Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ"

Transcript

1 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣΧΕΔΙΟΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βαθμίδα:3 Τάξη:Α Γυμνασίου ΘεματικήΕνότητα:Ρυθμός,ΉχοςκαιΧρώματα Μάθημα:ΔιάλογοιστηνΉπειροτουΡυθμού(1 ο ΜάθημαβιβλίουΟΕΒΔ) Περίοδοι:2περίοδοι Καθηγήτρια:ΕύαΑδάμου,ΓυμνάσιοΑγλαντζιάς Ημερομηνία: Σκοπός Πρόκειταιγιατοπρώτομάθηματηςσχολικήςχρονιάςκαιλειτουργείκυρίωςωςμάθημαδιαγνωστικής αξιολόγησηςκαικαλλιέργειαςμουσικώνδεξιοτήτων. Μετοτέλοςτουμαθήματοςαναμένεταιότιοιμαθητέςθααποκτήσουντιςγνώσεις,θααναπτύξουντις δεξιότητεςκαιθακαλλιεργήσουντιςστάσειςπουπεριγράφονταιπιοκάτω. Γνώσεις Σταθερόςπαλμός(ΣΠ) Μέτρο4/4 Ρυθμικάσχήματα βιωματικά Μελωδικάσχήματασε5τονική μετοαυτί Μορφή:Ηχώ(ΑΑ) Οστινάτο βιωματικά ΑφρικάνικηΜουσική:παραδοσιακάόργανα(djembe,agogo,cowbell,shakers μαράκες,ντέφια, ξυλόφωνα,κ.ά.) Δεξιότητες Εκτέλεση:ΣΠ,μέτρο4/4,ηχώ,οστινάτο, Ακρόαση:όλαταπιοπάνω,αφρικάνικαόργανα Αυτοσχεδιασμός:ρυθμικάκαιμελωδικάσχήματασεμέτρο4/4 Στάσεις Διαπολιτισμικήμουσικήεκπαίδευση Αξιολόγηση ΔείκτεςΕπιτυχίαςΝΑΠΜουσικής 1. Νατραγουδούνκαιναεκτελούνσυγχρονισμένα,ακολουθώνταςτιςοδηγίεςενόςμαέστρου,έχοντας επίγνωσητουρόλουτουςμέσαστομουσικόσύνολο(δείκτηςεπιτυχίαςαρ.7,σελ.20). 2. Νααποδίδουνσυγκεκριμένεςμουσικέςέννοιεςσεμιαακρόασημέσωκίνησης/χορογραφίας (ΔείκτηςΕπιτυχίαςαρ.3,σελ.19). 3.Νααυτοσχεδιάζουνρυθμικάκαιμελωδικάοστινάτι,μεόργανα,ηχογόνααντικείμενα, τηφωνήκαιτοσώμα(bodypercussion)(δείκτηςεπιτυχίαςαρ.2,σελ.21). ΕύαΑδάμου 1/6

2 Στόχοι Οιμαθητέςθαεπιτύχουνταπιοπάνω,μετονα: εκτελέσουνρυθμικάκαιμελωδικάσχήματασεμέτρο4/4ωςηχώκαιοστινάτομέσααπό δραστηριότητες ερμηνεύσουνκαιναχορέψουντοτραγούδι«chechekule»γιαναβιώσουντηνηχώ αυτοσχεδιάσουνρυθμικάκαιμελωδικάσχήματασεμέτρο4/4 εντοπίσουνταστοιχείααυτάσεχάρτηακρόασης ΠροαπαιτούμενεςΓνώσειςκαιΔεξιότητες Καμία Μέσα Υλικά Ρυθμικάόργανατάξης,djembe,agogo,cowbell,shakers,κ.ά. Ξυλόφωνα Ακρόαση«Kikamba» ΦυλλάδιοΑκρόασης«ΑκούωκαιΕντοπίζω» ΦυλλάδιοΔιαγνωστικήςΑξιολόγησηςγιατηνκαθηγήτρια ΕύαΑδάμου 2/6

3 ΠορείαΔιδασκαλίας ΟργάνωσηΤάξης:οιμαθητέςσεκύκλο ΜέθοδοςΔιδασκαλίας:ΆτυπεςδιαδικασίεςΜάθησης 1. «ΞύπνημαΣώματος» Ασκήσειςχαλάρωσηςκαιζεστάματος. Βλ.Άσκησησελ.17,ΒιβλίοΕκπαιδευτικού. 2. «Κεφάλι Ώμοι Γόνατα Δάκτυλα» ΣΠσεμέτρο4/4,αντίστροφημέτρησηαπό Επανάληψημεcrescendo. 3. «Δώσετονήχο» ΣΠ Σσςςςςς Πόδι Πήδημα Συνδυασμός 4. «Γίνεοκαθρέφτηςμου» ΟκαθηγητήςεκτελείμεπαλαμάκιαΣΠκαιοιμαθητέςταεκτελούναμέσως«ωςκαθρέφτης».Αυτόγίνεται μεσπ,παύσεις,accelerando,ritartando. Οκαθηγητήςαναθέτειαυτότορόλοκαισεμαθητές. 5. «ΕίμαιηΗχώ» ΣυνεχέςκτύπηματουΣΠστοcowbell. Ηχώ:ξεκινώνταςαπότονΣΠ,στησυνέχειαδίνονταιδιάφοραρυθμικάσχήματα(ωςbodypercussion)και μελωδικάσχήματα(μετηφωνή). Τέλος,γίνεταισυνδυασμόςτωνδύο. 6. «ChecheKule»,BιβλίοΜαθητήσελ.10(Ηχώ) Επεξήγησηστίχωνκαιεθιμοτυπικούτουτραγουδιού. Διδασκαλίατραγουδιού. Χορογραφία(εμπέδωσηρόλων,Α:αρχηγός Α:όλοι,=Ηχώ). 7. «ΕκτελώέναΟστινάτο» ΕκτελείταισυνεχώςοΣΠστοcowbell. Οιμαθητέςχωρίζονταισεγκρουπςμέσαστονκύκλοκαι,χωρίςναχαλάσειοκύκλος,τούςδίνεται διαφορετικόοστινάτοδιάρκειαςενόςμέτρουτων4/4. Γίνονταισυνδυασμοί:μπαίνουνκάποιοι σταματούνκάποιοι όλοιμαζί μόνοσπ κ.ά. Εμπεδώνεταιτο γιαεπιστροφήστονΣΠκαιστοσταμάτημα. 8. «ΑυτοσχεδιάζωστοΣώμαμουέναΟστινάτο» Δίνεταιχρόνοςστουςμαθητέςναπειραματιστούννααυτοσχεδιάσουνεξατομικευμέναστοσώματους έναοστινάτοενόςμέτρουσε4/4. ΞεκινάοΣΠκαιστησυνέχειαηκαθηγήτριαεισάγειένα ένατονκάθεμαθητή. Στοτέλος,όλοιμαζί,εκτελούνοκαθέναςτοδικότου. ΕύαΑδάμου 3/6

4 ΕύαΑδάμου 4/6 9. «ΑυτοσχεδιάζωσταΡυθμικάκαιΜελωδικάΌργαναέναΟστινάτο» Εκτέλεσητωνπιοπάνωσχημάτωνπάνωσερυθμικάόργανα(π.χ.djembe,ντέφια,μαράκες,bongos, cabasa,κ.ά.). Εκτέλεσητωνπιοπάνωσχημάτωνσεξυλόφωνα(χρήσηλαελάσσονας5τονικής).Ταξυλόφωναδίνονται «προετοιμασμένα». Εκτελούνταιταρυθμικάκαιμελωδικάσχήματαμαζί. 10. «ΔίνωΜορφήστηνΜουσικήμου» Μορφή:όλοι μόνοdjembe όλοι αυτοσχεδιασμόταξυλόφωνα όλοι μικράκρουστά ΣΠ όλοι μόνομελωδικά όλοι. 11. «Ακούωκαιεντοπίζω» ΔίνεταιοΧάρτηςΑκρόασηςπουστηρίζεταιστοτραγούδι Kikamba. Βλ.ΤετράδιοΕργασιών,Άσκ.1,σελ Αξιολόγηση Μετάτοτέλοςτουμαθήματος,ηκαθηγήτριασυμπληρώνειτοΈντυποΔιαγνωστικήςΑξιολόγησηςπου αφοράτονκάθεμαθητή. Πηγές ΒιβλίοΜουσικήςΑ ΓυμνασίουΟΕΒΔ ΜusicalFutures:http://www.musicalfutures.org.uk/resource/27516

5 ΑκούωκαιΕντοπίζω... Ακούστετοτραγούδι«Kikamba»καισυμπληρώστετονπιοκάτωπίνακα: α. Πώςξεκινάτοτραγούδι,σόλοήομαδικά; β. Πώςσυνεχίζεταιτοτραγούδι,σόλοήομαδικά; γ. Ταδύοπιοπάνωμέρηείναιίδιαήδιαφορετικά; δ. Σύμφωναμετηνπιοπάνωαπάντησήσου, κύκλωσετοσωστό: ΑΑ ΑΒ ε. Δικαιολόγησετηνπιοπάνωαπάντησήσου. στ. Θαέδινεςτονχαρακτηρισμό«ηχώ». ζ. Ναι/ΌχικαιΓιατί; Ποιοείναιτομέτροτουτραγουδιού; ΧτυπήστετοΣΠκαιβρεςτοντονισμόγιανα υπολογίσειςτοπρώτοχτύπηματουμέτρου. η. Ποιορυθμικόόργανοσυνοδεύειτοτραγούδι; θ. Τοσυγκεκριμένορυθμικόόργανοεκτελεί συνεχώςτοίδιοήδιαφορετικόρυθμικόσχήμα; Αυτόστημουσικήονομάζεται... ι. Απόποιαήπειροπροέρχεταιτοτραγούδι; κ. (i)ονόμασεταόργανα(ii)γράψεαντίστοιχαμουσικάόργαναπουήδηγνωρίζεις (i)... (ii)... ΕύαΑδάμου 5/6

6 Σχολείο... ΣχολικήΧρονιά Τμήμα...Ημ/νία...Καθηγήτρια... ΔιαγνωστικήΑξιολόγηση # Ονοματεπώνυμο Μαθητή/Μαθήτριας; Κρατά ΣΠ; Έχεισωστό τόνοστη φωνήτου; Εκτελεί σωστάτα ρυθμικά και μελωδικά σχήματα; Εντοπίζει ακουστικά τα στοιχεία πουτου ζητούνται; Δημιουργεί δικάτου ρυθμικάκαι μελωδικά σχήματα; Έχει ακουστική μνήμη; Ακολουθεί τιςοδηγίες του μαέστρου; Άλλα ΕύαΑδάμου 6/6

ΜΟΥΣΙΚΗ. Δείκτες επάρκειας

ΜΟΥΣΙΚΗ. Δείκτες επάρκειας ΒΑΘΜΙΔΑ 1 (A - Β Δημοτικού) ΑΚΡΟΑΣΗ Δείκτες επιτυχίας Οι μαθητές/ μαθήτριες: 1. Να αναπτύξουν την ακουστική τους μνήμη και τη μουσική σκέψη (audiatin). Δείκτες επάρκειας ΜΟΥΣΙΚΗ Δυνατά και ασθενή μέρη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής Παράρτηµα

Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής Παράρτηµα Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής Παράρτηµα Μουσική Τεχνολογία και Τ.Π.Ε. Κατηγοριοποίηση των Νέων Τεχνολογιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα της Μουσικής Η τεχνολογία γενικά και κατ επέκταση η µουσική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός. 1.2 Στόχοι

1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός. 1.2 Στόχοι 1 1. Εισαγωγή 2 Η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε κουλτούρας και εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες της καθημερινότητας. Ως μια μοναδική μορφή μη λεκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία Τάξη: Β Γυµνασίου Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Σκοπός Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Στη Μουσική Αγωγή δίνεται έμφαση σε ένα ανθρωπιστικό και κοινωνικό-οικοδομιστικό πρότυπο μάθησης, όπου αξιοποιούνται τα ενδιαφέροντα, οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΗΧΟΣ+ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Όνομα συγγραφέα: Γεωργία Κυριακίδου Νεοφύτου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά (1 περίοδος) ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

«Μουσικές» ΤΠΕ. Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας

«Μουσικές» ΤΠΕ. Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας «Μουσικές» ΤΠΕ Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Περιγραφή και Πρόσθετη αξία των ΤΠΕ Φάση Α - Προετοιμασία Φάση Β - Εφαρμογή Φάση Γ - Αναστοχασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: «Πιο γρήγορα, Πιο ψηλά, Πιο δυνατά»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: «Πιο γρήγορα, Πιο ψηλά, Πιο δυνατά» 1 ΜΟΥΣΙΚΗ Δ.Ε. ΘΕMATIKH ΠΕΡΙΟΧΗ 8 «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» (Προαγωγή της σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας μέσα από τη Μουσική) Θεματικός εστιασμός ενότητας: Γνωρίζω το σώμα μου και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008. Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008. Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008 Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές Ενότητα: Ιµπρεσιονισµός Claude Debussy: Πρελούδιο για Πιάνο αρ. 2 «Voiles»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Από το μέρος στο όλον. Από το κύτταρο στον οργανισμό

Από το μέρος στο όλον. Από το κύτταρο στον οργανισμό Από το κύτταρο στον οργανισμό Βιολογία Γλώσσα Αγγλικά Φυσική Αγωγή Κοιν. Πολιτ. Αγωγή Η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα ως συνδυασμού Γνώσεων-Δεξιοτήτων-Στάσεων Άτομο Οικογένεια Κοινωνικές ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με προβλήματα λόγου

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής

2.1 Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής Φυσική Αγωγή 1. Εισαγωγή Η Φυσική Αγωγή συμβάλλει στη δημιουργία αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα αγαπήσουν την άσκηση και θα την κάνουν καθημερινό τρόπο ζωής. Η βασική επιδίωξη του μαθήματος εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2011 2.1.3. και 3.1.3. Πρόγραμμα Σπουδών για τη Μουσική Παιδεία [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Αγωγής για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μουσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μουσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΟΡΙΣΜΟΣ Το θεατρικό παιχνίδι εντάσσεται στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής και αποτελεί δυναμικό μέσο για την ενεργοποίηση του ατόμου, την απελευθέρωση της φαντασίας του, την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση μουσικών οργάνων. Χρήση μουσικών οργάνων. Χρήση μουσικών οργάνων. Χαρακτηριστικά μια κλίμακας Ηχητικές αποστάσεις που απέχουν οι νότες

Χρήση μουσικών οργάνων. Χρήση μουσικών οργάνων. Χρήση μουσικών οργάνων. Χαρακτηριστικά μια κλίμακας Ηχητικές αποστάσεις που απέχουν οι νότες Χρήση μουσικών οργάνων Τα όργανα (τυμπανάκια, μαράκες, κουδουνάκια, τριγωνάκια, ντέφια, ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα κλπ) χρησιμοποιούνται, στις δραματοποιήσεις των τραγουδιών είτε συνοδεύοντας το ρυθμό, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στα ολοήμερα σχολεία

Μουσική Αγωγή στα ολοήμερα σχολεία Μουσική Αγωγή στα ολοήμερα σχολεία Πλαίσιο λειτουργίας, ιδέες και δραστηριότητες Δώρα Θεοδώρου Κωνσταντίνου Επιθεωρήτρια Μουσικής Φεβράρης 2014 Ας γνωριστούμε Παιχνίδια γνωριμίας «Χορεύοντας φιλεύουμε»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Πώς μπορούμε να προστατευθούμε; www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Μέτρα Προστασίας πριν το σεισμό κατά τη διάρκεια μετά το σεισμό Πριν το σεισμό Μαθαίνουμε για το σεισμό και τα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ KAI ΘPHΣKEYMATΩN ΠAIΔAΓΩΓIKO INΣTITOYTO OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣEΩΣ ΔIΔAKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA ISBN 978-960-06-2229-4

Μουσική YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ KAI ΘPHΣKEYMATΩN ΠAIΔAΓΩΓIKO INΣTITOYTO OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣEΩΣ ΔIΔAKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA ISBN 978-960-06-2229-4 YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ KAI ΘPHΣKEYMATΩN ΠAIΔAΓΩΓIKO INΣTITOYTO Μουσική B ΓYMNAΣIOY ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ISBN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ ---------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΧΕ Το γήπεδο της χειροσφαίρισης είναι ορθογώνιο με 40μ. μήκος και 20μ. πλάτος Κάθε ομάδα αποτελείται από 14 αθλητές. Επτά (6+1Τερματοφύλακας)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου Γενικός σκοπός Σκοπός του νηπιαγωγείου μας είναι η ολόπλευρη, διαπλεκόμενη και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών (ψυχοκινητική, κοινωνικοσυναισθηματική και νοητική ανάπτυξη)

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Βιβλίο Εκπαιδευτικού

Μουσική Βιβλίο Εκπαιδευτικού ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 1 Μουσική Βιβλίο Εκπαιδευτικού Β Γυμνασίου 2 ΜΟΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μαρία Δημητρακοπούλου Μαγδαληνή

Διαβάστε περισσότερα