ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ /ΤΥ 3487 ( ) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο κτίριο Σκενδεράνη» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Αξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» και Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας :1 «Ενεργειακη απο δοση, Συμπαραγωγη, διαχει ριση ενε ργειας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαμπρινίδης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών Ταχ. Κωδικας: Πληροφορίες: Γιδάρης Γεώργιος Τηλέφωνο: FAX: Βόλος, 21/05/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 50680/ΤΥ 3487 ΠΡΟΣ: Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ΘEMA: Έγκριση μελέτης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο κτίριο Σκενδεράνη» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Αξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» και Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας :1 «Ενεργειακη απο δοση, Συμπαραγωγη, διαχει ριση ενε ργειας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» κ. Αντιδήμαρχε, Το Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια» αποτελει μια επιμε ρους πρωτοβουλιά του Υπουργειόυ Περιβα λλοντος Ενε ργειας και Κλιματικη ς (ΥΠΕΚΑ) και του Κε ντρου Ανανεω σιμων Πηγω ν και Εξοικονο μησης Ενε ργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαι σιο του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» του Ε.Π. «Περιβα λλον και Αειφο ρος Ανα πτυξη» » (ΕΠΠΕΡΑΑ), το οποιό συγχρηματοδοτει ται απο το Ταμειό Συνοχη ς. Το ΚΑΠΕ, ασκω ντας αρμοδιο τητες Ενδια μεσου Φορεά Διαχει ρισης κατηγοριω ν πρα ξεων του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 του Επιχειρησιακου Προγρα μματος «Περιβα λλον και Αειφο ρος Ανα πτυξη», με την υπαρίθμ. ΚΑΠΕ-102 πρόσκλησή του, καλει ο λους τους δυνητικου ς Δικαιου χους να υποβα λουν προτα σεις για ε νταξη ε ργων στο Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια» συ μφωνα με τους ο ρους της προ σκλησης. Οι ο ροι αυτοι θε τουν το πλαι σιο εφαρμογη ς του Προγρα μματος ε ως την ημερομηνιά ολοκλη ρωσης των υποχρεω σεων των Δικαιου χων που εντα σσονται στο Προ γραμμα. Γενικο ς στο χος του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 (ΑΠ1), στο οποιό εντα σσεται το Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια», ει ναι η συμβολη του επικουρικα στις δρα σεις του Ε.Π «Ανταγωνιστικο τητα» του Υπουργειόυ Περιφερειακη ς Ανα πτυξης και Ανταγωνιστικο τητας και του Ε.Π «Προσπελασιμο τητα του Υπουργειόυ Υποδομω ν» στη:

3 - μειώση της ρυ πανσης του ατμοσφαιρικου περιβα λλοντος - βελτιώση της ποιο τητας της ζωη ς του πληθυσμου - αντιμετω πιση της κλιματικη ς αλλαγη ς Ο παραπα νω γενικο ς στο χος εξειδικευέται στους παρακα τω ειδικου ς: Εξοικονο μηση ενε ργειας στο δημο σιο και ευρυ τερο δημο σιο τομεά Ενθα ρρυνση και δια δοση της χρη σης των ΑΠΕ με σα απο προ τυπα επιδεικτικα ε ργα Προω θηση της βιω σιμης περιφερειακη ς ανα πτυξης με την αξιοποιήση τοπικου ενεργειακου δυναμικου Μει ωση της ε ντασης της ενεργειακη ς κατανα λωσης σε επιλεγμε νους φορει ς με υψηλο ενεργειακο κο στος λειτουργιάς Στη ριξη της αυτονομιάς και της ασφα λειας ενεργειακου εφοδιασμου στο Α γιο Ο ρος με τη χρη ση των ΑΠΕ Προω θηση βιω σιμων λυ σεων για τις αστικε ς μεταφορε ς της Θεσσαλονι κης Μει ωση της ατμοσφαιρικη ς ρυ πανσης Μει ωση των εκπομπω ν των αερι ων που προκαλου ν την κλιματικη αλλαγη. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» Το Προ γραμμα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» αφορα στο σχεδιασμο και στην υλοποιήση πιλοτικω ν/επιδεικτικω ν ε ργων κατασκευη ς πρα σινων δωμα των σε δημο σια κτη ρια, εντο ς του ιστου των πο λεων της ελληνικη ς επικρα τειας. Το συγκεκριμε νο Προ γραμμα, αποσκοπει στην επιβρα δυνση και τελικα στην αναστροφη της αστικη ς κλιματικη ς μεταβολη ς και εξειδικευέται στους παρακα τω ειδικου ς στο χους: στην Εξοικονο μηση Ενε ργειας στα κτη ρια του δημοσιόυ, κατα τη θερινη και χειμερινη περι οδο, στη Βελτι ωση των Θερμικω ν, Οπτικω ν και Περιβαλλοντικω ν Συνθηκω ν στα δημο σια κτη ρια, στη Βελτι ωση του Μικροκλι ματος της ευρυ τερης περιοχη ς στην οποιά εντα σσεται το κτη ριο της παρε μβασης, στη Μει ωση της Ατμοσφαιρικη ς Ρυ πανσης, στην Επιβρα δυνση και τελικα στην Αναστροφη της Αστικη ς Κλιματικη ς Μεταβολη ς. Στα πλαίσα αυτής της πρόσκλησης οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τμήματα Αρχιτεκτονικής και Γεωπονίας) και το ΚΕΤΕΑΘ, επεξεργάσθηκαν συγκεκριμένη πρόταση για την βιοκλιματική αναβάθμιση, του Κτιρίου Σκενδεράνη. Αναλυτικά η παρέμβαση που προτείνεται στο κτίριο Σκενδεράνη είναι: Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου η φύτευση εδώ είναι χαμηλή, εκτατικού τύπου με επιλογή παχυφυτων ειδών που ελαχιστοποιεί επίσης τις ανάγκες άρδευσης

4 και συντήρησης προσφέροντας ένα δώμα με εποχιακό ενδιαφέρον δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα με σπάνια είδη. Το σχέδιο προβλέπει και χώρο καθιστικού με σκίαστρο για τους εργαζόμενους και επισκέπτες του κτιρίου και περιμετρικές γλάστρες με ελιές για να προσθέσει επιπλέον ενδιαφέρον και ύψος και να είναι ορατό από τη πλευρά του δρόμου. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης με την οποία να εγκρίνετε την μελέτη του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο κτίριο Σκενδεράνη» προϋπολογισμού ευρώ στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης. Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιδάρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Εσωτερική Διανομή - Αρχειοθέτηση 1) Φ. Διευθυντού 2) Φ. Εξερχόμενων

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΤΗΡΙΟ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΤΕΑΘ Στελλίνα Τσιάντου, Αρχ/ων Τοπίου Δρ Φείδαρος Δημήτριος, Μηχ/γος Μηχ/κος Δρ Μπαξεβάνου Αικατερίνη, Μηχ/γος Μηχ/κος 1. Υπάρχουσα κατάσταση Αιτιολογική έκθεση Καταγραφή των στόχων της εγκατάστασης Περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος στα οικοδομικά τετράγωνα που γειτνιάζουν με το κτήριο παρέμβασης Ποσοτικά στοιχεία/μεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου Επιφάνεια κτηρίου και αριθμός ορόφων Χρήση του κτιρίου και αριθμός χρηστών/επισκεπτών σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση Περιγραφή του κελύφους Περιγραφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Αναλυτική περιγραφή των φορτίων του δώματος και στατικής επάρκειας Περιγραφή των υφιστάμενων διαμορφώσεων του δώματος Προτεινόμενη εφαρμογή πράσινου δώματος Καταγραφή των στόχων εγκατάστασης πράσινου δώματος Αναλυτική περιγραφή των κατασκευαστικών λεπτομερειών Αιτιολόγηση της επιλογής του είδους του πράσινου δώματος Περιγραφή των ιδιοτήτων των φυτών (μέγεθος, ανθεκτικότητα στη σκιά, ανθεκτικότητα σε ξηρασία, απαιτήσεις σε φυτικό υπόστρωμα κ.λ.π.) Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης των φυτών στους χώρους φύτευσης Πίνακας φυτικού υλικού Τεχνικές λεπτομέρειες τοποθέτησης Συνολικά απαιτούμενη αποστραγγιστική ικανότητα ανάλογα με την μέση ετήσια βροχόπτωση και το συντελεστή απορροής του δώματος Υπολογισμός φορτίου του προτεινόμενου συστήματος υποδομής φυτεμένου δώματος / στέγης και του αντίστοιχου υποστρώματος Καταγραφή των δομικών ή φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται με την φύτευση Πλάνο συντήρησης πράσινου δώματος...22

6 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου στην οδό Τοπάλη 14 στο οποίο στεγάζονται: α) το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δίαυλος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Δήμου Βόλου (ΚΟΔΒ), β) Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, γ) Εμπορική Τράπεζα. Το κτήριο στο εξής θα αναφέρεται ως κτήριο Σκενδεράνη. Στο δώμα του κτηρίου προτείνεται η κατασκευή πράσινου δώματος στο πλαίσιο της προκήρυξης Πράσινα Δώματα σε δημόσια κτήρια του άξονα προτεραιότητας 1 Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αστικές μεταφορές αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Υπάρχουσα κατάσταση 1.1 Αιτιολογική έκθεση Το κτήριο Σκενδεράνη είναι δημόσιο κτήριο με μεγάλο αριθμό χρηστών και επισκεπτών. Συνεπώς μια επέμβαση σε αυτό θα είχε (εκτός του άμεσου οφέλους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων, και βελτίωσης του μικροκλίματος της περιοχής) και σημαντική κοινωνική απήχηση καθώς η όλη εγκατάσταση μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο - επιδεικτικό κτήριο εφαρμογής καλής πρακτικής σε ότι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και τις πρακτικές κατασκευής πράσινης στέγης. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται, το κέντρο του Βόλου, χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση και έλλειψη πρασίνου χωρίς διαθέσιμους ανοιχτούς χώρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να φυτευθούν. Συνεπώς η συνεισφορά σχεδόν 300 m 2 πρασίνου θα είναι σημαντική στη διαμόρφωση του μικροκλίματος μιας περιβαλλοντικά υποβαθμισμένης περιοχής. Επιπλέον το κτήριο του πολιτιστικού κέντρου βρίσκεται επί του πλέον κυκλοφοριακά επιβαρυμένου δρόμου της πόλης του Βόλου, την οδό Δημητριάδος. Ο σημαντικός κυκλοφοριακός φόρτος ευθύνεται για την υψηλή ρύπανση της περιοχής κάτι που αναμένεται να περιοριστεί με τη λειτουργία του πράσινου δώματος. Τέλος το κτήριο Σκενδεράνη είναι σημαντικός καταναλωτής ενέργειας και για θέρμανση και για ψύξη. Κτισμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με πλημελή εφαρμογή της θερμομόνωσης ακόμη και σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων του 1979, υπολείπεται σημαντικά σε θερμομονωτική επάρκεια συγκρινόμενο με τις απαιτήσεις του σύγχρονου ΚΕΝΑΚ, κάτι που αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο σε ότι αφορά το δώμα του κτηρίου με την τοποθέτηση του πράσινου δώματος. Επίσης δεδομένης της ανυπαρξίας σταθερών σκιάστρων και του γεγονότος ότι λειτουργεί και όλο το καλοκαίρι τα ψυκτικά του φορτία είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένα. Θεωρείται λοιπόν ότι θα υπάρχει σημαντική βελτίωση των ψυκτικών φορτίων λόγω της τροποποίησης του μικροκλίματος που θα επιφέρει η τοποθέτηση της πράσινης στέγης. 1.2 Καταγραφή των στόχων της εγκατάστασης Οι γενικοί στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής: - Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτήριο Δίαυλος κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο - Βελτίωση των περιβαλλοντικών, οπτικών και θερμικών συνθηκών μέσα στο κτήριο του πολιτιστικού κέντρου

7 - Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής του κέντρου του Βόλου, η οποία βρίσκεται γύρω από το κτήριο του πολιτιστικού κέντρου - Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχή - Συνεισφορά στην επιβράδυνση της αστικής κλιματικής αλλαγής Συγκεκριμένα αναμένεται - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση του κτηρίου κατά kwh, ποσοστό 1.3 % - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη του κτηρίου κατά kwh, ποσοστό 0.38 % - Αύξηση των χώρων πρασίνου κατά 250 m 2 - Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά kg, ποσοστό 0.42 % - Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του κτηρίου για θέρμανση και ψύξη κατά kwh, ποσοστό 1 %. - Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του 4 ου ορόφου του κτηρίου (που είναι κάτω από το δώμα) κατά kwh, ποσοστό 6.37 % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του κτηρίου για θέρμανση και ψύξη κατά kwh, ποσοστό 0.57 %. - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του 4 ου ορόφου του κτηρίου (που είναι κάτω από το δώμα) κατά kwh, ποσοστό 5.37 % - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά 0.69 kwh/m 2 θερμαινόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 0.69 % - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη κατά 0.1 kwh/m 2 κλιματιζόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 0.38 % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά 0.73 kwh/m 2 θερμαινόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 0.7 % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη κατά 0.29 kwh/m 2 κλιματιζόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 0.38 %. 1.3 Περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος στα οικοδομικά τετράγωνα που γειτνιάζουν με το κτήριο παρέμβασης Το κτήριο Σκενδεράνη βρίσκεται στο κέντρο του αστικού ιστού της πόλης του Βόλου, σε μικρή σχετικά απόσταση από την παραλία και διοικητικά υπάγεται στον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου. Το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένο συνορεύει Νότια με την οδό Δημητριάδος, ενώ από τις άλλες τρεις κατευθύνσεις συνορεύει με τους πεζόδρομους, Σκενδεράνη Ανατολικά, Τοπάλη Δυτικά και Ερμού Βόρεια. Το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βόλου και περιβάλλεται από τους πλέον εμπορικούς δρόμους. Γειτνιάζει από όλες τις κατευθύνσεις με ιδιαίτερα πυκνοδομημένα οικοδομικά τετράγωνα καλυμμένα κυρίως με πολυκατοικίες 4-6 ορόφων. Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχει κανένας χώρος

8 πράσινου, ούτε και ανοιχτός χώρος ο οποίος θα μπορούσε να φυτευθεί. Η μόνη φύτευση είναι αυτή των πεζοδρόμων με λιγοστά μικρά δένδρα. Ο δρόμος στον οποίο βλέπει η κύρια όψη του κτηρίου είναι ο πλέον κυκλοφοριακά επιβαρυμένος δρόμος της πόλης του Βόλου, η Δημητριάδος, ο οποίος μαζί με τον άμεσα παράλληλο αυτού, την οδό Ιάσωνος, αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες που διασχίζουν το Βόλο και επιτρέπουν τόσο την πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο, όσο και τη διέλευση των οχημάτων που κατευθύνονται από και προς το Ανατολικό και Νότιο Πήλιο. Συνεπώς χαρακτηρίζεται από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος σε ρύπους και συνεισφορά θερμικών φορτίων που προέρχονται από την κίνηση και στάθμευση των αυτοκινήτων. Η θέση του κτηρίου στον αστικό ιστό της πόλης του Βόλου δίνεται στο ακόλουθο σχήμα 1. Σχήμα 1. Θέση κτηρίου του κτηρίου Σκενδεράνη στην πόλη του Βόλου Το οικοδομικό τετράγωνο που φιλοξενεί το σχολικό κτήριο καλύπτει περίπου 1870 m 2. Από αυτά το κτήριο Σκενδεράνη καλύπτει περίπου τα 550 m 2, ενώ τα υπόλοιπα 1320 m 2 είναι πλήρως οικοδομημένο με κτήρια του τριτογενούς τομέα πολυόροφα ή διώροφα. Γενικά όπως φαίνεται και από την εικόνα στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν χώροι πρασίνου, δεδομένου περικλείεται από την πυκνοδομημένη πόλη.

9 1.4 Ποσοτικά στοιχεία/μεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου Το κτήριο Σκενδεράνη αποτελείται από ισόγειο, ημιόροφο και τέσσερις ορόφους. Έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του Πρόκειται για ένα σχεδόν τετράγωνο κτήριο στο βόρειο μέρος του οποίου έγιναν δύο προσθήκες που περιλαμβάνουν υπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο. Σε τμήμα του υπογείου και του ημιορόφου στεγάζεται η Εμπορική Τράπεζα, στο υπόλοιπο τμήμα του 1 ου ορόφου, σε τμήμα του 2 ου ορόφου και στις προσθήκες στεγάζεται το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δίαυλος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Δήμου Βόλου (ΚΟΔΒ), β) Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, ενώ το υπόλοιπο κτήριο (1 ος 4 ος όροφος) στεγάζει διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου Επιφάνεια κτηρίου και αριθμός ορόφων Όπως ήδη αναφέρθηκε το κτήριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και τέσσερις ορόφους. Συνολικά διαθέτει επιφάνεια 2250 m 2, ενώ καταλαμβάνει όγκο 7480 m 3. Από αυτά η τράπεζα είναι εγκατεστημένη στα 384 m 2 και καταλαμβάνει όγκο 1480 m 3, το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος καταλαμβάνει 520 m 2 και 1660 m 3, ενώ τα υπόλοιπα 1346 m 2 με όγκο 4340 m 3 χρησιμοποιούνται από το Δίαυλο. Το δώμα βρίσκεται σε ύψος 20.9 m και το εμβαδό του ανέρχεται σε m 2. Από αυτό διαθέσιμος χώρος για κατασκευή πράσινης στέγης είναι τα m 2, καθώς τα υπόλοιπα καταλαμβάνονται από την απόληξη του κλιμακοστασίου. Το δώμα περιβάλλεται από στηθαίο ύψους 1 m Χρήση του κτιρίου και αριθμός χρηστών/επισκεπτών σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση Όπως έχει ήδη αναφερθεί το κτήριο στεγάζει το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Βόλου Δίαυλος, την Εμπορική Τράπεζα και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Η Εμπορική Τράπεζα καταλαμβάνει τμήμα του ισογείου και τον ημιώροφο. Στο υπόγειο της προσθήκης βρίσκεται το λεβητοστάσιο. Οι άλλοι δύο όροφοι της προσθήκης (ισόγειο και 1 ος ) καθώς και τμήμα του ισογείου και του 1 ου που περιλαμβάνει διάδρομο και κλιμακοστάσιο καταλαμβάνονται από το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος είναι το Στέκι των νέων του Καλλιτεχνικού οργανισμού του Δήμου Βόλου (ΚΟΔΒ). Οι δραστηριότητές του εκτείνονται σε δημιουργία τμημάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αραβικά, Ισπανικά, Τούρκικα και Ρώσικα), σε τμήματα εκμάθησης Ελληνικού Πολιτισμού, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λατινοαμερικάνικων και Ευρωπαικών χορών και Yoga. Στο κτήριο λειτουργούν ομάδα φωτογραφίας και video, ενώ διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη και καφετέρια. Τέλος οι χώροι του κτηρίου συχνά φιλοξενούν εικαστικές εκθέσεις. Στο υπόλοιπο κτήριο, 1 ο, 2 ο, 3 ο και 4 ο όροφο στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου όπως είναι το Δημοτολόγιο & Μητρώο Αρρένων, το Ληξιαρχείο, το Γραφείο Αλλοδαπών και Τμήμα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Οι όροφοι επικοινωνούν μεταξύ τους με κλιμακοστάσιο και δύο ανελκυστήρες. Τέλος στο δώμα εκτός από την απόληξη του κλιμακοστασίου υπάρχει το μηχανοστάσιο και ο ψύκτης. Το τμήμα του κτηρίου που αντιστοιχεί στην τράπεζα λειτουργεί 8 ώρες την ημέρα από τις 7:30 έως τις 15:30, 5 ημέρες την εβδομάδα και 12 μήνες το έτος, με

10 εξαίρεση τις επίσημες αργίες Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, 15αύγουστου και των εθνικών εορτών. Ο πληθυσμός αυτού του τμήματος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών εκτιμάται σε 53 άτομα, θεωρώντας ότι το 30% του χώρου που καταλαμβάνει η τράπεζα έχει χρήση βοηθητική (ΤΟΤΕΕ /2010, πληθυσμός 20 άτομα/100 m 2 ). Το τμήμα του κτηρίου που στεγάζει το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος λειτουργεί 12 ώρες τη μέρα, από τις 10:00 έως τις 22:00, 5 μέρες την εβδομάδα, και 4 ώρες τα Σάββατα, από τις 10:00 έως τις 14:00 με εξαίρεση τις επίσημες αργίες Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, 15αύγουστου και των εθνικών εορτών. Ο πληθυσμός των χρηστών και επισκεπτών εκτιμάται σε 234 άτομα (ΤΟΤΕΕ /2010, πληθυσμός 75 άτομα/100 m 2 ), αν ληφθεί υπόψη ότι ένα 40% του χώρου έχει βοηθητική χρήση (διάδρομοι, κλιμακοστάσια, WC). Το υπόλοιπο κτήριο λειτουργεί 8 ώρες ημερησίως, από τις 7:30 έως τις 15:30, 5 ημέρες την εβδομάδα και 12 μήνες το έτος, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, 15αύγουστου και των εθνικών εορτών. Ο μέγιστος πληθυσμός του εκτιμάται σύμφωνα με τη χρήση του. Θεωρείται ότι κατά το ήμισυ περιλαμβάνει χώρους γραφείων, με συνολικό πληθυσμό 81 άτομα (ΤΟΤΕΕ /2010, πληθυσμός 10 άτομα/100 m 2 ), αν ληφθεί υπόψη ότι ένα 40% του χώρου έχει βοηθητική χρήση (διάδρομοι, κλιμακοστάσια, WC) Περιγραφή του κελύφους Το κτήριο έχει φέροντα οργανισμό κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς μόνωση. Οι τοίχοι πλήρωσης είναι κατασκευασμένοι κυρίως από μη-ανοιγόμενες γυάλινες προσόψεις (το σύνολο της Νότιας όψης και τα μεγαλύτερα τμήματα της Ανατολικής και Δυτικής όψης). Μικρά τμήματα της Ανατολικής και Δυτικής όψης καθώς και η Βόρεια όψη έχουν ως τοίχο πλήρωσης δικέλυφη τοιχοποιία με μόνωση πυρήνα 4 cm. Οι γυάλινες προσόψεις είναι κατασκευασμένες με μονό υαλοπίνακα και το πλαίσιο αυτών αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή. Επίσης όλα τα κουφώματα των ανοιγόμενων παραθύρων είναι αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή και φέρουν μονούς υαλοπίνακες. Εξαίρεση αποτελούν οι ενισχυμένες γυάλινες προσόψεις της Εμπορικής Τράπεζας. Σε καμία όψη του κτηρίου δεν υπάρχουν πρόβολοι ή πλευρικά πλαίσια σκίασης. Έτσι η νότια όψη του κτηρίου είναι πλήρως εκτεθιμένη στο θερινό ηλιασμό. Η Ανατολική και η Δυτική όψη σκιάζονται από τα γειτονικά κτήρια τουλάχιστο σε ότι αφορά τους πρώτους ορόφους. Η βόρεια όψη, στο ισόγειο και τον 1 ο όροφο είναι σε επαφή με γειτονικά κτήρια. Το δώμα φέρει επίσης μόνωση εξωτερική από πλάκα πολυουρεθάνης πάχους 4 cm και είναι κατασκευασμένο με τη τεχνολογία του ανεστραμένου δώματος. Συγκεκριμένα πάνω στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος έχουν τοποθετηθεί δύο (2) στρώσεις πίσσας, ασφαλτοπίλημα, μόνωση, ελαφρομπετό και επ αυτού τσιμεντοκονία και τέλος πλάκες πεζοδρομίόυ. Περιμετρικά υπάρχει αύλακας ομβρίων. Υπάρχουν κατάλληλες κλίσεις 1% τόσο στο δώμα όσο και στον αύλακα ομβρίων οι οποίες εξασφαλίζουν τη φυσική ροή των υδάτων προς τις 5 υδρορροές που φέρει περιμετρικά το δώμα.

11 1.4.4 Περιγραφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Φωτισμός: Για το φωτισμό και του κτηρίου χρησιμοποιούνται κυρίως φωτιστικά σώματα τεσσάρων λαμπτήρων 36 W και λιγότερο φωτιστικά σώματα ενός λαμπτήρα των 15 W με ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο. Συγκεκριμένα υπάρχουν 388 λαμπτήρες των 36 W μοιρασμένοι σε 97 φωτιστικά σώματα των τεσσάρων και 104 λαμπτήρες φθορισμού των 15 W σε ισάριθμα φωτιστικά σώματα. Τέλος υπάρχουν και 5 λαμπτήρες πυρακτώσεως των 60 W έκαστος για τις ανάγκες φωτισμού του υπογείου και του μηχανοστασίου (χώροι με μικρό χρόνο χρήσης). Έτσι η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 15,83 kw. Ψύξη : Υπάρχει κεντρικό σύστημα ψύξης το οποίο εξυπηρετεί το κυρίως κτήριο εκτός του χώρου της τράπεζας. Συγκεκριμένα στο δώμα είναι εγκατεστημένος ψύκτης τύπου αντλία θερμότητας αέρος νερού York Liquid Chiller μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος 49.5 kw με EER = 3.1. Ο ψύκτης τροφοδοτεί με κρύο νερό σύστημα μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (fan coils) σε όλο το κυρίως κτήριο. Το σύστημα αυτό κατά τους χειμερινούς μήνες τροφοδοτείται με θερμό νερό από το λεβητοστάσιο του κτηρίου παρέχοντας θέρμανση, ενώ κατά τους θερινούς μήνες τροφοδοτείται με ψυχρό νερό από τον ψύκτη παρέχοντας ψύξη. Η ψυκτική ισχύς του ψύκτη ανέρχεται σε kw. Ο χώρος της τράπεζας ψύχεται με τοπικές αερόψυκτες αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου με EER = 2.8 συνολικής ψυκτικής ισχύος 48 kw και συνολικής ηλεκτρικής ισχύος kw. Η προσθήκη του κτηρίου στην οποία είναι εγκατεστημένο το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος, κλιματίζεται από δύο αντλίες θερμότητας που τροφοδοτούν σύστημα αεραγωγών. Οι δύο αντλίες θερμότητας μαζί έχουν ψυκτική ισχύ kw, EER = 2.5 και ηλεκτρική ισχύ kw Θέρμανση : Το κυρίως κτήριο, εκτός της τράπεζας, θερμαίνεται με κεντρικό σύστημα θέρμανσης από λέβητα αερίου που βρίσκεται στο λεβητοστάσιο στο υπόγειο. Ο λέβητας έχει θερμική ισχύ kwth και τροφοδοτεί το σύστημα μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου με τρεις κυκλοφορητές Willo συνολικής ισχύος 1.8 kwe. Η τράπεζα θερμαίνεται με τοπικές αερόψυκτες αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου με COP=3, συνολικής θερμικής ισχύος kw και ηλεκτρικής ισχύος kw. Η προσθήκη του κτηρίου θερμαίνεται από τις δύο αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιεί και για ψύξη με COP = 2.7, θερμική ισχύ 56 kw και ηλεκτρική ισχύ kw Τερματικές μονάδες. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι τερματικές μονάδες είναι κοινές για το σύστημα θέρμανσης και ψύξης. Αποτελούνται από μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (fan coils) ηλεκτρικής ισχύος kw, ψυκτικής ισχύος 1.7 kw και θερμικής ισχύος 2.43 kw. Σε όλο το κτήριο υπάρχουν 68 τέτοιες μονάδες. Η προσθήκη του κτηρίου που εξυπηρετείται από το σύστημα αεραγωγών περιλαμβάνει ανεμιστήρες με συνολική ισχύ 2.6 kw

12 Μηχανικός αερισμός. Μηχανικός αερισμός εφαρμόζεται μόνο στην προσθήκη όπου στεγάζεται το πολιτιστικό κέντρο Δίαυλος. Η παροχή αέρα είναι 3.5 m 3 /s και η εγκατεστημένη ισχύς των ανεμιστήρων είναι 3.5 kw Συνεπώς η συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς στο κτήριο Σκενδεράνη ανέρχεται σε kw και φορά κυρίως την ψύξη. Η κατανομή της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος ανά χρήση δίνεται στο σχήμα 2. Κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας Θέρμανση 22% αερισμός 3% Φωτισμός 13% Φωτισμός Ψύξη Θέρμανση αερισμός Ψύξη 62% Σχήμα 2. Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς Η συνολικά εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς ανέρχεται σε kwth Η συνολικά εγκατεστημένη θερμική ισχύς ανέρχεται σε kwth. Στο σχήμα 3 δίνεται η κατανομή της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος σε ολόκληρο το κτήριο.

13 Κατανομή συνολικής ισχύος Ηλεκτρική 17% Ψυκτική 35% Ηλεκτρική Θερμική Ψυκτική Θερμική 48% Σχήμα 3. Συνολικά εγκατεστημένη ισχύς Αναλυτική περιγραφή των φορτίων του δώματος και στατικής επάρκειας 1.5 Περιγραφή των υφιστάμενων διαμορφώσεων του δώματος 2. Προτεινόμενη εφαρμογή πράσινου δώματος 2.1 Καταγραφή των στόχων εγκατάστασης πράσινου δώματος Με την εφαρμογή φυτεμένου δώματος επιτυγχάνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς στόχους : Την αύξηση του ποσοστού της βλάστησης στον αστικό ιστό Την δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων πρασίνου και δικτύων «πράσινων αειφορικών» διαδρόμων στον αστικό ιστό Την μείωση του φαινομένου της «θερμικής νησίδας» Την μείωση της ηχορρύπανσης Την διαχείριση των ομβρίων υδάτων και απόδοση αυτών στο περιβάλλον Την μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών Την μείωση της μόλυνσης του αέρα στον αστικό ιστό Την προάσπιση της οικονομίας και του περιβάλλοντος Διατήρηση των φυτικών ειδών προς εξαφάνιση από τη χλωρίδα περιοχών που προστατεύονται σε αστικά ανεπτυγμένες περιοχές. Δημιουργία φυσικού περιβάλλοντος για την αστική χλωρίδα και πανίδα

14 Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργείται μια πρόσθετη ζώνη προστασίας του κελύφους του κτιρίου και ενισχύεται η θερμομόνωση του. Ο συνδυασμός της πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών με την πυκνή βλάστηση επιτυγχάνει τους παρακάτω ενεργειακούς στόχους : Την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Την βελτίωση της θερμικής άνεσης των κατοίκων στο εσωτερικό των κτιρίων λόγω των καλύτερων θερμοκρασιών Η εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργεί νέους λειτουργικούς χώρους ανάπαυλας και αναψυχής. Η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση αυξάνει την αξία του κτιρίου, διαμερίσματος, κατοικίας ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην επίτευξη τεχνοοικονομικών στόχων σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο από την ευρεία εφαρμογή των φυτεμένων δωμάτων/στεγών. Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων επιτυγχάνουμε τους παρακάτω τεχνοοικονομικούς στόχους : Την αύξηση της αξίας του ακινήτου. Την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της στέγης και την προστασία της μόνωσης. Την μείωση των κατασκευαστικών απαιτήσεων της στέγης όσον αφορά στο φυσικό, χημικό ή βιολογικό στρες και ταυτόχρονα και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υδατοστεγανών μεμβρανών λόγω των μειωμένων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας. Την μείωση του κινδύνου φθοράς των υδατοστεγανών μεμβρανών από εξωτερικές μηχανικές πιέσεις, όπως επίσης και της αρνητικής επίδρασης των ανέμων. Την δυνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις Την μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών λόγω της συγκράτησης ποσοστού στο φυτεμένο δώμα και της μείωση ταχύτητας απορροής του νερού. Την μείωση του συντελεστή εκτόνωσης όσον αφορά στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. Την ενίσχυση της ηχομόνωσης του κτιρίου. Την ενίσχυση της θερμομόνωσης του κτιρίου. Την προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς Αναλυτική περιγραφή των κατασκευαστικών λεπτομερειών Οικοδομικές εργασίες Για την κατασκευή του φυτεμένου δώματος θα πρέπει να γίνουν ορισμένες οικοδομικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές αφορούν πρώτα την προετοιμασία του δώματος και στη συνέχεια κάποιες προσαρμογές στις υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις. Αρχικά θα πρέπει να γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων σαθρών ταρατσόπλακων λόγω φθοράς και ανάπτυξης χλωρίδας σε κάποια σημεία. Επιπλέον η αποξήλωση εξοικονομεί βάρος και βάθος.

15 Θα γίνει αποξήλωση των πλακών με την συνδετική τους υπόστρωση, στο σύνολο της επιφάνειας. Θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υλικά που βρίσκονται πάνω από την υφιστάμενη στρώση μόνωσης. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να μην πληγωθεί η μόνωση του δώματος καθώς και οι απολήξεις των αεραγωγών. Με την ολοκλήρωση της αποξήλωσης προβλέπεται η επίστρωση με τσιμεντοκονία πάχους 1εκ. για την εξομάλυνση της επιφάνειας προκειμένου να ακολουθήσουν οι επιστρώσεις των νέων υλικών. Θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποξήλωσης της περιμετρικής λάμας που υπάρχει στο στηθαίο για την συγκράτηση της υφισταμένης στεγανωτικής μεμβράνης. Στο συγκεκριμένο δώμα, το περιμετρικό στηθαίο δεν είναι συνεχές αλλά υπάρχουν σημεία ελεύθερα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προηγηθεί των επιστρώσεων η κατασκευή τμημάτων στηθαίου όπου θα εγκιβωτιστούν τα υλικά της νέας διαμόρφωσης. Το νέο στηθαίο που θα κατασκευαστεί θα είναι συνολικού ύψους 40εκ. Θα είναι τοιχοποιία με επίστεψη από διάζωμα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος. Τα τμήματα αυτά του νέου στηθαίου θα πρέπει να επιχρισθούν και να βαφούν. Η κατασκευή του νέου στηθαίου θα γίνει εσωτερικά των υφισταμένων στηθαίων. Το υπάρχον κιγκλίδωμα δεν θα αποξηλωθεί αλλά προβλέπεται η επικόλληση νέας κουπαστής από επάνω για την αύξηση του ύψους του. Για την αύξηση του ύψους του κιγκλιδώματος προβλέπεται η συγκόλληση νέας μεταλλικής κουπαστής πάνω στην υφιστάμενη. Η μεταλλική κουπαστή θα είναι από γαλβανισμένο σωλήνα Φ2. Τα στηρίγματα της νέας κουπαστής θα στοιχιστούν με τα υπάρχοντα και θα συγκολληθούν επάνω στη σημερινή κουπαστή. Η μεταλλική πόρτα του κλιμακοστασίου θα πρέπει να προσαρμοστεί στο τελικό υψόμετρο του δώματος. Τοποθέτηση αντιρριζικής στεγανωτικής προστασίας Προτείνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων σαθρών ταρατσόπλακων λόγω φθοράς και ανάπτυξη χλωρίδας σε κάποια σημεία, επιπλέον η αποξήλωση εξοικονομεί βάρος και βάθος. Έπεται στρώση προστασίας από γεωύφασμα μη υφαντών από ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 300 γρ./μ2. Το γεωύφασμα θα πρέπει να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά κατ ελάχιστο: 1. Πάχος: 2 mm σε πίεση 2 kpa, 2.Ελαχιστη εφελκύστικη αντοχή :24 kn/m 3. Αντοχή στην διάτρηση :4400 N 4. Άνοιγμα πόρων: 80 μm 5. και με μεγάλη αντοχή σε Αλκαλικό και Όξινο περιβάλλον. Ακολουθεί η εφαρμογή αντιρριζικής μεμβράνης κατασκευασμένη από ηλεκτρονικά ελεγμένο πολυαιθυλένιο (PE), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO), ή EPDM που προσφέρει συνεχή προστασία στη μόνωση της οροφής αποτρέποντας τη διάτρηση από το ριζικό σύστημα των φυτών, των στεγανώσεων της οροφής πάχους 2 mm. Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρμογή συνθετικών μεμβρανών ως αντιρριζικών είναι η πιστοποίηση βάσει προδιαγραφών του FLL Proof Test (FLL guidelines 2008).

16 Διάστρωση υποστρώματος προστασίας και συγκράτησης υγρασίας Πάνω από την μεμβράνη στεγανοποίησης για προστασία αλλά και για αποθήκευσησυγκράτηση νερού, εφαρμόζεται υπόστρωμα από πολυεστερικές ίνες τύπου SSM45 Το συνθετικό υπόστρωμα πάχους 5 χιλ από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας από ανακυκλωμένες συνθετικές ίνες, βάρους 470 g/ m 2, χρώματος καφέ, με αντοχή σε δυνάμεις εφελκυσμού >8,0 κn/m σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53857, παρέχει προστασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN , ανθεκτικό στη θερμότητα, με δυνατότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών ουσιών 4 λίτρα/ m 2, δεν αλλοιώνεται στην άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε βακτηριακούς πληθυσμούς και μικροοργανισμούς, σε λιπάσματα και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. Εφαρμογή αποστραγγιστικού συστήματος Ακολουθεί ελεύθερη διάστρωση του αποστραγγιστικού σύστηματος τύπου Floratherm WD65-Η (φύλλα 1mΧ1m), πάνω από το υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας. Το αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 25 SE τύπου ZinCo Floratherm WD65-Η, είναι πυκνότητας 25kg/ m3 βιολογικά αδρανές, με επιφάνεια με διάτρητες κωνικές προεξοχές, ύψους 6,5 cm, βάρους 1,1 Kg/m2, χρώματος λευκού, αντοχή σε συμπίεση 10% ίση με 35kN/m 2, κατάλληλο για τοποθέτηση σε φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου ή ημιεντατικού τύπου για την προστασία οριζόντιων επιφανειών, την ομαλή αποστράγγιση του νερού σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO και μέγιστη θερμική προστασία αφού παρέχει θερμική αντίσταση 0,9m 2 K/W σε συνθήκες πράσινου δώματος (διαβροχή/διαρκής κυκλοφορίας νερού) σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα EnEV και DIN 4108 και την εποπτεία του Ινστιτούτου του Fraunhofer. Η θερμική αντίσταση του παραμένει σταθερή κατά την κυκλοφορία του νερού στην υποδομή του πράσινου δώματος, γεγονός που καθιστά την τιμή μονάδος του υλικού, υπολογίσιμη στην συνολική θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου σύμφωνα με την έγκριση υπ αριθ Z του DIBt Berlin, και προτείνεται εδώ ως πρόσθετη θερμομόνωση σε κτίρια όπου το ζητούμενο είναι η βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα σε κτίρια σχολείων με ελλιπή θερμομόνωση. Στην περίπτωση της πλακοστρωμένης επιφάνειας, συνολικά 29 τμ, για εξοικονόμηση στο ύψος εφαρμόζεται το αποστραγγιστικό σύστημα τύπου Floradrain FD 25 ύψους 2,5 cm, βάρους 1,7 Kg/m2 κατάλληλο για τοποθέτηση σε φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου ή ημιεντατικού τύπου για την προστασία οριζόντιων επιφανειών. Διάστρωση θραυστού υλικού (ca mm) Στους προβλεπόμενους διαδρόμους κίνησης των επισκεπτών θα γίνει, πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, επίστρωση με θραυστό υλικό (γαρμπιλόδεμα) πάχους 3-4 εκ. προκειμένου να στρωθούν πλάκες τσιμέντου 0,50Χ0,50μ.

17 Αγκύρωση απολήξεων μεμβρανών περιμετρικά στο στηθαίο με νέα ειδικά τεμάχια από αλουμίνιο Μετά το τέλος των επιστρώσεων των στεγανωτικών μεμβρανών θα πρέπει οι μεμβράνες (διαχωριστική στρώση προπυλενίου, υαδτοστεγής στρώση, υπόστρωμα προστασίας και στεγάνωσης) να αγκυρωθούν περιμετρικά στο στηθαίο και στον τοίχο του κλιμακοστασίου με νέα ειδικά τεμάχια από αλουμίνιο. Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων αλουμινίου (κρασπέδων) σε μορφή «γωνίας», για το διαχωρισμό χώρων φύτευσης κίνησης αποστράγγισης Για το διαχωρισμό του υποστρώματος από τις ζώνες αποστράγγισης με βότσαλο ή από τους διαμορφωμένους χώρους κίνησης των επισκεπτών, θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά στοιχεία αλουμινίου σε μορφή «γωνίας». Τα στοιχεία αυτά στρώνονται στο δώμα χωρίς καμία αγκύρωση στο δάπεδο και σταθεροποιούνται από το βάρος του χώματος που τα καλύπτει. Έχουν εγκάρσιες οπές για την απορροή του νερού. Διάστρωση διηθητικού φύλλου Το διηθητικό φύλλο από θερμικά ενισχυμένο πολυπροπυλένιο τύπου Systemfilter SF, με αντοχή στη διάτρηση 820Ν (DIN EN ISO 12236), αντοχή στον εφελκυσμό κατά μήκος 4,0 kn/m και κατά πλάτος 5,0 kn/m, επιμήκυνση στον εφελκυσμό 40/60%, βάρους 100 g/m2, πάχους 0,6 mm, εξασφαλίζει την ομαλή δίοδο του νερού χωρίς απομάκρυνση τεμαχιδίων από το υπόστρωμα, με ταχύτητα ροής για στήλη νερού 100mm 155l/(m2.s). Ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ., βιολογικά και χημικά αδρανές. Διάστρωση υποστρώματος ανάπτυξης φυτών Ακολουθεί η διάστρωση του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών. Το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών διαστρώνεται επάνω από το διηθητικό φύλλο σε ύψος 10 εκ., συμπιέζεται ελαφρά πριν τη φύτευση. Το ειδικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτικού υλικού υψηλής ποιότητας για φυτεμένα δώματα εκτατικού/ημιεντατικού τύπου αποτελείται από ανακυκλωμένα ανόργανα και οργανικά στοιχεία, για εφαρμογή σε ύψος έως 25 εκ. Η αναλογία υλικών d<0,063 mm 6,4%, πυκνότητα σε ξηρό 0,94 kg/l, πυκνότητα στη μέγιστη απορροφητικότητα νερού 1,36 kg/l, συνολικός όγκος πόρων 64%, μέγιστη απορροφητικότητα νερού 42%, περιεχόμενος αέρας στη μέγιστη απορροφητικότητα νερού 22%, διαπερατότητα σε νερό 0,064 cm/s, ph 7,5-7,8, περιεκτικότητα σε άλατα 1,3g/l, οργανικά περιεχόμενα 5,9%. Εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας Η αλλαγή της στάθμης (+ 19 εκ.) μετά την εφαρμογή του συστήματος υποδομής προϋποθέτει την λήψη πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των συντηρητών του πράσινου δώματος. Προτείνεται η εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας τύπου Fallnet SR σε επιλεγμένα σημεία στο κτίριο για την πρόσδεση των συντηρητών και την ασφαλή κίνηση στην περίμετρο του κτιρίου.

18 Το σύστημα προστασίας από πτώση τύπου Fallnet SR εφαρμόζεται στην επιφάνεια της οροφής χωρίς διάτρηση της μεμβράνης στεγανοποίησης και μηχανικής στήριξης στην πλάκα του κτιρίου που πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 795, Class E. Αποτελείται από πλαστικά στοιχεία που σχηματίζουν κάναβο επιφάνειας 5,3τμ. και από το οποίο εξέχει ατσάλινος μεταλλικός σύνδεσμος για την πρόσδεση και προστασία των συντηρητών. Η διάστρωση του υποστρώματος ανάπτυξης πάνω στο πλαστικό πλέγμα λειτουργεί ως αντίβαρο για την συγκράτηση φορτίο έως και 110kg. Τοποθέτηση φρεάτιων ελέγχου υδρορροών Θα γίνει τοποθέτηση φρεατίων ελέγχου τύπου KS12 σε όλες τις υδρορροές στην περίμετρο του κτιρίου για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας απορροής του νερού και τον καθαρισμό τους. Τα φρεάτια τοποθετούνται ελεύθερα και επικαλύπτονται με διηθητικό φύλλο. Προτείνεται ανοξείδωτο διάτρητο φρεάτιο με επικάλυψη πλαστικού, με διαστάσεις 25 25cm, βάρους 2kg, με εγκοπές 3mm για την αποστράγγιση του νερού σύμφωνα με DIN 1986 και σύμφωνα με τις «Προδιαγραφές FLL Guidelines Για την Κατασκευή και την Συντήρηση των Φυτεμένων Δωμάτων». Το αποσπώμενο καπάκι του φρεατίου έχει ενσωματωμένη διογκωμένη πολυστερίνη για την αποφυγή δημιουργίας θερμικών γεφυρών και εγκοπές για την απορροή του νερού σε περίπτωση υπερχείλισης. Τοποθετείται στις υδρορροές φυτεμένων δωμάτων εκτατικού/ημιεντατικού τύπου και σε δώματα με χαλίκι, για τον έλεγχο της απορροής και τον καθαρισμό των υδρορροών Περιμετρική διάστρωση με βότσαλο Τέλος η διάστρωση σε πλάτος 30 εκ. εφαρμόζεται κατά μήκος του στηθαίου με αδρανές υλικό με στρογγυλευμένες ακμές διαφορετικής διαβάθμισης / βότσαλο ποταμίσιο. Η περιμετρική ζώνη με αδρανές/βότσαλο ποτάμιο λειτουργεί ως πρόσθετη ζώνη αποστράγγισης αλλά και ως ζώνη ελέγχου της μεμβράνης στεγανοποίησης. Πρόσθετα στοιχεία διαμόρφωσης Στη διαμόρφωση του δώματος προβλέπεται η τοποθέτηση ξύλινου μικρού στεγάστρου διαστάσεων 0,80Χ3,70μ. & 0,80 Χ2,10. Το στέγαστρο θα κρεμαστεί από το στηθαίο του κλιμακοστασίου και θα είναι κατασκευασμένο από ξύλινους δοκούς & τάβλες από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο της μελέτης. Θα φέρει τάβλες για την σκίαση του χώρου ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί χώρος καθιστικός για τους επισκέπτες. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια καθιστικών με μεταλλικό σκελετό και ξυλεία Σουηδίας. Για την φύτευση των δέντρων θα χρησιμοποιηθούν φυτοδοχία από διαστάσεων 50Χ50Χ80εκ.

19 Για την δυνατότητα πρόσβασης στο δώμα από ΑμεΑ προβλέπεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας με πλατφόρμα αμαξιδίου από τον τελευταίο όροφο έως το δώμα. Το σύστημα αυτό θα είναι με πλατφόρμα αναδιπλούμενη διαστάσεων 1,0Χ0.80μ., βραχίονες ασφαλείας αυτόματα αναδιπλούμενη ράμπα ανώτερου και κατώτερου σημείου και με προδιαγραφές σύμφωνα με την περιγραφή του αναλυτικού άρθρου Αιτιολόγηση της επιλογής του είδους του πράσινου δώματος Σύμφωνα πάντα με την στατική αντοχή - επάρκεια του κτιρίου και τον υπολογισμό φορτίων των συστημάτων υποδομής φυτεμένου δώματος σε συνθήκες κορεσμού και των δομικών ή φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται με την φύτευση όπως διάδρομοι κίνησης, δάπεδα, συστήματα σκίασης, κτλ και τις υφιστάμενες ρύσεις (1,5%) το είδος πράσινου δώματος που επιλέγει είναι εκτατικού τύπου (max 150 kg/τμ) επιτρέποντας την δημιουργία επισκέψιμου χώρου από τους εργαζόμενους και το κοινό Αιτιολογημένη έκθεση επιλογής κάθε είδους φυτού (κατά πόσο τα είδη είναι ενδημικά ή/και είδη από την ευρύτερη μεσογειακή χλωρίδα, που προσαρμόζονται γρήγορα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, συνδυάζονται με το αστικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύσσονται σε αυτό όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και η ατμοσφαιρική ρύπανση) Περιγραφή των ιδιοτήτων των φυτών (μέγεθος, ανθεκτικότητα στη σκιά, ανθεκτικότητα σε ξηρασία, απαιτήσεις σε φυτικό υπόστρωμα κ.λ.π.). Κύρια κριτήρια για την επιλογή των φυτικών ειδών, που συνθέτουν την φύτευση του δώματος, είναι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, το πάχος και το είδος του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών, η δυνατότητα των φυτών για προσαρμογή και ανάπτυξη στο συγκεκριμένο περιβάλλον που δημιουργείται, το επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα και τον τύπο του φυτεμένου δώματος, η αντοχή των φυτικών ειδών στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ένταση του ανέμου και η δυνατότητα αυτών για προσαρμογή και ανάπτυξη στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Κύριο χαρακτηριστικό του προτεινόμενου εκτατικού τύπου είναι το χαμηλό πάχος υποστρώματος φύτευσης (από 6 cm μέχρι 20 cm),που δεν επιβαρύνει με μεγάλα πρόσθετα στατικά φορτία και δεν έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται φυτά εδαφοκάλυψης και ποώδη, με επιφανειακό ριζικό σύστημα που έχουν ελάχιστες ή μικρές απαιτήσεις σε νερό, είναι ανθεκτικά στον άνεμο και στο ψύχος, έχουν πολύ μικρό βάρος και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Στο σύνολο επιλέγονται παχύφυλλα είδη κυρίως από την οικογένεια Sedum που προσαρμόζονται γρήγορα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, συνδυάζονται με το αστικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύσσονται σε αυτό όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και η ατμοσφαιρική ρύπανση, αναβλαστάνουν εύκολα με υπέργεια ανάπτυξη από 5 έως 15 εκ Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης των φυτών στους χώρους φύτευσης Η φύτευση των φυτών θα γίνεται την κατάλληλη εποχή. Δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες φύτευσης όταν φυσά ισχυρός άνεμος και η θερμοκρασία είναι κάτω του μηδενός.( ημέρες παγετών)

20 Στα φυτά σε σακίδιο ή φυτοδοχείο, η αφαίρεση αυτού θα εκτελείται με μεγάλη προσοχή αφού προηγουμένως κοπεί με αιχμηρό εργαλείο, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή της μπάλας χώματος και η διατάραξη του ριζικού συστήματος. Κατά την μεταφορά των φυτών στο λάκκο φύτευσης, όλα τα φυτά με μπάλα χώματος θα κρατούνται πάντοτε από την μπάλα και όχι από τον κορμό. Τα φυτά τα οποία έχουν αναπτυχτεί σε σακίδια κατά την μεταφορά τους δεν πρέπει να περιέχουν πολύ υγρασία στο μίγμα, γιατί αφενός έχουν μεγάλο βάρος και αφετέρου εάν η μετακίνησή τους δεν γίνει με σωστό τρόπο κινδυνεύουν να εκριζωθούν όταν αυτά κρατούνται και μεταφέρονται από το υπέργειο τμήμα τους. Η μεταφορά των φυτών πρέπει να γίνεται με επιμελημένο τρόπο ώστε αυτά να μην καταστρέφονται (σπάζουν). Στις εργασίες εγκατάστασης των φυτών περιλαμβάνονται : 1) Το άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,05x0,05, 0,10 χ 0,10, ανάλογα με το μέγεθος των φυτών και το είδος του φυτεμένου δώματος 2) Η μεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το πλαστικό σακίδιο ή φυτοδοχείο ή φυτοθήκη, η αφαίρεση τυχόν ξηρών μερών αυτού, 3) Η φύτευση κατακόρυφα και σε στάθμη 5cm χαμηλότερα από την στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης βλάστησης που το περιβάλλει, 4) Η συμπίεση του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών μέσα στο λάκκο φύτευσης για την εξάλειψη των κενών αέρος, την ελαχιστοποίηση της καθίζησης και την εξασφάλιση σταθερότητας στο φυτό, 5) Ο σχηματισμός ανάλογης με την κόμη λεκάνης άρδευσης, 6) Η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέντρωση και απομάκρυνση του άχρηστου υλικού. Η πρώτη άρδευση που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με 10 λίτρα νερό για όλα τα φυτά Πίνακας φυτικού υλικού Πίνακας φυτικού υλικού Λατινική ονομασία Sedum reflexum "Blue sprouce" Delosperma cooperii Sedum acre Sedum spectabile Τεχνικές λεπτομέρειες τοποθέτησης Η διάστρωση του γεωυφασματος γίνεται με αλληλοεπικάλυψη των παράπλευρων στρώσεων τουλάχιστον κατά 10 εκ. H στεγανωτική αντιριζική μεμβράνη διαστρώνεται και συγκολλείται με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά τουλάχιστον 10εκ. με θερμό αέρα. Ακολουθεί έλεγχος των ραφών συγκόλλησης και εφαρμόζεται πίεση με ειδικό ρολό. Στα στηθαία η μεμβράνη εφαρμόζεται σε ύψος μεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών και στερεώνεται μηχανικά με ειδικό τεμάχιο αλουμινίου. Ακολουθεί σφράγιση του ειδικού μεταλλικού τεμαχίου με πολυουρεθανική μαστίχη.

21 Το υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας διαστρώνεται ελεύθερα με επικάλυψη των άκρων 10 εκ, καθώς και γύρισμα επί των παρειών με επικάλυψη των στηθαίων πάνω από την στεγανωτική αντιρριζική μεμβράνη. Επίσης, στα στηθαία το υπόστρωμα εφαρμόζεται σε ύψος μεγαλύτερο από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών και συγκολλάται με μαστίχη ή ειδική κόλλα. Το αποστραγγιστικό σύστημα (φύλλα 1mΧ1m) διαστρώνεται ελεύθερα πάνω από το υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας και δεν καλύπτουν τις πλευρικές επιφάνειες στα στηθαία. Τα φύλλα αποστράγγισης τοποθετούνται με τις οπές προς τα πάνω στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως υποδομή για την ανάπτυξη της βλάστησης ώστε να συγκρατήσουν νερό και με τις οπές προς τα κάτω στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως υποδομή για σκληρά δάπεδα και δεν είναι απαραίτητη η συγκράτηση νερού. Κατά την εφαρμογή του εξειδικευμένου θερμομονωτικού / αποστραγγιστικού συστήματος από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS-SE) πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή σύνδεση/εφαρμογή των θεμομονωτικών / αποστραγγιστικών στοιχείων για την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών. Το διηθητικό φύλλο διαστρώνεται ελεύθερα με επικάλυψη των άκρων 15 εκ, πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα. Στα στηθαία το διηθητικό φύλλο εφαρμόζεται σε ύψος μεγαλύτερο από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών και συγκολλείται με μαστίχη ή εξειδικευμένη κόλλα. Το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών διαστρώνεται επάνω από το διηθητικό φύλλο σε ύψος 10 εκ., συμπιέζεται ελαφρά και στη συνέχεια ακολουθεί η φύτευση. Κατά τη εφαρμογή του ποταμίσιου βότσαλου ή αδρανές υλικού στη ζώνη υπερχείλισης και ελέγχου της μεμβράνης στεγανοποίησης είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η διασφάλιση της προστασίας της αντιρριζικής μεμβράνης στην περίμετρο με την διάστρωση και επικόλληση του υποστρώματος προστασίας σε ύψος μεγαλύτερο από το ύψος εφαρμογής του ποτάμιου βότσαλου/αδρανούς υλικού. Η περιμετρική διάστρωση αδρανούς υλικού λειτουργεί σαν ζώνη υπερχείλισης ενώ επιτρέπει ταυτόχρονα τον έλεγχο και επισκευή της αντιρριζικής μεμβράνης Συνολικά απαιτούμενη αποστραγγιστική ικανότητα ανάλογα με την μέση ετήσια βροχόπτωση και το συντελεστή απορροής του δώματος. Σύμφωνα με τις μετρήσεις στο μετεωρολογικό σταθμό Νέας Αγχίαλου Μαγνησίας. η μέση ετήσια βροχόπτωση στο Νομό Μαγνησίας υπολογίζεται σε 500,0.mm. Με αναγωγή στην επιφάνεια του κτιρίου Σκενδεράνη (281 τμ), η οροφή του κτιρίου δέχεται ετησίως κατά μέσο όρο 199,67 κμ. όμβριων υδάτων συνολικά στην επιφάνεια τους. Ο συντελεστής απορροής στην υφιστάμενη κατάσταση υπολογίζεται C=0,9, ενώ μετά την εφαρμογή του πράσινου δώματος εκτατικού τύπου, και σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη απορροής κατά FLL που αντιστοιχεί σε ύψος διαστρωμάτωσης υποδομής από 10 έως 15εκ., ο συντελεστής διαμορφώνεται C=0,4

22 Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα μετά την εφαρμογή του πράσινου δώματος το νερό που απορρέει ετησίως από την οροφή του κτιρίου είναι 79,87 κμ. περίπου, σε αντιδιαστολή με τα 179,70 κμ. που απομακρύνονται στην υφιστάμενη διαστρωμάτωση. Το αποστραγγιστικό σύστημα τύπου Floratherm WD65-Η με αποστραγγιστική ικανότητα 0,59 l(s*m) σε κλίση 1% και 0,85 l(s*m)σε κλίση 2% σύμφωνα με EN ISO μπορεί να δεχθεί και να απομακρύνει ομαλά τον συγκεκριμένο υδατικό όγκο ανεξάρτητα από την συχνότητα και την ένταση των βροχοπτώσεων Υπολογισμός φορτίου του προτεινόμενου συστήματος υποδομής φυτεμένου δώματος / στέγης και του αντίστοιχου υποστρώματος. a) Σύστημα υποδομής πράσινου δώματος Αποστραγγιστικό σύστημα : 3,30 kg/τμ. Υπόστρωμα προστασίας : 5,57 kg/τμ. Διηθητικό φίλτρο : 0,15 kg/τμ. Υποσύνολο Α : 9,02 kg/τμ. β) Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτεμένου δώματος Κορεσμένο φορτίο υποστρώματος σε ύψος εφαρμογής 10εκ : 120kg/τμ Υποσύνολο Β : 120 kg/τμ. γ) Φυτική βλάστηση πράσινου δώματος Βλάστηση : 3-4 kg/τμ. Υποσύνολο Γ : 3-4 kg/τμ. Σύνολο : 133 kg/τμ Καταγραφή των δομικών ή φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται με την φύτευση (όπως διάδρομοι κίνησης, δάπεδα, συστήματα σκίασης, στοιχεία νερού κλπ.) 1. Δάπεδο με πλάκες πεζοδρομίου, συνολικής επιφάνειας 29 τμ. 2. Ξύλινο στέγαστρο 3,00 μ x 3,800 μ με 0,80 μ βάθος, εφαπτόμενο στο κλιμακοστάσιο 2.2 Πλάνο συντήρησης πράσινου (δώματος για περίοδο διάρκειας 5 ετών μετά το πέρας των εργασιών υλοποίησης του δώματος, κατ ελάχιστον και ορισμός υπεύθυνου συντήρησης) Έλεγχος και συντήρηση υποδομής πράσινου δώματος Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήματος υποδομής περιλαμβάνει την συντήρηση των υλικών υποδομής και των υποστρωμάτων διάστρωσης με τρεις κατ ελάχιστο επισκέψεις στο πράσινο δώμα κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο και Οκτώβριο σύμφωνα με το πλάνο συντήρησης.

23 Συντήρηση μεμβράνης στεγανοποίησης και αντιρριζικής προστασίας Ο υπεύθυνος συντήρησης κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις θα πρέπει να ελέγχει την στήριξη καθώς και τα εμφανή σημεία της αντιρριζικής μεμβράνης στεγανοποίησης στην περίμετρο του κτιρίου. Σε κάθε περίπτωση εντοπισμού αποξήλωσης η διάτρησης της μεμβράνης η βλάβη θα πρέπει να επισκευάζεται άμεσα για την αποφυγή διάχυσης υγρασίας στο συγκεκριμένο σημείο. Η πλυουρεθανική μαστίχη που σφραγίζει το μεταλλικό τεμάχιο στήριξης πρέπει να αντικαθίσταται κάθε διετία καθώς σταδιακά φθείρεται από την έκθεσή της στην υπεριώδη ακτινοβολία. Έλεγχος απορροής και καθαρισμού των υδρορροών Σε κάθε επίσκεψή του ο συντηρητής θα πρέπει να ελέγχει την σωστή απορροή του πλεονάζοντος νερού από τις υδρορρόες, να καθαρίζει τα υπολείμματα της βλάστησης, του ριζικού συστήματος ή του υποστρώματος ανάπτυξης που πιθανόν να υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο και παρεμποδίζουν την αποστράγγιση του νερού. Έλεγχος και καθαρισμός περιμετρικής ζώνης αποστράγγισης Σε κάθε επίσκεψή ο συντηρητής θα πρέπει να καθαρίζει τα υπολείμματα της βλάστησης, του ριζικού συστήματος ή του υποστρώματος ανάπτυξης που πιθανόν εντοπίζονται στην περιμετρική ζώνη αποστράγγισης αποτελούμενη από αδρανή υλικά ή βότσαλο και παρεμποδίζουν την αποστράγγιση του νερού. Έλεγχος ποιότητας υποστρώματος ανάπτυξης Ο συντηρητής θα πρέπει να παίρνει δείγμα και να ελέγχει την ποιότητα του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών μετά το πέρας τριών ετών από την εγκατάσταση του φυτεμένου δώματος και να επαναλαμβάνει την διαδικασία μια φορά κάθε δύο έτη. Αν η οργανική ουσία παρεκκλίνει σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60% σε σχέση με την αρχική συμμετοχή της στην σύνθεση του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών, ο συντηρητής θα αναπληρώνει την οργανική ουσία με επιφανειακή διάστρωση φυτικής κομπόστας. Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος ασφάλειας του συντηρητή Πριν την κίνηση του στην περίμετρο του κτιρίου, ο συντηρητής θα πρέπει να προσδένεται στις ειδικές υποδοχές του συστήματος ασφάλειας που εντοπίζονται σε συγκεκριμένα σημεία στο πράσινο δώμα και να ελέγχει επίσης την καλή λειτουργία τους. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να γίνεται άμεσα επιδιόρθωση. Συντήρηση βλάστησης Ο έλεγχος για την υγιή ανάπτυξη της βλάστησης του φυτεμένου δώματος περιλαμβάνει την συντήρηση με τέσσερις κατ ελάχιστο επισκέψεις στο πράσινο δώμα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο σύμφωνα με το πλάνο συντήρησης. Βοτάνισμα Η απομάκρυνση των ζιζανίων είναι ιδιαίτερα σημαντική εργασία συντήρησης για την πλήρη ανάπτυξη των επιλεγμένων φυτικών ειδών. Η κάλυψη της επιφάνειας από τα επιλεγμένα είδη θα συνεισφέρει στην βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του πράσινου δώματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εργασία να γίνεται χειρονακτικά και όχι με αιχμηρά εργαλεία τα οποία πιθανόν να επιφέρουν βλάβες στην στεγανοποίηση και στην υποδομή του συστήματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011. Αριθ. Πρωτ: 5397

Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011. Αριθ. Πρωτ: 5397 Θεσσαλονίκη, 16 εκεµβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος. Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη

Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος. Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη 1 Περίγραμμα παρουσίασης Μέρος 1 ο : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΡΟΣ 2 ο : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδάστρια: Αικατερίνη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Επίβλεψη:

ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδάστρια: Αικατερίνη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Επίβλεψη: ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Πτυχιακή Εργασία: Οροφόκηποι: «Ανάλυσηη και Λειτουργικότητα στα Πλαίσια μιας Αγροικίας (Περιοχή Δράμας)» Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" Εκπόνηση στατικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Έργο: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Floradrain FD 25-E

Εκτατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Floradrain FD 25-E Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ European Organization for Technical Assessment Αρ. έγκρισης ΕΤΑ 13/0668 ε δ Φυτά: Χλοοτάπητας. φυτά εδαφοκάλυψης, αγριολούλουδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΙΚΑ ΘΩΜΑΗ ΔΡΑΜΑ 2011 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ (8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα