Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών"

Transcript

1 Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα µε την αξία του αυθαίρετου έργου και το βαθµό υποβάθµισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Με την ίδια ποινή τιµωρούνται και οι µηχανικοί που εκπόνησαν τις µελέτες ή έχουν την επίβλεψη του έργου, αν διαπιστωθεί ότι οι µελέτες δεν εκπονήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την εκπόνησή τους ή σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης ή αν διαπιστωθεί ότι οι εργασίες δόµησης δεν εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις µελέτες που υποβλήθηκαν ή σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης. Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από αµέλεια, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι ένα (1) έτος και µε χρηµατική ποινή από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Για απλές υπερβάσεις άδειας κατασκευής µπορεί να επιβληθεί ποινή µειωµένη. Για την εκτέλεση εργασιών δόµησης, χωρίς οικοδοµική άδεια ή κατά παράβαση αυτής, στα ρέµατα, στους βιότοπους, σε παραλιακά δηµόσια κτήµατα, στους αρχαιολογικούς χώρους και σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις εκτός από την κατά τις προηγούµενες παραγράφους επιβολή των προστίµων και της κατεδάφισης των αυθαιρέτων, τα πρόσωπα του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ. Μετατροπή της ποινής της φυλάκισης σε χρηµατική, καθώς και αναστολή της εκτέλεσής της δεν επιτρέπεται. Η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Ειδικότερα η πιο πάνω ευθύνη καταλογίζεται µε τις ακόλουθες διακρίσεις: α) Στον κύριο, στο νοµέα ή επικαρπωτή του ακινήτου. Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου µε το σύστηµα της αντιπαροχής, υπεύθυνο πρόσωπο για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού είναι ο κατασκευαστής. β) Στο γενικό εργολάβο του έργου ή στους ειδικούς εργολάβους που εκτελούν τις διάφορες εργασίες, εφόσον δεν εφαρµόζουν τις σχετικές µελέτες που έχουν εγκριθεί ή υποβληθεί ή δεν ακολουθούν τις γραπτές οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού ή εκτελούν εργασίες χωρίς να υπάρχουν άδειες ή οι απαιτούµενες µελέτες. γ) Στους µηχανικούς ή τεχνικούς που αναλαµβάνουν την εκπόνηση µελέτης που απαιτείται για την έκδοση της άδειας, εφόσον περιέχονται σε αυτή στοιχεία ή σχέδια απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστασης που παραπλανούν την αρµόδια για τη χορήγηση αδειών πολεοδοµική υπηρεσία ή εφόσον αυτή δε συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την εκπόνησή της ή εφόσον η µελέτη είναι αντίθετη µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης. δ) Στους µηχανικούς ή τεχνικούς που αναλαµβάνουν την επίβλεψη των εργασιών, εφόσον δεν εφαρµόζουν τις σχετικές µελέτες που έχουν εγκριθεί ή έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες ή εφόσον αναλαµβάνουν την επίβλεψή τους χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες και οι απαιτούµενες µελέτες. Η ευθύνη του επιβλέποντα υπάρχει για όλο το χρονικό διάστηµα της ανέγερσης του κτιρίου µέχρι τον τελικό έλεγχο από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, εφόσον δεν υποβλήθηκε στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ανάκληση της δήλωσης επίβλεψης - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3212/03, ΦΕΚ-308 Α'. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 3212/03 ΣΤΗΝ ΕτΚ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ). (Με το άρθρο 24 του Ν. 3212/03, ΦΕΚ-308 Α', όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3242/04, ΦΕΚ-102 Α' ορίζεται ότι : «Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, παρ. 4 του άρθρου 5, 8 και παρ. 1 του άρθρου 23, των οποίων η ισχύς αναστέλλεται µέχρι »). Η ΠΑΡ. 8 ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Γ /1801/01 (ΦΕΚ 1587 Β ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 13, 14 Ν. 2242/94, ΦΕΚ Α' 162 ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 11 Ν. 1512/85, ΦΕΚ-4 Α' [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης]

2 9. α) Στους µηχανικούς και εργολάβους του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη: αα) Επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατός τους από την αρµόδια διοικητική αρχή. Η πράξη της αρχής για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση εκδίδεται µέσα σε προθεσµία οκτώ µηνών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης σε αυτήν της παράβασης εκ µέρους της υπηρεσίας που τη διαπίστωσε. Αν υπερβούν την προθεσµία τα υπεύθυνα για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας πρόσωπα της διοικητικής αρχής τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Π.Κ. ββ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του προϊσταµένου της υπηρεσίας ή του Σ.Ε.Ε... που διενήργησε τον έλεγχο, απαγορεύεται έως τρία έτη, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, η υποβολή σχετικής δήλωσης και η εκπόνηση µελέτης ή η επίβλεψη εργασιών δόµησης και ο µηχανικός ή ο εργολάβος διαγράφεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα από το Μητρώο Μελετητών που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176 Α ) ή από τα Μητρώα που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α ). Σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πέµπτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου η απαγόρευση µπορεί να επιβληθεί για χρονικό διάστηµα έως έξι έτη. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλες τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες. γγ) Ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου της πολεοδοµικής υπηρεσίας ή του Σ.Ε.Ε..., που διενήργησε τον έλεγχο, επιβάλλεται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) µέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. Οι πράξεις επιβολής προστίµου κοινοποιούνται και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων. β) Αν κατά τους ελέγχους που διενεργούνται από το Σ.Ε.Ε... διαπιστωθεί η ανέγερση αυθαιρέτου χωρίς άδεια, κοινοποιείται σχετική πράξη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων και µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων και Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Ο.Τ.Α. α ή β βαθµού, στον οποίο υπάγεται η πολεοδοµική υπηρεσία του αυθαιρέτου, ποσό ίσο µε το τριπλάσιο του προστίµου ανέγερσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος παρακράτησης και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3212/03, ΦΕΚ-308 Α' [Τέλος Τροποποίησης] (Με το άρθρο 24 του Ν. 3212/03, ΦΕΚ-308 Α', όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3242/04, ΦΕΚ-102 Α' ορίζεται ότι : «Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, παρ. 4 του άρθρου 5, 8 και παρ. 1 του άρθρου 23, των οποίων η ισχύς αναστέλλεται µέχρι »). Αρθρο Η ποινή στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος της παρ. 9 του άρθρου 17 επιβάλλεται από τα αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση πειθαρχικά όργανα και µπορεί να µην επιβάλλεται στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του ίδιου άρθρου 17 για τις απλές υπερβάσεις της σχετικής άδειας.

3 Ν.. της 17 Ιουλ./16 Αυγ Αρθρο Ο εκτελών τα δι' α η κατά τα ανωτέρω άδεια έργα οφείλει να ορίζη τον αναλαµβάνοντα την εποπτείαν της εκτελέσεως αυτών, όστις προ πάσης ενάρξεως του έργου δέον να υποβάλη εις την κατά το άρθ. 52 επί της χορηγήσεως της αδείας σχετικήν υπηρεσίαν έγγραφον δήλωσιν περί της αποδοχής της τοιαύτης εποπτείας. 2. Εν περιπτώσει αποχής από της κατά τα ανωτέρω εποπτείας του αναλαβόντος αυτήν, διαρκούσης της εκτελέσεως του έργου, απαιτείται η άµεσος αντικατάστασις αυτού, ήτις εκτελείται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον. 3. Τα του καθορισµού του αναλαµβάνοντος την εποπτείαν του έργου, ο τρόπος βεβαιώσεως της αποχής αυτού από της εποπτείας τούτης και τα της αντικαταστάσεως του κανονίζονται δια Β. /των. Αρθρο Εν ουδεµία περιπτώσει συγχωρείται η εκτέλεσις έργου εκ των υπό του παρόντος /τος προβλεποµένων άνευ προηγουµένου καθορισµού του κατά το προηγούµενον άρθρον επόπτου της εκτελέσεως αυτού, ή τούτου απασχόντος, άνευ της αντικαταστάσεώς του δι' ετέρου. Παράβασις της διατάξεως ταύτης συνεπάγεται, πλην των άλλων, την αναγκαστικήν διακοπήν των εργασιών ή αντί τούτου, εφόσον η επί του ελέγχου της εκτελέσεως αρµοδία υπηρεσία κρίνει σκόπιµον, τον υπό ταύτης διορισµόν επόπτου της εκτελέσεως επί αµοιβή, υπό της ιδίας οριζοµένη, εις βάρος του εκτελούντος τα έργα, υπέρ ου ουδέν εκ της τοιαύτης επεµβάσεως της ανωτέρω υπηρεσίας δύναται να προκύψη δικαίωµα αποζηµιώσεως. 2. Προς εφαρµογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος /τος, ως εκτελών τα έργα θεωρείται ο αιτήσας και λαβών επ' ονόµατι του την σχετικήν προς εκτέλεσιν αυτών άδειαν, όστις και εν περιπτώσει µεταβιβάσεως των εκ της αδείας ταύτης απορρεόντων δικαιωµάτων του δεν απαλλάσσεται της κατά το παρόν /γµα ευθύνης, αν δεν προβή εις την τοιαύτην µεταβίβασιν δι'επισήµου πράξεως και δεν κοινοποιήση αυτήν εις την επί της χορηγήσεως των αδειών αρµοδίαν υπηρεσίαν. 3. Αι διατάξεις του άρθ. 55 και του παρόντος τίθενται εν ισχύι ιδιαιτέρως δι' εκάστην πόλιν, κώµην κλπ. ή και περιφέρειαν δι' αποφάσεων του επί της Συγκοινωνίας υπουργού. Πάντως αύται ισχύουσιν αυτοδικαίως, µετά τέσσαρας µήνας από της δηµοσιεύσεως του παρόντος /τος, δια τας Αθήνας, Πειραιά, Παλαιόν και Νέον Φάληρον και Θεσσαλονίκην. Αρθρο ια Β. /των, εκδιδοµένων µετά γνώµην του συµβουλίου των δηµοσίων έργων, το δικαίωµα της κατά το άρθ. 55 ενασκήσεως εποπτείας επί των εκτελουµένων έργων δύναται, αναλόγως της πόλεως, κώµης κλπ., εν η ταύτα γίνονται, και του είδους και της αξίας αυτών, να χορηγήται µόνον εις τους κεκτηµένους τουλάχιστον απλούν πιστοποιητικόν ανωτέρας τεχνικής µορφώσεως, εις ωρισµένας δε περιπτώσεις µόνον εις µηχανικούς εν γένει και αρχιτέκτονας διπλωµατούχους ανωτάτων τεχνικών σχολών, οίτινες εν πάση περιπτώσει κέκτηνται απεριορίστως το δικαίωµα τούτο. Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον δύναται επίσης και εις ας ακόµη περιπτώσεις δεν επιβάλλονται οι ανωτέρω περιορισµοί, να αποκλείεται εντελώς η ενάσκησις της εποπτείας επί των εκτελουµένων έργων υπό των µη κεκτηµένων τουλάχιστον πτυχίον ωρισµένης κατωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως ή ωρισµένας στοιχειώδεις τεχνικάς γνώσεις και επαρκή ειδικήν περί τα έργα ταύτα πείραν. ια των αυτών ως άνω /των κανονίζονται τα του είδους, της εκάστοτε απαιτουµένης ανωτέρας τεχνικής µορφώσεως και των πιστοποιητικών αυτής δια τους µη κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής σχολής µηχανικούς εν γένει και αρχιτέκτονας, τα των αναγκαίων πτυχίων της κατωτέρας (µέσης ή κατωτάτης) τεχνικής εκπαιδεύσεως και των στοιχειωδών τεχνικών γνώσεων και πείρας. 2. Αι ανωτέρω διατάξεις ισχύουσι και ως προς την σύνταξιν των περί ων το άρθ. 53 µελετών, το δικαίωµα της συντάξεως των οποίων δύναται να υφίσταται τους εν τη ανωτέρω παραγράφω οριζοµένους περιορισµούς. Μεταξύ των µελετών τούτων συγκαταλέγονται και αι προς σύνταξιν σχεδίων πόλεων και εφαρµογήν εν γένει των διατάξεων του παρόντος /τος απαιτούµεναι πάσης φύσεως τοπογραφικαί και κτηµατογραφικαί εργασίαι, ως και αυτή αύτη η µελέτη των σχεδίων των πόλεων. 3. Ο εκτελών τα έργα υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποκλειοµένης της υπό τούτου συντάξεως της µελέτης και αναλήψεως της εποπτείας αυτών, εφ' όσον ούτος στερείται των δια την τοιαύτην ανάληψιν ορισθέντων προσόντων.

4 Αρθρο Τα του ελέγχου των κατά το προηγούµενον άρθρον οριζοµένων προσόντων και της ταυτότητος των αναλαµβανόντων την µελέτην και εποπτείαν εκτελέσεως των υπό του παρόντος /τος προβλεποµένων έργων κανονίζονται δια Β. /τος. 2. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται, µετά σύµφωνον γνώµην του συµβουλίου των δηµοσίων έργων, να εκδίδη υπέρ των κατά το προηγούµενον άρθρον θεωρηθησοµένων, ως κεκτηµένων τα προς µελέτην και επίβλεψιν ωρισµένων έργων προσόντα, µη κατόχων δε επιστηµονικών τίτλων ( διπλώµατος κλπ.), πιστοποιητικά εµφαίνοντα την ως προς την µελέτην και εποπτείαν των εν λόγω έργων δικαιοδοσίαν αυτών. Πάντως τα τοιαύτα πιστοποιητικά εκδίδονται µετά προηγουµένην βεβαίωσιν της αρµοδίας υπηρεσίας ότι ο εις ον παρέχονται έχει ανταποκριθή εις τας ως προς την µελέτην και εποπτείαν των έργων υποχρεώσεις του. 3. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας, µετά σύµφωνον γνώµην του συµβουλίου των δηµοσίων έργων, δύναται να αφαιρή, προσωρινώς ή και οριστικώς, το κατά το προηγούµενον άρθρον αναγνωρισθέν εις µη κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής σχολής ή πιστοποιητικόν ανωτέρας τεχνικής µορφώσεως και πτυχίον µέσης και κατωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως δικαίωµα µελέτης και εποπτείας εκτελέσεως των έργων, εφ' όσον ήθελεν αποδειχθή ότι ούτοι δεν δύνανται ν' ανταποκριθώσιν εις τας υποχρεώσεις των.

5 Β / Αρθρο 1 : 1. Το ονοµατεπώνυµο η διεύθυνσις και η επαγγελµατική ειδικότης (αρχιτέκτων, µηχανικός, εµπειροτέχνης κλπ.) του κατά το άρθρο 55 του ανωτέρω Ν../τος αναλαµβάνοντος την εποπτείαν της εκτελέσεως εργασιών δοµήσεως καθορίζονται απαραιτήτως εν τη σχετική προς χορήγησιν της δια την εκτέλεσιν των εργασιών τούτων απαιτουµένης αδείας αιτήσει. Τα αυτά στοιχεία περιλαµβάνονται και εν τη κατά το ίδιον άρθρο 55 δηλώσει του αναλαµβάνοντος την ως άνω εποπτείαν. 2. Εάν οι αναλαµβάνοντες την εποπτεία εκτελέσεως έργου τινος εισί πλειότεροι του ενός, έκαστος τούτων οφείλει να ορίζη εν τη κατά τα ανωτέρω δηλώσει του σαφώς τας εργασίας, την επίβλεψιν των οποίων αναλαµβάνει. Εν τη περιπτώσει ταύτη αρµοδία επί της χορηγήσεως της δια την εκτέλεσιν των άνω εργασιών αναγκαιούσης αδείας υπηρεσίας, καθορίζει εγγράφως τας ευθύνας εκάστου αναλόγως της φύσεως των εργασιών ών την επίβλεψιν ούτος αναλαµβάνει. Πάντως ο αναλαµβάνων την επίβλεψιν της αρχιτεκτονικής και κτιριολογικής διατάξεως της οικοδοµής είναι υπεύθυνος δια την εφαρµογήν του σχεδίου και την τήρησιν των υπό της υγιεινής και αισθητικής επιβαλλοµένων περιορισµών και των λοιπών όρων υφ' ούς εχορηγήθη η σχετική άδεια, ο δε αναλαµβάνων την επίβλεψιν των όρων δοµήσεως των µεταλλικών και εκ µεταλλοπαγούς σκυροκονιάσµατος ή και εξ άλλων υλικών µερών της οικοδοµής είναι υπεύθυνος δια την στερεότητα αυτών. Αρθρο 2 : 1. Ο αναλαµβάνων την εποπτείαν εργασιών δοµήσεως οφείλει µετά την περάτωσιν αυτών να αναφέρη τούτο εγγράφως εις την χορηγήσασαν την σχετικήν άδειαν υπηρεσίαν, ήτις οφείλει να προβαίνη τότε εις τον έλεγχον των συντελεσθεισών εργασιών. 2. Εάν ο αναλαµβάνων την εποπτείαν µέρους µόνο των προς κατασκευή έργου τινος απαιτουµένου εργασιών, δεν αναφέρη εγγράφως εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν την τυχόν έναρξιν εκτελέσεως των υπολοίπων, εργασιών ή δεν καθορίση τον αναλαµβάνοντα την εποπτεία αυτών, θεωρείται αυτοδικαίως ως αποδεχόµενος την εποπτείαν και των τελευταίων εργασιών τούτων. Αρθρο 3 : 1. Ο αναλαµβάνων την εποπτείαν εργασιών δοµήσεως θεωρείται ως απέχων της υπ' αυτού αναληφθείσης εποπτείας και απαλλασσόµενος των εκ του νόµου ευθυνών του κατά την εφεξής συνέχισιν των εργασιών µόνον εάν δηλώση τούτο ο ίδιος εγγράφως προς την αρµοδίαν επί της χορηγήσεως των δια την εκτέλεσιν εργασιών δοµήσεως απαιτουµένων αδειών υπηρεσίαν τρείς τουλάχιστον ηµέρες πριν ή απόσχη της εποπτείας ταύτης πραγµατικώς. Ο αιτήσας την άδειαν προς εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών οφείλει ίνα εντός των τριών τούτων, προ της πραγµατικής αποχής του αναλαβόντος την εποπτείαν ηµερών προβή εις την αντικατάστασιν αυτού. ια την τοιαύτην αντικατάστασιν πρέπει να υποβληθή σχετική αίτησις του εκτελούντος τα έργα και δήλωσις του αντικαταστάτου περιλαµβάνουσα τα εν άρθρο 1 αναφερόµενα στοιχεία. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας, ο εκτελών τα έργα, οφείλει µέχρι του καθορισµού του ως άνω αντικαταστάτου να διακόψη ταύτα, άλλως εφαρµόζονται κατ' αυτού αι σχετικαί διατάξεις του νόµου. 2. Εάν ο αναλαβών την εποπτείαν του έργου απόσχη ταύτης, λόγω ασθενείας ή ετέρας ανωτέρας βίας και δεν συµµορφωθή προς τας διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, θεωρείται απέχων της εποπτείας και απαλλασσόµενος των σχετικών εκ του νόµου ευθυνών του κατά την από της πραγµατικής του αποχής περαιτέρω συνέχισιν των εργασιών, µόνον εάν πιστοποιήση δεόντως ενώπιον του δικαστηρίου ότι η ασθένεια ή η ανωτέρα βία κατέστησαν αδύνατον την υποβολήν της περί ής η προηγουµένη παράγραφος δηλώσεως. Εν τη περιπτώσει όµως ταύτη ο εκτελών τα έργα ίνα εντός πέντε ηµερών από της πραγµατικής αποχής του ανωτέρω, και εφόσον ούτος δεν ορίζει συµφώνως ταις διατάξεσι της εποµένης παραγράφου αναπληρωτήν του, προβαίνη εις την αντικατάστασιν αυτού κατ' εφαρµογήν των ανωτέρω διατάξεων. 3. Ο αναλαµβάνων την εποπτείαν της εκτελέσεως εργασιών δοµήσεως, εν περιπτώσει ασθενείας ή ετέρου κωλύµατος δικαιούται να ορίζη ο ίδιος και υπό προσωπικήν του ευθύνη προσωρινόν αναπληρωτήν αυτού δι' εγγράφου κοινοποιήσεως προς τον εκτελούντα τα έργα, όστις ουδεµίαν δύναται να εγείρη δια τούτο αντίρρησιν εφόσον δεν έχει συµφωνήσει µετά του πρώτου άλλως.

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93)

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2115/93 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα