ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ /TY3488 ( ) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου Έγκριση μελέτης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας» Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Αξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» και Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας :1 «Ενεργειακη απο δοση, Συμπαραγωγη, διαχει ριση ενε ργειας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαμπρινίδης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών Ταχ. Κωδικας: Πληροφορίες: Γιδάρης Γεώργιος Τηλέφωνο: FAX: Βόλος, 21/05/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 50683/TY3488 ΠΡΟΣ: Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ΘEMA: Έγκριση μελέτης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας» Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Αξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» και Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας :1 «Ενεργειακη απο δοση, Συμπαραγωγη, διαχει ριση ενε ργειας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» κ. Αντιδήμαρχε, Το Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια» αποτελει μια επιμε ρους πρωτοβουλιά του Υπουργειόυ Περιβα λλοντος Ενε ργειας και Κλιματικη ς (ΥΠΕΚΑ) και του Κε ντρου Ανανεω σιμων Πηγω ν και Εξοικονο μησης Ενε ργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαι σιο του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» του Ε.Π. «Περιβα λλον και Αειφο ρος Ανα πτυξη» » (ΕΠΠΕΡΑΑ), το οποιό συγχρηματοδοτει ται απο το Ταμειό Συνοχη ς. Το ΚΑΠΕ, ασκω ντας αρμοδιο τητες Ενδια μεσου Φορεά Διαχει ρισης κατηγοριω ν πρα ξεων του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 του Επιχειρησιακου Προγρα μματος «Περιβα λλον και Αειφο ρος Ανα πτυξη», με την υπαρίθμ. ΚΑΠΕ-102 πρόσκλησή του, καλει ο λους τους δυνητικου ς Δικαιου χους να υποβα λουν προτα σεις για ε νταξη ε ργων στο Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια» συ μφωνα με τους ο ρους της προ σκλησης. Οι ο ροι αυτοι θε τουν το πλαι σιο εφαρμογη ς του Προγρα μματος ε ως την ημερομηνιά ολοκλη ρωσης των υποχρεω σεων των Δικαιου χων που εντα σσονται στο Προ γραμμα. Γενικο ς στο χος του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 (ΑΠ1), στο οποιό εντα σσεται το Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια», ει ναι η συμβολη του επικουρικα στις δρα σεις του Ε.Π «Ανταγωνιστικο τητα» του Υπουργειόυ

3 Περιφερειακη ς Ανα πτυξης και Ανταγωνιστικο τητας και του Ε.Π «Προσπελασιμο τητα του Υπουργει ου Υποδομω ν» στη: - μειώση της ρυ πανσης του ατμοσφαιρικου περιβα λλοντος - βελτιώση της ποιο τητας της ζωη ς του πληθυσμου - αντιμετω πιση της κλιματικη ς αλλαγη ς Ο παραπα νω γενικο ς στο χος εξειδικευέται στους παρακα τω ειδικου ς: Εξοικονο μηση ενε ργειας στο δημο σιο και ευρυ τερο δημο σιο τομεά Ενθα ρρυνση και δια δοση της χρη σης των ΑΠΕ με σα απο προ τυπα επιδεικτικα ε ργα Προω θηση της βιω σιμης περιφερειακη ς ανα πτυξης με την αξιοποιήση τοπικου ενεργειακου δυναμικου Μει ωση της ε ντασης της ενεργειακη ς κατανα λωσης σε επιλεγμε νους φορει ς με υψηλο ενεργειακο κο στος λειτουργιάς Στη ριξη της αυτονομιάς και της ασφα λειας ενεργειακου εφοδιασμου στο Α γιο Ο ρος με τη χρη ση των ΑΠΕ Προω θηση βιω σιμων λυ σεων για τις αστικε ς μεταφορε ς της Θεσσαλονι κης Μει ωση της ατμοσφαιρικη ς ρυ πανσης Μει ωση των εκπομπω ν των αερι ων που προκαλου ν την κλιματικη αλλαγη. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» Το Προ γραμμα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» αφορα στο σχεδιασμο και στην υλοποιήση πιλοτικω ν/επιδεικτικω ν ε ργων κατασκευη ς πρα σινων δωμα των σε δημο σια κτη ρια, εντο ς του ιστου των πο λεων της ελληνικη ς επικρα τειας. Το συγκεκριμε νο Προ γραμμα, αποσκοπει στην επιβρα δυνση και τελικα στην αναστροφη της αστικη ς κλιματικη ς μεταβολη ς και εξειδικευέται στους παρακα τω ειδικου ς στο χους: στην Εξοικονο μηση Ενε ργειας στα κτη ρια του δημοσιόυ, κατα τη θερινη και χειμερινη περι οδο, στη Βελτι ωση των Θερμικω ν, Οπτικω ν και Περιβαλλοντικω ν Συνθηκω ν στα δημο σια κτη ρια, στη Βελτι ωση του Μικροκλι ματος της ευρυ τερης περιοχη ς στην οποιά εντα σσεται το κτη ριο της παρε μβασης, στη Μει ωση της Ατμοσφαιρικη ς Ρυ πανσης, στην Επιβρα δυνση και τελικα στην Αναστροφη της Αστικη ς Κλιματικη ς Μεταβολη ς. Στα πλαίσα αυτής της πρόσκλησης οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τμήματα Αρχιτεκτονικής και Γεωπονίας) και το ΚΕΤΕΑΘ, επεξεργάσθηκαν συγκεκριμένη πρόταση για την βιοκλιματική αναβάθμιση, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας. είναι: Αναλυτικά η παρέμβαση που προτείνεται στο 2ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας

4 Στην οροφή του σχολείου θα διαμορφωθούν Ημιεντατικά φυτεμένα δώματα με ποικιλία αρωματικών και ενδημικών μεσογειακών φυτών και δέντρων με προοπτικές για περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών με ειδικά διαμορφωμένους διαδρόμους και "εξωτερική αίθουσα" με πέργκολα. Η επιλογή φυτών πέρα από τις αισθητικές απαιτήσεις, παράλληλα θα προάγει τη βιοποικιλότητα. Η επιλογή διαφορετικών είδών φυτών που μπορούν να συνυπάρξουν έγινε και με βάση τους διάφορους οργανισμούς που μπορούν να προσελκύσουν όπως μέλισσες, πεταλούδες κ.α. Τα φυτεμένα δώματα φιλοξενούν και λαχανόκηπους, για 12 (6 x 2) ομάδες παιδιών, όπου οι μαθητές με την κατάλληλη καθοδήγηση θα αποφασίζουν για την εναλλαγή των καλλιεργειών, θα παρατηρούν, θα καταγράφουν και θα φροντίζουν τα φυτά. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης με την οποία να εγκρίνετε την μελέτη του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας» προϋπολογισμού ευρώ στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης. Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιδάρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Εσωτερική Διανομή - Αρχειοθέτηση 1) Φ. Διευθυντού 2) Φ. Εξερχόμενων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

5 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΤΕΑΘ Τσιάντου Στελλίνα, Αρχ/ων Τοπίου Δρ. Φείδαρος Δημήτριος, Μηχ/γος Μηχ/κος Δρ. Μπαξεβάνου Αικατερίνη, Μηχ/γος Μηχ/κος 1. Υπάρχουσα κατάσταση Αιτιολογική έκθεση Καταγραφή των στόχων της εγκατάστασης Περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος στα οικοδομικά τετράγωνα που γειτνιάζουν με το κτήριο παρέμβασης Ποσοτικά στοιχεία/μεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου Επιφάνεια κτηρίου και αριθμός ορόφων Χρήση του κτιρίου και αριθμός χρηστών/επισκεπτών σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση Περιγραφή του κελύφους Περιγραφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Αναλυτική περιγραφή των φορτίων του δώματος και στατικής επάρκειας Περιγραφή των υφιστάμενων διαμορφώσεων του δώματος Προτεινόμενη εφαρμογή πράσινου δώματος Καταγραφή των στόχων εγκατάστασης πράσινου δώματος Αναλυτική περιγραφή των κατασκευαστικών λεπτομερειών Αιτιολόγηση της επιλογής του είδους του πράσινου δώματος Αιτιολογημένη έκθεση επιλογής κάθε είδους φυτού Τεχνικές λεπτομέρειες τοποθέτησης... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης Συνολικά απαιτούμενη αποστραγγιστική ικανότητα ανάλογα με την μέση ετήσια βροχόπτωση και το συντελεστή απορροής του δώματος Υπολογισμός φορτίου του προτεινόμενου συστήματος υποδομής Καταγραφή των δομικών ή φυσικών στοιχείων Πλάνο συντήρησης πράσινου δώματος...23 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το 2 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας στο δώμα του οποίου προτείνεται η κατασκευή πράσινου δώματος στο πλαίσιο της προκήρυξης Πράσινα Δώματα σε δημόσια κτήρια του άξονα προτεραιότητας 1 Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αστικές

6 μεταφορές αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Υπάρχουσα κατάσταση Αιτιολογική έκθεση Το σχολικό συγκρότημα που επιλέχθηκε για κατασκευή πράσινου δώματος είναι δημόσιο κτήριο, με μεγάλο αριθμό χρηστών (μαθητές) και μεγάλο αριθμό επισκεπτών (γονείς). Συνεπώς μια επέμβαση σε ένα κτήριο σχολείου θα είχε (εκτός του άμεσου οφέλους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων, και βελτίωσης του μικροκλίματος της περιοχής) και σημαντική κοινωνική απήχηση καθώς η όλη εγκατάσταση μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο εκπαίδευσης στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται χαρακτηρίζεται από έλλειψη πρασίνου και έντονη τσιμεντόστρωση των όποιων ανοιχτών χώρων. Συνεπώς η συνεισφορά σχεδόν 700 m 2 πρασίνου θα είναι σημαντική στη διαμόρφωση του μικροκλίματος μιας περιβαλλοντικά υποβαθμισμένης περιοχής. Επιπλέον το σχολικό συγκρότημα περιβάλλεται από δρόμους με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς πρόκειται για τους κεντρικούς δρόμους μιας άναρχα δομημένης περιοχής, όπως είναι η Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Ο σημαντικός κυκλοφοριακός φόρτος ευθύνεται για την υψηλή ρύπανση της περιοχής κάτι που αναμένεται να περιοριστεί με τη λειτουργία του πράσινου δώματος. Τέλος το σχολικό συγκρότημα είναι σημαντικός καταναλωτής ενέργειας κυρίως για θέρμανση. Κτισμένο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με θερμομόνωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων του 1979, υπολείπεται σε θερμομονωτική επάρκεια συγκρινόμενο με τις απαιτήσεις του σύγχρονου ΚΕΝΑΚ, κάτι που αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο σε ότι αφορά το δώμα του κτηρίου με την τοποθέτηση του πράσινου δώματος. Καταγραφή των στόχων της εγκατάστασης Οι γενικοί στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής: - Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτηριακό συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο - Βελτίωση των περιβαλλοντικών, οπτικών και θερμικών συνθηκών μέσα στο σχολικό συγκρότημα - Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, η οποία βρίσκεται γύρω από το σχολικό κτήριο - Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχή - Συνεισφορά στην επιβράδυνση της αστικής κλιματικής αλλαγής - Συμβολή στην αισθητική αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος - Κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος Συγκεκριμένα αναμένεται - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση του σχολικού συγκροτήματος κατά kwh, ποσοστό 7.8 %

7 - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη του σχολικού συγκροτήματος κατά kwh, ποσοστό 16 % - Αύξηση των χώρων πρασίνου κατά m 2 - Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά kg, ποσοστό 7.86 % - Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του σχολικού συγκροτήματος για θέρμανση και ψύξη κατά kwh, ποσοστό 7.82 %. - Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του 1 ου ορόφου του σχολικού συγκροτήματος (που είναι κάτω από το δώμα) κατά 8749 kwh, ποσοστό 16.2 % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του σχολικού συγκροτήματος για θέρμανση και ψύξη κατά kwh, ποσοστό 7.84 %. - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του 1 ου ορόφου του σχολικού συγκροτήματος (που είναι κάτω από το δώμα) κατά kwh, ποσοστό 16.2 % - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά 5.29 kwh/m 2 θερμαινόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 7.8 % - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη κατά 0.1 kwh/m 2 κλιματιζόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά 5.56 kwh/m 2 θερμαινόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 7.81 % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη κατά 0.31 kwh/m 2 κλιματιζόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό %. Περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος στα οικοδομικά τετράγωνα που γειτνιάζουν με το κτήριο παρέμβασης Το 2 ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Ιωνίας της Μαγνησίας και διοικητικά υπάγεται στον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου. Το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένο περιβάλλεται από τις οδούς: Μαιάνδρου Νότια, Λεωφόρος Ειρήνης Δυτικά, Εθνικών Αγώνων Βόρεια και Μαγνησίας Ανατολικά. Το σχολείο συναυλίζεται με το 1 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Τα δύο σχολεία συνιστούν ένα οικοδομικό συγκρότημα που καταλαμβάνει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκονται. Δυτικά του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου βρίσκεται το πρώην Δημαρχείο του πρώην Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας στο οποίο αυτή τη στιγμή στεγάζονται υπηρεσίες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλου. Βόρεια του οικοδομικού τετραγώνου εκτείνεται το στρατόπεδο Γεωργούλα. Ανατολικά και Δυτικά το οικοδομικό τετράγωνο γειτνιάζει με πυκνοδομημένα οικοδομικά τετράγωνα καλυμμένα κυρίως με πολυκατοικίες 5-6 ορόφων. Νοτιο-ανατολικά υπάρχει μικρός ακάλυπτος χώρος πρασίνου εμβαδού 1300 m 2. Και οι δύο βασικοί δρόμοι που ορίζουν από Βορρά και Νότο το οικοδομικό τετράγωνο (η Μαιάνδρου και η Εθνικών Αγώνων) είναι δρόμοι με ιδιαίτερα μεγάλη

8 κυκλοφορία καθώς συνιστούν το κεντρικό οδικό δίκτυο της πόλης και είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι σε ρύπους και συνεισφορά θερμικών φορτίων που προέρχονται από την κίνηση και στάθμευση των αυτοκινήτων. Η θέση του σχολείου στον αστικό ιστό της Νέας Ιωνίας δίνεται στο ακόλουθο σχήμα 1. Σχήμα 1. Θέση του σχολείου στον αστικό ιστό της Νέας Ιωνίας Το οικοδομικό τετράγωνο που φιλοξενεί τα δύο σχολικά κτήρια καλύπτει περίπου 8600 m 2. Από αυτά τα κτήρια καλύπτουν περίπου τα 2000 m 2, ενώ τα υπόλοιπα 6600 m 2 αποτελούν τον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος ο οποίος σε ποσοστό 90% είναι ασφαλτοστρωμένος με λίγα δέντρα. Γενικά όπως φαίνεται και από την εικόνα στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν χώροι πρασίνου, δεδομένου ότι νότια εκτείνεται η άναρχα πυκνοδομημένη πόλη ενώ βόρεια στο στρατόπεδο Γεωργούλα οι ανοιχτοί χώροι είναι κατά κύριο λόγο τσιμεντοστρωμένοι. Ποσοτικά στοιχεία/μεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου Το σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζεται το 2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας αποτελείται από δύο διώροφα κτήρια τα οποία ενώνει ένα ισόγειο γυμναστήριο και τα οποία μοιράζονται κοινό σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Το πράσινο δώμα θα κατασκευαστεί στα δώματα των δύο διώροφων κτηρίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του Το ενδιάμεσο συνδετικό κτήριο που σήμερα χρησιμοποιείται ως γυμναστήριο ήταν το παλιό Ωδείο της Νέας Ιωνίας και η στατική του ικανότητα κρίνεται ανεπαρκής για οποιαδήποτε σχετική επέμβαση.

9 Και τα δύο κτήρια είναι κατασκευασμένα στον άξονα Βορρά Νότου έχοντας τις μεγάλες πλευρές με τα ανοίγματα προς Ανατολή και Δύση. Στο εξής τα στοιχεία θα δίνονται για τα δύο κτήρια αρχικά ξεχωριστά και στη συνέχεια συγκεντρωτικά αναφερόμενοι στο Νότιο κτήριο ως κτήριο 1 και στο Βόρειο κτήριο ως κτήριο 3 όπως φαίνεται στο σχήμα 2 που ακολουθεί. Σχήμα 2. Ονοματοθεσία σχολικού συγκροτήματος Επιφάνεια κτηρίου και αριθμός ορόφων Το κτήριο 1 (Νότιο κτήριο) αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και έναν υπέργειο όροφο. Συνολικά διαθέτει επιφάνεια 1180 m 2 και καταλαμβάνει όγκο 4350 m 3. Το εμβαδό του δώματος ανέρχεται σε 354 m 2. Το δώμα βρίσκεται σε ύψος 8.62 m και περιβάλλεται από στηθαίο ύψους 1.2 m. Το κτήριο 3 (Βόρειο κτήριο) αποτελείται από ισόγειο και έναν υπέργειο όροφο. Συνολικά διαθέτει επιφάνεια 867 m 2 και καταλαμβάνει όγκο 3208 m 3. Το εμβαδό του δώματος ανέρχεται σε m 2 επίσης. Το δώμα βρίσκεται σε ύψος 8.62 m και περιβάλλεται από στηθαίο ύψους 1.2 m. Έτσι συνολικά το σχολικό συγκρότημα διαθέτει επιφάνεια 2047 m 2, καταλαμβάνει όγκο 7558 m 3, ενώ το εμβαδό του διαθέσιμου δώματος ανέρχεται σε 768 m 2, το οποίο βρίσκεται σε ύψος 8.62 m και περιβάλλεται από στηθαίο ύψους 1.2 m.

10 Χρήση του κτιρίου και αριθμός χρηστών/επισκεπτών σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση Όπως έχει ήδη αναφερθεί το εξεταζόμενο κτήριο στεγάζει το 2 ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί και το 12 ο Νηπιαγωγείο το οποίο αναμένεται να μεταφερθεί σε δικό του κτήριο στον ίδιο αύλειο χώρο από το σχολικό έτος Το κτήριο 1 διαθέτει 9 αίθουσες διδασκαλίας (4 στο ισόγειο και 5 στον όροφο), χώρο γραφείου, ενώ στο υπόγειο υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων. Στο ισόγειο υπάρχει μεγάλος στεγασμένος χώρος συγκέντρωσης μαθητών. Επίσης στο υπόγειο του κτηρίου βρίσκεται το λεβητοστάσιο που υπηρετεί ολόκληρο το σχολικό συγκρότημα, με διαφορετική είσοδο από αυτή του σχολικού κτηρίου. Το κτήριο 3 διαθέτει 8 αίθουσες διδασκαλίας (4 στο ισόγειο και 4 στον όροφο) και δύο γραφεία. Στο ισόγειο υπάρχει μεγάλος στεγασμένος χώρος συγκέντρωσης μαθητών. Συνεπώς και τα δύο κτήρια λειτουργούν σε καθημερινή βάση, εκτός των σχολικών αργιών, από τις 8:00 μέχρι τις 16:00. Ο αριθμός των μαθητών που χρησιμοποιεί το σχολικό κτήριο ανέρχεται σε 280 άτομα (250 μαθητές δημοτικού σχολείου και 50 νήπια), ενώ ο αριθμός των δασκάλων και νηπιαγωγών σε 33. Τα κτήρια λειτουργούν 5 ημέρες την εβδομάδα (εκτός Σαββατο-Κύριακου) και καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, δηλ. από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου με εξαίρεση δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων Εορτών και δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια των Πασχαλινών Εορτών. Περιγραφή του κελύφους Και τα δύο κτήρια έχουν φέροντα οργανισμό κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και δικέλυφη τοιχοποιία πλήρωσης από τοίχο δρομικό. Οι κατακόρυφοι τοίχοι φέρουν μόνωση ( 5cm εσωτερική ο φέρων οργανισμός και πυρήνα 4 cm η τοιχοποιία πλήρωσης) σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής τους. Οι κατακόρυφοι τοίχοι που έρχονται σε επαφή με το έδαφος επίσης είναι καλυμμένοι με μόνωση καθώς και με στεγανωτική μεμβράνη. Το δάπεδο του υπογείου του κτηρίου 1 και το δάπεδο του ισογείου του κτηρίου 3 φέρουν μόνωση κάτω από την πλάκα του δαπέδου (από οπλισμένο σκυρόδεμα) και πάνω από το σκυρόδεμα καθαριότητας. Μεταξύ της μόνωσης και της πλάκας του δαπέδου υπάρχει διαχωριστική μεμβράνη. Τα κουφώματα είναι εφοδιασμένα με διπλούς υαλοπίνακες και μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή. Υπάρχουν σκίαστρα από εμφανές σκυρόδεμα στα Ανατολικά και Δυτικά ανοίγματα. Στο κτήριο 1 υπάρχουν ανοίγματα για το φυσικό φωτισμό του υπογείου του οποίου οι κατακόρυφοι τοίχοι εκτείνονται εκτός εδάφους. Στο κτήριο 3 και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο υπάρχει μέριμνα ενίσχυσης του φυσικού φωτισμού με κάλυψη της οροφής με διαφανές στοιχείο που επιτρέπει την είσοδο της διάχυτης ακτινοβολίας. Το δώμα φέρει επίσης μόνωση εξωτερική από πλάκα πολυστερίνης πάχους 5 cm και είναι κατασκευασμένο με τη τεχνολογία του ανεστραμένου δώματος. Συγκεκριμένα πάνω στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος έχει τοποθετηθεί μπετό κλίσης, πάνω από αυτό στεγανωτική μεμβράνη, μετά η μόνωση, στρώση αμμοχάλικο Φ3-5 mm, υδροπερατό διαχωριστικό φύλλο και τέλος πλάκες πεζοδρομίου οι οποίες αποτελούν και τη σημερινή τελική στρώση. Φέρει σιφόν αποστράγγισης σε όλο το εμβαδό ενώ περιμετρικά υπάρχει αύλακας ομβρίων. Υπάρχουν κατάλληλες κλίσεις

11 1% τόσο στο δώμα όσο και στον αύλακα ομβρίων οι οποίες εξασφαλίζουν τη φυσική ροή των υδάτων προς τις 6 υδρορροές που φέρει περιμετρικά το κάθε δώμα. Περιγραφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Φωτισμός: Για το φωτισμό και των δύο κτηρίων χρησιμοποιούνται λάμπες φθορισμού είτε σε φωτιστικά σώματα τεσσάρων λαμπτήρων 18 W, είτε σε φωτιστικά σώματα δύο λαμπτήρων των 36 W. Συνολικά υπάρχουν 1436 λαμπτήρες των 18 W μοιρασμένοι σε 359 φωτιστικά σώματα και 50 λαμπτήρες των 36 W μοιρασμένοι σε 25 φωτιστικά σώματα. Επιπλέον υπάρχουν 10 των 300 W έκαστος για το φωτισμό του αύλειου χώρου. Συνεπώς η συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς για το φωτισμό ανέρχεται σε kw. Αερισμός: Ανεμιστήρες οροφής υπάρχουν στην αίθουσα εκδηλώσεων στο υπόγειο του κτηρίου 1 και στα γραφεία του κτηρίου 3. Αξονικός ανεμιστήρας αερισμού υπάρχει σε μία αίθουσα του κτηρίου 3. Η συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς για ανεμιστήρες ανέρχεται σε 0.39 kw Ψύξη : Δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα ψύξης. Οι χώροι στους οποίους παρέχεται αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιούν διαιρούμενου τύπου αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (split units). Τέτοιες μονάδες υπάρχουν στο χώρο εκδηλώσεων στο υπόγειο του κτηρίου 1, σε δύο αίθουσες του ορόφου του κτηρίου 1, και στα γραφεία του κτηρίου 3. Η συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς για ψύξη ανέρχεται σε 8.81 kwe, η ψυκτική εγκατεστημένη ισχύς των κλιματιστικών μονάδων σε kwth ενώ η αντίστοιχη θερμική σε kwth Θέρμανση : Και τα δύο κτήρια θερμαίνονται με κεντρικό σύστημα θέρμανσης από κοινό λέβητα αερίου που βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου 1. Ο λέβητας έχει θερμική ισχύ kwth ( kcal/h) και τροφοδοτεί τα δύο κτήρια με δύο κυκλώματα μέσω δύο κυκλοφορητών Willo τριών ταχυτήτων, μέγιστης ισχύος 0.65 kwe και 1.85 kwe αντίστοιχα. Στο ίδιο λεβητοστάσιο υπάρχει και ένας επιπλέον λέβητας αερίου για τη θέρμανση του γυμναστηρίου θερμικής ισχύος kw (70.000), ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι εκτός λειτουργίας. Χαρακτηριστικά κεντρικού λέβητα Καύσιμο : Φυσικό αέριο Τύπος : Επιδαπέδιος χαλύβδινος Technotherm Καυστήρας: RBL RS50 Κυκλοφορητής κτηρίου 1: Willo n [min^- 1] I [A] P [W] Κυκλοφορητής κτηρίου 2: Willo

12 n [min^- 1] I [A] P [kw] Βαθμός απόδοσης λέβητα (βάσει μετρήσεων) : 90% Υπόλοιπα χαρακτηριστικά καύσης Ο2 2.60% CO % CO 74ppm NO - θερμοκρασία καυσαερίων θερμοκρασία εισαγωγής 21.9 Απόδοση 90% πίεση Hpa Απώλειες 10% Περίσεια 10.5 Ο λέβητας θερμαίνει νερό το οποίο διανέμεται στα δύο κτήρια με μονοσωλήνιο σύστημα μονωμένων σωληνώσεων. Οι τερματικές μονάδες και στα δύο κτήρια, εκτός από την αίθουσα εκδηλώσεων στο υπόγειο του κτηρίου 1, είναι σώματα καλοριφέρ radiator κυρίως δίστηλα ύψους 505 mm. Η συνολική ισχύς των θερμαντικών σωμάτων ανέρχεται σε kwth ( kcal/h). Στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπογείου του κτηρίου 1 οι τερματικές μονάδες είναι 6 fan-coils οροφής συνολικής θερμικής ισχύος 57.9 kwth. Συνεπώς η συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ενέργεια στα δύο κτήρια ανέρχεται σε kwe και αφορά κυρίως το φωτισμό. Η κατανομή της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος ανά χρήση δίνεται στο σχήμα 3.

13 Κατανομή εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος Ψύξη 19% Αερισμός 1% Θέρμανση 12% Φωτισμός 68% Σχήμα 3. Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς Η συνολικά εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς ανέρχεται σε kwth Η συνολικά εγκατεστημένη θερμική ισχύς ανέρχεται σε kwth. Στο σχήμα 4 δίνεται η κατανομή της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος στα δύο κτήρια. Συνολικά εγκατεστημένη ισχύς Ηλεκτρική 10% Ψυκτική 5% θερμική 85% Σχήμα 4. Συνολικά εγκατεστημένη ισχύς Αναλυτική περιγραφή των φορτίων του δώματος και στατικής επάρκειας Περιγραφή των υφιστάμενων διαμορφώσεων του δώματος

14 Προτεινόμενη εφαρμογή πράσινου δώματος Καταγραφή των στόχων εγκατάστασης πράσινου δώματος Η εφαρμογή της ιδέας του φυτεμένου δώματος στα σχολικά κτίρια παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους άλλους τύπους κτιρίων, καθώς είναι χώροι εκπαίδευσης και προσφέρουν τη δυνατότητα της διαμόρφωσης ενημερωμένων και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών. Ο περιορισμένος σχολικός προαύλιος χώρος και τα ενεργειακά πλεονεκτήματα, καθιστούν τα φυτεμένα δώματα ιδανική λύση. Προτείνεται φυτεμένο δώμα ημι-εντατικού τύπου με ποικιλία αρωματικών και ενδημικών θάμνων και δέντρων με προοπτικές για περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών με ειδικά διαμορφωμένους διαδρόμους και "εξωτερική αίθουσα". Το φυτεμένο δώμα φιλοξενεί και λαχανόκηπους, για 12 (6 x 2) ομάδες παιδιών, όπου οι μαθητές με την κατάλληλη καθοδήγηση θα αποφασίζουν για την εναλλαγή των καλλιεργειών, θα παρατηρούν, θα καταγράφουν και θα συμμετέχουνε στην φροντίδα των λαχανικών. Στόχος είναι το προτεινόμενο φυτεμένο δώμα να αξιοποιηθεί ως δυναμικό υλικό πλαισίου στήριξης και ενίσχυσης δραστηριοτήτων και ερεθισμάτων με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία. Με την εφαρμογή φυτεμένου δώματος επιτυγχάνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς στόχους : Την αύξηση του ποσοστού της βλάστησης στον αστικό ιστό Την δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων πρασίνου και δικτύων «πράσινων αειφορικών» διαδρόμων στον αστικό ιστό Την μείωση του φαινομένου της «θερμικής νησίδας» Την μείωση της ηχορρύπανσης Την διαχείριση των ομβρίων υδάτων και απόδοση αυτών στο περιβάλλον Την μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών Την μείωση της μόλυνσης του αέρα στον αστικό ιστό Την προάσπιση της οικονομίας και του περιβάλλοντος Διατήρηση των φυτικών ειδών προς εξαφάνιση από τη χλωρίδα περιοχών που προστατεύονται σε αστικά ανεπτυγμένες περιοχές. Δημιουργία φυσικού περιβάλλοντος για την αστική χλωρίδα και πανίδα Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργείται μια πρόσθετη ζώνη προστασίας του κελύφους του κτιρίου και ενισχύεται η θερμομόνωση του. Ο συνδυασμός της πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών με την πυκνή βλάστηση επιτυγχάνει τους παρακάτω ενεργειακούς στόχους : Την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Την βελτίωση της θερμικής άνεσης των κατοίκων στο εσωτερικό των κτιρίων λόγω των καλύτερων θερμοκρασιών

15 Η εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργεί νέους λειτουργικούς χώρους ανάπαυλας και αναψυχής. Η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση αυξάνει την αξία του κτιρίου, διαμερίσματος, κατοικίας ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην επίτευξη τεχνοοικονομικών στόχων σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο από την ευρεία εφαρμογή των φυτεμένων δωμάτων/στεγών. Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων επιτυγχάνουμε τους παρακάτω τεχνοοικονομικούς στόχους : Την αύξηση της αξίας του ακινήτου. Την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της στέγης και την προστασία της μόνωσης. Την μείωση των κατασκευαστικών απαιτήσεων της στέγης όσον αφορά στο φυσικό, χημικό ή βιολογικό στρες και ταυτόχρονα και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υδατοστεγανών μεμβρανών λόγω των μειωμένων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας. Την μείωση του κινδύνου φθοράς των υδατοστεγανών μεμβρανών από εξωτερικές μηχανικές πιέσεις, όπως επίσης και της αρνητικής επίδρασης των ανέμων. Την δυνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις Την μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών λόγω της συγκράτησης ποσοστού στο φυτεμένο δώμα και της μείωση ταχύτητας απορροής του νερού. Την μείωση του συντελεστή εκτόνωσης όσον αφορά στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. Την ενίσχυση της ηχομόνωσης του κτιρίου. Την ενίσχυση της θερμομόνωσης του κτιρίου. Την προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς.. Αναλυτική περιγραφή των κατασκευαστικών λεπτομερειών Οικοδομικές εργασίες Για την κατασκευή του φυτεμένου δώματος θα πρέπει να γίνουν ορισμένες οικοδομικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές αφορούν πρώτα την προετοιμασία του δώματος και στη συνέχεια κάποιες προσαρμογές στις υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις. Αρχικά θα πρέπει να γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων σαθρών ταρατσόπλακων λόγω φθοράς και ανάπτυξης χλωρίδας σε κάποια σημεία. Επιπλέον η αποξήλωση εξοικονομεί βάρος και βάθος. Θα γίνει αποξήλωση των πλακών με την συνδετική τους υπόστρωση, στο σύνολο της επιφάνειας. Θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υλικά που βρίσκονται πάνω από την υφιστάμενη στρώση μόνωσης. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να μην πληγωθεί η μόνωση του δώματος καθώς και οι απολήξεις των αεραγωγών. Με την ολοκλήρωση της αποξήλωσης προβλέπεται η επίστρωση με τσιμεντοκονία πάχους 1εκ. για την εξομάλυνση της επιφάνειας προκειμένου να ακολουθήσουν οι επιστρώσεις των νέων υλικών. Θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποξήλωσης της περιμετρικής λάμας που υπάρχει στο στηθαίο για την συγκράτηση της υφισταμένης στεγανωτικής μεμβράνης. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την απομάκρυνση των μονάδων air conditions που βρίσκονται σήμερα στο δώμα. Στη συνέχεια προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής κουπαστής περιμετρικά στο στηθαίο του δώματος προκειμένου να αυξηθεί το ύψος του στηθαίου για την

16 ασφάλεια των επισκεπτών. Η μεταλλική κουπαστή θα είναι από γαλβανισμένο σωλήνα Φ2 ο οποίος θα στηριχθεί με παρόμοιο σωλήνα ύψους 0.25εκ. ανά 1 μέτρο. Τα στηρίγματα θα βιδωθούν πάνω στο μάρμαρο του στηθαίου. Θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των μεταλλικών θυρών των κλιμακοστασίων στο τελικό υψόμετρο του δώματος. Θα πρέπει να γίνει ανύψωση των αεραγωγών από PVC σε κατάλληλο νέο ύψος. Προβλέπεται η τοποθέτηση εκ νέου των πλαστικών τεμαχίων των αεραγωγών ώστε το ύψος να υπερβαίνει την τελική διαμόρφωση των χώρων φύτευσης. Προβλέπεται η συντήρηση των επιχρισμάτων του στηθαίου όπου θα χαλάσουν κατά τις αποξηλώσεις καθώς και τελική βαφή τόσο του στηθαίου όσο και των τοίχων των κλιμακοστασίων με ακρυλικό χρώμα. Τοποθέτηση αντιρριζικής στεγανωτικής προστασίας Έπεται στρώση προστασίας από γεωύφασμα μη υφαντών από ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 300 γρ./μ2. Το γεωύφασμα θα πρέπει να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά κατ ελάχιστο: 1. Πάχος: 2 mm σε πίεση 2 kpa, 2.Ελαχιστη εφελκύστικη αντοχή :24 kn/m 3. Αντοχή στην διάτρηση :4400 N 4. Άνοιγμα πόρων: 80 μm 5. και με μεγάλη αντοχή σε Αλκαλικό και Όξινο περιβάλλον. Ακολουθεί η εφαρμογή αντιρριζικής μεμβράνης κατασκευασμένη από ηλεκτρονικά ελεγμένο πολυαιθυλένιο (PE), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO), ή EPDM που προσφέρει συνεχή προστασία στη μόνωση της οροφής αποτρέποντας τη διάτρηση από το ριζικό σύστημα των φυτών, των στεγανώσεων της οροφής πάχους 2 mm. Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρμογή συνθετικών μεμβρανών ως αντιρριζικών είναι η πιστοποίηση βάσει προδιαγραφών του FLL Proof Test (FLL guidelines 2008). Διάστρωση υποστρώματος προστασίας και συγκράτησης υγρασίας Πάνω από την μεμβράνη στεγανοποίησης για προστασία αλλά και για αποθήκευσησυγκράτηση νερού, εφαρμόζεται υπόστρωμα από πολυεστερικές ίνες τύπου SSM45 Το συνθετικό υπόστρωμα πάχους 5 χιλ από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας από ανακυκλωμένες συνθετικές ίνες, βάρους 470 g/ m 2, χρώματος καφέ, με αντοχή σε δυνάμεις εφελκυσμού >8,0 κn/m σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53857, παρέχει προστασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN , ανθεκτικό στη θερμότητα, με δυνατότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών ουσιών 4 λίτρα/ m 2, δεν αλλοιώνεται στην άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε βακτηριακούς πληθυσμούς και μικροοργανισμούς, σε λιπάσματα και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. Εφαρμογή αποστραγγιστικού συστήματος Ακολουθεί ελεύθερη διάστρωση του αποστραγγιστικού σύστηματος τύπου Floratherm WD65-Η (φύλλα 1mΧ1m), πάνω από το υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΈΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" Εκπόνηση στατικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΡΟΦΟΣΚΕΠΕΣ ΣΕ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΙΚΑ ΘΩΜΑΗ ΔΡΑΜΑ 2011 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Μελέτη Τσιάμη Δήμητρα (36119)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

» Έχεις τα πινέλα, έχεις και τα χρώματα. Ζωγράφισε τον παράδεισο. Και μπες μέσα» Ν. Καζαντζάκης

» Έχεις τα πινέλα, έχεις και τα χρώματα. Ζωγράφισε τον παράδεισο. Και μπες μέσα» Ν. Καζαντζάκης 1 » Έχεις τα πινέλα, έχεις και τα χρώματα Ζωγράφισε τον παράδεισο Και μπες μέσα» Ν. Καζαντζάκης 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ..8 ΜΕΡΟΣ A 1.1 Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 10 1.2 ΚΑΠΝΟΣ- ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΚΕΣ..11 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας, απαιτεί τη λήψη δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α. 30.7341.006

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Ο δ ηγ ί ε ς γ ι α τ ην ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π λ α κ ώ ν Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Αντεστραμ Αειφόρος Τα δώματα εδώ και πολύ καιρό δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Έργο: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.Π.Χ. ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

ΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ Χρήστος Ευαγγελίου Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Alfa

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα