ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ /ΤΥ 3487 ( ) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο κτίριο Σκενδεράνη» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Αξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» και Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας :1 «Ενεργειακη απο δοση, Συμπαραγωγη, διαχει ριση ενε ργειας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαμπρινίδης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών Ταχ. Κωδικας: Πληροφορίες: Γιδάρης Γεώργιος Τηλέφωνο: FAX: Βόλος, 21/05/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 50680/ΤΥ 3487 ΠΡΟΣ: Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ΘEMA: Έγκριση μελέτης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο κτίριο Σκενδεράνη» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Αξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» και Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας :1 «Ενεργειακη απο δοση, Συμπαραγωγη, διαχει ριση ενε ργειας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» κ. Αντιδήμαρχε, Το Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια» αποτελει μια επιμε ρους πρωτοβουλιά του Υπουργειόυ Περιβα λλοντος Ενε ργειας και Κλιματικη ς (ΥΠΕΚΑ) και του Κε ντρου Ανανεω σιμων Πηγω ν και Εξοικονο μησης Ενε ργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαι σιο του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» του Ε.Π. «Περιβα λλον και Αειφο ρος Ανα πτυξη» » (ΕΠΠΕΡΑΑ), το οποιό συγχρηματοδοτει ται απο το Ταμειό Συνοχη ς. Το ΚΑΠΕ, ασκω ντας αρμοδιο τητες Ενδια μεσου Φορεά Διαχει ρισης κατηγοριω ν πρα ξεων του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 του Επιχειρησιακου Προγρα μματος «Περιβα λλον και Αειφο ρος Ανα πτυξη», με την υπαρίθμ. ΚΑΠΕ-102 πρόσκλησή του, καλει ο λους τους δυνητικου ς Δικαιου χους να υποβα λουν προτα σεις για ε νταξη ε ργων στο Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια» συ μφωνα με τους ο ρους της προ σκλησης. Οι ο ροι αυτοι θε τουν το πλαι σιο εφαρμογη ς του Προγρα μματος ε ως την ημερομηνιά ολοκλη ρωσης των υποχρεω σεων των Δικαιου χων που εντα σσονται στο Προ γραμμα. Γενικο ς στο χος του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 (ΑΠ1), στο οποιό εντα σσεται το Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια», ει ναι η συμβολη του επικουρικα στις δρα σεις του Ε.Π «Ανταγωνιστικο τητα» του Υπουργειόυ Περιφερειακη ς Ανα πτυξης και Ανταγωνιστικο τητας και του Ε.Π «Προσπελασιμο τητα του Υπουργειόυ Υποδομω ν» στη:

3 - μειώση της ρυ πανσης του ατμοσφαιρικου περιβα λλοντος - βελτιώση της ποιο τητας της ζωη ς του πληθυσμου - αντιμετω πιση της κλιματικη ς αλλαγη ς Ο παραπα νω γενικο ς στο χος εξειδικευέται στους παρακα τω ειδικου ς: Εξοικονο μηση ενε ργειας στο δημο σιο και ευρυ τερο δημο σιο τομεά Ενθα ρρυνση και δια δοση της χρη σης των ΑΠΕ με σα απο προ τυπα επιδεικτικα ε ργα Προω θηση της βιω σιμης περιφερειακη ς ανα πτυξης με την αξιοποιήση τοπικου ενεργειακου δυναμικου Μει ωση της ε ντασης της ενεργειακη ς κατανα λωσης σε επιλεγμε νους φορει ς με υψηλο ενεργειακο κο στος λειτουργιάς Στη ριξη της αυτονομιάς και της ασφα λειας ενεργειακου εφοδιασμου στο Α γιο Ο ρος με τη χρη ση των ΑΠΕ Προω θηση βιω σιμων λυ σεων για τις αστικε ς μεταφορε ς της Θεσσαλονι κης Μει ωση της ατμοσφαιρικη ς ρυ πανσης Μει ωση των εκπομπω ν των αερι ων που προκαλου ν την κλιματικη αλλαγη. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» Το Προ γραμμα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» αφορα στο σχεδιασμο και στην υλοποιήση πιλοτικω ν/επιδεικτικω ν ε ργων κατασκευη ς πρα σινων δωμα των σε δημο σια κτη ρια, εντο ς του ιστου των πο λεων της ελληνικη ς επικρα τειας. Το συγκεκριμε νο Προ γραμμα, αποσκοπει στην επιβρα δυνση και τελικα στην αναστροφη της αστικη ς κλιματικη ς μεταβολη ς και εξειδικευέται στους παρακα τω ειδικου ς στο χους: στην Εξοικονο μηση Ενε ργειας στα κτη ρια του δημοσιόυ, κατα τη θερινη και χειμερινη περι οδο, στη Βελτι ωση των Θερμικω ν, Οπτικω ν και Περιβαλλοντικω ν Συνθηκω ν στα δημο σια κτη ρια, στη Βελτι ωση του Μικροκλι ματος της ευρυ τερης περιοχη ς στην οποιά εντα σσεται το κτη ριο της παρε μβασης, στη Μει ωση της Ατμοσφαιρικη ς Ρυ πανσης, στην Επιβρα δυνση και τελικα στην Αναστροφη της Αστικη ς Κλιματικη ς Μεταβολη ς. Στα πλαίσα αυτής της πρόσκλησης οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τμήματα Αρχιτεκτονικής και Γεωπονίας) και το ΚΕΤΕΑΘ, επεξεργάσθηκαν συγκεκριμένη πρόταση για την βιοκλιματική αναβάθμιση, του Κτιρίου Σκενδεράνη. Αναλυτικά η παρέμβαση που προτείνεται στο κτίριο Σκενδεράνη είναι: Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου η φύτευση εδώ είναι χαμηλή, εκτατικού τύπου με επιλογή παχυφυτων ειδών που ελαχιστοποιεί επίσης τις ανάγκες άρδευσης

4 και συντήρησης προσφέροντας ένα δώμα με εποχιακό ενδιαφέρον δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα με σπάνια είδη. Το σχέδιο προβλέπει και χώρο καθιστικού με σκίαστρο για τους εργαζόμενους και επισκέπτες του κτιρίου και περιμετρικές γλάστρες με ελιές για να προσθέσει επιπλέον ενδιαφέρον και ύψος και να είναι ορατό από τη πλευρά του δρόμου. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης με την οποία να εγκρίνετε την μελέτη του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο κτίριο Σκενδεράνη» προϋπολογισμού ευρώ στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης. Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιδάρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Εσωτερική Διανομή - Αρχειοθέτηση 1) Φ. Διευθυντού 2) Φ. Εξερχόμενων

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΤΗΡΙΟ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΤΕΑΘ Στελλίνα Τσιάντου, Αρχ/ων Τοπίου Δρ Φείδαρος Δημήτριος, Μηχ/γος Μηχ/κος Δρ Μπαξεβάνου Αικατερίνη, Μηχ/γος Μηχ/κος 1. Υπάρχουσα κατάσταση Αιτιολογική έκθεση Καταγραφή των στόχων της εγκατάστασης Περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος στα οικοδομικά τετράγωνα που γειτνιάζουν με το κτήριο παρέμβασης Ποσοτικά στοιχεία/μεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου Επιφάνεια κτηρίου και αριθμός ορόφων Χρήση του κτιρίου και αριθμός χρηστών/επισκεπτών σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση Περιγραφή του κελύφους Περιγραφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Αναλυτική περιγραφή των φορτίων του δώματος και στατικής επάρκειας Περιγραφή των υφιστάμενων διαμορφώσεων του δώματος Προτεινόμενη εφαρμογή πράσινου δώματος Καταγραφή των στόχων εγκατάστασης πράσινου δώματος Αναλυτική περιγραφή των κατασκευαστικών λεπτομερειών Αιτιολόγηση της επιλογής του είδους του πράσινου δώματος Περιγραφή των ιδιοτήτων των φυτών (μέγεθος, ανθεκτικότητα στη σκιά, ανθεκτικότητα σε ξηρασία, απαιτήσεις σε φυτικό υπόστρωμα κ.λ.π.) Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης των φυτών στους χώρους φύτευσης Πίνακας φυτικού υλικού Τεχνικές λεπτομέρειες τοποθέτησης Συνολικά απαιτούμενη αποστραγγιστική ικανότητα ανάλογα με την μέση ετήσια βροχόπτωση και το συντελεστή απορροής του δώματος Υπολογισμός φορτίου του προτεινόμενου συστήματος υποδομής φυτεμένου δώματος / στέγης και του αντίστοιχου υποστρώματος Καταγραφή των δομικών ή φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται με την φύτευση Πλάνο συντήρησης πράσινου δώματος...22

6 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου στην οδό Τοπάλη 14 στο οποίο στεγάζονται: α) το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δίαυλος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Δήμου Βόλου (ΚΟΔΒ), β) Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, γ) Εμπορική Τράπεζα. Το κτήριο στο εξής θα αναφέρεται ως κτήριο Σκενδεράνη. Στο δώμα του κτηρίου προτείνεται η κατασκευή πράσινου δώματος στο πλαίσιο της προκήρυξης Πράσινα Δώματα σε δημόσια κτήρια του άξονα προτεραιότητας 1 Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αστικές μεταφορές αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Υπάρχουσα κατάσταση 1.1 Αιτιολογική έκθεση Το κτήριο Σκενδεράνη είναι δημόσιο κτήριο με μεγάλο αριθμό χρηστών και επισκεπτών. Συνεπώς μια επέμβαση σε αυτό θα είχε (εκτός του άμεσου οφέλους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων, και βελτίωσης του μικροκλίματος της περιοχής) και σημαντική κοινωνική απήχηση καθώς η όλη εγκατάσταση μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο - επιδεικτικό κτήριο εφαρμογής καλής πρακτικής σε ότι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και τις πρακτικές κατασκευής πράσινης στέγης. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται, το κέντρο του Βόλου, χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση και έλλειψη πρασίνου χωρίς διαθέσιμους ανοιχτούς χώρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να φυτευθούν. Συνεπώς η συνεισφορά σχεδόν 300 m 2 πρασίνου θα είναι σημαντική στη διαμόρφωση του μικροκλίματος μιας περιβαλλοντικά υποβαθμισμένης περιοχής. Επιπλέον το κτήριο του πολιτιστικού κέντρου βρίσκεται επί του πλέον κυκλοφοριακά επιβαρυμένου δρόμου της πόλης του Βόλου, την οδό Δημητριάδος. Ο σημαντικός κυκλοφοριακός φόρτος ευθύνεται για την υψηλή ρύπανση της περιοχής κάτι που αναμένεται να περιοριστεί με τη λειτουργία του πράσινου δώματος. Τέλος το κτήριο Σκενδεράνη είναι σημαντικός καταναλωτής ενέργειας και για θέρμανση και για ψύξη. Κτισμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με πλημελή εφαρμογή της θερμομόνωσης ακόμη και σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων του 1979, υπολείπεται σημαντικά σε θερμομονωτική επάρκεια συγκρινόμενο με τις απαιτήσεις του σύγχρονου ΚΕΝΑΚ, κάτι που αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο σε ότι αφορά το δώμα του κτηρίου με την τοποθέτηση του πράσινου δώματος. Επίσης δεδομένης της ανυπαρξίας σταθερών σκιάστρων και του γεγονότος ότι λειτουργεί και όλο το καλοκαίρι τα ψυκτικά του φορτία είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένα. Θεωρείται λοιπόν ότι θα υπάρχει σημαντική βελτίωση των ψυκτικών φορτίων λόγω της τροποποίησης του μικροκλίματος που θα επιφέρει η τοποθέτηση της πράσινης στέγης. 1.2 Καταγραφή των στόχων της εγκατάστασης Οι γενικοί στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής: - Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτήριο Δίαυλος κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο - Βελτίωση των περιβαλλοντικών, οπτικών και θερμικών συνθηκών μέσα στο κτήριο του πολιτιστικού κέντρου

7 - Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής του κέντρου του Βόλου, η οποία βρίσκεται γύρω από το κτήριο του πολιτιστικού κέντρου - Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχή - Συνεισφορά στην επιβράδυνση της αστικής κλιματικής αλλαγής Συγκεκριμένα αναμένεται - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση του κτηρίου κατά kwh, ποσοστό 1.3 % - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη του κτηρίου κατά kwh, ποσοστό 0.38 % - Αύξηση των χώρων πρασίνου κατά 250 m 2 - Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά kg, ποσοστό 0.42 % - Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του κτηρίου για θέρμανση και ψύξη κατά kwh, ποσοστό 1 %. - Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του 4 ου ορόφου του κτηρίου (που είναι κάτω από το δώμα) κατά kwh, ποσοστό 6.37 % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του κτηρίου για θέρμανση και ψύξη κατά kwh, ποσοστό 0.57 %. - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του 4 ου ορόφου του κτηρίου (που είναι κάτω από το δώμα) κατά kwh, ποσοστό 5.37 % - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά 0.69 kwh/m 2 θερμαινόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 0.69 % - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη κατά 0.1 kwh/m 2 κλιματιζόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 0.38 % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά 0.73 kwh/m 2 θερμαινόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 0.7 % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη κατά 0.29 kwh/m 2 κλιματιζόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 0.38 %. 1.3 Περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος στα οικοδομικά τετράγωνα που γειτνιάζουν με το κτήριο παρέμβασης Το κτήριο Σκενδεράνη βρίσκεται στο κέντρο του αστικού ιστού της πόλης του Βόλου, σε μικρή σχετικά απόσταση από την παραλία και διοικητικά υπάγεται στον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου. Το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένο συνορεύει Νότια με την οδό Δημητριάδος, ενώ από τις άλλες τρεις κατευθύνσεις συνορεύει με τους πεζόδρομους, Σκενδεράνη Ανατολικά, Τοπάλη Δυτικά και Ερμού Βόρεια. Το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βόλου και περιβάλλεται από τους πλέον εμπορικούς δρόμους. Γειτνιάζει από όλες τις κατευθύνσεις με ιδιαίτερα πυκνοδομημένα οικοδομικά τετράγωνα καλυμμένα κυρίως με πολυκατοικίες 4-6 ορόφων. Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχει κανένας χώρος

8 πράσινου, ούτε και ανοιχτός χώρος ο οποίος θα μπορούσε να φυτευθεί. Η μόνη φύτευση είναι αυτή των πεζοδρόμων με λιγοστά μικρά δένδρα. Ο δρόμος στον οποίο βλέπει η κύρια όψη του κτηρίου είναι ο πλέον κυκλοφοριακά επιβαρυμένος δρόμος της πόλης του Βόλου, η Δημητριάδος, ο οποίος μαζί με τον άμεσα παράλληλο αυτού, την οδό Ιάσωνος, αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες που διασχίζουν το Βόλο και επιτρέπουν τόσο την πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο, όσο και τη διέλευση των οχημάτων που κατευθύνονται από και προς το Ανατολικό και Νότιο Πήλιο. Συνεπώς χαρακτηρίζεται από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος σε ρύπους και συνεισφορά θερμικών φορτίων που προέρχονται από την κίνηση και στάθμευση των αυτοκινήτων. Η θέση του κτηρίου στον αστικό ιστό της πόλης του Βόλου δίνεται στο ακόλουθο σχήμα 1. Σχήμα 1. Θέση κτηρίου του κτηρίου Σκενδεράνη στην πόλη του Βόλου Το οικοδομικό τετράγωνο που φιλοξενεί το σχολικό κτήριο καλύπτει περίπου 1870 m 2. Από αυτά το κτήριο Σκενδεράνη καλύπτει περίπου τα 550 m 2, ενώ τα υπόλοιπα 1320 m 2 είναι πλήρως οικοδομημένο με κτήρια του τριτογενούς τομέα πολυόροφα ή διώροφα. Γενικά όπως φαίνεται και από την εικόνα στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν χώροι πρασίνου, δεδομένου περικλείεται από την πυκνοδομημένη πόλη.

9 1.4 Ποσοτικά στοιχεία/μεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου Το κτήριο Σκενδεράνη αποτελείται από ισόγειο, ημιόροφο και τέσσερις ορόφους. Έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του Πρόκειται για ένα σχεδόν τετράγωνο κτήριο στο βόρειο μέρος του οποίου έγιναν δύο προσθήκες που περιλαμβάνουν υπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο. Σε τμήμα του υπογείου και του ημιορόφου στεγάζεται η Εμπορική Τράπεζα, στο υπόλοιπο τμήμα του 1 ου ορόφου, σε τμήμα του 2 ου ορόφου και στις προσθήκες στεγάζεται το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δίαυλος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Δήμου Βόλου (ΚΟΔΒ), β) Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, ενώ το υπόλοιπο κτήριο (1 ος 4 ος όροφος) στεγάζει διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου Επιφάνεια κτηρίου και αριθμός ορόφων Όπως ήδη αναφέρθηκε το κτήριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και τέσσερις ορόφους. Συνολικά διαθέτει επιφάνεια 2250 m 2, ενώ καταλαμβάνει όγκο 7480 m 3. Από αυτά η τράπεζα είναι εγκατεστημένη στα 384 m 2 και καταλαμβάνει όγκο 1480 m 3, το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος καταλαμβάνει 520 m 2 και 1660 m 3, ενώ τα υπόλοιπα 1346 m 2 με όγκο 4340 m 3 χρησιμοποιούνται από το Δίαυλο. Το δώμα βρίσκεται σε ύψος 20.9 m και το εμβαδό του ανέρχεται σε m 2. Από αυτό διαθέσιμος χώρος για κατασκευή πράσινης στέγης είναι τα m 2, καθώς τα υπόλοιπα καταλαμβάνονται από την απόληξη του κλιμακοστασίου. Το δώμα περιβάλλεται από στηθαίο ύψους 1 m Χρήση του κτιρίου και αριθμός χρηστών/επισκεπτών σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση Όπως έχει ήδη αναφερθεί το κτήριο στεγάζει το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Βόλου Δίαυλος, την Εμπορική Τράπεζα και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Η Εμπορική Τράπεζα καταλαμβάνει τμήμα του ισογείου και τον ημιώροφο. Στο υπόγειο της προσθήκης βρίσκεται το λεβητοστάσιο. Οι άλλοι δύο όροφοι της προσθήκης (ισόγειο και 1 ος ) καθώς και τμήμα του ισογείου και του 1 ου που περιλαμβάνει διάδρομο και κλιμακοστάσιο καταλαμβάνονται από το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος είναι το Στέκι των νέων του Καλλιτεχνικού οργανισμού του Δήμου Βόλου (ΚΟΔΒ). Οι δραστηριότητές του εκτείνονται σε δημιουργία τμημάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αραβικά, Ισπανικά, Τούρκικα και Ρώσικα), σε τμήματα εκμάθησης Ελληνικού Πολιτισμού, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λατινοαμερικάνικων και Ευρωπαικών χορών και Yoga. Στο κτήριο λειτουργούν ομάδα φωτογραφίας και video, ενώ διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη και καφετέρια. Τέλος οι χώροι του κτηρίου συχνά φιλοξενούν εικαστικές εκθέσεις. Στο υπόλοιπο κτήριο, 1 ο, 2 ο, 3 ο και 4 ο όροφο στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου όπως είναι το Δημοτολόγιο & Μητρώο Αρρένων, το Ληξιαρχείο, το Γραφείο Αλλοδαπών και Τμήμα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Οι όροφοι επικοινωνούν μεταξύ τους με κλιμακοστάσιο και δύο ανελκυστήρες. Τέλος στο δώμα εκτός από την απόληξη του κλιμακοστασίου υπάρχει το μηχανοστάσιο και ο ψύκτης. Το τμήμα του κτηρίου που αντιστοιχεί στην τράπεζα λειτουργεί 8 ώρες την ημέρα από τις 7:30 έως τις 15:30, 5 ημέρες την εβδομάδα και 12 μήνες το έτος, με

10 εξαίρεση τις επίσημες αργίες Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, 15αύγουστου και των εθνικών εορτών. Ο πληθυσμός αυτού του τμήματος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών εκτιμάται σε 53 άτομα, θεωρώντας ότι το 30% του χώρου που καταλαμβάνει η τράπεζα έχει χρήση βοηθητική (ΤΟΤΕΕ /2010, πληθυσμός 20 άτομα/100 m 2 ). Το τμήμα του κτηρίου που στεγάζει το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος λειτουργεί 12 ώρες τη μέρα, από τις 10:00 έως τις 22:00, 5 μέρες την εβδομάδα, και 4 ώρες τα Σάββατα, από τις 10:00 έως τις 14:00 με εξαίρεση τις επίσημες αργίες Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, 15αύγουστου και των εθνικών εορτών. Ο πληθυσμός των χρηστών και επισκεπτών εκτιμάται σε 234 άτομα (ΤΟΤΕΕ /2010, πληθυσμός 75 άτομα/100 m 2 ), αν ληφθεί υπόψη ότι ένα 40% του χώρου έχει βοηθητική χρήση (διάδρομοι, κλιμακοστάσια, WC). Το υπόλοιπο κτήριο λειτουργεί 8 ώρες ημερησίως, από τις 7:30 έως τις 15:30, 5 ημέρες την εβδομάδα και 12 μήνες το έτος, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, 15αύγουστου και των εθνικών εορτών. Ο μέγιστος πληθυσμός του εκτιμάται σύμφωνα με τη χρήση του. Θεωρείται ότι κατά το ήμισυ περιλαμβάνει χώρους γραφείων, με συνολικό πληθυσμό 81 άτομα (ΤΟΤΕΕ /2010, πληθυσμός 10 άτομα/100 m 2 ), αν ληφθεί υπόψη ότι ένα 40% του χώρου έχει βοηθητική χρήση (διάδρομοι, κλιμακοστάσια, WC) Περιγραφή του κελύφους Το κτήριο έχει φέροντα οργανισμό κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς μόνωση. Οι τοίχοι πλήρωσης είναι κατασκευασμένοι κυρίως από μη-ανοιγόμενες γυάλινες προσόψεις (το σύνολο της Νότιας όψης και τα μεγαλύτερα τμήματα της Ανατολικής και Δυτικής όψης). Μικρά τμήματα της Ανατολικής και Δυτικής όψης καθώς και η Βόρεια όψη έχουν ως τοίχο πλήρωσης δικέλυφη τοιχοποιία με μόνωση πυρήνα 4 cm. Οι γυάλινες προσόψεις είναι κατασκευασμένες με μονό υαλοπίνακα και το πλαίσιο αυτών αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή. Επίσης όλα τα κουφώματα των ανοιγόμενων παραθύρων είναι αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή και φέρουν μονούς υαλοπίνακες. Εξαίρεση αποτελούν οι ενισχυμένες γυάλινες προσόψεις της Εμπορικής Τράπεζας. Σε καμία όψη του κτηρίου δεν υπάρχουν πρόβολοι ή πλευρικά πλαίσια σκίασης. Έτσι η νότια όψη του κτηρίου είναι πλήρως εκτεθιμένη στο θερινό ηλιασμό. Η Ανατολική και η Δυτική όψη σκιάζονται από τα γειτονικά κτήρια τουλάχιστο σε ότι αφορά τους πρώτους ορόφους. Η βόρεια όψη, στο ισόγειο και τον 1 ο όροφο είναι σε επαφή με γειτονικά κτήρια. Το δώμα φέρει επίσης μόνωση εξωτερική από πλάκα πολυουρεθάνης πάχους 4 cm και είναι κατασκευασμένο με τη τεχνολογία του ανεστραμένου δώματος. Συγκεκριμένα πάνω στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος έχουν τοποθετηθεί δύο (2) στρώσεις πίσσας, ασφαλτοπίλημα, μόνωση, ελαφρομπετό και επ αυτού τσιμεντοκονία και τέλος πλάκες πεζοδρομίόυ. Περιμετρικά υπάρχει αύλακας ομβρίων. Υπάρχουν κατάλληλες κλίσεις 1% τόσο στο δώμα όσο και στον αύλακα ομβρίων οι οποίες εξασφαλίζουν τη φυσική ροή των υδάτων προς τις 5 υδρορροές που φέρει περιμετρικά το δώμα.

11 1.4.4 Περιγραφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Φωτισμός: Για το φωτισμό και του κτηρίου χρησιμοποιούνται κυρίως φωτιστικά σώματα τεσσάρων λαμπτήρων 36 W και λιγότερο φωτιστικά σώματα ενός λαμπτήρα των 15 W με ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο. Συγκεκριμένα υπάρχουν 388 λαμπτήρες των 36 W μοιρασμένοι σε 97 φωτιστικά σώματα των τεσσάρων και 104 λαμπτήρες φθορισμού των 15 W σε ισάριθμα φωτιστικά σώματα. Τέλος υπάρχουν και 5 λαμπτήρες πυρακτώσεως των 60 W έκαστος για τις ανάγκες φωτισμού του υπογείου και του μηχανοστασίου (χώροι με μικρό χρόνο χρήσης). Έτσι η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 15,83 kw. Ψύξη : Υπάρχει κεντρικό σύστημα ψύξης το οποίο εξυπηρετεί το κυρίως κτήριο εκτός του χώρου της τράπεζας. Συγκεκριμένα στο δώμα είναι εγκατεστημένος ψύκτης τύπου αντλία θερμότητας αέρος νερού York Liquid Chiller μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος 49.5 kw με EER = 3.1. Ο ψύκτης τροφοδοτεί με κρύο νερό σύστημα μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (fan coils) σε όλο το κυρίως κτήριο. Το σύστημα αυτό κατά τους χειμερινούς μήνες τροφοδοτείται με θερμό νερό από το λεβητοστάσιο του κτηρίου παρέχοντας θέρμανση, ενώ κατά τους θερινούς μήνες τροφοδοτείται με ψυχρό νερό από τον ψύκτη παρέχοντας ψύξη. Η ψυκτική ισχύς του ψύκτη ανέρχεται σε kw. Ο χώρος της τράπεζας ψύχεται με τοπικές αερόψυκτες αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου με EER = 2.8 συνολικής ψυκτικής ισχύος 48 kw και συνολικής ηλεκτρικής ισχύος kw. Η προσθήκη του κτηρίου στην οποία είναι εγκατεστημένο το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος, κλιματίζεται από δύο αντλίες θερμότητας που τροφοδοτούν σύστημα αεραγωγών. Οι δύο αντλίες θερμότητας μαζί έχουν ψυκτική ισχύ kw, EER = 2.5 και ηλεκτρική ισχύ kw Θέρμανση : Το κυρίως κτήριο, εκτός της τράπεζας, θερμαίνεται με κεντρικό σύστημα θέρμανσης από λέβητα αερίου που βρίσκεται στο λεβητοστάσιο στο υπόγειο. Ο λέβητας έχει θερμική ισχύ kwth και τροφοδοτεί το σύστημα μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου με τρεις κυκλοφορητές Willo συνολικής ισχύος 1.8 kwe. Η τράπεζα θερμαίνεται με τοπικές αερόψυκτες αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου με COP=3, συνολικής θερμικής ισχύος kw και ηλεκτρικής ισχύος kw. Η προσθήκη του κτηρίου θερμαίνεται από τις δύο αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιεί και για ψύξη με COP = 2.7, θερμική ισχύ 56 kw και ηλεκτρική ισχύ kw Τερματικές μονάδες. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι τερματικές μονάδες είναι κοινές για το σύστημα θέρμανσης και ψύξης. Αποτελούνται από μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (fan coils) ηλεκτρικής ισχύος kw, ψυκτικής ισχύος 1.7 kw και θερμικής ισχύος 2.43 kw. Σε όλο το κτήριο υπάρχουν 68 τέτοιες μονάδες. Η προσθήκη του κτηρίου που εξυπηρετείται από το σύστημα αεραγωγών περιλαμβάνει ανεμιστήρες με συνολική ισχύ 2.6 kw

12 Μηχανικός αερισμός. Μηχανικός αερισμός εφαρμόζεται μόνο στην προσθήκη όπου στεγάζεται το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος. Η παροχή αέρα είναι 3.5 m 3 /s και η εγκατεστημένη ισχύς των ανεμιστήρων είναι 3.5 kw Συνεπώς η συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς στο κτήριο Σκενδεράνη ανέρχεται σε kw και φορά κυρίως την ψύξη. Η κατανομή της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος ανά χρήση δίνεται στο σχήμα 2. Κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας Θέρμανση 22% αερισμός 3% Φωτισμός 13% Φωτισμός Ψύξη Θέρμανση αερισμός Ψύξη 62% Σχήμα 2. Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς Η συνολικά εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς ανέρχεται σε kwth Η συνολικά εγκατεστημένη θερμική ισχύς ανέρχεται σε kwth. Στο σχήμα 3 δίνεται η κατανομή της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος σε ολόκληρο το κτήριο.

13 Κατανομή συνολικής ισχύος Ηλεκτρική 17% Ψυκτική 35% Ηλεκτρική Θερμική Ψυκτική Θερμική 48% Σχήμα 3. Συνολικά εγκατεστημένη ισχύς Αναλυτική περιγραφή των φορτίων του δώματος και στατικής επάρκειας 1.5 Περιγραφή των υφιστάμενων διαμορφώσεων του δώματος 2. Προτεινόμενη εφαρμογή πράσινου δώματος 2.1 Καταγραφή των στόχων εγκατάστασης πράσινου δώματος Με την εφαρμογή φυτεμένου δώματος επιτυγχάνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς στόχους : Την αύξηση του ποσοστού της βλάστησης στον αστικό ιστό Την δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων πρασίνου και δικτύων «πράσινων αειφορικών» διαδρόμων στον αστικό ιστό Την μείωση του φαινομένου της «θερμικής νησίδας» Την μείωση της ηχορρύπανσης Την διαχείριση των ομβρίων υδάτων και απόδοση αυτών στο περιβάλλον Την μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών Την μείωση της μόλυνσης του αέρα στον αστικό ιστό Την προάσπιση της οικονομίας και του περιβάλλοντος Διατήρηση των φυτικών ειδών προς εξαφάνιση από τη χλωρίδα περιοχών που προστατεύονται σε αστικά ανεπτυγμένες περιοχές. Δημιουργία φυσικού περιβάλλοντος για την αστική χλωρίδα και πανίδα

14 Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργείται μια πρόσθετη ζώνη προστασίας του κελύφους του κτιρίου και ενισχύεται η θερμομόνωση του. Ο συνδυασμός της πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών με την πυκνή βλάστηση επιτυγχάνει τους παρακάτω ενεργειακούς στόχους : Την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Την βελτίωση της θερμικής άνεσης των κατοίκων στο εσωτερικό των κτιρίων λόγω των καλύτερων θερμοκρασιών Η εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργεί νέους λειτουργικούς χώρους ανάπαυλας και αναψυχής. Η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση αυξάνει την αξία του κτιρίου, διαμερίσματος, κατοικίας ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην επίτευξη τεχνοοικονομικών στόχων σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο από την ευρεία εφαρμογή των φυτεμένων δωμάτων/στεγών. Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων επιτυγχάνουμε τους παρακάτω τεχνοοικονομικούς στόχους : Την αύξηση της αξίας του ακινήτου. Την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της στέγης και την προστασία της μόνωσης. Την μείωση των κατασκευαστικών απαιτήσεων της στέγης όσον αφορά στο φυσικό, χημικό ή βιολογικό στρες και ταυτόχρονα και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υδατοστεγανών μεμβρανών λόγω των μειωμένων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας. Την μείωση του κινδύνου φθοράς των υδατοστεγανών μεμβρανών από εξωτερικές μηχανικές πιέσεις, όπως επίσης και της αρνητικής επίδρασης των ανέμων. Την δυνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις Την μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών λόγω της συγκράτησης ποσοστού στο φυτεμένο δώμα και της μείωση ταχύτητας απορροής του νερού. Την μείωση του συντελεστή εκτόνωσης όσον αφορά στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. Την ενίσχυση της ηχομόνωσης του κτιρίου. Την ενίσχυση της θερμομόνωσης του κτιρίου. Την προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς Αναλυτική περιγραφή των κατασκευαστικών λεπτομερειών Οικοδομικές εργασίες Για την κατασκευή του φυτεμένου δώματος θα πρέπει να γίνουν ορισμένες οικοδομικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές αφορούν πρώτα την προετοιμασία του δώματος και στη συνέχεια κάποιες προσαρμογές στις υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις. Αρχικά θα πρέπει να γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων σαθρών ταρατσόπλακων λόγω φθοράς και ανάπτυξης χλωρίδας σε κάποια σημεία. Επιπλέον η αποξήλωση εξοικονομεί βάρος και βάθος.

15 Θα γίνει αποξήλωση των πλακών με την συνδετική τους υπόστρωση, στο σύνολο της επιφάνειας. Θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υλικά που βρίσκονται πάνω από την υφιστάμενη στρώση μόνωσης. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να μην πληγωθεί η μόνωση του δώματος καθώς και οι απολήξεις των αεραγωγών. Με την ολοκλήρωση της αποξήλωσης προβλέπεται η επίστρωση με τσιμεντοκονία πάχους 1εκ. για την εξομάλυνση της επιφάνειας προκειμένου να ακολουθήσουν οι επιστρώσεις των νέων υλικών. Θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποξήλωσης της περιμετρικής λάμας που υπάρχει στο στηθαίο για την συγκράτηση της υφισταμένης στεγανωτικής μεμβράνης. Στο συγκεκριμένο δώμα, το περιμετρικό στηθαίο δεν είναι συνεχές αλλά υπάρχουν σημεία ελεύθερα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προηγηθεί των επιστρώσεων η κατασκευή τμημάτων στηθαίου όπου θα εγκιβωτιστούν τα υλικά της νέας διαμόρφωσης. Το νέο στηθαίο που θα κατασκευαστεί θα είναι συνολικού ύψους 40εκ. Θα είναι τοιχοποιία με επίστεψη από διάζωμα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος. Τα τμήματα αυτά του νέου στηθαίου θα πρέπει να επιχρισθούν και να βαφούν. Η κατασκευή του νέου στηθαίου θα γίνει εσωτερικά των υφισταμένων στηθαίων. Το υπάρχον κιγκλίδωμα δεν θα αποξηλωθεί αλλά προβλέπεται η επικόλληση νέας κουπαστής από επάνω για την αύξηση του ύψους του. Για την αύξηση του ύψους του κιγκλιδώματος προβλέπεται η συγκόλληση νέας μεταλλικής κουπαστής πάνω στην υφιστάμενη. Η μεταλλική κουπαστή θα είναι από γαλβανισμένο σωλήνα Φ2. Τα στηρίγματα της νέας κουπαστής θα στοιχιστούν με τα υπάρχοντα και θα συγκολληθούν επάνω στη σημερινή κουπαστή. Η μεταλλική πόρτα του κλιμακοστασίου θα πρέπει να προσαρμοστεί στο τελικό υψόμετρο του δώματος. Τοποθέτηση αντιρριζικής στεγανωτικής προστασίας Προτείνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων σαθρών ταρατσόπλακων λόγω φθοράς και ανάπτυξη χλωρίδας σε κάποια σημεία, επιπλέον η αποξήλωση εξοικονομεί βάρος και βάθος. Έπεται στρώση προστασίας από γεωύφασμα μη υφαντών από ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 300 γρ./μ2. Το γεωύφασμα θα πρέπει να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά κατ ελάχιστο: 1. Πάχος: 2 mm σε πίεση 2 kpa, 2.Ελαχιστη εφελκύστικη αντοχή :24 kn/m 3. Αντοχή στην διάτρηση :4400 N 4. Άνοιγμα πόρων: 80 μm 5. και με μεγάλη αντοχή σε Αλκαλικό και Όξινο περιβάλλον. Ακολουθεί η εφαρμογή αντιρριζικής μεμβράνης κατασκευασμένη από ηλεκτρονικά ελεγμένο πολυαιθυλένιο (PE), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO), ή EPDM που προσφέρει συνεχή προστασία στη μόνωση της οροφής αποτρέποντας τη διάτρηση από το ριζικό σύστημα των φυτών, των στεγανώσεων της οροφής πάχους 2 mm. Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρμογή συνθετικών μεμβρανών ως αντιρριζικών είναι η πιστοποίηση βάσει προδιαγραφών του FLL Proof Test (FLL guidelines 2008).

16 Διάστρωση υποστρώματος προστασίας και συγκράτησης υγρασίας Πάνω από την μεμβράνη στεγανοποίησης για προστασία αλλά και για αποθήκευσησυγκράτηση νερού, εφαρμόζεται υπόστρωμα από πολυεστερικές ίνες τύπου SSM45 Το συνθετικό υπόστρωμα πάχους 5 χιλ από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας από ανακυκλωμένες συνθετικές ίνες, βάρους 470 g/ m 2, χρώματος καφέ, με αντοχή σε δυνάμεις εφελκυσμού >8,0 κn/m σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53857, παρέχει προστασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN , ανθεκτικό στη θερμότητα, με δυνατότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών ουσιών 4 λίτρα/ m 2, δεν αλλοιώνεται στην άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε βακτηριακούς πληθυσμούς και μικροοργανισμούς, σε λιπάσματα και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. Εφαρμογή αποστραγγιστικού συστήματος Ακολουθεί ελεύθερη διάστρωση του αποστραγγιστικού σύστηματος τύπου Floratherm WD65-Η (φύλλα 1mΧ1m), πάνω από το υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας. Το αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 25 SE τύπου ZinCo Floratherm WD65-Η, είναι πυκνότητας 25kg/ m3 βιολογικά αδρανές, με επιφάνεια με διάτρητες κωνικές προεξοχές, ύψους 6,5 cm, βάρους 1,1 Kg/m2, χρώματος λευκού, αντοχή σε συμπίεση 10% ίση με 35kN/m 2, κατάλληλο για τοποθέτηση σε φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου ή ημιεντατικού τύπου για την προστασία οριζόντιων επιφανειών, την ομαλή αποστράγγιση του νερού σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO και μέγιστη θερμική προστασία αφού παρέχει θερμική αντίσταση 0,9m 2 K/W σε συνθήκες πράσινου δώματος (διαβροχή/διαρκής κυκλοφορίας νερού) σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα EnEV και DIN 4108 και την εποπτεία του Ινστιτούτου του Fraunhofer. Η θερμική αντίσταση του παραμένει σταθερή κατά την κυκλοφορία του νερού στην υποδομή του πράσινου δώματος, γεγονός που καθιστά την τιμή μονάδος του υλικού, υπολογίσιμη στην συνολική θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου σύμφωνα με την έγκριση υπ αριθ Z του DIBt Berlin, και προτείνεται εδώ ως πρόσθετη θερμομόνωση σε κτίρια όπου το ζητούμενο είναι η βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα σε κτίρια σχολείων με ελλιπή θερμομόνωση. Στην περίπτωση της πλακοστρωμένης επιφάνειας, συνολικά 29 τμ, για εξοικονόμηση στο ύψος εφαρμόζεται το αποστραγγιστικό σύστημα τύπου Floradrain FD 25 ύψους 2,5 cm, βάρους 1,7 Kg/m2 κατάλληλο για τοποθέτηση σε φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου ή ημιεντατικού τύπου για την προστασία οριζόντιων επιφανειών. Διάστρωση θραυστού υλικού (ca mm) Στους προβλεπόμενους διαδρόμους κίνησης των επισκεπτών θα γίνει, πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, επίστρωση με θραυστό υλικό (γαρμπιλόδεμα) πάχους 3-4 εκ. προκειμένου να στρωθούν πλάκες τσιμέντου 0,50Χ0,50μ.

17 Αγκύρωση απολήξεων μεμβρανών περιμετρικά στο στηθαίο με νέα ειδικά τεμάχια από αλουμίνιο Μετά το τέλος των επιστρώσεων των στεγανωτικών μεμβρανών θα πρέπει οι μεμβράνες (διαχωριστική στρώση προπυλενίου, υαδτοστεγής στρώση, υπόστρωμα προστασίας και στεγάνωσης) να αγκυρωθούν περιμετρικά στο στηθαίο και στον τοίχο του κλιμακοστασίου με νέα ειδικά τεμάχια από αλουμίνιο. Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων αλουμινίου (κρασπέδων) σε μορφή «γωνίας», για το διαχωρισμό χώρων φύτευσης κίνησης αποστράγγισης Για το διαχωρισμό του υποστρώματος από τις ζώνες αποστράγγισης με βότσαλο ή από τους διαμορφωμένους χώρους κίνησης των επισκεπτών, θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά στοιχεία αλουμινίου σε μορφή «γωνίας». Τα στοιχεία αυτά στρώνονται στο δώμα χωρίς καμία αγκύρωση στο δάπεδο και σταθεροποιούνται από το βάρος του χώματος που τα καλύπτει. Έχουν εγκάρσιες οπές για την απορροή του νερού. Διάστρωση διηθητικού φύλλου Το διηθητικό φύλλο από θερμικά ενισχυμένο πολυπροπυλένιο τύπου Systemfilter SF, με αντοχή στη διάτρηση 820Ν (DIN EN ISO 12236), αντοχή στον εφελκυσμό κατά μήκος 4,0 kn/m και κατά πλάτος 5,0 kn/m, επιμήκυνση στον εφελκυσμό 40/60%, βάρους 100 g/m2, πάχους 0,6 mm, εξασφαλίζει την ομαλή δίοδο του νερού χωρίς απομάκρυνση τεμαχιδίων από το υπόστρωμα, με ταχύτητα ροής για στήλη νερού 100mm 155l/(m2.s). Ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ., βιολογικά και χημικά αδρανές. Διάστρωση υποστρώματος ανάπτυξης φυτών Ακολουθεί η διάστρωση του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών. Το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών διαστρώνεται επάνω από το διηθητικό φύλλο σε ύψος 10 εκ., συμπιέζεται ελαφρά πριν τη φύτευση. Το ειδικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτικού υλικού υψηλής ποιότητας για φυτεμένα δώματα εκτατικού/ημιεντατικού τύπου αποτελείται από ανακυκλωμένα ανόργανα και οργανικά στοιχεία, για εφαρμογή σε ύψος έως 25 εκ. Η αναλογία υλικών d<0,063 mm 6,4%, πυκνότητα σε ξηρό 0,94 kg/l, πυκνότητα στη μέγιστη απορροφητικότητα νερού 1,36 kg/l, συνολικός όγκος πόρων 64%, μέγιστη απορροφητικότητα νερού 42%, περιεχόμενος αέρας στη μέγιστη απορροφητικότητα νερού 22%, διαπερατότητα σε νερό 0,064 cm/s, ph 7,5-7,8, περιεκτικότητα σε άλατα 1,3g/l, οργανικά περιεχόμενα 5,9%. Εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας Η αλλαγή της στάθμης (+ 19 εκ.) μετά την εφαρμογή του συστήματος υποδομής προϋποθέτει την λήψη πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των συντηρητών του πράσινου δώματος. Προτείνεται η εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας τύπου Fallnet SR σε επιλεγμένα σημεία στο κτίριο για την πρόσδεση των συντηρητών και την ασφαλή κίνηση στην περίμετρο του κτιρίου.

18 Το σύστημα προστασίας από πτώση τύπου Fallnet SR εφαρμόζεται στην επιφάνεια της οροφής χωρίς διάτρηση της μεμβράνης στεγανοποίησης και μηχανικής στήριξης στην πλάκα του κτιρίου που πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 795, Class E. Αποτελείται από πλαστικά στοιχεία που σχηματίζουν κάναβο επιφάνειας 5,3τμ. και από το οποίο εξέχει ατσάλινος μεταλλικός σύνδεσμος για την πρόσδεση και προστασία των συντηρητών. Η διάστρωση του υποστρώματος ανάπτυξης πάνω στο πλαστικό πλέγμα λειτουργεί ως αντίβαρο για την συγκράτηση φορτίο έως και 110kg. Τοποθέτηση φρεάτιων ελέγχου υδρορροών Θα γίνει τοποθέτηση φρεατίων ελέγχου τύπου KS12 σε όλες τις υδρορροές στην περίμετρο του κτιρίου για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας απορροής του νερού και τον καθαρισμό τους. Τα φρεάτια τοποθετούνται ελεύθερα και επικαλύπτονται με διηθητικό φύλλο. Προτείνεται ανοξείδωτο διάτρητο φρεάτιο με επικάλυψη πλαστικού, με διαστάσεις 25 25cm, βάρους 2kg, με εγκοπές 3mm για την αποστράγγιση του νερού σύμφωνα με DIN 1986 και σύμφωνα με τις «Προδιαγραφές FLL Guidelines Για την Κατασκευή και την Συντήρηση των Φυτεμένων Δωμάτων». Το αποσπώμενο καπάκι του φρεατίου έχει ενσωματωμένη διογκωμένη πολυστερίνη για την αποφυγή δημιουργίας θερμικών γεφυρών και εγκοπές για την απορροή του νερού σε περίπτωση υπερχείλισης. Τοποθετείται στις υδρορροές φυτεμένων δωμάτων εκτατικού/ημιεντατικού τύπου και σε δώματα με χαλίκι, για τον έλεγχο της απορροής και τον καθαρισμό των υδρορροών Περιμετρική διάστρωση με βότσαλο Τέλος η διάστρωση σε πλάτος 30 εκ. εφαρμόζεται κατά μήκος του στηθαίου με αδρανές υλικό με στρογγυλευμένες ακμές διαφορετικής διαβάθμισης / βότσαλο ποταμίσιο. Η περιμετρική ζώνη με αδρανές/βότσαλο ποτάμιο λειτουργεί ως πρόσθετη ζώνη αποστράγγισης αλλά και ως ζώνη ελέγχου της μεμβράνης στεγανοποίησης. Πρόσθετα στοιχεία διαμόρφωσης Στη διαμόρφωση του δώματος προβλέπεται η τοποθέτηση ξύλινου μικρού στεγάστρου διαστάσεων 0,80Χ3,70μ. & 0,80 Χ2,10. Το στέγαστρο θα κρεμαστεί από το στηθαίο του κλιμακοστασίου και θα είναι κατασκευασμένο από ξύλινους δοκούς & τάβλες από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο της μελέτης. Θα φέρει τάβλες για την σκίαση του χώρου ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί χώρος καθιστικός για τους επισκέπτες. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια καθιστικών με μεταλλικό σκελετό και ξυλεία Σουηδίας. Για την φύτευση των δέντρων θα χρησιμοποιηθούν φυτοδοχία από διαστάσεων 50Χ50Χ80εκ.

19 Για την δυνατότητα πρόσβασης στο δώμα από ΑμεΑ προβλέπεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας με πλατφόρμα αμαξιδίου από τον τελευταίο όροφο έως το δώμα. Το σύστημα αυτό θα είναι με πλατφόρμα αναδιπλούμενη διαστάσεων 1,0Χ0.80μ., βραχίονες ασφαλείας αυτόματα αναδιπλούμενη ράμπα ανώτερου και κατώτερου σημείου και με προδιαγραφές σύμφωνα με την περιγραφή του αναλυτικού άρθρου Αιτιολόγηση της επιλογής του είδους του πράσινου δώματος Σύμφωνα πάντα με την στατική αντοχή - επάρκεια του κτιρίου και τον υπολογισμό φορτίων των συστημάτων υποδομής φυτεμένου δώματος σε συνθήκες κορεσμού και των δομικών ή φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται με την φύτευση όπως διάδρομοι κίνησης, δάπεδα, συστήματα σκίασης, κτλ και τις υφιστάμενες ρύσεις (1,5%) το είδος πράσινου δώματος που επιλέγει είναι εκτατικού τύπου (max 150 kg/τμ) επιτρέποντας την δημιουργία επισκέψιμου χώρου από τους εργαζόμενους και το κοινό Αιτιολογημένη έκθεση επιλογής κάθε είδους φυτού (κατά πόσο τα είδη είναι ενδημικά ή/και είδη από την ευρύτερη μεσογειακή χλωρίδα, που προσαρμόζονται γρήγορα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, συνδυάζονται με το αστικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύσσονται σε αυτό όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και η ατμοσφαιρική ρύπανση) Περιγραφή των ιδιοτήτων των φυτών (μέγεθος, ανθεκτικότητα στη σκιά, ανθεκτικότητα σε ξηρασία, απαιτήσεις σε φυτικό υπόστρωμα κ.λ.π.). Κύρια κριτήρια για την επιλογή των φυτικών ειδών, που συνθέτουν την φύτευση του δώματος, είναι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, το πάχος και το είδος του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών, η δυνατότητα των φυτών για προσαρμογή και ανάπτυξη στο συγκεκριμένο περιβάλλον που δημιουργείται, το επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα και τον τύπο του φυτεμένου δώματος, η αντοχή των φυτικών ειδών στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ένταση του ανέμου και η δυνατότητα αυτών για προσαρμογή και ανάπτυξη στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Κύριο χαρακτηριστικό του προτεινόμενου εκτατικού τύπου είναι το χαμηλό πάχος υποστρώματος φύτευσης (από 6 cm μέχρι 20 cm),που δεν επιβαρύνει με μεγάλα πρόσθετα στατικά φορτία και δεν έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται φυτά εδαφοκάλυψης και ποώδη, με επιφανειακό ριζικό σύστημα που έχουν ελάχιστες ή μικρές απαιτήσεις σε νερό, είναι ανθεκτικά στον άνεμο και στο ψύχος, έχουν πολύ μικρό βάρος και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Στο σύνολο επιλέγονται παχύφυλλα είδη κυρίως από την οικογένεια Sedum που προσαρμόζονται γρήγορα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, συνδυάζονται με το αστικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύσσονται σε αυτό όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και η ατμοσφαιρική ρύπανση, αναβλαστάνουν εύκολα με υπέργεια ανάπτυξη από 5 έως 15 εκ Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης των φυτών στους χώρους φύτευσης Η φύτευση των φυτών θα γίνεται την κατάλληλη εποχή. Δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες φύτευσης όταν φυσά ισχυρός άνεμος και η θερμοκρασία είναι κάτω του μηδενός.( ημέρες παγετών)

20 Στα φυτά σε σακίδιο ή φυτοδοχείο, η αφαίρεση αυτού θα εκτελείται με μεγάλη προσοχή αφού προηγουμένως κοπεί με αιχμηρό εργαλείο, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή της μπάλας χώματος και η διατάραξη του ριζικού συστήματος. Κατά την μεταφορά των φυτών στο λάκκο φύτευσης, όλα τα φυτά με μπάλα χώματος θα κρατούνται πάντοτε από την μπάλα και όχι από τον κορμό. Τα φυτά τα οποία έχουν αναπτυχτεί σε σακίδια κατά την μεταφορά τους δεν πρέπει να περιέχουν πολύ υγρασία στο μίγμα, γιατί αφενός έχουν μεγάλο βάρος και αφετέρου εάν η μετακίνησή τους δεν γίνει με σωστό τρόπο κινδυνεύουν να εκριζωθούν όταν αυτά κρατούνται και μεταφέρονται από το υπέργειο τμήμα τους. Η μεταφορά των φυτών πρέπει να γίνεται με επιμελημένο τρόπο ώστε αυτά να μην καταστρέφονται (σπάζουν). Στις εργασίες εγκατάστασης των φυτών περιλαμβάνονται : 1) Το άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,05x0,05, 0,10 χ 0,10, ανάλογα με το μέγεθος των φυτών και το είδος του φυτεμένου δώματος 2) Η μεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το πλαστικό σακίδιο ή φυτοδοχείο ή φυτοθήκη, η αφαίρεση τυχόν ξηρών μερών αυτού, 3) Η φύτευση κατακόρυφα και σε στάθμη 5cm χαμηλότερα από την στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης βλάστησης που το περιβάλλει, 4) Η συμπίεση του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών μέσα στο λάκκο φύτευσης για την εξάλειψη των κενών αέρος, την ελαχιστοποίηση της καθίζησης και την εξασφάλιση σταθερότητας στο φυτό, 5) Ο σχηματισμός ανάλογης με την κόμη λεκάνης άρδευσης, 6) Η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέντρωση και απομάκρυνση του άχρηστου υλικού. Η πρώτη άρδευση που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με 10 λίτρα νερό για όλα τα φυτά Πίνακας φυτικού υλικού Πίνακας φυτικού υλικού Λατινική ονομασία Sedum reflexum "Blue sprouce" Delosperma cooperii Sedum acre Sedum spectabile Τεχνικές λεπτομέρειες τοποθέτησης Η διάστρωση του γεωυφασματος γίνεται με αλληλοεπικάλυψη των παράπλευρων στρώσεων τουλάχιστον κατά 10 εκ. H στεγανωτική αντιριζική μεμβράνη διαστρώνεται και συγκολλείται με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά τουλάχιστον 10εκ. με θερμό αέρα. Ακολουθεί έλεγχος των ραφών συγκόλλησης και εφαρμόζεται πίεση με ειδικό ρολό. Στα στηθαία η μεμβράνη εφαρμόζεται σε ύψος μεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών και στερεώνεται μηχανικά με ειδικό τεμάχιο αλουμινίου. Ακολουθεί σφράγιση του ειδικού μεταλλικού τεμαχίου με πολυουρεθανική μαστίχη.

21 Το υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας διαστρώνεται ελεύθερα με επικάλυψη των άκρων 10 εκ, καθώς και γύρισμα επί των παρειών με επικάλυψη των στηθαίων πάνω από την στεγανωτική αντιρριζική μεμβράνη. Επίσης, στα στηθαία το υπόστρωμα εφαρμόζεται σε ύψος μεγαλύτερο από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών και συγκολλάται με μαστίχη ή ειδική κόλλα. Το αποστραγγιστικό σύστημα (φύλλα 1mΧ1m) διαστρώνεται ελεύθερα πάνω από το υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας και δεν καλύπτουν τις πλευρικές επιφάνειες στα στηθαία. Τα φύλλα αποστράγγισης τοποθετούνται με τις οπές προς τα πάνω στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως υποδομή για την ανάπτυξη της βλάστησης ώστε να συγκρατήσουν νερό και με τις οπές προς τα κάτω στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως υποδομή για σκληρά δάπεδα και δεν είναι απαραίτητη η συγκράτηση νερού. Κατά την εφαρμογή του εξειδικευμένου θερμομονωτικού / αποστραγγιστικού συστήματος από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS-SE) πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή σύνδεση/εφαρμογή των θεμομονωτικών / αποστραγγιστικών στοιχείων για την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών. Το διηθητικό φύλλο διαστρώνεται ελεύθερα με επικάλυψη των άκρων 15 εκ, πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα. Στα στηθαία το διηθητικό φύλλο εφαρμόζεται σε ύψος μεγαλύτερο από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών και συγκολλείται με μαστίχη ή εξειδικευμένη κόλλα. Το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών διαστρώνεται επάνω από το διηθητικό φύλλο σε ύψος 10 εκ., συμπιέζεται ελαφρά και στη συνέχεια ακολουθεί η φύτευση. Κατά τη εφαρμογή του ποταμίσιου βότσαλου ή αδρανές υλικού στη ζώνη υπερχείλισης και ελέγχου της μεμβράνης στεγανοποίησης είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η διασφάλιση της προστασίας της αντιρριζικής μεμβράνης στην περίμετρο με την διάστρωση και επικόλληση του υποστρώματος προστασίας σε ύψος μεγαλύτερο από το ύψος εφαρμογής του ποτάμιου βότσαλου/αδρανούς υλικού. Η περιμετρική διάστρωση αδρανούς υλικού λειτουργεί σαν ζώνη υπερχείλισης ενώ επιτρέπει ταυτόχρονα τον έλεγχο και επισκευή της αντιρριζικής μεμβράνης Συνολικά απαιτούμενη αποστραγγιστική ικανότητα ανάλογα με την μέση ετήσια βροχόπτωση και το συντελεστή απορροής του δώματος. Σύμφωνα με τις μετρήσεις στο μετεωρολογικό σταθμό Νέας Αγχίαλου Μαγνησίας. η μέση ετήσια βροχόπτωση στο Νομό Μαγνησίας υπολογίζεται σε 500,0.mm. Με αναγωγή στην επιφάνεια του κτιρίου Σκενδεράνη (281 τμ), η οροφή του κτιρίου δέχεται ετησίως κατά μέσο όρο 199,67 κμ. όμβριων υδάτων συνολικά στην επιφάνεια τους. Ο συντελεστής απορροής στην υφιστάμενη κατάσταση υπολογίζεται C=0,9, ενώ μετά την εφαρμογή του πράσινου δώματος εκτατικού τύπου, και σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη απορροής κατά FLL που αντιστοιχεί σε ύψος διαστρωμάτωσης υποδομής από 10 έως 15εκ., ο συντελεστής διαμορφώνεται C=0,4

22 Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα μετά την εφαρμογή του πράσινου δώματος το νερό που απορρέει ετησίως από την οροφή του κτιρίου είναι 79,87 κμ. περίπου, σε αντιδιαστολή με τα 179,70 κμ. που απομακρύνονται στην υφιστάμενη διαστρωμάτωση. Το αποστραγγιστικό σύστημα τύπου Floratherm WD65-Η με αποστραγγιστική ικανότητα 0,59 l(s*m) σε κλίση 1% και 0,85 l(s*m)σε κλίση 2% σύμφωνα με EN ISO μπορεί να δεχθεί και να απομακρύνει ομαλά τον συγκεκριμένο υδατικό όγκο ανεξάρτητα από την συχνότητα και την ένταση των βροχοπτώσεων Υπολογισμός φορτίου του προτεινόμενου συστήματος υποδομής φυτεμένου δώματος / στέγης και του αντίστοιχου υποστρώματος. a) Σύστημα υποδομής πράσινου δώματος Αποστραγγιστικό σύστημα : 3,30 kg/τμ. Υπόστρωμα προστασίας : 5,57 kg/τμ. Διηθητικό φίλτρο : 0,15 kg/τμ. Υποσύνολο Α : 9,02 kg/τμ. β) Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτεμένου δώματος Κορεσμένο φορτίο υποστρώματος σε ύψος εφαρμογής 10εκ : 120kg/τμ Υποσύνολο Β : 120 kg/τμ. γ) Φυτική βλάστηση πράσινου δώματος Βλάστηση : 3-4 kg/τμ. Υποσύνολο Γ : 3-4 kg/τμ. Σύνολο : 133 kg/τμ Καταγραφή των δομικών ή φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται με την φύτευση (όπως διάδρομοι κίνησης, δάπεδα, συστήματα σκίασης, στοιχεία νερού κλπ.) 1. Δάπεδο με πλάκες πεζοδρομίου, συνολικής επιφάνειας 29 τμ. 2. Ξύλινο στέγαστρο 3,00 μ x 3,800 μ με 0,80 μ βάθος, εφαπτόμενο στο κλιμακοστάσιο 2.2 Πλάνο συντήρησης πράσινου (δώματος για περίοδο διάρκειας 5 ετών μετά το πέρας των εργασιών υλοποίησης του δώματος, κατ ελάχιστον και ορισμός υπεύθυνου συντήρησης) Έλεγχος και συντήρηση υποδομής πράσινου δώματος Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήματος υποδομής περιλαμβάνει την συντήρηση των υλικών υποδομής και των υποστρωμάτων διάστρωσης με τρεις κατ ελάχιστο επισκέψεις στο πράσινο δώμα κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο και Οκτώβριο σύμφωνα με το πλάνο συντήρησης.

23 Συντήρηση μεμβράνης στεγανοποίησης και αντιρριζικής προστασίας Ο υπεύθυνος συντήρησης κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις θα πρέπει να ελέγχει την στήριξη καθώς και τα εμφανή σημεία της αντιρριζικής μεμβράνης στεγανοποίησης στην περίμετρο του κτιρίου. Σε κάθε περίπτωση εντοπισμού αποξήλωσης η διάτρησης της μεμβράνης η βλάβη θα πρέπει να επισκευάζεται άμεσα για την αποφυγή διάχυσης υγρασίας στο συγκεκριμένο σημείο. Η πλυουρεθανική μαστίχη που σφραγίζει το μεταλλικό τεμάχιο στήριξης πρέπει να αντικαθίσταται κάθε διετία καθώς σταδιακά φθείρεται από την έκθεσή της στην υπεριώδη ακτινοβολία. Έλεγχος απορροής και καθαρισμού των υδρορροών Σε κάθε επίσκεψή του ο συντηρητής θα πρέπει να ελέγχει την σωστή απορροή του πλεονάζοντος νερού από τις υδρορρόες, να καθαρίζει τα υπολείμματα της βλάστησης, του ριζικού συστήματος ή του υποστρώματος ανάπτυξης που πιθανόν να υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο και παρεμποδίζουν την αποστράγγιση του νερού. Έλεγχος και καθαρισμός περιμετρικής ζώνης αποστράγγισης Σε κάθε επίσκεψή ο συντηρητής θα πρέπει να καθαρίζει τα υπολείμματα της βλάστησης, του ριζικού συστήματος ή του υποστρώματος ανάπτυξης που πιθανόν εντοπίζονται στην περιμετρική ζώνη αποστράγγισης αποτελούμενη από αδρανή υλικά ή βότσαλο και παρεμποδίζουν την αποστράγγιση του νερού. Έλεγχος ποιότητας υποστρώματος ανάπτυξης Ο συντηρητής θα πρέπει να παίρνει δείγμα και να ελέγχει την ποιότητα του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών μετά το πέρας τριών ετών από την εγκατάσταση του φυτεμένου δώματος και να επαναλαμβάνει την διαδικασία μια φορά κάθε δύο έτη. Αν η οργανική ουσία παρεκκλίνει σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60% σε σχέση με την αρχική συμμετοχή της στην σύνθεση του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών, ο συντηρητής θα αναπληρώνει την οργανική ουσία με επιφανειακή διάστρωση φυτικής κομπόστας. Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος ασφάλειας του συντηρητή Πριν την κίνηση του στην περίμετρο του κτιρίου, ο συντηρητής θα πρέπει να προσδένεται στις ειδικές υποδοχές του συστήματος ασφάλειας που εντοπίζονται σε συγκεκριμένα σημεία στο πράσινο δώμα και να ελέγχει επίσης την καλή λειτουργία τους. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να γίνεται άμεσα επιδιόρθωση. Συντήρηση βλάστησης Ο έλεγχος για την υγιή ανάπτυξη της βλάστησης του φυτεμένου δώματος περιλαμβάνει την συντήρηση με τέσσερις κατ ελάχιστο επισκέψεις στο πράσινο δώμα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο σύμφωνα με το πλάνο συντήρησης. Βοτάνισμα Η απομάκρυνση των ζιζανίων είναι ιδιαίτερα σημαντική εργασία συντήρησης για την πλήρη ανάπτυξη των επιλεγμένων φυτικών ειδών. Η κάλυψη της επιφάνειας από τα επιλεγμένα είδη θα συνεισφέρει στην βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του πράσινου δώματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εργασία να γίνεται χειρονακτικά και όχι με αιχμηρά εργαλεία τα οποία πιθανόν να επιφέρουν βλάβες στην στεγανοποίηση και στην υποδομή του συστήματος.

Εκτατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Floradrain FD 25-E

Εκτατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Floradrain FD 25-E Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ European Organization for Technical Assessment Αρ. έγκρισης ΕΤΑ 13/0668 ε δ Φυτά: Χλοοτάπητας. φυτά εδαφοκάλυψης, αγριολούλουδα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ. Εντατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Protectodrain PD250

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ. Εντατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Protectodrain PD250 Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ Protectodrain PD250 στ Φυτά: Χλοοτάπητας, πολυετή φυτά, βολβοί, θάμνοι και μικρά δένδρα ε Μηχανικό Υπόστρωμα εντατικού τύπου egreen_zinco Intensive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Φυτεμένο δώμα : ορίζεται το σύνολο ή τμήμα της επιφανείας δώματος όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης. Κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 59762 /ΤY 1498 / 9-6 -2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος. Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη

Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος. Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη 1 Περίγραμμα παρουσίασης Μέρος 1 ο : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΡΟΣ 2 ο : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244 Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. : 859 ΠΡΟΣ : 1. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244 2. κ. Λάζαρο Βρυζίδη, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ eco ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Παρουσίαση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. Φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δημήτρης Κόνδης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : 30.000,00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνική Περιγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΟ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΤΛ) Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 Παράρτημα Α:Τεχνικό Παράρτημα Έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ έργο : θέση : ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ομάδα μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα