ΠΕΡΙΛΗΨΗ :ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ :ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :16601 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 41/2012 Από το Πρακτικό της 10ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην Χαλκίδα, σήµερα, Πέµπτη 8 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Χαλκιδέων συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Χαλκιδέων, ύστερα από την 10 η /14530/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Γραµµατέας στην συνεδρίαση ήταν η ιοικητική υπάλληλος του ήµου Χαλκιδέων, Αναστασία Πανώργια. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κων/νος Ρουσόπουλος 1. Γεωργούλης Αδαµάντιος 2. Σπανός Φάνης 2. Καρβελάς Σπυρίδωνας 3. Γουρνής Βασίλειος 3. Κώσταρος Χαράλαµπος 4. Καρυστινός Χρήστος 5. Αδάµ Ιωάννης 6. Σταµατούκος Ευάγγελος ΠΕΡΙΛΗΨΗ :ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ. Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το στην περίληψη θέµα είπε ότι σύµφωνα µε την εισήγηση αρ. πρωτ / της νσης Προσόδων του Τµήµατος Ακίνητης Περιουσίας αναφέρονται τα εξής : «Σας παρακαλούµε να θέσετε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής προς λήψη αποφάσεως, το θέµα: Κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης του κυλικείου του Νέου ηµοτικού Κοιµητηριού. Για το θέµα αυτό σας γνωρίζουµε:

2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87Α / ) και την υπ αριθµ. 74/2012 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η εκµίσθωση του κυλικείου του ηµοτικού Κοιµητηρίου. Η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει και να συντάξει τους όρους της διακήρυξης για εκµίσθωσή του, µε τους όρους διεξαγωγής δηµοπρασίας φανερού και ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου του ηµοτικού Κοιµητηρίου Χαλκιδέων, η οποία θα γίνει ύστερα από πλειοδοτική φανερή-ανοικτή δηµοπρασία ενώπιον της Επιτροπής ηµοπρασιών(υπ αριθµ. 46/2012 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου) και ανάµεσα σε εκείνους που λάβουν µέρος στην διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των οποίων οι αιτήσεις και τα συνηµµένα σε αυτές δικαιολογητικά κριθούν από την επιτροπή του άρθρου 201 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 του Π.. 270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασίας κ.λ.π.» ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. Η Οικονοµική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την κατάρτιση και σύνταξη των όρων διακήρυξης εκµίσθωσης του κυλικείου του Νέου ηµοτικού Κοιµητηριού ως ακολούθως : ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο εκµίσθωσης Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση του κτηρίου οπού ευρίσκεται εντός του ηµοτικού Κοιµητήριο Χαλκίδος στο Πέι - Αλιβέρι οκού το οποίο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ως κυλικείο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Άρθρο 2 ο ιάρκεια της συµβάσεως Η µίσθωση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη και θα αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ήµου Χαλκιδέων, νοµίµως εκπροσωπούµενου από τον ήµαρχο, και του µισθωτού που θα συµπίπτει χρονικά µε την κοινοποίηση της επικυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που θα εκδοθεί επί της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την ανακήρυξη του πλειοδότη του διαγωνισµού. Άρθρο 3 ο Χώρος Χρόνος διεξαγωγής της ηµοπρασίας Ο διαγωνισµός θα γίνει την Τρίτη 3/4/2012 και από ώρα π.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα στην Αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου ενώπιον της ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασιών.

3 Άρθρο 4 ο Τιµή εκκίνησης δηµοπρασίας Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ ( 2.850,00) µηνιαίως, πλέον χαρτοσήµου. Άρθρο 5ο Συµµετοχή στην δηµοπρασία Απαιτούµενα δικαιολογητικά 1. Στην ηµοπρασία έχουν δικαίωµα συµµετοχής φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες. 2. Κάθε ενδιαφερόµενος για να λάβει µέρος στη δηµοπρασία και να γίνει δεκτός σε αυτήν θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει στην Επιτροπή ιεξαγωγής της ηµοπρασίας φάκελο και επί απαράδεκτου και αποκλεισµού της συµµετοχής του ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, θα περιέχονται τα κάτωθι υποχρεωτικώς απαιτούµενα δικαιολογητικά : α) εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) του ορίου της πρώτης προσφοράς ή λόγω εγγυήσεως γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ιδίου ποσού (δηλ. αξίας ευρώ 855,00), τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται µετά το πέρας της δηµοπρασίας, στον δε τελευταίο πλειοδότη µετά το τέλος της σύµβασης και εκπλήρωσης όλων των όρων της συµβάσεως. β) αξιόχρεο κατά την κρίση της Επιτροπής ηµοπρασιών εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και το µισθωτήριο συµβόλαιο, καθιστάµενος για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µετά του µισθωτού, παραιτούµενος των ευεργετηµάτων της διαιρέσεως και διζήσεως. γ) Βεβαίωση των Οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου Χαλκιδέων περί µη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς αυτούς ( ηµοτική φορολογική ενηµερότητα ),βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας από την οικεία ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) για οφειλές του στο ηµόσιο καθώς και ασφαλιστική ενηµερότητα από τον αρµόδιο φορέα, από τις οποίες να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες. Όλες οι άνω βεβαιώσεις, θα πρέπει να είναι πρόσφατης έκδοσης και σε ισχύ κατά το χρόνο της δηµοπρασίας. δ) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους. ε) Τα στοιχεία του φυσικού νοµικού προσώπου, ή της Κοινοπραξίας που θα συµµετάσχει στη ηµοπρασία. Ειδικότερα, εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή κοινοπραξίας, πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, τα φύλλα της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως από τα οποία να προκύπτουν οι κατά νόµο δηµοσιεύσεις, τα µέλη και η ιοίκηση αυτών, καθώς και πρακτικό απόφασης συµµετοχής στη συγκεκριµένη δηµοπρασία. Άρθρο 6 ο Οροί της Συµβάσεως- ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών Οι υποχρεώσεις του πλειοδότη - µισθωτή είναι οι ακόλουθες : 1. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα πριν από την έκδοση της επικυρωτικής απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που θα εκδοθεί επί της Απόφασης της Οικονοµική Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στο τελευταίο πλειοδότη. Οµοίως ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά απολύτως κανένα δικαίωµα σε περίπτωση µη έγκρισής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, για οποιοδήποτε

4 λόγω των πρακτικών της δηµοπρασίας. 2. Ο πλειοδότης δεν δικαιούται να ζητήσει τη λύση της µίσθωσης ή την µείωση του µισθώµατος, ούτε για θεοµηνία, ούτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία νοµικών γεγονότων επελθόντων µετά την κατάρτιση της συµβάσεως µετεβλήθησαν οι προϋποθέσεις µε τις οποίες έχει συντελεσθεί η µίσθωση. Τούτο το κρίνει το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Χαλκιδέων µε απόφασή του. 3. Ο πλειοδότης υποχρεώνεται στη καλή συντήρηση του κτηρίου και οφείλει να το παραδώσει µετά τη λήξη της µίσθωσης ελεύθερο από κάθε καταπάτηση, αυθαίρετη επέκταση ή τροποποίηση των χώρων του ενώ ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί, σε βάρος του µισθωτή, στις επιβαλλόµενες επισκευές ή αντικαταστάσεις ανάλογες των ζηµιών, που προκλήθηκαν στο οίκηµα. Απαγορεύεται στο µισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή µετατροπή του οικήµατος χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή µετατροπή γίνει, κατά παράβαση αυτού του όρου, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα συνεπάγεται, παραµένει προς όφελος του οικήµατος χωρίς να γεννά απολύτως κανένα δικαίωµα αφαίρεσης ή αποζηµίωσης του µισθωτή, ενώ ο εκµισθωτής- ήµος έχει το δικαίωµα να αξιώσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση, µε δαπάνες του µισθωτή. 4. Σιωπηρή αναµίσθωση ως και υπεκµίσθωση του µισθίου από τον πλειοδότη ή ρητή παράταση του χρόνου της µισθώσεως απαγορεύεται απολύτως. 5. Το µηνιαίο µίσθωµα καταβάλλεται στο ηµοτικό Κατάστηµα (Φαρµακίδου 15) στο τέλος κάθε δεδουλευµένου µήνα. Η καθυστέρηση και ενός µισθώµατος ή η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσης θα συνεπάγεται την έξωση του µισθωτού σύµφωνα µε το Νόµο, κατάπτωση της εγγυήσεως υπέρ του ήµου ως και τον επαναπλειστηριασµό του µισθίου σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχοµένων αµφοτέρων για την επί έλλατον διαφορά του νέου µισθώµατος από της προτέρας δηµοπρασίας. 6. Ο εξοπλισµός του κυλικείου βαρύνει εξ ολοκλήρου τον πλειοδότη. 7. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να εξυπηρετεί όλους όσους έρχονται σε συναλλαγή µαζί του, χωρίς διακρίσεις. Άρνηση εξυπηρέτησης επιφέρει αυτόµατη λήξη του συµβολαίου. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο εργοδότης είναι υποχρεωµένο να διατηρεί καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο και να φέρεται ευπρεπώς και µε ευγένεια στους επισκέπτες, εργαζόµενους και προσωπικό του κοιµητηρίου. 8. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωµένος µε δικές του ενέργειες για την υλοποίηση της συµβάσεως να προµηθευτεί τις απαραίτητες άδειες για την λειτουργία του κυλικείου (άδεια λειτουργίας, υγειονοµική άδεια κ.λ.π.) 9. Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για την υλοποίηση της σύµβασης εκ µέρους του πλειοδότη όπως λ.χ. η πρόσληψη και η αµοιβή προσωπικού, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, του τυχόν προσληφθησόµενου υπ αυτού προσωπικού, η καταβολή πάσης φύσεως τελών υπέρ δηµοσίου ή τρίτων, έξοδα προµήθειας υλών και υλικών καθώς και για τον φωτισµό και την ύδρευση του οικήµατος, βαρύνουν αποκλειστικώς τον πλειοδότη και ουδεµία ευθύνη φέρει ο ήµος έναντι οποιουδήποτε. 10. Τα εις το κυλικείο προσφερόµενα είδη θα διατίθενται µε τιµές Γ κατηγορίας κυλικείου νεκροταφείων για την πόλη της Χαλκίδας, χωρίς να επιτρέπεται η κατάταξη αυτού σε ανώτερη κατηγορία. Ο µισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το κυλικείο τουλάχιστον τέσσερις (4) πρωινές ώρες και τρεις (3) απογευµατινές ώρες κάθε ηµέρα και να εξυπηρετεί όλους και κατά της επιµνηµόσυνες δεξιώσεις ταφής, µνηµόσυνων, ανακοµιδής οστών κλπ.

5 Τα προσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και γενικά η λειτουργία του θα διέπεται από της όρους της καλής υγιεινής. 11. Απαγορεύεται στο κυλικείο η πώληση οποιουδήποτε άλλου είδους εκτός των καφέδων, κονιάκ, αναψυκτικών, παξιµαδιών και λοιπών ειδών καφενείου. 12. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία συνεπάγεται την γνώση και αποδοχή όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης. 13. Ο πλειοδότης παραιτείται από κάθε διάταξη, που θα του επιτρέπει, να παραµείνει στο µίσθιο µετά την λήξη της µίσθωσης. 14. ικαιώµατα, τέλη και λοιπά έξοδα µισθωτηρίου συµβάσεως και λήψεως δύο (2) αντιγράφων, ως και τα τυχόν έξοδα δηµοσιεύσεως, περιληπτικής διακηρύξεως στον τοπικό τύπο, βαρύνουν τον αναδειχθέντα τελευταίο πλειοδότη. 15. Σε περίπτωση διαλύσεως της συµβάσεως µε υπαιτιότητα του, ο πλειοδότης υποχρεούται δύο (2) µήνες πριν να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ήµο την πρόθεση του, διάστηµα στο οποίο και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Στην περίπτωση αυτή ο ήµος, θα επαναλάβει τη δηµοπρασία για την ανάδειξη νέου πλειοδότη. 16. Ο δήµος δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη για την πραγµατική κατάσταση, που βρίσκεται το µίσθιο, γιατί οφείλει να έχει λάβει ήδη γνώση της υφιστάµενης κατάστασης του µίσθιου, ούτε συνεπώς υποχρεώνεται ο ήµος σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή στη λύση της µίσθωσης. 17. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας µεσούντος της σύµβασης εάν αυτό κριθεί αναγκαίο από το.σ. λόγω µη παροχής των ενδεδειγµένων υπηρεσιών εκ µέρους του πλειοδότη. 18. Ο ήµος οφείλει να µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του Κοιµητηρίου σε σχέση µε τις συγκεκριµένες δραστηριότητες του πλειοδότη, συνεργαζόµενος µαζί του µε πνεύµα συνεννοήσεως και καλής πίστεως. Άρθρο 7 ο Υπογραφή της Σύµβασης 1. Ο τελευταίος πλειοδότης µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησης σ αυτόν της έγκρισής των πρακτικών της δηµοπρασίας που θα γίνει µε την έκδοση επικυρωτικής απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος υποχρεούται να προσέλθει στο ηµαρχείο για την σύνταξη και υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης, διαφορετικά ενεργείται σε βάρος του και µε ζηµία του αναπλειστηριασµός και φέρει την ευθύνη για τυχόν λιγότερο νέο µίσθωµα από την πρώτη δηµοπρασία και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία κατά την οποία υπογράφηκε η νέα σύµβαση µέχρι την λήξη της σύµβασης που θα γίνει µε αναπλειστηριασµό. Αν δεν υπάρχει αποτέλεσµα για την διεξαγωγή νέας δηµοπρασίας (αναπλειστηριασµός), ο τελευταίος πλειοδότης ευθύνεται να καταβάλλει στο ήµο όλα τα µισθώµατα της µισθωτικής περιόδου της διακήρυξης αυτής. Με την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης και την παράδοση της εγγύησης καλής εκτέλεσης τούτου ο ήµος υποχρεούται να επιστρέψει στον πλειοδότη την εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στη δηµοπρασία. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των επιλαχόντων υποψηφίων της δηµοπρασίας θα επιστραφούν στους δικαιούχους µετά την έκδοση της επικυρωτικής απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που θα εκδοθεί επί της κατακυρωτικής απόφασης της ηµαρχιακής. 2. Για την εξασφάλιση του ήµου της τήρησης των όρων της σύµβασης, ο πλειοδότης θα καταθέσει στο δήµο κατά την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή του, εγγυητική τραπεζική επιστολή ισόποση µε δύο (2)

6 µισθώµατα, όπως αυτά θα έχουν προκύψει από την τελευταία προσφορά του µισθωτή πλειοδότη. Η εγγυητική επιστολή θα είναι αναγνωρισµένης Τράπεζας και δεν θα περιλαµβάνεται σε αυτήν χρονικός περιορισµός για την ισχύ της και εκτός των άλλων απαιτούµενων στοιχειών θα περιλαµβάνει και τα εξής : «ηλώνουµε µε την παρούσα εγγυητική επιστολή ότι εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα υπέρ του τελευταίου πλειοδότη.. για το ποσόν των. Υποχρεούµαστε να καταβάλλουµε το ανωτέρω ποσόν µε απλή έγγραφη πρόσκληση από το ήµο Χαλκιδέων κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση των οργάνων ιοίκησης του ήµου Χαλκιδέων, ως οφειλή του πλειοδότη υπέρ του οποίου εγγυόµαστε µέχρι την εξάντληση του αναφερόµενου ποσού. Το ποσόν υποχρεούµαστε να το καταβάλλουµε χωρίς να δικαιούµαστε, να λάβουµε υπόψη µας οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση του µισθωτή. Η καταβολή ολοκλήρου του ποσού ή µέρους του ποσού θα γίνει µε την εµφάνιση της εγγυητικής, που θα συνοδεύεται από το έγγραφο του ήµου Χαλκιδέων». Η εγγύηση αυτή θα παραµείνει στα χέρια του ήµου όλη τη διάρκεια της µίσθωσης και θα αποδοθεί στο πλειοδότη µετά την λήξη της σύµβασης, ατόκως και εφόσον έχουν εκπληρωθεί, σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως, όλες οι υποχρεώσεις του έναντι του ήµου Χαλκιδέων. Η εγγυητική επιστολή θα καταπέσει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου εκτός των άλλων και λόγω ποινικής ρήτρας, αν ο πλειοδότης εγκαταλείψει την εκµετάλλευση του µισθίου ή αν εξωθεί για παράβαση κάποιου όρου της σύµβασης. Εκτός τούτου ο δήµος δικαιούται αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά. Σε καµία περίπτωση η εγγύηση δεν εξαντλεί την ευθύνη του πλειοδότη από την σύµβαση. Αν ο πλειοδότης ευθύνεται για ποσό µεγαλύτερο της εγγύησης, ο ήµος διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσης του µε κάθε νόµιµο µέσο. Η εγγύηση µπορεί να καταπέσει υπέρ του ήµου και σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το µίσθωµα µέσα στα χρονικά όρια των όρων της σύµβασης, όχι όµως πριν την παρέλευση ενός µήνα από την υποχρέωση καταβολής του µισθώµατος. Η κατάπτωση σε αυτή την περίπτωση θα αφορά το σύνολο του ποσού της εγγυητικής εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η δήµος και τότε ο πλειοδότης καλείται να την αντικαταστήσει µε ισόποση εντός δέκα (10) ηµερών από την ειδοποίηση του δήµου αλλιώς θεωρείται ότι, έχει παραβεί ουσιώδη όρο της σύµβασης και ξεκινάει η διαδικασία έξωσης από το µίσθιο. Ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσης και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση και ακολουθείται η διαδικασία όπως ειδικότερα προβλέπεται στα επί µέρους άρθρα της παρούσης. Άρθρο 8 ο Ματαίωση-Επανάληψη της δηµοπρασίας Σε περίπτωση µε προσέλευσης κανενός πλειοδότη ή ακύρωσης των πρακτικών της σχετικής δηµοπρασίας αυτή επαναλαµβάνεται εντός δέκα (10) ηµερών ισχύοντας η προηγούµενη. Άρθρο 9 ο Λοιποί όροι Σε περίπτωση συµµετοχής κατά τη δηµοπρασία µεσίτου δεν καταβάλλεται από τον ήµο µεσιτεία. Άρθρο 10 ο ιατάξεις που ισχύουν Επίλυση διαφορών Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από τους παρόντες όρους διακήρυξης, θα ισχύουν οι διατάξεις Π.. 270/1981 (Φ.Ε.Κ. Α-77).

7 Για την επίλυση τυχόν διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν από την παρούσα διακήρυξη και από την υλοποίηση της σύµβασης θα ακολουθήσει, αρµόδια δικαστήρια ορίζονται τα Ελληνικά της πόλης της Χαλκίδας. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΑ-Ω1Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΑ-Ω1Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :39051 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 221/2013 Από το Πρακτικό της 24ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την ανάθεση εργασιών της αφής των κανδήλων και του πλυσίµατος των τάφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-7-2012 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 725 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης με Πλειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Τυρνάβου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα την 31 η Μαρτίου του έτους 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του.σ. Της 4 ης συνεδρίασης Ηµεροµηνία επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5614 Άρθρο 1 ο : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 805 (Αριθµός πρακτικού 26) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

23/6/2015 : & : 2015

23/6/2015 : & :       2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΒΟ Ταχ. ιεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ /ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ. 41334 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ.: 2410-621.205

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΜΝΗ. Αριθ. Αποφ: 41

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΜΝΗ. Αριθ. Αποφ: 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση των όρων για την εκµίσθωση χώρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 3 (πρώην εργοστάσιο ΒΙΟΧΡΩΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

μίσθωμα Χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ημερομηνία : 13/2/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 Ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα Α) 880,00 Β) 355,00

μίσθωμα Χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ημερομηνία : 13/2/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 Ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα Α) 880,00 Β) 355,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ: 16 / 1 /2014 Ταχ.Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ ΑΡ.ΠΡ. : 1005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα