ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ /TY3488 ( ) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου Έγκριση μελέτης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας» Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Αξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» και Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας :1 «Ενεργειακη απο δοση, Συμπαραγωγη, διαχει ριση ενε ργειας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαμπρινίδης

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών Ταχ. Κωδικας: Πληροφορίες: Γιδάρης Γεώργιος Τηλέφωνο: FAX: Βόλος, 21/05/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 50683/TY3488 ΠΡΟΣ: Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ΘEMA: Έγκριση μελέτης του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας» Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Αξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» και Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας :1 «Ενεργειακη απο δοση, Συμπαραγωγη, διαχει ριση ενε ργειας» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» κ. Αντιδήμαρχε, Το Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια» αποτελει μια επιμε ρους πρωτοβουλιά του Υπουργειόυ Περιβα λλοντος Ενε ργειας και Κλιματικη ς (ΥΠΕΚΑ) και του Κε ντρου Ανανεω σιμων Πηγω ν και Εξοικονο μησης Ενε ργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαι σιο του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 «Προστασιά Ατμοσφαιρικου Περιβα λλοντος & Αστικε ς Μεταφορε ς Αντιμετω πιση Κλιματικη ς Αλλαγη ς Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας» του Ε.Π. «Περιβα λλον και Αειφο ρος Ανα πτυξη» » (ΕΠΠΕΡΑΑ), το οποιό συγχρηματοδοτει ται απο το Ταμειό Συνοχη ς. Το ΚΑΠΕ, ασκω ντας αρμοδιο τητες Ενδια μεσου Φορεά Διαχει ρισης κατηγοριω ν πρα ξεων του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 του Επιχειρησιακου Προγρα μματος «Περιβα λλον και Αειφο ρος Ανα πτυξη», με την υπαρίθμ. ΚΑΠΕ-102 πρόσκλησή του, καλει ο λους τους δυνητικου ς Δικαιου χους να υποβα λουν προτα σεις για ε νταξη ε ργων στο Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια» συ μφωνα με τους ο ρους της προ σκλησης. Οι ο ροι αυτοι θε τουν το πλαι σιο εφαρμογη ς του Προγρα μματος ε ως την ημερομηνιά ολοκλη ρωσης των υποχρεω σεων των Δικαιου χων που εντα σσονται στο Προ γραμμα. Γενικο ς στο χος του Α ξονα Προτεραιο τητας 1 (ΑΠ1), στο οποιό εντα σσεται το Προ γραμμα «Πρα σινα Δω ματα σε Δημο σια Κτη ρια», ει ναι η συμβολη του επικουρικα στις δρα σεις του Ε.Π «Ανταγωνιστικο τητα» του Υπουργειόυ

3 Περιφερειακη ς Ανα πτυξης και Ανταγωνιστικο τητας και του Ε.Π «Προσπελασιμο τητα του Υπουργει ου Υποδομω ν» στη: - μειώση της ρυ πανσης του ατμοσφαιρικου περιβα λλοντος - βελτιώση της ποιο τητας της ζωη ς του πληθυσμου - αντιμετω πιση της κλιματικη ς αλλαγη ς Ο παραπα νω γενικο ς στο χος εξειδικευέται στους παρακα τω ειδικου ς: Εξοικονο μηση ενε ργειας στο δημο σιο και ευρυ τερο δημο σιο τομεά Ενθα ρρυνση και δια δοση της χρη σης των ΑΠΕ με σα απο προ τυπα επιδεικτικα ε ργα Προω θηση της βιω σιμης περιφερειακη ς ανα πτυξης με την αξιοποιήση τοπικου ενεργειακου δυναμικου Μει ωση της ε ντασης της ενεργειακη ς κατανα λωσης σε επιλεγμε νους φορει ς με υψηλο ενεργειακο κο στος λειτουργιάς Στη ριξη της αυτονομιάς και της ασφα λειας ενεργειακου εφοδιασμου στο Α γιο Ο ρος με τη χρη ση των ΑΠΕ Προω θηση βιω σιμων λυ σεων για τις αστικε ς μεταφορε ς της Θεσσαλονι κης Μει ωση της ατμοσφαιρικη ς ρυ πανσης Μει ωση των εκπομπω ν των αερι ων που προκαλου ν την κλιματικη αλλαγη. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» Το Προ γραμμα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» αφορα στο σχεδιασμο και στην υλοποιήση πιλοτικω ν/επιδεικτικω ν ε ργων κατασκευη ς πρα σινων δωμα των σε δημο σια κτη ρια, εντο ς του ιστου των πο λεων της ελληνικη ς επικρα τειας. Το συγκεκριμε νο Προ γραμμα, αποσκοπει στην επιβρα δυνση και τελικα στην αναστροφη της αστικη ς κλιματικη ς μεταβολη ς και εξειδικευέται στους παρακα τω ειδικου ς στο χους: στην Εξοικονο μηση Ενε ργειας στα κτη ρια του δημοσιόυ, κατα τη θερινη και χειμερινη περι οδο, στη Βελτι ωση των Θερμικω ν, Οπτικω ν και Περιβαλλοντικω ν Συνθηκω ν στα δημο σια κτη ρια, στη Βελτι ωση του Μικροκλι ματος της ευρυ τερης περιοχη ς στην οποιά εντα σσεται το κτη ριο της παρε μβασης, στη Μει ωση της Ατμοσφαιρικη ς Ρυ πανσης, στην Επιβρα δυνση και τελικα στην Αναστροφη της Αστικη ς Κλιματικη ς Μεταβολη ς. Στα πλαίσα αυτής της πρόσκλησης οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τμήματα Αρχιτεκτονικής και Γεωπονίας) και το ΚΕΤΕΑΘ, επεξεργάσθηκαν συγκεκριμένη πρόταση για την βιοκλιματική αναβάθμιση, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας. είναι: Αναλυτικά η παρέμβαση που προτείνεται στο 2ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας

4 Στην οροφή του σχολείου θα διαμορφωθούν Ημιεντατικά φυτεμένα δώματα με ποικιλία αρωματικών και ενδημικών μεσογειακών φυτών και δέντρων με προοπτικές για περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών με ειδικά διαμορφωμένους διαδρόμους και "εξωτερική αίθουσα" με πέργκολα. Η επιλογή φυτών πέρα από τις αισθητικές απαιτήσεις, παράλληλα θα προάγει τη βιοποικιλότητα. Η επιλογή διαφορετικών είδών φυτών που μπορούν να συνυπάρξουν έγινε και με βάση τους διάφορους οργανισμούς που μπορούν να προσελκύσουν όπως μέλισσες, πεταλούδες κ.α. Τα φυτεμένα δώματα φιλοξενούν και λαχανόκηπους, για 12 (6 x 2) ομάδες παιδιών, όπου οι μαθητές με την κατάλληλη καθοδήγηση θα αποφασίζουν για την εναλλαγή των καλλιεργειών, θα παρατηρούν, θα καταγράφουν και θα φροντίζουν τα φυτά. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης με την οποία να εγκρίνετε την μελέτη του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας» προϋπολογισμού ευρώ στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης. Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιδάρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Εσωτερική Διανομή - Αρχειοθέτηση 1) Φ. Διευθυντού 2) Φ. Εξερχόμενων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

5 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΤΕΑΘ Τσιάντου Στελλίνα, Αρχ/ων Τοπίου Δρ. Φείδαρος Δημήτριος, Μηχ/γος Μηχ/κος Δρ. Μπαξεβάνου Αικατερίνη, Μηχ/γος Μηχ/κος 1. Υπάρχουσα κατάσταση Αιτιολογική έκθεση Καταγραφή των στόχων της εγκατάστασης Περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος στα οικοδομικά τετράγωνα που γειτνιάζουν με το κτήριο παρέμβασης Ποσοτικά στοιχεία/μεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου Επιφάνεια κτηρίου και αριθμός ορόφων Χρήση του κτιρίου και αριθμός χρηστών/επισκεπτών σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση Περιγραφή του κελύφους Περιγραφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Αναλυτική περιγραφή των φορτίων του δώματος και στατικής επάρκειας Περιγραφή των υφιστάμενων διαμορφώσεων του δώματος Προτεινόμενη εφαρμογή πράσινου δώματος Καταγραφή των στόχων εγκατάστασης πράσινου δώματος Αναλυτική περιγραφή των κατασκευαστικών λεπτομερειών Αιτιολόγηση της επιλογής του είδους του πράσινου δώματος Αιτιολογημένη έκθεση επιλογής κάθε είδους φυτού Τεχνικές λεπτομέρειες τοποθέτησης... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης Συνολικά απαιτούμενη αποστραγγιστική ικανότητα ανάλογα με την μέση ετήσια βροχόπτωση και το συντελεστή απορροής του δώματος Υπολογισμός φορτίου του προτεινόμενου συστήματος υποδομής Καταγραφή των δομικών ή φυσικών στοιχείων Πλάνο συντήρησης πράσινου δώματος...23 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το 2 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας στο δώμα του οποίου προτείνεται η κατασκευή πράσινου δώματος στο πλαίσιο της προκήρυξης Πράσινα Δώματα σε δημόσια κτήρια του άξονα προτεραιότητας 1 Προστασία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αστικές

6 μεταφορές αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Υπάρχουσα κατάσταση Αιτιολογική έκθεση Το σχολικό συγκρότημα που επιλέχθηκε για κατασκευή πράσινου δώματος είναι δημόσιο κτήριο, με μεγάλο αριθμό χρηστών (μαθητές) και μεγάλο αριθμό επισκεπτών (γονείς). Συνεπώς μια επέμβαση σε ένα κτήριο σχολείου θα είχε (εκτός του άμεσου οφέλους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων, και βελτίωσης του μικροκλίματος της περιοχής) και σημαντική κοινωνική απήχηση καθώς η όλη εγκατάσταση μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο εκπαίδευσης στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται χαρακτηρίζεται από έλλειψη πρασίνου και έντονη τσιμεντόστρωση των όποιων ανοιχτών χώρων. Συνεπώς η συνεισφορά σχεδόν 700 m 2 πρασίνου θα είναι σημαντική στη διαμόρφωση του μικροκλίματος μιας περιβαλλοντικά υποβαθμισμένης περιοχής. Επιπλέον το σχολικό συγκρότημα περιβάλλεται από δρόμους με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς πρόκειται για τους κεντρικούς δρόμους μιας άναρχα δομημένης περιοχής, όπως είναι η Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Ο σημαντικός κυκλοφοριακός φόρτος ευθύνεται για την υψηλή ρύπανση της περιοχής κάτι που αναμένεται να περιοριστεί με τη λειτουργία του πράσινου δώματος. Τέλος το σχολικό συγκρότημα είναι σημαντικός καταναλωτής ενέργειας κυρίως για θέρμανση. Κτισμένο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με θερμομόνωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων του 1979, υπολείπεται σε θερμομονωτική επάρκεια συγκρινόμενο με τις απαιτήσεις του σύγχρονου ΚΕΝΑΚ, κάτι που αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο σε ότι αφορά το δώμα του κτηρίου με την τοποθέτηση του πράσινου δώματος. Καταγραφή των στόχων της εγκατάστασης Οι γενικοί στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής: - Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτηριακό συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο - Βελτίωση των περιβαλλοντικών, οπτικών και θερμικών συνθηκών μέσα στο σχολικό συγκρότημα - Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, η οποία βρίσκεται γύρω από το σχολικό κτήριο - Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχή - Συνεισφορά στην επιβράδυνση της αστικής κλιματικής αλλαγής - Συμβολή στην αισθητική αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος - Κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος Συγκεκριμένα αναμένεται - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση του σχολικού συγκροτήματος κατά kwh, ποσοστό 7.8 %

7 - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη του σχολικού συγκροτήματος κατά kwh, ποσοστό 16 % - Αύξηση των χώρων πρασίνου κατά m 2 - Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά kg, ποσοστό 7.86 % - Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του σχολικού συγκροτήματος για θέρμανση και ψύξη κατά kwh, ποσοστό 7.82 %. - Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του 1 ου ορόφου του σχολικού συγκροτήματος (που είναι κάτω από το δώμα) κατά 8749 kwh, ποσοστό 16.2 % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του σχολικού συγκροτήματος για θέρμανση και ψύξη κατά kwh, ποσοστό 7.84 %. - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη του 1 ου ορόφου του σχολικού συγκροτήματος (που είναι κάτω από το δώμα) κατά kwh, ποσοστό 16.2 % - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά 5.29 kwh/m 2 θερμαινόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 7.8 % - Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη κατά 0.1 kwh/m 2 κλιματιζόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά 5.56 kwh/m 2 θερμαινόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό 7.81 % - Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη κατά 0.31 kwh/m 2 κλιματιζόμενου χώρου του κτηρίου ή ποσοστό %. Περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος στα οικοδομικά τετράγωνα που γειτνιάζουν με το κτήριο παρέμβασης Το 2 ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Ιωνίας της Μαγνησίας και διοικητικά υπάγεται στον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου. Το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένο περιβάλλεται από τις οδούς: Μαιάνδρου Νότια, Λεωφόρος Ειρήνης Δυτικά, Εθνικών Αγώνων Βόρεια και Μαγνησίας Ανατολικά. Το σχολείο συναυλίζεται με το 1 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Τα δύο σχολεία συνιστούν ένα οικοδομικό συγκρότημα που καταλαμβάνει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκονται. Δυτικά του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου βρίσκεται το πρώην Δημαρχείο του πρώην Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας στο οποίο αυτή τη στιγμή στεγάζονται υπηρεσίες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλου. Βόρεια του οικοδομικού τετραγώνου εκτείνεται το στρατόπεδο Γεωργούλα. Ανατολικά και Δυτικά το οικοδομικό τετράγωνο γειτνιάζει με πυκνοδομημένα οικοδομικά τετράγωνα καλυμμένα κυρίως με πολυκατοικίες 5-6 ορόφων. Νοτιο-ανατολικά υπάρχει μικρός ακάλυπτος χώρος πρασίνου εμβαδού 1300 m 2. Και οι δύο βασικοί δρόμοι που ορίζουν από Βορρά και Νότο το οικοδομικό τετράγωνο (η Μαιάνδρου και η Εθνικών Αγώνων) είναι δρόμοι με ιδιαίτερα μεγάλη

8 κυκλοφορία καθώς συνιστούν το κεντρικό οδικό δίκτυο της πόλης και είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι σε ρύπους και συνεισφορά θερμικών φορτίων που προέρχονται από την κίνηση και στάθμευση των αυτοκινήτων. Η θέση του σχολείου στον αστικό ιστό της Νέας Ιωνίας δίνεται στο ακόλουθο σχήμα 1. Σχήμα 1. Θέση του σχολείου στον αστικό ιστό της Νέας Ιωνίας Το οικοδομικό τετράγωνο που φιλοξενεί τα δύο σχολικά κτήρια καλύπτει περίπου 8600 m 2. Από αυτά τα κτήρια καλύπτουν περίπου τα 2000 m 2, ενώ τα υπόλοιπα 6600 m 2 αποτελούν τον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος ο οποίος σε ποσοστό 90% είναι ασφαλτοστρωμένος με λίγα δέντρα. Γενικά όπως φαίνεται και από την εικόνα στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν χώροι πρασίνου, δεδομένου ότι νότια εκτείνεται η άναρχα πυκνοδομημένη πόλη ενώ βόρεια στο στρατόπεδο Γεωργούλα οι ανοιχτοί χώροι είναι κατά κύριο λόγο τσιμεντοστρωμένοι. Ποσοτικά στοιχεία/μεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου Το σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζεται το 2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας αποτελείται από δύο διώροφα κτήρια τα οποία ενώνει ένα ισόγειο γυμναστήριο και τα οποία μοιράζονται κοινό σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Το πράσινο δώμα θα κατασκευαστεί στα δώματα των δύο διώροφων κτηρίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του Το ενδιάμεσο συνδετικό κτήριο που σήμερα χρησιμοποιείται ως γυμναστήριο ήταν το παλιό Ωδείο της Νέας Ιωνίας και η στατική του ικανότητα κρίνεται ανεπαρκής για οποιαδήποτε σχετική επέμβαση.

9 Και τα δύο κτήρια είναι κατασκευασμένα στον άξονα Βορρά Νότου έχοντας τις μεγάλες πλευρές με τα ανοίγματα προς Ανατολή και Δύση. Στο εξής τα στοιχεία θα δίνονται για τα δύο κτήρια αρχικά ξεχωριστά και στη συνέχεια συγκεντρωτικά αναφερόμενοι στο Νότιο κτήριο ως κτήριο 1 και στο Βόρειο κτήριο ως κτήριο 3 όπως φαίνεται στο σχήμα 2 που ακολουθεί. Σχήμα 2. Ονοματοθεσία σχολικού συγκροτήματος Επιφάνεια κτηρίου και αριθμός ορόφων Το κτήριο 1 (Νότιο κτήριο) αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και έναν υπέργειο όροφο. Συνολικά διαθέτει επιφάνεια 1180 m 2 και καταλαμβάνει όγκο 4350 m 3. Το εμβαδό του δώματος ανέρχεται σε 354 m 2. Το δώμα βρίσκεται σε ύψος 8.62 m και περιβάλλεται από στηθαίο ύψους 1.2 m. Το κτήριο 3 (Βόρειο κτήριο) αποτελείται από ισόγειο και έναν υπέργειο όροφο. Συνολικά διαθέτει επιφάνεια 867 m 2 και καταλαμβάνει όγκο 3208 m 3. Το εμβαδό του δώματος ανέρχεται σε m 2 επίσης. Το δώμα βρίσκεται σε ύψος 8.62 m και περιβάλλεται από στηθαίο ύψους 1.2 m. Έτσι συνολικά το σχολικό συγκρότημα διαθέτει επιφάνεια 2047 m 2, καταλαμβάνει όγκο 7558 m 3, ενώ το εμβαδό του διαθέσιμου δώματος ανέρχεται σε 768 m 2, το οποίο βρίσκεται σε ύψος 8.62 m και περιβάλλεται από στηθαίο ύψους 1.2 m.

10 Χρήση του κτιρίου και αριθμός χρηστών/επισκεπτών σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση Όπως έχει ήδη αναφερθεί το εξεταζόμενο κτήριο στεγάζει το 2 ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί και το 12 ο Νηπιαγωγείο το οποίο αναμένεται να μεταφερθεί σε δικό του κτήριο στον ίδιο αύλειο χώρο από το σχολικό έτος Το κτήριο 1 διαθέτει 9 αίθουσες διδασκαλίας (4 στο ισόγειο και 5 στον όροφο), χώρο γραφείου, ενώ στο υπόγειο υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων. Στο ισόγειο υπάρχει μεγάλος στεγασμένος χώρος συγκέντρωσης μαθητών. Επίσης στο υπόγειο του κτηρίου βρίσκεται το λεβητοστάσιο που υπηρετεί ολόκληρο το σχολικό συγκρότημα, με διαφορετική είσοδο από αυτή του σχολικού κτηρίου. Το κτήριο 3 διαθέτει 8 αίθουσες διδασκαλίας (4 στο ισόγειο και 4 στον όροφο) και δύο γραφεία. Στο ισόγειο υπάρχει μεγάλος στεγασμένος χώρος συγκέντρωσης μαθητών. Συνεπώς και τα δύο κτήρια λειτουργούν σε καθημερινή βάση, εκτός των σχολικών αργιών, από τις 8:00 μέχρι τις 16:00. Ο αριθμός των μαθητών που χρησιμοποιεί το σχολικό κτήριο ανέρχεται σε 280 άτομα (250 μαθητές δημοτικού σχολείου και 50 νήπια), ενώ ο αριθμός των δασκάλων και νηπιαγωγών σε 33. Τα κτήρια λειτουργούν 5 ημέρες την εβδομάδα (εκτός Σαββατο-Κύριακου) και καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, δηλ. από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου με εξαίρεση δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων Εορτών και δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια των Πασχαλινών Εορτών. Περιγραφή του κελύφους Και τα δύο κτήρια έχουν φέροντα οργανισμό κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και δικέλυφη τοιχοποιία πλήρωσης από τοίχο δρομικό. Οι κατακόρυφοι τοίχοι φέρουν μόνωση ( 5cm εσωτερική ο φέρων οργανισμός και πυρήνα 4 cm η τοιχοποιία πλήρωσης) σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής τους. Οι κατακόρυφοι τοίχοι που έρχονται σε επαφή με το έδαφος επίσης είναι καλυμμένοι με μόνωση καθώς και με στεγανωτική μεμβράνη. Το δάπεδο του υπογείου του κτηρίου 1 και το δάπεδο του ισογείου του κτηρίου 3 φέρουν μόνωση κάτω από την πλάκα του δαπέδου (από οπλισμένο σκυρόδεμα) και πάνω από το σκυρόδεμα καθαριότητας. Μεταξύ της μόνωσης και της πλάκας του δαπέδου υπάρχει διαχωριστική μεμβράνη. Τα κουφώματα είναι εφοδιασμένα με διπλούς υαλοπίνακες και μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή. Υπάρχουν σκίαστρα από εμφανές σκυρόδεμα στα Ανατολικά και Δυτικά ανοίγματα. Στο κτήριο 1 υπάρχουν ανοίγματα για το φυσικό φωτισμό του υπογείου του οποίου οι κατακόρυφοι τοίχοι εκτείνονται εκτός εδάφους. Στο κτήριο 3 και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο υπάρχει μέριμνα ενίσχυσης του φυσικού φωτισμού με κάλυψη της οροφής με διαφανές στοιχείο που επιτρέπει την είσοδο της διάχυτης ακτινοβολίας. Το δώμα φέρει επίσης μόνωση εξωτερική από πλάκα πολυστερίνης πάχους 5 cm και είναι κατασκευασμένο με τη τεχνολογία του ανεστραμένου δώματος. Συγκεκριμένα πάνω στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος έχει τοποθετηθεί μπετό κλίσης, πάνω από αυτό στεγανωτική μεμβράνη, μετά η μόνωση, στρώση αμμοχάλικο Φ3-5 mm, υδροπερατό διαχωριστικό φύλλο και τέλος πλάκες πεζοδρομίου οι οποίες αποτελούν και τη σημερινή τελική στρώση. Φέρει σιφόν αποστράγγισης σε όλο το εμβαδό ενώ περιμετρικά υπάρχει αύλακας ομβρίων. Υπάρχουν κατάλληλες κλίσεις

11 1% τόσο στο δώμα όσο και στον αύλακα ομβρίων οι οποίες εξασφαλίζουν τη φυσική ροή των υδάτων προς τις 6 υδρορροές που φέρει περιμετρικά το κάθε δώμα. Περιγραφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Φωτισμός: Για το φωτισμό και των δύο κτηρίων χρησιμοποιούνται λάμπες φθορισμού είτε σε φωτιστικά σώματα τεσσάρων λαμπτήρων 18 W, είτε σε φωτιστικά σώματα δύο λαμπτήρων των 36 W. Συνολικά υπάρχουν 1436 λαμπτήρες των 18 W μοιρασμένοι σε 359 φωτιστικά σώματα και 50 λαμπτήρες των 36 W μοιρασμένοι σε 25 φωτιστικά σώματα. Επιπλέον υπάρχουν 10 των 300 W έκαστος για το φωτισμό του αύλειου χώρου. Συνεπώς η συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς για το φωτισμό ανέρχεται σε kw. Αερισμός: Ανεμιστήρες οροφής υπάρχουν στην αίθουσα εκδηλώσεων στο υπόγειο του κτηρίου 1 και στα γραφεία του κτηρίου 3. Αξονικός ανεμιστήρας αερισμού υπάρχει σε μία αίθουσα του κτηρίου 3. Η συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς για ανεμιστήρες ανέρχεται σε 0.39 kw Ψύξη : Δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα ψύξης. Οι χώροι στους οποίους παρέχεται αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιούν διαιρούμενου τύπου αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (split units). Τέτοιες μονάδες υπάρχουν στο χώρο εκδηλώσεων στο υπόγειο του κτηρίου 1, σε δύο αίθουσες του ορόφου του κτηρίου 1, και στα γραφεία του κτηρίου 3. Η συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς για ψύξη ανέρχεται σε 8.81 kwe, η ψυκτική εγκατεστημένη ισχύς των κλιματιστικών μονάδων σε kwth ενώ η αντίστοιχη θερμική σε kwth Θέρμανση : Και τα δύο κτήρια θερμαίνονται με κεντρικό σύστημα θέρμανσης από κοινό λέβητα αερίου που βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου 1. Ο λέβητας έχει θερμική ισχύ kwth ( kcal/h) και τροφοδοτεί τα δύο κτήρια με δύο κυκλώματα μέσω δύο κυκλοφορητών Willo τριών ταχυτήτων, μέγιστης ισχύος 0.65 kwe και 1.85 kwe αντίστοιχα. Στο ίδιο λεβητοστάσιο υπάρχει και ένας επιπλέον λέβητας αερίου για τη θέρμανση του γυμναστηρίου θερμικής ισχύος kw (70.000), ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι εκτός λειτουργίας. Χαρακτηριστικά κεντρικού λέβητα Καύσιμο : Φυσικό αέριο Τύπος : Επιδαπέδιος χαλύβδινος Technotherm Καυστήρας: RBL RS50 Κυκλοφορητής κτηρίου 1: Willo n [min^- 1] I [A] P [W] Κυκλοφορητής κτηρίου 2: Willo

12 n [min^- 1] I [A] P [kw] Βαθμός απόδοσης λέβητα (βάσει μετρήσεων) : 90% Υπόλοιπα χαρακτηριστικά καύσης Ο2 2.60% CO % CO 74ppm NO - θερμοκρασία καυσαερίων θερμοκρασία εισαγωγής 21.9 Απόδοση 90% πίεση Hpa Απώλειες 10% Περίσεια 10.5 Ο λέβητας θερμαίνει νερό το οποίο διανέμεται στα δύο κτήρια με μονοσωλήνιο σύστημα μονωμένων σωληνώσεων. Οι τερματικές μονάδες και στα δύο κτήρια, εκτός από την αίθουσα εκδηλώσεων στο υπόγειο του κτηρίου 1, είναι σώματα καλοριφέρ radiator κυρίως δίστηλα ύψους 505 mm. Η συνολική ισχύς των θερμαντικών σωμάτων ανέρχεται σε kwth ( kcal/h). Στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπογείου του κτηρίου 1 οι τερματικές μονάδες είναι 6 fan-coils οροφής συνολικής θερμικής ισχύος 57.9 kwth. Συνεπώς η συνολικά εγκατεστημένη ηλεκτρική ενέργεια στα δύο κτήρια ανέρχεται σε kwe και αφορά κυρίως το φωτισμό. Η κατανομή της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος ανά χρήση δίνεται στο σχήμα 3.

13 Κατανομή εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος Ψύξη 19% Αερισμός 1% Θέρμανση 12% Φωτισμός 68% Σχήμα 3. Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς Η συνολικά εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς ανέρχεται σε kwth Η συνολικά εγκατεστημένη θερμική ισχύς ανέρχεται σε kwth. Στο σχήμα 4 δίνεται η κατανομή της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος στα δύο κτήρια. Συνολικά εγκατεστημένη ισχύς Ηλεκτρική 10% Ψυκτική 5% θερμική 85% Σχήμα 4. Συνολικά εγκατεστημένη ισχύς Αναλυτική περιγραφή των φορτίων του δώματος και στατικής επάρκειας Περιγραφή των υφιστάμενων διαμορφώσεων του δώματος

14 Προτεινόμενη εφαρμογή πράσινου δώματος Καταγραφή των στόχων εγκατάστασης πράσινου δώματος Η εφαρμογή της ιδέας του φυτεμένου δώματος στα σχολικά κτίρια παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους άλλους τύπους κτιρίων, καθώς είναι χώροι εκπαίδευσης και προσφέρουν τη δυνατότητα της διαμόρφωσης ενημερωμένων και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών. Ο περιορισμένος σχολικός προαύλιος χώρος και τα ενεργειακά πλεονεκτήματα, καθιστούν τα φυτεμένα δώματα ιδανική λύση. Προτείνεται φυτεμένο δώμα ημι-εντατικού τύπου με ποικιλία αρωματικών και ενδημικών θάμνων και δέντρων με προοπτικές για περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών με ειδικά διαμορφωμένους διαδρόμους και "εξωτερική αίθουσα". Το φυτεμένο δώμα φιλοξενεί και λαχανόκηπους, για 12 (6 x 2) ομάδες παιδιών, όπου οι μαθητές με την κατάλληλη καθοδήγηση θα αποφασίζουν για την εναλλαγή των καλλιεργειών, θα παρατηρούν, θα καταγράφουν και θα συμμετέχουνε στην φροντίδα των λαχανικών. Στόχος είναι το προτεινόμενο φυτεμένο δώμα να αξιοποιηθεί ως δυναμικό υλικό πλαισίου στήριξης και ενίσχυσης δραστηριοτήτων και ερεθισμάτων με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία. Με την εφαρμογή φυτεμένου δώματος επιτυγχάνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς στόχους : Την αύξηση του ποσοστού της βλάστησης στον αστικό ιστό Την δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων πρασίνου και δικτύων «πράσινων αειφορικών» διαδρόμων στον αστικό ιστό Την μείωση του φαινομένου της «θερμικής νησίδας» Την μείωση της ηχορρύπανσης Την διαχείριση των ομβρίων υδάτων και απόδοση αυτών στο περιβάλλον Την μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών Την μείωση της μόλυνσης του αέρα στον αστικό ιστό Την προάσπιση της οικονομίας και του περιβάλλοντος Διατήρηση των φυτικών ειδών προς εξαφάνιση από τη χλωρίδα περιοχών που προστατεύονται σε αστικά ανεπτυγμένες περιοχές. Δημιουργία φυσικού περιβάλλοντος για την αστική χλωρίδα και πανίδα Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργείται μια πρόσθετη ζώνη προστασίας του κελύφους του κτιρίου και ενισχύεται η θερμομόνωση του. Ο συνδυασμός της πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών με την πυκνή βλάστηση επιτυγχάνει τους παρακάτω ενεργειακούς στόχους : Την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων Την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Την βελτίωση της θερμικής άνεσης των κατοίκων στο εσωτερικό των κτιρίων λόγω των καλύτερων θερμοκρασιών

15 Η εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργεί νέους λειτουργικούς χώρους ανάπαυλας και αναψυχής. Η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση αυξάνει την αξία του κτιρίου, διαμερίσματος, κατοικίας ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην επίτευξη τεχνοοικονομικών στόχων σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο από την ευρεία εφαρμογή των φυτεμένων δωμάτων/στεγών. Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων επιτυγχάνουμε τους παρακάτω τεχνοοικονομικούς στόχους : Την αύξηση της αξίας του ακινήτου. Την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της στέγης και την προστασία της μόνωσης. Την μείωση των κατασκευαστικών απαιτήσεων της στέγης όσον αφορά στο φυσικό, χημικό ή βιολογικό στρες και ταυτόχρονα και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υδατοστεγανών μεμβρανών λόγω των μειωμένων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας. Την μείωση του κινδύνου φθοράς των υδατοστεγανών μεμβρανών από εξωτερικές μηχανικές πιέσεις, όπως επίσης και της αρνητικής επίδρασης των ανέμων. Την δυνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις Την μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών λόγω της συγκράτησης ποσοστού στο φυτεμένο δώμα και της μείωση ταχύτητας απορροής του νερού. Την μείωση του συντελεστή εκτόνωσης όσον αφορά στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. Την ενίσχυση της ηχομόνωσης του κτιρίου. Την ενίσχυση της θερμομόνωσης του κτιρίου. Την προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς.. Αναλυτική περιγραφή των κατασκευαστικών λεπτομερειών Οικοδομικές εργασίες Για την κατασκευή του φυτεμένου δώματος θα πρέπει να γίνουν ορισμένες οικοδομικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές αφορούν πρώτα την προετοιμασία του δώματος και στη συνέχεια κάποιες προσαρμογές στις υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις. Αρχικά θα πρέπει να γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων σαθρών ταρατσόπλακων λόγω φθοράς και ανάπτυξης χλωρίδας σε κάποια σημεία. Επιπλέον η αποξήλωση εξοικονομεί βάρος και βάθος. Θα γίνει αποξήλωση των πλακών με την συνδετική τους υπόστρωση, στο σύνολο της επιφάνειας. Θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υλικά που βρίσκονται πάνω από την υφιστάμενη στρώση μόνωσης. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να μην πληγωθεί η μόνωση του δώματος καθώς και οι απολήξεις των αεραγωγών. Με την ολοκλήρωση της αποξήλωσης προβλέπεται η επίστρωση με τσιμεντοκονία πάχους 1εκ. για την εξομάλυνση της επιφάνειας προκειμένου να ακολουθήσουν οι επιστρώσεις των νέων υλικών. Θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποξήλωσης της περιμετρικής λάμας που υπάρχει στο στηθαίο για την συγκράτηση της υφισταμένης στεγανωτικής μεμβράνης. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την απομάκρυνση των μονάδων air conditions που βρίσκονται σήμερα στο δώμα. Στη συνέχεια προβλέπεται η τοποθέτηση μεταλλικής κουπαστής περιμετρικά στο στηθαίο του δώματος προκειμένου να αυξηθεί το ύψος του στηθαίου για την

16 ασφάλεια των επισκεπτών. Η μεταλλική κουπαστή θα είναι από γαλβανισμένο σωλήνα Φ2 ο οποίος θα στηριχθεί με παρόμοιο σωλήνα ύψους 0.25εκ. ανά 1 μέτρο. Τα στηρίγματα θα βιδωθούν πάνω στο μάρμαρο του στηθαίου. Θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των μεταλλικών θυρών των κλιμακοστασίων στο τελικό υψόμετρο του δώματος. Θα πρέπει να γίνει ανύψωση των αεραγωγών από PVC σε κατάλληλο νέο ύψος. Προβλέπεται η τοποθέτηση εκ νέου των πλαστικών τεμαχίων των αεραγωγών ώστε το ύψος να υπερβαίνει την τελική διαμόρφωση των χώρων φύτευσης. Προβλέπεται η συντήρηση των επιχρισμάτων του στηθαίου όπου θα χαλάσουν κατά τις αποξηλώσεις καθώς και τελική βαφή τόσο του στηθαίου όσο και των τοίχων των κλιμακοστασίων με ακρυλικό χρώμα. Τοποθέτηση αντιρριζικής στεγανωτικής προστασίας Έπεται στρώση προστασίας από γεωύφασμα μη υφαντών από ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 300 γρ./μ2. Το γεωύφασμα θα πρέπει να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά κατ ελάχιστο: 1. Πάχος: 2 mm σε πίεση 2 kpa, 2.Ελαχιστη εφελκύστικη αντοχή :24 kn/m 3. Αντοχή στην διάτρηση :4400 N 4. Άνοιγμα πόρων: 80 μm 5. και με μεγάλη αντοχή σε Αλκαλικό και Όξινο περιβάλλον. Ακολουθεί η εφαρμογή αντιρριζικής μεμβράνης κατασκευασμένη από ηλεκτρονικά ελεγμένο πολυαιθυλένιο (PE), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO), ή EPDM που προσφέρει συνεχή προστασία στη μόνωση της οροφής αποτρέποντας τη διάτρηση από το ριζικό σύστημα των φυτών, των στεγανώσεων της οροφής πάχους 2 mm. Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρμογή συνθετικών μεμβρανών ως αντιρριζικών είναι η πιστοποίηση βάσει προδιαγραφών του FLL Proof Test (FLL guidelines 2008). Διάστρωση υποστρώματος προστασίας και συγκράτησης υγρασίας Πάνω από την μεμβράνη στεγανοποίησης για προστασία αλλά και για αποθήκευσησυγκράτηση νερού, εφαρμόζεται υπόστρωμα από πολυεστερικές ίνες τύπου SSM45 Το συνθετικό υπόστρωμα πάχους 5 χιλ από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας από ανακυκλωμένες συνθετικές ίνες, βάρους 470 g/ m 2, χρώματος καφέ, με αντοχή σε δυνάμεις εφελκυσμού >8,0 κn/m σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53857, παρέχει προστασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN , ανθεκτικό στη θερμότητα, με δυνατότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών ουσιών 4 λίτρα/ m 2, δεν αλλοιώνεται στην άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε βακτηριακούς πληθυσμούς και μικροοργανισμούς, σε λιπάσματα και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. Εφαρμογή αποστραγγιστικού συστήματος Ακολουθεί ελεύθερη διάστρωση του αποστραγγιστικού σύστηματος τύπου Floratherm WD65-Η (φύλλα 1mΧ1m), πάνω από το υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας.

17 Το αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 25 SE τύπου ZinCo Floratherm WD65-Η, είναι πυκνότητας 25kg/ m3 βιολογικά αδρανές, με επιφάνεια με διάτρητες κωνικές προεξοχές, ύψους 6,5 cm, βάρους 1,1 Kg/m2, χρώματος λευκού, αντοχή σε συμπίεση 10% ίση με 35kN/m 2, κατάλληλο για τοποθέτηση σε φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου ή ημιεντατικού τύπου για την προστασία οριζόντιων επιφανειών, την ομαλή αποστράγγιση του νερού σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO και μέγιστη θερμική προστασία αφού παρέχει θερμική αντίσταση 0,9m 2 K/W σε συνθήκες πράσινου δώματος (διαβροχή/διαρκής κυκλοφορίας νερού) σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα EnEV και DIN 4108 και την εποπτεία του Ινστιτούτου του Fraunhofer. Η θερμική αντίσταση του παραμένει σταθερή κατά την κυκλοφορία του νερού στην υποδομή του πράσινου δώματος, γεγονός που καθιστά την τιμή μονάδος του υλικού, υπολογίσιμη στην συνολική θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου σύμφωνα με την έγκριση υπ αριθ Z του DIBt Berlin και προτείνεται εδώ ως πρόσθετη θερμομόνωση σε κτίρια όπου το ζητούμενο είναι η βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα σε κτίρια σχολείων με ελλιπή θερμομόνωση. Στην περίπτωση της πλακοστρωμένης επιφάνειας, συνολικά 97 τμ, για εξοικονόμηση στο ύψος εφαρμόζεται το αποστραγγιστικό σύστημα τύπου Floradrain FD 25 ύψους 2,5 cm, βάρους 1,7 Kg/m2 κατάλληλο για τοποθέτηση σε φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου ή ημιεντατικού τύπου για την προστασία οριζόντιων επιφανειών. Διάστρωση θραυστού υλικού (ca mm) Στους προβλεπόμενους διαδρόμους κίνησης των επισκεπτών θα γίνει, πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, επίστρωση με θραυστό υλικό (γαρμπιλόδεμα) πάχους 3-4 εκ. προκειμένου να στρωθούν πλάκες τσιμέντου 0,50Χ0,50μ. Διάστρωση διηθητικού φύλλου Το διηθητικό φύλλο από θερμικά ενισχυμένο πολυπροπυλένιο τύπου Systemfilter SF, με αντοχή στη διάτρηση 820Ν (DIN EN ISO 12236), αντοχή στον εφελκυσμό κατά μήκος 4,0 kn/m και κατά πλάτος 5,0 kn/m, επιμήκυνση στον εφελκυσμό 40/60%, βάρους 100 g/m2, πάχους 0,6 mm, εξασφαλίζει την ομαλή δίοδο του νερού χωρίς απομάκρυνση τεμαχιδίων από το υπόστρωμα, με ταχύτητα ροής για στήλη νερού 100mm 155l/(m2.s). Ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ., βιολογικά και χημικά αδρανές. Αγκύρωση απολήξεων μεμβρανών περιμετρικά στο στηθαίο με νέα ειδικά τεμάχια από αλουμίνιο Μετά το τέλος των επιστρώσεων των στεγανωτικών μεμβρανών θα πρέπει οι μεμβράνες (διαχωριστική στρώση προπυλενίου, υαδτοστεγής στρώση, υπόστρωμα προστασίας και στεγάνωσης) να αγκυρωθούν περιμετρικά στο στηθαίο και στον τοίχο του κλιμακοστασίου με νέα ειδικά τεμάχια από αλουμίνιο. Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων αλουμινίου (κρασπέδων) σε μορφή «γωνίας», για το διαχωρισμό χώρων φύτευσης κίνησης αποστράγγισης

18 Για το διαχωρισμό του υποστρώματος από τις ζώνες αποστράγγισης με βότσαλο ή από τους διαμορφωμένους χώρους κίνησης των επισκεπτών, θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά στοιχεία αλουμινίου σε μορφή «γωνίας». Τα στοιχεία αυτά στρώνονται στο δώμα χωρίς καμία αγκύρωση στο δάπεδο και σταθεροποιούνται από το βάρος του χώματος που τα καλύπτει. Έχουν εγκάρσιες οπές για την απορροή του νερού. Εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας Η αλλαγή της στάθμης (+ 22 εκ.) μετά την εφαρμογή του συστήματος υποδομής προϋποθέτει την λήψη πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των συντηρητών του πράσινου δώματος. Προτείνεται η εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας τύπου Fallnet SR σε επιλεγμένα σημεία στο κτίριο για την πρόσδεση των συντηρητών και την ασφαλή κίνηση στην περίμετρο του κτιρίου. Το σύστημα προστασίας από πτώση τύπου Fallnet SR εφαρμόζεται στην επιφάνεια της οροφής χωρίς διάτρηση της μεμβράνης στεγανοποίησης και μηχανικής στήριξης στην πλάκα του κτιρίου που πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 795, Class E. Αποτελείται από πλαστικά στοιχεία που σχηματίζουν κάναβο επιφάνειας 5,3τμ. και από το οποίο εξέχει ατσάλινος μεταλλικός σύνδεσμος για την πρόσδεση και προστασία των συντηρητών. Η διάστρωση του υποστρώματος ανάπτυξης πάνω στο πλαστικό πλέγμα λειτουργεί ως αντίβαρο για την συγκράτηση φορτίο έως και 110kg. Διάστρωση υποστρώματος ανάπτυξης φυτών Ακολουθεί η διάστρωση του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών. Το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών διαστρώνεται επάνω από το διηθητικό φύλλο σε ύψος 15 εκ., συμπιέζεται ελαφρά πριν τη φύτευση. Στην περίπτωση των προτεινόμενων λαχανόκηπων αυξάνεται ελαφρά το ύψος σε 20 εκ. Το ειδικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτικού υλικού υψηλής ποιότητας για φυτεμένα δώματα εκτατικού/ημιεντατικού τύπου αποτελείται από ανακυκλωμένα ανόργανα και οργανικά στοιχεία, για εφαρμογή σε ύψος έως 25 εκ. Η αναλογία υλικών d<0,063 mm 6,4%, πυκνότητα σε ξηρό 0,94 kg/l, πυκνότητα στη μέγιστη απορροφητικότητα νερού 1,36 kg/l, συνολικός όγκος πόρων 64%, μέγιστη απορροφητικότητα νερού 42%, περιεχόμενος αέρας στη μέγιστη απορροφητικότητα νερού 22%, διαπερατότητα σε νερό 0,064 cm/s, ph 7,5-7,8, περιεκτικότητα σε άλατα 1,3g/l, οργανικά περιεχόμενα 5,9%. Τοποθέτηση φρεάτιων ελέγχου υδρορροών Θα γίνει τοποθέτηση φρεατίων ελέγχου τύπου KS12 σε όλες τις υδρορροές στην περίμετρο του κτιρίου για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας απορροής του νερού και τον καθαρισμό τους. Τα φρεάτια τοποθετούνται ελεύθερα και επικαλύπτονται με διηθητικό φύλλο. Προτείνεται ανοξείδωτο διάτρητο φρεάτιο με επικάλυψη πλαστικού, με διαστάσεις 25 25cm, βάρους 2kg, με εγκοπές 3mm για την αποστράγγιση του νερού σύμφωνα με DIN 1986 και σύμφωνα με τις «Προδιαγραφές FLL Guidelines Για την Κατασκευή και την Συντήρηση των Φυτεμένων Δωμάτων». Το αποσπώμενο καπάκι του φρεατίου έχει ενσωματωμένη διογκωμένη πολυστερίνη για την αποφυγή

19 δημιουργίας θερμικών γεφυρών και εγκοπές για την απορροή του νερού σε περίπτωση υπερχείλισης. Τοποθετείται στις υδρορροές φυτεμένων δωμάτων εκτατικού/ημιεντατικού τύπου και σε δώματα με χαλίκι, για τον έλεγχο της απορροής και τον καθαρισμό των υδρορροών Περιμετρική διάστρωση με βότσαλο Τέλος η διάστρωση σε πλάτος 30 έως 50 εκ. εφαρμόζεται κατά μήκος του στηθαίου με αδρανές υλικό με στρογγυλευμένες ακμές διαφορετικής διαβάθμισης / βότσαλο ποταμίσιο. Η περιμετρική ζώνη με αδρανές/βότσαλο ποτάμιο λειτουργεί ως πρόσθετη ζώνη αποστράγγισης αλλά και ως ζώνη ελέγχου της μεμβράνης στεγανοποίησης. Πρόσθετα στοιχεία διαμόρφωσης Στη διαμόρφωση του δώματος προβλέπεται η τοποθέτηση ξύλινης πέργκολας διαστάσεων 3,30Χ4,00μ. σε κάθε κτίριο. Η πέργκολα θα είναι κατασκευασμένη με ξύλινους δοκούς & τάβλες από εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο της μελέτης. Η πέργκολα θα φέρει τάβλες για την σκίαση του χώρου ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί χώρος καθιστικός για τους επισκέπτες. Η στήριξη της πέργκολας θα πρέπει να γίνει χωρίς να υπάρξει καμία τομή στο υφιστάμενο δάπεδο. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια καθιστικών με μεταλλικό σκελετό και ξυλεία Σουηδίας. Για την φύτευση των δέντρων θα χρησιμοποιηθούν φυτοδοχία από διαστάσεων 50Χ50Χ80εκ. Αιτιολόγηση της επιλογής του είδους του πράσινου δώματος Σύμφωνα πάντα με την στατική αντοχή - επάρκεια του κτιρίου και τον υπολογισμό φορτίων των συστημάτων υποδομής φυτεμένου δώματος σε συνθήκες κορεσμού και των δομικών ή φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται με την φύτευση όπως διάδρομοι κίνησης, δάπεδα, συστήματα σκίασης, κτλ και τις υφιστάμενες ρύσεις (1,5%) το είδος πράσινου δώματος που επιλέγει είναι ημι εντατικού τύπου (max 240 kg/τμ) επιτρέποντας την δημιουργία επισκέψιμου χώρου από τους μαθητές και το κοινό με ποικιλία στο φυτικό υλικό. Αιτιολογημένη έκθεση επιλογής κάθε είδους φυτού (κατά πόσο τα είδη είναι ενδημικά ή/και είδη από την ευρύτερη μεσογειακή χλωρίδα, που προσαρμόζονται γρήγορα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, συνδυάζονται με το αστικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύσσονται σε αυτό όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και η ατμοσφαιρική ρύπανση). Κύρια κριτήρια για την επιλογή των φυτικών ειδών, που συνθέτουν την φύτευση του δώματος, είναι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, το πάχος και το είδος του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών, η δυνατότητα των φυτών για προσαρμογή και ανάπτυξη στο συγκεκριμένο περιβάλλον που δημιουργείται, το επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα και τον τύπο του φυτεμένου δώματος, η αντοχή των φυτικών ειδών στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ένταση του ανέμου και η δυνατότητα αυτών για προσαρμογή και ανάπτυξη στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται ενδημικά είδη και είδη από την ευρύτερη μεσογειακή χλωρίδα, που προσαρμόζονται γρήγορα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες,

20 συνδυάζονται με το αστικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύσσονται σε αυτό όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η επιλογή κατάλληλων ξηρανθεκτικών φυτών σύμφωνα με τις συνθήκες της περιοχής εξασφαλίζει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Τα μεσογειακά ξηρανθεκτικά είδη έχουν ποικιλία υφών και χρωμάτων με μικρές απαιτήσεις άρδευσης και συντήρησης. Στο σύνολο επιλέγονται θαμνώδης βλάστηση με υπέργεια ανάπτυξη από 40 έως 60εκ και μόνο σε σημεία συμβολής δοκών και υποστυλωμάτων χωροθέτηση ψηλότερων θάμνων έως 1,5 μ, γλάστρες με δέντρα και ειδικά διαμορφωμένα λαχανόκηπους. Η φύτευση των φυτών θα γίνεται την κατάλληλη εποχή. Δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες φύτευσης όταν φυσά ισχυρός άνεμος και η θερμοκρασία είναι κάτω του μηδενός.( ημέρες παγετών) Στα γυμνόριζα φυτά, οι ρίζες θα απλώνονται στην φυσική τους θέση και θα τοποθετείται φυτική γη με προσοχή κάτω και μεταξύ των ριζών για να γεμίσουν όλα τα κενά. Οι ρίζες οι οποίες είναι σπασμένες ή φθαρμένες θα κόβονται από το φυτό. Στα φυτά σε σακίδιο ή φυτοδοχείο, η αφαίρεση αυτού θα εκτελείται με μεγάλη προσοχή αφού προηγουμένως κοπεί με αιχμηρό εργαλείο, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή της μπάλας χώματος και η διατάραξη του ριζικού συστήματος. Κατά την μεταφορά των φυτών στο λάκκο φύτευσης, όλα τα φυτά με μπάλα χώματος θα κρατούνται πάντοτε από την μπάλα και όχι από τον κορμό. Τα φυτά τα οποία έχουν αναπτυχτεί σε σακίδια κατά την μεταφορά τους δεν πρέπει να περιέχουν πολύ υγρασία στο μίγμα, γιατί αφενός έχουν μεγάλο βάρος και αφετέρου εάν η μετακίνησή τους δεν γίνει με σωστό τρόπο κινδυνεύουν να εκριζωθούν όταν αυτά κρατούνται και μεταφέρονται από το υπέργειο τμήμα τους. Η μεταφορά των φυτών πρέπει να γίνεται με επιμελημένο τρόπο ώστε αυτά να μην καταστρέφονται (σπάζουν). Όλες οι μπάλες χώματος θα πρέπει να είναι συμπαγείς και άθικτες. Φυτά με μπάλες χώματος δεν πρέπει ποτέ να πέφτουν κάτω κατά την φορτοεκφόρτωση ή τις πλάγιες μεταφορές τους Στις εργασίες εγκατάστασης των φυτών περιλαμβάνονται : 1) Το άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,05x0,05, 0,10 χ 0,10, 0,20 χ 0,20, 0,30 χ 0,30 ή μεγαλύτερο ανάλογα με το μέγεθος των φυτών και το είδος του φυτεμένου δώματος 2) Η μεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το πλαστικό σακίδιο ή φυτοδοχείο ή φυτοθήκη, η αφαίρεση τυχόν ξηρών μερών αυτού, 3) Η φύτευση κατακόρυφα και σε στάθμη 5cm χαμηλότερα από την στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης βλάστησης που το περιβάλλει, 4) Η συμπίεση του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών μέσα στο λάκκο φύτευσης για την εξάλειψη των κενών αέρος, την ελαχιστοποίηση της καθίζησης και την εξασφάλιση σταθερότητας στο φυτό, 5) Ο σχηματισμός ανάλογης με την κόμη λεκάνης άρδευσης, 6) Η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέντρωση και απομάκρυνση του άχρηστου υλικού. Η πρώτη άρδευση που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με 10 λίτρα νερό για όλα τα φυτά. 7) Η υποστύλωση των δένδρων για την αντοχή τους σε ανεμοπιέσεις μέχρι την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το ύψος και την κόμη του δένδρου διαστρώνεται ατσάλινο πλέγμα αντίστοιχης επιφάνειας σε τμ. σε χαμηλό επίπεδο κατά την διάστρωση του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών. Από το ατσάλινο πλέγμα προσδένεται κορμός του δένδρου με συρματόσχοινα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Floradrain FD 25-E

Εκτατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Floradrain FD 25-E Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ European Organization for Technical Assessment Αρ. έγκρισης ΕΤΑ 13/0668 ε δ Φυτά: Χλοοτάπητας. φυτά εδαφοκάλυψης, αγριολούλουδα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ. Εντατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Protectodrain PD250

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ. Εντατικός Τύπος με το Σύστημα Υποδομής Protectodrain PD250 Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ Φ Υ Τ Ε Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ω Μ Α Τ Ο Σ Protectodrain PD250 στ Φυτά: Χλοοτάπητας, πολυετή φυτά, βολβοί, θάμνοι και μικρά δένδρα ε Μηχανικό Υπόστρωμα εντατικού τύπου egreen_zinco Intensive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Φυτεμένο δώμα : ορίζεται το σύνολο ή τμήμα της επιφανείας δώματος όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης. Κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 59762 /ΤY 1498 / 9-6 -2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος. Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη

Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος. Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Δ. Κολοκοτσά Σ. Παπαντωνίου, Α. Βασιλομιχελάκη 1 Περίγραμμα παρουσίασης Μέρος 1 ο : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΡΟΣ 2 ο : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Προδιαγραφές φυτεμένου δώματος Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244 Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. Πρωτ. : 859 ΠΡΟΣ : 1. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών & Κατασκευών Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω, 12244 2. κ. Λάζαρο Βρυζίδη, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ eco ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Παρουσίαση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. Φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δημήτρης Κόνδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : 30.000,00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνική Περιγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΟ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΤΛ) Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων, Δήμου Καλλιθέας" ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 42% της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ0-4ΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ0-4ΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Πρόκειται για την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία ενός κτιρίου στο σύνολό του. Η ιδανική περίπτωση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα