ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χω ροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανά πτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» Αναμόρφωση προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1258 τ. Β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χω ροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανά πτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανά πτυξη» Αναμόρφωση προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1670 τ. Β) Υ.Α. που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχειο νομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Διαχείριση Τεκμη ρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνο λογίες» Αναμόρφωση του προγράμματος... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ /B7 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β / 2009) ΥΑ που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξί ας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Χωρική Ανά λυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» Αναμόρφω ση προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ θρο 6 (ΦΕΚ 148,τ. Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α / , του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α ) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195,τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) κα του άρθρου 34 παρ.2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Την υπ αρ /Β7 (ΦΕΚ 1258, τ. Β / 2009) ΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολε οδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημί ου Θεσσαλίας με τίτλο «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος». 6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροτα ξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (157η/ συνεδρίαση). 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ( συνεδρίαση 34/ ). 8. Το με αρ. πρωτ. 1180/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε ρική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β / 2009) ΥΑ, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι ακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος», ως ακολούθως:

2 24472 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλί ας, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλο ντος», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός Το ΠΜΣ «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλο ντος» λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυ χιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Μηχανικών Χω ροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και άλλα τμήματα στην Ελλάδα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το χωρικό σχεδιασμό, τις τεχνικές ανάλυσης του χώρου και το σχεδιασμό και τη διαχεί ριση περιβάλλοντος. Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου σε δύο βασικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι η χωρική ανάλυση και η διαχείριση του περιβάλλοντος, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδε μένα μεταξύ τους. Το ΠΜΣ προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και έχει ως σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων από την Ελλάδα στις Σπουδές Χωρικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Οι εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα χωρικής ανάλυ σης, γεωπληροφορικής και διαχείρισης περιβάλλοντος σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν ένα χρήσιμο εργα λείο για κάποιον που καλείται να επιλύσει είτε προβλή ματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε προβλήματα χωρικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, οι γνώσεις θεμά των όπως δημιουργία και μεταφορά ρύπων, τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στον χωρικό και περιφε ρειακό σχεδιασμό, καθώς τα συγκεκριμένα θέματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την οργάνωση των οικισμών των πόλεων και των ευρύτερων γεωγραφικών εννοιών. Από την άλλη, για κάποιον που ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι γνώσεις χωρικής ανά λυσης και τεχνικών όπως τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και η τηλεπισκόπηση μπορούν να του δώσουν επιπλέον εφόδια για μια πιο ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση. Ως παράδειγμα αναφέρεται η χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Τα συ γκεκριμένα θέματα αποτελούν πολύπλευρα ζητήματα που για την ολοκληρωμένη προσέγγισή τους θα πρέ πει να συνυπολογιστούν διάφοροι παράγοντες, όπως χωροταξικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί. Ο κύριος κορμός των μαθημάτων του ΠΜΣ εμβαθύνει σε βασικές έννοιες χωρικού σχεδιασμού, γεωπληροφορι κής, διαχείρισης φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, ρύπανσης και προστασίας περιβάλλοντος. Επιπλέον εμβάθυνση σε εξειδικευμένα θέματα παρέχεται μέσω των μαθημάτων επιλογής τα οποία περιλαμβάνουν ειδι κά θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής και διαχείρισης, οικονομική του περιβάλλοντος, χωρική οικονομετρία, τηλεπισκόπηση, περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και άλλα συναφή αντικείμενα. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Tο ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔE) στη «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλ λοντος». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστών Επιστημών, των Σχολών Θετικών Επι στημών, Σχολών Γεωτεχνικών Επιστημών, των Νομικών και Παιδαγωγικών Σχολών και άλλων τμημάτων πανεπι στημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμη μάτων ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για το ΜΔΕ ορίζεται σε δύο (2) εξά μηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ σε τέσ σερα (4) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση εξήντα (60) μονάδων, οι οποίες κατανέμονται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα που χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το μάθημα επιλογής οι φοιτητές το επιλέγουν από ένα κατάλογο τριών (3) τουλάχιστον προσφερόμενων μαθημάτων. Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ορίζονται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ)/ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χωρική Ανάπτυξη Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Διαχείριση Φυσικών Πό ρων και Οικοσυστημάτων Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος Σεμινάριο ΣΥΝΟΛΟ : 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Χωρική Ανάλυση Ειδικά Θέματα Τηλεπι σκόπησης Μάθημα επιλογής Ε 3 Μάθημα επιλογής Ε 3 Μεταπτυχιακή Διπλωμα τική Εργασία Υ 12 ΣΥΝΟΛΟ : 30

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατάλογος μαθημάτων επιλογής 1. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής 2. Χωρική Οικονομετρία 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων 4. Διαχείριση Αποβλήτων 5. Οικονομική του Περιβάλλοντος 6. Περιβαλλοντική Τοξικολογία 7. Ανάπτυξη Ύπαιθρου Χώρου Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΜΔΕ γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να γίνει τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης, όσο και η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ανέρχεται σε 30 άτομα ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερεια κής Ανάπτυξης ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Μη χανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα Εργαστήρια του Τμήματος καθώς και οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το ΠΜΣ. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας που αφο ρά στις λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Ευρώ Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος εξο πλισμός (προμήθεια ανανέωση συντήρηση) Μετακινήσεις Γενικά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, ερευ νητικά προγράμματα κτλ. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώ σουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί μενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθ /B7 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1258 τ. Β / 2009) ΥΑ που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Ευρωπαϊκές Σπου δές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη» Αναμόρφωση προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148,τ. Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α / , του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α ) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195,τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) κα του άρθρου 34 παρ.2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

4 24474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Την υπ αρ /Β7 (ΦΕΚ 1258, τ. Β / 2009), ΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολε οδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστη μίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη». 6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροτα ξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (157η/ συνεδρίαση). 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ( συνεδρίαση 34/ ). 8. Το με αρ. πρωτ. 1180/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε ρική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1258, τ. Β / 2009) ΥΑ, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι ακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλί ας, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυ ξη», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148,τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εξει δικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε ένα γνωστικό αντικείμενο με σημαντική ζήτηση, καλύπτο ντας ένα κενό που υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευ ση στη χώρα μας. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων από την Ελλάδα, τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι τα περιφερειακά προβλήματα, οι ανισότητες, οι δι αρθρωτικές αδυναμίες και οι δυσκολίες μιας σειράς οικονομικά αδύναμων περιοχών να συγκλίνουν με τις πλέον ανεπτυγμένες έχουν διατηρηθεί και σε ορισμέ νες περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Γεννιέται, συνεπώς, μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τους παράγοντες που διαμορφώνουν ή εντείνουν τις περι φερειακές ανισότητες τόσο στο εθνικό, όσο και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που αυτές συνεπάγονται. Παράλληλα, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διαθέτουν πλέον μια σημαντική εμπειρία στην άσκηση περιφερειακής πολιτικής, έχο ντας σχεδιάσει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων και δια θέσει σημαντικούς πόρους για το σκοπό αυτό. Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι οι πολιτικές αυτές δεν είναι πάντα επιτυχείς και συχνά τα αποτελέσματα απέχουν από τους διακηρυγμένους στόχους. Σε αυτό τα πλαίσιο, η παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο των περιφερειακών προβλημάτων και πολιτικών στην Ευρωπαϊκή τους διά σταση αποκτά σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον ενώ παράλληλα έχει μεγάλη πρακτική σημασία για το σχε διασμό αναπτυξιακών μέτρων και παρεμβάσεων σε όλα τα χωρικά επίπεδα. Το ΠΜΣ παρέχει ένα ολοκληρωμένο εύρος γνώσεων που καλύπτει την κατανόηση των μηχα νισμών της χωρικής οικονομίας και των πτυχών και δυ ναμικών της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με παράλληλη εμβάθυνση στη θεωρία και πρακτική της περιφερειακής πολιτικής. Ο βασικός γνωσιολογικός κορμός συμπληρώ νεται με τις αναγκαίες τεχνικές χωρικής ανάλυσης και αξιολόγησης προγραμμάτων, έργων και πολιτικών, με σύγχρονες προσεγγίσεις για το ρόλο της καινοτομίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος στην περιφερει ακή ανάπτυξη, καθώς και μια πιο διεισδυτική ματιά στις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες του Ευρωπαϊκού Νότου. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Tο ΠMΣ απονέμει Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης (MΔE) στις «Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, απόφοιτοι Πολυτεχνικών και Οικονομικών Σχολών, Σχολών Κοινωνικών, Πολιτικών, Νομικών και Ανθρωπιστών Επιστημών, Σχολών Θετι κών Επιστημών και άλλων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για το ΜΔΕ ορίζεται σε (2) εξά μηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση εξήντα (60) μονάδων, οι οποίες κατανέμονται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα που χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το μάθημα επιλογής οι φοιτητές το επιλέγουν από ένα κατάλογο τριών (3) τουλάχιστον προσφερόμενων μαθημάτων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/ ορίζονται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩ ΤΙΚΟ (Υ) / ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Αστική και Περιφερειακή Οι κονομική (Urban and Regional Economics) Η Γεωγραφία της Ευρωπα ϊκής Ολοκλήρωσης: Οικο νομία, Κοινωνία και Θεσμοί (The Geography of European Integration: Economy, Society, Institutions) Σεμινάριο (Seminar) Μάθημα Επιλογής (Elective course) Ε 6 Μάθημα Επιλογής (Elective Ε 6 course) ΣΥΝΟΛΟ : 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Τοπική και Περιφερειακή Ανά πτυξη (Local and Regional Development) Ευρωπαϊκές Πολιτικές Αντα γωνιστικότητας και Συνοχής (European Competitiveness and Cohesion Policies) Εφαρμοσμένη Έρευνα (Applied Research) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Υ 12 Εργασία ΣΥΝΟΛΟ : 30 Κατάλογος μαθημάτων επιλογής 1. Μέθοδοι Χωρικής Οικονομικής Ανάλυσης (Methods of Spatial Economic Analysis) 2. Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη(Innovation and Regional Development) 3. Η Ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης(Southeast European Development) 4. Αξιολόγηση Επενδύσεων και Έργων (Project and Investment Appraisal) 5. Πολιτισμός, Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Culture, Environment and Development) Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΜΔΕ γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να γίνει τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης, όσο και η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ανέρχεται σε 25 άτομα ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερεια κής Ανάπτυξης ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, κα θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Μη χανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα Εργαστήρια του Τμήματος καθώς και οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το ΠΜΣ. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας ΠΜΣ Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α ), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας που αφο ρά στις λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθε τος εξοπλισμός (προμήθεια ανανέωση συντήρηση ΠΟΣΟ Ευρώ Μετακινήσεις Γενικά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, ερευ νητικά προγράμματα κτλ. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώ σουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί μενη νομοθεσία.

6 24476 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθ /B7 (3) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1670 τ. Β) Υ.Α. που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλι οθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπι στημίου με τίτλο «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες» Αναμόρφωση του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α, ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.α, ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ.Α / ) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» 6. Την Υπουργική Απόφαση Β7/7564/ (ΦΕΚ 1670/ ) που αφορά στην έγκριση του Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχει ονομίας και Βιβλιοθηκονομίας «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες». 7. Το απόσπασμα του πρακτικού της Γενικής Συνέ λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανε πιστημίου (συνεδρίαση 1/ ) 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 1/ ) 9. Το υπ αριθμ. 1947/ έγγραφο της ΑΔΙΠ απ το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β7/75764/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1670/ ) Υ.Α. που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονίας και Μουσειο λογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο : «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομίας και Νέες Τεχνο λογίες» ως ακολούθως : Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μου σειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργή σει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : «Δι αχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα σης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Σκοπός Αντικείμενο Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ερευνητική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση πτυχιούχων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και πτυχιούχων και διπλωματούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ει δίκευση στη θεωρία και στην πράξη, όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αρχειονο μίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των επιστημών της Αρχειονομίας, της Βιβλιοθηκονομίας, της Μουσειολογίας, και της Επιστήμης της Πληροφορίας, εστιάζοντας στις εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις υπηρεσίες Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων. Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την έρευνα, την επιστημονική μελέτη και τις πρακτικές εφαρμογές των αντίστοιχων πεδίων. Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. οργανώνεται και υλοποιείται με την αποκλειστική ευθύνη του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, και πραγματοποιείται στις εγκα ταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, καθώς και στους χώρους συνεργαζόμενων φορέων. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Δια χείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες με τις εξής κατευθύνσεις : 1. Αρχειονομία 2. Βιβλιοθηκονομία

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μουσειολογία 4. Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας ή άλλων Tμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικει μένων. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική ή και η Αγγλική. 2. Τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει οι φοιτητής του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε δέκα τα οποία κατα νέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: πέντε μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο (τα τρία υποχρεωτικά, τα δύο από προ σφερόμενα μαθήματα επιλογής), και πέντε μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο (τα τρία υποχρεωτικά, τα δύο από προσφερόμενα μαθήματα επιλογής). Σε όλες τις ειδικεύσεις προβλέπεται η υποχρεωτική εκπόνηση Με ταπτυχιακής Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο. 3. Η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Μετα πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως ακολούθως: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Επιστήμη των αρχείων: ιστορία, εξέλιξη, προο πτικές 6 Διαχείριση αρχειακών πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον 6 Δίκαιο και δεοντολογία της πληροφορίας 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Εφαρμογές συνταγματικού και διοικητικού δικαίου 6 Κρατικές αρχειακές υπηρεσίες στην Ευρώπη 6 Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημο νικής εργασίας 6 Αρχεία κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς 6 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Ειδική Αρχειονομία: Διαχείριση Σύγχρονων αρχεί ων Αρχεία σε ηλεκτρονικό υπόστρωμα εγγραφής 6 Αρχεία ιδιωτών 6 Αρχειακά Μεταδεδομένα 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Οργανισμοί μνήμης και κοινωνικά δίκτυα 6 Ειδικά ζητήματα διαχείρισης παλαιού και σπάνιου υλικού 6 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς: ιστορικές και συγκριτικές προσεγγίσεις 6 Συστήματα Πρόσβασης και διαχείρισης Τεκμηρίων Οργανισμών Υγείας 6 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς 6 Δίκαιο και δεοντολογία της πληροφορίας 6 Πληροφοριακά συστήματα πολιτισμικών φορέων 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημο νικής εργασίας 6 Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Φορέων 6 Αναζήτηση της πληροφορίας και νοοτροπία του χρήστη 6 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Πολιτική και εκδοτική του βιβλίου 6 Μεταδεδομένα Πολιτισμικής Κληρονομιάς 6 Συστήματα μάθησης στην αξιολόγηση υπηρεσιών βιβλιοθηκών 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Οργανισμοί μνήμης και κοινωνικά δίκτυα 6 Ειδικά ζητήματα διαχείρισης παλαιού και σπάνιου υλικού 6 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 6 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία και θεωρία μουσείων μουσειολογία 6 Επιστήμες των μουσείων: συντήρηση, επιμέλεια, τεκμηρίωση, διαχείριση συλλογών 6 Μνημεία και μουσεία: σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημο νικής εργασίας 6 Δίκαιο και δεοντολογία της πληροφορίας 6 Πληροφοριακά συστήματα πολιτισμικών οργανι σμών 6

8 24478 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β ΕΞΑΜΗΝΟ Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Φορέων 6 Μουσειοπαιδαγωγική 6 Μουσείο, ψηφιακές εφαρμογές και εικονική πραγ ματικότητα 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς συγκριτική μουσειολογία 6 Οργανισμοί μνήμης και κοινωνικά δίκτυα 6 Μεταδεδομένα Πολιτισμικής Κληρονομιάς 6 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Διαχείριση Πολιτισμικών Τεκμηρίων 6 Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών 6 Δίκαιο και Δεοντολογία της Πληροφορίας 6 Αναζήτηση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Γλωσσική Τεχνολογία 6 Ψηφιοποίηση Πολιτισμικών Τεκμηρίων και Ηλε κτρονική Δημοσίευση 6 Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Φορέων 6 Διατήρηση Ψηφιακών Τεκμηρίων 6 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταδεδομένα Πολιτισμικής Κληρονομιάς 6 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 6 Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Συστημάτων 6 Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ) Αυτόματη Εξαγωγή Μεταδεδομένων 6 Ολοκλήρωση δεδομένων, μεταδεδομένων και υπηρεσιών 6 Εικονικά Μουσεία 6 Οργανισμοί Μνήμης και Κοινωνικά Δίκτυα 6 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (32) άτομα κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλ λες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μου σειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα διαθέσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό, τα εργαστήρια, τις βιβλιοθήκες και τις αίθουσες για την πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ. Επι πλέον, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος θα απαιτηθεί η αγορά εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο συνίσταται σε εξοπλισμό εργαστηρίων (υλικό και λογισμι κό), βιβλία και μελέτες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρα γράφου 11A του άρθρου 80 του νόμου 4009 του 2011 (ΦΕΚ 195 Α ). Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ, και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε ευρώ Δαπάνες μετακινήσεων 2000 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1500 Αναλώσιμα 1500 Προμήθεια ή συντήρηση εξοπλισμού 2000 Άλλες δαπάνες 500 Σύνολο 7500 Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας θα καλυ φθεί από τον προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου και το υπόλοιπο ποσό από άλλες πηγές όπως επιχορη γήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α. Όσα θέματα δεν προβλέπονται με την παρούσα από φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχια κών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 1 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 838 14 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1686 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση δικαι ώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 346 11 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα πανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα