ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη 28 Μαΐου :00-10:30 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ( 8 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και των τριών μερών Α, Β και Γ. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο τεσσάρων (4) σελίδων με τους αριθμοδείκτες. Σελίδα 1 από 8

2 ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση 1 Η Εταιρεία ΑΘΡΑΚΟΣ ΛΤΔ έχει ένα κατάστημα, στο οποίο λειτουργούν δύο τμήματα: το ένα τμήμα πωλεί Ρούχα και το άλλο Παπούτσια. Το τμήμα των ρούχων καταλαμβάνει το 50% του χώρου και το τμήμα των παπουτσιών καταλαμβάνει το υπόλοιπο 50% του χώρου του καταστήματος. Το πιο κάτω Ισοζύγιο συντάχθηκε από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2013: Ισοζύγιο της Εταιρείας ΑΘΡΑΚΟΣ ΛΤΔ την 31 Δεκεμβρίου 2013 Χρέωση Πίστωση Α/Α Λογαριασμοί 1 Κεφάλαιο Αυτοκίνητα Εξοπλισμός Γραφείου Τράπεζα Χρεώστες Πιστωτές Αρχικό Απόθεμα - Ρούχα Αρχικό Απόθεμα Παπούτσια Αγορές Ρούχα Αγορές Παπούτσια Πωλήσεις Ρούχα Πωλήσεις Παπούτσια Εκπτώσεις Χορηγούμενες Ρούχα Εκπτώσεις Χορηγούμενες Παπούτσια Μισθοί Πωλητών Ρούχα Μισθοί Πωλητών Παπούτσια Αμοιβές Ελεγκτών Ασφάλιστρα Εμπορευμάτων Διαφημίσεις Έξοδα τηλεφώνου Μισθός Γενικού Διευθυντή Ενοίκια Ασφάλιστρα Κτηρίου Φωτισμός και Θέρμανση Σημειώσεις: 1. Η αξία του Τελικού Αποθέματος την 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν: i. Ρούχα ii. Παπούτσια Σελίδα 2 από 8

3 2. Τα έξοδα να επιμερισθούν ως ακολούθως: i. Αμοιβές Ελεγκτών, Ασφάλιστρα Εμπορευμάτων, Διαφημίσεις, Έξοδα Τηλεφώνου και Μισθός Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τις πωλήσεις του κάθε τμήματος, ii. τα υπόλοιπα σύμφωνα με το χώρο που καταλαμβάνει το κάθε τμήμα. Να συντάξετε για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, τους πιο κάτω Τελικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας σε πολύστηλη μορφή, με τρόπο που να φαίνονται ξεχωριστά τα αποτελέσματα του κάθε τμήματος και τα συνολικά Αποτελέσματα της Εταιρείας: i. τον Λογαριασμό Εκμετάλλευση Εμπορευμάτων (Μ. 12/100) ii. τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης. (Μ. 18/100) (Σύνολο Μονάδων 30/100) Ερώτηση 2 Η Εταιρεία ΛΕΟΝΑΡΙΣΣΟΣ ΛΤΔ εκδίδει % Ομολογίες ονομαστικής αξίας 2 την κάθε μια, τιμή διάθεσης στο άρτιο. Έγιναν αιτήσεις μόνο για ομολογίες, η αξία των οποίων εξοφλήθηκε πλήρως με μια δόση. Να γίνουν οι σχετικές εγγραφές στο Ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών εγγραφών. (Μ. 4/100) Σύνολο Μονάδων Μέρους Α 34/100 Σελίδα 3 από 8

4 ΜΕΡΟΣ Β Ερώτηση 1 Το πιο κάτω Ισοζύγιο ετοιμάστηκε με βάση τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2013, μετά από τη σύνταξη του Λογαριασμού Εκμετάλλευσης Εμπορευμάτων. Α/Α Σημειώσεις: Ισοζύγιο της Εταιρείας ΑΓΓΑΣΤΙΝΑ ΛΤΔ την 31 Δεκεμβρίου 2013 Χρέωση ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Πίστωση 1 Κεφάλαιο - 10% Προνομιούχες Μετοχές Κεφάλαιο - Κοινές Μετοχές Κτήρια Φήμη και Πελατεία Τελικό Απόθεμα Εμπορευμάτων Χρεώστες Τράπεζα Έπιπλα Γενικό Αποθεματικό Αδιανέμητα Κέρδη 1/1/ Αυτοκίνητα Αμοιβές Ελεγκτών Τόκοι Λαμβανόμενοι Τόκοι Ομολογιακού Δανείου Εξοπλισμός Γραφείου % Ομολογιακό Δάνειο Ασφάλιστρα Γενικά Έξοδα Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου Προμέρισμα - Προνομιούχων Μετοχών Προμέρισμα - Κοινών Μετοχών Πιστωτές Εκπτώσεις Λαμβανόμενες Μισθοί και Ημερομίσθια Διαφημίσεις Οικόπεδα Μικτό Κέρδος Η Εταιρεία ΑΓΓΑΣΤΙΝΑ ΛΤΔ έχει Εγγεγραμμένο Μετοχικό Κεφάλαιο το οποίο υποδιαιρείται σε Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας 1 η κάθε μια και % Προνομιούχες Μετοχές ονομαστικής αξίας 2 η κάθε μια. Σελίδα 4 από 8

5 1. Να λάβετε υπόψη τα πιο κάτω: α) Οι αποσβέσεις υπολογιστήκαν ως εξής: i. Κτήρια ii. Έπιπλα iii. Αυτοκίνητα iv. Εξοπλισμός Γραφείου β) Να γίνει πρόβλεψη Εταιρικού Φόρου 10%. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε: i. τη μεταφορά ποσού στο Γενικό Αποθεματικό ii. τη διαγραφή του 50% της Φήμης και Πελατείας iii. την καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος των Προνομιούχων Μετοχών iv. την καταβολή επιπρόσθετου μερίσματος 5% στις Κοινές Μετοχές. Να συντάξετε τους Λογαριασμούς Αποτελέσματα Χρήσης και Διάθεση Κερδών για το λογιστικό έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Ερώτηση 2 (Μ. 16/100) Η Εταιρεία ΠΕΝΤΑΓΙΑ ΛΤΔ έχει Εγγεγραμμένο Μετοχικό Κεφάλαιο το οποίο υποδιαιρείται: α) σε Κοινές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 η κάθε μια και β) σε % Προνομιούχες Μετοχές, ονομαστικής αξίας 2 η κάθε μια. Εκδίδει και προσφέρει για Δημόσια Εγγραφή: α) Κοινές Μετοχές και β) % Προνομιούχες Μετοχές. Η τιμή διάθεσης των μετοχών είναι: α) Κοινές Μετοχές 1,10 η κάθε μια και β) Προνομιούχες Μετοχές 2 η κάθε μια. Υποβλήθηκαν αιτήσεις για όλες τις προσφερθείσες μετοχές, οι οποίες έγιναν αποδεκτές και η αξία τους εξοφλήθηκε πλήρως με μια δόση. Να γίνουν για τις πιο πάνω εκδόσεις μετοχών οι σχετικές εγγραφές στο Ημερολόγιο, συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών εγγραφών και στη συνέχεια να καταχωρηθούν στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού. (Μ. 10/100) Σελίδα 5 από 8

6 Ερώτηση 3 Τα πιο κάτω στοιχεία έχουν εξαχθεί από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας ΒΑΘΥΛΑΚΑΣ ΛΤΔ, την 31 Δεκεμβρίου 2013: Μετοχικό Κεφάλαιο: Κοινές Μετοχές, 1 η κάθε μια % Προνομιούχες Μετοχές 5 η κάθε μια Γενικό Αποθεματικό Μέρισμα Προνομιούχων Μετοχών Κυκλοφοριακό Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμο Παθητικό Πωλήσεις τοις μετρητοίς Σύνολο Πωλήσεων Απόθεμα Εμπορευμάτων 1/1/ Αγορές με πίστωση Αγορές τοις μετρητοίς Χρεώστες Απόθεμα Εμπορευμάτων 31/12/ Γραμμάτια Εισπρακτέα Ταμείο & Τράπεζα Πιστωτές Γραμμάτια Πληρωτέα Μέρισμα Κοινών Μετοχών (Συνολικό) Μικτό Κέρδος για το έτος Καθαρό Κέρδος για το έτος Εταιρικός Φόρος για το έτος Σημείωση: Τρέχουσα αξία Κοινής Μετοχής (τιμή αγοράς) 2. Να υπολογίσετε τους πιο κάτω Αριθμοδείκτες: α) Απόδοσης σε Κέρδη ανά Μετοχή (Μ. 2/100) β) Άμεσης Ταμειακής Ρευστότητας (Μ. 2/100) γ) Καθαρού Κέρδους (Μ. 2/100) δ) Απόδοσης Μετοχής σε Μέρισμα με βάση την Τρέχουσα Τιμή (Μ. 2/100) (Σύνολο Μονάδων 8/100) Σύνολο Μονάδων Μέρους Β 34 /100 Σελίδα 6 από 8

7 ΜΕΡΟΣ Γ Ερώτηση 1 Η Εταιρεία ΣΥΣΚΛΗΠΟΣ ΛΤΔ έχει το κεντρικό κατάστημά της στη Λευκωσία και υποκατάστημα στη Λεμεσό. Τα εμπορεύματα που αποστέλλει στο υποκατάστημα τα χρεώνει σε τιμές κόστους. Όλα τα εμπορεύματα αγοράζονται από το κεντρικό κατάστημα. Όλες οι εισπράξεις από το υποκατάστημα εμβάζονται καθημερινά στο κεντρικό και όλα τα έξοδα του υποκαταστήματος πληρώνονται από το κεντρικό. Το υποκατάστημα κάνει πωλήσεις τόσο τοις μετρητοίς όσο και με πίστωση. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του υποκαταστήματος γίνεται από το κεντρικό. Τα πιο κάτω στοιχεία αναφέρονται στα υπόλοιπα των λογαριασμών του Υποκαταστήματος για τη λογιστική χρονιά που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013: Πωλήσεις τοις Μετρητοίς Εισπράξεις από Χρεώστες Μισθοί Ενοίκια Έξοδα Καθαριότητας Εμπορεύματα Αποσταλέντα στο Υποκατάστημα Απώλειες από Χρεώστες Έξοδα Τηλεφώνου Απόθεμα Εμπορευμάτων, 1 Ιανουαρίου Απόθεμα Εμπορευμάτων, 31 Δεκεμβρίου Επιστροφές Εμπορευμάτων στο Κεντρικό Επιστροφές Εμπορευμάτων στο Υποκατάστημα από Χρεώστες του Χρεώστες, 1 Ιανουαρίου Χρεώστες, 31 Δεκεμβρίου Φωτισμός και Θέρμανση Ασφάλιστρα Γραφική Ύλη Μεταφορικά Πωλήσεων Διαφημίσεις Εκπτώσεις Χορηγούμενες Να συντάξετε τους πιο κάτω λογαριασμούς για τη λογιστική χρονιά που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013: α) Εμπορεύματα Υποκαταστήματος (Μ. 8/100) β) Εμπορεύματα Αποσταλέντα στο Υποκατάστημα (Μ. 3/100) γ) Χρεώστες Υποκαταστήματος (Μ. 4/100) δ) Αποτελέσματα Χρήσης Υποκαταστήματος. (Μ. 3/100) (Σύνολο Μονάδων 18/100) Σελίδα 7 από 8

8 Ερώτηση 2 Δίνεται το πιο κάτω Ισοζύγιο της Εταιρείας ΜΥΡΤΟΥ ΛΤΔ που συντάχθηκε μετά τους τελικούς λογαριασμούς την 31 Δεκεμβρίου 2013: Ισοζύγιο της Εταιρείας ΜΥΡΤΟΥ ΛΤΔ την 31 Δεκεμβρίου 2013 Χρέωση Πίστωση Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1 Κεφάλαιο - Κοινές Μετοχές Κεφάλαιο - 8% Προνομιούχες Μετοχές Γενικό Αποθεματικό Αδιανέμητα Κέρδη 31/12/ Κτήρια Έπιπλα Αυτοκίνητα Εξοπλισμός Γραφείου Προτεινόμενο Μέρισμα 8% Προνομιούχων Μετοχών Προτεινόμενο Μέρισμα Κοινών Μετοχών Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο Τελικό Απόθεμα Εμπορευμάτων 31/12/ Χρεώστες Τράπεζα Ταμείο % Ομολογιακό Δάνειο Τόκοι Ομολογιακού Δανείου Οφειλόμενοι Πιστωτές Πρόβλεψη για Εταιρικό Φόρο Ασφάλιστρα Προπληρωμένα Σημείωση: Το Εγγεγραμμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι , το οποίο υποδιαιρείται σε Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας 1 η κάθε μια και % Προνομιούχες Μετοχές ονομαστικής αξίας 1 η κάθε μια. Να συντάξετε τον Ισολογισμό της πιο πάνω εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου (Μ. 14/100) Σύνολο Μονάδων Μέρους Γ 32/100 Γενικό Σύνολο Μονάδων 100/ ΤΕΛΟΣ Σελίδα 8 από 8

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα