Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών"

Transcript

1 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης NEX-6

2 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός του µοντέλου και ο σειριακός αριθµός βρίσκονται στο κάτω µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό αριθµό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθµούς σε κάθε περίπτωση που θα επικοινωνήσετε µε τον αντιπρόσωπο της Sony σχετικά µε αυτό το προϊόν. Αριθµός µοντέλου NEX-6 Σειριακός αριθµός Αριθµός µοντέλου AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D Σειριακός αριθµός ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ. ΚΙΝ ΥΝΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ. Αν το σχήµα του φις δεν ταιριάζει στην πρίζα παροχής ρεύµατος, χρησιµοποιείστε έναν προσαρµογέα κατάλληλου τύπου για την πρίζα σας. 2

3 Μπαταρία Αν δε µεταχειριστείτε σωστά τη µπαταρία, αυτή µπορεί να διαρραγεί, να προκαλέσει φωτιά, ή ακόµα και χηµικά εγκαύµατα. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις. Μην αποσυναρµολογείτε τη µπαταρία. Μη διαρρήξετε τη µπαταρία και µην την εκθέσετε σε οποιασδήποτε µορφής καταπονήσεις, όπως σφυροκόπηµα, ρίψη στο έδαφος, ή ποδοπάτηµα. Μη βραχυκυκλώσετε τη µπαταρία και µην επιτρέψετε την επαφή µεταλλικών αντικειµένων µε τους ακροδέκτες της µπαταρίας. Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε υψηλές θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 60 C, όπως να την αφήσετε εκτεθειµένη σε άµεσο ηλιακό φως ή στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου σταθµευµένου στον ήλιο. Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε φωτιά. Μην πιάνετε µπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν πάθει ζηµιά, ή παρουσιάζουν διαρροή. Φροντίστε να φορτίζετε τη µπαταρία χρησιµοποιώντας ένα γνήσιο φορτιστή µπαταριών της Sony, ή µια συσκευή που µπορεί να φορτίσει τη µπαταρία. Κρατήστε τη µπαταρία µακριά από τα µικρά παιδιά. ιατηρήστε τη µπαταρία στεγνή. Αντικαταστήστε τη µόνο µε την ίδια ή ισοδύναµου τύπου µπαταρία που προτείνεται από τη Sony. Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. 3

4 @ Μετασχηµατιστής AC Συνδέστε τον µετασχηµατιστή AC στην πλησιέστερη πρίζα. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα ενώ χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή AC, διακόψτε αµέσως την τροφοδοσία αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα. Όταν παρέχεται ένα καλώδιο ρεύµατος, το καλώδιο ρεύµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε αυτή τη µονάδα και δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε άλλες συσκευές. 4

5 Σηµείωση για τους Πελάτες στην Σηµείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, Konan Minato-ku, Tokyo , Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) και την ασφάλεια προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούµε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης. ια της παρούσης, η Sony Corporation δηλώνει ότι αυτή η Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών NEX-6 συµµορφώνεται µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EE. Για λεπτοµέρειες, παρακαλούµε επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο: Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια τα οποία έχουν τεθεί µε την Οδηγία R&TTE για τη χρήση καλωδίων σύνδεσης µε µήκος µικρότερο από 3 Προσοχή Ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε συγκεκριµένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της φωτογραφικής Σηµείωση Εάν λόγω στατικού ηλεκτρισµού ή ηλεκτροµαγνητικών πεδίων η µετάδοση δεδοµένων διακοπεί στη µέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την εφαρµογή, ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB, κλπ.). 5

6 @ Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα αποκοµιδής) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα συνηθισµένα οικιακά απορρίµµατα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο αποκοµιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την µη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόµηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές της περιοχής σας, µε την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριµµάτων ή το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 6

7 @ Απόρριψη χρησιµοποιηµένων µπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα αποκοµιδής) Το σύµβολο αυτό επάνω στη µπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η µπαταρία που παρέχεται µε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίµµατα. Σε µερικές µπαταρίες αυτό το σύµβολο ενδέχεται να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ένα χηµικό σύµβολο. Τα χηµικά σύµβολα του υδραργύρου (Hg) ή του µολύβδου (Pb) προστίθενται αν η µπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% µόλυβδο. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των µπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη µη ενδεδειγµένη διάθεση της µπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδοµένων απαιτούν τη µόνιµη σύνδεση µε µια ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η µπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή µεταχείριση της µπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το τµήµα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε µε ασφάλεια τη µπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο συλλογής των χρησιµοποιηµένων µπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της µπαταρίας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές ηµοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, ή το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 7

8 Το εγχειρίδιο αυτό καλύπτει αρκετά µοντέλα, εξοπλισµένα µε διαφορετικούς φακούς. Το όνοµα του µοντέλου διαφέρει, ανάλογα µε τον παρεχόµενο φακό. Τα διαθέσιµα µοντέλα ποικίλουν, ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή. Όνοµα µοντέλου NEX-6 NEX-6L NEX-6Y Φακός εν παρέχεται E16-50 mm E mm και E16-50 mm 8

9 Έλεγχος των παρεχόµενων εξαρτηµάτων Ελέγξτε πρώτα το όνοµα µοντέλου της φωτογραφικής µηχανής σας (σελίδα 8). Τα αξεσουάρ που παρέχονται διαφέρουν, ανάλογα µε το µοντέλο. Ο αριθµός σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµό Κοινά για όλα τα µοντέλα Φωτογραφική µηχανή (1) Καλώδιο ρεύµατος (1)* (δεν παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον Καναδά) * Με τη φωτογραφική µηχανή σας ενδέχεται να παρέχονται περισσότερα από ένα καλώδια ρεύµατος. Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο για τη χώρα/περιοχή σας. Επαναφορτιζόµενη µπαταρία NP-FW50 (1) Καλώδιο micro USB (1) Μετασχηµατιστής Εναλλασσόµενου Ρεύµατος AC-UB10/AC-UB10B/AC- UB10C/AC-UB10D (1) Ιµάντας ώµου (1) Κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού (1) Κάλυµµα Υποδοχής Αξεσουάρ (1) (Προσαρµοσµένο στη φωτογραφική µηχανή) CD-ROM (1) Εφαρµογή Λογισµικού για φωτογραφική µηχανή Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης (Αυτό το εγχειρίδιο) NEX-6 Κάλυµµα σώµατος (1) (προσαρµοσµένο στη φωτογραφική NEX-6L Φακός ζουµ Ε16-50 mm (1)/ Πρόσθιο κάλυµµα φακού (1) (προσαρµοσµένο στη φωτογραφική NEX-6Y Φακός ζουµ E16-50 mm (1)/ Πρόσθιο κάλυµµα φακού (1) (προσαρµοσµένο στη φωτογραφική µηχανή) Φακός ζουµ E mm (1)/ Πρόσθιο κάλυµµα φακού (1)/ Οπίσθιο κάλυµµα φακού (1)/ Καλύπτρα φακού (1) 9

10 Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, δείτε τις σελίδες σε παρένθεση. Όταν έχει αφαιρεθεί ο φακός 1 Φλας 2 Κλείστρο (27) 3 Άγκιστρο για τον ιµάντα ώµου Συστήνεται να χρησιµοποιείτε τον ιµάντα για να µην σας πέσει η φωτογραφική µηχανή. 7 Φωτισµός AF/Λυχνία χρονοδιακόπτη/λυχνία Κλείστρου Χαµόγελου 8 Έξυπνη Υποδοχή Αξεσουάρ 1)2) 9 Μικρόφωνο 3) 0 Φακός (19)! Πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού (20)! Βάση φακού! Αισθητήρας εικόνας 4)! Επαφές φακού 4) 1) Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα συµβατά αξεσουάρ µε την Πολλαπλή Υποδοχή Αξεσουάρ (Multi Interface Shoe), επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της Sony στην περιοχή σας, ή συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή το τοπικό εξουσιοδοτηµέ - νο σέρβις της Sony. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε αξεσουάρ που προορίζονται για την Υποδοχή Αξεσουάρ. Η λειτουργία µε αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυηµένη. 4 Πλήκτρο Fn (Λειτουργιών) 5 Αισθητήρας τηλεχειρισµού 6 ιακόπτης ON/OFF (POWER) (24) 10 2) Μπορείτε επίσης να προσαρµόσετε αξεσουάρ που προορίζονται για την Υποδοχή Αξεσουάρ µε Αυτόµατο Κλείδωµα (Auto-lock Accessory Shoe) χρησιµοποιώντας τον Προσαρµογέα Υποδοχής Αξεσουάρ (πωλείται χωριστά). 3) Μην καλύπτετε αυτό το σηµείο κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινιών. 4) Μην αγγίζετε απ ευθείας αυτά τα σηµεία.

11 1 Ένδειξη θέσης αισθητήρα εικόνας 2 Σκόπευτρο (23) 3 Κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού (23) εν είναι προσαρµοσµένο στη φωτογραφική µηχανή από το εργοστάσιο. 4 Αισθητήρας µατιού 5 Αισθητήρας Wi-Fi (ενσωµατωµένος) 6 Λυχνία φόρτισης 7 Ακροδέκτης Micro USB 8 Τερµατικό HDMI 9 Οθόνη LCD Μπορείτε να ρυθµίσετε την οθόνη LCD σε µια γωνία που µπορείτε να τη βλέπετε εύκολα και να πραγµατοποιήσετε λήψη από οποιαδήποτε θέση. 0 Πλήκτρο (Ανοίγµατος του φλας)! Πλήκτρο (Αναπαραγωγής) (28)! Επιλογέας θέσης λειτουργίας (34)! Επιλογέας ελέγχου (32)! Πλήκτρο MOVIE (27)! Πλήκτρο AEL! Πλήκτρο λογισµικού Α (32)! Τροχός ελέγχου (31)! Πλήκτρο λογισµικού C (32)!ª Πλήκτρο λογισµικού Β Ρυθµιστής διοπτρίας (23) 11

12 6 Υποδοχή τριπόδου Χρησιµοποιήστε ένα τρίποδο µε µήκος βίδας µικρότερο από 5.5 mm. Εάν χρησιµοποιήσετε ένα τρίποδο µε µήκος βίδας µεγαλύτερο από 5.5 mm δεν θα µπορέσετε να προσαρµόσετε σταθερά τη φωτογραφική µηχανή και ενδέχεται να της προκαλέσετε ζηµιά. 7 Ηχείο 1 Κάλυµµα µπαταρίας/κάρτας µνήµης (14, 21) 2 Λυχνία προσπέλασης (22) 3 Θυρίδα εισαγωγής κάρτας µνήµης (21) 4 ιαµέρισµα µπαταρίας (14) 5 Κάλυµµα πλάκας σύνδεσης Χρησιµοποιήστε το όταν χρησιµοποιείτε ένα µετασχηµατιστή AC-PW20 (πωλείται χωριστά). Εισάγετε την πλάκα σύνδεσης στο διαµέρισµα της µπαταρίας και στη συνέχεια περάστε το καλώδιο µέσα από την πλάκα σύνδεσης όπως φαίνεται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν θα µαγκώσει όταν κλείνετε το Φακός Σχετικά µε τις προδιαγραφές των φακών δείτε στη σελίδα 61. E PZ mm F OSS (παρέχεται µε την NEX-6L/ NEX-6Y) 1 ακτύλιος ζουµ/εστίασης 2 Μοχλός ζουµ 3 είκτης τοποθέτησης 4 Επαφές φακού 1) 1) Μην αγγίζετε απευθείας αυτό το σηµείο. 12

13 E mm F OSS (παρέχεται µε την NEX-6Y) 1 ακτύλιος εστίασης 2 ακτύλιος ζουµ 3 Κλίµακα εστιακής απόστασης 4 είκτης εστιακής απόστασης 5 Επαφές φακού 1) 6 είκτης τοποθέτησης 1) Μην αγγίζετε απευθείας αυτό το σηµείο. 13

14 Φόρτιση της µπαταρίας Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, φροντίστε να φορτίσετε τη µπαταρία InfoLITHIUM NP-FW50 (παρέχεται). Η µπαταρία InfoLITHIUM µπορεί να φορτιστεί ακόµα και αν δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ακόµα και αν δεν είναι πλήρως φορτισµένη. Η µπαταρία αποφορτίζεται σιγά-σιγά, ακόµα και όταν δεν τη χρησιµοποιείτε. Για να αποφύγετε να χάσετε κάποια ευκαιρία για λήψη, φορτίστε τη ξανά πριν τη λήψη. 1 Τοποθετήστε τον διακόπτη POWER στη θέση OFF. 2 Ενώ µετατοπίζετε το µοχλό, ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας. 3 Τοποθετήστε τη µπαταρία µέχρι µέσα ενώ πιέζετε το µοχλό κλειδώµατος µε την άκρη της µπαταρίας. Μοχλός κλειδώµατος 14

15 4 Κλείστε το κάλυµµα. 5 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον µετασχηµατιστή AC (παρέχεται) χρησιµοποιώντας το καλώδιο micro USB (παρέχεται). Συνδέστε το Μετασχηµατιστή AC στην πρίζα. Καλώδιο ρεύµατος Η λυχνία φόρτισης φωτίζεται πορτοκαλί και αρχίζει η φόρτιση. Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF ενώ φορτίζετε τη µπαταρία. Αν είναι στη θέση ON, η φωτογραφική µηχανή δεν µπορεί να φορτίσει τη µπαταρία. Όταν η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τη µπαταρία. Λυχνία φόρτισης Φως αναµµένο: Φορτίζει Φως σβηστό: Ολοκλήρωση φόρτισης Αναβοσβήνει: Σφάλµα φόρτισης, ή η φόρτιση διακόπηκε προσωρινά επειδή η θερµοκρασία είναι εκτός του προτεινόµενου εύρους τιµών 15

16 Σηµειώσεις Αν η λυχνία φόρτισης της φωτογραφικής µηχανής αναβοσβήνει όταν ο µετασχηµατιστής AC συνδεθεί στην πρίζα, αυτό υποδεικνύει ότι η φόρτιση διακόπηκε προσωρινά επειδή η θερµοκρασία είναι εκτός του προτεινόµενου εύρους τιµών. Όταν η θερµοκρασία επανέλθει στην περιοχή του επιτρεπόµενου εύρους τιµών, η φόρτιση συνεχίζεται. Συστήνουµε να φορτίζετε τη µπαταρία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ 10 C και 30 C. Η λυχνία φόρτισης µπορεί να αναβοσβήνει γρήγορα όταν η µπαταρία χρησιµοποιείται για πρώτη φορά, ή όταν η µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφαιρέστε τη µπαταρία και τοποθετήστε τη ξανά και στη συνέχεια φορτίστε τη. Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε ξανά τη µπαταρία µόλις έχει φορτιστεί, ή όταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί µετά τη φόρτιση. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει την απόδοση της µπαταρίας. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το Μετασχηµατιστή AC από την πρίζα. Φροντίστε να χρησιµοποιείτε µόνο γνήσιες µπαταρίες, καλώδιο USB micro (παρέχεται) και Μετασχηµατιστή AC (παρέχεται) της Sony. & Χρόνος φόρτισης Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 280 λεπτά µε χρήση του µετασχηµατιστή AC (παρέχεται). Σηµείωση Χρόνος που χρειάζεται για την πλήρη φόρτιση µιας τελείως άδειας µπαταρίας σε θερµοκρασία 25 C. Η φόρτιση ενδέχεται να απαιτήσει µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης. 16

17 & Φόρτιση µέσω σύνδεσης µε έναν υπολογιστή Η µπαταρία µπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική µηχανή µε έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο micro USB. Σηµείωση Λάβετε υπόψη τα παρακάτω όταν φορτίζετε τη φωτογραφική µηχανή µέσω ενός υπολογιστή: Αν η φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη σε έναν φορητό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεµένος στην πρίζα, η ενέργεια της µπαταρίας του φορητού υπολογιστή µειώνεται. Μην αφήνετε τη φωτογραφική µηχανή συνδεδεµένη σε έναν υπολογιστή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Μην πραγµατοποιείτε άνοιγµα/κλείσιµο ή επανεκκίνηση του υπολογιστή και µην τον επαναφέρετε από την κατάσταση αδρανοποίησης όταν έχει πραγµατοποιηθεί µια σύνδεση USB µεταξύ του υπολογιστή και της φωτογραφικής µηχανής. Η φωτογραφική µηχανή µπορεί να παρουσιάσει βλάβη. Πριν την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή την επανεκκίνηση του υπολογιστή ή την επαναφορά του από κατάσταση αδρανοποίησης, αποσυνδέστε τη φωτογραφική µηχανή από τον υπολογιστή. εν εγγυόµαστε τη λειτουργία µε όλους τους υπολογιστές. εν παρέχεται εγγύηση στην περίπτωση χρήσης ενός υπολογιστή που έχει κατασκευαστεί από το χρήστη, ενός υπολογιστή µε τροποποιήσεις, ή κατά τη φόρτιση µέσω ενός διανοµέα USB. Ενδέχεται να µην µπορείτε να χειριστείτε κανονικά τη φωτογραφική µηχανή, ανάλογα µε τον τύπο συσκευών USB που χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα.. z Χρήση της φωτογραφικής µηχανής στο εξωτερικό Πηγές τροφοδοσίας ρεύµατος Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή και το Μετασχηµατιστή AC σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή όπου η τροφοδοσία ρεύµατος είναι 100 V έως 240 V AC, 50/60 Hz. Μη χρησιµοποιήσετε ένα ηλεκτρονικό τροφοδοτικό (ταξιδιού), διότι µπορεί να προκληθεί βλάβη. 17

18 & Για να ελέγξετε την εναποµένουσα ενέργεια της µπαταρίας Ελέγξτε τη στάθµη σύµφωνα µε τις παρακάτω ενδείξεις και τα σύµβολα ποσοστών που εµφανίζονται στην οθόνη LCD. Στάθµη µπαταρίας Υψηλή Χαµηλή Μπαταρία εξαντληµένη εν µπορείτε να τραβήξετε άλλες φωτογραφίες. Σηµείωση Η στάθµη που εµφανίζεται µπορεί να µην είναι σωστή σε κάποιες περιπτώσεις. z Τι είναι η µπαταρία InfoLITHIUM ; Η µπαταρία InfoLITHIUM είναι µια µπαταρία ιόντων λιθίου η οποία µπορεί να ανταλλάσσει διάφορα δεδοµένα σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας µε τη φωτογραφική µηχανή σας. Χρησιµοποιώντας την µπαταρία InfoLITHIUM, ο εναποµένων χρόνος στα σύµβολα ποσοστών εµφανίζεται ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας της φωτογραφικής σας Αφαίρεση της µπαταρίας Θέστε εκτός λειτουργίας τη φωτογραφική µηχανή, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία προσπέλασης δεν είναι φωτισµένη, µετατοπίστε τον µοχλό κλειδώµατος σύµφωνα µε την κατεύθυνση του βέλους και αφαιρέστε τη µπαταρία. Προσέξτε να µην σας πέσει η µπαταρία. Μοχλός κλειδώµατος Λυχνία προσπέλασης 18

19 Προσαρµογή/αφαίρεση του φακού Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής στη θέση OFF πριν προσαρµόσετε ή αφαιρέσετε το φακό. 1 Αν είναι τοποθετηµένο το κάλυµµα ή το κάλυµµα συσκευασίας, αφαιρέστε το από τη µηχανή ή το φακό. Όταν αλλάζετε το φακό, πραγµατοποιήστε γρήγορα την αλλαγή µακριά από µέρη µε σκόνη για να αποφύγετε την είσοδο σκόνης στο εσωτερικό της φωτογραφικής µηχανής. 2 Προσαρµόστε το φακό ευθυγραµµίζοντας τις λευκές ενδείξεις που υπάρχουν στο φακό και στη φωτογραφική µηχανή. Κρατήστε το µπροστινό µέρος της φωτογραφικής µηχανής προς τα κάτω, ώστε να µην εισέλθει σκόνη µέσα στη µηχανή. 3 Ενώ πιέζετε ελαφρώς το φακό προς τη φωτογραφική µηχανή, στρέψτε τον φακό δεξιόστροφα µέχρι να κάνει κλικ και να κλειδώσει στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον φακό ευθεία. Σηµειώσεις Όταν προσαρµόζετε ένα φακό, µην πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού. Μη χρησιµοποιείτε δύναµη όταν προσαρµόζετε ένα φακό. Απαιτείται προσαρµογέας για βάση στήριξης (πωλείται ξεχωριστά) για να χρησιµοποιήσετε φακό A-mount (πωλείται ξεχωριστά). Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται µε τον προσαρµογέα για βάση στήριξης. Όταν χρησιµοποιείτε ένα φακό εξοπλισµένο µε υποδοχή τριπόδου, προσαρµόστε την υποδοχή τριπόδου του φακού στο τρίποδο για να διατηρήσετε την ισορροπία. 19

20 @ Αφαίρεση του φακού 1 Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού µέχρι το τέρµα της διαδροµής του και στρέψτε τον φακό αριστερόστροφα µέχρι να σταµατήσει. Πλήκτρο απελευθέρωσης φακού Σηµειώσεις Όταν αλλάζετε το φακό, αν εισχωρήσουν σκόνη ή σκουπιδάκια µέσα στη φωτογραφική µηχανή και παραµείνουν στην επιφάνεια του αισθητήρα εικόνας (της διάταξης που µετατρέπει την πηγή φωτός σε ψηφιακό σήµα), ενδέχεται να εµφανίζονται στην εικόνα, ανάλογα µε το περιβάλλον λήψης. Η φωτογραφική µηχανή δονείται ελαφρώς όταν τη θέτετε εκτός λειτουργίας, λόγω της λειτουργίας προστασίας από τη σκόνη, για να αποτρέψει την παραµονή σκόνης πάνω στον αισθητήρα εικόνας. Ωστόσο, πραγµατοποιήστε γρήγορα την αλλαγή του φακού, σε ένα σηµείο χωρίς πολλή σκόνη όταν προσαρµόζετε ή αφαιρείτε ένα φακό. Μην αφήνετε τη φωτογραφική µηχανή έχοντας αφαιρέσει το φακό. Όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε κάλυµµα σώµατος ή οπίσθιο κάλυµµα φακού, παρακαλούµε αγοράστε το ALC-B1EM (κάλυµµα σώµατος) ή το ALC- R1EM (οπίσθιο κάλυµµα φακού) (πωλούνται χωριστά). Όταν χρησιµοποιείτε ένα φακό µε ηλεκτρονικό ζουµ, τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής στο OFF και επιβεβαιώστε ότι ο φακός είναι εντελώς κλεισµένος πριν αλλάξετε φακούς. Αν ο φακός δεν έχει µαζευτεί, µην τον ωθήσετε βίαια. 20

21 Εισαγωγή κάρτας µνήµης (πωλείται ξεχωριστά) 1 Ανοίξτε το κάλυµµα. 2 Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης. Εισάγετε την κάρτα µνήµης µέχρι να κάνει κλικ, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα. 3 Κλείστε το κάλυµµα. Ελέγξτε την κατεύθυνση της γωνίας µε την εγκοπή. 21

22 @ Κάρτες µνήµης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω κάρτες µνήµης µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Ωστόσο, δεν είναι εγγυηµένη η λειτουργία όλων των τύπων καρτών µνήµης µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Τύπος κάρτας µνήµης Φωτο - γραφίες Ταινίες Ονοµασία σε αυτό το εγχειρίδιο Memory Stick PRO Duo (Mark 2) Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Κάρτα µνήµης SD (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) Κάρτα SD Κάρτα µνήµης SDHC (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) Κάρτα µνήµης SDXC (Κλάσης 4 ή ταχύτερη) εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάρτες MultiMediaCard. Σηµείωση Οι εικόνες που εγγράφονται σε κάρτα µνήµης SDXC δεν µπορούν να εισαχθούν ή να αναπαραχθούν σε υπολογιστές ή συσκευές AV που δεν είναι συµβατές µε το exfat. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συµβατή µε το exfat πριν τη συνδέσετε µε τη φωτογραφική µηχανή. Αν συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή µε µη συµβατή συσκευή, ίσως εµφανιστεί η προτροπή να διαµορφώσετε την κάρτα. Μη διαµορφώνετε ποτέ την κάρτα σε απάντηση αυτής της προτροπής, γιατί θα διαγραφούν όλα τα δεδοµένα που περιέχει η κάρτα (το exfat είναι το σύστηµα αρχείων που χρησιµοποιείται στις κάρτες µνήµης Αφαίρεση της κάρτας µνήµης Ανοίξτε το κάλυµµα, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία προσπέλασης δεν είναι αναµµένη και ωθήστε µία φορά την κάρτα µνήµης. Σηµείωση Όταν είναι αναµµένη η λυχνία προσπέλασης, µην αφαιρείτε την κάρτα µνήµης ή την µπαταρία και µη θέτετε εκτός λειτουργίας τη φωτογραφική µηχανή. Μπορεί να υποστούν ζηµιά τα δεδοµένα. 22 Λυχνία προσπέλασης

23 Ρύθµιση του σκοπεύτρου (ρύθµιση διοπτρίας) Ρυθµίστε το σκόπευτρο ώστε να µπορείτε να δείτε καθαρά τις ενδείξεις στην οθόνη. 1 Στρέψτε το ρυθµιστή διοπτρίας. Προσαρµογή/αφαίρεση του καλύµµατος προσοφθάλµιου φακού Συστήνεται να προσαρµόσετε το κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού αν θέλετε να χρησιµοποιείτε το σκόπευτρο. 1 Ευθυγραµµίστε το επάνω µέρος του καλύµµατος του προσοφθάλµιου φακού µε το σκόπευτρο και ωθήστε το προς τα µέσα στο κάτω µέρος του σκοπεύτρου, ώστε να κουµπώσει στη θέση του. Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού, ωθήστε τις δύο πλευρές του και τραβήξτε το από το σκόπευτρο. Σηµείωση Αφαιρέστε το κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού όταν προσαρµόζετε ένα αξεσουάρ (πωλείται χωριστά) στην Πολλαπλή Υποδοχή Αξεσουάρ. 23

24 Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Όταν θέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά, εµφανίζεται η οθόνη ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας. 1 Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη θέση ON για να θέσετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή. Εµφανίζεται η οθόνη ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας. Για να θέσετε τη φωτογραφική µηχανή εκτός λειτουργίας, τοποθετήστε τον στο OFF. 2 Πιέστε το κέντρο του τροχού ελέγχου. 3 Επιλέξτε την περιοχή σας, πιέζοντας το δεξί ή αριστερό µέρος του τροχού ελέγχου και πιέστε το κέντρο του. 24

25 4 Πιέστε το αριστερό ή δεξί µέρος του τροχού ελέγχου για να επιλέξετε κάθε στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε το πάνω ή το κάτω µέρος για να επιλέξετε την αριθµητική τιµή. Daylight Svg.: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη ρύθµιση θερινής ώρας. Date Format: Επιλέγει τη µορφή εµφάνισης της ηµεροµηνίας. Τα µεσάνυχτα υποδεικνύονται µε το 12:00 AM και το µεσηµέρι µε το 12:00 PM. 5 Επαναλάβετε το βήµα 4 για να ρυθµίσετε και τα άλλα στοιχεία και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του τροχού ελέγχου. Σηµείωση εν µπορείτε να υπερθέσετε την ηµεροµηνία στις εικόνες σε αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Χρησιµοποιώντας το PlayMemories Home που είναι αποθηκευµένο στο CD-ROM (παρέχεται), µπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε εικόνες µε ηµεροµηνία. Ανατρέξτε στη Βοήθεια PlayMemories Home για περισσότερες πληροφορίες (σελίδα Επαναφορά της ηµεροµηνίας και της ώρας στην αρχική ρύθµιση/έλεγχος της τρέχουσας ρύθµισης ρολογιού Επιλέξτε [Menu] (Μενού) t [Setup] (Ρυθµίσεις) t [Date/Time Setup] (Ρύθµιση ιατήρηση της ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας Αυτή η φωτογραφική µηχανή έχει µια εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία για τη διατήρηση της ηµεροµηνίας και της ώρας και άλλων ρυθµίσεων, ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργοποιηµένη ή απενεργοποιηµένη η µηχανή ή αν είναι εγκατεστηµένη ή όχι η µπαταρία. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα

26 Λήψη φωτογραφιών Στη λειτουργία (Intelligent Auto), η φωτογραφική µηχανή αναλύει το θέµα και σας επιτρέπει να φωτογραφίσετε µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις. 1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση (Intelligent Auto). 2 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή προς το θέµα. Όταν η φωτογραφική µηχανή αναγνωρίζει το σκηνικό, εµφανίζονται στην οθόνη LCD το εικονίδιο Αναγνώρισης Σκηνικού και ο οδηγός βοήθειας: (Νυχτερινή Λήψη), (Νυχτερινή Λήψη µε Τρίποδο), (Νυχτερινό Πορτρέτο), (Οπίσθιος φωτισµός), (Πορτρέτο µε οπίσθιο φωτισµό), (Πορτρέτο), (Τοπίο), (Μάκρο), (Προβολέας), (Χαµηλή Φωτεινότητα), ή (Μωρό). 3 Ρυθµίστε την κλίµακα ζουµ. Φακός µε µοχλό ζουµ: Μετατοπίστε το µοχλό ζουµ. Φακός µε δακτύλιο ζουµ: Περιστρέψτε το δακτύλιο ζουµ. Το οπτικό ζουµ δεν είναι διαθέσιµο µε ένα φακό που δεν διαθέτει λειτουργία ζουµ. Όταν χρησιµοποιείτε ένα φακό µε ηλεκτρονικό ζουµ, η φωτογραφική µηχανή επιλέγει αυτόµατα τη λειτουργία [Ζουµ] της φωτογραφικής µηχανής όταν η κλίµακα µεγέθυνσης γίνει µεγαλύτερη από αυτή του οπτικού ζουµ. Εικονίδιο Αναγνώρισης Σκηνικού και οδηγός βοήθειας ακτύλιος ζουµ Μοχλός ζουµ 26

27 4 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση για να εστιάσετε. Όταν επιβεβαιωθεί η εστίαση, ακούγεται ένας ήχος και φωτίζεται η ένδειξη z. Ένδειξη εστίασης 5 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω. Όταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει και πραγµατοποιήσει λήψη ενός προσώπου µε το [Αυτόµατο Καδράρισµα Πορτρέτου] (Auto Port. Framing) στη θέση [Αυτόµατο] (Auto), η εικόνα που συλλαµβάνεται περικόπτεται κατάλληλα αυτόµατα. Αποθηκεύεται τόσο η αρχική, όσο και η περικοµµένη εικόνα. Εγγραφή ταινιών 1 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή προς το θέµα. 2 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE για να ξεκινήσει η εγγραφή. Η εστίαση και η φωτεινότητα ρυθµίζονται αυτόµατα. Αν πιέσετε το πλήκτρο κλείστρου µέχρι τη µέση κατά τη διάρκεια της εγγραφής, µπορείτε να εστιάσετε πιο γρήγορα. Πλήκτρο MOVIE 3 Πιέστε ξανά το πλήκτρο MOVIE για να σταµατήσει η εγγραφή. 27

28 Σηµειώσεις Μπορεί να εγγραφεί ο ήχος από τη λειτουργία της φωτογραφικής µηχανής και του φακού, ενώ κάνετε εγγραφή ταινίας. Όταν χρησιµοποιείτε ένα φακό µε ηλεκτρονικό ζουµ και σας ενοχλεί ο ήχος του δακτυλίου ζουµ κατά τη διάρκεια της εγγραφής, συστήνεται να χρησιµοποιείτε το µοχλό ζουµ. Όταν µετακινείτε το µοχλό ζουµ, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ελαφρά επάνω στο µοχλό και χειριστείτε τον έτσι ώστε να µην κάνει θόρυβο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου επιλέγοντας [Menu] (Μενού) t [Setup] (Ρυθµίσεις) t [Movie Audio Rec] (Εγγραφή Ήχου Ταινίας) t [Off]. Ο συνεχόµενος χρόνος εγγραφής µιας ταινίας εξαρτάται από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος ή την κατάσταση της φωτογραφικής µηχανής. Μπορεί να αισθανθείτε ότι η φωτογραφική µηχανή θερµαίνεται στην περίπτωση συνεχούς λήψης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Επίσης, ενδέχεται να εµφανιστεί το µήνυµα Υψηλή εσωτερική θερµοκρασία. Αφήστε τη να κρυώσει.. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτός λειτουργίας και περιµένετε µέχρι να είναι ξανά έτοιµη για λήψη. Αναπαραγωγή εικόνων 1 Πιέστε το πλήκτρο (αναπαραγωγή). Εµφανίζεται η τελευταία εικόνα που έχει εγγραφεί στην οθόνη LCD. Πιέστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για να µεγεθύνετε την εικόνα που Επιλογή εικόνας Περιστρέψτε τον τροχό ελέγχου. Πλήκτρο (αναπαραγωγή) 28

29 @ Αναπαραγωγή ταινιών 1 Επιλέξτε το MENU t [Αναπαραγωγή] (Playback) t [Επιλογή Φωτογραφίας/Ταινίας] (Still/Movie Select) t [Προβολή Φακέλου (MP4)] (Folder View (MP4)) ή [Προβολή AVCHD] (AVCHD View). Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή φωτογραφιών, επιλέξτε το [Προβολή Φακέλου (Φωτογραφίες)] (Folder View (Still)). 2 Στρέψτε τον τροχό ελέγχου για να επιλέξετε την ταινία που θέλετε και πιέστε το κέντρο. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής µιας ταινίας Παύση/συνέχιση Γρήγορη κίνηση εµπρός Γρήγορη κίνηση πίσω Αργή κίνηση εµπρός Αργή κίνηση πίσω* Ρύθµιση έντασης ήχου Χειρισµός τροχού ελέγχου Πιέστε το κέντρο. Πιέστε το δεξιό µέρος, ή στρέψτε τον δεξιά. Πιέστε το αριστερό µέρος, ή στρέψτε τον αριστερά. Περιστρέψτε τον προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της παύσης. Περιστρέψτε τον τα αριστερά κατά τη διάρκεια της παύσης. Πιέστε το κάτω µέρος t επάνω/κάτω. * Η ταινία αναπαράγεται καρέ-καρέ. 29

30 ιαγραφή εικόνων Μπορείτε να διαγράψετε την εικόνα που εµφανίζεται εκείνη τη στιγµή. 1 Πιέστε το ( ιαγραφή). 2 Πιέστε το κέντρο του τροχού ελέγχου. Επιλέξτε το για να ακυρώσετε το χειρισµό. z Για να διαγράψετε αρκετές εικόνες Επιλέξτε [Menu] (Μενού) t [Playback] (Αναπαραγωγή) t [Delete] ( ιαγραφή) για να επιλέξετε και να διαγράψετε συγκεκριµένες εικόνες ταυτόχρονα. 30

31 Χειρισµός της φωτογραφικής µηχανής Ο τροχός ελέγχου, ο επιλογέας ελέγχου και τα πλήκτρα λογισµικού σας επιτρέπουν να χρησιµοποιήσετε διάφορες λειτουργίες της φωτογραφικής Τροχός ελέγχου Όταν φωτογραφίζετε, οι λειτουργίες DISP (Εµφάνιση Περιεχοµένων), (Αντιστάθµιση Έκθεσης), (Λειτουργία Οδήγησης) και (ISO) αντιστοιχίζονται στον τροχό ελέγχου. Όταν γίνεται αναπαραγωγή, οι λειτουργίες DISP (Εµφάνιση Περιεχοµένων) και (Ευρετήριο Εικόνων) αντιστοιχίζονται στον τροχό ελέγχου. Όταν περιστρέφετε ή πιέζετε το δεξί/αριστερό/πάνω/κάτω µέρος του τροχού ελέγχου ακολουθώντας τις ενδείξεις πάνω στην οθόνη, µπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ρύθµισης. Η επιλογή σας οριστικοποιείται όταν πιέζετε το κέντρο του τροχού ελέγχου. Το βέλος σηµαίνει ότι µπορείτε να περιστρέψετε τον τροχό ελέγχου. Όταν εµφανίζονται επιλογές στην οθόνη, µπορείτε να µετακινηθείτε ανάµεσά τους περιστρέφοντας ή πιέζοντας το πάνω/κάτω/αριστερό/ δεξί µέρος του τροχού ελέγχου. Πιέστε το κέντρο για να κάνετε την επιλογή σας. Η λειτουργία λήψης εφαρµογών ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµη σε ορισµένες χώρες/περιοχές. 31

32 @ Επιλογέας ελέγχου Μπορείτε να ρυθµίσετε το διάφραγµα και την ταχύτητα κλείστρου, κλπ. στρέφοντας τον επιλογέα ελέγχου. Η ρύθµιση που αντιστοιχίζεται στον επιλογέα ελέγχου αλλάζει µε κάθε λειτουργία λήψης. Επιλογέας ελέγχου Τιµή διαφράγµατος και ταχύτητα κλείστρου, Πλήκτρα λογισµικού (Soft keys) Τα πλήκτρα λογισµικού έχουν διαφορετικό ρόλο, ανάλογα µε το περιεχόµενο. Ο καθορισµένος ρόλος (λειτουργία) κάθε πλήκτρου λογισµικού εµφανίζεται στην οθόνη. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, πιέστε το πλήκτρο λογισµικού Α. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, πιέστε το πλήκτρο λογισµικού Β. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στο κέντρο, πιέστε το κέντρο του τροχού ελέγχου (πλήκτρο λογισµικού C). Στο εγχειρίδιο αυτό, τα πλήκτρα λογισµικού υποδεικνύονται µε το εικονίδιο ή τη λειτουργία που εµφανίζεται στην οθόνη. Στην περίπτωση αυτή, το πλήκτρο λογισµικού Α λειτουργεί όπως το πλήκτρο MENU (Μενού) και το πλήκτρο λογισµικού Β όπως το πλήκτρο (Προβολή σε Smartphone). 32

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης NEX-5R Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός του µοντέλου και ο σειριακός αριθµός βρίσκονται στο κάτω µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-546-411-12(1) (EL) EL Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης E-mount ILCE-QX1 2 Χρήση του λουριού καρπού (παρέχεται) Περιορισμός βάρους: 850 g Εγχειρίδιο χρήσης EL Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-478-729-41(2) () Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης E-mount ILCE-7/ILCE-7R Αρχείο ιδιοκτήτη Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά. Καταγράψτε το

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Εναλλάξιµων Φακών Οδηγίες Χρήσης NEX-VG20E/VG20EH ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για χρήστες Η/Υ µε ΚΜΕ Pentium (ή συµβατή) ή χρήστες Mac µε Power PC τουλάχιστον.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για χρήστες Η/Υ µε ΚΜΕ Pentium (ή συµβατή) ή χρήστες Mac µε Power PC τουλάχιστον. Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή (1) 3. Εγκατάσταση και ενεργοποίηση (3) Αφαίρεση παλαιών οδηγών (3.1) Εγκατάσταση σε Windows 98SE/2000 (3.2) Ενεργοποίηση σε Windows (3.3) Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών SLT-A57 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός του µοντέλου και ο σειριακός αριθµός βρίσκονται στο κάτω µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό αριθµό στο χώρο που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard

Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard 3-218-419-71 (1) Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard Οδηγίες χρήσης MSAC-EX1 Ελληνικά Πριν χρησιµοποιήσετε τη µονάδα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντική χρήση. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα συσκευασίας... 3 Προετοιμασία για εγκατάσταση... 4 Συνθήκες περιβάλλοντος... 4 Οδηγίες για την επιφάνεια... 5 Εγκατάσταση κάμερας στο βιντεοπροβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount DSLR-Α560/DSLR-Α580 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε Εναλλάξιµους Φακούς DSLR-Α560/DSLR-Α580 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Oδηγίες Xειρισµού Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη µονάδα, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. HXR-MC2000E/MC1500P Ψηφιακή Βιντεοκάµερα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης DSC-RX10 Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή ( Οδηγός Βοήθειας ) Οδηγός Βοήθειας είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτόν για

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1

NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1 NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1 Πλεονεκτήµατα Αµοιβαία ανταλλαγή δεδοµένων Άµεση πρόσβαση - Αντιγράψτε φωτογραφίες και αρχεία και ανταλλάξτε τα µε άλλη κάρτα πολυµέσων. - Άµεση πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα