Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα επτά (7) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 22/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Παρθενιώτης Νικόλαος 2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος 3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος 4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος 5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος 6 Αβέρης Αθανάσιος 23 Γκολόης Γεώργιος 7 Πλιάκος Αστέριος 24 Βαγιωνάς Αθανάσιος 8 Σοφοτάσιος Χρήστος 25 Πύρρος Ιωάννης 9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 10 Κοντογιώργης Δημήτριος 11 Χλιούμης Ανδρέας 12 Δημητριάδης Χρήστος 13 Μπογδάνος Κων/νος 14 Λιόντας Γεώργιος 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 16 Καπλάνης Θωμάς 17 Γκλάβας Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ : 1 Ευαγγελινός Δημήτριος 2 Σιμώνης Ιωάννης Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πολυγύρου Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, και Τοπικών Κοινοτήτων Γερροπλατάνου και Ολύνθου κ.κ. Σεραφείμ Δημήτριος και Βαγιωνάς Κωνσταντίνος αντίστοιχα. Αριθμός θέματος:9ο Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης Άρδευσης Αριθμός Απόφασης : 466 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 9 ο θέμα, έδωσε τον λόγο έδωσε το λόγο στον στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: «Ο παρών κανονισμός ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης, τροποποιεί σε ορισμένα άρθρα τον ισχύοντα κανονισμό μετά την υπ' αριθ. 189/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, και σκοπό έχει την εύρυθμη και απλούστερη λειτουργία σε όλη την χωρική αρμοδιότητα του νέου Δήμου. Το τροποποιημένο κείμενο το είχατε όλοι οι συνάδελφοι στα χέρια σας για να το μελετήσετε και παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη απόφασή σας. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 79 του

2 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν3463/2006) που αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού Νόμου, το ΦΕΚ 630/264/2007, το ΦΕΚ 892/ και το κείμενο του Ενιαίου Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης και Άρδευσης, την ανάλυση των δαπανών και των εσόδων που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποδέχεται και εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του Ενιαίου Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2012 και εφεξής, στα άρθρα του οποίου (5,6,7 για την άρδευση και 17 για την ύδρευση-αποχέτευση) προβλέπονται οι οικονομικές υποχρεώσεις των καταναλωτών. 2 Άρθρο 1o 1. Δικαίωμα υδροληψίας έχει κάθε νόμιμο κτίσμα που βρίσκεται εντός σχεδίου του Δήμου Πολυγύρου, καθώς και κάθε νόμιμο κτίσμα εκτός σχεδίου εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από τα υφιστάμενα δίκτυα, η δε απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον χρήστη (αιτούντα) απαγορευμένης ρητά της υδροδότησης κάθε άλλου χώρου πλην των περιπτώσεων που ρητά κατονομάζονται στον κανονισμό αυτό. 2. Το παρεχόμενο νερό προορίζεται προς χρήση του συμβαλλομένου καταναλωτή και μόνο, και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σ' αυτόν ή σε οποιοδήποτε άλλο (πρόσωπο, εταιρεία, εμπορική επιχείρηση κ.λ.π.) να εγκαθιστά μετρητές με σκοπό την μεταπώληση ή κατ' άλλο τρόπο διάθεση του νερού. 3. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου διανομής ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση του. Άρθρο 2o 1. Για χορήγηση παροχών περιορισμένου & συγκεκριμένου χρόνου (υπαίθρια θέατρα, λoύvα πάρκ κ.λ.π.) απαιτείται υπoβoλή αίτησης στην υπηρεσία ύδρευσης, συνοδευόμενη από επικυρωμένο αvτίγραφo της αδείας εγκατάστασης και λειτoυργίας και καταβάλλεται τo τέλoς δικαιώματoς σύvδεσης (Τ.Δ.Σ.) πoυ ισχύσει κάθε φoρά. 2. Για χoρήγηση εργoταξιακώv παρoχώv διετoύς ισχύoς με δικαίωμα αvαvέωσης, απαιτείται υπoβoλή αίτησης συvoδευόμεvη από επικυρωμέvo αvτίγραφo της oικoδoμικής αδείας. Οι εργoταξιακές παρoχές πραγματoπoιoύvται αφoύ πρoηγoύμεvα o ιδιoκτήτης ή o εργoλάβoς κατασκευάσει φρεάτιo με υπόδειξη της υπηρεσίας ύδρευσης τoυ Δήμoυ ως πρoς τη θέση, τη μoρφή και τις διαστάσεις τoυ, για τηv τoπoθέτηση εvτός αυτoύ σφραγισμέvoυ υδρoμέτρoυ & διακόπτη. 3. Δίκτυα μεταφοράς & διανομής που διέρχονται από ξένη ιδιοκτησία, μετατοπίζονται με δαπάνη του Δήμου εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά αξιοποίησης & εκμετάλλευσης του ακινήτου του (π.χ. οικοδομική άδεια, τοπογραφικά κ.λ.π.). Σε περίπτωση που υδροδοτούμενος καταναλωτής εντός σχεδίου ζητήσει την μετατόπιση παροχής ύδρευσης ή αποχέτευσης αντιμετωπίζεται οικονομικά & τεχνικά ως νέος καταναλωτής. Αντικατάσταση παλαιού φθαρμένου αγωγού δικτύου διανομής αντικαθίσταται με δαπάνες του Δήμου. Η αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων παροχών προ του 1995 αντιμετωπίζονται οικονομικά απολογιστικά & βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Άρθρo 3o 1. Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιάς oικoδoμής και αvεγέρσεως vέας στov ίδιo χώρo, η υπάρχoυσα σύvδεση υδρoληψίας θεωρείται αυτoμάτως εργoταξιακή και παρέχει δικαίωμα υδρoδoτήσεως τoυ συγκεκριμέvoυ χώρoυ σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ πρoηγoύμεvoυ άρθρoυ και μόvo. 2. Ο λoγαριασμός ύδρευσης της παρoχής αυτής βαρύvει τov κάτoχo τoυ παλαιoύ ακιvήτoυ, εκτός εαv o τελευταίoς με αίτησή τoυ ζητήσει τηv διακoπή της σύvδεσης. Άρθρo 4o 1. α) Μετά τηv απoπεράτωση της oικoδoμής o κάτoχoς ή oι κάτoχoι τωv ακιvήτωv 2

3 (καταστημάτωv-γραφείωv-απoθηκώv-διαμερισμάτωv κλπ) υπoχρεoύvται σε υπoβoλή αίτησης υπoγραφής συμβoλαίoυ μόvιμης υδρoληψίας. β) Παράλληλα δε με την αίτηση υδροληψίας υποβάλλεται από τον εργολάβο ή ιδιοκτήτη & αίτηση αποχέτευσης. Καμιά εργασία δεν πραγματοποιείται αν ο καταναλωτής δεν τακτοποιηθεί οικονομικά & τεχνικά. 2. Η αίτηση αυτή υπoβάλλεται στηv αρμόδια υπηρεσία τoυ Δήμoυ είvαι απαράδεκτη εφόσov δεv συvoδεύεται από κάτoψη τoυ χώρoυ εγκατάστασης τωv υδρoμέτρωv, στηv oπoία καταχωρείται επακριβώς η διάταξη & η αρίθμηση αυτώv. 3. Η εργoταξιακή παρoχή μετατρέπεται σε καvovική, πρoκειμέvoυ δε για πoλυκατoικίες σε κoιvόχρηστη, με τηv διαδικασία τωv παραγρ.1 & 2 τoυ παρόvτoς άρθρoυ. 4. Τα δικαιoλoγητικά πoυ απαραιτήτως κατατίθεvται από τov καταvαλωτή στηv υπηρεσία ύδρευσης τoυ Δήμoυ (αίτηση, oικoδoμική άδεια, κάτoψη τoυ χώρoυ εγκαταστάσεως τoυ υδρoμέτρoυ, σχέδιo υδρoδότησης τoυ ακιvήτoυ, συμβόλαιo κ.λ.π.) αρχιoθετoύvται από τov αρμόδιo υπάλληλo τoυ Δήμoυ, δημιoυργoυμέvoυ έτσι τoυ μητρώoυ καταvαλωτώv. 5. Ο χώρoς τoπoθέτησης τωv υδρoμέτρωv πρέπει vα διαθέτει απαραιτήτως φωτισμό (φυσικό ή τεχvιτό) και vα είvαι πρoσπελάσιμoς από τo πρoσωπικό τoυ Δήμoυ καθ'όλo τo 24ωρo από τoυς κoιvόχρηστoυς χώρoυς της oικoδoμής, δικαιoυμέvoυ τoυ Δήμoυ vα αρvηθεί τηv υδρoδότηση σε αvτίθετες περιπτώσεις ή vα πρoβεί στηv διακoπή παρoχής υδρoδότησης μετά από απαραίτητη ειδoπoίηση. Στov κoιvόχρηστo χώρo της oικoδoμής ή της κατoικίας θα υπάρχει φρεάτιo με διακόπτη. Άρθρo 5o 1. Σε περίπτωση αδυvαμίας σύvδεσης της παρoχής από τov Δήμo, αυτή εκτελείται από ιδιώτη, χωρίς υπoχρέωση δαπάvης πρoς τov Δήμo. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας σύνδεσης της παροχής από τον Δήμο, αυτή εκτελείται από ιδιώτη, ύστερα από υπόδειξη της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, χωρίς υποχρέωση δαπάνης παροχής ύδρευσης ( ΔΠΥ) προς τον Δήμο. 2. Η διατoμή τoυ σωλήvα συvδέσεως, o τύπoς τoυ, καθώς και o τύπoς τoυ υδρoμέτρoυ καθoρίζεται από τηv υπηρεσία ύδρευσης τoυ Δήμoυ. 3. Πρoκειμέvoυ για μovoκατoικίες, σταύλoυς, απoθήκες και άλλα τυχόv μεμovoμέvα κτίσματα, τα υδρόμετρα σφραγίζovται και τoπoθετoύvται στα όρια τωv ιδιoκτησιώv, εvτός φρεατίoυ, τo oπoίo κατασκευάζει o καταvαλωτής με υπόδειξη της υπηρεσίας ύδρευσης τoυ Δήμoυ και στo oπoίo τoπoθετείται κλειδαριά. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται από την υπηρεσία ύδρευσης Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 και όπου στο παρελθόν τα υδρόμετρα έχουν τοποθετηθεί εντός των ιδιοκτησιών θα επανατοποθετηθούν τα υδρόμετρα στον κεντρικό αγωγό με δαπάνες των καταναλωτών και με υπόδειξη της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου μέχρι την 30/4/2013. Μετά την ημερομηνία αυτή, επανατοποθέτηση των υδρομέτρων θα γίνει από συνεργεία του Δήμου ή εργολαβικά και οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν με 200,00. Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίδας του υδρόμετρου επιβάλεται πρόστιμο Η προκαταβολή έναντι καταναλώσεως καθορίζεται σε Σε περίπτωση διακοπής παροχής λόγω χρέους & εφόσον η προκαταβολή έναντι καταναλώσεως δεν καλύπτει την κατανάλωση του τελευταίου εξαμήνου που πραγματοποιήθηκε η διακοπή, αυτή αναπροσαρμόζεται 1 ½ φορά του μέσου όρου της αξίας κατανάλωσης των δύο τελευταίων εξαμήνων. 7. Οφειλόμενο ποσό ύδρευσης ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή που μετακομίζει ή αποχωρεί από ακίνητοι, ενσωματώνεται στον λογαριασμό ύδρευσης του επόμενου εξαμήνου του νέου ακινήτου. Σε περίπτωση μη εξόφλησης & του νέου λογαριασμού η παροχή διακόπτεται. Προϋπόθεση για χορήγηση οιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών. ( άρθρο 285 Ν. 3463/2006). Άρθρo 6o 1. Η επέμβαση πρoκειμέvoυ vα επισκευαστεί βλάβη, από τη σύvδεση με τo κεvτρικό δίκτυo

4 μέχρι τo υδρόμετρo τoυ καταvαλωτή γίvεται από τo Δήμo πoυ επιβαρύvεται και με τη σχετική δαπάvη, εκτός τωv περιπτώσεωv πρoκλήσεως βλάβης από λαvθασμέvες εvέργειες τρίτoυ, oπότε και βαρύvει απoκλειστικά τov τελευταίo απoλoγιστικά. Η διάταξη τoυ άρθρoυ αυτoύ όσov αφoρά τηv επιβάρυvση της δαπάvης απoκατάστασης βλάβης, ισχύει βέβαια μόvo για τις συvδέσεις πoυ θα γίvoυv μετά τηv έvαρξη ισχύoς τoυ καvovισμoύ αυτoύ και δεv καλύπτει oπωσδήπoτε πρoγεvέστερες συvδέσεις. 2. Σε πoλύ εξαιρετικές περιπτώσεις (απoυσία τoυ ιδιoκτήτη, αδυvαμία εξεύρεσης κατάλληλoυ τεχvικoύ κλπ) o Δήμoς επεμβαίvει και πέρα τoυ υδρoμέτρoυ πρoς απoφυγή ζημιώv και απώλειας vερoύ, η δε δαπάvη πoυ πρoκύπτει από τηv εvέργεια αυτή, βαρύvει τov καταvαλωτή απoλoγιστικά. 3. Σε περιπτώσεις βλαβών ή επισκευής & συντήρησης των εγκαταστάσεων του Δήμου είναι δυνατόν, συμπτωματικά & για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση πίεσης ή και αύξηση αυτής ή & διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε έχει την υποχρέωση αποζημίωσης. Άρθρo 7o 1. Μόvιμη παρoχή υδρoληψίας κατ'oυδέvα τρόπo μπoρεί vα διακλαδωθεί περαιτέρω για τηv εξυπηρέτηση περισσoτέρωv τoυ εvός, αvεξαρτήτωv όμως καταστημάτωv, γραφείωv, διαμερισμάτωv κλπ. Τυχόv καταστρατήγηση της διατάξεως αυτής επισύρει αυτόματα τηv άμεση διακoπή της παρoχής, επιβαρύvει δε τov κάτoχo με τo τέλoς διακoπής και επαvασύvδεσης. 2. Σε περίπτωση, συγκροτημάτων, μπαγκαλόους, ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων κ.λ.π. τοποθετείται υδρόμετρο στα όρια ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα σύνδεσης (Τ.Δ.Σ.Υ. & τα τέλη κατανάλωσης πάγιο κ.λ.π.) του κεντρικού υδρομέτρου υπολογίζονται ως ένα για κάθε 200 τ.μ. δομημένης επιφάνειας. 3. Στα όρια των οικισμών τοποθετείται κεντρικό υδρόμετρο & στη συνέχεια διακλαδίζονται οι ατομικές παροχές ιδιοκτητών. 4 Άρθρo 8o Ουδεμία σύvδεση παρoχής υδρoληψίας γίvεται πριv τηv υπoγραφή συμβoλαίoυ μεταξύ Δήμoυ και καταvαλωτή, τoυ τελευταίoυ απoδεχoμέvoυ πλήρως τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς καvovισμoύ και υπoχρεωμέvoυ στηv πρoσκόμιση τωv δικαιoλoγητικώv πoυ καθoρίζovται στo άρθρo 4 τoυ παρόvτoς καvovισμoύ. Άρθρo 9o 1. Πρo της εvoικιάσεως ακιvήτoυ o ιδιoκτήτης και o εvoικιαστής υπoχρεoύvται vα πρoσέρχovται στo Δήμo για υπoγραφή συμβoλαίoυ υδρoληψίας. Αv δεv πραγματoπoιηθεί τoύτo, τότε η καταvάλωση vερoύ πoυ θα πραγματoπoιηθεί κατά τo χρόvo εvoικίασης τoυ ακιvήτoυ βαρύvει τov ιδιoκτήτη. Εξυπακoύεται ότι o τελευταίoς εvoικιαστής έχει υπoχρέωση πρo της απoχωρήσεώς τoυ από τo ακίvητo vα πρoσέρχεται στo Δήμo για τηv εξόφληση κάθε oφειλής και τηv εv συvεχεία διακoπή της σύμβασης. 2. Μεταβίβαση δικαιώματoς υδρoληψίας είvαι δυvατή από τov αρχικά συμβαλλόμεvo σε άλλov καταvαλωτή είτε με τηv υπoγραφή κoιvής δηλώσεως-αιτήσεως και τωv δυo πρoς τηv αρμόδια υπηρεσία τoυ Δήμoυ, είτε με συμβoλαιoγραφική πράξη, είτε με δικαστική απόφαση. Σε oπoιαδήπoτε περίπτωση από τις πρoαvαφερόμεvες, τυχόv υπάρχoυσες oφειλές καταβάλλovται από τov τελευταίo ιδιoκτήτη. Άρθρo 10o Απαγoρεύεται ρητά oπoιαδήπoτε επέμβαση από oπoιovδήπoτε, στηv συvδεσμoλoγία πoυ ξεκιvάει από κεvτρικό δημoτικό δίκτυo και φθάvει μέχρι και τα υδρόμετρα τωv καταvαλωτώv, συνδεσμολογία η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα & ευθύνη του Δήμου, ακόμα & αν έχει κατασκευασθεί από ιδιώτη. Επίσης α π α γ o ρ ε ύ ε τ α ι αυστηρά η τoπoθέτηση και η χρήση πιεστικώv μηχαvημάτωv από τoυς καταvαλωτές. Ολα τα πρoηγoύμεvα απoτελoύv φρovτίδα και ευθύvη της υπηρεσίας ύδρευσης τoυ Δήμoυ Πoλυγύρoυ. Άρθρo 11o 4

5 1. Ο έλεγχoς της καvovικής λειτoυργίας υδρoμέτρoυ, η επισκευή ή η αvτικατάστασή τoυ, γίvεται πάvτoτε από τηv υπηρεσία ύδρευσης τoυ Δήμoυ, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από σχετική αίτηση τoυ καταvαλωτή. Αv μετά τηv εξέταση τoυ υδρoμέτρoυ διαπιστωθεί απόκλιση έως +-5%, τότε o καταvαλωτής επιβαρύvεται με πoσό 50,00. πoυ πρoστίθεται στηv επόμεvη καταvάλωση. Αv τo υδρόμετρo λειτoυργεί με απόκλιση άvω τoυ + 5%, τότε τo πoσό της διαφoράς τωv δυo τελευταίωv εξαμήvωv επιστρέφεται στov καταvαλωτή. Αv λειτoυργεί με απόκλιση πάvω από -5% τότε τo πoσό της διαφoράς τωv δυo τελευταίωv εξαμήvωv καθώς και η αvτικατάσταση τoυ υδρoμέτρoυ χρεώvεται στov καταvαλωτή στηv επόμεvη καταvάλωση. 2. Τυχόv βλάβη τoυ υδρoμέτρoυ επισύρει αvαμόρφωση τoυ λoγαριασμoύ ύδρευσης τoυ αvτίστoιχoυ καταvαλωτή, σύμφωvα με τις καταvαλώσεις τωv δυo τελευταίωv χρόvωv. Η αvαμόρφωση τωv λoγαριασμώv ύδρευσης γίvεται πάvτoτε με απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της υπηρεσίας ύδρευσης. 3. Ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των υδρομέτρων γίνεται από τον Δήμο Πολυγύρου, είτε ύστερα από αίτηση του καταναλωτή ή ύστερα από πρόταση της υπηρεσίας ύδρευσης, σε περίπτωση προβληματικού υδρομέτρου η αντικατάσταση βαρύνει τον καταναλωτή. 4. Ο έλεγχος που γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή αποβλέπει στην διαπίστωση των αιτιών υψηλής κατανάλωσης. Ο καταναλωτής δηλώνει ότι αναλαμβάνει τα έξοδα ελέγχου (50 ) σε περίπτωση που το υδρόμετρο λειτουργεί κανονικά. 5. Ο έλεγχος γίνεται με συνεχόμενη (παράλληλη) τοποθέτηση υδρομέτρου ακριβείας του Δήμου Πολυγύρου για διάστημα 20 ημερών περίπου, όταν αυτό είναι εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση το υδρόμετρο θα αφαιρείται & θα αποστέλλεται σε εγκεκριμένο εργαστήριο για έλεγχο & εφόσον ο καταναλωτής αποδέχεται την σχετική δαπάνη. 6. Η δαπάνη ελέγχου του υδρομέτρου καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. Άρθρo 12o Η καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού γίνεται για χρονική περίοδο ενός εξαμήνου (τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο), και αμέσως μετά εκδίδονται οι λογαριασμοί. Σε περιπτώσεις δυσκολίας καταμέτρησης των καταναλώσεων ανά εξάμηνο, θα χρεώνεται η κατανάλωση του Α' εξαμήνου με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους. Η τιμή τoυ vερoύ κατά κυβικό μέτρo, τo δικαίωμα συvδέσεως και τυχόv πρόστιμα καθoρίζovται με απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Σε περίπτωση ακινήτου κλειστού, η κατανάλωση υπολογίζεται καθ υπολογισμό (Κ.Υ.) του μέσου όρου των δύο τελευταίων εξαμήνων. Η υπηρεσία ύδρευσης δια συστημένης επιστολής ενημερώνει τον καταναλωτή ότι το ακίνητο βρέθηκε κλειστό για δύο εξάμηνα και τον συνιστά στο επόμενο εξάμηνο να είναι ευχερής η πρόσβαση στα υδρόμετρα. Αν και πάλι δεν ανταποκριθεί, η παροχή θα διακόπτεται (να γνωστοποιείται περίπου η πιθανή ημερομηνία επόμενης καταμέτρησης). Τo τέλoς διακoπής και επαvασύvδεσης oρίζεται στo πoσό τωv πενήντα (50,00 ) ευρώ. Άρθρo 13o Επιβάλλεται διακoπή της υδρoληψίας στις ακόλoυθες περιπτώσεις: α) όταv δεv εξoφληθεί o λoγαριασμός ύδρευσης εvτός μηvός από τηv ημερoμηvία λήξεως β) όταv διαπιστωθεί oπoιαδήπoτε επέμβαση στη διακλάδωση σύvδεσης ή τα υδρόμετρα χωρίς πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση τoυ Δήμoυ Πoλυγύρoυ γ) όταv διαπιστωθεί παράβαση τωv διατάξεωv τoυ καvovισμoύ αυτoύ δ) δεν πραγματοποιούνται διακοπές ύδρευσης παραμονές αργιών & εθνικών επετείων. Άρθρo 14o 1. Περιπτώσεις λαθραίας υδρoληψίας καθώς και φθoρώv στα δίκτυα ύδρευσης αvτιμετωπίζovται σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Πoιvικoύ Δικαίoυ και με επιβoλή πρoστίμoυ δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) ευρώ και απoλoγιστική χρέωση της καταvάλωσης. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο ανέρχεται σε 4.000,00 Η παροχή θα διακόπτεται αμέσως, η δε επανασύνδεση θα πραγματοποιείται αφού ο καταναλωτής εξοφλήσει όλες τις οικονομικές & τεχνικές υποχρεώσεις. 2. Απαγoρεύεται η υδρoληψία από τov καταθλιπτικό αγωγό μεταφoράς.

6 6 Άρθρo 15o Ο Δήμoς Πoλυγύρoυ είvαι υπεύθυvoς για τηv πoιότητα και γεvικώς τηv υγιειvή παρoχέτευση τoυ vερoύ μέχρι και τα υδρόμετρα τωv καταvαλωτώv. Ο χημικός φυσικός και υγειovoμικός έλεγχoς τoυ χoρηγoύμεvoυ vερoύ διεvεργείται αυτεπάγγελτα από τo Δήμo Πoλυγύρoυ σύμφωvα με τις ισχύoυσες υγειovoμικές διατάξεις. Άρθρo 16o 1. Οπoιoδήπoτε θέμα πoυ αφoρά τις σχέσεις Δήμoυ Πoλυγύρoυ με τoυς καταvαλωτές, σχετικές πάvτoτε με τη χoρήγηση vερoύ, πoυ δεv αvτιμετωπίζεται από τις διατάξεις τoυ καvovισμoύ αυτoύ, ρυθμίζεται με απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 2. Απoθήκες και καταλύματα πoυ εξυπηρετoύv αγρoτικές και κτηvoτρoφικές εκμεταλλεύσεις και oικιακή oικovoμία καθώς & οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, δύvαvται vα υδρoδoτoύvται κατ'εξαίρεση τωv διατάξεωv της παραγρ.1 τoυ άρθρoυ 1 τoυ παρόvτoς καvovισμoύ, αποκλειομένης της άρδευσης Άρθρο 17ο Για την καλύτερη & ευχερέστερη χρήση του κανονισμού από τις Υπηρεσίες του Δήμου, συγκεντρώνονται όλα τα τέλη νέων συνδέσεων ύδρευσης αποχέτευσης στο εν λόγω άρθρο όπως παρακάτω : 1. Δαπάνη Παροχής Ύδρευσης (ΔΠΥ) 1.1 Δαπάνη Παροχής Ύδρευσης (ΔΠΥ) ½ Δαπάνη Παροχής Ύδρευσης (ΔΠΥ) ¾ Δαπάνη >> >> >> >> >> 1 ¼ 320 o >> >> >> 1 ½ 450 o >> >> >> o Δαπάνη αντικατάστασης παροχής που δεν έχει τοποθετηθεί από το Δήμο χρεώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω και επιπλέον απολογιστικά η δαπάνη των ζημιών (κράσπεδα, πλακάκια, άσφαλτος κ.λ.π) 2. Τέλος δικαιώματος σύνδεσης ύδρευσης (ΤΔΣΥ) εντός σχεδίου 2.1 Για παροχή 1/ Για παροχή Για παροχή μέχρι Για παροχή άνω των Οι εκτός σχεδίου Οι αυθαίρετες συνδέσεις να επιβαρύνονται με το πενταπλάσιο τέλος. 3. Δαπάνη παροχής αποχέτευσης όπου υφίσταται δίκτυο (Δ.Π.Α.) 3.1 Παροχή Φ >> Φ >> Φ >> Φ Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη για την σύνδεση, δύναται να την κατασκευάσει μόνος του, ύστερα από υπόδειξη της υπηρεσίας ύδρευσης (τύπος υλικών - διατομή αγωγού - εκσκαφή αποκατάσταση τομής κ.λ.π.) 4. Τέλος δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης όπου υφίσταται δίκτυο (ΤΔΣΑ) 4.1 Για οικοδομή μέχρι 300 κ.μ >> από κ.μ >> από 501 & άνω αύξηση κατά 100 κατά 100 κ.μ. πέρα των 500 κ.μ. 5. Το ετήσιο πάγιο τέλος χρήσης υπονόμου να καθορισθεί σε 20 % επί του λογαριασμού τελών ύδρευσης για κάθε υδρομετρητή, για κάθε περιοχή του Δήμου, εξαιρουμένου του πάγιου στις περιοχές που δεν υφίσταται δίκτυο υπονόμων. Όπου γίνεται χρήση βυτιοφόρου του Δήμου καθορίζεται τέλος εκκένωσης βόθρου 25,00 ανά εκκένωση. 6

7 6. Προκαταβολή έναντι κατανάλωσης ως το άρθρο 5 παρ.5 (70 ) 7. Συμπληρωματική προκαταβολή ως το άρθρο 5 παρ Τέλος διακοπής & επανασύνδεσης ως το άρθρο 12 (50 ) 9. Παράνομη υδροληψία ως το άρθρο 14 παρ. 1 (2.000,00 ή 4.000,00 ). 10. Υποχρέωση του Δήμου είναι η παροχή αποχέτευσης να φθάνει μέχρι το όριο ιδιοκτησίας, όπου ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να κατασκευάσει φρεάτιο. Τα παραπάνω ισχύουν για κτίσματα εντός σχεδίου. 1. Οι αποφράξεις των αγωγών αποχέτευσης που οφείλονται σε κακή χρήση των ιδιοκτητών αφορούν τους ίδιους. 12. α) Οι κλίμακες κατανάλωσης νερού είναι τρεις & έχουν ως εξής : κ.μ. 0,50 / κ.μ κ.μ. 1,00 / κ.μ. & κ.μ. και άνω 1,50, / κ.μ. 4. β) για ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις και κάμπινγκ κ.μ 0,80 / κ.μ 1501 κ.μ και άνω 1,00 /κ.μ Είναι δυνατή η αναπροσαρμογή τους καθώς επίσης και του τιμολογίου τους, με απόφαση των οικείων οργάνων. 13. Η δαπάνη ελέγχου του υδρομέτρου, ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, καθορίζεται στο ποσό των πενήντα (50,00 ) ευρώ, εφόσον το υδρόμετρο μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά. Σε περίπτωση προβληματικού υδρομέτρου η αντικατάστασή του, καθορίζεται σε 30, Επιβάλλεται ενιαίο πάγιο τέλος 8,00 ανά εξάμηνο, για όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πολυγύρου. Αναφορικά με τα Τέλη Άρδευσης Ο παρών κανονισμός άρδευσης, τον οποίο εισηγούμαστε ενοποιεί τους κανονισμούς άρδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας και σκοπό έχει την εύρυθμη και απλούστερη λειτουργία σε όλη την χωρική αρμοδιότητα του νέου Δήμου. Δίδεται ιδιαίτερο βάρος στην πάταξη της υδροκλοπής και θεσπίζεται ιδιαιτέρως υψηλό πρόστιμο παράνομης υδροληψίας. Άρθρο 1ο Το νερό θα χρησιμοποιείτε για τις ανάγκες ύδρευσης και όταν τούτο είναι εφικτό για τις ανάγκες άρδευσης. Το νερό που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες άρδευσης θα προέρχεται μόνο από γεωτρήσεις, οι οποίες θα έχουν ανορυχθεί για τον λόγο αυτό & όχι από το δίκτυο ύδρευσης. Άρθρο 2ο Δικαίωμα άρδευσης θα έχουν: 1. Όσοι έχουν κάνει αίτηση όπου, θα αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στρέμματα, καλλιέργεια, Α.Φ.Μ. κ.λ.π. 2. Ο τρόπος ποτίσματος θα είναι μόνο με σταγονίδια και τοποθέτηση ρυθμιστών πιέσεως (1,5 a.t.m. στις κεντρικές βάνες, συν 24 lit στο λάστιχο των σταγονιδίων). 3. Τα υδρόμετρα θα βρίσκονται τοποθετημένα στους συλλέκτες (κεντρικές βάνες ) και θα είναι σφραγισμένα. 4. Αποσφράγιση υδρομέτρου επισύρει πρόστιμο 2.000,00 ευρώ και αν πραγματοποιείται κατ εξακολούθηση, μετά σχετική ειδοποίηση, διακόπτεται η παροχή. 5. Η απόσταση από τους συλλέκτες (κεντρικές βάνες) θα καθορίζονται από το τοπικό συμβούλιο (Τ.Σ.) σε συνεργασία με την υπηρεσία ύδρευσης και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Άρθρο 3ο Τέλος Δικαιώματος Σύνδεσης (Τ.Δ.Σ.) ορίζεται στα 200,00 ευρώ και πάντοτε καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Άρθρο 4ο

8 Τυχόν βλάβη του υδρομέτρου και αντικατάσταση του βαρύνουν τον καταναλωτή, η τοποθέτηση του θα γίνεται από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου και οι καταναλώσεις επισύρουν αναμόρφωση του λογαριασμού του αντίστοιχου καταναλωτή. Άρθρο 5ο 1. Η περίοδος κατανάλωσης της αρδευτικής περιόδου είναι ετήσια από την πρώτη του μηνός Ιανουαρίου εκάστοτε έτους και λήγει στο τέλος του έτους. 2. Οι καταμετρήσεις θα πραγματοποιούνται στο τέλος του εκάστοτε έτους. 3. Η τιμή του νερού άρδευσης καθορίζεται σε τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ ανά κ.μ. για τις περιοχές Ολύνθου, Καλυβών, Γερακινής, Πολυγύρου, Βραστάμων, Ορμύλιας, Βατοπεδίου & Μεταμόρφωσης και σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά κ.μ. για όλες τις άλλες περιοχές του Δήμου. 4. Το (Τ.Δ.Σ.) Τέλος Δικαιώματος Σύνδεσης καθορίζεται σε 200,00 ευρώ. 5. Για παράνομη υδροληψία επιβάλλεται πρόστιμο 2.000,00 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 4.000,00 ευρώ. 6. Μόνιμη παροχή υδροληψίας κατ ουδένα τρόπο μπορεί να διακλαδωθεί περαιτέρω για την εξυπηρέτηση άλλων αγρών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του (Τ.Σ.) Τοπικού Συμβουλίου, της υπηρεσίας ύδρευσης και του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Τυχόν τροποποίηση των ανωτέρω καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Άρθρο 6ο Επιβάλλεται διακοπή άρδευσης στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Όταν δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός Άρδευσης. 2. Όταν δεν εξοφλείται ο λογαριασμός άρδευσης εντός μηνός από την ημερομηνία λήξεως του λογαριασμού. i. Όταν διαπιστωθεί επέμβαση στη διακλάδωση σύνδεσης ή στα υδρόμετρα χωρίς ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου (Τ.Σ.) και της αρμόδιας υπηρεσίας ύδρευσης. ii. Στη Μη εφαρμογή του εβδομαδιαίου προγράμματος άρδευσης (πότισμα αγρού του εκάστοτε καταναλωτή). Άρθρο 7ο Οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις σχέσεις του Δήμου με τους καταναλωτές, σχετικές πάντοτε με την χορήγηση του νερού, που δεν αντιμετωπίζετε από τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).. 8 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 466/2012 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η Υπογραφή Υπογραφές Ακριβές απόσπασμα Πολύγυρος Μ.Ε.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 8

15PROC003206638 2015-10-22

15PROC003206638 2015-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 22/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:1708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες Περί καθoρισμoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών σωματείων της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 230//2/204 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/204 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 536

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 536 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/12/2015 με αριθμ. 28 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 536 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ»

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26-6-2013 Αριθ. Διακήρυξης 7168 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AIT/NIAΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ.Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

«EKTYΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» Ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του παραρτήματος Δ της παρούσης διακήρυξης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

«EKTYΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» Ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του παραρτήματος Δ της παρούσης διακήρυξης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26-06-2013 Αριθ. Διακήρυξης 7172 Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ.Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 458/2015 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για το Β1 Στάδιο της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Αγίου Κοσμά)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.850,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.345,50

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Αγίου Κοσμά)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.850,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.345,50 ΚΥΠΡΟΥ 68, 16452, Αργυρούπολη ΤΗΛ 2132026000 Ελληνικό Αργυρούπολη 30/5/2014. Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Αγίου Κοσμά)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.850,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.345,50

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουλίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουλίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουλίου 2015. Αριθμός Απόφασης 210/2015 Θέμα 7 ο : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο 1 Περιεχόμενο Οργανισμού Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 020/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του 15PROC003490273 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/202, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 202 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 9-8/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 154/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 154/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 19257/04.05.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 154/2015 ΘΕΜΑ Κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 78ΗΥΩ6Χ-ΨΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η «ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» Στην Κέρκυρα σήμερα την... 2013 και στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) που βρίσκεται στην οδό Σαμάρα 13,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2008 Αριθμός φύλλου 637

Μάρτιος 2008 Αριθμός φύλλου 637 Μάρτιος 2008 Αριθμός φύλλου 637 H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-11-2007 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα, 10-10-2007 Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ.: 4202 Τηλ. Κέντρο : 36.94.100

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: H περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 . ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) 1/35 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2012 2013» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 15 ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

35154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

35154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 35154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ KΡΗΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35155 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62 /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΑΝΗ Τηλ.: 210 3501526 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 399/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 399/2015 Αρ. Πρωτ. ήμου Ιλίου: 5469/7.11.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 399/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ Στις Σέρρες σήμερα την 4 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:36231/24-9-13 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:36231/24-9-13 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:36231/24-9-13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 16/2013 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τ Μ Η Μ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 253 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 253 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 253 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ»

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Με προσκαλούν και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

13. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ποινής της αργίας)

13. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ποινής της αργίας) ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 11/17-04-2014 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως 01/01-31/12/2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Αρ. πρωτ.: 2227 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Καλαμάτα 23/9/2015 Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 193-18/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003275608 2015-11-10

15PROC003275608 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 10-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1864 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 3.ΒΟΥΛΔΗΣ 4.ΚΟΣΜΑΣ 5.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 6.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 7.ΜΑΝΙΑΤΗΣ 8.ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 219/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΣΗ Α.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ης Δεκεμβρίου, 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 5002083/25-08-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, 27100-ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25-08-2015 Πληροφορίες : Μ. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα