ΕΤΗ ΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗ ΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕ Η"

Transcript

1 ΕΤΗ ΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕ Η ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ.: ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12821/05/Β/86/1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Α. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Η Αγροτική Ασφαλιστική A.E. (η «Εταιρεία») ενοποιεί με την μέθοδο ολικής ενοποίησης την ΑΤΕ Insurance Romania S.A. με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας και με την μέθοδο της καθαρής θέσης τις εταιρείες ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ΑΤΕ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. με έδρα την Αθήνα. Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων συμμετοχών ενσωματώθηκαν ως την ημερομηνία πώλησης αυτών (σχετική αναφορά γίνεται κατωτέρω). - Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη Ευρώ 7,5 εκ. για τη χρήση 2010, έναντι ζημιών Ευρώ 1,4 εκ. της αντιστοίχου περυσινής περιόδου. Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2010 ανήλθε σε Ευρώ 6,9 εκ. και ο αναβαλλόμενος φόρος (υποχρέωση) σε Ευρώ 3,1 εκ. διαμορφώνοντας τα τελικά αποτελέσματα μετά φόρων σε ζημιές Ευρώ 2,5 εκ. έναντι ζημιών Ευρώ 5,1 εκ. της προηγουμένης χρήσης Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 έχουν επιβαρυνθεί επιπλέον από αυτά της χρήσης 2009 με το ποσό των Ευρώ 14,6 εκ. και αφορά την απομείωση επενδυτικών στοιχείων, που ήταν ενταγμένα στο χαρτοφυλάκιο της κατηγορίας «Διάθεση προς Πώληση (AFS)», μετά από απόφαση της Διοίκησης. To κριτήριο απομείωσης των παραπάνω τίτλων ήταν η πτώση της τιμής κλεισίματος άνω του 20% από την τιμή κτήσης των σχετικών χρεογράφων ή η πτώση κάτω της τιμής κτήσης να είναι για συνεχόμενο χρονικό διάστημα πλέον των 24 μηνών, ακολουθώντας τη σχετική πολιτική της Αγροτικής Τράπεζας. Η Καθαρή Θέση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανήλθε σε Ευρώ 21,5 εκ., έναντι Ευρώ 35,4 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και του Ομίλου σε Ευρώ 20,1 εκ. έναντι Ευρώ 33,1 εκ. αντίστοιχα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση της τρέχουσας αξίας των επενδυτικών αξιόγραφων της Εταιρείας και ιδιαίτερα αυτών που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο «Διαθέσιμα προς πώληση», λόγω των αρνητικών συγκυριών στο οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας. Ειδικότερα αναλύοντας τα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων της Εταιρείας (ατομικών) έχουμε: 1

4 - Tα Μικτά Δουλευμένα Ασφάλιστρα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 238,9 εκ. έναντι Ευρώ 211,3 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 13%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Αντιστοιχούν δε σε Ευρώ 53,6 εκ. ασφαλίσεων ζωής (2009: Ευρώ 55,5 εκ.) και Ευρώ 185,3 εκ. ασφαλίσεων κατά ζημιών (2009: Ευρώ 155,8 εκ.). - Οι καταβληθείσες Αποζημιώσεις για τη χρήση 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 124,6 εκ., έναντι Ευρώ 121,5 εκ. της περυσινής περιόδου. - Το Αποτέλεσμα από Ασφαλιστικές εργασίες, εκτός Λειτουργικών Εξόδων, της χρήσης ανήλθε σε Ευρώ 58,6 εκ., έναντι Ευρώ 30,4 εκ. της περυσινής περιόδου. - Τα Έσοδα από Επενδύσεις ανέρχονται στο ύψος των Ευρώ 1,4 εκ., έναντι Ευρώ 16,0 εκ. την περυσινή χρήση ενώ για τον Όμιλο ανέρχονται στο ύψος των Ευρώ 1,9 εκ., έναντι Ευρώ 16,8 εκ. την περυσινή χρήση. Αυτό οφείλεται στην απομείωση αξίας Ευρώ 14,6 εκ. των εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α και Α/Κ που είχαν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο «Διάθεση προς πώληση», η οποία επιβάρυνε το αποτέλεσμα της περιόδου. Επίσης επιβαρύνθηκαν και με το ποσό Ευρώ 2,2 εκ. από την αποτίμηση του εμπορικού χαρτοφυλακίου λόγω της πτωτικής πορείας των χρηματαγορών. - Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση ανήλθαν στα Ευρώ 54,7 εκ., έναντι Ευρώ 52,5 εκ. την περυσινή χρήση ενώ για τον Όμιλο ανήλθαν στα Ευρώ 55,4 εκ., έναντι Ευρώ 53,1 εκ. την περυσινή χρήση. Τα επιπλέον έξοδα που επιβάρυναν την χρήση σε σχέση με πέρυσι είναι, η έκτακτη εισφορά του DAF βάσει συλλογικής σύμβασης Ευρώ 3 εκ. και Ευρώ 0,5 εκ. λόγω αυξημένων εισφορών, αποζημιώσεις προσωπικού λόγω αποχωρήσεων Ευρώ 4,3 εκ., Ευρώ 1,3 εκ. για την φροντίδα ατυχήματος που εφέτος λογίσθηκαν στο έμμεσο κόστος αντί στο άμεσο κόστος όπως πέρυσι, Ευρώ 0,95 εκ. για αμοιβές διάθεσης υπαλλήλων και για διάφορες άλλες επιβαρύνσεις έναντι της υποχρέωσης προσαρμογής στο SOLVENCY II Ευρώ 0,35 εκ.. Οι προβλέψεις που καταλογίσθηκαν στην χρήση ανέρχονται στο ύψος των Ευρώ 1,9 εκ. και αφορά προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Ευρώ 1,7 εκ. και αναδρομικά εργαζομένων Ευρώ 0,2 εκ.. - Τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν στα Ευρώ 7,3 εκ., έναντι Ζημιών Ευρώ 2,3 εκ. την περυσινή χρήση. - Οι Ζημιές μετά από Φόρους ανήλθαν στα Ευρώ 2,7 εκ., έναντι Ζημιών Ευρώ 5,9 εκ. την περυσινή χρήση. 2

5 - Το σύνολο των φόρων χρήσης ύψους Ευρώ 10 εκ. προέρχεται από επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης από αναβαλλόμενο φόρο ποσού Ευρώ 3,1 εκ. και από φόρο εισοδήματος ποσού Ευρώ 6,9 εκ.. - Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας σε ασφαλιστική τοποθέτηση και περιθώριο φερεγγυότητας αναφέρονται στις σημειώσεις 42 και 43 επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις ή εγγυήσεις. Σημαντικότεροι Δείκτες Λειτουργικά έξοδα / Λειτουργικά έσοδα 89,6% 103,1% 89,6% 103,4% 2 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων 23% 84 ημ. 24% 87 ημ. 23% 84 ημ. 24% 87 ημ. 3 Πληρωθείσες αποζημιώσεις / Καθαρά Δουλευμένα ασφάλιστρα 59,3% 66,4% 59,3% 66,4% Β. Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2010 και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης και επηρέασαν θετικά ή αρνητικά τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι τα κάτωθι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε στις 21 Ιανουαρίου 2010 και σε αναπλήρωση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Ανδρέα Γραμματικού, Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ., Θεόδωρου Κουτσιούμπα, Χρήστου Τσιτσιρίγγου και Σοφοκλή Μουλλά εξέλεξε για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. ( ) τους κ.κ. Ιωάννη Πάγγειο, Φίλιππο Σαμαρά, Δημήτριο Δαμιανό και Θωμά Πλιάκο. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις του στις 1 Μαρτίου 2010 και 22 Μαρτίου 2010 αποφάσισε την μεταβίβαση στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΑΤΕbank) των μετοχών που η ιδία κατείχε στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, ήτοι των παρακάτω εταιρειών: 1. ΑΤΕ Leasing (ποσοστό 0,59%) 2. ΑΤΕ Κάρτα (ποσοστό 2,00%) 3. ΑΤΕ Τεχνική Πληροφορική (ποσοστό 10,34%) 4. ΑΤΕ Χρηματιστηριακή (ποσοστό 33,38%) 5. ΑΤΕ Εξέλιξη (ποσοστό 5,00%) 6. ATE ΑΕΔΑΚ (ποσοστό 46,00%) 7. ΑΤΕ Διαφημιστική (ποσοστό 12,70%). γ) Την 30 Μαρτίου 2010 η ΑΤΕbank υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για ονομαστικές μετοχές της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. με σκοπό την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. 3

6 δ) Στις 22 Απριλίου 2010 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στην ΑΤΕbank των μετοχών που η Εταιρεία κατείχε στις παρακάτω θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου: 1. ΑΤΕ Leasing (ποσοστό 0,59%) 2. ΑΤΕ Κάρτα (ποσοστό 2,00%) 3. ΑΤΕ Τεχνική Πληροφορική (ποσοστό 10,34%) 4. ΑΤΕ Εξέλιξη (ποσοστό 5,00%). H μεταβίβαση της ΑΤΕ Διαφημιστική (ποσοστό 12,70%) ολοκληρώθηκε στις 27 Απριλίου ε) Στις 3 Μαΐου 2010 η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3461, δημοσιοποίησε έγγραφο που περιλάμβανε την Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ. της Εταιρείας σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση από την ΑΤΕbank προς τους μετόχους της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. όπως και την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου. στ) Στις 2 Ιουνίου 2010 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 33,38% των μετοχών που η ιδία κατείχε της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΑΤΕ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην ΑΤΕbank. ζ) Στις 23 Ιουνίου 2010 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 46% των μετοχών που η ιδία κατείχε της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην ΑΤΕbank. η) Το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας στις 29 Ιουλίου 2010 απεφάσισε την μεταβίβαση στην ATE Leasing AE το σύνολο των μετοχών που κατέχει της εταιρείας ΑΤΕ Rent AETE (ποσοστό 5,00%). θ) Στις 9 Αυγούστου 2010 ολοκληρώθηκε η άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την ΑΤΕbank και ως εκ τούτου η ΑΤΕbank κατέχει συνολικά κοινές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. ι) Το συνολικό αποτέλεσμα από την πώληση των ανωτέρω συμμετοχών της Εταιρείας στην ΑΤΕbank ανήλθε σε Ευρώ 0,3 εκ. ζημία (προ φόρων μεταβίβασης). κ) Με απόφαση της Διοίκησης έγινε αλλαγή κατηγορίας με ημερομηνία 1 Απριλίου 2010 από το χαρτοφυλάκιο «Διαθέσιμα προς πώληση (AFS)» στην κατηγορία «Διακράτηση στη λήξη (HtM)» ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ονομαστικής αξίας Ευρώ 290 εκ.. Οι σχηματισθείσες υποαξίες των παραπάνω ομολόγων κατά την 31 Μαρτίου 2010 ανέρχονταν στα Ευρώ 35 εκ. περίπου και θα αποσβεσθούν σταδιακά με βάση την διάρκεια αυτών έως την λήξη. 4

7 λ) Με απόφαση της Διοίκησης έγινε απομείωση των μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. που ήταν ενταγμένες στο χαρτοφυλάκιο «Διάθεση προς πώληση (AFS)» αξίας Ευρώ 14,6 εκ.. To κριτήριο απομείωσης των παραπάνω τίτλων ήταν η πτώση της τιμής κλεισίματος άνω του 20% από την τιμή κτήσης των σχετικών χρεογράφων ή η πτώση κάτω της τιμής κτήσης να είναι για συνεχόμενο χρονικό διάστημα πλέον των 24 μηνών. μ) Οι φορολογικές αρχές έχουν ξεκινήσει εργασίες για τον έλεγχο των ανοικτά φορολογικά χρήσεων 2008 και 2009, οι οποίες ωστόσο είναι ακόμη σε εξέλιξη. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψει περαιτέρω επιβάρυνση για την Εταιρεία πλέον των ήδη σχηματισθέντων προβλέψεων. ν) To Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας (Α.Π.Φ.) για την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε Ευρώ 49,4 εκ.. Η Εταιρεία έκανε χρήση του άρθρου 21 Ν. 3867/ που αφορά τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας και της κάλυψης της ασφαλιστικής τοποθέτησης η οποία γίνεται με την αξία της τιμής κτήσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και όχι με την τρέχουσα αξία αυτών. Η Εταιρεία, λαμβάνoντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου, καλύπτει επαρκώς το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας κατά την 31 Δεκεμβρίου Το Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας (Δ.Π.Φ.) έτσι όπως έχει υπολογιστεί από την Εταιρεία για την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε Ευρώ 118,6 εκ. ξ) Στις 8 Οκτωβρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφαση του Δ.Σ. ενέκρινε την αίτηση της Εταιρείας για έξοδο από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ΑΤΕbank κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας. ο) Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010 απεχώρησαν από την Εταιρεία λόγω συνταξιοδότησης 69 εργαζόμενοι γεγονός που αναμφίβολα προκάλεσε πρόσκαιρα προβλήματα στην Εταιρεία αλλά γίνονται προσπάθειες για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας. π) Τέλος είναι σε εξέλιξη σχετικός έλεγχος από την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος (πρώην ΕΠΕΙΑ), για τον έλεγχο του επιπέδου Φερεγγυότητας και την κάλυψη και υπολογισμό των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου Επίσης η Εταιρεία έχει επιλεχθεί από την Δ.Ε.Ι.Α. για την άσκηση ειδικού Τεστ Αντοχής (stress test), που θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 σε τέσσερις συνολικά ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. 5

8 Γ. Προοπτικές Εξελίξεις δραστηριοτήτων για τη χρήση 2011 Κατά τη χρήση του 2011 η Εταιρεία θα δώσει έμφαση στην βελτίωση του τεχνικού αποτελέσματος και της κερδοφορίας κάνοντας παρεμβάσεις στην τιμολογιακή πολιτική χωρίς μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εξαγορά του ποσοστού 100% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από την ATEbank σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εταιρεία. Οι νέοι στόχοι που θα καταστήσουν την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ως μια από τις πλέον ισχυρές, αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρίες του κλάδου, ειδικότερα τώρα που πλήττεται το κύρος του από τις ανακλήσεις αδειών ιδιωτικών εταιρειών, τέθηκαν από την Διοίκηση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6 ης Μαίου Εν μέσω ενός εξαιρετικά δυσμενούς περιβάλλοντος στην αγορά, το οποίο δημιουργείται από την πρωτοφανή οικονομική κρίση που διέρχεται η οικονομία της χώρας, αλλά και από την δυσπιστία και την αναστάτωση που επέφερε σε νυν ασφαλισμένους και εν δυνάμει, υποψήφιους πελάτες το κλείσιμο εταιρειών του κλάδου, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. καλείται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της, την αξιοπιστία της και την φερεγγυότητά της. Η στρατηγική και η φιλοσοφία της Διοίκησης της Εταιρείας υπαγορεύουν την μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών με σταθερά και προσεκτικά βήματα, μακράν πρόσκαιρων κινήσεων αποφεύγοντας την προσθήκη προβληματικών χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκμετάλλευση των συνεργιών με το δίκτυο της μητρικής ΑΤΕbank, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την πλήρη αναδιοργάνωση σε επίπεδο δικτύου πωλήσεων, την αυτοματοποίηση εργασιών και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων. Ταυτόχρονα η Εταιρεία προετοιμάζεται για την χωρίς προβλήματα μετάβασή της στο καθεστώς που υπαγορεύει το Solvency II, προχωρώντας στις απαραίτητες εργασίες εκσυγχρονισμού των δομών της και ανασυγκρότησης των δραστηριοτήτων της. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες απαιτήσεις που έχουν προκύψει και που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Επίσης έχει αποφασιστεί η μετατροπή της θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία σε υποκατάστημα με στόχο την επιστροφή των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί εκεί. Αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο

9 Δ. Σχολιασμός Ιδίων Κεφαλαίων Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας καλύπτουν (οριακά) τα κατώτατα όρια που θέτει ο Κ.Ν. 2190/1920 ενώ δεν υπάρχουν προβλήματα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας. Σε μέσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, η εξέταση του ύψους των Ιδίων Κεφαλαίων και η (τυχόν ανάγκη για αύξηση κεφαλαίων) θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων προσομοιώσεων (QIS) που θέτει το SOLVENCY II, των αποτελεσμάτων των Τεστ Αντοχής και των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την κάλυψη του επιπέδου φερεγγυότητας (SOLVENCY I) για την χρήση του 2011, την πορεία των αγορών και έπειτα και τον σχετικό χειρισμό των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση που οι τρέχουσες αξίες αυτών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Ως προ το θέμα του χειρισμού των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ο υπολογισμός του Δ.Π.Φ. για τον Δεκέμβριο του 2010, στο ύψος των Ευρώ 118,6 έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3867/2010. Χωρίς την χρήση των ευνοϊκών διατάξεων το Δ.Π.Φ. θα υπολείπετο του Α.Π.Φ. κατά Ευρώ 58,3 εκ. Η Διοίκηση θεωρεί δεδομένη την στήριξη της μητρικής εταιρείας σε περίπτωση που ζητηθεί αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της με στόχο την ομαλή πορεία και συνέχιση των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση των στόχων της. Ε. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό χώρο πάνω από 25 χρόνια προσφέροντας υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής ασφάλισης. Στον τομέα των ασφαλίσεων κατά ζημιών διατηρεί μερίδιο αγοράς με ελεγχόμενη αύξηση, ενώ στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής το μερίδιο αγοράς είναι σταθερό. Η αδυναμία όμως του κοινωνικού κράτους να καλύψει πλήρως και επαρκώς τον τομέα της περίθαλψης και των συντάξεων των πολιτών, οδηγεί σε μια νέα δυναμική και προοπτική στην ασφάλιση ζωής και υγείας. Αυτός είναι και ο τομέας στον οποίο και θα δοθεί νέα έμφαση στα επόμενα χρόνια. Για τη χρήση του 2011 εκτιμάται ότι τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες θα είναι εντός του στόχου που τέθηκε στο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία με την δραστηριότητά της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους από μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων. Τα επενδυτικά έσοδα διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες, τους οποίους δεν δύναται να επηρεάσει καθώς συνδέονται με τις εξελίξεις των μεγεθών της Eλληνικής οικονομίας και από τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πορεία των χρηματαγορών κατά τη χρήση 2011 θα επηρεάσει σημαντικά και τα έσοδα από επενδύσεις της Εταιρείας καθώς και τα Ίδια Κεφάλαιά της λόγω του 7

10 σημαντικού μέρους του επενδυμένου χαρτοφυλακίου σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Η συνολική σύνθεση του χαρτοφυλακίου εμφανίζεται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας σε συμφωνία με σχετικές πολιτικές και οδηγίες του Ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας θεωρεί ότι το σύνολο των μελλοντικών ταμειακών ροών του ομολογιακού χαρτοφυλακίου της θα εισπραχθεί στο ακέραιο και για το λόγω αυτό δεν έχει γίνει καμία σχετική πρόβλεψη απομείωσης σε αυτό. Η μεγαλύτερη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο από το ομολογιακό χαρτοφυλάκιο αναφέρεται στην κατηγορία της Διακράτησης στη Λήξη (HTM), το οποίο δεν αποτιμάται σε τρέχουσες αξίας οι οποίες διαφέρουν από την λογιστική αξία τους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 κατά Ευρώ 80,4 εκ.. Η Εταιρεία εκτίθεται επίσης σημαντικά και σε άλλους κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι ρευστότητας, εγγυήσεων, συναλλαγματικοί, ασφαλιστικών κινδύνων, οι οποίοι ωστόσο αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τους τρόπους που περιγράφονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Κατά συνέπεια δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της χρήσης 2011 από την διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων. 8

11 Στ. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεμένα μέρη κατά την υπό εξέταση χρήση έχουν ως εξής: Διεταιρικές Συναλλαγές με συνδεμένες εταιρείες του Ομίλου (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Έξοδα Α ΑΤΕbank Β Λοιπές εταιρείες Ομίλου ΑΤΕbank Ενοποιημένες εταιρείες της Γ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ ΑΤΕ Χρηματιστηριακή Α.Ε ΑΤΕ Insurance Romania S.A Σύνολο Οι απαιτήσεις της Εταιρείας από την ΑΤΕbank αναφέρονται κυρίως σε υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων όψεως και προθεσμίας καθώς και σε απαιτήσεις από ανείσπρακτα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τα Έσοδα της Εταιρείας του παραπάνω πίνακα προέρχονται από πωλήσεις ασφαλίσεων στις εταιρείες του Ομίλου ενώ τα Έξοδα και οι Yποχρεώσεις από υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης πωλήσεων που της παρέχονται από αυτές. Εξαίρεση αποτελεί η ΑΤΕ Insurance Romania S.A. που τα έσοδα από αυτή αφορούν ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις. Όλες οι συναλλαγές των συνδεμένων μερών, τόσο με την ΑΤΕbank όσο και με τις άλλες εταιρείες, γίνονται στα πλαίσια των συνήθως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διενεργούνται με συνθήκες και όρους αγοράς. Ως συνδεμένες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρείες του Ομίλου της ΑΤΕbank, ήτοι: ΑΤΕbank, ATE Leasing, ATE ΑΕΔΑΚ, ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΑΤΕ ΑΧΕΠΕΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΔΟΔΩΝΗ, ΣΕΚΑΠ, ΡΟΔΟΠΗ, ΕΛΒΙΖ, ΑΤΕ Διαφημιστική, ΑΤΕ RENT, ATE EXCELIXI. Οι συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου έχουν ως εξής: (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01/01-01/01-01/01-01/01-31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Αμοιβές στελεχών και μελών της Διοίκησης Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης (δάνεια)

12 Οι ανωτέρω αμοιβές στελεχών και μελών της Διοίκησης αφορούν τις αμοιβές των μελών Δ.Σ. και αμοιβές ανωτέρων στελεχών της Εταιρείας. Η φύση των συναλλαγών με τα συνδεμένα μέρη δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ζ. Μεταγενέστερα γεγονότα Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα οποία να έχουν σημαντική επίδραση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των ενοποιούμενων εταιρειών. Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 10

13

14

15 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Οι συνημμένες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Ασφαλιστικής Α.Ε. την 29 Μαρτίου 2011 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ , Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τηλ.: ΑΡ.Μ.Α.Ε.:12821/05/Β/86/1

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 2 Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 3 Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4-5 Ατομική και Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 6 Σημειώσεις επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 7 1

17 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕΙΣ Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα Απαιτήσεις από δάνεια Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων (Unit Linked) Απαιτήσεις από ασφάλιστρα Απαιτήσεις από αντασφαλιστές Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις Επενδυτικά ακίνητα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Προμήθειες παραγωγής και λοιπά έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο Ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών Προβλέψεις μη δουλευμένων ασφαλίστρων Υποχρεώσεις από επενδυτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων και υποχρεώσεων από επενδυτικά ασφ. συμβόλαια ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποτελέσματα εις νέον Λοιπά Αποθεματικά 39 (21.802) (9.483) (20.330) (8.248) Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Οι Σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 7 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 2

18 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ Δουλευμένα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Μείον: Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα (28.838) (28.513) (28.611) (28.406) Καθαρά δουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Δουλευμένες προμήθειες παραγωγής 7 (26.398) (23.061) (26.461) (23.221) Αποζημιώσεις ασφαλισμένων (Ιδία κράτηση) 8 ( ) ( ) ( ) ( ) Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων 9 (578) (7.786) (586) (7.797) Αποτελέσματα από ασφαλιστικές εργασίες Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες (Ζημιές) / Κέρδη από πώληση επενδύσεων 12 (794) (794) (Ζημιές) από αποτίμηση επενδύσεων 13 (16.985) (1.426) (16.985) (1.426) Έσοδα από μερίσματα Αποτελέσματα επενδύσεων Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα 16 (55.427) (53.096) (54.732) (52.456) Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (1.387) (2.281) Φόρος εισοδήματος 17 (9.984) (3.692) (9.977) (3.652) (Ζημιές) μετά από φόρους (2.507) (5.079) (2.661) (5.932) - Μέτοχοι Μητρικής Εταιρείας (2.509) (5.080) (2.661) (5.932) - Δικαιώματα μειοψηφίας (Ζημιές) / Κέρδη από την αποτίμηση / πώληση των διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων (3.478) (3.478) Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (7.828) (1.581) (7.828) (1.581) Συναλλαγματικές διαφορές (237) (180) - - Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (11.543) (11.306) Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) έσοδα μετά από φόρους (14.050) (1.141) (13.967) (1.815) - Μέτοχοι Μητρικής Εταιρείας (14.052) (1.142) (13.967) (1.815) - Δικαιώματα μειοψηφίας (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά και απομειωμένα (σε Ευρώ απόλυτα νούμερα) 18 (0,0918) (0,1859) (0,0974) (0,2172) Οι Σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 7 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 3

19 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη/ (ζημίες) Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου (8.324) (Ζημιές) περιόδου 1/1/ /12/ (5.079) - (5.079) Κέρδη από την αποτίμηση / πώληση διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια - - (1.581) - - (1.581) Λοιπά (31) - - Μεταφορά αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων από ιδιοχρησιμοποιούμενα σε επενδυτικά - - (657) Μεταφορά φόρου αναπροσαρμογής ακινήτων από σωρευμένα κέρδη (Σημείωση 39) - - (4.471) Συναλλαγματικές διαφορές - - (180) - - (180) Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου (9.483) Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου (9.483) (Ζημιές) περιόδου 1/1/ /12/ (2.507) - (2.507) (Ζημιές) από την αποτίμηση / πώληση διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων - - (6.667) - - (6.667) Απόσβεση σωρρευμένων ζημιών από μεταφορά χαρτοφυλακίου Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια - - (7.828) - - (7.828) Μεταβολές δικαιωμάτων σε συγγενείς επιχειρήσεις Μεταβολή στα δικαιώματα μειοψηφίας Λοιπές κινήσεις σε αποθεματικά - - (776) Συναλλαγματικές διαφορές - - (237) - - (237) Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου (21.802) Οι Σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 7 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 4

20 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη/ (ζημίες) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου (7.270) (Ζημιές) περιόδου 1/1/ /12/ (5.932) (5.932) Κέρδη από την αποτίμηση / πώληση διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια - - (1.581) - (1.581) Μεταφορά αποθεματικού αναπροσαρμογης αξίας ακινήτων από ιδιοχρησιμοποιούμενα σε επενδυτικά - - (657) Μεταφορά φόρου αναπροσαρμογής ακινήτων από σωρευμένα κέρδη (Σημείωση 39) - - (4.471) Λοιπά (31) - Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου (8.248) Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου (8.248) (Ζημιές) περιόδου 1/1/ /12/ (2.661) (2.661) (Ζημιές) από την αποτίμηση / πώληση των διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων - - (6.667) - (6.667) Απόσβεση σωρρευμένων ζημιών από μεταφορά χαρτοφυλακίου Φόρος που αναλογεί σε διαφορές που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια - - (7.828) - (7.828) Λοιπές κινήσεις σε αποθεματικα - - (776) Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου (20.330) Οι Σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 7 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 5

21 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩ ΣΕΙΣ Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (1.387) (2.281) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 12, 13, Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 10 (18.976) (16.795) (18.344) (15.866) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (17.204) (17.299) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: (Αύξηση) απαιτήσεων (1.793) (6.724) (2.847) (6.584) Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Αύξηση ασφαλιστικών προβλέψεων (Μείωση) / Αύξηση Unit Linked 36 (2.783) (2.783) Μείον: Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος - (951) - (951) Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορές) / Πωλήσεις επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) 22 (46.384) (1.861) (46.384) (1.861) (Αγορές) / Πωλήσεις θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 29 (544) (4.398) (532) (4.396) Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (18.028) (18.266) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από δάνεια και προκαταβολές Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση (μείωση) στο Ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιόδου (5.268) (6.122) Συναλλαγματικές διαφορές 39 (237) (180) - - (5.505) (6.122) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι Σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 7 έως 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 6

22 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1980 με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ». Η αλλαγή της επωνυμίας από «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σε «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ» αποφασίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2002 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της η οποία ενέκρινε και την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ» από την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». Η Εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ» από την Εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» έχει έδρα στην N. Σμύρνη, επί της οδού Λεωφόρος Συγγρού 163, τηλ , και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 12821/05/Β/86/1. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε 100 χρόνια. Ήδη από 5 Αυγούστου 2005 η Εταιρεία χρησιμοποιεί ως λογότυπο τον τίτλο «ΑΤΕ Ασφαλιστική». Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν: Πρόεδρος : Θ. Πανταλάκης Αντιπρόεδρος: Κ. Φιλίππου Διευθ. Σύμβουλος : Ι. Χατζηιωσήφ Μέλη : Ι. Παπανίκος, Ι. Πάγγειος, Φ. Σαμαράς, Γ. Συκαμιάς, Δ. Δαμιανός Θ.Πλιάκος Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 7 Μαΐου Ο σκοπός της Εταιρείας, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 4 του καταστατικού, είναι: α) Η για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άσκηση ασφαλίσεων (πρωτασφαλίσεων και αντασφαλίσεων) κατά ζημιών και ζωής στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε όλους τους κλάδους, όπως αυτοί αναφέρονται και ταξινομούνται στο άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970. β) Η ανάληψη της αντιπροσώπευσης κάθε ημεδαπής και αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής εταιρείας. γ) Η ίδρυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό άλλων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εταιρειών οποιασδήποτε επιτρεπόμενης μορφής. δ) Η ίδρυση Ινστιτούτου ασφαλιστικών σπουδών, μελετών και επιμόρφωσης. ε) Κάθε σχετική με τα πιο πάνω, εργασία ή δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. στ) Η ίδρυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανωνύμων εταιρειών με σκοπό χρηματοπιστωτικές εργασίες καθώς και εταιρειών οποιασδήποτε δραστηριότητας και εταιρικού τύπου και η συμμετοχή σε παρόμοιες εταιρείες, έστω και αν οι εταιρείες αυτές δεν έχουν ως αντικείμενο τις ασφαλιστικές εργασίες, εφ όσον αυτό επιτρέπεται από το Νόμο ή θα επιτραπεί μελλοντικά. ζ) Οποιαδήποτε άλλη, συναφής ή μη εργασία ή δραστηριότητα, εφόσον δεν απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι πιο πάνω δραστηριότητες μπορούν να ασκηθούν και σε συνεργασία με τρίτους είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφαλειών, με πρωτοποριακά και εξειδικευμένα προγράμματα, που παρέχουν ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η Ατομική και Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση ( Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση ) για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 αποτελείται από την ατομική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, όπως σχετικά αναφέρεται στην Σημείωση 2.1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 7

23 Η παρούσα Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για δημοσίευση στις 29 Μαρτίου Μετοχική Σύνθεση Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 ήταν : 2010 ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2009 % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,08% Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,99% ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ,93% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Η Εταιρεία μετά από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε την έξοδο από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ήδη, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρεία είναι εκτός Χρηματιστηρίου και όλες οι μετοχές αυτής πλέον ανήκουν στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μετά από σχετική πρόταση αγοράς μετοχών. Τακτικοί Ελεγκτές Ο έλεγχος των ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2010 της Εταιρείας διενεργήθηκε από την : KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγία Παρασκευή Φορολογικοί Έλεγχοι Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2007, κατά συνέπεια οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις αφορούν το 2008, 2009 και Ήδη είναι σε εξέλιξη ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008 και Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις θυγατρικών εταιρειών Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της θυγατρικής εταιρείας ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA SA, αφορούν τα έτη Λοιπά Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που υιοθέτησε η Εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία είναι 288 (2009: 376) και για τον Όμιλο 305 (2009: 390). Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας. Τα ακίνητα τα οποία έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση αναφέρονται στην Σημείωση 43. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100,00% της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.. 8

24 2. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2.1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την 31 Δεκεμβρίου Ως ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας στα Δ.Π.Χ.Α. ορίσθηκε η 1 Ιανουαρίου 2004, οπότε και συντάχθηκε ο ισολογισμός έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 1. Οι επιπτώσεις που προέκυψαν στην περιουσιακή διάρθρωση και στην οικονομική θέση της Εταιρείας κατά τη μετάβαση από τα λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, που εφάρμοζε μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2004, στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απεικονίζονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύνανται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές αυτές αναφέρονται στη Σημείωση Οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.) και των εταιρειών ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA S.A. (μέθοδος ολικής ενοποίησης), καθώς επίσης και αναλογία των αποτελεσμάτων των εταιρειών ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ΑΤΕ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ (μέθοδος καθαρής θέσης) για τους 5 πρώτους μήνες του 2010 που κατείχε ποσοστό η Εταιρεία (η εξαγορά των εταιρειών αυτών από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2010). Η ενοποίηση των παραπάνω εταιρειών απεικονίζεται με ένδειξη «Όμιλος», με ένδειξη δε «Εταιρεία» αναφέρεται η Μητρική Εταιρεία η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τις επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων, τις επενδύσεις σε ακίνητα και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα τα οποία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Τα ποσά των Οικονομικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Οι λογιστικές πολιτικές που εφάρμοσε η Εταιρεία για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010 είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Το συναλλακτικό νόμισμα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας είναι το Ευρώ ( ). Της θυγατρικής εταιρείας ATE INSURANCE ROMANIA S.A. είναι το Ρον (RON) Ρουμανίας. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των εκάστοτε συναλλαγών. Τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα αναγνωρίζονται μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων. Οι συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των χρεογράφων και των άλλων νομισματικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επαναποτιμώνται σε εύλογες αξίες περιέχονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 9

25 Οι συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των μη νομισματικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ένα από τα συστατικά στοιχεία της μεταβολής της εύλογης αξίας τους. Οι συναλλαγματικές διαφορές, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ένα μη νομισματικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αναγνωρίζονται είτε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, είτε στα Ίδια Κεφάλαια, σε περίπτωση που τα μη νομισματικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ενταχθεί στα Αξιόγραφα Διαθέσιμα προς Πώληση. Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των οικονομικών μονάδων της αλλοδαπής μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κλεισίματος της Χρηματοοικονομικής Θέσης, ενώ τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται βάσει των μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών της περιόδου. Οι προκύπτουσες διαφορές από τη χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά την ημερομηνία κλεισίματος της Χρηματοοικονομικής Θέσης και των μέσων ισοτιμιών της περιόδου καθώς και από την επανεκτίμηση των εκ μεταφοράς ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας με την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος της Χρηματοοικονομικής Θέσης, καταχωρούνται απευθείας στο λογαριασμό «Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή στοιχείων αλλοδαπών οικονομικών μονάδων» των Ιδίων Κεφαλαίων. 2.3 Υπεραξία και Ενοποιημένοι λογαριασμοί Υπεραξία Τα στοιχεία του Ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται μέσω επιχειρηματικής συνένωσης αποτιμώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους και η διαφορά, μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία στο Ενεργητικό, εφόσον το κόστος εξαγοράς είναι μεγαλύτερο. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. Θυγατρικές Εταιρείες Θυγατρικές νοούνται οι εταιρείες στις οποίες η Μητρική Εταιρεία είτε συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μισό των δικαιωμάτων ψήφου, είτε ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Όλες οι θυγατρικές εταιρείες έχουν ενοποιηθεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Μητρική Εταιρεία υποχρεούται να ενοποιεί όλες τις θυγατρικές εταιρείες από την ημερομηνία απόκτησης ελέγχου επί αυτών, ενώ η υποχρέωση ενοποίησης παύει να υφίσταται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος αυτών εκλείπει. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές, τα λογιστικά υπόλοιπα καθώς και τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας έχουν απαλειφθεί. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι επιμέρους λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών εταιρειών τροποποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέπειά τους με τις λογιστικές πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Μητρική Εταιρεία. Συγγενείς Εταιρείες Συγγενείς νοούνται οι εταιρείες στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου κυμαίνεται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου και επί των οποίων ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας συγγενούς εταιρείας συμπεριλαμβάνεται στην αξία κτήσης της επένδυσης. Προβλέψεις σχηματίζονται για τυχόν απομείωση της αξίας των εταιρειών αυτών και διενεργούνται μόνο εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για μακροχρόνια απομείωση της αξίας τους. Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, μια επένδυση σε συγγενή εταιρεία καταχωρείται αρχικά στην αξία κτήσης της. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας επένδυσης, η αξία κτήσης αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές της συγγενούς εταιρείας. Το ποσό των μερισμάτων που εισπράχθηκε από τη συγγενή εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης αφαιρείται από τη λογιστική αξία της συγκεκριμένης επένδυσης. 10

26 Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών εταιρειών απαλείφονται σε ποσοστό που αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στις εταιρείες αυτές. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι επιμέρους λογιστικές πολιτικές των συγγενών εταιρειών του Ομίλου τροποποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέπειά τους με τις λογιστικές πολιτικές που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος. 2.4 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Η Εταιρεία ταξινομεί τις επενδύσεις του σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ως Επενδύσεις στην Εύλογη Αξία μέσω των Αποτελεσμάτων, Διακρατούμενες μέχρι τη Λήξη και Διαθέσιμες προς Πώληση.Οι Επενδύσεις για λογαριασμό των ασφαλισμένων ακολουθούν στην ουσία τον ίδιο χειρισμό με τις Επενδύσεις σε τρέχουσα αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η απόφαση για την ταξινόμηση των επενδύσεων λαμβάνεται κατά την απόκτησή τους. Αρχικά όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται με βάση την ημερομηνία συναλλαγής και αποτιμούνται στην αξία κτήσης, που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς που σχετίζονται με την επένδυση, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση ή επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη. Τα έξοδα επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων δεν κεφαλαιοποιούνται αλλά καταχωρούνται κατευθείαν στα αποτελέσματα χρήσης. Επενδύσεις στην Εύλογη Αξία Μέσω των Αποτελεσμάτων: Σε αυτή την κατηγορία οι επενδύσεις αποκτώνται με κοπό το βραχυπρόθεσμο κέρδος και περιλαμβάνουν χρεόγραφα όπως μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία αυτή αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση αυτών των επενδύσεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Επενδύσεις Διακρατούμενες έως τη Λήξη: Αφορούν επενδύσεις με καθορισμένη ημερομηνία λήξης και σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, για τις οποίες η Εταιρεία έχει θετική πρόθεση και ικανότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη. Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται στην αποσβέσιμη αξία τους εφαρμόζοντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η αποσβέσιμη αξία προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την αξία εξαγοράς και την οποιαδήποτε υπό ή υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε κατά την ημερομηνία απόκτησης των επενδύσεων, μείον τυχόν πρόβλεψη για απομείωση. Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση: Αφορούν επενδύσεις οι οποίες μπορεί είτε να κρατούνται μέχρι τη λήξη ή να πωληθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να επιτευχθούν κέρδη από μεταβολή των επιτοκίων ή της τιμής ξένων νομισμάτων. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμες προς πώληση αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα Ίδια Κεφάλαια έως ότου εκποιηθούν ή εισπραχθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση στην αξία τους, οπότε και μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων και αποτιμούνται στην τρέχουσα αξία. Χρησιμοποιούνται παράγωγα προϊόντα του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών και εξωτερικών αγορών. Κατά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών Καταστάσεων η Εταιρεία δεν κατείχε ανοιχτές θέσεις σε χρηματοοικονομικά παράγωγα. Η Εταιρεία δεν ακολουθεί την λογιστική αντιστάθμισης (Ηedging Αccounting). Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων: Ανήκουν στην υποκατηγορία των «Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» και αφορούν επενδύσεις τόσο σε μετοχικά ή ομολογιακά στοιχεία ή και ταμειακά διαθέσιμα που αποτιμούνται σε τρέχουσα αξία όπως ακριβώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους. Τα έσοδα και τα έξοδα που προκύπτουν από την αποτίμηση των στοιχείων αυτών συμφωνούνται με αυτό των υποχρεώσεων με σκοπό η επιβαρύνση των αποτελεσμάτων να γίνετε στο καθαρό αποτέλεσμα που αφορά την προμήθεια της Εταιρείας. Υπολογισμός Εύλογης Αξίας Επενδύσεις που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες και ενεργές χρηματαγορές αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία την ημέρα κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων. Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους μείον την τυχόν υπάρχουσα απαξίωσή τους. 11

27 Όλες οι κανονικές συναλλαγές αγοράς και πώλησης επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται την ημερομηνία σύναψης της συναλλαγής (trade date), η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Ο όρος «κανονικές» συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων απαιτεί η παράδοση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού πλαισίου που έχουν θεσπίσει τα νομοθετικά όργανα ή έχει καθιερωθεί από την πρακτική λειτουργία των αγορών. 2.5 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα είτε για τις λειτουργικές εργασίες της Εταιρείας είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν οικόπεδα, κτίρια, βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. Η Εταιρεία από την 31 Δεκεμβρίου 2008 και έπειτα από σχετική αλλαγή της λογιστικής πολιτικής της απεικονίζει τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις. Πάγια πολιτική πλέον της Εταιρείας είναι η εκτίμηση των οικοπέδων και των κτιρίων ανά τριετία στην εύλογη αξία, εκτός αν υπάρχει σοβαρή ένδειξη για απομείωση της αξίας τους στο ενδιάμεσο διάστημα. Η τελευταία εκτίμηση της τρέχουσας αξίας έγινε την 31 Δεκεμβρίου 2008 από ανεξάρτητο εκτιμητή (CBRE) από όπου όλες οι διαφορές που προέκυψαν καταχωρήθηκαν απευθείας στο Αποθεματικό Αναπροσαρμογης Ακινήτων (Σημείωση 39). Αποσβέσεις: Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Τα υπόλοιπα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία έχει ως εξής : Οικόπεδα Κτίρια έτη Λοιπά περιουσιακά στοιχεία: Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 8 έτη Μεταφορικά μέσα 7 9 έτη Εξαιρούνται οι «Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων» οι οποίες αποσβένονται στο μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της ωφέλιμης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας μίσθωσης του μισθωμένου ακινήτου. Τα Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης μειωμένο κατά τις αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις. Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως κατά την πραγματοποίησή τους. 2.6 Επενδύσεις σε ακίνητα Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα περιλαμβάνουν οικόπεδα και κτίρια που κατέχονται από την Εταιρεία για ενοικίαση ή για κεφαλαιουχικό κέρδος και ταξινομούνται ως ακίνητα για επένδυση. Αρχικά, οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει και τις δαπάνες απόκτησής τους. Αρχής γενομένης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 και έπειτα από αλλαγή της σχετικής πολιτικής οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμούνται κάθε έτος στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμούνται κατά έτος στην εύλογη αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Οι μεταβολές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Τα στοιχεία αναγνωρίζονται μέχρι την πώλησή τους ή νωρίτερα, κατά την ημερομηνία που η Εταιρεία παύει να έχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το στοιχείο. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης, όπως η ιδιοχρησιμοποίησή τους, μεταφέρονται στην κατηγορία Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης. 2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως λογισμικά προγράμματα. Τα λογισμικά προγράμματα που αποκτώνται μεμονωμένα κεφαλαιοποιούνται στην αξία κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιμούνται στο κόστος κτήσης 12

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει. 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 171 21, Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τηλ.: 210 9379100 www.ateinsurance.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου 2009 30 Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 163 171 21, Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΤΗΛ. 210 9379100 ΑΡ.Μ.Α.Ε. :12821/05/Β/86/1

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα