Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών."

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα και πτυχία. Άρθρ. 1. Εις τους κατά τη δηµοσίευσιν του νόµου 6422 απασχολουµένους εις την επίβλεψιν της λειτουργίας και συντήρησιν κινητηρίων µηχανών µηχανολογικών εγκαταστάσεων απονέµονται, εντός ενός έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, τα συµφώνως τω εποµένω άρθρω πτυχία ή διπλώµατα επί τη βάσει των κατωτέρω λεπτοµερώς οριζοµένων προσόντων. Άρθρ. 2. Τα ως άνω διπλώµατα ή πτυχία ορίζονται εις δίπλωµα πρακτικού µηχανικού α, β ή γ τάξεως. Είναι δε δύο κατηγοριών, ήτοι κατηγορίας ατµοµηχανών και κατηγορίας κινητήρων εσωτερικής καύσεως. Και η µεν πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τας εµβολοφόρους ατµοµηχανάς και ατµοστροβίλους µετά των αντιστοίχων ατµολεβήτων, η δε δευτέρα τας εν γένει µηχανάς εσωτερικής καύσεως. Τα εν λόγω διπλώµατα ή πτυχία εκδίδονται υπό της µηχανολογικής διευθύνσεως του υπουργείου Συγκοινωνίας. Άρθρ. 3. Μετά παρέλευσιν ενός έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος ουδείς δύνται ν ασκή υπεύθυνον επίβλεψιν της λειτουργίας ως και συντήρησιν κινητηρίων µηχανών των κατά το προηγούµενον άρθρον κατηγοριών, εγκατεστηµένων εντός αυτοτελούς µηχανολογικής εγκαταστάσεως, συνολικής ισχύος 20 ίππων και άνω, εάν δεν είναι εφωδιασµένος δι αντιστοίχου διπλώµατος ή πτυχίου. Της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται οι συµφώνως τω άρθρω 1 του νόµου 6422 ασκούντες ελευθέρως το επάγγελµα του ηλεκτρολόγου µηχανικού και του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού. Άρθρ. 4. Τα ως άνω οριζόµενα διπλώµατα και πτυχία παρέχουσιν εις τον κάτοχον αυτών το δικαίωµα υπευθύνου επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίου µηχανής ή µηχανών, εγκατεστηµένων εις αυτοτελή µηχανολογικήν εγκατάστασιν συνολικής µεγίστης πραγµατικής ισχύος ως ακολούθως: - Πτυχίον µηχανοδηγού µέχρι 30 ίππ. ίπλωµα πρακτικού µηχανικού γ τάξεως µέχρι 100 ίππ. ίπλωµα πρακτικού µηχανικού β τάξεως µέχρι 200 ίππ. ίπλωµα πρακτικού µηχανικού α τάξεως µέχρι 800 ίππ. Εις εγκαταστάσεις απασχολούσας συνολικήν εγκατεστηµένην κινητήριον δύναµιν άνω των 800 πραγµατικών ίππων, πλην της υπό πρακτικού µηχανικού α τάξεως επιβλέψεως της κινητηρίου µηχανής, δέον ν ασκήται υπεύθυνος επίβλεψις της όλης εγκαταστάσεως υπό προσώπου ασκούντος ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού, συµφώνως τω άρθρω 1 του νόµου Ως εγκατεστηµένη κινητήριος δύναµις εννοείται το σύνολον της ισχύος των εγκατεστηµένων εν αυτοτελεί εγκαταστάσει κινητηρίων µηχανών, εξαιρουµένης όµως της ισχύος των εφεδρικών τοιούτων. Προσόντα αποκτήσεως πτυχίου ή διπλώµατος. Άρθρ. 5. Όπως αποκτήση τις πτυχίον ή δίπλωµα ως ανωτέρω, δέον: - α ) Να είναι πολίτης έλλην, εγγεγραµµένος εις τα µητρώα αρρένων. β ) Να έχη συµπληρώσει το 21 ον έτος της ηλικίας του. γ ) Να µη έχη καταδικασθή εις ποινήν συνεπαγοµένην τας υπό των άρθρων 21 και 22 του ποινικού νόµου στερήσεις. Άρθρ. 6. Πτυχίον µηχανοδηγού απονέµεται: 1) Εις τους πτυχιούχους µέσων και κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών και εφ όσον κέκτηνται διετή υπηρεσίαν εργοστασίου ή µηχανουργείου. 2) Εις τεχνίτας έχοντας οκταετή υπηρεσίαν εργοστασίου ή εξαετή τοιαύτην, εκ της οποίας όµως διετή τουλάχιστον εν µηχανουργείω. Άρθρ. 7. ίπλωµα πρακτικού µηχανικού γ τάξεως απονέµεται: 1) Εις τους πτυχιούχους µέσων και κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών και εφ όσον κέκτηνται πενταετή υπηρεσίαν εργοστασίου, εξ ής τριετή τουλάχιστον εν µηχανουργείω. 2) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα β µηχανικού εµπορικών πλοίων και ενός έτους υπηρεσίαν εργοστασίου. 3) Εις τους

2 κεκτηµένους δίπλωµα γ µηχανικού εµπορικών πλοίων και διετή υπηρεσίαν εργοστασίου. 4) Εις τεχνίτας έχοντας τα προσόντα µιας των κάτωθι κατηγοριών: - α ) Πενταετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και διετή υπεύθυνον υπηρεσίαν εν βιοµηχανικώ εργοστασίω. β ) Τετραετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και τετραετή υπηρεσίαν εν βιοµηχανικώ εργοστασίω. γ ) εκαετή υπηρεσίαν εν βιοµηχανικώ εργοστασίω, εκ της οποίας εξαετή τοιαύτην ως υπευθύνου. δ ) εκαπενταετή υπηρεσίαν λιπαντού κινητηρίων µηχανών. Άρθρ. 8. ίπλωµα πρακτικού µηχανικού β τάξεως απονέµεται: -1) Εις τους πτυχιούχους µέσων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου και εφ όσον ούτοι κέκτηνται τριετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και τετραετή εργοστασίου. 2) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου και εφ όσον ούτοι κέκτηνται τετραετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και πενταετή εργοστασίου. 3) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα α µηχανικού εµπορικών πλοίων και ενός έτους υπηρεσίαν εργοστασίου. 4) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα β µηχανικού εµπορικών πλοίων και τριετή υπηρεσίαν εργοστασίου. 5) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα γ µηχανικού εµπορικών πλοίων και πενταετή υπηρεσίαν εργοστασίου. 6) Εις τεχνίτας έχοντας τα προσόντα µιας των κάτωθι κατηγοριών. α ) Πενταετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και εξαετή υπεύθυνον υπηρεσίαν εν βιοµηχανικώ εργοστασίω. β ) Τετραετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και οκταετή υπεύθυνον τοιαύτην βιοµηχανικού εργοστασίου. γ ) εκαπενταετή υπηρεσίαν εργοστασίου, εξ ης δεκαετή τουλάχιστον ως υπευθύνου. Άρθρ. 9. ίπλωµα πρακτικού µηχανικού α τάξεως απονέµεται: - 1) Εις τους πτυχιούχους µέσων αναγνωρισµένων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου και εφ όσον ούτοι κέκτηνται τετραετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και εξαετή τοιαύτην εργοστασίου. 2) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου και εφ όσον ούτοι κέκτηνται τετραετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και οκταετή εργοστασίου. 3) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα α µηχανικού εµπορικών πλοίων και τριετή υπηρεσίαν εργοστασίου. 4) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα β µηχανικού εµπορικών πλοίων και πενταετή υπηρεσίαν εργοστασίου. 5) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα γ µηχανικού εµπορικών πλοίων και οκταετή υπηρεσίαν εργοστασίου. 6) Εις τους κεκτηµένους πτυχίον µέσης ή κατωτέρας τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου, δίπλωµα µηχανικού εµπορικού ναυτικού και πενταετή υπηρεσίαν επί κινητηρίων µηχανών συνολικής ισχύος 1000 ίππων κατανεµοµένων εις ουχί περισσοτέρας των τεσσάρων µονάδων. 7) Εις τεχνίτας έχοντας τα προσόντα µιας των κάτωθι κατηγοριών: - α ) Πενταετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και δεκαετή υπεύθυνον υπηρεσίαν εργοστασίου. β ) Τετραετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και δωδεκαετή τοιαύτην εργοστασίου. γ ) Εικοσαετή υπηρεσίαν ως υπευθύνου επί κινητηρίων µηχανών. Υποβολή πιστοποιητικών και έλεγχος αυτών. Άρθρ. 10. ια την απόκτησιν διπλώµατος ή πτυχίου, συµφώνως προς τας ως άνω διατάξεις, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουσιν όπως εντός της υπό του άρθρου 3 οριζοµένης ετησίας προθεσµίας υποβάλωσι προς την µηχανολογικήν διεύθυνσιν του υπουργείου Συγκοινωνίας τα κάτωθι στοιχεία και πιστοποιητικά: - α ) Αίτησιν. β ) ύο φωτογραφίας. γ ) Επίσηµον πιστοποιητικόν δήµου ή κοινότητος µετ επικεκολληµένης της φωτογραφίας του αιτούντος, περί εγγραφής του εν τω µητρώω, ή απόσπασµα του παρά τω υπουργείω των Εσωτερικών γενικού µητρώου των αρρένων, εξ ων να προκύπτη ότι έχει συµπεπληρωµένον το 21 ον έτος της ηλικίας του. δ ) Πιστοποιητικόν του ποινικού µητρώου αναφέροντος εάν ο δι ον τούτο εκδίδεται έχη καταδικασθή εις ποινήν τινα και επι τινι αδικήµατι. ε) Τα δι εκάστην περίπτωσιν απαιτούµενα πιστοποιητικά υπηρεσίας. στ ) Γραµµάτιον καταβολής επί παρακαταθήκη εις το ταµείον παρακαταθηκών και δανείων δραχ. 100 δια την αµοιβήν των µελών της κατά το επόµενον άρθρον επιτροπής εξελέγξεως των πιστοποιητικών. Άρθρ. 11. Τα συµφώνως τω ως άνω άρθρω υποβαλλόµενα πιστοποιητικά εξελέγχονται υπό επιτροπής συνιστωµένης υπό του υπουργού της Συγκοινωνίας, και αποτελουµένης εκ του διευθυντού της µηχανολογικής διευθύνσεως του υπουργείου Συγκοινωνίας ή του αναπληρωτού

3 του, ως προέδρου, ενός µηχανικού ή αρχιµηχανικού µηχανολόγου της αρµοδίας διευθύνσεως, του υπουργείου Συγκοινωνίας, ενός αντιπροσώπου της ενώσεως των σιδηροβιοµηχάνων, υποδεικνυοµένου υπό της ενώσεως βιοµηχάνων και βιοτεχνών, και ενός αντιπροσώπου της πανελληνίου ενώσεως µηχανικών βιοµηχανικών εργοστασίων. ια τας επαρχίας τον διευθυντήν της µηχανολογικής διευθύνσεως δύναται να αναπληρώση εις αρχιµηχανικός µηχανολόγος της αυτής διευθύνσεως. Μόνον τα ούτως εξηλεγµένα πιστοποιητικά λαµβάνονται υπ όψιν δια την απονοµήν πτυχίου ή διπλώµατος. Εις τα µέλη της ως άνω επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωσις εκ δραχµών 25 ανά υποψήφιον. Πιστοποιητικά υπηρεσίας και υπηρεσία εν γένει. Άρθρ. 12. Εν τη εννοία της υπηρεσίας εργοστασίου της απαιτουµένης συµφώνως προς τ ανωτέρω δια την απόκτησιν πτυχίου ή διπλώµατος νοείται υπηρεσία επί κινητήρων µηχανών. Υπηρεσία διανυθείσα εις ηλικίαν κάτω των 17 ετών δεν λαµβάνεται υπ όψιν. Άρθρ. 13. Τα πιστοποιητικά υπηρεσίας, εκδιδόµενα επί τη βάσει τύπου καθορισθησοµένου δι αποφάσεως του υπουργού της Συγκοινωνίας, δέον, πλην των συνήθων στοιχείων, ν αναγράφωσι την ισχύν και το είδος της συνολικής χρησιµοποιουµένης κινητηρίου δυνάµεως του εργοστασίου, ως και το είδος της εργασίας ήν εξετέλει εν αυτώ ο υπέρ ου εκδίδεται το πιστοποιητικόν. Τα εν λόγω πιστοποιητικά επέχουσι θέσιν υπευθύνου δηλώσεως ενώπιον αρχής και οι εκδίδοντες ταύτα υπέχουσι τας δια τας τοιαύτας δηλώσεις ευθύνας. Άρθρ. 14. ια την απονοµήν πτυχίου µηχανοδηγού µόνον υπηρεσία εις εργοστάσιον απασχολούν κινητήριον δύναµιν 10 ίππων και άνω λαµβάνεται υπ όψιν. ια την απονοµήν διπλώµατος πρακτικού µηχανικού γ και β τάξεως η ως άνω κινητήριος δύναµις δέον να είναι 25 ίππων και άνω. ια την απονοµήν τέλος διπλώµατος πρακτικού µηχανικού α τάξεως η ως άνω κινητήριος δύναµις δέον να είναι 80 ίππων και άνω. Άρθρ. 15. ια την απόκτησιν πτυχίου ή διπλώµατος µιας των δύο κατηγοριών, ήτοι κατηγορίας ατµοµηχανών, ή κατηγορίας κινητήρων εσωτερικής καύσεως, απαιτείται όπως το ήµισυ τουλάχιστον της απαιτουµένης δια την απόκτησιν του πτυχίου ή διπλώµατος υπηρεσίας εργοστασίου να έχη διανυθή επί µηχανών αντιστοίχου κατηγορίας. Άρθρ. 16. Υπηρεσία µηχανουργείου µικροτέρα της απαιτουµένης δια την απόκτησιν πτυχίου τινός ή διπλώµατος υπολογίζεται ως υπηρεσία εργοστασίου. Άρθρ. 17. Υπηρεσία διανυθείσα εν θαλάσση και επί µηχανών εσωτερικής καύσεως δεν λαµβάνεται υπ όψιν, εκτός εάν ο κάτοχος αυτής είναι διπλωµατούχος µηχανικός του εµπορικού ναυτικού, οπότε λαµβάνεται υπ όψιν η ηµίσεια ταύτης. Άρθρ. 18. Υπηρεσία µηχανουργείου θεωρείται η διανυθείσα εις µηχανουργείον περιλαµβάνον τρεις τουλάχιστον τόρνους, είτε τούτο αποτελεί ανεξάρτητον µηχανουργειον, είτε αποτελεί αυτοτελές τµήµα βιοµηχανικού εργοστασίου. Άρθρ. 19. Υπηρεσία εν τεχνικοίς γραφείοις ως υπευθύνου επί εγκαταστάσεων κινητηρίων µηχανών θεωρείται ως υπηρεσία εργοστασίου και λαµβάνεται υπ όψει δια µεν τους διπλωµατούχους µηχανικούς εµπορικού ναυτικού και τους πτυχιούχους ανεγνωρισµένων µέσων ή κατωτέρων τεχνικών σχολών, κατά 3/4, δια δε τους τεχνίτας κατά το ήµισυ. Άρθρ. 20. Υπηρεσία πρόσφυγος κτηθείσα προ της εγκαταστάσεως αυτού εν Ελλάδι και µη δυναµένη να πιστοποιηθή δι εγγράφων, δύναται να θεωρηθή ως πραγµατική κατά την κρίσιν της επιτροπής του άρθρου 11 επί τη βάσει πληροφοριών και κατόπιν υποβολής του ενδιαφεροµένου εις εξέτασιν επί πρακτικών θεµάτων. ι εκάστην τοιαύτην περίπτωσιν η επιτροπή συντάσσει ίδιον πρακτικόν δικαιολογούν την απόφασίν της. Άρθρ. 21. Υπηρεσία επί γεωργικών µηχανών ισχύος 35 ίππων και άνω θεωρείται ως υπηρεσία εργοστασίου και µόνον δια την απονοµήν µέχρι διπλώµατος πρακτικού µηχανικού γ τάξεως. Άρθρ. 22. Πάσα περίπτωσις υπηρεσίας, µη προβλεποµένη ρητώς υπό των διατάξεων του παρόντος, κρίνεται υπό της επιτροπής του άρθρου 11 εν τω πνεύµατι πάντως και κατ αναλογίαν προς τας περιπτώσεις των διατάξεων τούτων.

4 Άρθρ. 23. Οι κατά την δηµοσίευσιν του νόµου 6422 ασκούντες υπεύθυνον επίβλεψιν και συντήρησιν της λειτουργίας κινητηρίου µηχανής, δια την οποίαν όµως το απονεµηθησόµενον αυτοίς συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος πτυχίον ή δίπλωµα δεν τοις παρέχει το σχετικόν δικαίωµα, διατηρούσι κατ εξαίρεσιν την θέσιν των, χωρίς να έχωσι δικαίωµα αποκτήσεως αντιστοίχου προς την θέσιν ταύτην διπλώµατος ή πτυχίου. Β ) Θερµασταί εγκαταστάσεων µονίµων Άρθρ. 24. Εις τους κατά την δηµοσίευσιν του νόµου 6422 ασκούντας το επάγγελµα του θερµαστού εις εγκαταστάσεις µονίµους απονέµονται εντός ενός έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος τα κάτωθι πτυχία. α ) Πτυχίον θερµαστού. β ) Πτυχίον αρχιθερµαστού. Άρθρ. 25. Μετά παρέλευσιν της ως άνω ετησίας προθεσµίας ουδείς δύναται να εργάζηται ως θερµαστής ή αρχιθερµαστής ατµολέβητος µονίµου, εάν δεν είναι εφωδιασµένος δι αντιστοίχου πτυχίου. Εγκαταστάσεις ατµολεβήτων συνολικής θερµαινοµένης επιφανείας 100 τ.µ. και άνω δέον ν απασχολώσιν ένα τουλάχιστον πτυχιούχον αρχιθερµαστήν. Άρθρ. 26. Ίνα αποκτήση τις πτυχίον θερµαστού ή αρχιθερµαστού, δέον να έχη τα προσόντα του άρθρου 5 του παρόντος και επί πλέον τα κάτωθι: - α ) ια το πτυχίον θερµαστού τριετή υπηρεσίαν θερµαστού εις λέβητας θερµαινοµένης επιφανείας 10 τ.µ. και άνω. - β ) ια το πτυχίον αρχιθερµαστού δεκατή τουλάχιστον υπηρεσίαν θερµαστού εις λέβητας θερµαινόµενης επιφανείας 50 τ.µ. και άνω. Άρθρ. 27. ια την απόκτησιν πτυχίου θερµαστού ή αρχιθερµαστού, δέον ο ενδιαφερόµενος όπως υποβάλη εις την µηχανολογικήν διεύθυνσιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας τα συµφώνως τω άρθρω 10 του παρόντος δια τους πρακτικούς µηχανικούς κλπ. απαιτούµενα στοιχεία και πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά ταύτα, ίαν ληφθώσιν υπ όψιν δια την απονοµήν του πτυχίου, εξελέγχονται προηγουµένως υπό της επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος. Άρθρ. 28. Αι διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του παρόντος ισχύουσι και δια τους θερµαστές. Γ ) Μηχανοδηγοί αλωνιστικών µηχανηµάτων. Άρθρ. 29. Εις τους κατά την δηµοσίευσιν του νόµου 6422 απασχολουµένους εις την υπεύθυνον επίβλεψιν της λειτουργίας και συντήρησιν αλωνιστικών µηχανηµάτων απονέµεται εντός ενός έτους από της δηµοσιεύσεως του παρόντος πτυχίον µηχανοδηγού αλωνιστικών µηχανηµάτων επί τη βάσει των κατωτέρω οριζοµένων προσόντων. Άρθρ. 30. Μετά παρέλευσιν της ως άνω ετησίας προθεσµίας ουδείς δύναται να επιβλέπη την λειτουργίαν ως και συντήρησιν αλωνιστικού µηχανήµατος εάν δεν είναι εφωδιασµένος δια του κατά το προηγούµενον άρθρον πτυχίου. Έκαστος πτυχιούχος µηχανοδηγός δικαιούται να επιβλέπη εν αλωνιστικόν µηχάνηµα ή συγκρότηµα, εκτός εάν πρόκειται περί µηχανηµάτων ευρισκοµένων εις την αυτήν θέσιν και απότασιν ουχί µεγαλυτέραν των 25 µέτρων απ αλλήλων και ανηκόντων εις τον αυτόν ιδιοκτήτην, οπότε η επίβλεψις αυτών δύναται να ασκήται υφ ενός πτυχιούχου µηχανοδηγού. Άρθρ. 31. Ίνα αποκτήση τις πτυχίον µηχανοδηγού αλωνιστικών µηχανών δέον: - α ) Να είναι πολίτης έλλην, εγγεγραµµένος εις τα µητρώα αρρένων. β ) Να έχη συµπληρώσει το 25 ον έτος της ηλικίας του. γ ) Να µη έχει καταδικασθή εις ποινήν συνεπαγοµένην τας υπό των άρθρων 21 και 22 του ποινικού νόµου στερήσεις, και επί πλέον να έχη τα προσόντα µιας των κάτωθι κατηγοριών: - α ) Εξαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν ως βοηθού και τετραετή ως υπευθύνουεπί αλωνιστικών µηχανών. β ) Επταετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και πενταετή βοηθού επί αλωνιστικών µηχανών. Επταετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και διετή υπευθύνου µηχανοδηγού αλωνιστικών µηχανών. Άρθρ. 32. ια την απόκτησιν του ως άνω πτυχίου µηχανοδηγού αλωνιστικών µηχανών, δέον ο ενδιαφερόµενος όπως υποβάλη εις την µηχανολογικήν διεύθυνσιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας τα συµφώνως τω άρθρω 10 του παρόντος δια τους πρακτικούς µηχανικούς κλπ. απαιτούµενα στοιχεία και πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά ταύτα, ίνα ληφθώσιν υπ όψιν δια

5 την απονοµήν του πτυχίου, εξελέγχονται προηγουµένως υπό της επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος. Άρθρ. 33. Αι διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του παρόντος ισχύουσι και δια τους µηχανοδηγούς αλωνιστικών µηχανηµάτων. Παραγωγή πτυχίων και διπλωµάτων. Άρθρ. 34. Η προαγωγή των απονεµηθησοµένων κατά τ ανωτέρω πτυχίων και διπλωµάτων θέλει ρυθµισθή δια του διατάγµατος του εκδοθησοµένου δια την απονοµήν πτυχίων και διπλωµάτων εις τους εφεξής µέλλοντας ν ασκήσωσι το επάγγελµα του µηχανοδηγού, πρακτικού και θερµαστού. Τύπος διπλώµατος και πτυχίων Χαρτοσήµανσις. Άρθρ. 35. Ο τύπος των διπλωµάτων και πτυχίων ορίζεται δι αποφάσεως του υπουργού της Συγκοινωνίας. Άρθρ. 36. Άπαντα τα διπλώµατα και πτυχία υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήµου δραχµών 100.

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25 Μαΐου 1938 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίον επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Β.. 277/63 "Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών". (ΦΕΚ 65 Α της 22.5.63).

Β.. 277/63 Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 65 Α της 22.5.63). Β.. 277/63 "Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών". (ΦΕΚ 65 Α της 22.5.63). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 1682/1987 (Α' 14) ορίζεται ότι ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ από την έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 Εν Αθήναις Τη 31 Ιουλίου 1971 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.510 Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 4111/1960 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 40 του 1969 52 του 1970 17 του 1973 34 του 1974 28 του 1985 42(Ι) του 1993 80(Ι) του 1995 16(Ι) του 1999 68(Ι) του 1999 91(Ι) του 2000 170(Ι) του 2000 152(Ι) του 2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων»

ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ( Εφηµ. Κυβ. Τεύχος Α. αριθ. 119/1928 σελ. 876 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντες υπ όψει το άρθρον 75 του Συντάγµατος, εκδίδοµεν τον επόµενον Νόµον ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο.

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α [εοί άόσεως άναγκ -αστικής Απαλλοτριώσει ) :; γηπέδου κειμένου εν Κο;?σαρδανή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90. Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90. Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1990) 1. Τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα