ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από έως -04 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Απριλίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση την ημερομηνία κυκλοφορίας τους από το Ε.Τ. η οποία δεν συμπίπτει απαραίτητα μα την ημερομηνία δημοσίευσης τους Υπεύθυνος ύλης : Αλουπογιάννης Ηλίας, Νομικός Συνεργάτης Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

2 Ι. NOMOI Ν. 4065/0 ΦΕΚ A 77 / N. 4067/0 ΦΕΚ A 79 / N. 407/0 ΦΕΚ A 85 /.04.0 N. 407/0 ΦΕΚ A 86 /.04.0 N. 4074/0 ΦΕΚ A 88 /.04.0 Ν. 4075/0 ΦΕΚ A 89 /.04.0 «Τροποποίηση του ν. /00 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών MMΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων» και άλλες διατάξεις». «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός». «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ.». «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες». «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 00/8/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». ΙI. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 4 Π.Δ.5/0 ΦΕΚ A 7 / Π.Δ.6/0 ΦΕΚ A 74 / Π. Δ.9/0 ΦΕΚ A 8 /.04.0 Π. Δ.40/0 ΦΕΚ A 90 /.04.0 «Διατήρηση σε ισχύ του Ειδικού Συστήματος Αξιολόγησης και του Συστήματος Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων των Δικαστικών Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου». «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 9/977 «Περί των περιορισμών κατά την μεταφοράν φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων και λήψεως μέτρων ανατροπής κινδύνων εκ της καύσεως βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων (Α 95)». «Διατήρηση σε ισχύ του υφιστάμενου ειδικού συστήματος αξιολόγησης και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Δικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας». «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής». Δεν περιλαμβάνονται οι Νόμοι που αφορούν στην κύρωση διακρατικών συμφωνιών, συμβάσεων και πρωτοκόλλων συνεργασίας (εκτός αυτών που αναφέρονται στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Οργάνωσης). - Όλες οι καταχωρίσεις των νομοθετημάτων γίνονται κατ αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. Περιέχονται και Π.Δ. που περιλαμβάνουν προσαρμογές εναρμονίσεις - συμμορφώσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

3 ΙΙI. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α. Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./8/οικ.8 ΦΕΚ B 049 / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 457 «Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του ν. 64/98 έτους 0 στο Νομό Κυκλάδων και από αποφάσεις των Α και Β Δευτεροβάθμιων Επιτροπών του Ν. 64/98». «Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ΕΚΔΔΑ». B. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με σύμπραξη του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πα/Γ.Π.: οικ ΦΕΚ B 049 / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. Δ6γ/05/65/Γ ΦΕΚ B 005 / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ..88/οικ..84 ΦΕΚ B 005 / «Δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων». «Εξαίρεση από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εργαζομένων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 0 του άρθρου 6 του Ν. 408/0». «Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. του Κανονισμού 08/006, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 007 0, που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών ως Δικαιούχος στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 007 0». Δεν περιλαμβάνονται στις καταχωρούμενες αποφάσεις του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (απλές ή κοινές) εκείνες που αφορούν σε: Υπηρεσιακές μεταβολές Δ.Υ., συγκρότηση σύνθεση αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων, εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (αναθέσεις έργων με μίσθωση) ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πολιτογραφήσεις ομογενών αλλοδαπών, εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων και καθιέρωση έγκριση υπερωριακής εργασίας (πλην της καταβαλλόμενης σε εργαζομένους στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

4 II. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πρωτ. 485 Αριθ.Διεκπ. 866/ ΦΕΚ A 84 /.04.0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. /769/00/.. 0 ΦΕΚ B 08 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. /769/00/.. 0 ΦΕΚ B 08 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ./Α/4/069/ΙΒ ΦΕΚ B 055 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. /9/00 ΦΕΚ B 065 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 55/4506/6.4.0 ΦΕΚ B 0 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 666/ΙΑ ΦΕΚ B / «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)». «Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 0». «Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 0». «Δεύτερη τροποποίηση κατανομής πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 0 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε επιμέρους ΚΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 405/0». «Υλοποίηση της τροποποίησης και αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημοκρατία και επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων τίτλων ΑΕΠ του Ελληνικού Δημοσίου». «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 405/006 του Συμβουλίου και 94/006 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους». «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 8/00». I. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. ΔΥα/Γ.Π. οικ. 880 ΦΕΚ B 97 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. ΔΥα/Γ.Π. οικ. 880 () ΦΕΚ B 97 / Ημερομηνία επανακυκλοφορίας : «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. 4 Περιλαμβάνονται αποφάσεις: του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, Π.Υ.Σ, Κ.Υ.Α. (στις οποίες δεν συμμετέχει ο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), άλλων Υπουργών, αποφάσεις Α.Σ.Ε.Π, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Εθνικών Επιτροπών, Γενικών Γραμματέων, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και Σωμάτων Ασφαλείας. Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται κατ αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 4

5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Αριθμ. 408 ΦΕΚ B 97 / ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ B 00 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ Αριθμ. 88 ΦΕΚ B 0 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθμ. Πραξ. 0/0 ΦΕΚ B 0 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. 7 ΦΕΚ B 0 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Αποφ. 48 ΦΕΚ B 0 / «Κατάργηση κενών οργανικών Θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του πρώην Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κω κατ εφαρμογή της παρ. του άρθρου 4 του Ν. «Διόρθωση σφάλματος στη διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που αφορά στην αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με Σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, κατ εφαρμογή της παραγράφου α, του άρθρου του Νόμου 404/0, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 00/8 0 (τ.β ).... 8». «Τροποποίηση διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Αγιάς, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πολιτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Ύδρας, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Δήμου Διονύσου κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ. 54 ΦΕΚ B 04 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αριθ. απόφ. 50/0 ΦΕΚ B 04 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθ. απόφ. 5 ΦΕΚ B 04 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. οικ. 86 ΦΕΚ B 04 / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Αριθμ. 8 ΦΕΚ B 04 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Διαπ. Πράξης 4089/ 0 ΦΕΚ B 04 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Δ.Δ. 48 ΦΕΚ B 045 / «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 799/6 0 απόφασής του που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 44/Β/4 0 για την αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων». Δήμου Φλώρινας, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Ν.Π.Δ.Δ., ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ εφαρμογή των παρ.γ και του άρθρου του Ν. 404/0». πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικός Σταθμός Δήμου Ραφήνας, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (πρώην ΚΑΦΚΑ Κορίνθου) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 5

6 ΔΗ.ΠΕ.ΟΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. 489 ΦΕΚ B 045 / «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Αριθμ. ΦΕΚ B 045 / «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Αριθμ. ΦΕΚ B 045 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. ΚΑ/448 ΦΕΚ B 045 / ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. 487 ΦΕΚ B 046 / ΔΗ.ΠΕ.ΟΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αριθμ 8 ΦΕΚ B 046 / ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. 90 ΦΕΚ B 046 / ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. 80 ΦΕΚ B 046 / ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμ. αποφ. 5/0 ΦΕΚ B 047 / πρώην Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Βόλου «Φιλαρμονική Δήμου Βόλου», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α ΚΑΠΗ Δήμου Θάσου» το οποίο συγχωνεύτηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» του Δήμου Θάσου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθ. του Ν. 404/0» προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Θάσου» το οποίο συγχωνεύτηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» του Δήμου Θάσου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθ. του Ν. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (Πρώην Κ.Α.Α.Π. Βούλας)». πρώην Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αγριάς Ν. Μαγνησίας «Παιδικός Σταθμός Αγριάς», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πρώην Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Βόλου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βόλου», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πρώην Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Βόλου «Οργανισμός Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πρώην Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Βόλου «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Eνιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (πρώην Bρεφονηπιακού Κέντρου Δήμου Νέας Χαλκηδόνας) κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 6

7 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμ. αποφ. /0 ΦΕΚ B 047 / ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμ. αποφ. /0 ΦΕΚ B 047 / ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμ. αποφ. /0 ΦΕΚ B 047 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αριθμ. πράξης 4090/ 0 ΦΕΚ B 047 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. απόφ. 7 ΦΕΚ B 047 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. 78 ΦΕΚ B 049 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. 576 ΦΕΚ B 054 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Αριθμ. 8 ΦΕΚ B 054 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» Αριθμ. 80 ΦΕΚ B 054 / Eνιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (πρώην Πνευματικό Κέντρο Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας) κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Eνιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (πρώην Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας) κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Eνιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (πρώην Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας) κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (πρώην Κ.Α.Φ.Κ.Α. Κορίνθου) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικής θέσης πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων», κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, κατά κατηγορία και κλάδο, στο σύνολο των Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου του Ν. «Τροποποίηση της αριθμ. 79/4 0 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 770/τ. Β / 0) για την αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του συγχωνευμένου ΝΠΔΔ: «Δημοτικός Παιδικός και Βρεφ/κός Σταθμός Δήμου Άσσου Λεχαίου». μόνιμου προσωπικού, που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του συγχωνευμένου ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου Κορινθίων». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 7

8 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ. 84 ΦΕΚ B 054 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αριθμ. 875 ΦΕΚ B 054 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αριθμ. διαπιστ. πράξης 80 ΦΕΚ B 054 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Αριθμ. πράξ. 499/0 ΦΕΚ B 056 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Αριθμ. αποφ. /0 ΦΕΚ B 056 / ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμ. απόφ. 4/0 ΦΕΚ B 057 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμ. απόφ. 7/0 ΦΕΚ B 057 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμ. απόφ. 6/0 ΦΕΚ B 057 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμ. αποφ.. 8/0 ΦΕΚ B 057 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθμ. 5.8/0/0 ΦΕΚ B 058 / Διαπίστωση κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. 404/0. φορέα ΕΚΑΒ, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΕΚΑΒ». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ εφαρμογή των παρ. γ και του άρθρου του Ν. Δήμου Ερυμάνθου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Eνιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (πρώην ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Χαλκηδόνας) κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Eνιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (πρώην Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Χαλκηδόνας) κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Eνιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (πρώην Eνιαίος Φορέας ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας) κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Eνιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (πρώην Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας «Αλέξανδρος Μποτετζάγιας») κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, κατ εφαρμογή των παρ. α του άρθρου του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 8

9 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Aριθ. απόφασης: 50) Αριθμ. 800 ΦΕΚ B 058 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμ. 6 ΦΕΚ B 058 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 00 ΦΕΚ B 058 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ Αριθμ. απόφ. 64 ΦΕΚ B 059 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ Αριθμ. απόφ. 65 ΦΕΚ B 059 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ Αριθμ. απόφ. 66 ΦΕΚ B 059 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. 7 ΦΕΚ B 059 / ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» Αριθμ. 459 ΦΕΚ B 075 / ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» Αριθμ. 456 ΦΕΚ B 075 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ TOY ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθμ. 0 ΦΕΚ B 075 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 84 ΦΕΚ B 075 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμ. 566 ΦΕΚ B 097 / Δήμου Χερσονήσου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ εφαρμογή των παρ. β, γ και του άρθρου του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικής θέσης που κενώθηκε λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης της υπαλλήλου που την κατείχε, κατ εφαρμογή των παρ. β, γ και του άρθρου του Ν. «Aυτοδίκαιη κατάργηση είκοσι δύο () κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του τ. Δήμου Φιλοθέης στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού». «Αυτοδίκαιη κατάργηση πενήντα μίας (5) κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του τ. Δήμου Ψυχικού στο Δήμο Ψυχικού Φιλοθέης». «Αυτοδίκαιη κατάργηση σαράντα ένα (4) κενών οργανικών θέσων μονίμου προσωπικού που προβλέπονται από το οικείο οργανισμό του τ. Δήμου Νέου Ψυχικού στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού». «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 778/ 0 διαπιστωτικής πράξης Δημάρχου που αφορά την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Αλοννήσου, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Νέας Αγχιάλου Νομού Μαγνησίας «Προκόπειος Παιδικός Σταθμός Αγχιάλου», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Νέας Ιωνίας Νομού Μαγνησίας «Οργανισμός Ανοικτής Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. «Τροποποίηση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (ΝΠΔΔ), κατ εφαρμογή της παρ. του άρθρου του Ν. «Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού» του Δήμου Σερρών κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 9

10 IΙ. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./45/οικ.844 Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./44/οικ.8445 Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./ 4 /οικ. 87 Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./ 40/οικ 847 Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./4/οικ.84 Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./ 46 /οικ.848 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ / Γ6 ΦΕΚ B 067 / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ Υ7β/Γ.Π.5970 ΦΕΚ B 5 / «Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων». «Κατανομή προσωπικού στο Δήμο Χαλκιδέων.» «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». «Κατανομή προσωπικού στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». «Κατανομή συγγενών αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.66/994 (ΦΕΚ 8/ Α/ 994), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το αρ. 8 του ν.448/006 (ΦΕΚ 57/Α/5 006)». «Κατανομή συγγενών θανόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 007». «Κατανομή οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)». «Διατήρηση κενών οργανικών θέσεων της Ένωσης Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου της παρ. α του Ν. 404/ 0». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 8 ο από 20-02 έως 24-02 ) A i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ι μ ην ι αί ο Δ ε λτ ί ο Νομοθεσ ί ας ( ΑΑ ππ όό 11 // 33 33 00 // 00 44 // 22 00 11 22 ) Έτος 2012 Τεύχος 2 Επεξεργασία κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος ο από 0/5/03 έως 4/05/03) 3 0 ) 7 MAΙΟΥ 03 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 25 ο από 8/6 έως 22/6) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25 Ιουνίου 202 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 22 (Τεύχος o από /9 έως 2/9) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 23 ο από 03/06/203 έως 07/06/203) 3 0 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος 4 ο από 0/0/04 έως 4/0/04) 3 0 ) 7 Ιανουαρίου 04 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 48 ο από 25//203 έως 29//203) 3 0 ) 2 Δεκεμβρίου 203 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 5 ο από 08/4/203 έως 2/04/203) 5 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των

Διαβάστε περισσότερα

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) A i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιι μ η ν ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από / // )) Έτος Τεύχος Ιούλιος Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα Ι. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 34 ο από 20/8 έως 24/8) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος ο από 6/5/04 έως 30/5/04) 3 0 ) Ιουνίου 04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 2 ο από 2-05 έως 25-05) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαϊου 202 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/ έως 09/) -0 ) Ari ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ (Τεύχος ο από / έως /) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οκτωβρίου Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιμι η ν ιαι ίο ί Δ εε λλ ττ ίο ί Νο μο θ εε σ ίαί ς ( ΑΑ ππ όό 11 // 00 77 33 11 // 00 88 // 22 00 11 44 ) Έ ττος 2014 Τ εεύχος 4 Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΔΣΟ 0 (Σεύτος 7 ο από 09/09/0 έως /09/0) -0 ) Arii ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 επτεμβρίοσ 0 Ζ καηασώπηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Δ ιιμην ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από 1/1 28/2/2015)) Έτος 2015 Τεύχος 1 Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ. Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς. Προεδρικό Διάταγμα

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ. Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς. Προεδρικό Διάταγμα Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο Περιγραφή Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 Σεπ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 Ιαν-11 Φεβ-11 Μαρ-11 Απρ-11 Μαϊ-11 Ιουν-11 Ιουν-12 Ιουλ-12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αριθμ. Πρωτ.: 924/10.12.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα