οικισµών του ήµου Φαιστού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οικισµών του ήµου Φαιστού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο των οικισµών του ήµου Φαιστού ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.. 28/80) Άρθρο 1ο Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας Η συγγραφή αυτή αφορά στην Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο των οικισµών του ήµου Φαιστού για ένα έτος. Άρθρο 2ο ιατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχής Υπηρεσίας γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις: - Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" - Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Νόµος 3463/2006). - Το Ν. 1797/88, - Την Οδηγία 2004/18 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως ισχύει µε το Π.. 60/07), - Π.. 346/98 όπως ισχύει, - το Π.. 18/00, - Τον Ν. 2522/1997, την ΚΥΑ /97, - την ΚΥΑ 50910/2727/03, - την Υπουργική Απόφαση /519/0026/89, - την εγκύκλιο 14873/ του ΥΠ.ΟΙΚ. - την εγκύκλιο 1/ του ΥΠΕΧΩ Ε - τον Ν. 3979/2011 άρθρο Τον Ν. 3852/2010 (Νόµος Καλλικράτης) και - Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Τ' Α) είναι: Άρθρο 3ο Συµβατικά Τεύχη Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.. 28/1980 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. 1

2 Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας Η ανάθεση της Υπηρεσίας µε την παρούσα µελέτη θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Φαιστού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.. 28/1980. Άρθρο 5ο Σύµβαση Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος θα προσέλθει στο Δήμο σε ημερομηνία που θα οριστεί από τον Δήμο Φαιστού και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν σχετικής ειδοποίησης η οποία θα συνοδεύεται από την απόφαση έγκρισης της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο με τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υπογραφή της σύμβασης και αναφέρονται παρακάτω: 1. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του εκπροσώπου του Αναδόχου (και του αναπληρωτή του), που θα υπογράψει και τη Σύμβαση. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 3. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, έγγραφο σύστασης της σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών υπογράφεται η σύμβαση. Η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα από το διάστημα των δέκα ημερών εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι. Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης καθορίζεται σε σχετική πρόσκληση που γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης. Εάν ο προκριθείσας στο διαγωνισμό δεν προσέλθει έγκαιρα με υπαιτιότητα του κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του υπέρ του Δήμου. Σε περίπτωση έκπτωσης ή /και απώλειας κάθε δικαιώματος για κατακύρωση του αναδόχου ή/και άρνησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κατακυρώσει τις υπηρεσίες στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη. Η Υπηρεσία μπορεί να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7ο Εκπτωση του αναδόχου Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 8ο Πληµµελής εκτέλεση 2

3 Εάν η παρεχόµενη υπηρεσία δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται άµεσα να συµµορφωθεί µε τους όρους της σύµβασης και να αποκαταστήσει τη ζηµιά που ενδεχοµένως προκάλεσε η πληµµελής εκτέλεση της υπηρεσίας τόσο στο ήµο όσο και σε τρίτους. ΑΡΘΡΟ 9ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες, για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως είναι: -οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, -οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, -οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, -οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους, κ.λ.π., -οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης, ασφάλισης αυτοκινήτων, µηχανηµάτων και οχηµάτων και πάσης φύσεως εξοπλισµού, -οι φόροι, τέλη, δασµοί που ισχύουν, -οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, -οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων, καταµετρήσεων, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, -οι δαπάνες αποζηµιώσεων, ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και γενικά, -κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη, για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. - απάνη ενοικίασης χώρου για να καλύπτει τις ανάγκες της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 14/05/2012 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μοίρες 14/05/2012 Ο Συντάξας Φλουρής Εµµανουήλ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ Γεωπόνος µε βαθµό 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο των οικισµών του ήµου Φαιστού ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.. 28/80) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο των οικισµών του ήµου Φαιστού» Ο ήµος Φαιστού Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δηµοπρατούµενου ποσού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών, µε τίτλο «Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο των οικισµών του ήµου Φαιστού» Χρονικό διάστηµα ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης. Συνολικός Προϋπολογισµός της σύµβασης παροχής υπηρεσιών είναι ,65 πλέον ΦΠΑ 13% ,35 συνολικού ποσού ,00 και θα βαρύνει τον προϋπολογισµούς του ήµου Φαιστού για τα οικονοµικά έτη 2012 και Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί: Πίστωση πλέον ΦΠΑ 13% σύνολο µε ΦΠΑ στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους Πίστωση πλέον ΦΠΑ 13% σύνολο µε ΦΠΑ στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους ΑΡΘΡΟ 1ο Κανόνες ηµοσιότητας Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης εστάλη για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 2,5 και 6 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ., στο ΦΕΚ, σε δυο εφηµερίδες του νοµού ηµερήσιες και σε µία εβδοµαδιαία, σε µια οικονοµική εφηµερίδα µεγάλης πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε µια εφηµερίδα γενικών ειδήσεων µεγάλης πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η διακήρυξη θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του δήµου (διεύθυνση Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου Φαιστού. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο τόσο της αρχικής όσο των τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 4

5 3801/2009) Για πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο ήµο Φαιστού Πάροδος 25 Μαρτίου 1 Μοίρες, αρµόδιοι υπάλληλοι είναι οι τηλ. Φαξ ΑΡΘΡΟ 2ο. Λήψη πληροφοριών Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών θα παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφεροµένους, εφ' όσον ζητηθούν έγκαιρα, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψής της και µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες προ της ηµεροµηνίας της διεξαγωγής του ιαγωνισµού. Εφ' όσον, ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την διεξαγωγή του ιαγωνισµού. Για παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του ήµου. Αρµόδιοι υπάλληλοι κκ. τηλ. φαξ ΑΡΘΡΟ 3ο. Τόπος, χρόνος, διαδικασία διενέργειας του ιαγωνισµού ιενέργεια του διαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ήµου Φαιστού Πάροδος 25 ης Μαρτίου 1 στις Μοίρες ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού, την ηµέρα και ώρα µέχρι. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, συνταγµένες σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας, αυτοπροσώπως ή µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή ιαγωνισµού (Οικονοµική Επιτροπή) συνοδευόµενες από σχετικό έγγραφο και να πρωτοκολληθούν. Επίσης οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο πρωτόκολλο του ήµου Φαιστού µε ευθύνη του προσφέροντος ως προς το περιεχόµενο και το χρόνο που θα περιέλθουν αυτές στην ως άνω Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και πρωτοκολληθούν µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζονται ανωτέρω. Προσφορά που δεν θα αφιχθεί έγκαιρα στο πρωτόκολλο του ήµου Φαιστού αποκλείεται από τον διαγωνισµό. Η υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα ή άλλη υπηρεσία, ακόµα και εάν έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα. Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας 5

6 για την καθυστέρηση. Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στον ήµο µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπει το παρόν άρθρο της διακήρυξης καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται, και δεν λαµβάνονται υπ' όψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. ιαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού : 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας/ Αξιολόγησης του ιαγωνισµού δηµόσια τη και ώρα στο ηµαρχείο Φαιστού, πάροδο 25 ης Μαρτίου 1 στις Μοίρες παρουσία των νοµίµων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Όλοι οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 2. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή αποσφραγίζει, µονογράφει και ανοίγει τον κυρίως φάκελο και το φάκελο δικαιολογητικών. Μετά την καταγραφή όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των υποψηφίων οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται. Η επιτροπή συνεχίζει µυστικά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων, µονογράφει και σφραγίζει τους φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς και το φάκελο των δικαιολογητικών τα οποία ελέγχονται λεπτοµερώς και σε επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα στους συµµετέχοντες. Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων της παρούσας προκήρυξης, απορρίπτεται η προσφορά του διαγωνιζοµένου. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή συντάσσει αυθηµερόν πρακτικό, και ενηµερώνει προφορικά τους διαγωνιζόµενους για το αποτέλεσµα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή αίρεση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όµως έχει το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα παράδοσης της σχετικής αίτησης της Επιτροπή του διαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την Επιτροπή ιενέργειας του διαγωνισµού. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών προσφορών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορές. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. ΑΡΘΡΟ 4ο ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισµό στον αριθµό των υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές, 6

7 τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τη σχετική Νοµοθεσία. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και της Συµφωνίας περί δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ), ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ. ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της νοµοθεσίας κράτους µέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της Σ Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρων χωρών και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5 της παρούσας ιακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να συµµετέχει µε περισσότερες από µία προσφορές. Η συµµετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισµό σε περισσότερες από µια προσφορές αποτελεί λόγο αποκλεισµού όλων των υποβαλλόµενων προσφορών στις οποίες συµµετέχει ο συγκεκριµένος υποψήφιος. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µίας µόνο κοινοπραξίας. Στην περίπτωση κοινοπραξίας υποβάλλεται κοινή προσφορά από των εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συµµετέχουν στην κοινοπραξία. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Άρθρο 5 ο ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Οι δικαιούµενοι να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω εν ισχύ δικαιολογητικά : 1. Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιολογητικών συµµετοχής. 2. Αποδεικτικό εγγραφής στο Επαγγελµατικό µητρώο του Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι υπό τους όρους που προβλέπονται στο κράτος αυτό. Τα παραπάνω µητρώα για κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.. 346/ ικαιολογητικά της σύστασης της κοινοπραξίας (επικυρωµένα αντίγραφα καταστατικού, τυχόν τροποποιήσεων κ.λ.π) από τα οποία εκτός των άλλων, να προκύπτει και το εξουσιοδοτηµένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που µπορεί να αποφασίσει για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. 4. Απόφαση συµµετοχής τους στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, και ορισµός του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Η πιο πάνω πράξη θα συνοδεύεται επίσης από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 7

8 αποδοχής του οριζόµενου εκπροσώπου. 5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας πρέπει να υποβληθεί επιπλέον έγγραφο στο οποίο από κοινού από όλους τους κοινοπρακτούντες α) θα ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας για το συγκεκριµένο διαγωνισµό που θα υπογράφει και την προσφορά (τεχνική και οικονοµική), ο οποίος θα δηλώνει ότι αποδέχεται τον διορισµό του β) θα δηλώνεται το ποσοστό συµµετοχής εκάστου στην κοινοπραξία και γ) θα δηλώνεται η αλληλέγγυα ευθύνη έναντι του Κυρίου του Έργου. 6. ικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος (σε περίπτωση κοινοπραξίας, κάθε µέλος) πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. εν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από µία παρόµοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β. εν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ. εν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. δ. εν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις Αναθέτουσες Αρχές. ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία στην περίπτωση που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα. στ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (Πιστοποιητικό Φορολογικής ενηµερότητας ). ζ. εν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για υποβολή ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του άρθρου 24 του Π /98, όπως αυτό ισχύει. Προς απόδειξη των παραπάνω θα υποβληθούν: Για τις περιπτώσεις α, β, γ και για προέλευση από χώρες που δεν εκδίδουν επίσηµους πίνακες παρεχόντων υπηρεσίες, έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστή ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Για προέλευση από χώρες που δεν εκδίδεται πιστοποιητικό αντίστοιχο του Εµπορικού Επιµελητηρίου αρκεί το πιστοποιητικό που αναφέρεται παραπάνω στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα στην Ελλάδα τα ανωτέρω στοιχεία α, β αποδεικνύονται µε σχετικά πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων, και το γ µε απόσπασµα ποινικού µητρώου. Για τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων ε, στ, πιστοποιητικά εκδιδόµενα από τις αρµόδιες αρχές του ελληνικού κράτους ή του οικείου κράτους. Για τις περιπτώσεις δ, ζ, υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 υπογεγραµµένη από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. 8

9 Εάν τα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου, ή και του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του. 7. Προκειµένου για επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες που δεν εκδίδουν επίσηµους πίνακες παρεχόντων υπηρεσίες, δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών της παροχής υπηρεσιών του αντικειµένου της διακήρυξης των τριών προηγούµενων οικονοµικών ετών. 8. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού 9.200,00 (ποσό 2% του προϋπολογισµού της παροχής υπηρεσίας µε ΦΠΑ). 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τις ελληνικές συµµετοχές, για δε τους αλλοδαπούς ότι αντίστοιχα προκύπτει από τη νοµοθεσία τους, α) ότι έλαβαν γνώση των τευχών του διαγωνισµού και ότι τα περιεχόµενα στην προσφορά στοιχεία είναι αληθή, β) ότι δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµούς κάποιας άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν προγενέστερες συµβατικές τους υποχρεώσεις. 10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τις ελληνικές συµµετοχές, για δε τους αλλοδαπούς ότι αντίστοιχα προκύπτει από τη νοµοθεσία τους, για αποκλειστική διάθεση και παραµονή των απαιτούµενων µηχανηµάτων και εξοπλισµού αποκοµιδής απορριµµάτων και καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων στους χώρους του ήµου. 11.Άδεια για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης. 12.Βεβαίωση καταχώρισης στο µητρώο του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.. (ή υποβολή φακέλου για καταχώρηση) για δε τους αλλοδαπούς ότι αντίστοιχα προκύπτει από τη νοµοθεσία τους. 13.Υπεύθυνη ήλωση µε αναλυτικούς πίνακες του απαραίτητου ελάχιστου µηχανολογικού εξοπλισµού σε είδος /τύπου και ποσότητας που ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης, το πολύ πενταετίας ( τα δε αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου εξοπλισµού θα περιέχονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς ). Η ως άνω δήλωση θα συνοδεύεται µε αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να τεκµηριώνεται ότι, ο διαγωνιζόµενος έχει κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, στην πλήρη κυριότητα του τον ελάχιστο απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό. Ως αποδεικτικά στοιχεία νοούνται: επικυρωµένα αντίγραφα δικαιολογητικών ιδιοκτησίας/διάθεσης του απαιτούµενου ελάχιστου εξοπλισµού σε είδος και ποσότητα που ορίζεται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ., το πολύ πενταετίας (πρώτη κυκλοφορία όχι νωρίτερα από 1/1/2007). Αναλυτικά ζητούνται δια ποινής αποκλεισµού, άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων, βιβλιάριο µεταβολών, εγκρίσεις τύπου, βεβαιώσεις λειτουργίας από κατασκευάστρια εταιρεία από την οποία θα προκύπτει η ηµεροµηνία κατασκευής και πρώτης λειτουργίας των µηχανηµάτων και οχηµάτων για την περίπτωση που δεν προκύπτει η ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας από τις άδειες των οχηµάτων ή το βιβλιάριο µεταβολών. Επίσης επικυρωµένα αντίγραφα δικαιολογητικών ιδιοκτησίας εφεδρικού 9

10 εξοπλισµού προκειµένου να αντιµετωπιστούν περιστατικά βλαβών χωρίς να διαταράσσεται η οµαλή υλοποίηση των εργασιών. 14.Όσο αφορά τις ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που µετέχουν στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξίες, στοιχεία ονοµαστικοποίησης µετοχών ως φυσικό πρόσωπο σύµφωνα µε το Ν. 3414/05. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις αλλοδαπές εταιρείες εκτός της περίπτωσης που δεν επιβάλλεται από το εθνικό τους δίκαιο οπότε υποχρεούνται οι εταιρείες να υποβάλλουν έγκυρη, ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστο 1% των µετοχών ή δικαίωµα ψήφου. 15.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία υποστεί από την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό, ιδίως δε για την αναβολή ή της ακύρωσης του διαγωνισµού, ή την υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 16. Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι εγγεγραµµένος σε αυτό. Για τις κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν κατά περίπτωση (εκτός της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, η οποία θα κατατίθεται µία για κάθε προσφορά) τα παραπάνω αναφερόµενα δικαιολογητικά για κάθε µέλος της. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού από νόµιµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από νόµιµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.. και 53 του Κώδικα περί δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 των νοµικών προσώπων επί ποινής αποκλεισµού, θα πρέπει να υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του νοµικού προσώπου για το σκοπό αυτό και έχει τη δυνατότητα να δεσµεύσει µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο (την εταιρεία ή την κοινοπραξία). Στην περίπτωση αυτή, το γνήσιο της υπογραφής των φυσικών προσώπων στις υπεύθυνες δηλώσεις που συνυποβάλλονται στον παρόντα διαγωνισµό, θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να θεωρούνται από δηµόσια αρχή, εφόσον δεν κατατίθενται αυτοπρόσωπα. ΑΡΘΡΟ 6ο Προϋπολογισµός εγγυήσεις Ο Προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται σε ,65 πλέον ΦΠΑ 13% ,35 σύνολο µε ΦΠΑ ,00 Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 9.200,00 και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Τ.Π.. ή εγγυητική επιστολή 10

11 αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.. για παρακατάθεση σ αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή άλλου που ενεργεί για λογαριασµό του, ή οµολογιών δηµοσίου, τράπεζας ή οργανισµού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Επιτρέπεται οι εγγυητικές επιστολές για την συµµετοχή να έχουν προθεσµία ισχύος που όµως θα υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ηµέρες τον χρόνο ισχύος των προσφορών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε ποσοστό 5% του ποσού της µελέτης µη συνυπολογιζοµένης της επιτευχθείσας έκπτωσης κατά την δηµοπρασία. Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να απευθύνονται στον ήµο Φαιστού, να έχουν στοιχεία της επιχείρησης, τον τίτλο του έργου, και να περιλαµβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα διζήσεως κατ άρθρο 855 ΑΚ, και αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση. Η εγγυητική επιστολή καλής και εµπρόθεσµου εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγµένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το δηµόσιο. Επί πλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η εγγύηση προς το ήµο Φαιστού και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται µόνον δια της επιστροφής σ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του ήµου Φαιστού ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος µικρότερη της ζητούµενης δεν γίνονται δεκτές. Η µη προσκόµιση εγγύησης σύµφωνα µε τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την συνοµολόγηση και υπογραφή της σύµβασης που ενάγεται εις βάρος του τις νόµιµες κυρώσεις, ήτοι για έκπτωση αυτού και την υπέρ του ήµου Φαιστού κατάπτωση της εγγύησης για την συµµετοχή στον διαγωνισµό. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά τον χρόνο εγγύησης. Εάν ο διαγωνιζόµενος που θα επιλεγεί, δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που θα κληθεί για την υπογραφή της Σύµβασης, καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους ύστερα από αίτησή τους, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την υπογραφή της σύµβασης µε το διαγωνιζόµενο που θα επιλεγεί. ΑΡΘΡΟ 7ο Σύνταξη και υποβολή προσφορών Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 2) Η επωνυµία του ήµου Φαιστού. 3) Ο αριθµός της ιακήρυξης και ο τίτλος της εργασίας 11

12 4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού 5) Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Α)Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και η εγγύηση συµµετοχής όπως αναφέρονται στο άρθρο 5. Επιπλέον των παραπάνω στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι «έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών και σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα». 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι «αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού». Β)Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Γ)Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 8ο Αντιρρήσεις Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σ αυτόν, υποβάλλεται ως εξής: Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε. µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή διαγωνισµού (Οικονοµική Επιτροπή) και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Β) Κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου στο διαγωνισµό, ή κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού, εντός 5 ηµερών από την ηµέρα που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων ο διαγωνιζόµενος µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στο 12

13 διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ αυτόν ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού (Οικονοµική Επιτροπή). Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από τη Επιτροπή ιαγωνισµού και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενισταµένους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. Ένσταση κατά συµµετοχής διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο µερών σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον ίδιο τον ενιστάµενο. Γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από της γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόµενους. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο ηµερών κατά αυτού κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά µέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαήµερη προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί εντός 10 ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του ειδικού δικαστήριο. Οι προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/97 (ΦΕΚ Α 178) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας της αντίστοιχης ένστασης. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. ΑΡΘΡΟ 9ο Ισχύς προσφορών Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι «ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών». Προσφορές που αναφέρουν µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο δήµος Φαιστού θα απευθύνει σχετικό ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες. Αν οι διαγωνιζόµενοι αποδεχθούν την παράταση για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που θα ζητηθεί παραµένουν υποψήφιοι, ενώ αν δεν την αποδεχθούν παύουν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών ηµερών και σε περίπτωση καταφατική να ανανεώσουν τις εγγυήσεις συµµετοχής τους για χρόνο που θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα της παράτασης. Εάν επίσης δεν απαντήσουν εντός της ως άνω προθεσµίας, αυτοµάτως 13

14 θεωρούνται εκτός διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 10ο Λοιπά στοιχεία διαγωνισµού Για την επικοινωνία του ήµου µε τους διαγωνιζόµενους πρέπει αυτοί µε δήλωσή τους να ορίσουν υπεύθυνο και να δώσουν τα πλήρη στοιχεία του, έτσι ώστε να µπορεί ο ήµος να έλθει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση σε επαφή µαζί του. Όλες οι επικοινωνίες προφορικές ή γραπτές µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των διαγωνιζόµενων θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης τυχόν αντιρρήσεις κατά του αποτελέσµατος οποιασδήποτε φάσης του διαγωνισµού θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 των νοµικών προσώπων, θα πρέπει να υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης των νοµικών προσώπων για το σκοπό αυτό και έχει τη δυνατότητα να το δεσµεύσει. Εφόσον οι δηλώσεις αυτές δεν κατατίθενται αυτοπρόσωπα θα πρέπει να θεωρείται η γνησιότητα της υπογραφής των φυσικών προσώπων από δηµόσια αρχή (δια ποινής αποκλεισµού ). Τον ανάδοχο των εργασιών, βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου, τρίτων, εισφορές Ι.Κ.Α. κ.λ.π. που ισχύουν κατά την διάρκεια της σύµβασης που αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας, τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού αρχικού και επαναληπτικού, όπως επίσης και τα έξοδα του συµφωνητικού µετά των απαραίτητων αντιγράφων βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο ο διαγωνισµός έχει οριστικά κατακυρωθεί. Οι αποδείξεις καταβολής αυτών επισυνάπτονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά στην πρώτη πιστοποίηση πληρωµής του αναδόχου. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο των εργασιών. Προκαταβολή δεν θα δοθεί. Τυχόν εναλλακτικές προσφορές που θα υποβληθούν δεν γίνονται δεκτές. Περίληψη της παρούσας αποστέλλεται προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο. ΑΡΘΡΟ 11ο Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός δεν θα ολοκληρωθεί πριν εγκριθεί το αποτέλεσµα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Η έγκριση του αποτελέσµατος και η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού θα κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνισθέντες. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Για την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καλείται και προσέρχεται µέσα σε προθεσµία που θα του ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από 14

15 γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διαδικασίας του παρόντος διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου σε οποιοδήποτε στάδιο του και µη κατακύρωσης της Σύµβασης χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους από οιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Στην περίπτωση αυτή οι συµµετέχοντες δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµιώσεως για οποιοδήποτε λόγο και αιτία για ζηµία τους που τυχόν υποστούν. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόµενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την Σύµβαση ή εάν η προθεσµία στην οποία υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης περάσει άπρακτη, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναδείξει ως ανάδοχο τον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδότη. Ο διαγωνισµός θα ολοκληρωθεί έστω και µε την συµµετοχή ενός µόνο διαγωνιζόµενου. ήµος Φαιστού Η ΗΜΑΡΧΟΣ Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο των οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.. 28/80) ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο των οικισµών του ήµου Φαιστού, για να καλυφθούν ανάγκες του ήµου Φαιστού για ένα έτος. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες δατάξεις Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: - Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" - Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος (Νόµος 3463/2006). - Το Ν. 1797/88, - Την Οδηγία 2004/18 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως ισχύει µε το Π.. 60/07), - Π.. 346/98 όπως ισχύει, - το Π.. 18/00, - Τον Ν. 2522/1997, την ΚΥΑ /97, - την ΚΥΑ 50910/2727/03, - την Υπουργική Απόφαση /519/0026/89, - την εγκύκλιο 14873/ του ΥΠ.ΟΙΚ. - την εγκύκλιο 1/ του ΥΠΕΧΩ Ε - τον Ν. 3979/2011 άρθρο Τον Ν. 3852/2010 (Νόµος Καλλικράτης) - Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Τ' Α) ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές Αναλυτικά ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και θα έχει πρωτότυπη μονογραφή σε κάθε σελίδα από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. Το Πρωτότυπο θα υπερισχύει του άλλου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς θα είναι αριθμημένα και θα συνοδεύονται από σχετικό πίνακα περιεχομένων. Εξωτερικά ο φάκελος θα αναγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης, την 16

17 καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον τίτλο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Αποκομιδή απορριμμάτων σε 34 οικισμούς του Δήμου και καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο των οικισμών του Δήμου Φαιστού» Γενικά στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνεται: 1. Αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων από 34 οικισμούς του Δήμου και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις περιφέρειες των οικισμών αυτών. Μετά την αποκομιδή τα απορρίμματα θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο στα σημεία όπου λειτουργούν Σταθμοί Μεταφόρτωσης του Δήμου και θα φορτώνονται στα ειδικά απορριμματοκιβώτια (κοντέινερ) τις ώρες λειτουργίας των ΣΜΑ. 2.Χειρωνακτικός καθαρισμός των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων όλων των οικισμών του Δήμου Φαιστού. Το κόστος λειτουργίας των ΣΜΑ, η μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων από τους ΣΜΑ στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων καθώς και το τέλος εναπόθεσης βαρύνουν τον Δήμο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις: Α. Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα υλοποιείτε ως εξής : 1. Οικισμός Λίσταρου Η αποκομιδή των απορριμμάτων στον οικισμό Λίσταρου θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 2. Οικισμός Μονής Οδηγητρίας Στον οικισμό Μονής Οδηγήτριας η αποκομιδή θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 3. Τοπική Κοινότητα Ρουφά Η αποκομιδή των απορριμμάτων στους οικισμούς Ρουφά και Πλουτής θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 4. Τοπική Κοινότητα Σκουρβούλων Η αποκομιδή των απορριμμάτων στον οικισμό Σκουρβούλων θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 5. Τοπική Κοινότητα Βώρων Η αποκομιδή απορριμμάτων στον οικισμό Βώρων θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 6. Τοπική Κοινότητα Γρηγοριάς 17

18 Η αποκομιδή απορριμμάτων στον οικισμό Γρηγοριάς θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα με, πρωινές ώρες, ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 7. Τοπική Κοινότητα Καμαρών Η αποκομιδή απορριμμάτων στον οικισμό Καμαρών θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 8. Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου -Στους οικισμούς Καμηλαρίου, Καλαμακίου, Άγιου Ιωάννη καθώς και στους αρχαιολογικούς χώρους Φαιστού και Αγίας Τριάδας η αποκομιδή από 1 η - 11 ου έως και 31 η 3 ου θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. Από 1 η - 4 ου έως και 31 η 10 ου η αποκομιδή στα παραπάνω μέρη θα γίνεται έξι φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείτε από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. Επιπλέων απαιτείται και ένα μικρό δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας περίπου 2,5m 3, επανδρωμένο με οδηγό και έναν εργάτη καθαριότητας, με το οποίο θα πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων σε στενούς δρόμους των οικισμών σύμφωνα με την παραπάνω συχνότητα. 9. Τοπική Κοινότητα Κλήματος Η αποκομιδή απορριμμάτων στον οικισμό Κλήματος θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 10.Τοπική Κοινότητα Λαγολιού Η αποκομιδή απορριμμάτων στον οικισμό Λαγολιού θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες,με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 11.Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου Η αποκομιδή των απορριμμάτων στους οικισμούς Μαγαριαρίου, Κισσών και Καλοχωραφίτη θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας 12. Τοπική Κοινότητα Πιστιδίων. -Στους οικισμούς Πιτσιδίων και Ματάλων η αποκομιδή από 1 η - 11 ου έως και 31 η 3 ου θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείτε από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 18

19 Από 1 η - 4 ου έως και 31 η 10 ου η αποκομιδή στους παραπάνω οικισμούς καθώς και στην θέση Κομός θα γίνεται έξι φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείτε από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. Επιπλέων απαιτείται και ένα μικρό δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας περίπου 2,5m 3, επανδρωμένο με οδηγό και έναν εργάτη καθαριότητας, το οποίο θα πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων σε στενούς δρόμους των οικισμών σύμφωνα με την παραπάνω συχνότητα. 13.Τοπική Κοινότητα Σήβα. Η αποκομιδή απορριμμάτων στον οικισμό Σήβα θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες,με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 14.Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου -Η αποκομιδή των απορριμμάτων στον οικισμό Τυμπακίου θα γίνεται έξη φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. Ειδικά τις Παρασκευές θα γίνεται και δεύτερη αποκομιδή στο χώρο της λαϊκής αγορά μετά το τέλος της λαϊκής. Επιπλέων απαιτείται και ένα μικρό δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας περίπου 2,5m 3, επανδρωμένο με οδηγό και έναν εργάτη καθαριότητας, το οποίο θα πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων σε στενούς δρόμους του οικισμού δύο φορές την εβδομάδα. -Στον οικισμό Κόκκινου Πύργου η αποκομιδή από 1 η - 11 ου έως και 31 η 3 ου θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες,με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. Από 1 η - 4 ου έως και 31 η 10 ου η αποκομιδή θα γίνεται έξι φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 15.Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης Η αποκομιδή των απορριμμάτων στους οικισμούς Φανερωμένης, Καλυβίων και Μονή Καλυβιανής θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 16.Δημοτική Κοινότητα Ζαρού. Στους οικισμούς Ζαρού και Μονής Αγίου Αντωνίου Βροντησίου, η αποκομιδή θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. Η μία αποκομιδή θα γίνεται υποχρεωτικά τις Δευτέρες μετά το πέρας της 19

20 λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας ενώ η δεύτερη αποκομιδή θα γίνεται Πέμπτη πρωινές ώρες. Επιπλέων απαιτείται και ένα μικρό δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας περίπου 2,5m 3, επανδρωμένο με οδηγό και έναν εργάτη καθαριότητας, με το οποίο θα πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων σε στενούς δρόμους του οικισμού δύο φορές την εβδομάδα. Ειδικά για την περιοχή γύρο από τη λίμνης του Βότομου όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις εστίασης καθώς και ένα ξενοδοχείο, από 1 η - 4 ου έως και 31 η 10 ου η αποκομιδή θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα. 17.Τοπική Κοινότητα Βοριζίων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων στον οικισμό Βοριζίων θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. Η αποκομιδή των απορριμμάτων στον οικισμό Λαλουμά θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. 18. Τοπική Κοινότητα Μορονίου. Η αποκομιδή των απορριμμάτων στους οικισμούς Μορονίου, Παναγιάς και Μακρών θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πρωινές ώρες, με ένα κλειστό απορριμματοφόρο ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3 τύπου πρέσας του οποίου το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν οδηγό και δύο εργάτες καθαριότητας. Β. Χειρωνακτικός καθαρισμός των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων. Στους οικισμούς του Δήμου θα πραγματοποιείται χειρωνακτικός καθαρισμός των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων. Η εργασία αυτή θα εκτελείσαι από εργάτες καθαριότητας οι οποίοι θα φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό, θα εργάζονται πεζοί και θα μεριμνούν για το άδειασμα των καλαθιών αχρήστων του Δήμου, το σκούπισμα και το πλύσιμο των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών,τον καθαρισμό των χώρων των λαϊκών αγορών, παιδικών χαρών, παραλιών, κοιμητηρίων, γηπέδων και σταδίων, πρανών και ρείθρων των δρόμων, αστικών και περιαστικών αλσυλλίων κ.λ.π.. Η παραπάνω εργασία θα πραγματοποιείτε ως εξής : Δύο εργάτες θα εργάζονται στον οικισμό Τυμπακίου πρωινές ώρες Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τις Παρασκευές θα πραγματοποιείται και δεύτερος χειρωνακτικός καθαρισμός στο χώρο της λαϊκής αγοράς μετά το πέρας της λαϊκής της Παρασκευής για την αποκομιδή των απορριμμάτων της λαϊκής αγοράς. Ο χειρωνακτικός καθαρισμός των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού θα πραγματοποιείται από δύο εργάτες οι οποίοι θα εργάζονται ως πλήρωμα απορρριμματοφόρου 2 ημέρες την εβδομάδα και 3 ημέρες ως οδοκαθαριστές. Δύο εργάτες θα εργάζονται στον οικισμό Μοιρών πρωινές ώρες Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τα Σάββατα θα πραγματοποιείται χειρωνακτικός καθαρισμός στο χώρο της λαϊκής αγοράς Μοιρών μετά το πέρας της λαϊκής του Σαββάτου για τον αποκομιδή των απορριμμάτων της λαϊκής αγοράς. Οι υπόλοιποι εργάτες καθαριότητας θα εργάζονται σύμφωνα με εβδομαδιαίο προγραμματισμό ο οποίος θα γίνεται από το Δήμο. 20

21 Απαιτούμενος εξοπλισμός. Για την κάλυψη των αναγκών της προς ανάθεση υπηρεσίας είναι απαραίτητος καθημερινά ο εξής εξοπλισμός : Τρία (3) απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου ελάχιστης χωρητικότητας 16m 3, μεικτού φορτίου τουλάχιστον 18 τόνων, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 240 έως lit. Ένα (1) Μικρό δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα ενδεικτικής χωρητικότητας 2,4 m 3 Δέκα (10) πλήρως εξοπλισμένα καρότσια για οδοκαθαριστές. Εκτός από τον παραπάνω βασικό εξοπλισμό ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης οχημάτων η εργαλείων τα οποία ενδεχομένων να υποστούν βλάβη, διαθέτοντας εφεδρικό εξοπλισμό. Όλα τα μηχανήματα και οχήματα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι το πολύ πενταετίας από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας (πρώτη άδεια κυκλοφορίας μετά από την ) και να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (προτύπου EURO IV ή EURO V). Για την τεκμηρίωση των παραπάνω απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών, εγκρίσεις τύπων, αδειών κυκλοφορίας ή βιβλιαρίου μεταβολών, και βεβαίωση λειτουργίας από την κατασκευάστρια εταιρεία από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία κατασκευής και πρώτης λειτουργίας των μηχανημάτων και αυτοκινήτων εφόσον αυτή δεν προκύπτει από τις άδειες ή τα βιβλιάρια μεταβολών τους. Τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα όργανα και τα πάσης φύσεως υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες κατασκευάζονται. Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο του Δήμου. Η Διευθύνουσα υπηρεσία του Δήμου Φαιστού μπορεί να απαγορεύσει τη χρησιμοποίησή τους, αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. Αν χρειασθεί έλεγχος ή δοκιμή μηχανήματος, συσκευής ή υλικού, για να κριθεί η καταλληλότητα του, θα στέλνεται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμής. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των ειδών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον Εργοδότη και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις των εργασιών. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για κάθε είδους εργασίας, πρέπει να είναι υγιή, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, τα δε χαρακτηριστικά τους δεν πρέπει να είναι διαφορετικά αυτών που ορίζονται για κάθε χρήση. Η προμήθεια υλικών αμφιβόλου προέλευσης απαγορεύεται και φέρει στην προκειμένη περίπτωση ακέραιη την ευθύνη ο ανάδοχος. Απαιτούμενο προσωπικό. Για την κάλυψη των αναγκών της αποκομιδής των απορριμμάτων είναι απαραίτητο το εξής προσωπικό: Τρεις (3) οδηγοί απορριμματοφόρου. Ένα (1) οδηγό μικρού δορυφορικού απορριμματοφόρου. Επτά (7) εργάτες καθαριότητας ως πλήρωμα απορριμματοφόρων. Εκ των οποίων οι 2 θα εργάζονται 2 ημέρες την εβδομάδα ως πλήρωμα απορριμματοφόρου και 3 ημέρες ως οδοκαθαριστές. 21

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003211166 2015-10-23

15REQ003211166 2015-10-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 14ης/8-10-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας Αριθ. απόφασης 260/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης για ένα έτος. Προϋπολογισµός: 112.643,94 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης για ένα έτος. Προϋπολογισµός: 112.643,94 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης για ένα έτος Προϋπολογισµός: 112.643,94 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2679 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος 06 / 10 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 97004 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 /86/8 Σχέδια προτεινόµενων αποφάσεων επί των θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης (στοιχείο (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Εγκρίθηκε την 20η Μαΐου 1994 Αναθεωρήθηκε την 29η Οκτωβρίου 1999 Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1999 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κανονισµός Ηθικών Αµοιβών και Τιµητικών

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 193-18/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 3-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5414 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 6 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 110167/41099 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2 Σκοπός του Σωµατείου είναι η διάδοση της Ιππασίας και του φιλίππου πνεύµατος γενικά µε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-12-2011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 45ΨΗΩΛΞ-9Φ2 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 516 ΘΕΜΑ: Έγκριση ανοιχτού διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ιεύθυνση Εκτιµήσεων & Αποζηµιώσεων Πληροφορίες : Χ. Γάσπαρη Α. Συγγούνας Μεσογείων 45 11510 ΑΘΗΝΑ Τηλ : 010-7490449-441, fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-11-2007 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα, 10-10-2007 Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ.: 4202 Τηλ. Κέντρο : 36.94.100

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΡ-ΗΧΧ. Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης.

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΡ-ΗΧΧ. Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 302 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.060,00 (µε Φ.Π.Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. 78/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. 78/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ - - -

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ - - - Παλλήνη, 1 /04/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/06/202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ: 74770 Α..Α. Β4ΛΧΟΡΕ- 0 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου

Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ. 05/16.03.2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών. Στους Δελφούς και στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα