ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ"

Transcript

1 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΔΣΟ 0 (Σεύτος 7 ο από 09/09/0 έως /09/0) -0 ) Arii ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 επτεμβρίοσ 0 Ζ καηασώπηζη ηων νομοθεηημάηων γίνεηαι με βάζη ηην ημεπομηνία κςκλοθοπίαρ ηοςρ από ηο Δ.Σ. η οποία δεν ζςμπίπηει απαπαίηηηα μα ηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηοςρ Δπεξεπγαζία κειμένων: Βοσλή Κατερίνα Σελίδα

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η. NOMOI ΗI. ΠΡΟΔΓΡΗΘΑ ΓΗΑΣΑΓΚΑΣΑ ΗΗI.ΑΠΟΦΑΔΗ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ ΗV. ΤΠΟΤΡΓΗΘΔ ΑΠΟΦΑΔΗ Α. Τποςπγού ή Τθςποςπγού Γιοικηηικήρ Κεηαππύθμιζηρ & Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ B. Θοινέρ Τποςπγικέρ Αποθάζειρ με ζύμππαξη ηος Τποςπγού ή Τθςποςπγού Γιοικηηικήρ Κεηαππύθμιζηρ και Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ V. ΑΠΟΦΑΔΗ ΠΟΤ ΔΘΓΗΓΟΛΣΑΗ ΑΠΟ ΑΙΙΑ ΟΡΓΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Θανονιζμόρ Βοςλήρ. Θαηάπγηζη κενών οπγανικών θέζεων καη εθαπμογή ηων άπθπων και ηος Λ. 0/0. Ηδιωηικοποιήζειρ - Σαμείο Αξιοποίηζηρ Ηδιωηικήρ Πεπιοςζίαρ ηος Γημοζίος Α.Δ.. Οπγανιζμοί Τπηπεζιών ύζηαζη και Θανονιζμοί Δζωηεπικήρ λειηοςπγίαρ Λομικών Πποζώπων. ςγσωνεύζειρ Θαηαπγήζειρ Ιύζειρ Δκκαθαπίζειρ Λομικών Πποζώπων 6. Τπεπωπιακή απαζσόληζη μόνιμος και πποζωπικού ιδιωηικού δικαίος αοπίζηος σπόνος 7. Αποθάζειρ Δπιηποπήρ Ανηαγωνιζμού - Δθνικήρ Δπιηποπήρ Σηλεπικοινωνιών και Σασςδπομείων 8. Δηήζιερ Δκθέζειρ Γιοικηηικών Ανεξάπηηηων Απσών 9. Θέζη ζε διαθεζιμόηηηα βάζει ηηρ παπ. Ε ηος άπθπος ππώηος ηος Λ.09/0 0. Θςπώζειρ ςμμοπθώζειρ Δναπμονίζειρ Δνζωμαηώζειρ Δγκπίζειρ - Πποζαπμογέρ Α. Δνηόρ Δ.Δ. Β. Δκηόρ Δ.Δ.. Γιεθνείρ ςμβάζειρ Δπεξεπγαζία κειμένων: Βοσλή Κατερίνα Σελίδα

3 Ι. NOMOI A/A ΣΟΙΦΕΙΑ ΝΟΜΟΤ ΣΙΣΛΟ pdf (Ctli+κλικ) Ν. 8/0 ΥΕΚ A 8 / Ν. 8/0 ΥΕΚ A 86 /.09.0 ΙI. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΙII. ΑΠΟΥΑΕΙ ΠΡΨΘΤΠΟΤΡΓΟΤ «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις». «Κύρωση της ύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις». ΙV. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ Α. Τπουργού ή Τφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Αρ. ΔΙΔΚ/Υ.8//οικ. ΥΕΚ B 7 / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Aρ. ΔΙΠΠ/Υ.ΕΠ./6/ OIK.0 ΥΕΚ B 6 / ΑΠΟΥΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ της ης επτεμβρίου 0 ΥΕΚ A 87 /.09.0 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Αρ. /0 ΥΕΚ B 7 / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Αρ. ΔΙΠΠ/Υ.ΕΠ./7/ οικ. ΥΕΚ B 7 /.09.0 «υγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής για το έργο «Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στο Τπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 0». «Κατανομή προσωπικού στο Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους 0». «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά υστήματα Α.Ε.». Ημερομηνία επανακυκλοφορίας :.09.0 «Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων του Τπουργείου Τγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του άρθρου 90 ν. 7/0». «Κατανομή προσωπικού στο Τπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το έτος 0». B. Κοινές Τπουργικές Αποφάσεις με σύμπραξη του Τπουργού ή Τφυπουργού Διοικητικής Δεν περιλαμβάνονται οι Νόμοι που αφορούν στην κύρωση διακρατικών συμφωνιών, συμβάσεων και πρωτοκόλλων συνεργασίας (εκτός αυτών που αναφέρονται στον Σομέα της Δημόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Οργάνωσης). - Όλες οι καταχωρίσεις των νομοθετημάτων γίνονται κατ αύξοντα αριθμό ΥΕΚ. Περιέχονται και Π.Δ. που περιλαμβάνουν προσαρμογές εναρμονίσεις - συμμορφώσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου. Περιέχονται και Π.Δ. που περιλαμβάνουν προσαρμογές εναρμονίσεις - συμμορφώσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου. Δεν περιλαμβάνονται στις καταχωρούμενες αποφάσεις του Τπουργού ή Τφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (απλές ή κοινές) εκείνες που αφορούν σε: Τπηρεσιακές μεταβολές Δ.Τ., συγκρότηση σύνθεση αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων, εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (αναθέσεις έργων με μίσθωση) ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πολιτογραφήσεις ομογενών αλλοδαπών, εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων και καθιέρωση έγκριση υπερωριακής εργασίας (πλην της καταβαλλόμενης σε εργαζομένους στο Τπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Δπεξεπγαζία κειμένων: Βοσλή Κατερίνα Σελίδα

4 Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΨΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΨΝ Αρ. 0898/6 ΥΕΚ B 6 / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Αρ. /0 ΥΕΚ B 7 / ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Αρ. ΔΙΑΔΠ/Υ.Α../7 ΥΕΚ B /.09.0 IV. ΑΠΟΥΑΕΙ ΠΟΤ ΕΚΔΙΔΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών του Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». «Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων του Τπουργείου Τγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του άρθρου 90 ν. 7/0». «Τποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 6 ΑΠΟΥΑΗ ΤΥΤΠΟΤΡΓΟΤ ΤΠΟΔΟΜΨΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΨΝ Αρ. 7/06/.8.0 ΥΕΚ B 00 / ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ Αρ. 67 / ΥΕΚ B / ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΨΝ Αρ. 909/07/.8.0 ΥΕΚ B / ΑΠΟΥΑΗ ΤΥΤΠΟΤΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ Αρ. Ζ ΟΙΚ./ ΥΕΚ B 7 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ Αρ. Υ.0/0/68/.6 ΥΕΚ B 7 / ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ KAI ΠΡΟΝΟΙΑ Αρ. Υ.00/οικ.7/ /.9.0 ΥΕΚ B 7 / «Σροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΣΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΣΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΣΕΟ Βαρέων Οχημάτων». Ημερομηνία επανακυκλοφορίας : «Έγκριση των επικαιροποιημένων επιχειρησιακών σχεδίων των εταιρειών Οργανισμός Αστικών υγκοινωνιών (Ο.Α..Α. Α.Ε.), Οδικές υγκοινωνίες (Ο.Τ. Α.Ε.) και ταθερές υγκοινωνίες (ΣΑ.Τ. Α.Ε.) ετών 0 06». «Σροποποίηση της υπ' αριθμ. 07/0 (Β 8) κοινής απόφασης των Τπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στις Περιφερειακές Ενότητες και καθορισμός των καθηκόντων τους» όπως ισχύει». «υγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου παρ. του Ν. 9/99 στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή». «Εκπαίδευση των Αξιωματικών του ώματος τρατολογικού τρατιωτικών Νομικών υμβούλων σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αναγνωρισμένων ΑΕΙ καθώς και σε ειδικά σχολεία του εσωτερικού και εξωτερικού». «υγκρότηση Κοινού Σριμελούς Ειδικού Τπηρεσιακού υμβουλίου ΙΚΑ ETAM, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΣΕΑ κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 7/0». Περιλαμβάνονται αποφάσεις: του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, Π.Τ., Κ.Τ.Α. (στις οποίες δεν συμμετέχει ο Τπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), άλλων Τπουργών, αποφάσεις Α..Ε.Π, Ελεγκτικού υνεδρίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Εθνικών Επιτροπών, Γενικών Γραμματέων, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και ωμάτων Ασφαλείας. Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται κατ αύξοντα αριθμό ΥΕΚ. Δπεξεπγαζία κειμένων: Βοσλή Κατερίνα Σελίδα

5 ΑΠΟΥΑΗ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΨΝ ΤΠΟΤΡΓΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ Αρ. Υ.8/9/89/. /.7.0 ΥΕΚ B / ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΨΝ Αρ. 706/06606 /.9.0 ΥΕΚ B 6 / ΑΠΟΥΑΗ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΨΝ Αρ. 6/060/.9.0 ΥΕΚ B 0 / ΑΠΟΥΑΗ ΤΥΤΠΟΤΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ Αρ. Υ/οικ.06/ 87 /.9.0 ΥΕΚ B 9 /.09.0 ΑΠΟΥΑΗ ΤΥΤΠΟΤΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ Αρ. Β 09/.9.0 ΥΕΚ B /.09.0 ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ Αρ. Δ6Α 7 ΕΞ 0 / ΥΕΚ B 7 /.09.0 ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ Αρ. Δ6Α 7 ΕΞ 0 / ΥΕΚ B 7 /.09.0 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ Αρ. Υ.908/06/Η /.9.0 ΥΕΚ B 7 /.09.0 ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Αρ../0/0/ ΥΕΚ B 76 /.09.0 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Αρ..9/οικ.6.686/.9.0 ΥΕΚ B 8 / ΑΠΟΥΑΗ ΣΟΤ ΑΡΦΗΓΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ Αρ. Υ. 00//9870/. 706/ ΥΕΚ B 68 /.09.0 «Προσαύξηση κατά Ποσοστό Σριάντα επί της Εκατό (0%) της Προβλεπόμενης Αποζημίωσης Εξωτερικού των τρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν Διατεθεί για Τπηρεσία στα Πλαίσια της Επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) «EUTM MALI» στο Μάλι». «ύσταση του Σριμελούς Ειδικού Τπηρεσιακού υμβουλίου του Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων και του Κοινού Σριμελούς Ειδικού Τπηρεσιακού υμβουλίου για όλα τα εποπτευόμενα από το Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου». «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Σμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Αναπληρωτή Τπουργού». «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Τφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Σμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Τπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». «υγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου παρ. του Ν. 9/99 στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Τπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». «Σροποποίηση και συμπλήρωση των υπ αριθμ. Δ6Α 08 ΕΞ 0/0.9.0 (ΥΕΚ Β ), Δ6Α 678 ΕΞ 0/9.0.0 (ΥΕΚ Β 88) και Δ6Α 680 ΕΞ 0/9.0.0 (ΥΕΚ Β 88) αποφάσεων του Τπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Τ., ως προς την συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Υορολογουμένων». «Σροποποίηση της υπ αριθμ. Δ6Α 660ΕΞ0/8.8.0 (ΥΕΚ Β 0) απόφασής μας, περί ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Τπηρεσιών (Δ.Ο.Τ.)». «ύσταση συγκρότηση Σριμελούς Ειδικού Τπηρεσιακού υμβουλίου στην Κεντρική Τπηρεσία του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». «ύσταση και υγκρότηση Σριμελούς Ειδικού Τπηρεσιακού υμβουλίου Τπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και εποπτευομένων ΝΠΔΔ». «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στην «Ειδική Τπηρεσία Σομέα Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Α/ΓΕΕΘΑ στον Τπαρχηγό, Επιτελάρχη και Δντες Κλάδων Δνσεων ΓΕΕΘΑ». Δπεξεπγαζία κειμένων: Βοσλή Κατερίνα Σελίδα

6 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α, Κανονισμός Βουλής ΑΠΟΥΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΨΝ Αρ. 88 ΥΕΚ B 99 / «Σροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κανονισμού Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού ταθμού της Βουλής των Ελλήνων».. Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή των άρθρων και του Ν.0/ Αρ. 77 ΥΕΚ B 0 / ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Αρ. 77 ΥΕΚ B 0 / ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Αρ. 0 ΥΕΚ B 0 / ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Αρ. 78 ΥΕΚ B 0 / Αρ. 7 ΥΕΚ B / ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Αρ. 7 ΥΕΚ B / ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Αρ. 7 ΥΕΚ B / ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Αρ. 76 ΥΕΚ B / στο Δήμο Υυλής Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. 0/0, όπως ισχύει». στον Ειδικό Διαβαθμικό ύνδεσμο Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. 0/0, όπως ισχύει». στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. 0/0, όπως ισχύει». στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Παιδικών και Βρεφονηπιακών ταθμών Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. 0/0, όπως ισχύει». στο Δήμο Σεμπών Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. 0/0, όπως ισχύει». στο ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί ταθμοί Π. Υαλήρου Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. 0/0, όπως ισχύει». στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) Δήμου Υιλοθέης Χυχικού Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. 0/0, όπως ισχύει». στο Δήμο αλαμίνας Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του ν. 0/0, όπως ισχύει». Δπεξεπγαζία κειμένων: Βοσλή Κατερίνα Σελίδα 6

7 9 0 ΑΠΟΥΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ Ε.Α.Κ. ΦΑΝΙΨΝ Αρ. 86 ΥΕΚ B / ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Αρ. 78 ΥΕΚ B 8 /.09.0 ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Αρ. 79 ΥΕΚ B 8 /.09.0 ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Αρ. 70 ΥΕΚ B 8 /.09.0 ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Αρ. 7 ΥΕΚ B 8 /.09.0 ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Αρ. 7 ΥΕΚ B 8 /.09.0 «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα ΝΠΔΔ Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Φανίων, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν 0/0». στο Δήμο Κιλελέρ Νομού Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. 0/0, όπως ισχύει». στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία Αθλητισμός Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. 0/0, όπως ισχύει». στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλμυρού Νoμού Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. 0/0, όπως ισχύει». «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και διά Βίου Μάθησης «Ο ΔΑΥΝΗΥΟΡΟ ΑΠΟΛΛΨΝ» Δήμου Ερέτριας Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. 0/0, όπως ισχύει». στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. 0/0, όπως ισχύει».. Ιδιωτικοποιήσεις - Σαμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.. Οργανισμοί Τπηρεσιών ύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας Νομικών Προσώπων ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Αρ. 990 ΥΕΚ B 98 / ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Αρ. 00 ΥΕΚ B 0 / ΑΠΟΥΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΕΚ B 6 / ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΙΓΑΙΟΤ Αρ. /900 ΥΕΚ B / «Έγκριση του Ο.Ε.Τ. του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμανουήλ Παππά». «Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κορδελιού Ευόσμου». «Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΕΓΗ» και κύρωση του Οργανισμού αυτού». «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας Δήμου Αμοργού». Δπεξεπγαζία κειμένων: Βοσλή Κατερίνα Σελίδα 7

8 6 7 8 ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Αρ. ΥΕΚ B /.09.0 ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΑΙΓΑΙΟΤ Αρ. 078/7 ΥΕΚ B 6 /.09.0 ΑΠΟΥΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΕΚ B 7 /.09.0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Αρ. 66 ΥΕΚ B 8 /.09.0 «Σροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας (Ο.Ε.Τ.) του Δήμου Δοξάτου Νομού Δράμας». «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας Δήμου Μήλου».. υγχωνεύσεις Καταργήσεις Λύσεις Νομικών Προσώπων «Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΦΨΡΙΟΤ» και κύρωση του οργανισμού αυτού». «Σροποποίηση της υπ αριθ. 77/6.0.0 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, αναφορικά με την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας του Δήμου Δέλτα Νομού Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Κ. /Β /.0.0)». 6. Τπερωριακή απασχόληση μόνιμου και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΤΥΤΠΟΤΡΓΟΤ ΤΓΕΙΑ Αρ. Τ0Ρ/Γ. Π.0/ ΥΕΚ B 98 / ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΤΥΤΠΟΤΡΓΟΤ ΤΓΕΙΑ Αρ. Τ0β/Γ. Π.60 ΥΕΚ B 99 / ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΙΓΑΙΟΤ Αρ. 970/79 ΥΕΚ B 99 / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Αρ. 7 ΥΕΚ B 99 / ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Αρ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΜΕΕΠ/ΣΔΑΜ/Υ/06/79 /7/980 ΥΕΚ B / ΑΠΟΥΑΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αρ. 697 ΥΕΚ B / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Aρ. 766 ΥΕΚ B / ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Αρ./0 ΥΕΚ B 6 / ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Aρ.9679 ΥΕΚ B /.09.0 «Έγκριση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του προσωπικού του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) μέχρι //0». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Ελληνικού Κέντρου Χυχικής Τγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Χ.Τ.Ε.) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μέχρι και //0». «Εξαίρεση εφαρμογής πενθήμερης εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Φ. Δήμου Λέσβου». «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης». «Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Φώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους». «Τπερωριακή απασχόληση προσωπικού Δακοκτονίας έτους 0 της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. «Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας για το έτος 0 προσωπικού του Σμήματος Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Καβάλας». «Καθιέρωση εξαιρέσεων υπό την νθήμερη εργασία και ωρη λειτουργία υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχετεύσεως Σρικάλων». «Τπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Τπουργείου Σουρισμού για τους μήνες επτέμβριο και Οκτώβριο 0». Δπεξεπγαζία κειμένων: Βοσλή Κατερίνα Σελίδα 8

9 0 ΤΠΟΔΟΜΨΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΨΝ Αρ.0/90 ΥΕΚ B 7 /.09.0 ΑΠΟΥΑΗΣΟΤ ΑΝΣΙΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΗΜΑΘΙΑ Αρ. 8 ΥΕΚ B 7 / Αποφάσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού. «Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το έτος 0, για το προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου του Τπουργού Yποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Σομέα Μεταφορών Δικτύων), του Πολιτικού Γραφείου του Τφυπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Τπ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων του Τπ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., που δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Σμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ημαθίας για το β εξάμηνο του έτους 0» ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΨΝ (ΕΕΣΣ) Aρ. 698/0 ΥΕΚ B / ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΨΝ (ΕΕΣΣ) Αρ. 698/0 ΥΕΚ B / ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΨΝ (ΕΕΣΣ) Aρ. 698/ ΥΕΚ B / ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΨΝ (ΕΕΣΣ) Αρ. 696/ ΥΕΚ B / ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΨΝ (ΕΕΣΣ) Αρ. 696/ ΥΕΚ B 8 / ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΨΝ (ΕΕΣΣ) Αρ. 696/ ΥΕΚ B 9 / ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΨΝ( ΕΕΣΣ) Αρ. 698/07 ΥΕΚ B 8 /.09.0 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΨΝ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Αρ. 697/0 ΥΕΚ B 8 /.09.0 «Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΣΣ αιτήματος αλλαγής τιμής των οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΣΕ DOUBLE PLAY 0 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ», «ΟΣΕ DOUBLE PLAY 0 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ PLUS». «Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην Εθνική Επιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων αιτήματος παράτασης της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΣΕ ΚΙΝΗΣΑ 0», «ΟΣΕ ΚΙΝΗΣΑ 90», «ΟΣΕ ΚΙΝΗΣΑ 80» και «ΟΣΕ ΚΙΝΗΣΑ 60» της εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε.». «Σροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΣΣ 677/0/8 0 «Σροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΣΣ // «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού χεδίου Αριθμοδότησης»» (ΥΕΚ 70/Β/ 0), όπως ισχύει». «Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΣΣ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ» της εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε.». «Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΣΣ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΣΕ DOUBLE PLAY ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΑ» της εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε.». «Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΣΣ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΣΕ ECONOMY 0» της εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε.». «Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας έτους 0 της εταιρείας Wind Hellas Σηλεπικοινωνίες Α.Ε. για τη σταθερή τηλεφωνία». «Αξιολόγηση της Προσαρμογής των Σιμολογίων Καθολικών Τπηρεσιών των Ελληνικών Σαχυδρομείων (ΕΛΣΑ) για το έτος 0». 8. Ετήσιες Εκθέσεις Διοικητικών Ανεξάρτητων Αρχών. 9. Θέση σε διαθεσιμότητα βάσει της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.09/0 0. Κυρώσεις υμμορφώσεις Εναρμονίσεις Ενσωματώσεις - Εγκρίσεις Α. Εντός Ε.Ε. Δπεξεπγαζία κειμένων: Βοσλή Κατερίνα Σελίδα 9

10 Β. Εκτός Ε.Ε. A/A ΣΟΙΦΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΨΝ ΣΙΣΛΟ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΕΞΨΣΕΡΙΚΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΨΝ Αρ. Υ.0/Μ.66/Α 06 ΥΕΚ A 89 /.09.0 «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαβουλεύσεων μεταξύ του Τπουργείου Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές (Μόσχα, 8 9 Απριλίου 0)».. Διεθνείς υμβάσεις Δπεξεπγαζία κειμένων: Βοσλή Κατερίνα Σελίδα 0

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος 4 ο από 0/0/04 έως 4/0/04) 3 0 ) 7 Ιανουαρίου 04 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 23 ο από 03/06/203 έως 07/06/203) 3 0 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος ο από 6/5/04 έως 30/5/04) 3 0 ) Ιουνίου 04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 5 ο από 08/4/203 έως 2/04/203) 5 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 34 ο από 20/8 έως 24/8) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 25 ο από 8/6 έως 22/6) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25 Ιουνίου 202 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ (Τεύχος ο από / έως /) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οκτωβρίου Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/ έως 09/) -0 ) Ari ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιμι η ν ιαι ίο ί Δ εε λλ ττ ίο ί Νο μο θ εε σ ίαί ς ( ΑΑ ππ όό 11 // 00 77 33 11 // 00 88 // 22 00 11 44 ) Έ ττος 2014 Τ εεύχος 4 Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ι μ ην ι αί ο Δ ε λτ ί ο Νομοθεσ ί ας ( ΑΑ ππ όό 11 // 33 33 00 // 00 44 // 22 00 11 22 ) Έτος 2012 Τεύχος 2 Επεξεργασία κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) A i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιι μ η ν ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από / // )) Έτος Τεύχος Ιούλιος Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα Ι. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Δ ιιμην ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από 1/1 28/2/2015)) Έτος 2015 Τεύχος 1 Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΧAΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Ταχ. /νςθ : Αρετισ Νιώτθ & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Ξενοφώντος 7, 10557,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 64 Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 64 Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 64 Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις: α. της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 03/01/2012 Αρ.πρωτ. 25 /Φ.234.03 Προς: α. Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς β. Ανεξάρτητες Αρχές γ. Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16/23.01.2013 τεύχος Α ) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1656 15 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα