( ) Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Λ Ε Υ Κ Α Ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "( 1970-2006 ) Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Λ Ε Υ Κ Α Ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 1 Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Λ Ε Υ Κ Α Ι Κ Ω Ν Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ( ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚ ΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ-ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΗ ΗΛΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΑ-ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2 2 Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών ( ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας, και κυρίως το εκδοτικό της έργο, µε κάθε λεπτοµέρεια, βλέπε: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, ΧΡΟΝΙΚΟ , επιµέλεια: ηµήτριος Χ. Σκαλαβενίτης, Αθήνα 2002, 120 σ. Για την περίοδο βλέπε Επετηρίς Θ (2003) και Ι ( ). Την παρουσίαση της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών στο δικτυακό τόπο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας συνέταξε ο Πρόεδρος της Εταιρείας ηµήτριος Χ. Σκλαβενίτης. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γραφεία: -Σταδίου 48, 5 ος όροφος, Γραφ. 17, , τηλ Βιβλιοπωλεία: -Γρηγόρη, Σόλωνος 71, , Αθήνα, τηλ , , FAX: Κατάρτι, Γερ.. Τούµπας και Σία Ε.Ε, Μαυροµιχάλη 9, , Αθήνα, τηλ , , FAX: Νίκου Τσιρίµπαση, Λευκάδα , τηλ ΣΚΟΠΟΣ

3 3 Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, νοµικό πρόσωπο ιδωτικού δικαίου, πολιτιστικό σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι το µόνο λευκαδίτικο επιστηµονικό σωµατείο που έχει να παρουσιάσει έργο πνευµατικό, γνωστό και καταξιωµένο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Η Ε.Λ.Μ. µε τα συνέδρια, τις εκδόσεις και τις ποικίλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, εξέφρασε στα χρόνια αυτά, σ ένα µεγάλο µέρος, την πνευµατική κίνηση και δηµιουργία της Λευκάδας και αποτύπωσε τα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα. Η καταχώριση των στοιχείων της Εταιρείας στο διαδίκτυο έχει ως σκοπό να καταστήσει γνωστο το έργο της Εταιρείας στο κοινό της Λευκάδας, στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο αλλά να αποτελέσει και κείµενο αναφοράς για τους ερευνητές και µελετητές της ιστορίας και του πολιτισµού της Λευκάδας και γενικότερα των Ιόνιων νησιών. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Η Εταιρεία σήµερα αριθµεί 255 τακτικά µέλη. Η εγγραφή γίνεται µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο οποίος προτείνεται και από δύο µέλη του.σ. Η συνδροµή είναι 20 ευρώ ετησίως. Η Εταιρεία για να οργανώσει και να πραγµατοποιήσει τα συνέδρια και συµπόσια καθώς και τις άλλες πνευµατικές εκδηλώσεις συµβουλεύεται, ανάλογα µε την περίπτωση, τους επιστήµονες της Λευκάδας και κυρίως µε τους συµπατριώτες µας ιστορικούς Σπύρο Ασδραχά και Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1970 Το Καταστατικό της Εταιρείας εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά µέλη στις 4 Μαρτίου 1970 και στις 10 Ιουλίου 1970 συνήλθε η πρώτη Γενική Συνέλευση για τη λογοδοσία της ιοικούσας Επιτροπής, την εκλογή του πρώτου.σ. και της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η τελική αναγνώριση του Καταστατικού περατώθηκε το εκέµβριο του Η Εταιρεία άρχισε ουσιαστικά το έργο της τον Ιανουάριο του Το πρώτο.σ. µε εγκύκλιό του γνωστοποίησε σε 500 περίπου Λευκαδίτες σε όλη την Ελλάδα την ίδρυση της Εταιρείας. Οι καταστατικοί σκοποί της Εταιρείας: Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η Εταιρεία, περιλαµβάνονται στο Ιδρυτικό του 1949 και στο Καταστατικό του 1971 και είναι οι εξής: Η συλλογή του λαογραφικού, γλωσσικού και ιστορικού υλικού της νήσου Λευκάδος και η δηµοσίευσις αυτού, η ενίσχυσις των σπουδών αυτών και η ίδρυσις βιβλιοθήκης, µουσείου και Ιστορικού Αρχείου, η ενίσχυσις, προστασία και έκδοσις πάσης εργασίας, σχέσην εχούσης προς την έρευναν των επιστηµονικών, ιστορικών, φιλολογικών και καλλιτεχνικών εν γένει έργων των αναφεροµένων εις την νήσον Λευκάδα ή οπωσδήποτε µετ αυτής συνδεοµένων, η δηµοσίευσις περεµφερών ανεκδότων έργων και καταλοίπων αποθανόντων Λευκαδίων και η ανύψωσις του συγχρόνου πνευµατικού επιπέδου της νήσου. Τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν οι σκοποί της Εταιρείας είναι: α) ιά περιοδικής εκδόσεως υπό τον τίτλον «ΑΡΧΕΙΟΝ ΛΕΥΚΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», η σηµερινή Επετηρίς, της εκδόσεως αυτοτελών συγγραµµάτων και µελετών περί της ιστορίας των γραµµάτων, των τεχνών, της λαογραφίας, της γεωγραφίας, του εξωραϊσµού, της

4 4 αρχαιολογίας, της φύσεως, της οικονοµίας κλπ. της νήσου, της επανεκδόσεως παλαιών ή δυσευρέτων µελετών, σχετιζοµένων µε τα ανωτέρω θέµατα, και της µεταφράσεως υπαρχουσών, ενδεχοµένως, τοιούτων ξενογλώσσων. β) ιά της ιδρύσεως Βιβλιοθηκών και Πνευµατικών Κέντρων εις την νήσον και της ενισχύσεως υπαρχόντων τοιούτων ιδρυµάτων. γ) ιά της οργανώσεως αποστολών εις την νήσον προς αναδίφησιν και επί τόπου µελέτην των ως ανωτέρω θεµάτων ή προς συγκέντρωσιν σχετικού υλικού. δ) ιά διαλέξεων και ανακοινώσεων οργανουµένων εν Αθήναις, εν τη νήσω ή και αλλαχού. ε) ιά της απονοµής βραβείων ή τιµητικών διακρίσεων εις αριστεύοντα ή οπωσδήποτε τιµώντα το όνοµα της Λευκάδος τέκνα αυτής, ως και εις Λευκαδίους νέους, εξαιρέτου ήθους και επιδόσεως εις τα γράµµατα και τας τέχνας, και εις διακεκριµένα πρόσωπα προσφέροντα σηµαντικάς υπηρεσίας εις τους σκοπούς της Εταιρείας. ΙΟΙΚΗΣΗ Η Εταιρεία διοικείται από 9µελές συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία σε γενική συνέλευση των µελών της. Το.Σ. λειτουργεί µε βάση το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο είναι εγκεκριµένο από το Πρωτοδικείο. Κάθε έτος συγκαλείται ετήσια απολογιστική συνέλευση όπου γίνεται ενηµέρωση των µελών για τα πεπραγµένα του.σ. κατά τη διάρκεια του έτους και κυρίως γίνεται έλεγχος της διαχείρισης των οικονοµικών. Κατά τη διάρκεια των τριάντα έξι χρόνων ζωής της Εταιρείας είχαν την προεδρία οι παρακάτω: 1) Βασίλειος Φραγκούλης ( ) 2) Αριστόξενος Σκιαδάς ( ) 3) Πάνος Ροντογιάννης ( ) 4) Μιχαήλ Μαµαλούκας ( ) 5) Χρήστος Σολδάτος ( ) 6) ηµήτριος Σκλαβενίτης ( ) ιοικητικα Συµβούλια 1.Περίοδος Προεδρίας Βασιλείου Φραγκούλη ( ) 2. Περίοδος Προεδρίας Αριστόξενου Σκιαδά ( ) 3.Περίοδος Προεδρίας Πάνου Ροντογιάννη( ) 4.Περίοδος Προεδρίας Μιχάλη Μαµαλούκα - Χρήστου Σολδάτου ( ) 4 α.προεδρία Μιχαήλ Μαµαλούκα (22 Φεβρουαρίου 1994 ως 6 Σεπτεµβρίου 1995) 4β. Προεδρία Χρήστου Σολδάτου (7 Σεπτεµβρίου Φεβρουαρίου1997 ) 5.Περίοδος προεδρίας Χρήστου Σολδάτου(20 Φεβρουαρίου ) 6. Περίοδος προεδρίας ηµητρίου Σκλαβενίτη ( ) 7. Περίοδος προεδρίας ηµητρίου Σκλαβενίτη ( ) 8. Περίοδος προεδρίας ηµητρίου Σκλαβενίτη ( ) Γ. ιοικητικό Συµβούλιο

5 5 Επειτα από τις αρχαιρεσίες της 19 Φεβρουαρίου 2006 το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών για την τριετία συγκροτήθηκε ως ακολούθως: ηµήτριος Σκλαβενίτης Πρόεδρος Γιώργος Ροντογιάννης Αντιπρόεδρος Θωµάς Κατωπόδης Γενικός Γραµµατέας Mιράντα Κουνιάκη Ειδικός Γραµµατέας Γιώργος Φατούρος Tαµίας Σωκράτης Κακλαµάνης Έφορος Κώστα Κατηφόρης, Μέλος Χρίστος Σολδάτος, Μέλος Αθανάσιος Μελάς, Μέλος Εξελεγκτική Επιτροπή: Καλοµοίρα Κατωπόδη, Βασιλική Κουνιάκη,Σοφία ουβίτσα ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚ ΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Το έργο της Εταιρείας εκφράζεται και υλοποιείται µέσα από τις ποικίλες εκδηλώσεις που πραγµατοποιεί, όπως είναι τα συνέδρια, τα συµπόσια, οι εκδηλώσεις τιµής, τα λευκώµατα, οι µελέτες, οι κοινωνικές εκδηλώσεις και άλλα. Το σηµαντικότερο έργο της Εταιρείας είναι οι εκδόσεις της. Από το 1971 ως σήµερα έχουν κυκλοφορηθεί 45 τόµοι, άλλοι ογκώδεις και άλλοι µικρότεροι. Η Εταιρεία µε το έργο αυτό αποτελεί, µαζί µε το Αρχείο Λευκάδας και τη Χαραµόγλειο Βιβλιοθήκη, βιβλιογραφικό οδηγό για την ιστορία και τον πολιτισµό του νησιού από τους αρχαιότατους χρόνους ως σήµερα.το εκδοτικό έργο της Εταιρείας παρουσιάζεται µε κάθε λεπτοµέρεια στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΤΗΡΙΣ, επιστηµονικό περιοδικό Οι σκοποί και οι στόχοι της Εταιρείας είναι να παρουσιάζει και να αναδείκνύει, µέσα από έρευνα, τις µορφές πολιτισµού (ιστορία, πολιτική, οικονοµία, λογοτεχνία κλπ) της Λευκάδας αλλά και γενικότερα της Επτανήσου. Τα βασικά µέσα έκφρασης της Εταιρείας από την ίδρυσή της ως σήµερα είναι η Επετηρίς και τα Πρακτικά των Συνεδρίων και Συµποσίων, καθώς και οι Μελέτες, τα Λευκώµατα και τα Επετειακά. Και οι τρεις αυτές κατηγορίες καταγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια, στο Παράρτηµα, στην ενότητα ΕΚ ΟΣΕΙΣ. ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ο θεσµός των συνεδρίων καθιερώθηκε από τον Πρόεδρο της Εταιρείας, καθηγητή Αριστόξενο Σκιαδά. Το σκεπτικό της απόφασης αυτής απέβλεπε στην επιστηµονική έρευνα θεµάτων της ιστορίας και του πολιτισµού της Επτανήσου. Το Α Επτανησιακό συνέδριο που οργάνωσε τη Ε.Λ.Μ. πραγµατοποιήθηκε στη Λευκάδα από Σεπτεµβρίου 1982 µε γενικό θέµα: Κοινωνία, οικονοµία και πολιτισµός στα Επτάνησα ( ). (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 1990) Το Β έγινε από 3-8 Σεπτεµβρίου 1984 µε θέµα: Πολιτιστικές επαφές στα Επτάνησα και αναµεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό Χώρο, 16 ος 20ος αι. (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 1991)

6 6 Το Γ συνέδριο έγινε και αυτό στη Λευκάδα από 3-7 Σεπτεµβρίου 1986 µε θέµα: Πολιτικά Κόµµατα και Επαγγελµατική Οργάνωση του 19 ου αιώνα στα Επτάνησα. ( εν εκδόθηκαν τα Πρακτικά) Το συνέδριο έγινε στη Λευκάδα από 8-12 Σεπτεµβρίου 1993, µε θέµα: Από την τοπική ιστορία στη συνολική. Το παράδειγµα της Λευκάδας, 15 ος 19 ος αι. Το Συνέδριο αυτό έγινε στην προεδρία του Πάνου Ροντογιάννη και είναι αφιερωµένο στον ίδιο. (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 1996) Ζ ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Το.Σ. της Ετιαρείας κατά τη συνεδρίαση της 11 Μαίου 2000 αποφάσισε οµόφωνα να πραγµατοποιήσει το Ζ ιεθνές Πανιόνιο Συνέδριο στη Λευκάδα, από Μαϊου Το Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και εκδόθηκαν τα πρακτικά του σε δύο τόµους (2004). ΣΥΜΠΟΣΙΑ Τα Συµπόσια εντάσσονται στο χώρο και στο χρόνο των Γιορτών Λόγου και Τέχνης. Το ετήσιο Συµπόσιο πραγµατοποιείται στο πρώτο δεκαήµερο του Αυγούστου και είναι συνήθως τριήµερο. Η οργάνωση των 10 συµποσίων έγινε και εξακολουθεί να γίνεται σε συνεργασία µε τον εκάστοτε ήµαρχο και Πρόεδρο του Πνευµατικού Κέντρου Λευκάδας. Από το 1996 ως το 2006 έχουν πραγµατοποιηθεί ένδεκα συµπόσια. Των 10 συµποσίων έχουν εκδοθεί και τα Πρακτικά. ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Άγγελος Σικελιανός 1972 Το.Σ. της Εταιρείας κάλεσε το καλοκαίρι του 1972 στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης στη Λευκάδα, αφιερωµένες στο Σικελιανό, τον Θεόδωρο Ξύδη, ο οποίος µίλησε για τον ποιητή και τον ηθοποιό Μάνο Κατράκη που απάγγειλε ποιήµατα του ποιητή Με πρωτοβουλία της Εταιρείας το Υπουργείο Παιδείας κήρυξε το 1981 έτος Σικελιανού, για τα 30 χρόνια από το θάνατό του. Για τον ποιητή µίλησαν οι: Πάνος Ροντογιάννης, Γ.Π. Σαββίδης, Αριστόξενος Σκιαδάς, Νίκος Σβορώνος, Γεράσιµος Γρηγόρης, Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη (Τα κείµενα εκδόθηκαν το 1984) Το ΥΠ.ΠΟ, η Νοµαρχία, ο ήµος Λευκάδας και η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών οργάνωσαν εκδήλωση για την πρώτη έκδοση (1909) του Αλαφροϊσκωτου του Άγγελου Σικελιανού στη Λευκάδα την 17 και 18 Απριλίου 1989 µε οµιλητές την Άννα Σικελιανού, Γιώργο Σαββίδη, Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια, Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη, Μιχάλη Πιερή, Πάνο Ροντογιάννη, Κώστα Φωτεινό και Σπύρο Βρεττό. Το Υπ..Πο.

7 7 εκπροσώπησε η κ. Άλκηστις Σουλογιάννη. Ποιήµατα του Σικελιανού διάβασαν οι: Μαρία Σκούντζου και ο Άγγελος Αντωνόπουλος Ο Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης και η Ε.Λ.Μ. µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 40 χρόνων από το θάνατο του ποιητή Άγγελου Σικελιανού, οργάνωσαν στις , τιµητική εκδήλωση στο κινηµατοθέατρο Παλλάς µε οµιλητές τον Νικηφόρο Βρεττάκο, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, τον Πάνο Ροντογιάννη και την Βιβέτ Τσαρλαµπά- Κακλαµάνη. Η κ. Άννα Σικελιανού απηύθυνε χαιρετισµό Στις έγινε η απονοµή των βραβείων του πανελλήνιου ποιητικού διαγωνισµού στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, που είχε οργανώσει ο ΟΡΦΕΑΣ στη µνήµη του Άγγελου Σικελιανού µε χορηγό τα Super Market Σκλαβενίτης. Την κριτική επιτροπή του διαγωνισµού αποτέλεσαν οι: Ηλίας Σιµόπουλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ηµήτριος Σκλαβενίτης, εκπρόσωπος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη, λογοτέχνης, Νίκος Βλάχος, λογοτέχνης και Κων/να Αυγέρη της ΕΛΜΕ Λευκάδας Ο ήµαρχος και Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Λευκάδας Παναγιώτης Σκληρός και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών ηµήτριος Σκλαβενίτης οργάνωσαν το Στ Συµποσίου, 9-11/8/2001, µε θέµα: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, 50 χρόνια από το θάνατό του, (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 2002). Γουλιέλµος Νταίρπφελδ 1973 Το 1973 στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, αφιερωµένες στον Νταίρπφελδ, µίλησε ο Βασίλης Φραγκούλης και αποκάλυψε την προτοµή του αρχαιολόγου στο Νυδρί Το καλοκαίρι του 1978 οι Γιορτές Λόγου και Τέχνης αφιερώθηκαν στον Νταίρπφελδ.Η Eταιρεία προσκάλεσε Γερµανούς και `Ελληνες καθηγητές Πανεπιστηµίων ως οµιλητές.οι οµιλίες τους είναι καταχωρισµένες στην Επετηρίδα Ε`.

8 8 Aριστοτέλης Βαλαωρίτης 1975 Το 1975, στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης, αφιερωµένες στον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, µίλησαν εκ µέρους της Εταιρείας η κ. `Αννα Φασουλιώτη-Ψιλιανού και ο κ. Νίκος Κατηφόρης Το έτος 1978 κηρύχθηκε από την Πολιτεία έτος Αριστοτέλη Βαλαωρίτη για τα 100 χρόνια από το θάνατό του Στις 28 Μαϊου 1994, στην αίθουσα του Κινηµατογράφου Παλλάς, κατά τον εορτασµό της 130ης Επετείου της `Ενωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα, , µίλησε ο φιλόλογος καθηγητής ηµήτριος Σκλαβενίτης, µέλος της Ε.Λ.Μ., µε θέµα:ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και η `Ενωση της Επτανήσου Ιωάννης Παπαδάτος 1989 Στις πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση προς τιµήν του Ιωάννη Παπαδάτου, Μαθηµατικού, Γενικού Επιθεωρητή Μ.Ε. και Γενικού γραµµατέα της Εταιρείας, στην αίθουσα του Κυθηραϊκού Συνδέσµου Αθηνών, Θεµιστοκλέους 5. έσποινα Θεµελή-Κατηφόρη 1992, 2004, 2005 Εκδήλωση στη µνήµη έσποινας Θεµελή - Κατηφόρη, στις , στην αίθουσα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Πάνο Ροντογιάννη, Χρήστο Σολδάτο, Σπύρο Ασδραχά, `Ολγα Κατσιαρδή, Χρήστο Λούκο. Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για την έσπονα Θεµελή-Κατηφόρη, στην Αθήνα, στις 3 εκεµβρίου 2004 και στη Λευκάδα, στις 25 Ιουνίου 2005, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Ραµού, Σπύρο Ασδραχά, `Ολγα Κατσιαρδή, Χρήστο Λούκο. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2005) Τέλης Χαρο\αµόγλης 1994 Στις πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση προς τιµήν του Τέλη Χαραµόγλη, στην αίθουσα Ελλήνων Λογοτεχνών. Την εκδήλωση οργάνωσαν το Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Λευκάδας και η Εταιρεία Λαυκαδικών Μελετών.Οµιλητές οι ηµήτριος Σκλαβενίτης, Τέλης Χαραµόγλης, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης και Σπύρος Ασδραχάς. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 1994

9 9 Αριστόξενος Σκιαδάς 1995, 2001 Εκδήλωση µνήµης και τιµής για τον Αριστόξενο Σκιαδά πραγµατοποιήθηκε στις , στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οργανωτές ήταν το Πανεπιστήµιο Αθηνών και η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών. Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθηγητής κ. Γεώργιος. Μπαµπινιώτης και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών κ. ηµήτριος Σκλαβενίτης οργάνωσαν εκδήλωση τιµής για τον Αριστόξενο Σκιαδά, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2001, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οµιλητές οι Γεώργιος Μπαµπινιώτης, ηµήτριος Σκλαβενίτης, Κατερίνα Καµαρέτα- Πίσση, Μαριέλλα Κορακάκη. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2002) Νάνος Βαλαωρίτης 1997 Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και η Κοινότητα Νυδριού Λευκάδας οργάνωσαν τιµητική εκδήλωση για τον ποιητή ΝΑΝΟ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ, στο Λύκειο Νυδριού Λευκάδας στις 11 Αυγούστου 1997 και την επανέλαβε στην Αθήνα στις Οµιλητές:Χρίστος Σολδάτος, Αναστάσιος Γαζής, ηµήτριος Σκλαβενίτης, Έκτωρ Κακναβάτος, Ανδρέας Παγουλάτος, Ιωάννα Κωνσταντουλάκη-Χάντζου, Γιώργης Γιατροµανωλάκης, Μάρκος ραγούµης, Νάνος Βαλαωρίτης. (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 1999). ιονύσιος Σολωµός 1998 Η Ε.Λ.Μ. και ο ήµος Λευκάδας, στις 7 Αυγούστου 1998, πραγµατοποίησαν στη Λευκάδα τιµητική εκδήλωση για το ιονύσιο Σολωµό µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης διακοσίων χρόνων από τη γέννησή του. Οµιλητές: Κώστας Σταµατέλος, Χρίστος Σολδάτος, Μαρία Τσούτσουρα, Νάνος Βαλαωρίτης, Κώστας Φωτεινός, Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη.(Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 2000). Βασίλειος Φραγκούλης 2000 Στις 20 Νοεµβρίου 2000 πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών της Αρχαιολογικής Εταιρείας εκδήλωση προς τιµήν του Βασιλείου Φραγκούλη. Οµιλητές: ηµήτριος Σκαλβενίτης, Θεόδωρος Λουκάκης, Νίκος Κατηφόρης, Βασίλειος Μαµαλούκας-Φραγκούλης.(Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2001).

10 10 Οι καθηγητές του Γυµνασίου Λευκάδος 2000 Στις 8 εκεµβρίου 2000 πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση προς τιµήν των παρακάτω καθηγητών του Γυµνασίου Λευκάδας: Πάνου Νικόδηµου, Χαράλαµπου Περδικάρη, Πάνου Ροντογιάννη, ηµοσθένη Κουνιάκη, Αχιλλέα Τζούφα, Φεβρωνίας Παπαδάκη- Σταύρακα, Θεοδόσιου Σταµατέλου, Ιωάννη Παπαδάτου. Οµιλητές οι ηµήτριος Σκλαβενίτης και Ντίνος Σολδάτος. (Εκδόθηκε αφιέρωµα το 2001 µε κείµενα των ηµητρίου Σκλαβενίτη, Ντίνου Σλδάτου και ηµητρίου Τσερέ). Χρίστος Αραβανής 2001 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών οργάνωσε εκδήλωση για να τιµήσει τον ΧΡΙΣΤΟ ΑΡΑΒΑΝΗ, Καθηγητή της Κρδιολογίας, στις 24 Μαίου 2001, στην αίθουσα Αντώνη Τρίτση του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Αθηναίων. Οµιλητές: ηµήτριος Σκλαβενίτης, Γεώργιος Ροντογιάννης, Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη, Χρίστος Αραβανής. (Εκδοθήκαν τα κείµενα, 2002). Σωκράτης 2001 Ο ήµαρχος και Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Λευκάδας Παναγιώτης Σκληρός, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών ηµήτριος Σκλαβενίτης και ο καθηγητής ιονύσιος Αναπολιτάνος οργάνωσαν συµπόσιο µε θέµα: Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ, στις 20 και 21 Ιουλίου 2001 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του ήµου Λευκάδας. Οµιλητές: Παναγιώτης Σκληρός, ηµήτριος Σκλαβενίτης, ιονύσιος Αναπολιτάνος, Στέλιος Βιρβιδάκης, Μυρτώ ραγώνα-μονάχου, Βασίλης Καρασµάνης, Παύλος Καλλιγάς, Κατερίνα Ιεροδιακόνου, MICHAEL FREDE.(Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2002). Νίκος Κατηφόρης 2002 Η Εταιρεία λευκαδικών Μελετών οργάνωσε, στις 8 Μαρτίου 2002, ηµερίδα, στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Αθηναίων, για να τιµήσει τον Νίκο Γ. Κατηφόρη, ικηγόρο και πεζογράφο, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Ράνια Κατηφόρη, Αλέξ. Αργυρίου, Χριστίνα Ντουνιά, Ναταλία Κατηφόρη, Γιώργο Κατηφόρη. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2003). Γεράσιµος Γρηγόρης 2002 Η Εταιρεία λευκαδικών Μελετών οργάνωσε, στις 3 εκεµβρίου 2002, ηµερίδα, στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Αθηναίων, για να τιµήσει τον

11 11 Γεράσιµο Γρηγόρη, δικηγόρο και πεζογράφο, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, Γεράσιµο Γληγόρη, Νίκο Κατηφόρη, Βαγγέλη Γρηγόρη. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2003) Κωνσταντίνος Γ. Μαχαιράς 2004 Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Μαχαιρά, στις 15 Μαϊου 2004, στην αίθουσα Παρνασσός, µε οµιλητές τους : Βιβέτ Τσαρλαµπά- Κακλαµάνη και Τριαντάφυλλο Ε. Σκλαβενίτη. (Εκδόθηκαν τα κείµενα, 2005) Θεοδόσιος Μουστοξύδης Κλεαρέτη ίπλα -Μαλάµου 2005 Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για τους Θεοδόσιο Μουστοξύδη και Κλεαρέτη ίπλα Μαλάµου, στις 20 Μαϊου 2005, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Άννα Ψιλιανού-Φασουλιώτη, Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη και Ναταλία Κατηφόρη. (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 2006) ήµος Μαλακάσης 2005 Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για τον ήµο Μαλακάση, στις 10 εκεµβρίου 2005, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Σκλαβενίτη, Σπύρο Φλογαϊτη, Παναγιώτη Καββαδα, Σπύρο Ασδραχά, ηµήτρη Τσερέ και Κώστα Μαλακάση. (Εκδόθηκαν τα Πρακτικά, 2006) ηµοσθένης Κουννιάκης 2006 Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για τον ηµοσθένη Κουνιάκη, στις 7 Ιουνίου 2006, µε οµιλητές τους: Γεώργιο Κούρτη, Γεώργιο Βότση, Σταύρο Απέργη, Απόστολο Λάζαρη, ηµήτριο Σκλαβενίτη, Νίκο Κατηφόρη, ηµοσθένη Κορδελλίδη. (Θα εκδοθούν τα κείµενα). Σπύρος Φίλιππας Πανάγος, Τάκης Μαµαλούκας, Νίκος Ε. Πολίτης, Βησσαρίων Σταύρακας. Αφιέρωµα σε Λευκαδίτες δηµοσιογράφους Η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε τιµητική εκδήλωση για τους Σπύρο Φίλιππα Πανάγο, Τάκη Μαµαλούκα, Νίκο Πολίτη, Βησσαρίωνα Σταύρακα, τον Νοέµβριο 2006, µε οµιλητές τους: Ηλία Γεωργάκη, Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, Κώστα Μαµαλούκα, Παντελή Μπουκάλα. (Θα εκδοθούν τα Πρακτικά το 2007)

12 12 ΙΑΛΕΞΕΙΣ 1976 Ιωάννης Παπαδάτος, Η σηµασία των διαγωνισµών µεταξύ των τελειοφοίτων των Γυµνασίων της πόλεως , Μάρκος ραγούµης, Η µουσική της Λευκάδας και οι επιδράσεις που δέχθηκε από τον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο , Λορέντζος Μερκάτης, Η χλωρίδα της Λευκάδας (Μία πρώτη θεώρηση) , Θεόδωρος Φωτιάς, Το κάστρο της Λευκάδας , Κωνσταντίνος ούκας, `Οµηρος = Οδυσσέας και Λευκάδα = η Οµηρική Ιθάκη , Γεώργιος Ροντογιάννης, ιατροφή και `Ασκηση για πρόληψη καρδιοπαθειών , Πέτρος Λινάρδος, Οι `Ελληνες πρωτοπόροι του Ολυµπισµού , ηµήτριος Σκλαβενίτης, Ο Τζαβαλάς Καρούσος και η προσφορά του στο Νεοελληνικό θέατρο , Παπανικολάου, Η ζωή και τη δράση του Τζαβαλά Καρούσου , Σπύρος Βεργίνης, Φυσικογεωγραφική και Περιβαλλοντολογία της Λευκάδας Στις 22 Μαίου 1996 η Ε.Λ.Μ. οργάνωσε ηµερίδα, στην αίθουσα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, µε θέµα: Η Λευκάδα ως Οµηρική Ιθάκη. Οµιλητές ήταν: Χρήστος Σολδάτος, Πρόεδρο της Ε.Λ.Μ., Προσφώνηση. Αλέκος Φίλιππας, Ο Όµηρος και η θεωρία του αίρπφελντ. Κώστας Κουτρουβέλης, Η ταυτότητα της οµηρικής Αστερίδας , Φαίδων Κακλαµάνης, Μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο ως ελιξήριο ζωής και πρόληψης νόσων του ανθρώπου. (Το κείµενο εκδόθηκαν στην Επετηρίδα, Θ 2003). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Βιβέτ Τσαρλαµπά-Κακλαµάνη, Άγγελου Σικενιανού, Ανέκδοτα ποιήµατα και πεζά. Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών παρουσίασε στις το βιβλίο της κ. Βιβέτ Τσαρλαµπά Κακλαµάνη, Άγγελου Σικαλιανού Ανέκδοτα ποιήµατα και πεζά, στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας µε οµιλητές τον Γενικό Γραµµατέα της Εταιρείας και συγγραφέα Χρίστο Σολδάτο, τον ιστορικό Πάνο Ροντογιάννη, τον λογοτέχνη και κριτικό Ευάγγ.. Μόσχο. Άγγελου Σικελιανού, Αντίδωρο - Ακριτικά Τιµητική εκδήλωση για τον `Αγγελο Σικελιανό, στις , στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, ογανώθηκε µε τη συνεργασία της κ. `Αννας Σικελιανού και των εκδόσεων ΛΙΒΙΟΣ, µε την ευκαιρία της επανέκδοσης των ποιητικών συλλογών

13 13 ΑΝΤΙ ΩΡΟ και ΑΚΡΙΤΙΚΑ. Στην εκδήλωση αυτή µίλησαν ο Πρόεδρος του.σ. της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Μαµαλούκας και η κ. `Αννα Σικελιανού και ο κύριος οµιλητής καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας κ. Γιάννης άλλας, µε θέµα: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΙΟΣ πενήντα χρόνια ύστερα από το ΑΝΤΙ ΩΡΟ και τα ΑΚΡΙΤΙΚΑ Αντώνη Φίλιππα, Η Φιλαρµονική της Λευκάδας. Οργανώθηκε εκδήλωση από την Εταιρεία και τη Φιλαρµονική Λευκάδος, στο ηµοτικό Θέατρο Πειραιώς, στις Στην εκδήλωση αυτή τιµήθηκε ο Αντώνης Φίλιππας για το δίτοµο έργο του Φιλαρµονική Λευκάδος και η Εταιρεία από τη Φιλαρµονική Λευκάδας για την έκδοση του ανωτέρω έργου και ανακηρύχθηκαν Μεγάλοι Ευεργέτες της Φιλαρµονικής Λευκάδος η Εταιρεία και ο Αντώνης Φίλιππας. Επετηρίς Η Παρουσίαση της Επετηρίδος Η`, από τον κ. Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη στις , στο Ξενοδοχείο Εσπέρια Παλλάς, αφιερωµένης στη µνήµη του Αριστόξενου Σκιαδά. Το Χρονικό της Εικοσιπενταετίας Για τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας , έγινε εκδήλωση την , στην αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών, Γενναδίου 8, µε το ακόλουθο πρόγραµµα: Χαιρετισµός του Προέδρου της Εταιρείας Χρίστου Σολδάτου ηµήτριος Σκλαβενίτης, Το Χρονικό της Εικοσιπενταετίας της Ε.Λ.Μ. Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Παρουσίαση των Πρακτικών του Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισµού. (Το κείµενο δηµοσιεύθηκε στην Επετηρίδα Θ 2003). Πρακτικά Συµποσίου Κατά την κοπή της πίττας, , έγινε και η παρουσίαση των Πρακτικών του Συµποσίου που έγινε στη Λευκάδα από 9-11 Αυγούστου 1996, µε θέµα: «Τοπική παράδοση και πολιτισµικός τουρισµός», από τον ιστορικό Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη. Χρίστος Σολδάτος, Χριστιανική Ζωγραφική της Λευκάδας (15 ος - 20 ος αι.) Στις 24 Νοεµβρίου 1999 έγινε η παρουσίαση του Λευκώµατος του Χρίστου Σολδάτου, µε θέµα: Χριστιανική Ζωγραφική. Η Μεταβυζαντινή και Επτανησιακή Τέχνη στις εκκλησίες και τα Μοναστήρια της Λευκάδας (15 ος -20ος αι. ), στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. ηµήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Ν Α Ν Ο Σ Β Α Λ Α Ω Ρ Ι ΤΗ Σ, Χρονολόγιο Βιβλιογραφία Ανθολόγιο,(από το 1933 ως το 1999). Στις 10 Οκτωβρίου 2000 έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του ηµητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Ν Α Ν Ο Σ Β Α Λ Α Ω Ρ Ι ΤΗ Σ, Χρονολόγιο Βιβλιογραφία Ανθολόγιο,(από το 1933 ως το 1999), Αθήνα, Εκδόσεις Νεφέλη 2000, στη Στοά του Βιβλίου (Αίθουσα Λόγου), Πεσµαζόγλου 5, Αθήνα. Το βιβλίο παρουσίασαν οι: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Ιστορικός- ιευθυντής ερευνών του Ε.Ι.Ε., Ανθούλα ανιήλ, Φιλόλογος-Κριτικός λογοτεχνίας, Ανδρέας Παγουλάτος, Ποιητής- οκιµιογράφος. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Κώστας Κατηφόρης ικηγόρος-γενικός

14 14 Γραµµατέας Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. (Τα κείµενα του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη και της Ανθούλας ανιήλ δηµοσιεύθηκαν στην Θ Επετηρίδα, 2003). Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Πατριδογραφήµατα, Προλεγόµενα ηµητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Αθήνα 2003, 452 σ. Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών και το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ παρουσίασαν το βιβλίο του Σπύρου Ι. Ασδραχά, Πατριδογραφήµατα, στις 24 Οκτωβρίου 2003 στο Αµφιθέατρο του Ε.Ι.Ε, µε οµιλητές τους: ηµήτριο Χ. Σκλαβενίτη, Φιλόλογο, Πρόεδρο Ε.Λ.Μ., Τριαντάφυλο Σκλαβενίτη, Ιστορικό, ιευθυντή ερευνών στο ΚΝΕ/ΕΙΕ, Σπύρος Ι. Ασδραχάς. Συντονιστής της εκδήλωσης Κώστας Ν. Κατηφόρης. (Τα κείµενα εκδόθηκαν στη Επετηρίαδα Θ, 2003). Πρακτικά Ζ ιεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Λευκάδα, Μαϊου 2002, τόµος Α, 536 σ., τόµος Β 744 σ., Αθήνα Η παρουσίαση έγινε στις (Τα κείµενα εκδόθηκαν στην Επαετηρίδα Ι ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Η Εταιρεία, σε εφαρµογή του Καταστατικού της, συγκρότησε Επιτροπή Λαογραφικού Μουσείου για τη συλλογή λαογραφικών και ιστορικών αντικειµένων. Η επιτροπή αποτελέστηκε από τις κυρίες `Αννα Φασουλιώτη-Ψιλιανού, Σµύρνη Μαραγκού, Ελένη Κατηφόρη, Βιβέτ Κακλαµάνη, Βασιλική Κουρή-Κουνιάκη, Μυρτάλη - Ποταµιάνου-Αχειµάστου, Μαίρη Σταύρου και τους κυρίους Νίκο Κατηφόρη και Γιώργο Κοντογιώργη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Υπουργείο Πολιτισµού, Υπουργείο Οικονοµικών, Νοµαρχία Λευκάδας, Πνευµατικό Κέντρο ήµου Λευκάδας, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, Tράπεζα Alpha, Εµπορική Τράπεζα, Μπάγκειο Ίδρυµα, ηµόσια Βιβλιοθήκη Λευκαδας, Syper Market Σκλαβενίτης. Η Νοµαρχία Λευκάδας, µε την προσωπική µεσολάβηση του Νοµάρχη κ. Χρήστου Λάζαρη, χρηµατοδότησε την επανέκδοση της Ιστορίας της Νήσου Λευκάδος του Π.Γ.Ροντογιάννη. ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΥΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το.Σ., έπειτα από εισήγηση της κ. Μάρως Φίλιππα Αποστόλου, καθηγήτριας του ΕΜΠ, συµπατριώτισσας µας, για την προστασία των χριστιανικών µνηµείων της Λευκάδας υπέβαλε αίτηση στην Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για χορήγηση άδειας αποτύπωσης αυτών. Το πρόγραµµα της αποτύπωσης χρηµατοδοτήθηκε από το ΛΟΤΤΟ µε το ποσό των , τα οποία χορηγήθηκαν στην Εταιρεία µε τη µεσολάβηση του Προέδρου της Βουλής κ Απόστολου Κακλαµάνη και του Βουλευτή της Λευκάδας Παναγιώτη Πάλµου. ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΙΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ Το.Σ. µε την 49/ απόφασή του αποδέχθηκε την δωρεά του συµπατριώτη µας κ. Πέτρου Αργύρη, διαπρεπούς ατοµικού επιστήµονα, αποτελουµένη από το ποσό των δολλαριών µε σκοπό την βράβευση κάθε χρόνο από τους τόκους του καλύτερου µαθητή που θα αποφοιτά από τα Λύκεια της πόλης της Λευκάδας. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ ΣΑΝΤΑ

15 15 Το.Σ. της Εταιρείας δέχθηκε την πρόταση των κ. Παναγιώτη και Έλλης Σάντα να βραβεύει κάθε χρόνο τους µαθητές των Γυµνασίων και Λυκείων που διακρίνινται στη Μουσική, Ποίηση και Ζωγραφική. Η απονοµή γίνεται κατά τον µήνα Αύγουστο, στη διάρκεια της πραγµατοποίησης των Συµποσίων. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε Κ Ο Σ Ε Ι Σ 1. ΕΠΕΤΗΡΙΣ Ευρώ Α 1972, Επετηρίς Α` (1971), Αθήνα 1972, 288 σ Β 1973, Επετηρίς Β` (1972), Αθήνα 1973, 398 σ Γ 1974, Επετηρίς Γ (1973), Αθήνα 1974, κε σ !977, Επετηρίς ` (1977), Αθήνα 1977, 270 σ Ε 1982, Επετηρίς Ε` ( ), Αθήνα 1982, 194 σ σ. πίνακες 9.οο ΣΤ 1984, Επετηρίς ΣΤ` (1984), Αθήνα 1984, 321 σ σ. µε πίνακες Ζ 1988, Επετηρίς Ζ` (1988), Αθήνα 1988, χάρτες Λευκάδος Η 1995, Επετηρίς Η (1995), Αθήνα 1995, 408 σ Θ 2003, Επετηρίς Θ (2003), Αθήνα 2004, 336 σ Ι , Επετηρίς Ι ( ), Αθήνα ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Π.Γ. Ροντογιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος τ. Α, Αθήνα 1980, στ σ., Ανατύπωση, 2005, Τ. Β, Αθήνα 1982, 923 σ., Ανατύπωση Αντώνης Π. Φίλιππας, συνεργασία Στέλλας-Νίκης Φίλιππα, Φιλαρµονική Λευκάδος,[ιστορική πορεία 135 χρονων] Τόµος Α, Αθήνα 1985, 415 σ Τόµος Β, Αθήνα, 1986, 432 σ ηµήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Νάνος Βαλαωρίτης: Χρονολόγιο-Βιβλιογραφία-Ανθολόγιο (από το 1933 ως το 1999), Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2000, 392 σ Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Πατριδογραφήµατα, Προλεγόµενα ηµητρίου Σκλαβενίτη, Αθήνα 2003, 452 σ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ Α 1990 Πρακτικά Α` Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισµού, Λευκάδα, Σεπτεµβρίου 1982, Θέµα: Κοινωνία, Οικονοµία και Πολιτισµός στα Επτάνησα ( ).Θεσσαλονίκη 1990, 372 σ Β 1991 Πρακτικά Β` Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισµού, Λευκάδα, 3-8 Σεπτεµβρίου Θέµα: Πολιτισµικές επαφές στα Επτάνησα και αναµεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, 160ς - 20ος αι.) Αθήνα 1991, 520 σ

16 16 Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισµού, Λευκάδα, 8-12 Σεπτεµβρόυ 1993, Από την τοπική ιστορία στη συνολοκή: το παράδειγµα της Λευκάδας, 15ος- 19ος αι. Αθήνα 1996, 470 σ. Συνέδριο αφιερωµένο στον Πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών ΠΑΝΟ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ Α 1997 Πρακτικά Α Συµποσίου, Τοπική Παράδοση και Πολιτισµικός Τουρισµός, 9-11 Αυγούστου 1996, Αθήνα 1997, 224 σ Β 1999 Πρακτικά Β Συµποσίου, Η Λευκάδα µέσα στο ταξίδι, 9-10 Αυγούστου 1997, 144 σ. Γ Πρακτικά Γ Συµποσίου, Χριστιανική Τέχνη στη Λευκάδα, 8-9 Αυγούστου 1998, Αθήνα 2000, 176 σ Πρακτικά Συµποσίου, Οι Πρωτεύουσες της Λευκάδας: Αρχαία Λευκάδα, Νήρικος, Κάστρο, Αγία Μαύρα, Αµαξική, 6-8 Αυγούστου 1999, Αθήαν 2001, 254 σ E 2001 Πρακτικά E Συµποσίου, Σταθµοί στην Πορεία της Λευκάδας τον 20ο αιώνα, 3-5 Αυγούστου 2000, Αθήνα 2001, 174 σ ΣΤ 2002 Πρακτικά Στ Συµποσίου, έτος Άγγελου Σικελιανού, 50 Χρόνια από το θάνατό Του, , 9,10,11 Αυγούστου 2001, Αθήνα 2002, 180 σ Ζ 2003 Πρακτικά Ζ Συµποσίου, Ποίηση- Γλυπτική- Πεζογραφία, Κική ηµουλά-θόδωρος-θανάσης Βαλτινός, 9 11 Αυγούστου 2002, Αθήνα 2003, 144 σ Η 2004 Πρακτικά Η Συµποσίου, Ιστορία: Αγροτικέες Εξεγερσεις στη Λευκάδα, Πεζογραφία: Χριστόφορος Μηλιώνης, Μουσικολογία: Μάρκος ραγούµης, 31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου 2003, Αθήνα 2004, 160 σ Θ 2005 Πρακτικά Θ Συµποσίου: Ποίηση-Βιολογία-Ιστορία, Οδυσσέας Ελύτης, Βιολογία και Βιοηθική, Ιωάννης και Σπυριδων Ζαµπέλιοι, Ιουλίου2004, Αθήνα 2005, σ Ι 2006 Πρακτικά Ι Συµποσίου, Πενήντα Χρόνια των Γιορτών Λ ογου και Τέχνης, Αυγούστου 2005, Αθήνα 2006, 240 σ ΙΑ 2006 Πρακτικά ΙΑ Συµποσίου, Ποίηση Ιστορ ια-φιλολογία- Περιβάλλον και Οικονοµία, Ανάπτυξη της Λευκάδας, Γιώργος Σεφέρης, Ιωάννης, Νικόλαος, Βασίλειος Σταµατέλοι, Περιβάλλον και Οικονοµία, Η ανάπτυξη της Λευκάδας, Αυγούστου 2006, Αθήνα, (Έκδοση 2007).

17 17 5.ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ 1.Γεράσιµος Γρηγόρης, Λεύκωµα, [Σύνθεση-Επιµέλεια], Σικελιανός Βίος, έργα. Ανθολογία, κριτική, εικόνες, βιβλιογραφία, Αθήνα,Α έκδοση Β έκδοση 1981, 4 ο, 270 σ., δεµένο Γεράσιµος Γρηγόρης, Λεύκωµα, [Σύνθεση-Επιµέλεια], Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Ο αρµατολός της λύρας, Βίος, έργα. Ανθολογία, κριτική, εικόνες, βιβλιογραφία.αθήνα 1975, φύλλο, 160 σ., δεµένο. Εξαντληµένο 3. Χρίστος Σολδάτος, Χριστιανική Ζωγραφική. Η Μεταβυζαντινή και Επτανησιακή Τέχνη στις εκκλησίες και τα Μοναστήρια της Λευκάδας (15 ος -20ος αι. ). Αθήνα 1999, φύλλο, 480 σ. 6.ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ Ιωάννης Παπαδάτος, Το χρονικό των εργασιών της Ε.Λ.Μ. από Αθήνα, Μάρτιος 1984, 16ο, 16 σ Άγγελος Σικελιανός, Στα 100 χρόνια από τη γέννησή του στη Λευκάδα 1884.Αφιέρωµα. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1984, 125 σ Μνήµη Γεράσιµου Γρηγόρη Αφιέρωµα. Αθήνα, Ιούνιος 1985, 16ο, 32 σ Χαραµοόλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη, ως κέντρο τεκµηρίωσης των λευκαδικών µελετών: Κείµενα: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, ηµήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Αριστοτέλης Α. Χαροµόγλης.Πνευµατικό Κέντρο ήµου Λευκάδας Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Λευκάδα 1994, 40 σ Νάνος Βαλαωριίης. Αφιέρωµα. Τιµητική εκδήλωση στο Λύκειο Νυδριού Λευκάδας. ευτέρα 11 Αυγούστου Αθήνα 1999, 80 σ ιονύσιος Σωλοµός. ιακόσια χρόνια από τη γέννησή του, Λευκάδα, Παρασκευή 7 Αυγούστου Νοµαρχία Λευκάδας ήµος Λευκάδας Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών. Αθήνα 2000, 80 σ Βασίλειος Φραγκούλης Τιµητική εκδήλωση, Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2000, Αθήνα 2001, 48 σ Αριστόξενος. Σκιαδάς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Τιµητική εκδήλωση, 21 Μαρτίου 2001, Αθήνα 2002, 80 σ. 6.00

18 18 9. Χρίστος Αραβανής. Τιµητική εκδήλωση 20 Μαίου 2001, Αθήνα 2002, 48 σ Ο Σωκράτης και η Φιλοσοφία του. Εκδήλωση για τα χρόνια από το θάνατό του. Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Λευκάδας, Ιουλίου 2001, Αθήνα 2002, 80 σ Αφιέρωµα στο Γυµνάσιο Λευκαάας.Τιµητική εκδήλωση 8 εκεµβρίου 2000, Αθήνα 2002, 192 σ Χρονικό, , Επιµέλεια ηµήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Αθήνα 2002, 120 σ Νίκος Κατηφόρης Τιµητική εκδήλωση, Αθήνα, 8 Μαρτίου 2002, Αθήνα 2003, 62 σ Γεράσιµος. Γρηγόρης Τιµητική εκδήλωση, Αθήνα 3 εκεµβρίου 2002, Αθήνα 2003, 46 σ Κωνσταντίνος Γ. Μαχαιράς, Τιµητική εκδήλωση, Αθήνα 15 Μαϊου 2004, Αθήνα 2005, 61 σ έσποινα Θεµελή- Κατηφόρη , Τιµητική εκδήλωση, Αθήνα 3 εκεµβρίου 2004, Λευκάδα, 25 Ιουνίου 2005, Αθήνα 2005, 64 σ Θεοδόσιος Μουστοξύδης Κλεαρέτη ίπλα Μαλάµου Τιµητική εκδήλωση, Αθήνα 20 Μαϊου 2005, Αθήνα (Έκδοση 2006) ήµος Μαλακάσης Τιµητική εκδήλωση, Αθήνα 10 εκεµβρίου 2005, Αθήνα 2006, 128 σ. 29. ηµοσθένης Κουνιάκης Τιµητική εκδήλωση, Αθήνα 7 Ιουνίου 2006, Αθήνα (Έκδοση 2006) 20. Τιµητική εκδήλωση για Λευκαδίτες δηµοδιογράφους: Σπύρος Φίλιππας Πανάγος, Τάκης Μαµαλούκας, Νίκος Ε. Πολίτης, Βησσαρίων Σταύρακας, Νοέµβριο 2006, µε οµιλητές τους: Ηλία Γεωργάκη, Κώστα Μαµαλούκα, Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, Παντελή Μπουκάλα. (Έκδοση 2007).

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Π Ρ Ε Β Ε Λ Α Κ Η Σ * ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ..ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1 Αραβανή Νίκη 2 2645022971 2 Αρβανίτης Ζώης 3 2645025402 3 Ασπρογέρακα Βασιλική 1 2645024824 4 Βουκελάτος Θωµάς 3 2645023833 5 Βούλγαρη Άννα 2 2645021825 6 Γράψας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2011 Δήμου Λευκάδας Συνοπτικό Πρόγραμμα 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Γιορτές Λόγου και Τέχνης (56η περίοδος)

Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2011 Δήμου Λευκάδας Συνοπτικό Πρόγραμμα 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Γιορτές Λόγου και Τέχνης (56η περίοδος) Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δήμου Συνοπτικό Πρόγραμμα 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Γιορτές Λόγου και Τέχνης (56η περίοδος) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Λόγος Μουσική Θέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ/ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ/ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: dionysiou.despo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ. Docfest. ΧΑΛΚΙ Α Οκτωβρίου

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ. Docfest. ΧΑΛΚΙ Α Οκτωβρίου 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Docfest ΧΑΛΚΙ Α 2010 5 10 Οκτωβρίου www..docfest..gr Το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιµαντέρ-Docfest Χαλκίδα 2010 θα διεξαχθεί για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά στην πόλη της Χαλκίδας.

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

«Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013

«Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ culture.uop.gr «Γεύση και Μνήμη II» Ένα 4ήμερο Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 28 έως 31 Μαρτίου 2013 ΓΕΥΣΗ και ΜΝΗΜΗ, μια πολυεπίπεδη συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Κυπρίων Ν. Καβάλας Στογιαννίδη 19 65500 Παληό Καβάλας Ιστότοπος http://groups.google.com/group/oakritas

Σύλλογος Κυπρίων Ν. Καβάλας Στογιαννίδη 19 65500 Παληό Καβάλας Ιστότοπος http://groups.google.com/group/oakritas ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2011: Ασφάλιση: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ;

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2011: Ασφάλιση: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ; Στιγμιότυπα με τους Συνέδρους ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2011: Ασφάλιση: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ; Υπο την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου κ. Γιαννάκη Ομήρου Θεσμό αποτελεί πλέον η διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III.

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III. Αρχείο εκδηλώσεων Παραρτήµατος Αλεξάνδρειας :: Πέρασµα στη Μεσόγειο Το Παράρτηµα στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού εγκαινιάζει στις 22 Ιανουαρίου 2010 την ατοµική έκθεση του εικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 3. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ, Γενικός

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 3. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ, Γενικός ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Παρασκευή 24/05 ΡΕΣΕΨΙΟΝ 19.00 Τελετή εγκαινίων 1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Περιφερειάρχης Κρήτης 2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΕΡΜΑΚΗΣ, Γενικός ιευθυντής PromExpo.gr - Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΙΜΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΣ

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΙΜΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΙΜΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΣ Στερνός, αλλά όχι ξέχωρος, στις καταθέσεις της αποψινής βραδιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμ.19ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

Από τα πρακτικά της με αριθμ.19ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.19ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 210-19/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα. Αριθ. απόφασης 272-21/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1 ΣΚΥΤΑΛΟ ΡΟΜΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΑΤΙ 2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83 3 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 12ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 12ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 12ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 110-12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 Νοµιµοποιήθηκαν: 70 Σύλλογοι (στις εκλογές τους είχαν ψηφίσει 5378 δικαστικοί υπάλληλοι) 270 Σύνεδροι (Παραβρέθηκαν 268, Ψήφισαν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ιστορικό Η Θασιακή Ένωση Καβάλας, από την ίδρυσή της το 1931, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυπληθείς σε µέλη συλλόγους της πόλης της Καβάλας, που υπηρετεί πιστά την ιστορική έρευνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ 3 ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΕΙΟΝ 2011». 1 ο Βραβείο: Μάριος Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 3-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 101 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 101 ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 14ης/21-10-2016 έκτακτης συνεδρίασης του.σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 4 ης συνεδρίασης Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Πρακτικό 4 / 08-05-2013)

Πρακτικά 4 ης συνεδρίασης Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Πρακτικό 4 / 08-05-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Διοικητήριο Ταχ.Κώδικας : 29100 Ζάκυνθος Πληροφορίες : Όλγα Καψούρου Τηλέφωνο : 2695360305 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεφαλονιά. Αριθ. απόφασης 144-10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 Α) εκλογή οκτώ τακτικών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «Η Ελλάς ευγνωµονούσα» ή «Υπέρ Πατρίδος το Παν» ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 227-17/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005

4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ιστορία - Αρχαιολογία - Λαογραφία) 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 ΛΑΜΙΑ 2007 2 Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 1 ο /2010 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 23 η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:30 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά. Αριθ. Απόφασης 30-3/2014

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 764/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 764/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,28 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 212354/2104 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ- ΓΥNAIΚΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ -ΑΝ ΡΩΝ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ 12-/9/2009) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ 14,2χλµ. (1 στροφή) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 Ο.Α.ΣΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) Ψήφισαν: διακόσιοι εξήντα έξι (266) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Βρέθηκαν: διακόσια εξήντα πέντε (265) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Έγκυρα: διακόσια πενήντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. 8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος. 9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. 8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος. 9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 9 ης (έκτακτης) Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2014-2015, Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015, ώρα 11.00 στην αίθουσα υπ αριθµ. 1.05 του Τµήµατος, Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή Ιουνίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή Ιουνίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή Ιουνίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ.Απόφασης 77-8/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 155-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΛΕΥΚΑ Α Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» Βλάχος Κωνσταντίνος του Πανταζή, υποψήφιος ήµαρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΛΕΥΚΑ Α Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» Βλάχος Κωνσταντίνος του Πανταζή, υποψήφιος ήµαρχος EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ. ΚΑΙ ΗΜ. ΚΑΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµ βάνονται

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 Τμήμα Είδος Περιγραφή ΤΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Θεωρίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ένταξη 1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε2 3 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2, ΠΡΟΓΡΑΜ/ΟΣ Ε2, ΘΕΩΡ. ΠΛΗΡ. Ε2, Β Ε4 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 25 του μηνός Ιουνίου 2011. Αριθ. απόφασης 104-11/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 14367 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 27/2012 Από το Πρακτικό της 8ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 4-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ρ7ΛΡ-ΘΛΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012

ΑΔΑ: Β44Ρ7ΛΡ-ΘΛΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012 ΘΕΜΑ: 30 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: Σχετικά µε έγκριση αποτελεσµάτων για τη µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 159-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7 Τεκμήριον 7 ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Τεκμήριον 7 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2007 Συντακτική Επιτροπή Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 1.8.07.6/2 Αρ. Τηλ.:22800764/765/798 Αρ. Φαξ:22809582 ιευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ * ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κομοτηνή, 27-30 Μαΐου 2004) «Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Θερµαϊκού σας προσκαλεί στον εορτασµό της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, σύµφωνα µε το εορταστικό πρόγραµµα που καθορίζεται ως εξής:

Ο ήµαρχος Θερµαϊκού σας προσκαλεί στον εορτασµό της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, σύµφωνα µε το εορταστικό πρόγραµµα που καθορίζεται ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία, 16-3-2015 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Μαζικούς Φορείς του ήµου Θερµαϊκού ΘΕΜΑ: «Εορτασµός της Εθνικής Επετείου της 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα χειρόγραφα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα χειρόγραφα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με ιδιαίτερη τιµή και χαρά ο Πρόεδρος Γιώργος Γραµµατικάκης, καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη» χαιρέτησαν την παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. Αριθ. Απόφασης 98-10/2013

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας»

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» 20-21 Απριλίου 2013, Σάββατο- Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

PEACE ON EARTH ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ. έκθεση ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ZΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

PEACE ON EARTH ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ. έκθεση ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ZΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ZΩΓΡΑΦΙΚΗΣ έκθεση PEACE ON EARTH www.periexomena.gr ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα Ειρήνης, ο Πολιτισµικός Οργανισµός του ήµου Αθηναίων, διοργάνωσε οµαδική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Nοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 283301/2875 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 4 ης Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2015-2016, Τετάρτη, 9 εκεµβρίου 2015, ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τµήµατος, Ιωάννου Θεοτόκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. Αριθ. απόφασης 231-21/2011

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα