, οι κοινωνικές εκδηλώσεις και άλλα. Το σηµαντικότερο έργο της Εταιρείας είναι οι εκδόσεις της. Από το 1971 ως σήµερα έχουν κυκλοφορηθεί 45 τόµοι, άλλοι ογκώδεις και άλλοι µικρότεροι. Η Εταιρεία µε το έργο αυτό αποτελεί, µαζί µε το Αρχείο Λευκάδας και τη Χαραµόγλειο Βιβλιοθήκη, βιβλιογραφικό οδηγό για την ιστορία και τον πολιτισµό του νησιού από τους αρχαιότατους χρόνους ως σήµερα.το εκδοτικό έργο της Εταιρείας παρουσιάζεται µε κάθε λεπτοµέρεια στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΤΗΡΙΣ, επιστηµονικό περιοδικό Οι σκοποί και οι στόχοι της Εταιρείας είναι να παρουσιάζει και να αναδείκνύει, µέσα από έρευνα, τις µορφές πολιτισµού (ιστορία, πολιτική, οικονοµία, λογοτεχνία κλπ) της Λευκάδας αλλά και γενικότερα της Επτανήσου. Τα βασικά µέσα έκφρασης της Εταιρείας από την ίδρυσή της ως σήµερα είναι η Επετηρίς και τα Πρακτικά των Συνεδρίων και Συµποσίων, καθώς και οι Μελέτες, τα Λευκώµατα και τα Επετειακά. Και οι τρεις αυτές κατηγορίες καταγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια, στο Παράρτηµα, στην ενότητα ΕΚ ΟΣΕΙΣ. ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ο θεσµός των συνεδρίων καθιερώθηκε από τον Πρόεδρο της Εταιρείας, καθηγητή Αριστόξενο Σκιαδά. Το σκεπτικό της απόφασης αυτής απέβλεπε στην επιστηµονική έρευνα θεµάτων της ιστορίας και του πολιτισµού της Επτανήσου. Το Α Επτανησιακό συνέδριο που οργάνωσε τη Ε.Λ.Μ. πραγµατοποιήθηκε στη Λευκάδα από Σεπτεµβρίου 1982 µε γενικό θέµα: Κοινωνία, οικονοµία και πολιτισµός στα Επτάνησα ( ). (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 1990) Το Β έγινε από 3-8 Σεπτεµβρίου 1984 µε θέµα: Πολιτιστικές επαφές στα Επτάνησα και αναµεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό Χώρο, 16 ος 20ος αι. (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 1991)

6 6 Το Γ συνέδριο έγινε και αυτό στη Λευκάδα από 3-7 Σεπτεµβρίου 1986 µε θέµα: Πολιτικά Κόµµατα και Επαγγελµατική Οργάνωση του 19 ου αιώνα στα Επτάνησα. ( εν εκδόθηκαν τα Πρακτικά) Το συνέδριο έγινε στη Λευκάδα από 8-12 Σεπτεµβρίου 1993, µε θέµα: Από την τοπική ιστορία στη συνολική. Το παράδειγµα της Λευκάδας, 15 ος 19 ος αι. Το Συνέδριο αυτό έγινε στην προεδρία του Πάνου Ροντογιάννη και είναι αφιερωµένο στον ίδιο. (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 1996) Ζ ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Το.Σ. της Ετιαρείας κατά τη συνεδρίαση της 11 Μαίου 2000 αποφάσισε οµόφωνα να πραγµατοποιήσει το Ζ ιεθνές Πανιόνιο Συνέδριο στη Λευκάδα, από Μαϊου Το Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και εκδόθηκαν τα πρακτικά του σε δύο τόµους (2004). ΣΥΜΠΟΣΙΑ Τα Συµπόσια εντάσσονται στο χώρο και στο χρόνο των Γιορτών Λόγου και Τέχνης. Το ετήσιο Συµπόσιο πραγµατοποιείται στο πρώτο δεκαήµερο του Αυγούστου και είναι συνήθως τριήµερο. Η οργάνωση των 10 συµποσίων έγινε και εξακολουθεί να γίνεται σε συνεργασία µε τον εκάστοτε ήµαρχο και Πρόεδρο του Πνευµατικού Κέντρου Λευκάδας. Από το 1996 ως το 2006 έχουν πραγµατοποιηθεί ένδεκα συµπόσια. Των 10 συµποσίων έχουν εκδοθεί και τα Πρακτικά. ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Άγγελος Σικελιανός 1972 Το.Σ. της Εταιρείας κάλεσε το καλοκαίρι του 1972 στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης στη Λευκάδα, αφιερωµένες στο Σικελιανό, τον Θεόδωρο Ξύδη, ο οποίος µίλησε για τον ποιητή και τον ηθοποιό Μάνο Κατράκη που απάγγειλε ποιήµατα του ποιητή Με πρωτοβουλία της Εταιρείας το Υπουργείο Παιδείας κήρυξε το 1981 έτος Σικελιανού, για τα 30 χρόνια από το θάνατό του. Για τον ποιητή µίλησαν οι: Πάνος Ροντογιάννης, Γ.Π. Σαββίδης, Αριστόξενος Σκιαδάς, Νίκος Σβορώνος, Γεράσιµος Γρηγόρης, Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη (Τα κείµενα εκδόθηκαν το 1984) Το ΥΠ.ΠΟ, η Νοµαρχία, ο ήµος Λευκάδας και η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών οργάνωσαν εκδήλωση για την πρώτη έκδοση (1909) του Αλαφροϊσκωτου του Άγγελου Σικελιανού στη Λευκάδα την 17 και 18 Απριλίου 1989 µε οµιλητές την Άννα Σικελιανού, Γιώργο Σαββίδη, Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια, Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη, Μιχάλη Πιερή, Πάνο Ροντογιάννη, Κώστα Φωτεινό και Σπύρο Βρεττό. Το Υπ..Πο.

7 7 εκπροσώπησε η κ. Άλκηστις Σουλογιάννη. Ποιήµατα του Σικελιανού διάβασαν οι: Μαρία Σκούντζου και ο Άγγελος Αντωνόπουλος Ο Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης και η Ε.Λ.Μ. µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 40 χρόνων από το θάνατο του ποιητή Άγγελου Σικελιανού, οργάνωσαν στις , τιµητική εκδήλωση στο κινηµατοθέατρο Παλλάς µε οµιλητές τον Νικηφόρο Βρεττάκο, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, τον Πάνο Ροντογιάννη και την Βιβέτ Τσαρλαµπά- Κακλαµάνη. Η κ. Άννα Σικελιανού απηύθυνε χαιρετισµό Στις έγινε η απονοµή των βραβείων του πανελλήνιου ποιητικού διαγωνισµού στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, που είχε οργανώσει ο ΟΡΦΕΑΣ στη µνήµη του Άγγελου Σικελιανού µε χορηγό τα Super Market Σκλαβενίτης. Την κριτική επιτροπή του διαγωνισµού αποτέλεσαν οι: Ηλίας Σιµόπουλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ηµήτριος Σκλαβενίτης, εκπρόσωπος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη, λογοτέχνης, Νίκος Βλάχος, λογοτέχνης και Κων/να Αυγέρη της ΕΛΜΕ Λευκάδας Ο ήµαρχος και Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Λευκάδας Παναγιώτης Σκληρός και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών ηµήτριος Σκλαβενίτης οργάνωσαν το Στ Συµποσίου, 9-11/8/2001, µε θέµα: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, 50 χρόνια από το θάνατό του, (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 2002). Γουλιέλµος Νταίρπφελδ 1973 Το 1973 στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, αφιερωµένες στον Νταίρπφελδ, µίλησε ο Βασίλης Φραγκούλης και αποκάλυψε την προτοµή του αρχαιολόγου στο Νυδρί Το καλοκαίρι του 1978 οι Γιορτές Λόγου και Τέχνης αφιερώθηκαν στον Νταίρπφελδ.Η Eταιρεία προσκάλεσε Γερµανούς και `Ελληνες καθηγητές Πανεπιστηµίων ως οµιλητές.οι οµιλίες τους είναι καταχωρισµένες στην Επετηρίδα Ε`.

8 8 Aριστοτέλης Βαλαωρίτης 1975 Το 1975, στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, αφιερωµένες στον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, µίλησαν εκ µέρους της Εταιρείας η κ. `Αννα Φασουλιώτη-Ψιλιανού και ο κ. Νίκος Κατηφόρης Το έτος 1978 κηρύχθηκε από την Πολιτεία έτος Αριστοτέλη Βαλαωρίτη για τα 100 χρόνια από το θάνατό του Στις 28 Μαϊου 1994, στην αίθουσα του Κινηµατογράφου Παλλάς, κατά τον εορτασµό της 130ης Επετείου της `Ενωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα, , µίλησε ο φιλόλογος καθηγητής ηµήτριος Σκλαβενίτης, µέλος της Ε.Λ.Μ., µε θέµα:ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και η `Ενωση της Επτανήσου Ιωάννης Παπαδάτος 1989 Στις πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση προς τιµήν του Ιωάννη Παπαδάτου, Μαθηµατικού, Γενικού Επιθεωρητή Μ.Ε. και Γενικού γραµµατέα της Εταιρείας, στην αίθουσα του Κυθηραϊκού Συνδέσµου Αθηνών, Θεµιστοκλέους 5. έσποινα Θεµελή-Κατηφόρη 1992, 2004, 2005 Εκδήλωση στη µνήµη έσποινας Θεµελή - Κατηφόρη, στις , στην αίθουσα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Πάνο Ροντογιάννη, Χρήστο Σολδάτο, Σπύρο Ασδραχά, `Ολγα Κατσιαρδή, Χρήστο Λούκο. Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για την έσπονα Θεµελή-Κατηφόρη, στην Αθήνα, στις 3 εκεµβρίου 2004 και στη Λευκάδα, στις 25 Ιουνίου 2005, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Ραµού, Σπύρο Ασδραχά, `Ολγα Κατσιαρδή, Χρήστο Λούκο. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2005) Τέλης Χαρο\αµόγλης 1994 Στις πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση προς τιµήν του Τέλη Χαραµόγλη, στην αίθουσα Ελλήνων Λογοτεχνών. Την εκδήλωση οργάνωσαν το Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Λευκάδας και η Εταιρεία Λαυκαδικών Μελετών.Οµιλητές οι ηµήτριος Σκλαβενίτης, Τέλης Χαραµόγλης, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης και Σπύρος Ασδραχάς. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 1994

9 9 Αριστόξενος Σκιαδάς 1995, 2001 Εκδήλωση µνήµης και τιµής για τον Αριστόξενο Σκιαδά πραγµατοποιήθηκε στις , στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οργανωτές ήταν το Πανεπιστήµιο Αθηνών και η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών. Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθηγητής κ. Γεώργιος. Μπαµπινιώτης και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών κ. ηµήτριος Σκλαβενίτης οργάνωσαν εκδήλωση τιµής για τον Αριστόξενο Σκιαδά, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2001, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οµιλητές οι Γεώργιος Μπαµπινιώτης, ηµήτριος Σκλαβενίτης, Κατερίνα Καµαρέτα- Πίσση, Μαριέλλα Κορακάκη. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2002) Νάνος Βαλαωρίτης 1997 Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και η Κοινότητα Νυδριού Λευκάδας οργάνωσαν τιµητική εκδήλωση για τον ποιητή ΝΑΝΟ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ, στο Λύκειο Νυδριού Λευκάδας στις 11 Αυγούστου 1997 και την επανέλαβε στην Αθήνα στις Οµιλητές:Χρίστος Σολδάτος, Αναστάσιος Γαζής, ηµήτριος Σκλαβενίτης, Έκτωρ Κακναβάτος, Ανδρέας Παγουλάτος, Ιωάννα Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Γιώργης Γιατροµανωλάκης, Μάρκος ραγούµης, Νάνος Βαλαωρίτης. (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 1999). ιονύσιος Σολωµός 1998 Η Ε.Λ.Μ. και ο ήµος Λευκάδας, στις 7 Αυγούστου 1998, πραγµατοποίησαν στη Λευκάδα τιµητική εκδήλωση για το ιονύσιο Σολωµό µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης διακοσίων χρόνων από τη γέννησή του. Οµιλητές: Κώστας Σταµατέλος, Χρίστος Σολδάτος, Μαρία Τσούτσουρα, Νάνος Βαλαωρίτης, Κώστας Φωτεινός, Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη.(Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 2000). Βασίλειος Φραγκούλης 2000 Στις 20 Νοεµβρίου 2000 πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών της Αρχαιολογικής Εταιρείας εκδήλωση προς τιµήν του Βασιλείου Φραγκούλη. Οµιλητές: ηµήτριος Σκαλβενίτης, Θεόδωρος Λουκάκης, Νίκος Κατηφόρης, Βασίλειος Μαµαλούκας-Φραγκούλης.(Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2001).

10 10 Οι καθηγητές του Γυµνασίου Λευκάδος 2000 Στις 8 εκεµβρίου 2000 πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση προς τιµήν των παρακάτω καθηγητών του Γυµνασίου Λευκάδας: Πάνου Νικόδηµου, Χαράλαµπου Περδικάρη, Πάνου Ροντογιάννη, ηµοσθένη Κουνιάκη, Αχιλλέα Τζούφα, Φεβρωνίας Παπαδάκη- Σταύρακα, Θεοδόσιου Σταµατέλου, Ιωάννη Παπαδάτου. Οµιλητές οι ηµήτριος Σκλαβενίτης και Ντίνος Σολδάτος. (Εκδόθηκε αφιέρωµα το 2001 µε κείµενα των ηµητρίου Σκλαβενίτη, Ντίνου Σλδάτου και ηµητρίου Τσερέ). Χρίστος Αραβανής 2001 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών οργάνωσε εκδήλωση για να τιµήσει τον ΧΡΙΣΤΟ ΑΡΑΒΑΝΗ, Καθηγητή της Κρδιολογίας, στις 24 Μαίου 2001, στην αίθουσα Αντώνη Τρίτση του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Αθηναίων. Οµιλητές: ηµήτριος Σκλαβενίτης, Γεώργιος Ροντογιάννης, Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη, Χρίστος Αραβανής. (Εκδοθήκαν τα κείµενα, 2002). Σωκράτης 2001 Ο ήµαρχος και Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Λευκάδας Παναγιώτης Σκληρός, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών ηµήτριος Σκλαβενίτης και ο καθηγητής ιονύσιος Αναπολιτάνος οργάνωσαν συµπόσιο µε θέµα: Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ, στις 20 και 21 Ιουλίου 2001 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του ήµου Λευκάδας. Οµιλητές: Παναγιώτης Σκληρός, ηµήτριος Σκλαβενίτης, ιονύσιος Αναπολιτάνος, Στέλιος Βιρβιδάκης, Μυρτώ ραγώνα-μονάχου, Βασίλης Καρασµάνης, Παύλος Καλλιγάς, Κατερίνα Ιεροδιακόνου, MICHAEL FREDE.(Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2002). Νίκος Κατηφόρης 2002 Η Εταιρεία λευκαδικών Μελετών οργάνωσε, στις 8 Μαρτίου 2002, ηµερίδα, στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Αθηναίων, για να τιµήσει τον Νίκο Γ. Κατηφόρη, ικηγόρο και πεζογράφο, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Ράνια Κατηφόρη, Αλέξ. Αργυρίου, Χριστίνα Ντουνιά, Ναταλία Κατηφόρη, Γιώργο Κατηφόρη. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2003). Γεράσιµος Γρηγόρης 2002 Η Εταιρεία λευκαδικών Μελετών οργάνωσε, στις 3 εκεµβρίου 2002, ηµερίδα, στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Αθηναίων, για να τιµήσει τον

11 11 Γεράσιµο Γρηγόρη, δικηγόρο και πεζογράφο, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, Γεράσιµο Γληγόρη, Νίκο Κατηφόρη, Βαγγέλη Γρηγόρη. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2003) Κωνσταντίνος Γ. Μαχαιράς 2004 Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Μαχαιρά, στις 15 Μαϊου 2004, στην αίθουσα Παρνασσός, µε οµιλητές τους : Βιβέτ Τσαρλαµπά- Κακλαµάνη και Τριαντάφυλλο Ε. Σκλαβενίτη. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2005) Θεοδόσιος Μουστοξύδης Κλεαρέτη ίπλα -Μαλάµου 2005 Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για τους Θεοδόσιο Μουστοξύδη και Κλεαρέτη ίπλα Μαλάµου, στις 20 Μαϊου 2005, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Άννα Ψιλιανού-Φασουλιώτη, Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη και Ναταλία Κατηφόρη. (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 2006) ήµος Μαλακάσης 2005 Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για τον ήµο Μαλακάση, στις 10 εκεµβρίου 2005, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Σπύρο Φλογαϊτη, Παναγιώτη Καββαδα, Σπύρο Ασδραχά, ηµήτρη Τσερέ και Κώστα Μαλακάση. (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 2006) ηµοσθένης Κουννιάκης 2006 Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για τον ηµοσθένη Κουνιάκη, στις 7 Ιουνίου 2006, µε οµιλητές τους: Γεώργιο Κούρτη, Γεώργιο Βότση, Σταύρο Απέργη, Απόστολο Λάζαρη, ηµήτριο Σκλαβενίτη, Νίκο Κατηφόρη, ηµοσθένη Κορδελλίδη. (Θα εκδοθούν τα κείµενα). Σπύρος Φίλιππας Πανάγος, Τάκης Μαµαλούκας, Νίκος Ε. Πολίτης, Βησσαρίων Σταύρακας. Αφιέρωµα σε Λευκαδίτες δηµοσιογράφους Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για τους Σπύρο Φίλιππα Πανάγο, Τάκη Μαµαλούκα, Νίκο Πολίτη, Βησσαρίωνα Σταύρακα, τον Νοέµβριο 2006, µε οµιλητές τους: Ηλία Γεωργάκη, Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, Κώστα Μαµαλούκα, Παντελή Μπουκάλα. (Θα εκδοθούν τα Πρακτικά το 2007)

12 12 ΙΑΛΕΞΕΙΣ 1976 Ιωάννης Παπαδάτος, Η σηµασία των διαγωνισµών µεταξύ των τελειοφοίτων των Γυµνασίων της πόλεως , Μάρκος ραγούµης, Η µουσική της Λευκάδας και οι επιδράσεις που δέχθηκε από τον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο , Λορέντζος Μερκάτης, Η χλωρίδα της Λευκάδας (Μία πρώτη θεώρηση) , Θεόδωρος Φωτιάς, Το κάστρο της Λευκάδας , Κωνσταντίνος ούκας, `Οµηρος = Οδυσσέας και Λευκάδα = η Οµηρική Ιθάκη , Γεώργιος Ροντογιάννης, ιατροφή και `Ασκηση για πρόληψη καρδιοπαθειών , Πέτρος Λινάρδος, Οι `Ελληνες πρωτοπόροι του Ολυµπισµού , ηµήτριος Σκλαβενίτης, Ο Τζαβαλάς Καρούσος και η προσφορά του στο Νεοελληνικό θέατρο , Παπανικολάου, Η ζωή και τη δράση του Τζαβαλά Καρούσου , Σπύρος Βεργίνης, Φυσικογεωγραφική και Περιβαλλοντολογία της Λευκάδας Στις 22 Μαίου 1996 η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε ηµερίδα, στην αίθουσα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, µε θέµα: Η Λευκάδα ως Οµηρική Ιθάκη. Οµιλητές ήταν: Χρήστος Σολδάτος, Πρόεδρο της Ε.Λ.Μ., Προσφώνηση. Αλέκος Φίλιππας, Ο Όµηρος και η θεωρία του αίρπφελντ. Κώστας Κουτρουβέλης, Η ταυτότητα της οµηρικής Αστερίδας , Φαίδων Κακλαµάνης, Μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο ως ελιξήριο ζωής και πρόληψης νόσων του ανθρώπου. (Το κείµενο εκδόθηκαν στην Επετηρίδα, Θ 2003). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη, Άγγελου Σικενιανού, Ανέκδοτα ποιήµατα και πεζά. Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών παρουσίασε στις το βιβλίο της κ. Βιβέτ Τσαρλαµπά Κακλαµάνη, Άγγελου Σικαλιανού Ανέκδοτα ποιήµατα και πεζά, στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας µε οµιλητές τον Γενικό Γραµµατέα της Εταιρείας και συγγραφέα Χρίστο Σολδάτο, τον ιστορικό Πάνο Ροντογιάννη, τον λογοτέχνη και κριτικό Ευάγγ.. Μόσχο. Άγγελου Σικελιανού, Αντίδωρο - Ακριτικά Τιµητική εκδήλωση για τον `Αγγελο Σικελιανό, στις , στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, ογανώθηκε µε τη συνεργασία της κ. `Αννας Σικελιανού και των εκδόσεων ΛΙΒΙΟΣ, µε την ευκαιρία της επανέκδοσης των ποιητικών συλλογών

13 13 ΑΝΤΙ ΩΡΟ και ΑΚΡΙΤΙΚΑ. Στην εκδήλωση αυτή µίλησαν ο Πρόεδρος του.σ. της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Μαµαλούκας και η κ. `Αννα Σικελιανού και ο κύριος οµιλητής καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας κ. Γιάννης άλλας, µε θέµα: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΙΟΣ πενήντα χρόνια ύστερα από το ΑΝΤΙ ΩΡΟ και τα ΑΚΡΙΤΙΚΑ Αντώνη Φίλιππα, Η Φιλαρµονική της Λευκάδας. Οργανώθηκε εκδήλωση από την Εταιρεία και τη Φιλαρµονική Λευκάδος, στο ηµοτικό Θέατρο Πειραιώς, στις Στην εκδήλωση αυτή τιµήθηκε ο Αντώνης Φίλιππας για το δίτοµο έργο του Φιλαρµονική Λευκάδος και η Εταιρεία από τη Φιλαρµονική Λευκάδας για την έκδοση του ανωτέρω έργου και ανακηρύχθηκαν Μεγάλοι Ευεργέτες της Φιλαρµονικής Λευκάδος η Εταιρεία και ο Αντώνης Φίλιππας. Επετηρίς Η Παρουσίαση της Επετηρίδος Η`, από τον κ. Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη στις , στο Ξενοδοχείο Εσπέρια Παλλάς, αφιερωµένης στη µνήµη του Αριστόξενου Σκιαδά. Το Χρονικό της Εικοσιπενταετίας Για τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας , έγινε εκδήλωση την , στην αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών, Γενναδίου 8, µε το ακόλουθο πρόγραµµα: Χαιρετισµός του Προέδρου της Εταιρείας Χρίστου Σολδάτου ηµήτριος Σκλαβενίτης, Το Χρονικό της Εικοσιπενταετίας της Ε.Λ.Μ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Παρουσίαση των Πρακτικών του Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισµού. (Το κείµενο δηµοσιεύθηκε στην Επετηρίδα Θ 2003). Πρακτικά Συµποσίου Κατά την κοπή της πίττας, , έγινε και η παρουσίαση των Πρακτικών του Συµποσίου που έγινε στη Λευκάδα από 9-11 Αυγούστου 1996, µε θέµα: «Τοπική παράδοση και πολιτισµικός τουρισµός», από τον ιστορικό Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη. Χρίστος Σολδάτος, Χριστιανική Ζωγραφική της Λευκάδας (15 ος - 20 ος αι.) Στις 24 Νοεµβρίου 1999 έγινε η παρουσίαση του Λευκώµατος του Χρίστου Σολδάτου, µε θέµα: Χριστιανική Ζωγραφική. Η Μεταβυζαντινή και Επτανησιακή Τέχνη στις εκκλησίες και τα Μοναστήρια της Λευκάδας (15 ος -20ος αι. ), στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. ηµήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Ν Α Ν Ο Σ Β Α Λ Α Ω Ρ Ι ΤΗ Σ, Χρονολόγιο Βιβλιογραφία Ανθολόγιο,(από το 1933 ως το 1999). Στις 10 Οκτωβρίου 2000 έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του ηµητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Ν Α Ν Ο Σ Β Α Λ Α Ω Ρ Ι ΤΗ Σ, Χρονολόγιο Βιβλιογραφία Ανθολόγιο,(από το 1933 ως το 1999), Αθήνα, Εκδόσεις Νεφέλη 2000, στη Στοά του Βιβλίου (Αίθουσα Λόγου), Πεσµαζόγλου 5, Αθήνα. Το βιβλίο παρουσίασαν οι: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Ιστορικός- ιευθυντής ερευνών του Ε.Ι.Ε., Ανθούλα ανιήλ, Φιλόλογος-Κριτικός λογοτεχνίας, Ανδρέας Παγουλάτος, Ποιητής- οκιµιογράφος. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Κώστας Κατηφόρης ικηγόρος-γενικός

14 14 Γραµµατέας Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. (Τα κείµενα του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη και της Ανθούλας ανιήλ δηµοσιεύθηκαν στην Θ Επετηρίδα, 2003). Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Πατριδογραφήµατα, Προλεγόµενα ηµητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Αθήνα 2003, 452 σ. Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ παρουσίασαν το βιβλίο του Σπύρου Ι. Ασδραχά, Πατριδογραφήµατα, στις 24 Οκτωβρίου 2003 στο Αµφιθέατρο του Ε.Ι.Ε, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Χ. Σκλαβενίτη, Φιλόλογο, Πρόεδρο Ε.Λ.Μ., Τριαντάφυλο Σκλαβενίτη, Ιστορικό, ιευθυντή ερευνών στο ΚΝΕ/ΕΙΕ, Σπύρος Ι. Ασδραχάς. Συντονιστής της εκδήλωσης Κώστας Ν. Κατηφόρης. (Τα κείµενα εκδόθηκαν στη Επετηρίαδα Θ, 2003). Πρακτικά Ζ ιεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Λευκάδα, Μαϊου 2002, τόµος Α, 536 σ., τόµος Β 744 σ., Αθήνα Η παρουσίαση έγινε στις (Τα κείµενα εκδόθηκαν στην Επαετηρίδα Ι ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Η Εταιρεία, σε εφαρµογή του Καταστατικού της, συγκρότησε Επιτροπή Λαογραφικού Μουσείου για τη συλλογή λαογραφικών και ιστορικών αντικειµένων. Η επιτροπή αποτελέστηκε από τις κυρίες `Αννα Φασουλιώτη-Ψιλιανού, Σµύρνη Μαραγκού, Ελένη Κατηφόρη, Βιβέτ Κακλαµάνη, Βασιλική Κουρή-Κουνιάκη, Μυρτάλη - Ποταµιάνου-Αχειµάστου, Μαίρη Σταύρου και τους κυρίους Νίκο Κατηφόρη και Γιώργο Κοντογιώργη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Υπουργείο Πολιτισµού, Υπουργείο Οικονοµικών, Νοµαρχία Λευκάδας, Πνευµατικό Κέντρο ήµου Λευκάδας, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, Tράπεζα Alpha, Εµπορική Τράπεζα, Μπάγκειο Ίδρυµα, ηµόσια Βιβλιοθήκη Λευκαδας, Syper Market Σκλαβενίτης. Η Νοµαρχία Λευκάδας, µε την προσωπική µεσολάβηση του Νοµάρχη κ. Χρήστου Λάζαρη, χρηµατοδότησε την επανέκδοση της Ιστορίας της Νήσου Λευκάδος του Π.Γ.Ροντογιάννη. ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΥΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το.Σ., έπειτα από εισήγηση της κ. Μάρως Φίλιππα Αποστόλου, καθηγήτριας του ΕΜΠ, συµπατριώτισσας µας, για την προστασία των χριστιανικών µνηµείων της Λευκάδας υπέβαλε αίτηση στην Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για χορήγηση άδειας αποτύπωσης αυτών. Το πρόγραµµα της αποτύπωσης χρηµατοδοτήθηκε από το ΛΟΤΤΟ µε το ποσό των , τα οποία χορηγήθηκαν στην Εταιρεία µε τη µεσολάβηση του Προέδρου της Βουλής κ Απόστολου Κακλαµάνη και του Βουλευτή της Λευκάδας Παναγιώτη Πάλµου. ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΙΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ Το.Σ. µε την 49/ απόφασή του αποδέχθηκε την δωρεά του συµπατριώτη µας κ. Πέτρου Αργύρη, διαπρεπούς ατοµικού επιστήµονα, αποτελουµένη από το ποσό των δολλαριών µε σκοπό την βράβευση κάθε χρόνο από τους τόκους του καλύτερου µαθητή που θα αποφοιτά από τα Λύκεια της πόλης της Λευκάδας. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ ΣΑΝΤΑ

15 15 Το.Σ. της Εταιρείας δέχθηκε την πρόταση των κ. Παναγιώτη και Έλλης Σάντα να βραβεύει κάθε χρόνο τους µαθητές των Γυµνασίων και Λυκείων που διακρίνινται στη Μουσική, Ποίηση και Ζωγραφική. Η απονοµή γίνεται κατά τον µήνα Αύγουστο, στη διάρκεια της πραγµατοποίησης των Συµποσίων. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε Κ Ο Σ Ε Ι Σ 1. ΕΠΕΤΗΡΙΣ Ευρώ Α 1972, Επετηρίς Α` (1971), Αθήνα 1972, 288 σ Β 1973, Επετηρίς Β` (1972), Αθήνα 1973, 398 σ Γ 1974, Επετηρίς Γ (1973), Αθήνα 1974, κε σ !977, Επετηρίς ` (1977), Αθήνα 1977, 270 σ Ε 1982, Επετηρίς Ε` ( ), Αθήνα 1982, 194 σ σ. πίνακες 9.οο ΣΤ 1984, Επετηρίς ΣΤ` (1984), Αθήνα 1984, 321 σ σ. µε πίνακες Ζ 1988, Επετηρίς Ζ` (1988), Αθήνα 1988, χάρτες Λευκάδος Η 1995, Επετηρίς Η (1995), Αθήνα 1995, 408 σ Θ 2003, Επετηρίς Θ (2003), Αθήνα 2004, 336 σ Ι , Επετηρίς Ι ( ), Αθήνα ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Π.Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος τ. Α, Αθήνα 1980, στ σ., Ανατύπωση, 2005, Τ. Β, Αθήνα 1982, 923 σ., Ανατύπωση Αντώνης Π. Φίλιππας, συνεργασία Στέλλας-Νίκης Φίλιππα, Φιλαρµονική Λευκάδος,[ιστορική πορεία 135 χρονων] Τόµος Α, Αθήνα 1985, 415 σ Τόµος Β, Αθήνα, 1986, 432 σ ηµήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Νάνος Βαλαωρίτης: Χρονολόγιο-Βιβλιογραφία-Ανθολόγιο (από το 1933 ως το 1999), Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2000, 392 σ Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Πατριδογραφήµατα, Προλεγόµενα ηµητρίου Σκλαβενίτη, Αθήνα 2003, 452 σ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ Α 1990 Πρακτικά Α` Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισµού, Λευκάδα, Σεπτεµβρίου 1982, Θέµα: Κοινωνία, Οικονοµία και Πολιτισµός στα Επτάνησα ( ).Θεσσαλονίκη 1990, 372 σ Β 1991 Πρακτικά Β` Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισµού, Λευκάδα, 3-8 Σεπτεµβρίου Θέµα: Πολιτισµικές επαφές στα Επτάνησα και αναµεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, 160ς - 20ος αι.) Αθήνα 1991, 520 σ

16 16 Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισµού, Λευκάδα, 8-12 Σεπτεµβρόυ 1993, Από την τοπική ιστορία στη συνολοκή: το παράδειγµα της Λευκάδας, 15ος- 19ος αι. Αθήνα 1996, 470 σ. Συνέδριο αφιερωµένο στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών ΠΑΝΟ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ Α 1997 Πρακτικά Α Συµποσίου, Τοπική Παράδοση και Πολιτισµικός Τουρισµός, 9-11 Αυγούστου 1996, Αθήνα 1997, 224 σ Β 1999 Πρακτικά Β Συµποσίου, Η Λευκάδα µέσα στο ταξίδι, 9-10 Αυγούστου 1997, 144 σ. Γ Πρακτικά Γ Συµποσίου, Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα, 8-9 Αυγούστου 1998, Αθήνα 2000, 176 σ Πρακτικά Συµποσίου, Οι Πρωτεύουσες της Λευκάδας: Αρχαία Λευκάδα, Νήρικος, Κάστρο, Αγία Μαύρα, Αµαξική, 6-8 Αυγούστου 1999, Αθήαν 2001, 254 σ E 2001 Πρακτικά E Συµποσίου, Σταθµοί στην Πορεία της Λευκάδας τον 20ο αιώνα, 3-5 Αυγούστου 2000, Αθήνα 2001, 174 σ ΣΤ 2002 Πρακτικά Στ Συµποσίου, έτος Άγγελου Σικελιανού, 50 Χρόνια από το θάνατό Του, , 9,10,11 Αυγούστου 2001, Αθήνα 2002, 180 σ Ζ 2003 Πρακτικά Ζ Συµποσίου, Ποίηση- Γλυπτική- Πεζογραφία, Κική ηµουλά-θόδωρος-θανάσης Βαλτινός, 9 11 Αυγούστου 2002, Αθήνα 2003, 144 σ Η 2004 Πρακτικά Η Συµποσίου, Ιστορία: Αγροτικέες Εξεγερσεις στη Λευκάδα, Πεζογραφία: Χριστόφορος Μηλιώνης, Μουσικολογία: Μάρκος ραγούµης, 31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου 2003, Αθήνα 2004, 160 σ Θ 2005 Πρακτικά Θ Συµποσίου: Ποίηση-Βιολογία-Ιστορία, Οδυσσέας Ελύτης, Βιολογία και Βιοηθική, Ιωάννης και Σπυριδων Ζαµπέλιοι, Ιουλίου2004, Αθήνα 2005, σ Ι 2006 Πρακτικά Ι Συµποσίου, Πενήντα Χρόνια των Γιορτών Λ ογου και Τέχνης, Αυγούστου 2005, Αθήνα 2006, 240 σ ΙΑ 2006 Πρακτικά ΙΑ Συµποσίου, Ποίηση Ιστορ ια-φιλολογία- Περιβάλλον και Οικονοµία, Ανάπτυξη της Λευκάδας, Γιώργος Σεφέρης, Ιωάννης, Νικόλαος, Βασίλειος Σταµατέλοι, Περιβάλλον και Οικονοµία, Η ανάπτυξη της Λευκάδας, Αυγούστου 2006, Αθήνα, (Έκδοση 2007).

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 MAΡTΙΟΥ 2014 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2013 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2013 3. Ισολογισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 37 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 131 - Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2012 - Γραφ. Γερανίου 41-10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ./FAX: 210 52.45.310 Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 126 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ Στις 26.5.1902 ιδρύεται στον Πειραιά ο Σύλλογος των Σπετσιωτών με Πρόεδρος το δικηγόρο

Διαβάστε περισσότερα

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός 25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07 Χορηγός Νοέμβριος 2007 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 40 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 141 - Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2015 - Γραφ. Γερανίου 41-10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ.: 210 52.45.310 Βράβευση

Διαβάστε περισσότερα

Kοινωνία της Πληροφορίας - Γ' ΚΠΣ. Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας Νο. 23 Δεκέμβριος 2006

Kοινωνία της Πληροφορίας - Γ' ΚΠΣ. Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας Νο. 23 Δεκέμβριος 2006 Αρχειακά Νέα Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας Νο. 23 Δεκέμβριος 2006 Συνέδριο «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας» Kοινωνία της Πληροφορίας - Γ' ΚΠΣ Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Επιμέλεια Προγράμματος. Θωμάς Μπάκας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Επιμέλεια Προγράμματος. Θωμάς Μπάκας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Επιμέλεια Προγράμματος Θωμάς Μπάκας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου... 9 Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου... 15 Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Aλλαγή Προεδρίας στη Λέσχη

Aλλαγή Προεδρίας στη Λέσχη Aλλαγή Προεδρίας στη Λέσχη Με κάθε επισημότητα έγινε την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 στην πολυτελή αίθουσα ΔΕΛΦΟΙ του ξενοδοχείου RODOS PALACE η τελετή παράδοσης του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Εκδήλωση για Λαπηθιώτες τελειόφοιτους και άριστους μαθητές Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Μαΐου έτος 01 // αριθμός φύλλου 06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης απολογισμός 2 0 9 ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Eurobank: 00260314340200916669

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ E.E.I.

ΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ E.E.I. ΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ E.E.I. Eργαστήριο Eλευθέρων Σπουδών Bιβλιοθήκες Φυσική Aγωγή & Aθλητισµός Πρόγραµµα Yποτροφιών ωρεές - Fund Drive Eπικοινωνία - Συνεργασία Άλλες ραστηριότητες Eργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ EΦHMEPIΔEΣ ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ Tαχ. Γραφείο ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Aριθμός Άδειας (X+7) EKΔOTΩN ΠEPIOΔIKA ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1067/96 KΩΔIKOΣ 2966 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ «ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ» ΕΤΟΣ 52ο - ΑΡΙΘ. ΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 29 ΔΥΟ ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Δερύνειας απέσπασαν δύο

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Ιουνίου έτος 01 // αριθμός φύλλου 07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία. Θέρµης µε το Πανεπιστήµιο

Συνεργασία. Θέρµης µε το Πανεπιστήµιο Ζηµιές σε Κ. Σχολάρι, Καρδία και Τρίλοφο από τις κατολισθήσεις Κατολισθήσεις σε οικισµούς του δήµου Θέρµης προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειµώνα σε συνδυασµό µε άλλες προϋπάρχουσες αιτίες,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασάκη Ανεζούλα (Τζούλια): Βανδώρος Στυλιανός: Γαλάνης Βασίλειος: Γέρουλας Αθανάσιος: Γκολφινόπουλος Γιάννης: Ευαγγελάτου Ευτέρπη:

Αθανασάκη Ανεζούλα (Τζούλια): Βανδώρος Στυλιανός: Γαλάνης Βασίλειος: Γέρουλας Αθανάσιος: Γκολφινόπουλος Γιάννης: Ευαγγελάτου Ευτέρπη: Αθανασάκη Ανεζούλα (Τζούλια): Μεγάλωσε και κατοικεί στους Αγ. Αναργύρους. Είναι Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών των τµηµάτων Ζωγραφικής και Κεραµικής. Επίσης σπούδασε αρχιτεκτονική εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Αβέβαιο το µέλλον. το πρόστιµο της Κοµισιόν σελ. 3

Αβέβαιο το µέλλον. το πρόστιµο της Κοµισιόν σελ. 3 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΚΩ.: 1850 Web site: www.lamiakos-typos.gr e-mail: info@lamiakos-typos.gr ΤΥΠΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 74ο - ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β ΑΡ. Φ. 20586 ΤΗΛ.: 22310 51414-5 - 6-7 FAX: 22310

Διαβάστε περισσότερα

επωφελούς αμοιβαίας εξέλιξης;

επωφελούς αμοιβαίας εξέλιξης; 28 Οκτωβρίου 10 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Την αισιοδοξία του για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνισμού στην Αίγυπτο και την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

26 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

26 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ δράσεις διοικητικού συμβουλίου 2007 / 08 26 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 15 Νοεμβρίου 2008 Χορηγός Νοέμβριος 2008 Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

νέα μας Όραμα Να Είμαστε η Πρώτη Επιλογή Ποτού για τον Κάθε Άνθρωπο στην Κάθε του Στιγμή Σελίδα 16

νέα μας Όραμα Να Είμαστε η Πρώτη Επιλογή Ποτού για τον Κάθε Άνθρωπο στην Κάθε του Στιγμή Σελίδα 16 . Όραμα Να Είμαστε η Πρώτη Επιλογή Ποτού για τον Κάθε Άνθρωπο στην Κάθε του Στιγμή τα νέα μας Έντυπο επικοινωνίας του προσωπικού του Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης Έκδοση 40η Αύγουστος 2014 Σελίδα 16

Διαβάστε περισσότερα

Προσυνεδριακά Έγγραφα

Προσυνεδριακά Έγγραφα 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονοµίας Προσυνεδριακά Έγγραφα Το αρχείο αυτό περιέχει όλα τα έγγραφα που έχουν να κάνουν µε το συνέδριο µέχρι και µία µέρα πριν την διεξαγωγή αυτού την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ BHMA Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα