ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν."

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286/1999), και ιδίως το άρθρο Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129/2006), και ιδίως τα άρθρα 3 παρ.4, 8 παρ. 4, 9,10,13 και 14 παρ.1&3. 3. Τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/2005). 4. Την υπ αριθ. 6/Φ1/οικ.18359/2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Τύπος και περιεχόµενο συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα και στο ιασυνδεδεµένο ίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β 1442). 5. Τον Κανονισµό Αδειών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β 448/2007) 6. Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών που καταρτίστηκε βάσει της από και υπ αρ. 75/2007 απόφασης της ΡΑΕ και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης µε την υπ αρ. 6/Φ1/οικ.8684/ (ΦΕΚ Β 694/ ) απόφασή του (εφεξής Πρόγραµµα), 7. Τις υπ αρ. 136/2006 και 96/2007 αποφάσεις της ΡΑΕ οι οποίες, µεταξύ άλλων, αφορούν και στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς στα διασυνδεδεµένα νησιά. 8. Την υπ αρ. 85/2007 απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία καθορίστηκε η µεθοδολογία υπολογισµού των περιθωρίων ανάπτυξης αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθµών σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα. 9. Το από έγγραφο της ΕΗ Α.Ε. υπ αριθ. πρωτ. Γ ΝΣ/3916/ (ΡΑΕ/Ι / ) µε θέµα «Περιθώριο φωτοβολταϊκής ισχύος ανά περιοχή και ανά αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα µη διασυνδεδεµένων νησιών»

2 10. Τις εισηγήσεις του ιαχειριστή ικτύου και Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, όπως αποτυπώθηκαν µε τις υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-41299/7.9.06, Ι-49363/ , Ι-50247/ και Ι-50987/ επιστολές του προς τη ΡΑΕ, και τα στοιχεία που υπέβαλε. 11. Το από έγγραφο της ΕΣΜΗΕ Α.Ε. υπ αριθ. πρωτ. ΕΣΜΗΕ/6229/ (ΡΑΕ/Ι-42255/ ) µε θέµα «Εισήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ηλεκτρικά κορεσµένων Περιοχών». 12. Τα διαθέσιµα απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας του Συστήµατος και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά µε την κατανάλωση ενέργειας και την Οριακή Τιµή του Συστήµατος. 13. Την εγκεκριµένη ΜΑΣΜ (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Α.Π. 5/ΗΛ/Β/Φ1/467/4214/ ) και την υποβληθείσα ΜΑΣΜ (ΡΑΕ Ι / ). 14. Την υπ αρ. 8183/ εισήγηση ειδικών επιστηµόνων της ΡΑΕ. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 3468/2006, «Για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς, καταρτίζεται από τη Ρ.Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών. Το Πρόγραµµα αυτό, του οποίου η πρώτη φάση υλοποίησής του αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και λήγει την , αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών που εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 500 MWpeak, για σταθµούς που συνδέονται µε το Σύστηµα, απευθείας ή µέσω ικτύου και συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MWpeak, για σταθµούς που συνδέονται στο ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών». Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.3 του ν. 3468/2006, «Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί οι οποίοι εντάσσονται στο Πρόγραµµα και η οποία απορροφάται από το Σύστηµα, απευθείας ή µέσω ικτύου ή από το ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, γίνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα του άρθρου 13». Επειδή, µε την υπ αρ. 75/2007 απόφαση της ΡΑΕ καταρτίσθηκε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ αρ. 6/Φ1/οικ.8684/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ως άνω υπό στοιχείο 6). Επειδή, κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος δεν ελήφθησαν υπόψη κριτήρια σχετικά µε την µακροχρόνια επιβάρυνση ορισµένων περιοχών από τις επιβαρυντικές, για το περιβάλλον, την εργασία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, δραστηριότητες για τη στήριξη του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Ως τέτοιες αναγνωρίζονται οι δραστηριότητες εκµετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασµάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε λιγνιτωρυχεία που τυγχάνει να βρίσκονται συγκεντρωµένα σε δύο περιοχές, ήτοι στο νοµό Αρκαδίας και στη υτική Μακεδονία. Επειδή οι περιοχές αυτές είναι πράγµατι επιβαρυµένες περιβαλλοντικά κρίνεται εύλογη η αύξηση της διατιθέµενης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθµών στις περιοχές του νοµού Αρκαδίας και της ιοικητικής Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Περαιτέρω, ειδικά για την περιοχή της Αρκαδίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, υπάρχει σηµαντικότατη ανάγκη για ταχεία ένταξη πρόσθετου δυναµικού παραγωγής στις περιοχές του νοτίου Συστήµατος, ανάγκη την οποία, µέχρι σήµερα, καλύπτει η ΕΗ ΑΕ µε µίσθωση πρόσθετου δυναµικού παραγωγής µε φορητά Η/Ζ, συνολικής ισχύος MW, στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Κατ ακολουθία, είναι σκόπιµο, τυχόν διάθεση επιπρόσθετης ισχύος να µην προκαλέσει µείωση της ήδη διατεθείσας ισχύος στις υπόλοιπες περιοχές του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και για τους λόγους αυτούς κρίνεται εύλογη η έγκριση πρόσθετης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθµών στο νοµό Αρκαδίας κατά 50 MWp και στη ιοικητική Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας κατά 40 MWp συνολικά, πέραν αυτής που έχει - 2 -

3 ήδη εγκριθεί µε το Πρόγραµµα για τις ιοικητικές Περιφέρειες Πελοποννήσου και υτικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Επειδή, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης ταχείας ένταξης της πρόσθετης φωτοβολταϊκής ισχύος στο νοµό Αρκαδίας, κρίνεται εύλογη η ανάπτυξη µεγάλων φωτοβολταϊκών σταθµών δεδοµένου ότι, σε αντίθεση µε την κατά κανόνα επιδιωκόµενη διασπορά της φωτοβολταϊκής ισχύος µε την εγκατάσταση πολλών µικρών σταθµών, στην προκειµένη περίπτωση, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση σταθµών σχετικά µεγάλης ισχύος, αφού, µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η άµεση εγκατάσταση της αδειοδοτούµενης ισχύος. Για τους ίδιους λόγους η πρόσθετη φωτοβολταϊκή ισχύς θα πρέπει να διατεθεί εντός του έτους Επειδή, ειδικά για τους νοµούς της ιοικητικής Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, κρίνεται εύλογη η κατανοµή της πρόσθετης φωτοβολταϊκής ισχύος στις τέσσερις κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθµών (βάσει της ισχύος τους), ακολουθώντας τους κανόνες του Προγράµµατος, ήτοι µε βάση τα αντίστοιχα ποσοστά επιµερισµού (10% για τους σταθµούς ισχύος έως 20 kwp και από 30% για τις λοιπές κατηγορίες). Περαιτέρω, η πρόσθετη ισχύς για τους ανωτέρω νοµούς ενδείκνυται να διατεθεί µε βάση τη χρονική κλιµάκωση του Προγράµµατος. Επειδή, µε την υπ αρ. 96/2007 απόφαση της ΡΑΕ, τα διασυνδεδεµένα νησιά, περιλαµβανοµένης της Εύβοιας, έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθµούς. Κατ εφαρµογή της εγκεκριµένης (µε την υπ αρ. 85/2007 απόφαση της ΡΑΕ) µεθοδολογίας προσδιορισµού των περιθωρίων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών στα διασυνδεδεµένα νησιά, προσδιορίζονται τα σχετικά περιθώρια όπως απεικονίζονται στο συνηµµένο Πίνακα Ι. Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας αυτής χρησιµοποιούνται τα στοιχεία που υπέβαλε η ΕΗ ΑΕ για το έτος 2006 (στοιχείο 10), τα οποία αφορούν στο µέγιστο και ελάχιστο φορτίο για τα διασυνδεδεµένα νησιά, πλην Εύβοιας και Σαλαµίνας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, προσδιορίζεται η µέγιστη (αιχµή) και ελάχιστη ζήτηση του έτους 2008, εκτιµώντας µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 3% για το ελάχιστο φορτίο και 3,5% για το µέγιστο φορτίο των εν λόγω νησιών. Συνεπώς, για την Εύβοια και τη Σαλαµίνα, λαµβάνονται υπόψη οι εκτιµήσεις που περιλαµβάνονται στη ΜΑΣΜ (στοιχείο 13) και αφορούν στη συµµετοχή των νησιών στο µέγιστο και ελάχιστο φορτίο του Συστήµατος το έτος Εξαιτίας του γεγονότος ότι, ούτε στα στοιχεία που υπέβαλε η ΕΗ ΑΕ, ούτε στη ΜΑΣΜ περιλαµβάνονται πληροφορίες για το ελάχιστο των ηµερήσιων µέγιστων, για το λόγο αυτό, λαµβάνεται ως ελάχιστο των ηµερήσιων µέγιστων το 50% της αιχµής, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µεθοδολογία. Επειδή, µε βάση τα στοιχεία του Πίνακα Ι διαπιστώνεται ότι το περιθώριο κάθε διασυνδεδεµένου νησιού για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών, µε εξαίρεση την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, είναι µικρότερο από τη συνολική διατιθέµενη ισχύ φωτοβολταϊκών σταθµών στην οικεία ιοικητική Περιφέρεια. Περαιτέρω, αν και για τα νησιά Κέρκυρα και Ζάκυνθο θα µπορούσε να διατεθεί το σύνολο της ισχύος της οικείας Περιφέρειας, ήτοι 15 MWp, εν τούτοις κρίνεται ότι τα εν λόγω νησιά πρέπει να τύχουν αντιµετώπισης ανάλογης µε τα λοιπά διασυνδεδεµένα νησιά για την αποφυγή στρέβλωσης στην κατανοµή της διατιθέµενης ισχύος, αφενός, και αφετέρου, για να ακολουθηθεί η ίδια πολιτική σε όλα τα νησιά, διασυνδεδεµένα και µη, ένεκα και της ιδιαίτερης οικονοµικής και τουριστικής ανάπτυξής τους, καθώς και του ιδιάζοντος περιβαλλοντικού χαρακτήρα τους. Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιµο να τροποποιηθεί το Πρόγραµµα, κατά τρόπο ώστε, να µην είναι δυνατή η διάθεση της συνολικής ισχύος των 15 MWp στα νησιά Κέρκυρα και Ζάκυνθο µόνο, αφού σε αυτά µπορεί να αναπτυχθούν σταθµοί κάθε ισχύος, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα νησιά, στα οποία µπορεί να αναπτυχθούν µικροί σταθµοί µόνο. Εξάλλου, τυχόν επιµερισµός στα νησιά της εν λόγω Περιφέρειας, της συνολικής διατιθέµενης ισχύος των 15 MWp σε πλείονες κατηγορίες σταθµών, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα, και µε βάση τα περιθώρια κάθε νησιού, θα οδηγούσε στη διάθεση εξαιρετικά - 3 -

4 περιορισµένης ισχύος σε κάθε νησί και κατά συνέπεια, η ανάπτυξη σταθµών µεγάλης ισχύος δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί. Επειδή, µε το Πρόγραµµα, τα διασυνδεδεµένα, µε το ηπειρωτικό δίκτυο νησιά, εντάσσονται στις αντίστοιχες ιοικητικές Περιφέρειες. Παράλληλα, όµως, έχει ανασταλεί η υποβολή σχετικών αιτήσεων στα νησιά αυτά, µε τις υπ αρ. 136/2006 και 96/2007 αποφάσεις της ΡΑΕ. Για το λόγο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα περιθώρια ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών σε κάθε διασυνδεδεµένο νησί, όπως αυτά προσδιορίστηκαν ανωτέρω (Πίνακας Ι), κρίνεται εύλογη η διάθεση πρόσθετης φωτοβολταϊκής ισχύος σε κάθε ιοικητική Περιφέρεια, πλην της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αποκλειστικά για τα διασυνδεδεµένα νησιά που υπάγονται σε αυτή. Η συνολική ισχύς που διατίθεται στα διασυνδεδεµένα νησιά, λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική αιχµιακή ισχύ των νησιών, σε σχέση µε την αντίστοιχη αιχµή του διασυνδεδεµένου Συστήµατος, ανέρχεται σε 20 MWp, εκ των οποίων, ισχύς 10 MWp διατίθεται επιπρόσθετα από τα προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα και αποκλειστικά για το έτος 2007, ενώ η υπόλοιπη ισχύς 10 MWp που διατίθενται για τα νησιά αυτά, αφορά την περίοδο µετά το 2007, µε ισόποση µείωση της διατιθέµενης ισχύος των αντίστοιχων ιοικητικών Περιφερειών. Επειδή, τόσο για τα διασυνδεδεµένα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όσο και για τα διασυνδεδεµένα νησιά των λοιπών ιοικητικών Περιφερειών, η συνολική ισχύς φωτοβολταϊκών σταθµών που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφέρεια θα πρέπει να επιµεριστεί στα νησιά που εντάσσονται σε αυτή, µε βάση τα περιθώρια κάθε νησιού (Πίνακας Ι), λαµβάνοντας µέριµνα ώστε η ισχύς που προκύπτει για τα πολύ µικρά νησιά (της τάξεως ορισµένων kwp) να είναι πρακτικά υλοποιήσιµη για κάθε νησί. Επειδή, λαµβανοµένου υπόψη ότι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθµού από αυτοπαραγωγό προκαλεί κατά πολύ µικρότερη επιβάρυνση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ από αυτήν που προκαλεί η ανάπτυξη του ίδιου σταθµού από παραγωγό (επιβάρυνση από αυτοπαραγωγό κατά µέγιστο 20% της αντίστοιχης επιβάρυνσης από παραγωγό), θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών και από αυτοπαραγωγούς. Για την προώθηση σχεδίων αυτοπαραγωγών από φωτοβολταϊκούς σταθµούς στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, κρίνεται εύλογη η παροχή δυνατότητας σε ενδιαφερόµενους να αναπτύξουν τέτοιους σταθµούς, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 50 MWp, η οποία ουσιαστικά ισοδυναµεί µε ανάπτυξη σταθµών από παραγωγούς συνολικής ισχύος 10 MWp που εντάσσεται στο Πρόγραµµα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού δεν πρέπει να λάβει χώρα επιµερισµός της ισχύος αυτής στις κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθµών που προβλέπει το Πρόγραµµα ούτε και χρονική κλιµάκωση στην ανάπτυξή τους. Για τα νησιά δεν είναι δυνατόν να δοθεί περαιτέρω ισχύς, δεδοµένου ότι τα περιθώριά τους είναι συγκεκριµένα και ήδη προσδιορισµένα. Αποφασίζει: 1. Να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης την τροποποίηση του «Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών» ως ακολούθως: Α. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του Προγράµµατος αντικαθίσταται ως εξής: «α) Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών που συνδέονται µε το Σύστηµα απ ευθείας ή µέσω ικτύου, συνολικής ισχύος 590 MWp, σύµφωνα µε τη χρονική κατανοµή που καθορίζεται στην παράγραφο 3 και τη γεωγραφική κατανοµή, καθώς και την κατανοµή ανά ισχύ σταθµού που προσδιορίζεται για το διασυνδεδεµένο σύστηµα στην παράγραφο 4». Β. Στην παράγραφο 1 του Προγράµµατος, µετά την περίπτωση β, προστίθεται περίπτωση γ ως εξής: «γ) την εγκατάσταση φωτοβολταϊκής ισχύος αποκλειστικά από αυτοπαραγωγούς, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 50 MWp, για την οποία θεωρείται ως εντασσόµενη στο Πρόγραµµα - 4 -

5 ισοδύναµη ισχύς 10 ΜWp. Για την ισχύ αυτή δεν υφίσταται επιµερισµός στις κατηγορίες σταθµών που προβλέπονται από το Πρόγραµµα, ούτε και χρονική κατανοµή.» Γ. Μετά την παράγραφο 1 του Προγράµµατος, προστίθεται παράγραφος 2 και αναριθµούνται οι υπόλοιπες, ως εξής: «2. Ειδικά για την ιοικητική Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, διατίθεται πρόσθετη φωτοβολταϊκή ισχύς 30 MWp και συνεπώς αυξάνεται η διατιθέµενη φωτοβολταϊκή ισχύς για τη ιοικητική Περιφέρεια αυτή από 10 MWp σε 40 MWp, όπως αναφέρεται στους Πίνακες 1 και 2 της παραγράφου 4, σύµφωνα µε τη χρονική κατανοµή που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Περαιτέρω, για το νοµό Αρκαδίας, διατίθεται πρόσθετη ισχύς 50 MWp, εντός του έτους 2007, όπως αναφέρεται στους Πίνακες 1 και 2 της παραγράφου 4, πέραν της ισχύος που αναφέρεται στους πίνακες αυτούς για τη ιοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πρόσθετη ως άνω ισχύς επιµερίζεται στις τέσσερις κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθµών, σύµφωνα µε τους πίνακες 1 και 2 της παραγράφου 4.».. Η παράγραφος 2 του Προγράµµατος, όπως αναριθµείται, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθµών του Προγράµµατος, εκτός αυτών που εγκαθίστανται κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 1, θα πραγµατοποιηθεί µε την χρονική κατανοµή που καθορίζεται στους Πίνακες 1 και 2 της παραγράφου 4, σύµφωνα µε την οποίους καθορίζεται η συνολική επιτρεποµένη αδειοδοτηθείσα ισχύς στο τέλος κάθε έτους.» Ε. Η παράγραφος 3 του Προγράµµατος, όπως αναριθµείται, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθµών σε MWp πραγµατοποιείται µε την γεωγραφική κατανοµή του πίνακα 1 και την κατηγοριοποίηση σταθµών του πίνακα 2 για τις µη νησιωτικές περιοχές. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣ/ΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 24,00 33,29 42,58 46,45 1,50 2,10 2,70 3,00 22,50 31,19 39,88 43,45 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 30,08 42,10 54,12 60,10 0,08 0,11 0,14 0,15 30,00 41,99 53,98 59,95 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 20,00 28,00 36,00 40,00 20,00 28,00 36,00 40,00 ΗΠΕΙΡΟΥ 9,00 12,60 16,20 18,00 9,00 12,60 16,20 18,00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 29,10 40,42 51,74 56,60 1,60 2,24 2,88 3,20 27,50 38,18 48,86 53,40 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 7,50 10,50 13,50 15,00 7,50 10,50 13,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 30,00 42,00 54,00 60,00 30,00 42,00 54,00 60,00 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 33,15 45,78 58,41 63,15 3,15 4,41 5,67 6,30 30,00 41,37 52,74 56,85 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 61,08 85,50 109,92 122,10 0,08 0,11 0,14 0,15 61,00 85,39 109,78 121,95 ΑΤΤΙΚΗΣ 23,60 32,32 41,04 43,60 3,60 5,04 6,48 7,20 20,00 27,28 34,56 36,40 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,50 10,50 13,50 15,00 7,50 10,50 13,50 15,00 ΣΥΝΟΛΟ: 275,00 383,00 491,00 540,00 17,50 24,50 31,50 35,00 257,50 358,50 459,50 505,00 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00» ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 20 kwp >20 και 150 kwp >150 και < 2 ΜWp 2MWp ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 2,25 3,14 4,03 4,45 7,50 10,40 13,30 14,50 6,50 9,00 11,50 12,50 6,25 8,65 11,05 12,00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3,00 4,09 5,18 5,45 12,00 16,90 21,80 24,50 7,50 10,50 13,50 15,00 7,50 10,50 13,50 15,00 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2,00 2,80 3,60 4,00 6,00 8,40 10,80 12,00 6,00 8,40 10,80 12,00 6,00 8,40 10,80 12,00 ΗΠΕΙΡΟΥ 0,90 1,26 1,62 1,80 2,70 3,78 4,86 5,40 2,70 3,78 4,86 5,40 2,70 3,78 4,86 5,40 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,75 3,82 4,89 5,34 8,25 11,45 14,66 16,02 8,25 11,45 14,66 16,02 8,25 11,45 14,66 16,02 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 3,00 4,20 5,40 6,00 9,00 12,60 16,20 18,00 9,00 12,60 16,20 18,00 9,00 12,60 16,20 18,00 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 3,00 4,14 5,27 5,69 9,00 12,41 15,82 17,06 9,00 12,41 15,82 17,06 9,00 12,41 15,82 17,06 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6,10 8,54 10,98 12,20 18,30 25,62 32,93 36,59 18,30 25,62 32,93 36,59 18,30 25,62 32,93 36,59 ΑΤΤΙΚΗΣ 2,00 2,73 3,46 3,64 6,00 8,18 10,37 10,92 6,00 8,18 10,37 10,92 6,00 8,18 10,37 10,92 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0,75 1,05 1,35 1,50 2,25 3,15 4,05 4,50 2,25 3,15 4,05 4,50 2,25 3,15 4,05 4,50 ΣΥΝΟΛΟ: 25,75 35,76 45,77 50,06 81,00 112,90 144,79 159,48 75,50 105,10 134,69 147,98 75,25 104,75 134,24 147,48 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 50,00 50,00 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00» ΣΤ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του Προγράµµατος, όπως αναριθµείται, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: - 5 -

6 «Στα νησιά που είναι συνδεδεµένα µε το ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, περιλαµβανοµένης και της Εύβοιας, µε εξαίρεση τα νησιά που ανήκουν στη ιοικητική Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διατίθεται πρόσθετη ισχύς 10 MWp για το έτος Για την περίοδο µετά το 2007, διατίθεται φωτοβολταϊκή ισχύς επιπλέον 10 MWp για τα νησιά αυτά, µε ισόποση µείωση της ισχύος των αντιστοίχων ιοικητικών Περιφερειών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 4. Για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθµών στο σύνολο των διασυνδεδεµένων νησιών, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΦΕΚ Β 448/2007) και η διατιθέµενη ισχύς επιµερίζεται µε βάση τα περιθώρια κάθε νησιού, όπως αυτά προσδιορίζονται µε τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ.». Ζ. Η παράγραφος 5 του Προγράµµατος, όπως αναριθµείται, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Για τις αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής που έχουν υποβληθεί µέχρι και την 13 Απριλίου 2007, στο διασυνδεδεµένο σύστηµα της χώρας, δεν ισχύει η κατά την παράγραφο 3 χρονική κατανοµή.» Η. Μετά την παράγραφο 9, όπως αναριθµείται, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: «11. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση εξαίρεσης µετά από ανακοίνωση των περιθωρίων ισχύος.». Θ. Η παράγραφος 10 αναριθµείται σε παράγραφο 12. Αθήνα, Για τη ΡΑΕ, Μ. Καραµανής Πρόεδρος ΡΑΕ - 6 -

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ Α/Α ΝΗΣΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 2008 [kw] ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΙΧΜΗ 2008 [kw] ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΦΒ 2008 [kw] ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 1 Σαμοθράκη Αν.Μακεδονίας & Θράκης Διασύνδεση ΜΤ ,28 2 Θάσος Αν.Μακεδονίας & Θράκης Διασύνδεση ΜΤ ,22 Σύνολο 9620,50 3 Αμολιανή Κεντρικής Μακεδονίας Διασύνδεση ΜΤ ,08 Σύνολο 483,08 4 Σκιάθος Θεσσαλίας ,32 5 Σκόπελος Θεσσαλίας ,41 6 Αλόννησος Θεσσαλίας ,60 Σύνολο 10369,33 7 Άνδρος Στ. Ελλάδος ,65 8 Τήνος Στ. Ελλάδος ,77 9 Εύβοια Στ. Ελλάδος ,00 Σύνολο 20226,42 10 Κέα Αττικής Διασύνδεση ΜΤ ,28 11 Αίγινα Αττικής Διασύνδεση ΜΤ ,40 12 Αγκίστρι Αττικής Διασύνδεση ΜΤ ,16 13 Πόρος Αττικής Διασύνδεση ΜΤ ,99 14 Υδρα Αττικής Διασύνδεση ΜΤ ,59 15 Σπέτσες Αττικής Διασύνδεση ΜΤ ,54 16 Κύθηρα Αττικής Διασύνδεση ΜΤ ,68 17 Σαλαμίνα Αττικής Διασύνδεση ΜΤ ,00 Σύνολο 23287,64 18 Ελαφόνησος Πελοποννήσου Διασύνδεση ΜΤ ,74 Σύνολο 402,74 ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΛΗΝ ΙΟΝΙΩΝ ,71 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 19 Κέρκυρα Ιονίων Νήσων Διασύνδεση ΥΤ ,68 20 Παξοί Ιονίων Νήσων ,44 21 Αντίπαξοι Ιονίων Νήσων ,15 22 Λευκάδα Ιονίων Νήσων ,29 23 Μεγανήσι Ιονίων Νήσων ,50 24 Κάλαμος Ιονίων Νήσων ,76 25 Καστός Ιονίων Νήσων ,27 26 Κεφαλονιά Ιονίων Νήσων ,15 27 Ιθάκη Ιονίων Νήσων ,01 28 Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων Διασύνδεση ΥΤ ,14 ΣΥΝΟΛΟ /ΝΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ,39-7 -

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ιούνιος 2010 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4203 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερµανός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα