ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ"

Transcript

1 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ / ΟΝΟΜΑ Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) λειτουργεί η εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστηµίου, (Α.Β.Κ.Π.). Κύριος σκοπός της Α.Β.Κ.Π. είναι η υποστήριξη των διαδικασιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της έρευνας στο E.A.Π. και η οργάνωση και διάθεση του παντός είδους υλικού της (έντυπο, ψηφιακό, νόµιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου κλπ.) και των υπηρεσιών της, ώστε να αποτελεί κέντρο συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας µε σύγχρονα µέσα. Η Α.Β.Κ.Π. παρέχει τις υπηρεσίες της από απόσταση και διά ζώσης. Οι χρήστες της Α.Β.Κ.Π. ενηµερώνονται και εκπαιδεύονται από απόσταση, αλλά και δια ζώσης, συµµετέχοντας σε ειδικά προγράµµατα. Η Α.Β.Κ.Π. αποτελεί επίσης τόπο συλλογής ψηφιακού και έντυπου υλικού που αφορά στην εξ Αποστάσεως εκπαίδευση. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Για την υποστήριξη του έργου της Α.Β.Κ.Π., η Σύγκλητος διορίζει Επιτροπή µε 3ετή θητεία, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο (µέλος ΕΠ του Ε.Α.Π.) και από ένα µέλος ΕΠ µε τον αναπληρωτή του που ορίζεται από κάθε Σχολή του Ιδρύµατος. Ο Προϊστάµενος της Α.Β.Κ.Π. συµµετέχει στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου, και παράλληλα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Η Επιτροπή της Α.Β.Κ.Π. έχει την εποπτεία της Α.Β.Κ.Π., και συνέρχεται σε ολοµέλεια μία φορά το δίμηνο εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση ή αλλιώς δύο φορές το χρόνο, η µία κατά την έναρξη και η άλλη στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, για τη χάραξη της γενικότερης στρατηγικής και την έγκριση του ετήσιου απολογισμού ή οσάκις το ήµισυ +1 των µελών της, ζητήσουν έκτακτη σύγκλησή της. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία των ήµισυ +1 των µελών της και οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Η υπογραφή των πρακτικών γίνεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, είναι δε απαραίτητη η ανακοίνωση των πρακτικών στην επόμενη συνεδρία. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της επιτροπής της Α.Β.Κ.Π. έχουν ως εξής: έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Α.Β.Κ.Π. εισηγείται από κοινού µε τον Προϊστάµενο τη χάραξη της γενικότερης πολιτικής της Α.Β.Κ.Π. κατανέµει σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο τα κονδύλια της Α.Β.Κ.Π.. εισηγείται στη Σύγκλητο τα σχετικά µε την Α.Β.Κ.Π. ποσά του ετήσιου προϋπολογισµού καταρτίζει, αναθεωρεί και εισηγείται τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της Α.Β.Κ.Π. στη Σύγκλητο

2 2 αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών της Α.Β.Κ.Π. προς την ακαδηµαϊκή κοινότητα και προτείνει τρόπους και µέτρα βελτίωσής της. Ο Προϊστάµενος της Α.Β.Κ.Π.: διευθύνει και προΐσταται των υπηρεσιών και των µονάδων της Α.Β.Κ.Π. κατανέµει το προσωπικό στις επί µέρους υπηρεσίες έχει την ευθύνη υλοποίησης και διαχείρισης του προϋπολογισµού εισηγείται στη Σύγκλητο τα θέµατα που σχετίζονται µε τη Α.Β.Κ.Π. ενηµερώνει τον Προϊστάµενο των Διοικητικών Υπηρεσιών καταρτίζει τον ετήσιο απολογισµό της Α.Β.Κ.Π. φροντίζει για τη συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση τόσο του προσωπικού, όσο και των χρηστών της Α.Β.Κ.Π. καταρτίζει προγράµµατα συνεργασίας µε άλλες Βιβλιοθήκες και οργανισµούς προγραµµατίζει τις αναπτυξιακές και άλλες δραστηριότητες της Α.Β.Κ.Π., τις προωθεί στα αρµόδια όργανα προς έγκριση και επιστατεί στην υλοποίησή τους καταρτίζει τον ετήσιο απολογισµό δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης και τον υποβάλλει στη Σύγκλητο. ΑΡΘΡΟ 1. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Όλα τα βιβλία και φυλλάδια της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμα προς δανεισμό. Εξαίρεση αποτελούν τα Πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, ευρετήρια, εγκυκλοπαίδειες κτλ) και τα βιβλία τα οποία κρίνονται από τη διοίκηση της Βιβλιοθήκης ως µη διαθέσιµα προς δανεισµό λόγω της σπανιότητάς τους και του υψηλού τους κόστους. Το υλικό που παρουσιάζει µεγάλη ζήτηση µπορεί να εντάσσεται σε ειδική κατηγορία υλικού και χαρακτηρίζεται ως «υλικό περιορισµένου δανεισµού». Τεύχη περιοδικών και δεµένοι τόµοι περιοδικών, δεν δανείζονται. Η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. διατηρεί στη συλλογή της ψηφιακό υλικό, το οποίο δεν είναι διαθέσιµο προς δανεισµό, αλλά διατίθεται για χρήση µέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. 1.1 Οι εσωτερικοί χρήστες Όλα τα ενεργά µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας (µέλη ΕΠ, µέλη ΣΕΠ, µεταπτυχιακοί συνεργάτες, µεταπτυχιακοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, προπτυχιακοί φοιτητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές,) και το διοικητικό προσωπικό του Ε.Α.Π., αποκτούν αυτοδικαίως δικαίωµα χρήσης της Α.Β.Κ.Π και των υπηρεσιών της. Η Βιβλιοθήκη εκδίδει κάρτα για τα μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ, τους μεταπτυχιακούς ερευνητές και συνεργάτες του Ε.Α.Π. Για την έκδοση της κάρτας αυτής απαιτείται η συμπλήρωση ανάλογης αίτησης, με την έκδοση της οποίας ταυτοχρόνως υποδηλούται και η αποδοχή του κανονισμού της Βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη μαζί με ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας. Η κάρτα έχει ισχύ για δύο χρόνια. Τα προαναφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να επιδεικνύουν την κάρτα αυτή (κάρτα

3 3 χρήστη) με την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη. Επίσης, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα με την οποία τους έχει προμηθεύσει το Τμήμα Μητρώου τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη και στις υπηρεσίες της Τα νέα µέλη του διδακτικού προσωπικού, για να έχουν δικαίωµα χρήσης των υπηρεσιών της Α.Β.Κ.Π, θα πρέπει να λάβουν πλήρη γνώση του παρόντος κανονισµού και να ενηµερωθούν σχετικά µε τους τρόπους αναζήτησης ψηφιακής ή έντυπης πληροφορίας και τον τρόπο λειτουργίας της Α.Β.Κ.Π Οι πρωτοετείς φοιτητές πριν κάνουν χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης θα πρέπει να παρακολουθήσουν, είτε µέσω του διαδικτύου (on line tutorial), είτε διά ζώσης, το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τη χρήση της Α.Β.Κ.Π. Το πρόγραµµα αυτό είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή µέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης, ενώ δια ζώσης παρέχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ικαίωµα χρήσης έχουν επίσης οι οµότιµοι καθηγητές του Πανεπιστηµίου. 1.2 Οι εξωτερικοί χρήστες (Ε.Χ.). Άτομα που είναι μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής, επιστηµονικής και ερευνητικής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ ή φοιτητές ή μεταπτυχιακοί που φοιτούν σε άλλο ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου κ.α.), καθώς και εταιρίες και οργανισµοί και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιούν το υλικό ή τις υπηρεσίες της Α.Β.Κ.Π για τις ερευνητικές τους ανάγκες, µπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, ως εξής: Συμπληρώνουν, επιτόπια ειδική αίτηση, επισυνάπτοντας ένα φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους και μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας προκειμένου να εκδοθεί η κάρτα χρήστη η οποία ισχύει για δύο χρόνια και είναι απαραίτητη για την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη και τη χρήση των υπηρεσιών της. Οι εξ αποστάσεως εξωτερικοί χρήστες προκειμένου να εγγραφούν στην Α.Β.Κ.Π. οφείλουν να αποστείλουν αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας μέσω fax ή Μη τήρηση των συµφωνηµένων όρων ή ψευδή δήλωση στοιχείων (τόπος κατοικίας κλπ.) συνιστά σοβαρή παράβαση και συνεπάγεται τη διαγραφή από µέλος της Α.Β.Κ.Π Ο Προϊστάµενος της Α.Β.Κ.Π. έχει δικαίωµα ακύρωσης της κάρτας χρήστη του Ε.Χ. σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Α.Β.Κ.Π. 1.3 Επισκέπτες στο φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης. Επισκέπτες µπορούν να χρησιµοποιούν το υλικό στα αναγνωστήρια και στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο για χρήση οπτικοακουστικού υλικού, καθώς επίσης και τις online υπηρεσίες της βιβλιοθήκης στους υπάρχοντες σταθµούς εργασίας, εγγραφόµενοι κάθε φορά στο βιβλίο επισκεπτών το οποίο βρίσκεται στην είσοδο. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση κάρτας αλλά η επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί τα προσωπικά τους στοιχεία και η κράτησή τους από τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης.

4 4 ΑΡΘΡΟ 2. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Για τους χρήστες που αποφοιτούν, παραιτούνται, ή συνταξιοδοτούνται από το ΕΑΠ, ισχύουν οι εξής κανόνες: 2.1 Φοιτητές Φοιτητές που διακόπτουν οριστικά τις σπουδές τους, χάνουν το δικαίωμα χρήσης της Α.Β.Κ.Π., ενώ οι φοιτητές που διακόπτουν προσωρινά τις σπουδές τους διατηρούν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων που ισχύει για τους ενεργούς φοιτητές καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό της Βιβλιοθήκης Απόφοιτοι του Ε.Α.Π. μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων που ισχύει για τους φοιτητές για ένα χρόνο, ενώ κατόπιν έγκρισης αιτήματος τους από τον Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση και στο ψηφιακό υλικό της Α.Β.Κ.Π.. Με τη λήξη του χρόνου αυτού εντάσσονται στην κατηγορία των εξωτερικών χρηστών Σε περίπτωση διακοπής των σπουδών ή αποφοίτησης, το Τµήµα Μητρώου ενημερώνει το Τµήµα ανεισµού της Α.Β.Κ.Π. και δεν εκδίδει τα σχετικά αποφοιτήρια πιστοποιητικά, αν δεν λάβουν από την Α.Β.Κ.Π. επιβεβαίωση ότι ο εν λόγω φοιτητής δε βρίσκεται χρεωμένος µε βιβλία ή άλλο υλικό ή εξοπλισµό Οι φοιτητές, πριν την ορκωμοσία τους, οφείλουν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Εκπόνησης Διπλωματικών και Πτυχιακών Εργασιών. Οι φοιτητές οφείλουν κατόπιν της επιτυχούς παρουσίασης/εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, να την αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, σε ένα αντίγραφο (1 cd-rom). Η αποστολή πρέπει να γίνει με συστημένο δέμα ή με ταχυμεταφορά και όχι μέσω mail και το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή PDF αντί αρχείου Word. Σε έντυπη μορφή χρειάζεται να αποστέλλεται μόνο μια εκτύπωση του εξωφύλλου και της ελληνικής περίληψης καθώς και του σχήματος μετα-δεδομένων. Ειδικά δε, για τα Προγράμματα Σπουδών ΑΓΓ, ΜΒΑ, ΜΣΜ & ΓΤΠ από την περίοδο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2015 η κατάθεση των Διπλωματικών Εργασιών θα γίνεται μέσω του ιδρυματικού αποθετηρίου του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr). 2.2 Μέλη ΕΠ του Ε.Α.Π Μέλη ΕΠ του Ε.Α.Π. που παραιτούνται: φροντίζουν να επιστρέψουν πριν από την αποχώρησή τους τα βιβλία και το λοιπό υλικό ή εξοπλισµό της Α.Β.Κ.Π. που έχουν δανειστεί, ή να αντικαταστήσουν φθαρµένο ή απωλεσθέν υλικό Το Τµήµα Προσωπικού από µόνο του ενηµερώνει την Α.Β.Κ.Π. για την επικείµενη αποχώρηση του µέλους ΕΠ και ζητά να του αποσταλεί επιβεβαίωση ότι το µέλος ΕΠ δε χρωστά βιβλία ή άλλο υλικό Η επιβεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου να καταβληθεί ο τελευταίος µισθός και να εκδοθεί το πιστοποιητικό αποχώρησης Μέλη ΕΠ του Ε.Α.Π που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης

5 5 διατηρούν τιµής ένεκεν τα προνόµια δανεισµού. Σε περίπτωση που δεν επιθυµούν να διατηρήσουν τα δικαιώµατα µέλους, ισχύουν οι διαδικασίες της προηγούµενης παραγράφου. 2.3 Μέλη ΣΕΠ του Ε.Α.Π. Για τα µέλη ΣΕΠ του Ε.Α.Π. που λήγει η σύµβασή τους ισχύουν τα άρθρα Μέλη του ιοικητικού προσωπικού. Τα αποχωρούντα λόγω συνταξιοδοτήσεως µέλη του διοικητικού προσωπικού έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε αυτά που απολαµβάνουν τα µέλη ΕΠ που συνταξιοδοτούνται. Όταν όμως αποχωρούν λόγω παραίτησης, μετάταξης σε άλλο ΑΕΙ ή λήξης σύμβασής τους, χάνουν τα δικαιώματα δανεισμού που είχαν ως μέλη της Α.Β.Κ.Π. και εντάσσονται στη κατηγορία των εξωτερικών χρηστών. ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΝΟΝΕΣ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ. 3.1 Οι χρήστες της Α.Β.Κ.Π. στο όνοµα των οποίων δεν εκκρεµούν οφειλές, έχουν δικαίωµα δανεισµού του υλικού της Α.Β.Κ.Π.. Το χρονικό διάστημα δανεισμού ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, ΠΦ, ΕΧ κλπ). 3.2 Το προς δανεισµό υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισµό και κατά την επιστροφή του και σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές, ο δανειζόµενος υποχρεώνεται στην αποκατάσταση των φθορών ή στην αντικατάστασή του. 3.3 Οι χρήστες µπορούν να εγγραφούν για την προκράτηση ενός τίτλου. 3.4 Οι προθεσµίες δανεισµού κατά κατηγορία χρηστών έχουν ως εξής: Μέλη ΕΠ, ΣΕΠ. Μπορούν να δανείζονται µέχρι 6 τίτλους για διάστηµα 30 ηµερών και µε δικαίωµα µίας ανανέωσης. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν βιβλία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά από γραπτή αίτησή τους στην Α.Β.Κ.Π., όπου θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται το παραπάνω. Την απόφαση για την υπέρβαση του κανονισμού την παίρνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Α.Β.Κ.Π. Το αργότερο 5 ηµέρες πριν από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους, το δανεισµένο υλικό επιστρέφεται στην Α.Β.Κ.Π. προς αποχρέωση Μεταπτυχιακοί συνεργάτες, µεταπτυχιακοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, µεταπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικό προσωπικό του Ε.Α.Π. μπορούν να δανείζονται µέχρι 4 τίτλους για διάστηµα 20 ηµερών µε δικαίωµα µιας ανανέωσης Προπτυχιακοί Φοιτητές. Οι φοιτητές µπορούν να δανείζονται µέχρι 4 τίτλους για διάστηµα20 ηµερών, µε δικαίωµα µιας ανανέωσης Εξωτερικοί χρήστες Οι εξωτερικοί χρήστες µπορούν να δανείζονται με την ειδική κάρτα της Α.Β.Κ.Π. µέχρι 3 τίτλους [εκδόσεις Ε.Α.Π., λογοτεχνία και Readers (εκδόσεις των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα έχουν αγοραστεί από το Ε.Α.Π.)] για διάστηµα 10 ηµερών με δικαίωμα μιας ανανέωσης Απόφοιτοι ΕΑΠ Οι απόφοιτοι του Ε.Α.Π. διατηρούν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων που ισχύει για τους φοιτητές του Ε.Α.Π. για ένα χρόνο. Με τη λήξη του χρονικού αυτού

6 6 διαστήματος εντάσσονται στην κατηγορία των εξωτερικών χρηστών. Πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό της Βιβλιοθήκης δίνεται κατόπιν έγκρισης αιτήματός τους από τον Προϊστάμενο της Α.Β.Κ.Π Φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν δικαίωμα δανεισμού (επιτοπίως με την επίδειξη της κυπριακής φοιτητικής τους ταυτότητας ή με αποστολή υλικού αποστέλλοντας υποχρεωτικά μαζί με τη φόρμα δανεισμού και φωτοτυπία της κυπριακής φοιτητικής τους ταυτότητας), σε όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης το οποίο δανείζεται σύμφωνα με τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να δανείζονται μέχρι τρία (3) βιβλία για δεκαπέντε ημέρες, με δικαίωμα μιας ανανέωσης εφόσον το υλικό αυτό δεν έχει κρατηθεί. Οι Φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουν δικαίωμα Κράτησης Υλικού Λοιπές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ε.Α.Π. στα πλαίσια του διαδανεισμού εξυπηρετεί τους φοιτητές και τους καθηγητές άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, δανείζοντάς τις έντυπες εκδόσεις του Ε.Α.Π. για το χρονικό διάστημα των είκοσι ημερών, με δικαίωμα μιας ανανέωσης, ενώ απαγορεύεται αυστηρά ο δανεισμός ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού υλικού. Εφιστάται προσοχή καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανειζόμενου υλικού, η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. έρχεται σε επικοινωνία με τους δανειζόμενους και επιβάλλει τα αντίστοιχα πρόστιμα καθυστέρησης. Σε μη συμμόρφωσή τους, οι Βιβλιοθήκες που αιτούνται τον διαδανεισμό, οφείλουν να αναλάβουν την υποχρέωση επικοινωνίας με τα μέλη τους και να επιβάλλουν τις ανάλογες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού, οι αντίστοιχες Βιβλιοθήκες αναλαμβάνουν την αντικατάστασή του Το δικαίωμα ανανέωσης μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε χρήστη με την προϋπόθεση ότι στο βιβλίο, στο οποίο επιθυμεί να ανανεώσει τον χρόνο δανεισμού, δεν έχει γίνει κράτηση από κάποιο άλλο μέλος της Α.Β.Κ.Π Οι συλλογές υλικού του Ε.Α.Π. που φιλοξενούνται σε άλλες βιβλιοθήκες, υπόκεινται στους εσωτερικούς κανονισµούς αυτών των βιβλιοθηκών ή σε ειδικούς κανόνες που συµφωνούνται ανάµεσα στο Ε.Α.Π. και τη φιλοξενούσα βιβλιοθήκη. 3.6 Οι κλειστές συλλογές του Ε.Α.Π. δεν δανείζονται. Επίσης, δεν δανείζονται λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, handbooks, εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς, τεύχη περιοδικών, δεμένοι τόμοι περιοδικών και το διατιθέμενο ψηφιακό/οπτικοακουστικό υλικό. Κανένα αντίτυπο συλλογής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να δανειστεί πριν να σφραγιστεί και να καταχωρηθεί στον κατάλογο. 3.7 Ο δανεισµός των βιβλίων γίνεται µετά τη συµπλήρωση Φόρµας ανεισµού, η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Η διαδικασία δανεισµού είναι η ακόλουθη: ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει την φόρµα δανεισµού µε όλα τα στοιχεία και απαραίτητα την ιδιότητά του. Υπάρχουν δύο πλαίσια όπου στο πρώτο γράφονται οι τίτλοι των επιλογών του χρήστη για δανεισµό και στο δεύτερο οι εναλλακτικοί τίτλοι για την περίπτωση που το υλικό αυτό δεν είναι διαθέσιµο. Η φόρµα αποστέλλεται είτε µε είτε µε fax. 3.8 Η αποστολή των βιβλίων γίνεται αποκλειστικά µε ευθύνη του δανειζόµενου ο

7 7 οποίος επιβαρύνεται τόσο για την αποστολή όσο και την επιστροφή των βιβλίων. Η αποστολή γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία ταχυµεταφοράς του ταχυδροµείου, ή από ιδιωτικές εταιρείες ταχυµεταφορών της επιλογής του δανειζόµενου. Η επιστροφή των βιβλίων γίνεται είτε µε το ταχυδροµείο (υποχρεωτικά συστηµένα) είτε µε υπηρεσίες ταχυµεταφορών (Courier). Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των βιβλίων ο δανειζόµενος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. Στην περίπτωση που το δέµα δεν το παραλάβει ο δανειζόµενος, και αυτό επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη, τότε τα έξοδα της αποστολής από και προς τη Βιβλιοθήκη, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον δανειζόµενο. 3.9 Ο δανεισμός των διπλωματικών εργασιών γίνεται έπειτα από συμπλήρωση Φόρμας Δανεισμού Διπλωματικών Εργασιών, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης καθώς και στο χώρο της Α.Β.Κ.Π.. Η διαδικασία δανεισμού είναι η ακόλουθη: ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει την φόρμα δανεισμού με όλα τα στοιχεία και απαραίτητα την ιδιότητά του. Ο μέγιστος αριθμός εργασιών που μπορούν οι φοιτητές να δανειστούν είναι δύο τίτλοι ανά αίτημα κάθε δέκα μέρες. Η φόρμα αποστέλλεται είτε με ή με fax είτε συμπληρώνεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης Η αποστολή γίνεται με δύο τρόπους: 1. Με το οποίο θα αποστείλει η Βιβλιοθήκη στον χρήστη ή 2. με CD-Rom από την αρμόδια υπηρεσία ταχυμεταφοράς του ταχυδρομείου, ή από ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών της επιλογής του δανειζόμενου. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του δανειζόμενου, ο οποίος επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής. Επειδή ο όγκος ορισμένων Δ.Ε. είναι απαγορευτικός για την αποστολή τους με , αυτές θα αποστέλλονται αποκλειστικά με τον δεύτερο τρόπο. Στην περίπτωση που το δέμα δεν το παραλάβει ο δανειζόμενος, και αυτό επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη, τότε τα έξοδα της αποστολής από και προς τη βιβλιοθήκη, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον δανειζόμενο. Όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του ΕΑΠ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών όλων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του ΕΑΠ ανεξαρτήτως προγράμματος σπουδών τους. Τα μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ δικαιούνται να δανειστούν Δ.Ε. από όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. Οι μεταπτυχιακοί συνεργάτες ερευνητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις διπλωματικές εργασίες κατόπιν έγκρισης αιτήματός τους από τον Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του Ε.Α.Π. έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση κωδικών που τους δίνει το Τμήμα Μητρώου να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των Δ.Ε. (ελεγχόμενη πρόσβαση) μέσω Διαδικτύου Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού Δ.Ε. παρά μόνο επιτόπιας μελέτης αυτών στον χώρο της Βιβλιοθήκης και μερικής εκτύπωσης (έως 20 σελίδες).

8 Οι κανόνες δανεισμού και το ύψος των προστίμων σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ή ανανέωσης δανεισμού, καθορίζονται από τον Προϊστάμενο της Α.Β.Κ.Π Όλοι οι χρήστες (με εξαίρεση τους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου) έχουν το δικαίωμα κράτησης βιβλίων τα οποία είναι ήδη δανεισμένα. Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας Πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό και πηγές της Βιβλιοθήκης έχουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη χρήση κωδικών που τους προμηθεύονται από το Τμήμα Μητρώου ή από το Portal. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4.1 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης επιστροφής δανεισµένου υλικού επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ως εξής: Το πρόστιµο ανέρχεται στο ποσό των 0.50 ηµερησίως. Η χρέωση ισχύει μετά το πέρας των πέντε ημερών από την ημερομηνία εκπνοής του δανεισμού. 4.2 Στον υπολογισµό των προστίµων προσµετρούνται οι Κυριακές και οι επίσηµες αργίες. 4.3 Η Επιτροπή της Α.Β.Κ.Π. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του ποσού αυτού. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΦΘΟΡΕΣ - ΑΠΩΛΕΙΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Για την ασφάλεια του υλικού και του εξοπλισµού της Α.Β.Κ.Π., την εύρυθµη λειτουργία της, και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών, τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: 5.1 Όλες οι µονάδες της Α.Β.Κ.Π. του ΕΑΠ είναι εφοδιασµένες µε: σύστηµα αντιπυρικής ασφάλειας σύστηµα συναγερµού ηλεκτρονικό αντικλεπτικό σύστηµα µικρό φαρµακείο για τις πρώτες βοήθειες. 5.2 Το προσωπικό της Α.Β.Κ.Π.. που υπηρετεί σε όλες τις επιµέρους µονάδες, ενηµερώνεται και εκπαιδεύεται στο σχέδιο και στον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών : πυρκαγιάς, σεισµού, πληµµύρας, κλοπής, κλπ. 5.3 Οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται το χώρο της Α.Β.Κ.Π., καθώς και τους συναδέλφους τους που έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον, το οποίο να τους διευκολύνει στη µελέτη και την εργασία τους. 5.4 Οι χρήστες έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισµού της Α.Β.Κ.Π. 5.5 Οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού και εξοπλισµού της Α.Β.Κ.Π. αντικαθίσταται, ή αποζηµιώνεται από το χρήστη που την προκάλεσε. 5.6 Σε περίπτωση σοβαρής και εσκεµµένης αµέλειας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Απαγορεύεται:

9 η εισαγωγή στους χώρους της Α.Β.Κ.Π. αντικειµένων που κατά την κρίση του υπευθύνου φύλαξης είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορά του υλικού ή να δηµιουργήσουν υποψία κλοπής. Προσωπικά πράγµατα και τσάντες φυλάσσονται σε ειδικές θυρίδες που κλειδώνονται το κάπνισµα, καθώς και η χρήση ποτών και τροφίµων µέσα στους χώρους της Α.Β.K.Π. 5.7 Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης χρηστών στους παραπάνω κανονισµούς ή διαπίστωσης εσκεµµένης φθοράς ή κλοπής του υλικού της Α.Β.Κ.Π., η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Α.Β.K.Π. επιβάλλει τις ακόλουθες κυρώσεις: προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος χρήσης των υπηρεσιών της Α.Β.Κ.Π. από µία εβδοµάδα µέχρι δύο µήνες, ενώ σε περίπτωση υποτροπής από την οποία προκλήθηκε σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της Α.Β.K.Π., έχει δικαίωμα να απαγορεύσει οριστικά την πρόσβαση του υπαιτίου στην Α.Β.K.Π ενημέρωση του Τμήματος Μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής και το οποίο κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου του ΕΑΠ δύναται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 1) στέρηση δικαιώματος του φοιτητή να συμμετάσχει στις εξετάσεις, 2) στέρηση δικαιώματος δήλωσης νέων Θεματικών Ενοτήτων και 3) στέρηση λήψης πτυχίου μέχρι επιστροφής ή αντικατάστασης του υλικού κατάθεση αιτήµατος στις πανεπιστηµιακές αρχές για την άσκηση ποινικής δίωξης. 5.8 Οι παραπάνω διωκόµενοι χρήστες µπορούν να ασκήσουν έφεση για τις κυρώσεις αυτές προς την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Η απόφαση της Επιτροπής επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 6.1 Όλα τα µέλη.ε.π. του Ε.Α.Π. έχουν υποχρέωση και δικαίωµα να υποδεικνύουν στο Τµήµα παραγγελιών το καινούριο υλικό που χρειάζεται η Α.Β.Κ.Π Το Τµήµα πρόσκτησης παραλαµβάνει όλες τις παραγγελίες, τις κατατάσσει και τις προωθεί ανά δίμηνο στον Προϊστάµενο, ο οποίος αποφασίζει µε τη σύµφωνη γνώµη του προέδρου της Επιτροπής Βιβλιοθήκης για την έγκριση κάθε παραγγελίας. 6.3 Τις πάγιες παραγγελίες υλικού (συνδροµές περιοδικών κλπ.) εισηγείται ετησίως ο Προϊστάµενος και αποφασίζουν από κοινού ο Προϊστάµενος και η Επιτροπή Βιβλιοθήκης. 6.4 Η κάθε σχολή του Ε.Α.Π. µπορεί, αν θέλει, να υποδείξει τους αρµόδιους διδάσκοντες που θα έχουν την ευθύνη των προτάσεων παραγγελίας. ΑΡΘΡΟ 7. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Οι χρήστες µπορούν να ζητούν να τους αποσταλεί σε φωτοαντίγραφα ή ψηφιοποιηµένο, µέρος έντυπου υλικού, ο όγκος του οποίου καθορίζεται σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. Η αποστολή γίνεται, έπειτα από αίτησή τους που κατατίθεται

10 10 ηλεκτρονικά και υπογράφοντας σχετική φόρµα εξουσιοδότησης. 7.1 Όλες οι µονάδες της Α.Β.Κ.Π. είναι εφοδιασµένες µε επαρκή αριθµό φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την εξυπηρέτηση των χρηστών και των επισκεπτών. 7.2 Τα φωτοτυπικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται από τους χρήστες και τους επισκέπτες λειτουργούν µε µαγνητική κάρτα. 7.3 Η Α.Β.Κ.Π. δεν παρέχει δωρεάν µαγνητικές κάρτες σε καµία κατηγορία χρηστών. Η τιµή των φωτοτυπιών είναι ενιαία και ορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. Τα έσοδα από τα φωτοαντίγραφα και τα πρόστιµα χρησιµοποιούνται για την κάλυψη επειγόντων λειτουργικών αναγκών. 7.4 Η δια ζώσης φωτοτύπηση του υλικού της Α.Β.Κ.Π. γίνεται από τους χρήστες. 7.5 Οι διεθνείς κανόνες για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας εφαρµόζονται αυστηρά και στην περίπτωση της φωτοτύπησης ή αναπαραγωγής του υλικού της Α.Β.Κ.Π. Ειδικότερα, η αναπαραγωγή γίνεται με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς, όπως αυτές καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Την πολιτική της αναπαραγωγής τεκμηρίων για την εξυπηρέτηση των χρηστών καθορίζει η ίδια η Βιβλιοθήκη ανάλογα με το Υλικό για το οποίο υπάρχει αίτημα αναπαραγωγής και μέσα στα πλαίσια του Ν περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμιά περίπτωση όμως η φωτοτύπηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του τεκμηρίου, ενώ απαγορεύεται ρητά η φωτοτύπηση ολόκληρων έργων. 7.6 Μέρος του υλικού της Α.Β.Υ.Π δεν φωτοτυπείται λόγω σπανιότητας ή κινδύνου καταστροφής του πρωτοτύπου. 7.7 Οι χρήστες κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της Βιβλιοθήκης μπορούν να εκτυπώσουν μέχρι 20 σελίδες (συνολικά) από το υλικό που επιθυμούν. ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 8.1 Η υπηρεσία διαδανεισµού (Interlibrary Loan Service) προµηθεύει στους χρήστες της Α.Β.K.Π. άρθρα, µονογραφίες, ή άλλο υλικό µέσω του εθνικού και των διεθνών δικτύων διαδανεισµού. 8.2 Η δαπάνη για τον διαδανεισµό βαρύνει τον παραγγέλλοντα και καλύπτει την τιµή που καταβάλλει η Α.Β.K.Π. στην αποστέλλουσα Βιβλιοθήκη. Επίσης, καλύπτει το τυχόν κόστος της αποστολής του υλικού αυτού τόσο στην Α.Β.K.Π. όσο και από την Α.Β.K.Π. στον παραγγέλοντα. 8.3 Το ποσό της δαπάνης διαδανεισµού καταβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες πρακτικές για παραγγελίες µέσω διαδικτύου (π.χ. άνοιγµα λογαριασµού, χρήση πιστωτικής κάρτας, αντικαταβολή κλπ.). 8.4 Στις περιπτώσεις δανεισµού του πρωτοτύπου, ο δανειζόµενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποζηµίωση εξαιτίας φθοράς ή απώλειάς του. 8.5 Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν να δανειστούν υλικό από άλλη βιβλιοθήκη εκτός αυτής του Ε.Α.Π. και με την προϋπόθεση ότι η Α.Β.K.Π. συνεργάζεται με την Βιβλιοθήκη από την οποία επιθυμεί ο φοιτητής να δανειστεί, ακολουθεί η εξής διαδικασία δανεισμού: ο φοιτητής συμπληρώνει τη Φόρμα Διαδανεισμού που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και την αποστέλλει στη βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. Στη συνέχεια το αίτημα του διαδανεισμού

11 11 προωθείται από τη βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. προς τη Βιβλιοθήκη στην οποία ο φοιτητής ζητά να ασκήσει το δικαίωμα διαδανεισμού. Εκεί ο φοιτητής θα πρέπει να προστρέξει (έχοντας ήδη προβεί σε τηλεφωνική επικοινωνία με την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη) προκειμένου να παραλάβει το υλικό, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής, απώλειας, καταστροφής ή μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς της εκάστοτε βιβλιοθήκης, η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. σε επικοινωνία με το Τμήμα Μητρώου θα επιβάλλουν κυρώσεις όπως: στέρηση δικαιώματος δήλωσης νέων θεματικών ενοτήτων και μη παραλαβή πτυχίου. Επιπλέον, οι χρήστες οφείλουν να καταβάλουν τα τυχόν πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης ή καταστροφής τα οποία ποικίλουν βάσει του κανονισμού των εκάστοτε βιβλιοθηκών. 8.6 Η Α.Β.Κ.Π. στα πλαίσια του διαδανεισμού εξυπηρετεί τους φοιτητές και τους καθηγητές άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, δανείζοντας τις έντυπες εκδόσεις του Ε.Α.Π. για το χρονικό διάστημα των είκοσι ημερών, με δικαίωμα μιας ανανέωσης, ενώ απαγορεύεται αυστηρά ο δανεισμός ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού υλικού. Εφιστάται προσοχή καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανειζόμενου υλικού, η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. έρχεται σε επικοινωνία με τους δανειζόμενους και επιβάλλει τα αντίστοιχα πρόστιμα καθυστέρησης. Σε μη συμμόρφωσή τους, οι Βιβλιοθήκες που αιτούνται τον διαδανεισμό, οφείλουν να αναλάβουν την υποχρέωση επικοινωνίας με τα μέλη τους και να επιβάλλουν τις ανάλογες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού, οι αντίστοιχες Βιβλιοθήκες αναλαμβάνουν την αντικατάστασή του. 8.7 Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα παραγγελίας άρθρων που δεν διαθέτει η ίδια, αλλά που προσφέρονται από άλλες Βιβλιοθήκες μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ε.Α.Π. καθώς και οι εξωτερικοί χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ή να υποβάλλουν το αίτημα παραγγελίας άρθρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης ή να το στείλουν με fax ή να το καταθέσουν επιτόπου στη Βιβλιοθήκη, εφόσον συμπληρώσουν τη Φόρμα Διαδανεισμού Άρθρων. Η παραλαβή των άρθρων (υπό μορφή φωτοτυπίας) γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής του ενημέρωσης από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Επίσης, τα άρθρα μπορούν να αποσταλούν στον χρήστη με courier, ή fax και το ποσό να καταβληθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού κατόπιν συνεννοήσεως με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Ο χρόνος αλλά και το κόστος απόκτησης των άρθρων εξαρτάται από την επιλογή του τρόπου αποστολής των άρθρων από την Βιβλιοθήκη - Προμηθευτή (αποστολή με ταχυδρομείο, courier, ή fax). Άρθρο άνω των 20 σελίδων δεν αποστέλλεται με fax. 8.8 H Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. αναπτύσσει συνεργασία με άλλες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες προκειμένου οι φοιτητές του Ε.Α.Π. να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό τους. Η διαδικασία διαδανεισμού Ηλεκτρονικού Υλικού είναι η εξής: ο φοιτητής συμπληρώνει τη Φόρμα Διαδανεισμού Ηλεκτρονικού Υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και την αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Β.Κ.Π. Στη συνέχεια, η φόρμα προωθείται προς τη βιβλιοθήκη από την οποία ο φοιτητής ζητά να δανειστεί ψηφιακό υλικό. Ο φοιτητής πρέπει να παραλάβει το υλικό αφού πρώτα προβεί σε τηλεφωνική επικοινωνία με την αντίστοιχη βιβλιοθήκη και εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η δυνατότητα αποστολής του επιθυμητού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον την ευθύνη αποστολής του αναλαμβάνει αποκλειστικά το

12 12 Ίδρυμα που διαθέτει το ψηφιακό υλικό. Εφιστάται η προσοχή προς τους φοιτητές καθώς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς της εκάστοτε βιβλιοθήκης, η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. σε επικοινωνία με το Τμήμα Μητρώου και βάσει του κανονισμού, θα επιβάλλουν κυρώσεις όπως: στέρηση δικαιώματος δήλωσης νέων θεματικών ενοτήτων και μη παραλαβή πτυχίου. ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι χρήστες µπορούν να: 9.1 ενηµερώνονται από απόσταση µέσω της ιστοσελίδας της Α.Β.Κ.Π. για τον κανονισµό λειτουργίας και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, 9.2 εκπαιδεύονται στην ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλιογραφίας µε on line tutorials, 9.3 έχουν πρόσβαση µέσω της ιστοσελίδας της Α.Β.Κ.Π. σε ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων, 9.4 ανατρέχουν, µέσω της ιστοσελίδας της Α.Β.Κ.Π. στον πλήρη κατάλογο του έντυπου και του οπτικοακουστικού υλικού που παράγει το ΕΑΠ, 9.5 ανατρέχουν µέσω της ιστοσελίδας της Α.Β.Κ.Π. στους καταλόγους του ηλεκτρονικού (ηλεκτρονικά περιoδικά κλπ.) και του έντυπου υλικού της βιβλιοθήκης αλλά και των συνεργαζόµενων βιβλιοθηκών (πχ. ΚΕΑΒ κλπ.), καθώς και στα περιεχόµενά τους ή σε µια σύντοµη περιγραφή τους, όταν πρόκειται για οπτικοακουστικό έργο, 9.6 απευθύνουν ερωτήσεις µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για πληροφόρηση και δανεισµό, συµπληρώνοντας την κατάλληλη φόρµα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Α.Β.Κ.Π., 9.7 έχουν πρόσβαση στο συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό του Ε.Α.Π που αφορά σε συγκεκριµένες Θεµατικές Ενότητες των προγραµµάτων του (electronic course packs). Επίσης, 9.8 η Α.Β.Κ.Π. αποτελεί πύλη πηγών πληροφόρησης παρέχοντας συνδέσεις µε χρήσιµους επιστηµονικά τόπους στο διαδίκτυο και με τη δημιουργία θεματικών πυλών. 9.9 η Α.Β.ΚΥ.Π. συντηρεί κόµβο πληροφόρησης σχετικά µε την εξ Αποστάσεως εκπαίδευση. ΑΡΘΡΟ 10. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 10.1 Η Α.Β.Κ.Π. αφενός μεν παρέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή, αφετέρου δε συγκεντρώνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της το παρακάτω υλικό: Γενικό πληροφοριακό υλικό όπως Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Βιβλιογραφικούς καταλόγους, Εγχειρίδια κ.α. Επιστημονικά βιβλία Περιοδικές εκδόσεις επιστημονικού και γενικού ενδιαφέροντος

13 13 Πληροφοριακά έντυπα Διδακτορικές διατριβές Διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο Ε.Α.Π. Βιβλία και δωρεές ειδικών και γενικών θεμάτων και ενδιαφέροντος Οπτικοακουστικό υλικό, κασέτες, οπτικούς δίσκους CD ROM, πολυμέσα, βιντεοταινίες, διαφάνειες κ.α. Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με ήχους, εικόνες, ψηφιακές βιβλιογραφίες ή πλήρη κείμενα, είτε σε on-line σύνδεση είτε σε μορφή CD ROM Λογιστικά πακέτα (επεξεργασίας κειμένων, γραφικά, πακέτα στατιστικής επεξεργασίας κ.α.) Υλικό του Open University της Αγγλίας Ηλεκτρονικά βιβλία Ηλεκτρονικά περιοδικά Κλαδικές μελέτες 10.2 Όλο το πάσης φύσεως πληροφοριακό υλικό της Α.Β.Κ.Π. πρέπει να είναι ταξινομημένο και καταλογογραφημένο βάσει των διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων σε Αυτοματοποιημένο Κατάλογο Ανοικτής Προσπέλασης (ΑΚΑΠ), έτσι ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα να λαμβάνει γνώση της ύπαρξής του μέσω του ΑΚΑΠ της Α.Β.Κ.Π Όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα και πρόσβαση στους ΑΚΑΠ καταλόγους, σε όλες τις βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά πακέτα που ανήκουν στην Α.Β.Κ.Π. Εξαιρούνται οι εξ αποστάσεως εξωτερικοί χρήστες Κάθε 2-3 χρόνια γίνεται απόσυρση υλικού που έχει υποστεί υπερβολική φθορά ή δεν είναι πια επίκαιρο. Σε ειδικές περιπτώσεις η απόσυρση υλικού μπορεί να καταλήξει σε οριστική απομάκρυνση του από τη βιβλιοθήκη. Αυτό υλοποιείται μέσα από ειδικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν είτε τη δωρεά του σε άλλο ίδρυμα, οργανισμό ή κοινωφελή ιδρύματα κ.λ.π., είτε στη διάθεσή του στους φοιτητές είτε και την καταστροφή του (π.χ. διαφημιστικά έντυπα, φοιτητικές σημειώσεις παρελθόντων ετών, κ.λ.π.) ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΚΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Η Α.Β.Κ.Π. φροντίζει για την εύκολη και άμεση πρόσβαση των χρηστών της σε κάθε μορφής βιβλιογραφικό υλικό, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών τους αναγκών. Εκπληρώνοντας το στόχο της η Α.Β.Κ.Π. δημιούργησε την ψηφιακή της βιβλιοθήκη, μέσα από την οποία παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε διεθνούς φήμης και εγκυρότητας ψηφιακό βιβλιογραφικό υλικό. Για το σκοπό αυτό και για την διευκόλυνση των χρηστών στη χρήση αυτού του υλικού, διαθέτει μια σειρά από θέσεις εργασίας για χρήση από το κοινό. Ως εκ

14 14 τούτου, για την διασφάλιση σωστής και ευπρεπούς χρήσης του εξοπλισμού αυτού αλλά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διατυπώνονται οι παρακάτω κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τον κάθε χρήστη. Είναι αυτονόητο ότι, ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του εξοπλισμού για τον παραπάνω σκοπό, αυτομάτως αποδέχεται τους κανόνες αυτούς Η χρήση όλου του κοινόχρηστου εξοπλισμού επιτρέπεται σε κάθε εσωτερικό χρήστη, μέλος της κοινότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (φοιτητές, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, επισκέπτες - συνεργάτες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διοικητικό προσωπικό, κ.λ.π.) και σε κάθε εξωτερικό χρήστη Η διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού ορίζεται από το προσωπικό της Α.Β.Κ.Π Η χρήση του εξοπλισμού αφορά μόνο στην κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών των χρηστών και πρέπει να συμβαδίζει με την αποστολή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς (όπως π.χ. ψυχαγωγικούς, κ.λ.π.) απαγορεύεται αυστηρά Απαγορεύεται η εγκατάσταση, χρήση ή και δημιουργία άλλων προγραμμάτων από τους χρήστες, εκτός αυτών που έχουν εγκατασταθεί στα μηχανήματα για το κοινό, από την Α.Β.Κ.Π Απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού με σκοπό μη σύννομες ενέργειες που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση ζημία ετέρου μέρους, όπως π.χ. προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δικτυακό εξοπλισμό, παρεμπόδιση δικτυακών υπηρεσιών, πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό που θίγει την δημόσια αιδώ, αποστολή επικίνδυνου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λ.π Κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων, που παρέχει η Α.Β.Κ.Π., διέπεται από όρους και συνθήκες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, on-line βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93) Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Α.Β.Κ.Π. (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κ.λ.π.). Οι χρήστες θα πρέπει να φροντίζουν για την διασφάλιση της υπόληψης της Α.Β.Κ.Π., η οποία αποτελεί και τον υπεύθυνο διαθέτη αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Δεν επιτρέπεται η ομαδική χρήση του εξοπλισμού ή η δημιουργία πλήθους γύρω από τα μηχανήματα Ο κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την ακεραιότητα του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει βλάβη είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το αρμόδιο προσωπικό της Α.Β.Κ.Π Το αρμόδιο προσωπικό της Α.Β.Κ.Π. έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει προσωρινά το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί, ότι κάποιος από τους παραπάνω κανόνες παραβιάζεται ή δεν τηρείται από τους χρήστες. Σε περίπτωση υποτροπής

15 15 όμως αφαιρείται το δικαίωμα χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Α.Β.Κ.Π. για ένα (1) μήνα. Ο παραπάνω κανονισμός χρήσης αναφέρει δραστηριότητες που θεωρούνται καταχρηστικές και απαγορεύονται αυστηρά. Ωστόσο, τα παραδείγματα που αναφέρονται δεν είναι αποκλειστικά και καταγράφονται μόνο για καθοδήγηση των χρηστών. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμπληρωματική πληροφορία στα δικαιώματα χρήσης του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο προσωπικό της Α.Β.Κ.Π. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΩΡΕΩΝ 12.1 Προκειμένου μια δωρεά να γίνει αποδεκτή και να ενταχθεί στη συλλογή της Α.Β.Κ.Π. θα πρέπει: Το υλικό της να εμπίπτει στους στόχους ανάπτυξης της συλλογής της Βιβλιοθήκης Η αποδοχή να μην συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησης της εκτός αν το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από το υψηλό όφελος του αποκτήματος Η αξιολόγηση των δωρεών γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν βιβλιοθηκονόμοι με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο θεματικό περιεχόμενο της δωρεάς. Σε ειδικές περιπτώσεις δωρεών, στην αξιολόγησή τους συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Για την αποδοχή ή μη της δωρεάς λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως, η γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, η τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων μέσα στη συλλογή, η φυσική κατάσταση του υλικού και οι όροι του δωρητή. ΑΡΘΡΟ 13. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13.1 Η Α.Β.Κ.Π. παρέχει τις εξ αποστάσεως υπηρεσίες της, 24 ώρες την ηµέρα Η Α.Β.Κ.Π. παρέχει τις διά ζώσης υπηρεσίες της, 12 ώρες την ηµέρα στην πλήρη ανάπτυξη της βιβλιοθήκης. Επιπλέον η Α.Β.Κ.Π. παρέχει τις υπηρεσίες της και τα Σαββατοκύριακα Το ωράριο σύµφωνα µε το οποίο παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες, καθορίζεται στην αρχή του έτους µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. έπειτα από εισήγηση του Προϊσταµένου της Α.Β.Κ.Π Η Α.Β.Κ.Π. δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της Α.Β.Κ.Π. και στην ιστοσελίδα της. ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλα τα χρονικά διαστήματα δανεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 3.4 μπορούν να αλλάξουν με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. έπειτα από εισήγηση του Προϊστάμενου της Α.Β.Κ.Π. κατά την έναρξη λειτουργίας της Α.Β.Κ.Π. Η προμήθεια του υλικού γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ / ΟΝΟΜΑ Στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική.

ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΙΙ. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ. Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η για όλους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ. Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η για όλους. Κανονισμός Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1.0 Γενικοί κανόνες Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1. Σκοπός Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 Αριθμ. πρωτ. 1668, Πράξη 39/29-09-2016/ΙΕΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ KANOΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ KANOΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ KANOΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούν τα άρθρα 30 και 31 των Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010, εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Η Βιβλιοθήκη είναι οργανική μονάδα του Πνευματικού Ιδρύματος της Κρητικής Εστίας και λειτουργεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ. Βιβλιοθήκη Σχολής. της Βιβλιοθήκης της Σχολής. Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

ΟΔΗΓΟΣ. Βιβλιοθήκη Σχολής. της Βιβλιοθήκης της Σχολής. Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ε ΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σ Χ Ο Λ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν Βιβλιοθήκη Σχολής ΟΔΗΓΟΣ της Βιβλιοθήκης της Σχολής Γενικές Πληροφορίες Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... σελ. 3 2. Σκοπός... σελ. 3-4 3. Διοικητική οργάνωση 3.1. Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός της Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αποτελείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιαδανεισμός είναι οι συνδιαλλαγές με τις οποίες το υλικό των βιβλιοθηκών γίνεται

Ο ιαδανεισμός είναι οι συνδιαλλαγές με τις οποίες το υλικό των βιβλιοθηκών γίνεται ιαδανεισμός Ο ιαδανεισμός είναι οι συνδιαλλαγές με τις οποίες το υλικό των βιβλιοθηκών γίνεται διαθέσιμο από μία βιβλιοθήκη σε μία άλλη για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών, κατόπιν αίτησής τους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ είναι αυτοτελής και αποκεντρωµένη υπηρεσία του Πανεπιστηµίου και λειτουργεί ως ιεύθυνση στο κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ http://www.lis.upatras.gr Φεβρουάριος 2004 Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: -3 όροφοι - 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 70.000 τόμοι Έντυπα περιοδικά: 3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαχωρισμός Διαχειριστικού Κόστους και Διδάκτρων... 1 2. Γενικές Πληροφορίες... 1 3. Καταβολή Διδάκτρων / Διαχειριστικού κόστους...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαχωρισμός Διαχειριστικού Κόστους και Διδάκτρων... 1 2. Γενικές Πληροφορίες... 1 3. Καταβολή Διδάκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΚΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ ΘΗΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΘΗΡΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1 2. Σκοπός 1 3. Πολιτική ανάπτυξης της Συλλογής 3 3. 1 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαχωρισμός Διαχειριστικού Κόστους και Διδάκτρων... 1 2. Γενικές Πληροφορίες... 1 3. Καταβολή Διδάκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3. «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3. «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε. Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3 «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.)» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ)

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.1 Γ. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Ωράριο Λειτουργίας Μέλη Βιβλιοθήκης Συλλογή Βιβλιοθήκης Δικαιώματα Δανεισμού Δια δανεισμός Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων Ιδρυματικό Αποθετήριο Ετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

KOHA ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

KOHA ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ KOHA ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Χρήστες: μια πλοήγηση στην οθόνη του χρήστη Για αναζήτηση χρηστών επιλέγουμε μία από τις παρακάτω ενέργειες: 1. από τη γρήγορη αναζήτηση στη γραμμή έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2010 Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις και Ορισμοί 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ)

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ) ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ)...1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών κυκλοφορίας του υλικού στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : διασφαλίζοντας την πληροφορία ως δημόσιο αγαθό

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών κυκλοφορίας του υλικού στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : διασφαλίζοντας την πληροφορία ως δημόσιο αγαθό Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών κυκλοφορίας του υλικού στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : διασφαλίζοντας την πληροφορία ως δημόσιο αγαθό Ευαγγελία Καταβολάδα, Αικατερίνη Καντιώτου, Κωνσταντία Κακάλη 1 / 20 Αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Μπορούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαχωρισμός Διαχειριστικού Κόστους και Διδάκτρων... 2 2. Γενικές Πληροφορίες... 2 3. Καταβολή Διδάκτρων / Διαχειριστικού κόστους...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ..

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.. 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1-4 1.1. Γενικά 1-2 1.2. Στόχοι της Βιβλιοθήκης 3-4 2. ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.. 5-8 2.1. Υποχρεώσεις Χρηστών.. 6-7 2.2. Δικαιώματα Χρηστών. 8 3. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα