ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμ.Σχεδιου: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Ταχ. Δ/νση : Aκτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : ΕΠΣΤΗΣ ΛΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ Ι. Τηλέφωνο : FAX : diprom. hcg. gr ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού Μονάδας αεροσκαφών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. & της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών στον τομέα επιτήρησης θαλασσίων συνόρων, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων Ευρώ #40.000,00 # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)». ΑΠΟΦΑ ΣΗ Ο ΥΠ ΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑ ΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α.του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α /95), άρθρο 83 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α / ), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». γ. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150 Α /07), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». δ.του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α /10), «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». ε.του Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141 Α /10) άρθρο 21, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». στ.του Ν.3922/11 (ΦΕΚ 35 Α /11), «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». ζ.του Π.Δ. 67/11 (ΦΕΚ 149 Α /11), «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής». η.του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α /12), «Ίδρυση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 94/2012 (ΦΕΚ 149 Α / 12). - 1-

2 θ. Του Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102 Α /13), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». ι. Της αριθμ. 218/2013 (ΦΕΚ 1199 Β / ) Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, περί «Καθορισμός καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής». ια. Του ΠΔ 119/13 (ΦΕΚ 153 Α / ), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών». 2. Την αριθμ / 13 / (Αριθμ. Σχεδ: 543) Απόφαση ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ περί «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ( ) έτους 2013 ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ.». 3.Την αριθμ /ΔΕ-7360/ Απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 4. Το αριθμ /2014/ (Αριθμ. Σχεδίου:338) έγγραφο ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΡΟΜ 3 ο. 5. Το αριθμ. 800/20/5/83-α / έγγραφο ΥΔΤ&ΠτΠ/ΥΔΕΑΠ/Τμ. ΕΤΕΣ. 6. Το αριθμ /2014/ (Αριθμ. Σχεδίου:1327) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΧΕΜ 1ο. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια εξοπλισμού Μονάδας αεροσκαφών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. & της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών στον τομέα επιτήρησης θαλασσίων συνόρων, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων Ευρώ #40.000,00 # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και το επισυναπτόμενο παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 1 ΖΕΥΓΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (AVIATION HEADSETS) 2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ,00 ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΥ DSLR ΜΕ ΤΗΛΕΦΑΚΟ 3 ΦΟΡΗΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΣ ,00 ΚΙΝΔΥΝΟΥ (PLBs) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ- ΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ- ΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΥΕΜ/ΜΑΛΣ Αεροπορική Βάση Δεκέλειας ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ Υ.ΣΥ-Δ Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 2. Οι σφραγισμένες προσφορές, να κατατεθούν εις διπλούν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο- αντίγραφο, το πρωτότυπο υπερισχύει του αντιγράφου) και προαιρετικά προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας, σε - 2-

3 ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακός δίσκος χωρίς τα οικονομικά στοιχεία), με τα οικονομικά στοιχεία όπως ζητούνται κατωτέρω.οι σφραγισμένες προσφορές δύναται να αποσταλούν είτε στην ΥΝΑ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. / ΔΙ. ΠΡΟΜ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,Πειραιάς, Γρ. 426), μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, απευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, ήτοι την: Ημ/νία: 30 /04 / 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 Τόπος Διεξαγωγής: Aκτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ.317 Προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασθεί, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών 4. Σε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια εξοπλισμού Μονάδας αεροσκαφών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. & της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών στον τομέα επιτήρησης θαλασσίων συνόρων, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων Ευρώ #40.000,00 # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)». β)ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΡΟΜ 3 Ο ). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού (Αριθμ. Φακ: /2014, Αριθμ. Σχεδίου:608). δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( ). ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. στ)η ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 5. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 20 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς για το σύνολο των ειδών ή τμηματικά για κάθε είδος του πίνακα της παρ. 1 της παρούσας. - 3-

4 6. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τους πίνακα που ακολουθεί: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1 ΖΕΥΓΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (AVIATION HEADSETS) 2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΥ DSLR ΜΕ ΤΗΛΕΦΑΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 3 ΦΟΡΗΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (PLBs) Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απόρριψης τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου. 9. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά των συμμετοχόντων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών θα ενημερώνει τους υποψήφιους προμηθευτές για το χρόνο και τον τόπο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 10. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 11. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ #40.000,00 # συνολικά. Το έργο εντάσσεται στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ 2012)και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%. 12. Η προμήθεια απαλλάσσεται ΦΠΑ και υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις (επί της συμβατικής αξίας), οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (ΠΟΣΟ Α). Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ΠΟΣΟΥ Α (ΠΟΣΟ Β). ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ΠΟΣΟΥ Β. - 4-

5 Επί της καθαρής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4 %. 13. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. 14. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, με την καταβολή του 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. 15. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 16. Το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% ή μικρότερη κατά ποσοστό 50%. 17. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα της παρ. 1 της παρούσης. Σε καμία περίπτωση ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι μεταγενέστερος της 30 ης Ιουνίου Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 18. Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου δύναται να γίνει έλεγχος από τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές. 19. Ο τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται στον πίνακα της παρ. 1 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι θα παραδοθεί αντίστοιχος αριθμός με την ποσότητα των ειδών, αυτοκόλλητων σημάνσεων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Το κόστος θα βαρύνει τον ανάδοχο. 20. Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απορρίψεως και Υπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι: (α) Έλαβαν γνώση των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης. (γ) Δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (δ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, που ζητούνται από την Υπηρεσία. 21. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150). - 5-

6 22. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 23. Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια, το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού στα γραφεία της ΥΝΑ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 3 Ο (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Λιμάνι Πειραιά) εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης-πρόσκλησης υπογραφής σύμβασης. 24. Ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται να εγγυηθεί εγγράφως για την καλή λειτουργία των ειδών όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 25. Σχετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Α.ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ., μαζί με το σώμα των τεχνικών προδιαγραφών για είκοσι (20 ) ημέρες. 26. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.- Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 06) Υπόδειγμα Σήμανσης (σελ. 01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών ΑΝΤΠΧΟ ΛΣ ΜΠΑΓΔΑΤΟΠΟΥΛΟ Ι. (ΔΕΚΝ) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΕΜ/ΜΑΛΣ 2. ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.ΣΥ-Δ ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλ/κου ταχυδρομείου): 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γραφ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 4. Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 5. Γραφ. κ. Β Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 6. Γραφ. κ.δκ Α 7. Γραφ. κ.δκγ 8. ΔΙΠΡΟΜ Α 9. ΔΟΣΠΑΣΠ Γ - 6-

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 01. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (AVIATION HEADSETS) Προϋπολογισμός: (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) Προτεινόμενος τρόπος προμήθειας: α. Είδος διαγωνισμού : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ β. Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Σκοπός της προμήθειας είναι ο εξοπλισμός των αεροπλάνων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με το ως άνω είδος, με στόχο την υποβοήθηση των πληρωμάτων κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως αποστολών τους και συγκε κριμένα στο τομέα επιτήρησης θαλασσίων συνόρων. 1. Τεχνικές απαιτήσεις είδους Τα ακουστικά να είναι πιστοποιημένα για αεροπορική χρήση, ειδικά δε για αεροπλάνα. Να διαθέτουν ενεργό σύστημα μείωσης θορύβου (active noise reduction system) το οποίο θα τροφοδοτείται με ρεύμα αυτόνομα (μπαταρία). Να διαθέτουν διπλό βύσμα Γενικής Αεροπορίας (General Aviation Standard twin plugs) Να διαθέτουν δυνατότητα στερεοφωνικής αναπαραγωγής ήχου (stereo) Να είναι ελαφρά (βάρος μικρότερο από 400 γραμμάρια), άνετα και εργονομικά για πολύωρη χρήση (High comfort level). Να διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης με συσκευές μέσω πρωτόκολλου Bluetooth (Bluetooth communication interface) έκδοσης τουλάχιστον 2.1, καθώς και υποδοχή για ενσύρματη σύνδεση με άλλες πηγές ήχου. 2. Εξαρτήματα παρελκόμενα Να συνοδεύονται από τσάντα μεταφοράς, καθώς και οδηγίες χρήσης. - 7-

8 3. Εγγύηση. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 4. Τόπος / χρόνος παράδοσης. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που εδρεύει στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας. Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να παραδοθεί στην Υ.Ε.Μ./Μ.Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης. 02. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ DSLR Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕ ΤΗΛΕΦΑΚΟ Προϋπολογισμός: ( απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) Προτεινόμενος τρόπος προμήθειας: α. Είδος διαγωνισμού : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ β. Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Σκοπός της προμήθειας είναι ο εξοπλισμός των αεροπλάνων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με το ως άνω είδος, με στόχο την υποβοήθηση των πληρωμάτων κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως αποστολών τους και συγκε κριμένα στο τομέα επιτήρησης θαλασσίων συνόρων. 1. Τεχνικές απαιτήσεις είδους. Για τη φωτογραφική μηχανή: Να είναι ψηφιακή με αποσπώμενο φακό τύπου DSLR Ανάλυση αισθητήρα τουλάχιστον 23 ενεργών Megapixel Μέγιστη ευαισθησία αισθητήρα (ISO) (τουλάχιστον) Τουλάχιστον 35 σημεία εστίασης Ταχύτητα λήψης φωτογραφιών τουλάχιστον 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο Δυνατότητα λήψης Video 1080p με συνεχόμενη αυτόματη εστίαση. Για τον τηλεφακό: Φακός μεταβλητής εστιακής απόστασης (zoom) Μέγιστη εστιακή απόσταση 300mm (τουλάχιστον) Διάφραγμα στη μέγιστη εστιακή απόσταση f=5,6 (ή καλύτερο) Να διαθέτει τεχνολογία μείωσης κραδασμών ή/και σταθεροποίησης εικόνας - 8-

9 2. Εξαρτήματα παρελκόμενα Οι φωτογραφικές μηχανές να συνοδεύονται από τσάντα μεταφοράς, καθώς και οδηγίες χρήσης Να διαθέτουν δύο (02) κάρτες μνήμης η κάθε μηχανή χωρητικότητας τουλάχιστον 16 Gb τύπου SDHC class Εγγύηση. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 4. Τόπος / χρόνος παράδοσης. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που εδρεύει στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας. Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να παραδοθεί στην Υ.Ε.Μ./Μ.Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης. - 9-

10 03. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (PLBs) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΚΑ, (10) ΤΜΧ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κρατήσεις υπέρ Δημοσίου) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ MHz ±1 khz Output power 5 W±2 db Data encoding Bi-phase L Modulation Phase modulation; 1.1 rads ±0.1 rads & MHz +3 khz Output power 50 mw ±3 db PERP Sweep direction Programmable UP or DOWΝ GPS Ενσωματωμένο με δέκτη τουλάχιστον 12 Καναλιών ΑΚΡΙΒΕΙΑ /ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ =< 0.05 n.m/ Τουλάχιστον κάθε 20 λεπτά (με καθαρό ορίζοντα) ΜΕΓΕΘΟΣ (Μήκος x Πλάτος x =<150 x 80 x 55 mm. Πάχος) ΒΑΡΟΣ εώς 300 gr. ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Από 2 εώς 15 λεπτά ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Χειροκίνητη ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 (-20 C) ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ 48 (-20 C) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -30 C εώς +70 C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20 C εώς +55 C ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΤΗΤΑ ΝΑΙ, εώς τα 5 μέτρα (για 30 λεπτά) - ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Λιθίου - Επαναφορτιζόμενη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Τουλάχιστον 5 έτη ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΑΙ Από τον χειριστή ΔΟΚΙΜΕΣ GPS ΝAI, Δορυφορικά Ανιχνεύσιμη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN 6094 RTCM /SC110 - STD V1.1 COSPAS - SARSAT T.007/Class 2, TAC-184 ΕΓΓΥΗΣΗ Τουλάχιστον 24 μηνών (02 έτη) ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ PLBs Κάθε PLB θα συνοδεύεται από φορτιστή μπαταρίας από πηγή 220 V (εναλλασσόμενο) και 28 V (συνεχές). ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι διαθέτει την τεχνική οργάνωση για την αποκατάσταση βλαβών των προσφερομένων συσκευών, καθώς και για την συντήρηση τους.ως χρόνος της τεχνικής υποστήριξης από τον προμηθευτή ορίζονται τα δέκα (10) έτη. 2. Στις προσφορές να αναφέρονται το πρόγραμμα συντήρησης της συσκευής, τα απαιτούμενα όργανα μετρήσεων, ειδικά εργαλεία και συσκευές ελέγχου για την επισκευή και συντήρηση του ζητούμενου υλικού εφόσον απαιτούνται. 3. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία η αποκατάσταση βλάβης του υλικού να γίνει από τον προμηθευτή, η Υπηρεσία θα προσκομίζει το υλικό με δική της μέριμνα και δαπάνη στο εργαστήριο του προμηθευ

11 τή, ο οποίος υποχρεούται στην αποκατάσταση της βλάβης σε μικρό χρονικό διάστημα (μέγιστος χρόνος είκοσι μέρες) από την ημερομηνία παράδοσης. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν από τον προμηθευτή, τότε αυτός υποχρεούται να διαθέσει προσωρινά άλλη συσκευή, ίδια με την υπό επισκευή, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. 4. Ο προμηθευτής υποχρεούται στη διάθεση κάθε ανταλλακτικού των προμηθευθησομένων συσκευών, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών από την ημέρα παραγγελίας και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του υλικού. Εάν αχρηστευθεί υλικό λόγω μη τηρήσεως της ανωτέρω υποχρεώσεως αναγνωρίζεται από τώρα το δικαίωμα της Υπηρεσίας να εγείρει απαίτηση αποζημιώσεως από τον προμηθευτή. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. Το σύνολο των συσκευών υποχρεωτικά θα συνοδεύεται κατά την παράδοση του από : α. Τεχνικό εγχειρίδιο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα που θα περιλαμβάνει γενική περιγραφή του τύπου της συσκευής, κυκλωματικά διαγράμματα, καθώς και καταλόγους των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποενοτήτων, των κυκλωμάτων κ.λ.π., τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω διαγραμμάτων και της λειτουργίας της συσκευής καθώς και οδηγίες επισκευής και συντήρησης (ως τεχνικό εγχειρίδιο δεν εννοείται το εγχειρίδιο για τους χρήστες ή το εμπορικό φυλλάδιο). β. Οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. ΕΓΓΥΗΣΗ 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δώσει εγγύηση 24 μηνών για την καλή λειτουργία των συσκευών εκτός και αν η εργοστασιακή είναι μεγαλύτερης διάρκειας και θα καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη συμβεί σε συσκευή, μη οφειλόμενη σε εξωτερικές καταστροφικές συνθήκες ή κακό χειρισμό. 2. Η εγγύηση θα ξεκινά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των συσκευών. 3. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού κατά την διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάσει και να παραδώσει (μέγιστος χρόνος 20 ημερών από την ημέρα παραλαβής του εξοπλισμού από τον προμηθευτή) τον εξοπλισμό σε λειτουργία, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής επιβάρυνσης, πλην εκείνης να προσκομίσει τις συσκευές στα εργαστήρια του προμηθευτή. 4. Εάν η ανωτέρω προθεσμία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο προμηθευτής υποχρεούται, χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει το βλαφθέν τμήμα της συσκευής με άλλο, σε καλή λειτουργία, μέχρι την επισκευή του βλαφθέντος τμήματος της συσκευής. 5. Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελλάτωμα στο ίδιο εξάρτημα ή ανταλλακτικό του εξοπλισμού δύο (2) φορές κατά την διάρκεια της εγγύησης ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού θα παρατείνεται για 24 μήνες από την ημερομηνία περατώσεως της δεύτερης αντικατάστασης ή επισκευής. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1. Χρόνος παράδοσης: Σαράντα ημέρες (40) από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Τόπος παράδοσης: Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, (112 Π.Μ Αεροπορική Βάση Ελευσίνας)

12 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η Παραλαβή θα συνίσταται υποχρεωτικά σε : α. Ποσοτική καταμέτρηση των συσκευών και των παρελκoμένων τους β. Ποιοτικό έλεγχο με βάση το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή και τα παρόντα τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προγραμματίσει τις συσκευές στους κωδικούς που θα οριστούν από την Υπηρεσία

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (75% από Ευρωπαϊκούς πόρους & 25% από Εθνικούς πόρους) Επισημαίνεται ότι, λόγω της υπ αριθ. Ε(2008) 789 από 05/03/2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εφαρμοστικοί κανόνες της βασικής πράξης 574/2007/ΕΚ» που προβλέπονται στα αρ. 34 και 35, θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά α) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, β) στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και γ) στο ποσοστό χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προϋπολογισμού, ενώ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκάστοτε ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τοποθέτηση πινακίδων (αυτοκόλλητα) σε εμφανές σημείο στα υπό προμήθεια είδη. Οι διαστάσεις είναι: Μήκος =11 εκατοστά και Υψος=7 εκατοστά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 29 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-26 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 04 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-13 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 09 05 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-24 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.12 10:43:45 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 08 06 2015 & Εποπτείας Αποθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ι Γ Α Ι Ο Υ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ι Γ Α Ι Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 01 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-12 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)».

και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (...)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 04 04 204 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-0 / 204 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085260 2015-09-24

15PROC003085260 2015-09-24 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.Σ.) Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ.-Τμ.Α Α.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988509, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα