ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος

2 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική Γ. Πρόληψη Πόλ και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Δ. Φυσική ασφάλεια Ε. Αναπτυξιακά θέματα ΣΤ. Επικοινωνιακή πολιτική Ζ. Εκπαιδευτική - Εκδοτική δραστηριότητα 2

3 Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Διεθνές επίπεδο Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών Σταδιακή μέχρι τα τέλη του έκδοση των κανόνων που περιλαμβάνονται στο κείμενο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία αναφορικά με την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα. Οι εν λόγω κανόνες αφορούν ειδικότερα: την ενίσχυση των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας των τραπεζών, τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων, την ενίσχυση της διαφάνειας, και την ενίσχυση των διαδικασιών δ εξυγίανσης και εκκαθάρισης των συστημικά σημαντικών διασυνοριακά δραστηριοποιούμενων τραπεζών 3

4 Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Διεθνές επίπεδο Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών Οι προταθείσες από την Επιτροπή της Βασιλείας μεταρρυθμίσεις, εστιάζουν συγκεκριμένα στα ακόλουθα: (α) βελτίωση της ποιότητας, της συνεκτικότητας (consistency) και της διαφάνειας της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, (β) ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, (γ) καθιέρωση ενός παραμετροποιημένου δείκτη μόχλευσης ως συμπληρωματικού μέτρου σε σχέση με το βασισμένο στον κίνδυνο (risk-based) πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια, 4

5 Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Διεθνές επίπεδο (δ) καθιέρωση μιας σειράς μέτρων για τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων (capital buffers) σε περιόδους ομαλών οικονομικών συνθηκών,, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε περιόδους ακραίων καταστάσεων, και (ε) καθιέρωση σε διεθνές επίπεδο ελάχιστων προτύπων ρευστότητας για τις διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες 5

6 Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Διεθνές επίπεδο Εντός του 2010 αναμένονται επίσης μείζονος σημασίας εξελίξεις ξλίξ αναφορικά με: την αντιμετώπιση της προκυκλικότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο κατά τη διαχείριση κρίσεων, και την αξιολόγηση της συστημικής σημαντικότητας φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών 6

7 Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Ευρωπαϊκό επίπεδο Υλοποίηση των προτάσεων της Έκθεσης de Larosière για την αναπροσαρμογή του πλαισίου άσκησης εποπτείας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση της ποιότητας της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη διαμόρφωση ενός «ευρωπαϊκού ρ συστήματος εποπτείας και διαχείρισης κρίσεων» Εί Ενίσχυση, παράλληλα, λ της ποιότητας της εποπτείας που ασκείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται 7

8 Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Ευρωπαϊκό επίπεδο Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ϊόσύστημα εποπτείας, προτείνεται η θεσμοθέτηση των ακόλουθων δύο φορέων: του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, που θα είναι αρμόδιο για τη μακρο-προληπτική εποπτεία, και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, που θα είναι αρμόδιο για τη μικρο-προληπτική εποπτεία. Το σύστημα αυτό θα έχει τη μορφή ενός δικτύου εθνικών εποπτικών αρχών, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τρεις (3) Ευρωπαϊκές Αρχές που θα συσταθούν σε αντικατάσταση των γνωστών ως «επιτροπών του επιπέδου 3», δηλαδή των CEBS, CESR και CEIOPS. Οι τρεις ευρωπαϊκές αρχές θα είναι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών, και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 8

9 Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Ευρωπαϊκό επίπεδο Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών Νέοι κανόνες προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης και εποπτείας Υιοθέτηση της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα: εφαρμογή αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων στις επανατιτλοποιήσεις (re-securitization), ενίσχυση των υφιστάμενων απαιτήσεων γνωστοποίησης των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κινδύνους αγοράς στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, και καθιέρωση γενικών αρχών που θα πρέπει να διέπουν τις πολιτικές αποδοχών που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα 9

10 Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Ευρωπαϊκό επίπεδο Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών Νέοι κανόνες προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης και εποπτείας Υποβολή εντός του 2010 νέας πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα αφορούν τα ακόλουθα: καθιέρωση απαιτήσεων ρευστότητας, ορισμός ιδίων κεφαλαίων, καθιέρωση δείκτη μόχλευσης, ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, καθιέρωση θέ κανόνων για την αντιμετώπιση της προκυκλικότητας, και καθιέρωση ειδικών υποχρεώσεων για τους συστημικά σημαντικούς φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 10

11 Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Ευρωπαϊκό επίπεδο Εντός του 2010 αναμένονται επίσης μείζονος σημασίας εξελίξεις ξλίξ αναφορικά με: τη δημιουργία πλαισίου για τα Ταμεία Εξυγίανσης Τραπεζών, την αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς, την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ για το ενημερωτικό δελτίο, τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, και την υιοθέτηση κανόνων για τους φορείς και τη λειτουργία των υποδομών της αγοράς (market ktif infrastructures) t 11

12 Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Εθνικό επίπεδο Δημιουργία Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (η υποβολή του σχεδίου νόμου αναμένεται περί τα τέλη Ιουνίου 2010) Θέση σε εφαρμογή των νέων κανόνων για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ) Θέση σε εφαρμογή των νέων κανόνων για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ) Θέση σε εφαρμογή των νέων κανόνων για τα δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιριών (ενσωμάτωση Οδηγίας 2007/36/ΕΚ) Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ για τα ιδρύματα δύ ηλεκτρονικού χρήματος 12

13 Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική 1. Δράσεις σχετικές με τα Συστήματα Πληρωμών Προσαρμογή των συστημάτων των τραπεζών και της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του νόμου που θα ενσωματώνει την Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Έναρξη του διατραπεζικού έργου για την υποχρεωτική χρήση του ΡΙΝ στις συναλλαγές πιστωτικών και χρεωστικών καρτών 2. Δράσεις για την προσαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ SEPA Συντονισμός της διαδικασίας προσχώρησης των πιστωτικών ιδρυμάτων στα δύο πανευρωπαϊκά σχήματα για τις ηλεκτρονικές άμεσες χρεώσεις (Customerto Businessκαι Businessto BusinessSEPA Direct Debits) Προσαρμογή των συστημάτων πληρωμών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των τραπεζών στις επικαιροποιημένες εκδόσεις των πανευρωπαϊκών σχημάτων για τις ηλεκτρονικές μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις 13

14 Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική 3. Δράσεις σχετικά με τα Μετρητά Συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος ιδίως για την υιοθέτηση του Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ανίχνευση των πλαστών και μη κατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ από τις τράπεζες, Συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα κέρματα ευρώ και ειδικότερα για την υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2008 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία 14

15 Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική 4. Δράσεις σχετικά με την Ηλεκτρονική Τραπεζική Ανάθεση μελέτης σκοπιμότητας με αντικείμενο τον προσδιορισμό διατραπεζικού επιχειρηματικού σχήματος προώθησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης Συνέχιση της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των internet, phone, pc και mobile banking 15

16 Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική 5. Δράσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος στα μέσα και τα συστήματα πληρωμών Καταγραφή στοιχείων από τις τράπεζες σχετικά με την υποκλοπή στοιχείων καρτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενημέρωση της βάσης πληροφοριών με τα αναλυτικά κρούσματα αντιγραφής καρτών στα ΑΤΜ των τραπεζών και ενημέρωση των τραπεζών και των αρμοδίων φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εικόνα του οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την αντιμετώπιση της απάτης που παρουσιάζεται με την προσκόμιση ψευδών ή παραποιημένων εκκαθαριστικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος, στις Τράπεζες για την έκδοση δανείων ή καρτών. 16

17 Γ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Ενδυνάμωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Ενίσχυση της διατραπεζικής συνεργασίας Προσαρμογή της Ελλάδας με τις Συστάσεις και Ειδικές Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) Ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρμόδιες για τη συγκεκριμένη θεματική αρχές 17

18 Δ. Φυσική Ασφάλεια Προσαρμογή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα μέτρα φυσικής ασφάλειας των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων και τροποποίηση της υφιστάμενης από το 2009 Υπουργικής Απόφασης προς την κατεύθυνση βελτίωσης ορισμένων μέτρων ασφάλειας, Ενίσχυση της διατραπεζικής συνεργασίας, και Συλλογή και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων για ληστείες, βανδαλισμούς, παραβιάσεις ΑΤΜ και επιθέσεις σε χρηματαποστολές 18

19 Ε. Αναπτυξιακά Θέματα 1. Συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (α) Γ ΚΠΣ (3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) Συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με στόχο το κλείσιμο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 19

20 Ε. Αναπτυξιακά Θέματα 1. Συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (β) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Συμμετοχή των τραπεζών σε προγράμματα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για την ομαλή λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Ενστάσεων για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την προώθηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων λί Jessica και Jeremie για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 20

21 Ε. Αναπτυξιακά Θέματα 1. Συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (γ) Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των αποφάσεων με τις οποίες χορηγείται χρηγ η εγγύηση η του Ελληνικού Δημοσίου,, καθώς και παντός είδους πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις (δ) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ρ Συστημάτων για την εφαρμογή και παρακολούθηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της (ε) Συνεργασία με το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ) για την παροχή εγγύησης ή/και επιδότησης του επιτοκίου δανείων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέσω των τραπεζών για κεφάλαιο κίνησης, την αποπληρωμή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και την αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων 21

22 Ε. Αναπτυξιακά Θέματα 2. Συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υποστήριξη του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών (Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατοίκων») 3. Συνεργασία με φορείς παραγωγικών τάξεων: Συνέχιση του διαλόγου με φορείς παραγωγικών τάξεων με σκοπό την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τα πιστωτικά ικάιδρύματα α 22

23 ΣΤ. Επικοινωνιακή Πολιτική Παρουσίαση της δεύτερηςερης εή ετήσιας μελέτης της ΕΕΤ για τη συμβολή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία Συνέδρια Ημερίδες - Θεματικές Εκθέσεις Διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων για θέματα της επικαιρότητας Συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΕΤ σε εκδηλώσεις τρίτων φορέων Διοργάνωση θεματικών εκθέσεων Διενέργεια έρευνας αγοράς για τις τάσεις του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος Συνέχιση της έκδοσης της σειράς «Lectures in International Banking and Finance» 23

24 ΣΤ. Επικοινωνιακή Πολιτική Κοινωνική Ευθύνη Χορηγίες/οικονομικές ενισχύσεις σε επιλεγμένες εκδηλώσεις (επιχειρηματικά συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεταπτυχιακά προγράμματα κλπ) Financial literacy Συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΕΤ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων» Συνέχιση προγράμματος Banks in Action για μαθητές λυκείου Έκδοση υλικού Financial Literacy για μαθητές σχολείων αναφορικά με το τραπεζικό σύστημα Συνεργασία με φορείς για ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων 24

25 Ζ. Εκπαιδευτική Εκδοτική Δραστηριότητα 1. Εκπαιδευτικά προγράμματα Εμπλουτισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εμπορική τραπεζική, με έμφαση στις χορηγήσεις προς ιδιώτες δώ και επιχειρήσεις, καθώς και στη διαχείριση κινδύνων Ανάπτυξη ή/και επικαιροποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για κάλυψη μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων σε όλη την Ελλάδα, με επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 25

26 2. Θεσμικές υπηρεσίες Ζ. Εκπαιδευτική ΕκδοτικήΔραστηριότητα Πιστοποίηση για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Συνεργασία με τις εποπτικές αρχές για την τροποποίηση της Απόφασης 5/505/2009 και τον προσδιορισμό διαδικασίας για την προβλεπόμενη επαναπιστοποίηση Πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εξετάσεων πιστοποίησης European Banking & Financial Services Training Association Προώθηση της δημιουργίας πανευρωπαϊκής έρευνας για τις τάσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης του κλάδου, με στόχο τη συμβολή στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικών των τραπεζών 26

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44.

2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44. Η πορεία προς µια «ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση»: oι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαµόρφωση ενός «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» στον τραπεζικό τοµέα (*) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2015 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008 Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων του ΕΠΜ 2005-2008 17 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2 Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα