ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ"

Transcript

1 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ / ΟΝΟΜΑ Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) λειτουργεί η εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστηµίου, (Α.Β.Κ.Π.). Κύριος σκοπός της Α.Β.Κ.Π. είναι η υποστήριξη των διαδικασιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της έρευνας στο E.A.Π. και η οργάνωση και διάθεση του παντός είδους υλικού της (έντυπο, ψηφιακό, νόµιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου κλπ.) και των υπηρεσιών της, ώστε να αποτελεί κέντρο συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας µε σύγχρονα µέσα. Η Α.Β.Κ.Π. παρέχει τις υπηρεσίες της από απόσταση και διά ζώσης. Οι χρήστες της Α.Β.Κ.Π. ενηµερώνονται και εκπαιδεύονται από απόσταση, αλλά και δια ζώσης, συµµετέχοντας σε ειδικά προγράµµατα. Η Α.Β.Κ.Π. αποτελεί επίσης τόπο συλλογής ψηφιακού και έντυπου υλικού που αφορά στην εξ Αποστάσεως εκπαίδευση. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Για την υποστήριξη του έργου της Α.Β.Κ.Π., η Σύγκλητος διορίζει Επιτροπή µε 3ετή θητεία, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο (µέλος ΕΠ του Ε.Α.Π.) και από ένα µέλος ΕΠ µε τον αναπληρωτή του που ορίζεται από κάθε Σχολή του Ιδρύµατος. Ο Προϊστάµενος της Α.Β.Κ.Π. συµµετέχει στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου, και παράλληλα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Η Επιτροπή της Α.Β.Κ.Π. έχει την εποπτεία της Α.Β.Κ.Π., και συνέρχεται σε ολοµέλεια μία φορά το δίμηνο εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση ή αλλιώς δύο φορές το χρόνο, η µία κατά την έναρξη και η άλλη στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, για τη χάραξη της γενικότερης στρατηγικής και την έγκριση του ετήσιου απολογισμού ή οσάκις το ήµισυ +1 των µελών της, ζητήσουν έκτακτη σύγκλησή της. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία των ήµισυ +1 των µελών της και οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Η υπογραφή των πρακτικών γίνεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, είναι δε απαραίτητη η ανακοίνωση των πρακτικών στην επόμενη συνεδρία. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της επιτροπής της Α.Β.Κ.Π. έχουν ως εξής: έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Α.Β.Κ.Π. εισηγείται από κοινού µε τον Προϊστάµενο τη χάραξη της γενικότερης πολιτικής της Α.Β.Κ.Π. κατανέµει σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο τα κονδύλια της Α.Β.Κ.Π.. εισηγείται στη Σύγκλητο τα σχετικά µε την Α.Β.Κ.Π. ποσά του ετήσιου προϋπολογισµού καταρτίζει, αναθεωρεί και εισηγείται τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της Α.Β.Κ.Π. στη Σύγκλητο

2 2 αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών της Α.Β.Κ.Π. προς την ακαδηµαϊκή κοινότητα και προτείνει τρόπους και µέτρα βελτίωσής της. Ο Προϊστάµενος της Α.Β.Κ.Π.: διευθύνει και προΐσταται των υπηρεσιών και των µονάδων της Α.Β.Κ.Π. κατανέµει το προσωπικό στις επί µέρους υπηρεσίες έχει την ευθύνη υλοποίησης και διαχείρισης του προϋπολογισµού εισηγείται στη Σύγκλητο τα θέµατα που σχετίζονται µε τη Α.Β.Κ.Π. ενηµερώνει τον Προϊστάµενο των Διοικητικών Υπηρεσιών καταρτίζει τον ετήσιο απολογισµό της Α.Β.Κ.Π. φροντίζει για τη συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση τόσο του προσωπικού, όσο και των χρηστών της Α.Β.Κ.Π. καταρτίζει προγράµµατα συνεργασίας µε άλλες Βιβλιοθήκες και οργανισµούς προγραµµατίζει τις αναπτυξιακές και άλλες δραστηριότητες της Α.Β.Κ.Π., τις προωθεί στα αρµόδια όργανα προς έγκριση και επιστατεί στην υλοποίησή τους καταρτίζει τον ετήσιο απολογισµό δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης και τον υποβάλλει στη Σύγκλητο. ΑΡΘΡΟ 1. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Όλα τα βιβλία και φυλλάδια της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμα προς δανεισμό. Εξαίρεση αποτελούν τα Πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, ευρετήρια, εγκυκλοπαίδειες κτλ) και τα βιβλία τα οποία κρίνονται από τη διοίκηση της Βιβλιοθήκης ως µη διαθέσιµα προς δανεισµό λόγω της σπανιότητάς τους και του υψηλού τους κόστους. Το υλικό που παρουσιάζει µεγάλη ζήτηση µπορεί να εντάσσεται σε ειδική κατηγορία υλικού και χαρακτηρίζεται ως «υλικό περιορισµένου δανεισµού». Τεύχη περιοδικών και δεµένοι τόµοι περιοδικών, δεν δανείζονται. Η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. διατηρεί στη συλλογή της ψηφιακό υλικό, το οποίο δεν είναι διαθέσιµο προς δανεισµό, αλλά διατίθεται για χρήση µέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. 1.1 Οι εσωτερικοί χρήστες Όλα τα ενεργά µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας (µέλη ΕΠ, µέλη ΣΕΠ, µεταπτυχιακοί συνεργάτες, µεταπτυχιακοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, προπτυχιακοί φοιτητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές,) και το διοικητικό προσωπικό του Ε.Α.Π., αποκτούν αυτοδικαίως δικαίωµα χρήσης της Α.Β.Κ.Π και των υπηρεσιών της. Η Βιβλιοθήκη εκδίδει κάρτα για τα μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ, τους μεταπτυχιακούς ερευνητές και συνεργάτες του Ε.Α.Π. Για την έκδοση της κάρτας αυτής απαιτείται η συμπλήρωση ανάλογης αίτησης, με την έκδοση της οποίας ταυτοχρόνως υποδηλούται και η αποδοχή του κανονισμού της Βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη μαζί με ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας. Η κάρτα έχει ισχύ για δύο χρόνια. Τα προαναφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να επιδεικνύουν την κάρτα αυτή (κάρτα

3 3 χρήστη) με την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη. Επίσης, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα με την οποία τους έχει προμηθεύσει το Τμήμα Μητρώου τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη και στις υπηρεσίες της Τα νέα µέλη του διδακτικού προσωπικού, για να έχουν δικαίωµα χρήσης των υπηρεσιών της Α.Β.Κ.Π, θα πρέπει να λάβουν πλήρη γνώση του παρόντος κανονισµού και να ενηµερωθούν σχετικά µε τους τρόπους αναζήτησης ψηφιακής ή έντυπης πληροφορίας και τον τρόπο λειτουργίας της Α.Β.Κ.Π Οι πρωτοετείς φοιτητές πριν κάνουν χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης θα πρέπει να παρακολουθήσουν, είτε µέσω του διαδικτύου (on line tutorial), είτε διά ζώσης, το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τη χρήση της Α.Β.Κ.Π. Το πρόγραµµα αυτό είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή µέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης, ενώ δια ζώσης παρέχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ικαίωµα χρήσης έχουν επίσης οι οµότιµοι καθηγητές του Πανεπιστηµίου. 1.2 Οι εξωτερικοί χρήστες (Ε.Χ.). Άτομα που είναι μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής, επιστηµονικής και ερευνητικής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ ή φοιτητές ή μεταπτυχιακοί που φοιτούν σε άλλο ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου κ.α.), καθώς και εταιρίες και οργανισµοί και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιούν το υλικό ή τις υπηρεσίες της Α.Β.Κ.Π για τις ερευνητικές τους ανάγκες, µπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, ως εξής: Συμπληρώνουν, επιτόπια ειδική αίτηση, επισυνάπτοντας ένα φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους και μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας προκειμένου να εκδοθεί η κάρτα χρήστη η οποία ισχύει για δύο χρόνια και είναι απαραίτητη για την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη και τη χρήση των υπηρεσιών της. Οι εξ αποστάσεως εξωτερικοί χρήστες προκειμένου να εγγραφούν στην Α.Β.Κ.Π. οφείλουν να αποστείλουν αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας μέσω fax ή Μη τήρηση των συµφωνηµένων όρων ή ψευδή δήλωση στοιχείων (τόπος κατοικίας κλπ.) συνιστά σοβαρή παράβαση και συνεπάγεται τη διαγραφή από µέλος της Α.Β.Κ.Π Ο Προϊστάµενος της Α.Β.Κ.Π. έχει δικαίωµα ακύρωσης της κάρτας χρήστη του Ε.Χ. σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Α.Β.Κ.Π. 1.3 Επισκέπτες στο φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης. Επισκέπτες µπορούν να χρησιµοποιούν το υλικό στα αναγνωστήρια και στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο για χρήση οπτικοακουστικού υλικού, καθώς επίσης και τις online υπηρεσίες της βιβλιοθήκης στους υπάρχοντες σταθµούς εργασίας, εγγραφόµενοι κάθε φορά στο βιβλίο επισκεπτών το οποίο βρίσκεται στην είσοδο. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση κάρτας αλλά η επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί τα προσωπικά τους στοιχεία και η κράτησή τους από τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης.

4 4 ΑΡΘΡΟ 2. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Για τους χρήστες που αποφοιτούν, παραιτούνται, ή συνταξιοδοτούνται από το ΕΑΠ, ισχύουν οι εξής κανόνες: 2.1 Φοιτητές Φοιτητές που διακόπτουν οριστικά τις σπουδές τους, χάνουν το δικαίωμα χρήσης της Α.Β.Κ.Π., ενώ οι φοιτητές που διακόπτουν προσωρινά τις σπουδές τους διατηρούν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων που ισχύει για τους ενεργούς φοιτητές καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό της Βιβλιοθήκης Απόφοιτοι του Ε.Α.Π. μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων που ισχύει για τους φοιτητές για ένα χρόνο, ενώ κατόπιν έγκρισης αιτήματος τους από τον Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση και στο ψηφιακό υλικό της Α.Β.Κ.Π.. Με τη λήξη του χρόνου αυτού εντάσσονται στην κατηγορία των εξωτερικών χρηστών Σε περίπτωση διακοπής των σπουδών ή αποφοίτησης, το Τµήµα Μητρώου ενημερώνει το Τµήµα ανεισµού της Α.Β.Κ.Π. και δεν εκδίδει τα σχετικά αποφοιτήρια πιστοποιητικά, αν δεν λάβουν από την Α.Β.Κ.Π. επιβεβαίωση ότι ο εν λόγω φοιτητής δε βρίσκεται χρεωμένος µε βιβλία ή άλλο υλικό ή εξοπλισµό Οι φοιτητές, πριν την ορκωμοσία τους, οφείλουν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Εκπόνησης Διπλωματικών και Πτυχιακών Εργασιών. Οι φοιτητές οφείλουν κατόπιν της επιτυχούς παρουσίασης/εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας, να την αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, σε ένα αντίγραφο (1 cd-rom). Η αποστολή πρέπει να γίνει με συστημένο δέμα ή με ταχυμεταφορά και όχι μέσω mail και το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή PDF αντί αρχείου Word. Σε έντυπη μορφή χρειάζεται να αποστέλλεται μόνο μια εκτύπωση του εξωφύλλου και της ελληνικής περίληψης καθώς και του σχήματος μετα-δεδομένων. Ειδικά δε, για τα Προγράμματα Σπουδών ΑΓΓ, ΜΒΑ, ΜΣΜ & ΓΤΠ από την περίοδο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2015 η κατάθεση των Διπλωματικών Εργασιών θα γίνεται μέσω του ιδρυματικού αποθετηρίου του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr). 2.2 Μέλη ΕΠ του Ε.Α.Π Μέλη ΕΠ του Ε.Α.Π. που παραιτούνται: φροντίζουν να επιστρέψουν πριν από την αποχώρησή τους τα βιβλία και το λοιπό υλικό ή εξοπλισµό της Α.Β.Κ.Π. που έχουν δανειστεί, ή να αντικαταστήσουν φθαρµένο ή απωλεσθέν υλικό Το Τµήµα Προσωπικού από µόνο του ενηµερώνει την Α.Β.Κ.Π. για την επικείµενη αποχώρηση του µέλους ΕΠ και ζητά να του αποσταλεί επιβεβαίωση ότι το µέλος ΕΠ δε χρωστά βιβλία ή άλλο υλικό Η επιβεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου να καταβληθεί ο τελευταίος µισθός και να εκδοθεί το πιστοποιητικό αποχώρησης Μέλη ΕΠ του Ε.Α.Π που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης

5 5 διατηρούν τιµής ένεκεν τα προνόµια δανεισµού. Σε περίπτωση που δεν επιθυµούν να διατηρήσουν τα δικαιώµατα µέλους, ισχύουν οι διαδικασίες της προηγούµενης παραγράφου. 2.3 Μέλη ΣΕΠ του Ε.Α.Π. Για τα µέλη ΣΕΠ του Ε.Α.Π. που λήγει η σύµβασή τους ισχύουν τα άρθρα Μέλη του ιοικητικού προσωπικού. Τα αποχωρούντα λόγω συνταξιοδοτήσεως µέλη του διοικητικού προσωπικού έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε αυτά που απολαµβάνουν τα µέλη ΕΠ που συνταξιοδοτούνται. Όταν όμως αποχωρούν λόγω παραίτησης, μετάταξης σε άλλο ΑΕΙ ή λήξης σύμβασής τους, χάνουν τα δικαιώματα δανεισμού που είχαν ως μέλη της Α.Β.Κ.Π. και εντάσσονται στη κατηγορία των εξωτερικών χρηστών. ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΝΟΝΕΣ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ. 3.1 Οι χρήστες της Α.Β.Κ.Π. στο όνοµα των οποίων δεν εκκρεµούν οφειλές, έχουν δικαίωµα δανεισµού του υλικού της Α.Β.Κ.Π.. Το χρονικό διάστημα δανεισμού ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, ΠΦ, ΕΧ κλπ). 3.2 Το προς δανεισµό υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισµό και κατά την επιστροφή του και σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές, ο δανειζόµενος υποχρεώνεται στην αποκατάσταση των φθορών ή στην αντικατάστασή του. 3.3 Οι χρήστες µπορούν να εγγραφούν για την προκράτηση ενός τίτλου. 3.4 Οι προθεσµίες δανεισµού κατά κατηγορία χρηστών έχουν ως εξής: Μέλη ΕΠ, ΣΕΠ. Μπορούν να δανείζονται µέχρι 6 τίτλους για διάστηµα 30 ηµερών και µε δικαίωµα µίας ανανέωσης. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν βιβλία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά από γραπτή αίτησή τους στην Α.Β.Κ.Π., όπου θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται το παραπάνω. Την απόφαση για την υπέρβαση του κανονισμού την παίρνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Α.Β.Κ.Π. Το αργότερο 5 ηµέρες πριν από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους, το δανεισµένο υλικό επιστρέφεται στην Α.Β.Κ.Π. προς αποχρέωση Μεταπτυχιακοί συνεργάτες, µεταπτυχιακοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, µεταπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικό προσωπικό του Ε.Α.Π. μπορούν να δανείζονται µέχρι 4 τίτλους για διάστηµα 20 ηµερών µε δικαίωµα µιας ανανέωσης Προπτυχιακοί Φοιτητές. Οι φοιτητές µπορούν να δανείζονται µέχρι 4 τίτλους για διάστηµα20 ηµερών, µε δικαίωµα µιας ανανέωσης Εξωτερικοί χρήστες Οι εξωτερικοί χρήστες µπορούν να δανείζονται με την ειδική κάρτα της Α.Β.Κ.Π. µέχρι 3 τίτλους [εκδόσεις Ε.Α.Π., λογοτεχνία και Readers (εκδόσεις των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα έχουν αγοραστεί από το Ε.Α.Π.)] για διάστηµα 10 ηµερών με δικαίωμα μιας ανανέωσης Απόφοιτοι ΕΑΠ Οι απόφοιτοι του Ε.Α.Π. διατηρούν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων που ισχύει για τους φοιτητές του Ε.Α.Π. για ένα χρόνο. Με τη λήξη του χρονικού αυτού

6 6 διαστήματος εντάσσονται στην κατηγορία των εξωτερικών χρηστών. Πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό της Βιβλιοθήκης δίνεται κατόπιν έγκρισης αιτήματός τους από τον Προϊστάμενο της Α.Β.Κ.Π Φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν δικαίωμα δανεισμού (επιτοπίως με την επίδειξη της κυπριακής φοιτητικής τους ταυτότητας ή με αποστολή υλικού αποστέλλοντας υποχρεωτικά μαζί με τη φόρμα δανεισμού και φωτοτυπία της κυπριακής φοιτητικής τους ταυτότητας), σε όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης το οποίο δανείζεται σύμφωνα με τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να δανείζονται μέχρι τρία (3) βιβλία για δεκαπέντε ημέρες, με δικαίωμα μιας ανανέωσης εφόσον το υλικό αυτό δεν έχει κρατηθεί. Οι Φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουν δικαίωμα Κράτησης Υλικού Λοιπές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ε.Α.Π. στα πλαίσια του διαδανεισμού εξυπηρετεί τους φοιτητές και τους καθηγητές άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, δανείζοντάς τις έντυπες εκδόσεις του Ε.Α.Π. για το χρονικό διάστημα των είκοσι ημερών, με δικαίωμα μιας ανανέωσης, ενώ απαγορεύεται αυστηρά ο δανεισμός ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού υλικού. Εφιστάται προσοχή καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανειζόμενου υλικού, η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. έρχεται σε επικοινωνία με τους δανειζόμενους και επιβάλλει τα αντίστοιχα πρόστιμα καθυστέρησης. Σε μη συμμόρφωσή τους, οι Βιβλιοθήκες που αιτούνται τον διαδανεισμό, οφείλουν να αναλάβουν την υποχρέωση επικοινωνίας με τα μέλη τους και να επιβάλλουν τις ανάλογες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού, οι αντίστοιχες Βιβλιοθήκες αναλαμβάνουν την αντικατάστασή του Το δικαίωμα ανανέωσης μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε χρήστη με την προϋπόθεση ότι στο βιβλίο, στο οποίο επιθυμεί να ανανεώσει τον χρόνο δανεισμού, δεν έχει γίνει κράτηση από κάποιο άλλο μέλος της Α.Β.Κ.Π Οι συλλογές υλικού του Ε.Α.Π. που φιλοξενούνται σε άλλες βιβλιοθήκες, υπόκεινται στους εσωτερικούς κανονισµούς αυτών των βιβλιοθηκών ή σε ειδικούς κανόνες που συµφωνούνται ανάµεσα στο Ε.Α.Π. και τη φιλοξενούσα βιβλιοθήκη. 3.6 Οι κλειστές συλλογές του Ε.Α.Π. δεν δανείζονται. Επίσης, δεν δανείζονται λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, handbooks, εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς, τεύχη περιοδικών, δεμένοι τόμοι περιοδικών και το διατιθέμενο ψηφιακό/οπτικοακουστικό υλικό. Κανένα αντίτυπο συλλογής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να δανειστεί πριν να σφραγιστεί και να καταχωρηθεί στον κατάλογο. 3.7 Ο δανεισµός των βιβλίων γίνεται µετά τη συµπλήρωση Φόρµας ανεισµού, η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Η διαδικασία δανεισµού είναι η ακόλουθη: ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει την φόρµα δανεισµού µε όλα τα στοιχεία και απαραίτητα την ιδιότητά του. Υπάρχουν δύο πλαίσια όπου στο πρώτο γράφονται οι τίτλοι των επιλογών του χρήστη για δανεισµό και στο δεύτερο οι εναλλακτικοί τίτλοι για την περίπτωση που το υλικό αυτό δεν είναι διαθέσιµο. Η φόρµα αποστέλλεται είτε µε είτε µε fax. 3.8 Η αποστολή των βιβλίων γίνεται αποκλειστικά µε ευθύνη του δανειζόµενου ο

7 7 οποίος επιβαρύνεται τόσο για την αποστολή όσο και την επιστροφή των βιβλίων. Η αποστολή γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία ταχυµεταφοράς του ταχυδροµείου, ή από ιδιωτικές εταιρείες ταχυµεταφορών της επιλογής του δανειζόµενου. Η επιστροφή των βιβλίων γίνεται είτε µε το ταχυδροµείο (υποχρεωτικά συστηµένα) είτε µε υπηρεσίες ταχυµεταφορών (Courier). Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των βιβλίων ο δανειζόµενος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. Στην περίπτωση που το δέµα δεν το παραλάβει ο δανειζόµενος, και αυτό επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη, τότε τα έξοδα της αποστολής από και προς τη Βιβλιοθήκη, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον δανειζόµενο. 3.9 Ο δανεισμός των διπλωματικών εργασιών γίνεται έπειτα από συμπλήρωση Φόρμας Δανεισμού Διπλωματικών Εργασιών, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης καθώς και στο χώρο της Α.Β.Κ.Π.. Η διαδικασία δανεισμού είναι η ακόλουθη: ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει την φόρμα δανεισμού με όλα τα στοιχεία και απαραίτητα την ιδιότητά του. Ο μέγιστος αριθμός εργασιών που μπορούν οι φοιτητές να δανειστούν είναι δύο τίτλοι ανά αίτημα κάθε δέκα μέρες. Η φόρμα αποστέλλεται είτε με ή με fax είτε συμπληρώνεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης Η αποστολή γίνεται με δύο τρόπους: 1. Με το οποίο θα αποστείλει η Βιβλιοθήκη στον χρήστη ή 2. με CD-Rom από την αρμόδια υπηρεσία ταχυμεταφοράς του ταχυδρομείου, ή από ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών της επιλογής του δανειζόμενου. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του δανειζόμενου, ο οποίος επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής. Επειδή ο όγκος ορισμένων Δ.Ε. είναι απαγορευτικός για την αποστολή τους με , αυτές θα αποστέλλονται αποκλειστικά με τον δεύτερο τρόπο. Στην περίπτωση που το δέμα δεν το παραλάβει ο δανειζόμενος, και αυτό επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη, τότε τα έξοδα της αποστολής από και προς τη βιβλιοθήκη, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον δανειζόμενο. Όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του ΕΑΠ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών όλων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του ΕΑΠ ανεξαρτήτως προγράμματος σπουδών τους. Τα μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ δικαιούνται να δανειστούν Δ.Ε. από όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. Οι μεταπτυχιακοί συνεργάτες ερευνητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις διπλωματικές εργασίες κατόπιν έγκρισης αιτήματός τους από τον Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του Ε.Α.Π. έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση κωδικών που τους δίνει το Τμήμα Μητρώου να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των Δ.Ε. (ελεγχόμενη πρόσβαση) μέσω Διαδικτύου Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού Δ.Ε. παρά μόνο επιτόπιας μελέτης αυτών στον χώρο της Βιβλιοθήκης και μερικής εκτύπωσης (έως 20 σελίδες).

8 Οι κανόνες δανεισμού και το ύψος των προστίμων σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ή ανανέωσης δανεισμού, καθορίζονται από τον Προϊστάμενο της Α.Β.Κ.Π Όλοι οι χρήστες (με εξαίρεση τους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου) έχουν το δικαίωμα κράτησης βιβλίων τα οποία είναι ήδη δανεισμένα. Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας Πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό και πηγές της Βιβλιοθήκης έχουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη χρήση κωδικών που τους προμηθεύονται από το Τμήμα Μητρώου ή από το Portal. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4.1 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης επιστροφής δανεισµένου υλικού επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ως εξής: Το πρόστιµο ανέρχεται στο ποσό των 0.50 ηµερησίως. Η χρέωση ισχύει μετά το πέρας των πέντε ημερών από την ημερομηνία εκπνοής του δανεισμού. 4.2 Στον υπολογισµό των προστίµων προσµετρούνται οι Κυριακές και οι επίσηµες αργίες. 4.3 Η Επιτροπή της Α.Β.Κ.Π. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του ποσού αυτού. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΦΘΟΡΕΣ - ΑΠΩΛΕΙΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Για την ασφάλεια του υλικού και του εξοπλισµού της Α.Β.Κ.Π., την εύρυθµη λειτουργία της, και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών, τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: 5.1 Όλες οι µονάδες της Α.Β.Κ.Π. του ΕΑΠ είναι εφοδιασµένες µε: σύστηµα αντιπυρικής ασφάλειας σύστηµα συναγερµού ηλεκτρονικό αντικλεπτικό σύστηµα µικρό φαρµακείο για τις πρώτες βοήθειες. 5.2 Το προσωπικό της Α.Β.Κ.Π.. που υπηρετεί σε όλες τις επιµέρους µονάδες, ενηµερώνεται και εκπαιδεύεται στο σχέδιο και στον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών : πυρκαγιάς, σεισµού, πληµµύρας, κλοπής, κλπ. 5.3 Οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται το χώρο της Α.Β.Κ.Π., καθώς και τους συναδέλφους τους που έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον, το οποίο να τους διευκολύνει στη µελέτη και την εργασία τους. 5.4 Οι χρήστες έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισµού της Α.Β.Κ.Π. 5.5 Οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού και εξοπλισµού της Α.Β.Κ.Π. αντικαθίσταται, ή αποζηµιώνεται από το χρήστη που την προκάλεσε. 5.6 Σε περίπτωση σοβαρής και εσκεµµένης αµέλειας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Απαγορεύεται:

9 η εισαγωγή στους χώρους της Α.Β.Κ.Π. αντικειµένων που κατά την κρίση του υπευθύνου φύλαξης είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορά του υλικού ή να δηµιουργήσουν υποψία κλοπής. Προσωπικά πράγµατα και τσάντες φυλάσσονται σε ειδικές θυρίδες που κλειδώνονται το κάπνισµα, καθώς και η χρήση ποτών και τροφίµων µέσα στους χώρους της Α.Β.K.Π. 5.7 Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης χρηστών στους παραπάνω κανονισµούς ή διαπίστωσης εσκεµµένης φθοράς ή κλοπής του υλικού της Α.Β.Κ.Π., η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Α.Β.K.Π. επιβάλλει τις ακόλουθες κυρώσεις: προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος χρήσης των υπηρεσιών της Α.Β.Κ.Π. από µία εβδοµάδα µέχρι δύο µήνες, ενώ σε περίπτωση υποτροπής από την οποία προκλήθηκε σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της Α.Β.K.Π., έχει δικαίωμα να απαγορεύσει οριστικά την πρόσβαση του υπαιτίου στην Α.Β.K.Π ενημέρωση του Τμήματος Μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής και το οποίο κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου του ΕΑΠ δύναται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 1) στέρηση δικαιώματος του φοιτητή να συμμετάσχει στις εξετάσεις, 2) στέρηση δικαιώματος δήλωσης νέων Θεματικών Ενοτήτων και 3) στέρηση λήψης πτυχίου μέχρι επιστροφής ή αντικατάστασης του υλικού κατάθεση αιτήµατος στις πανεπιστηµιακές αρχές για την άσκηση ποινικής δίωξης. 5.8 Οι παραπάνω διωκόµενοι χρήστες µπορούν να ασκήσουν έφεση για τις κυρώσεις αυτές προς την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Η απόφαση της Επιτροπής επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 6.1 Όλα τα µέλη.ε.π. του Ε.Α.Π. έχουν υποχρέωση και δικαίωµα να υποδεικνύουν στο Τµήµα παραγγελιών το καινούριο υλικό που χρειάζεται η Α.Β.Κ.Π Το Τµήµα πρόσκτησης παραλαµβάνει όλες τις παραγγελίες, τις κατατάσσει και τις προωθεί ανά δίμηνο στον Προϊστάµενο, ο οποίος αποφασίζει µε τη σύµφωνη γνώµη του προέδρου της Επιτροπής Βιβλιοθήκης για την έγκριση κάθε παραγγελίας. 6.3 Τις πάγιες παραγγελίες υλικού (συνδροµές περιοδικών κλπ.) εισηγείται ετησίως ο Προϊστάµενος και αποφασίζουν από κοινού ο Προϊστάµενος και η Επιτροπή Βιβλιοθήκης. 6.4 Η κάθε σχολή του Ε.Α.Π. µπορεί, αν θέλει, να υποδείξει τους αρµόδιους διδάσκοντες που θα έχουν την ευθύνη των προτάσεων παραγγελίας. ΑΡΘΡΟ 7. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Οι χρήστες µπορούν να ζητούν να τους αποσταλεί σε φωτοαντίγραφα ή ψηφιοποιηµένο, µέρος έντυπου υλικού, ο όγκος του οποίου καθορίζεται σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. Η αποστολή γίνεται, έπειτα από αίτησή τους που κατατίθεται

10 10 ηλεκτρονικά και υπογράφοντας σχετική φόρµα εξουσιοδότησης. 7.1 Όλες οι µονάδες της Α.Β.Κ.Π. είναι εφοδιασµένες µε επαρκή αριθµό φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την εξυπηρέτηση των χρηστών και των επισκεπτών. 7.2 Τα φωτοτυπικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται από τους χρήστες και τους επισκέπτες λειτουργούν µε µαγνητική κάρτα. 7.3 Η Α.Β.Κ.Π. δεν παρέχει δωρεάν µαγνητικές κάρτες σε καµία κατηγορία χρηστών. Η τιµή των φωτοτυπιών είναι ενιαία και ορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. Τα έσοδα από τα φωτοαντίγραφα και τα πρόστιµα χρησιµοποιούνται για την κάλυψη επειγόντων λειτουργικών αναγκών. 7.4 Η δια ζώσης φωτοτύπηση του υλικού της Α.Β.Κ.Π. γίνεται από τους χρήστες. 7.5 Οι διεθνείς κανόνες για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας εφαρµόζονται αυστηρά και στην περίπτωση της φωτοτύπησης ή αναπαραγωγής του υλικού της Α.Β.Κ.Π. Ειδικότερα, η αναπαραγωγή γίνεται με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς, όπως αυτές καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Την πολιτική της αναπαραγωγής τεκμηρίων για την εξυπηρέτηση των χρηστών καθορίζει η ίδια η Βιβλιοθήκη ανάλογα με το Υλικό για το οποίο υπάρχει αίτημα αναπαραγωγής και μέσα στα πλαίσια του Ν περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμιά περίπτωση όμως η φωτοτύπηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του τεκμηρίου, ενώ απαγορεύεται ρητά η φωτοτύπηση ολόκληρων έργων. 7.6 Μέρος του υλικού της Α.Β.Υ.Π δεν φωτοτυπείται λόγω σπανιότητας ή κινδύνου καταστροφής του πρωτοτύπου. 7.7 Οι χρήστες κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της Βιβλιοθήκης μπορούν να εκτυπώσουν μέχρι 20 σελίδες (συνολικά) από το υλικό που επιθυμούν. ΑΡΘΡΟ 8. ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 8.1 Η υπηρεσία διαδανεισµού (Interlibrary Loan Service) προµηθεύει στους χρήστες της Α.Β.K.Π. άρθρα, µονογραφίες, ή άλλο υλικό µέσω του εθνικού και των διεθνών δικτύων διαδανεισµού. 8.2 Η δαπάνη για τον διαδανεισµό βαρύνει τον παραγγέλλοντα και καλύπτει την τιµή που καταβάλλει η Α.Β.K.Π. στην αποστέλλουσα Βιβλιοθήκη. Επίσης, καλύπτει το τυχόν κόστος της αποστολής του υλικού αυτού τόσο στην Α.Β.K.Π. όσο και από την Α.Β.K.Π. στον παραγγέλοντα. 8.3 Το ποσό της δαπάνης διαδανεισµού καταβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες πρακτικές για παραγγελίες µέσω διαδικτύου (π.χ. άνοιγµα λογαριασµού, χρήση πιστωτικής κάρτας, αντικαταβολή κλπ.). 8.4 Στις περιπτώσεις δανεισµού του πρωτοτύπου, ο δανειζόµενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποζηµίωση εξαιτίας φθοράς ή απώλειάς του. 8.5 Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν να δανειστούν υλικό από άλλη βιβλιοθήκη εκτός αυτής του Ε.Α.Π. και με την προϋπόθεση ότι η Α.Β.K.Π. συνεργάζεται με την Βιβλιοθήκη από την οποία επιθυμεί ο φοιτητής να δανειστεί, ακολουθεί η εξής διαδικασία δανεισμού: ο φοιτητής συμπληρώνει τη Φόρμα Διαδανεισμού που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και την αποστέλλει στη βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. Στη συνέχεια το αίτημα του διαδανεισμού

11 11 προωθείται από τη βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. προς τη Βιβλιοθήκη στην οποία ο φοιτητής ζητά να ασκήσει το δικαίωμα διαδανεισμού. Εκεί ο φοιτητής θα πρέπει να προστρέξει (έχοντας ήδη προβεί σε τηλεφωνική επικοινωνία με την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη) προκειμένου να παραλάβει το υλικό, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής, απώλειας, καταστροφής ή μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς της εκάστοτε βιβλιοθήκης, η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. σε επικοινωνία με το Τμήμα Μητρώου θα επιβάλλουν κυρώσεις όπως: στέρηση δικαιώματος δήλωσης νέων θεματικών ενοτήτων και μη παραλαβή πτυχίου. Επιπλέον, οι χρήστες οφείλουν να καταβάλουν τα τυχόν πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης ή καταστροφής τα οποία ποικίλουν βάσει του κανονισμού των εκάστοτε βιβλιοθηκών. 8.6 Η Α.Β.Κ.Π. στα πλαίσια του διαδανεισμού εξυπηρετεί τους φοιτητές και τους καθηγητές άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, δανείζοντας τις έντυπες εκδόσεις του Ε.Α.Π. για το χρονικό διάστημα των είκοσι ημερών, με δικαίωμα μιας ανανέωσης, ενώ απαγορεύεται αυστηρά ο δανεισμός ηλεκτρονικού ή οπτικοακουστικού υλικού. Εφιστάται προσοχή καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανειζόμενου υλικού, η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. έρχεται σε επικοινωνία με τους δανειζόμενους και επιβάλλει τα αντίστοιχα πρόστιμα καθυστέρησης. Σε μη συμμόρφωσή τους, οι Βιβλιοθήκες που αιτούνται τον διαδανεισμό, οφείλουν να αναλάβουν την υποχρέωση επικοινωνίας με τα μέλη τους και να επιβάλλουν τις ανάλογες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού, οι αντίστοιχες Βιβλιοθήκες αναλαμβάνουν την αντικατάστασή του. 8.7 Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα παραγγελίας άρθρων που δεν διαθέτει η ίδια, αλλά που προσφέρονται από άλλες Βιβλιοθήκες μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ε.Α.Π. καθώς και οι εξωτερικοί χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ή να υποβάλλουν το αίτημα παραγγελίας άρθρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης ή να το στείλουν με fax ή να το καταθέσουν επιτόπου στη Βιβλιοθήκη, εφόσον συμπληρώσουν τη Φόρμα Διαδανεισμού Άρθρων. Η παραλαβή των άρθρων (υπό μορφή φωτοτυπίας) γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο κατόπιν τηλεφωνικής ή γραπτής του ενημέρωσης από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Επίσης, τα άρθρα μπορούν να αποσταλούν στον χρήστη με courier, ή fax και το ποσό να καταβληθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού κατόπιν συνεννοήσεως με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Ο χρόνος αλλά και το κόστος απόκτησης των άρθρων εξαρτάται από την επιλογή του τρόπου αποστολής των άρθρων από την Βιβλιοθήκη - Προμηθευτή (αποστολή με ταχυδρομείο, courier, ή fax). Άρθρο άνω των 20 σελίδων δεν αποστέλλεται με fax. 8.8 H Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. αναπτύσσει συνεργασία με άλλες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες προκειμένου οι φοιτητές του Ε.Α.Π. να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό τους. Η διαδικασία διαδανεισμού Ηλεκτρονικού Υλικού είναι η εξής: ο φοιτητής συμπληρώνει τη Φόρμα Διαδανεισμού Ηλεκτρονικού Υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και την αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Β.Κ.Π. Στη συνέχεια, η φόρμα προωθείται προς τη βιβλιοθήκη από την οποία ο φοιτητής ζητά να δανειστεί ψηφιακό υλικό. Ο φοιτητής πρέπει να παραλάβει το υλικό αφού πρώτα προβεί σε τηλεφωνική επικοινωνία με την αντίστοιχη βιβλιοθήκη και εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η δυνατότητα αποστολής του επιθυμητού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον την ευθύνη αποστολής του αναλαμβάνει αποκλειστικά το

12 12 Ίδρυμα που διαθέτει το ψηφιακό υλικό. Εφιστάται η προσοχή προς τους φοιτητές καθώς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς της εκάστοτε βιβλιοθήκης, η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. σε επικοινωνία με το Τμήμα Μητρώου και βάσει του κανονισμού, θα επιβάλλουν κυρώσεις όπως: στέρηση δικαιώματος δήλωσης νέων θεματικών ενοτήτων και μη παραλαβή πτυχίου. ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι χρήστες µπορούν να: 9.1 ενηµερώνονται από απόσταση µέσω της ιστοσελίδας της Α.Β.Κ.Π. για τον κανονισµό λειτουργίας και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, 9.2 εκπαιδεύονται στην ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλιογραφίας µε on line tutorials, 9.3 έχουν πρόσβαση µέσω της ιστοσελίδας της Α.Β.Κ.Π. σε ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων, 9.4 ανατρέχουν, µέσω της ιστοσελίδας της Α.Β.Κ.Π. στον πλήρη κατάλογο του έντυπου και του οπτικοακουστικού υλικού που παράγει το ΕΑΠ, 9.5 ανατρέχουν µέσω της ιστοσελίδας της Α.Β.Κ.Π. στους καταλόγους του ηλεκτρονικού (ηλεκτρονικά περιoδικά κλπ.) και του έντυπου υλικού της βιβλιοθήκης αλλά και των συνεργαζόµενων βιβλιοθηκών (πχ. ΚΕΑΒ κλπ.), καθώς και στα περιεχόµενά τους ή σε µια σύντοµη περιγραφή τους, όταν πρόκειται για οπτικοακουστικό έργο, 9.6 απευθύνουν ερωτήσεις µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για πληροφόρηση και δανεισµό, συµπληρώνοντας την κατάλληλη φόρµα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Α.Β.Κ.Π., 9.7 έχουν πρόσβαση στο συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό του Ε.Α.Π που αφορά σε συγκεκριµένες Θεµατικές Ενότητες των προγραµµάτων του (electronic course packs). Επίσης, 9.8 η Α.Β.Κ.Π. αποτελεί πύλη πηγών πληροφόρησης παρέχοντας συνδέσεις µε χρήσιµους επιστηµονικά τόπους στο διαδίκτυο και με τη δημιουργία θεματικών πυλών. 9.9 η Α.Β.ΚΥ.Π. συντηρεί κόµβο πληροφόρησης σχετικά µε την εξ Αποστάσεως εκπαίδευση. ΑΡΘΡΟ 10. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 10.1 Η Α.Β.Κ.Π. αφενός μεν παρέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή, αφετέρου δε συγκεντρώνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της το παρακάτω υλικό: Γενικό πληροφοριακό υλικό όπως Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Βιβλιογραφικούς καταλόγους, Εγχειρίδια κ.α. Επιστημονικά βιβλία Περιοδικές εκδόσεις επιστημονικού και γενικού ενδιαφέροντος

13 13 Πληροφοριακά έντυπα Διδακτορικές διατριβές Διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο Ε.Α.Π. Βιβλία και δωρεές ειδικών και γενικών θεμάτων και ενδιαφέροντος Οπτικοακουστικό υλικό, κασέτες, οπτικούς δίσκους CD ROM, πολυμέσα, βιντεοταινίες, διαφάνειες κ.α. Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με ήχους, εικόνες, ψηφιακές βιβλιογραφίες ή πλήρη κείμενα, είτε σε on-line σύνδεση είτε σε μορφή CD ROM Λογιστικά πακέτα (επεξεργασίας κειμένων, γραφικά, πακέτα στατιστικής επεξεργασίας κ.α.) Υλικό του Open University της Αγγλίας Ηλεκτρονικά βιβλία Ηλεκτρονικά περιοδικά Κλαδικές μελέτες 10.2 Όλο το πάσης φύσεως πληροφοριακό υλικό της Α.Β.Κ.Π. πρέπει να είναι ταξινομημένο και καταλογογραφημένο βάσει των διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων σε Αυτοματοποιημένο Κατάλογο Ανοικτής Προσπέλασης (ΑΚΑΠ), έτσι ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα να λαμβάνει γνώση της ύπαρξής του μέσω του ΑΚΑΠ της Α.Β.Κ.Π Όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα και πρόσβαση στους ΑΚΑΠ καταλόγους, σε όλες τις βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά πακέτα που ανήκουν στην Α.Β.Κ.Π. Εξαιρούνται οι εξ αποστάσεως εξωτερικοί χρήστες Κάθε 2-3 χρόνια γίνεται απόσυρση υλικού που έχει υποστεί υπερβολική φθορά ή δεν είναι πια επίκαιρο. Σε ειδικές περιπτώσεις η απόσυρση υλικού μπορεί να καταλήξει σε οριστική απομάκρυνση του από τη βιβλιοθήκη. Αυτό υλοποιείται μέσα από ειδικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν είτε τη δωρεά του σε άλλο ίδρυμα, οργανισμό ή κοινωφελή ιδρύματα κ.λ.π., είτε στη διάθεσή του στους φοιτητές είτε και την καταστροφή του (π.χ. διαφημιστικά έντυπα, φοιτητικές σημειώσεις παρελθόντων ετών, κ.λ.π.) ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΚΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Η Α.Β.Κ.Π. φροντίζει για την εύκολη και άμεση πρόσβαση των χρηστών της σε κάθε μορφής βιβλιογραφικό υλικό, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών τους αναγκών. Εκπληρώνοντας το στόχο της η Α.Β.Κ.Π. δημιούργησε την ψηφιακή της βιβλιοθήκη, μέσα από την οποία παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε διεθνούς φήμης και εγκυρότητας ψηφιακό βιβλιογραφικό υλικό. Για το σκοπό αυτό και για την διευκόλυνση των χρηστών στη χρήση αυτού του υλικού, διαθέτει μια σειρά από θέσεις εργασίας για χρήση από το κοινό. Ως εκ

14 14 τούτου, για την διασφάλιση σωστής και ευπρεπούς χρήσης του εξοπλισμού αυτού αλλά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διατυπώνονται οι παρακάτω κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τον κάθε χρήστη. Είναι αυτονόητο ότι, ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του εξοπλισμού για τον παραπάνω σκοπό, αυτομάτως αποδέχεται τους κανόνες αυτούς Η χρήση όλου του κοινόχρηστου εξοπλισμού επιτρέπεται σε κάθε εσωτερικό χρήστη, μέλος της κοινότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (φοιτητές, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, επισκέπτες - συνεργάτες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διοικητικό προσωπικό, κ.λ.π.) και σε κάθε εξωτερικό χρήστη Η διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού ορίζεται από το προσωπικό της Α.Β.Κ.Π Η χρήση του εξοπλισμού αφορά μόνο στην κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών των χρηστών και πρέπει να συμβαδίζει με την αποστολή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς (όπως π.χ. ψυχαγωγικούς, κ.λ.π.) απαγορεύεται αυστηρά Απαγορεύεται η εγκατάσταση, χρήση ή και δημιουργία άλλων προγραμμάτων από τους χρήστες, εκτός αυτών που έχουν εγκατασταθεί στα μηχανήματα για το κοινό, από την Α.Β.Κ.Π Απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού με σκοπό μη σύννομες ενέργειες που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση ζημία ετέρου μέρους, όπως π.χ. προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δικτυακό εξοπλισμό, παρεμπόδιση δικτυακών υπηρεσιών, πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό που θίγει την δημόσια αιδώ, αποστολή επικίνδυνου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λ.π Κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων, που παρέχει η Α.Β.Κ.Π., διέπεται από όρους και συνθήκες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, on-line βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93) Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Α.Β.Κ.Π. (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κ.λ.π.). Οι χρήστες θα πρέπει να φροντίζουν για την διασφάλιση της υπόληψης της Α.Β.Κ.Π., η οποία αποτελεί και τον υπεύθυνο διαθέτη αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Δεν επιτρέπεται η ομαδική χρήση του εξοπλισμού ή η δημιουργία πλήθους γύρω από τα μηχανήματα Ο κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την ακεραιότητα του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει βλάβη είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το αρμόδιο προσωπικό της Α.Β.Κ.Π Το αρμόδιο προσωπικό της Α.Β.Κ.Π. έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει προσωρινά το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί, ότι κάποιος από τους παραπάνω κανόνες παραβιάζεται ή δεν τηρείται από τους χρήστες. Σε περίπτωση υποτροπής

15 15 όμως αφαιρείται το δικαίωμα χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Α.Β.Κ.Π. για ένα (1) μήνα. Ο παραπάνω κανονισμός χρήσης αναφέρει δραστηριότητες που θεωρούνται καταχρηστικές και απαγορεύονται αυστηρά. Ωστόσο, τα παραδείγματα που αναφέρονται δεν είναι αποκλειστικά και καταγράφονται μόνο για καθοδήγηση των χρηστών. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμπληρωματική πληροφορία στα δικαιώματα χρήσης του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο προσωπικό της Α.Β.Κ.Π. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΩΡΕΩΝ 12.1 Προκειμένου μια δωρεά να γίνει αποδεκτή και να ενταχθεί στη συλλογή της Α.Β.Κ.Π. θα πρέπει: Το υλικό της να εμπίπτει στους στόχους ανάπτυξης της συλλογής της Βιβλιοθήκης Η αποδοχή να μην συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησης της εκτός αν το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από το υψηλό όφελος του αποκτήματος Η αξιολόγηση των δωρεών γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν βιβλιοθηκονόμοι με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο θεματικό περιεχόμενο της δωρεάς. Σε ειδικές περιπτώσεις δωρεών, στην αξιολόγησή τους συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Για την αποδοχή ή μη της δωρεάς λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως, η γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, η τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων μέσα στη συλλογή, η φυσική κατάσταση του υλικού και οι όροι του δωρητή. ΑΡΘΡΟ 13. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13.1 Η Α.Β.Κ.Π. παρέχει τις εξ αποστάσεως υπηρεσίες της, 24 ώρες την ηµέρα Η Α.Β.Κ.Π. παρέχει τις διά ζώσης υπηρεσίες της, 12 ώρες την ηµέρα στην πλήρη ανάπτυξη της βιβλιοθήκης. Επιπλέον η Α.Β.Κ.Π. παρέχει τις υπηρεσίες της και τα Σαββατοκύριακα Το ωράριο σύµφωνα µε το οποίο παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες, καθορίζεται στην αρχή του έτους µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. έπειτα από εισήγηση του Προϊσταµένου της Α.Β.Κ.Π Η Α.Β.Κ.Π. δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της Α.Β.Κ.Π. και στην ιστοσελίδα της. ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλα τα χρονικά διαστήματα δανεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 3.4 μπορούν να αλλάξουν με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. έπειτα από εισήγηση του Προϊστάμενου της Α.Β.Κ.Π. κατά την έναρξη λειτουργίας της Α.Β.Κ.Π. Η προμήθεια του υλικού γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΚΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ ΘΗΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΘΗΡΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1 2. Σκοπός 1 3. Πολιτική ανάπτυξης της Συλλογής 3 3. 1 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ)

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.1 Γ. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (PC-LAB) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (PC-LAB) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (PC-LAB) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αντικείμενο & Αποστολή Η Αίθουσα Υπολογιστών (PC-LAB) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ http://www.eled.uowm.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ»

- 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ» - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ» Στην Αθήνα σήμερα Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1) Σοφία Αντωνιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2014 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 4. ΧΡΗΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής... 5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής... 6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2015 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα