ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Αρ. Φακ: / 2015 Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Αριθμ. Σχεδίου: Ταχ. Δ/νση : Aκτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : ΕΠΣΤΗΣ ΛΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ Ι. Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την πρόσληψη: α) Εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και β) Εξωτερικού Συμβούλου Ποιότητας για το σύστημα Ποιότητας Ναυτικής Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ #38.000,00 # (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)». Α ΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ,ΥΠΟΔ ΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α /95), άρθρο 83 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150 Α /07), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α /10), «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». δ. Του Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141 Α /10) άρθρο 21, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». ε. Του Ν.3922/11 (ΦΕΚ 35 Α /11), «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». στ. Του Π.Δ. 81/14 (ΦΕΚ 125 Α /14) «Αναδιάρθρωση περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (...)». ζ. Του Π.Δ. 103/14 (ΦΕΚ 170 Α /14) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου». η. Του ΠΔ 24/15 (ΦΕΚ 20Α /15) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». θ. Του ΠΔ 25/15 (ΦΕΚ 21Α /15) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ι. Του αριθ / εγγράφου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ/ ΜΤΠΥ/ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ.

2 ια. Της αριθμ. Υ92 (ΦΕΚ 285Β /15) Απόφασης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα» 2. Την αριθμ / 14 / (Αριθμ. Σχεδ:638) Απόφαση ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ περί «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ( ) έτους 2014 ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /15/ (Αριθμ. Σχεδίου:325) Απόφαση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/ ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ)/ΔΙΠΕΑ Α. 3. Το αριθμ /01/2015/ έγγραφο ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Β. 4. Το αριθμ /02/2015/ έγγραφο ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Β. 5. Το αριθμ /2015/ (Αριθμ. Σχεδίου: 239) ΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ)/ΔΙΠΕΑ 3ο. 6. Το αριθμ /05/15/ ΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ- ΡΙΣΜΟΥ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Β. 7. Η αριθμ /04/2015/ Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟ- ΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ)/ΔΙΠΡΟΠ Δ. 8. Το αριθμ /07/15/ ΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ- ΣΜΟΥ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β. 9. To από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙ- ΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Β. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για την πρόσληψη: α)εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και β)εξωτερικού Συμβούλου Ποιότητας για το σύστημα Ποιότητας Ναυτικής Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ #38.000,00 # (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%), όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. ΥΠΟΕΡΓΟ Α ΥΠΟΕΡΓΟ Β ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ι) Την προετοιμασία και υποστήριξη της ΔΕΚΝ και πέντε εκ των Σχολών Ε.Ν., δηλαδή των ΑΕΝ/Σύρου, ΑΕΝ. Ι. Νήσων, ΑΕΝ/Ηπείρου, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Μακεδονίας και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Ασπροπύργου για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και ιι) Την οργάνωση και την υποστήριξη της ΔEΚΝ ούτως ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των πιστοποιημένων Σχολών Ε.Ν. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,00 2. Οι σφραγισμένες προσφορές, να κατατεθούν σε έντυπη μορφή με τα οικονομικά στοιχεία όπως ζητούνται κατωτέρω. Οι σφραγισμένες προσφορές δύναται να αποσταλούν είτε στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/ ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ)/ΔΙΠΕΑ 3ο (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, Γραφείο 426) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, απευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, ήτοι την:

3 Ημ/νία: 06 / 04 / 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 Τόπος Διεξαγωγής: Aκτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ.317 Προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Ισχύς κατατιθέμενων προσφορών: τέσσερις (04) μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασθεί, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών 4. Σε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Πρόσληψη: α)εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και β)εξωτερικού Συμβούλου Ποιότητας για το σύστημα Ποιότητας Ναυτικής Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ #38.000,00 # (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)». β)ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό ( Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/ ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ)/ΔΙΠΕΑ 3ο). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού (Αριθμ. Φακ.: /2015/ , Αριθμ. Σχεδίου:646). δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 06/04/2015 ). ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. στ)η ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 5. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 17 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας. 6. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΕΡΓΟ...(Α ή Β) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) Επισημαίνεται ότι όπως προβλέπεται από τις παραγράφους και του προτύπου ΕΝ ISO 1701:2011 περί διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, ο φορέας πιστοποίησης και κάθε μέρος της ίδιας νομικής οντότητας, δεν προσφέρει ούτε παρέχει υπηρεσίες συμβούλου επί

4 συστημάτων διαχείρισης και δεν προσφέρει ούτε παρέχει εσωτερικούς ελέγχους σε πιστοποιημένους πελάτες του. Συνεπώς ο υποψήφιος ανάδοχος έχει τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το καθένα από τα υποέργα Α και Β χωριστά. 7. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απόρριψης τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 8. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών θα ενημερώνει τους υποψήφιους προμηθευτές για το χρόνο και τον τόπο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 9. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 10. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ #38.000,00 # συνολικά και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015, ΚΑΕ Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις (επί της συμβατικής αξίας), οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ M.T.N. 4% ΕΛΟΑΝ 2% Τέλος Χαρτοσήμου 2% επί του αθροίσματος ΜΤΝ + ΕΛΟΑΝ Τέλος Χαρτοσήμου 3% επί του ΕΑΑΔΣ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του αθροίσματος Τέλος Χαρτοσήμου 2% + Τέλος Χαρτοσήμου 3% Επί της καθαρής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 %. 12. Τα έξοδα μετακινήσεων - υλοποίησης βαρύνουν τον ανάδοχο. 13. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, ανά έτος για το υποέργο Α, με την καταβολή του 100% της αξίας, μετά την τμηματική οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και για το υποέργο Β με την καταβολή του 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 14. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 15. Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται για κάθε υποέργο στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 16. Ο τόπος παράδοσης ορίζεται για κάθε υποέργο στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 17. Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απορρίψεως και Υπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι:

5 (α) Έλαβαν γνώση των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης. (γ) Δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (δ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 18. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 19. Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια, το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού στα γραφεία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/ΓΔΟΥ (πρώην ΥΝΑ)/ΔΙΠΕΑ 3ο (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Λιμάνι Πειραιά) εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσηςπρόσκλησης υπογραφής σύμβασης και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της εγκριθείσας ποσότητας. 20. Σχετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.yen.gr) και του ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), μαζί με το σώμα των τεχνικών προδιαγραφών για δώδεκα ( 12) ημέρες. 21. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.- Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γεώργιος Σταθάκης ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ.04) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤ H Σ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών έτους 2014 Πλωτάρχης ΛΣ ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Δ. (ΥΠΟΘΕ) ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλ/κου ταχ.): 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γραφ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 4. Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.ε.) 5. Γραφ. κ. Β Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.ε.) 6. Γραφ. κ. ΓΔΟΥ 7. ΔΙΠΕΑ Α 8. ΔΕΚΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

6 Y ΠΟΕΡΓΟ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της περιγραφής αυτής είναι η διατύπωση των τεχνικών απαιτήσεων που θα πρέπει να υφίσταται, ώστε να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής του ανεξάρτητου Εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης, που θα πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) και τις Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. (ΔΣΕΝ) για την ανανέωση του Πιστοποιητικού περί εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 με 3ετή διάρκεια και θα προβεί στην έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού. Ο φορέας πιστοποίησης που θα επιλεγεί, θα πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να έχει την διαπίστευση ISO για το πρότυπο EN ISO 9001:2008 από φορέα διαπίστευσης μέλος των Συμφωνιών MLA (Μultilateral Agreements) 2. Να είναι διαπιστευμένος για τον κλάδο με αριθμό 37 «Εκπαίδευση» και κατά συνέπεια να έχει επιθεωρητές στον κλάδο αυτό. Τα ανωτέρω να προσκομισθούν σε απλά φωτοαντίγραφα, εφόσον έχει προηγηθεί η επικύρωσή τους από δικηγόρο στο πρωτότυπο. Σε περίπτωση αλλοδαπών εγγράφων, τα φωτοαντίγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση και να έχει προηγηθεί η επικύρωση του πρωτοτύπου από αρμόδια Αρχή ή δικηγόρο. Υποχρέωση του Φορέα θα είναι να παράσχει το εξής έργο: i. Να διενεργήσει Επιθεώρηση Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την ανανέωση του υφιστάμενου Πιστοποιητικού εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008. ii. Να συντάξει και υποβάλλει στη ΔΕΚΝ Αναλυτική Έκθεση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιθεώρησης, σχετική με τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης του ΣΔΠ τα σημεία που απαιτείται βελτίωση και τις συνακόλουθες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. iii. Να χορηγήσει Πιστοποιητικό [διάρκειας ισχύος τριών (3) ετών] στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. iv. Να διενεργήσει ετήσια Επιθεώρηση Επιτήρησης του ΣΔΠ με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του, τα έτη 2016 και ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Θα γίνει τμηματική παραλαβή και πληρωμή του έργου ανά έτος. H παραλαβή του έργου θα γίνει από την οικεία Επιτροπή παραλαβής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, μετά την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση επιθεώρησης από τις επιθεωρούμενες Υπηρεσίες (ΔΕΚΝ και ΔΣΕΝ). ΤΟΠΟΣ: Εγκαταστάσεις ΔΕΚΝ (στο Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού και στη 2ας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά για το Τμήμα Δ έκδοσης ΑΝΙ ) και εγκαταστάσεις Σχολών Ε.Ν. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: H χαμηλότερη τιμή. Y ΠΟΕΡΓΟ B

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: «Πρόσληψη εξωτερικού ειδικού Συμβούλου Ποιότητας για α) την προετοιμασία και υποστήριξη της ΔΕΚΝ και 5 εκ των Σχολών Ε.Ν., δηλαδή των ΑΕΝ/Σύρου, ΑΕΝ/Ι. Νήσων, ΑΕΝ/Ηπείρου, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Μακεδονίας και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Ασπροπύργου για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και β) για την οργάνωση και την υποστήριξη της ΔΕΚΝ ούτως ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των πιστοποιημένων Σχολών Ε.Ν.» 1. Η ΔΕΚΝ καθώς επίσης και οι Δημόσιες Σχολές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της αναθεωρημένης Δ.Σ. STCW (Αναθεώρηση Μανίλας, 2010) και ειδικότερα των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού Ι/8 «περί Προτύπων Ποιότητας», καθώς επίσης και από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/106/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19 ης Νοεμβρίου 2008, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στην Ελληνική Νομοθεσία, είναι απαραίτητο να δημιουργήσουν, διατηρήσουν και συνεχώς να βελτιώνουν ένα σύστημα διαχείρισης προτύπων ποιότητας, το οποίο θα επιτηρεί συνεχώς τις διαδικασίες εκπαίδευσης, αξιολόγησης, ικανότητας και πιστοποίησης των ναυτικών, της θεώρησης, επικύρωσης και ανανέωσης των πιστοποιητικών τους, καθώς επίσης και τις διαδικασίες που αφορούν τα προσόντα και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπεύθυνων αξιολόγησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη προκαθορισμένων αντικειμενικών στόχων. 2. Η ΔΕΚΝ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 (Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού QM08/ ). 3. Με δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη διαχείρισης ενός έργου υψηλών απαιτήσεων για την ομαλή, προετοιμασία και υποστήριξη του συνόλου των Σχολών Ε.Ν. που λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΔΕΚΝ, για την επικαιροποίηση και εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης ποιότητας καθώς και για τη συνεχή υποστήριξη της ΔΕΚΝ στο συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή εφαρμογή του εφαρμοζόμενου συστήματος, τη συνεχή βελτίωση του, τη μέτρηση αποτελεσματικότητας του και τη συνεχή εκπαίδευση στελεχών ούτως ώστε να διενεργούν τις απαραίτητες εσωτερικές επιθεωρήσεις, απαιτείται πρόσληψη εξωτερικού ειδικού συμβούλου ποιότητας με εμπειρία στην ανάληψη ανάλογων έργων, που θα υποστηρίξει τις Σχολές Ε.Ν. αλλά και τη ΔΕΚΝ και γενικότερα το σχεδιασμό της Υπηρεσίας για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την υποστήριξη τους κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒOΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: 4. Στο έργο που θα αναλάβει ο Σύμβουλος πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται: i. Επιθεώρηση και αξιολόγηση όλων των διαδικασιών και εντύπων των Σχολών ΑΕΝ/Ηπείρου, ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων, ΑΕΝ/Σύρου, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Μακεδονίας και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να καταλήξει σε υποβολή σχετικής «Αναφοράς Επιθεώρησης» με στόχο να προσδιοριστούν οι ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση των Σχολών με τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008, η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του όλου έργου και ο καθορισμός

8 των απαραίτητων αρμοδιοτήτων, εργασιών και επί μέρους υπευθύνων. ii. Επικαιροποίηση όπου απαιτείται- των οργανωτικών / λειτουργικών διαδικασιών και βοηθητικών εντύπων, που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας της ΔΕΚΝ και των Σχολών Ε.Ν., σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008. iii. Υλοποίηση εκπαιδεύσεων του προσωπικού των Σχολών Ε.Ν. σε θέματα σχετικά με την Ποιότητα, τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008. iv. Συνεργασία με τη ΔΕΚΝ για την πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων με τους Διοικητές, τους Διευθυντές Σπουδών των Σχολών και τους Υπευθύνους Διαχείρισης Ποιότητας ανά Σχολή, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκομένων. v. Συνεχής παρακολούθηση, μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων, των διαδικασιών και εντύπων που θα αναπτυχθούν προκειμένου να μελετηθεί η ομαλή εφαρμογή τους και η απαραίτητη εξοικείωση του προσωπικού. vi. Ως τελικά αποτελέσματα του έργου ορίζονται τα κάτωθι: α) Πίνακας προγραμματισμού και έντυπα υλοποίησης εσωτερικών επιθεωρήσεων των Σχολών Ε.Ν. και της ΔΕΚΝ, σε σχέση με την Eπιθεώρηση του Ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης για την ανανέωση του υπάρχοντος πιστοποιητικού. Υποστήριξη της ΔΕΚΝ και των Σχολών Ε.Ν. κατά τη διάρκεια Επιθεώρησης από τον Εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης. β) Έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των τελικών επιθεωρήσεων με σκοπό την αποκατάσταση των παρατηρήσεων, των εκκρεμοτήτων και των τυχόν μη συμμορφώσεων, καθώς και την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών (εφόσον απαιτούνται). γ) Προετοιμασία της ΔΕΚΝ η οποία θα έχει ως παραδοτέο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα έντυπα/έγγραφα/επιστολές για την υλοποίηση των εξής: Δημιουργία, κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης της λειτουργίας των Σχολών Ε.Ν.. Επικαιροποίηση του εφαρμοζόμενου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα με αλλαγές κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου), επικαιροποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών διαδικασιών και βοηθητικών εντύπων. Επικαιροποίηση δεικτών αποδοτικότητας του εφαρμοζόμενου συστήματος διαχείρισης ποιότητας με στόχο την εμβάθυνση τους. Εφαρμογή συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης των Σχολών Ε.Ν.. Εκπαίδευση ομάδας ποιότητας της ΔΕΚΝ, ούτως ώστε να διενεργεί τις εσωτερικές επιθεωρήσεις στις Σχολές Ε.Ν. Συντονισμός και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων των Σχολών Ε.Ν. Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, σε επιλεγμένο στελεχιακό δυναμικό των Σχολών στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου. Συμμετοχή στη διενέργεια των ανασκοπήσεων της ΔΕΚΝ και συμβολή με την τεχνογνωσία του στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριο για την κατακύρωση του έργου αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6.1 Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών του Συμβούλου ορίζονται: η ΑΕΝ/Ηπείρου, ΑΕΝ/Ιονί ων Νήσων, ΑΕΝ/Σύρου, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Μακεδονίας, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου και η ΔΕΚΝ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της. 6.2 Οι Σχολές Ε.Ν. και η ΔΕΚΝ θα διαθέσουν ομάδα στελεχών τους, προκειμένου να λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι με το Σύμβουλο και υπεύθυνοι των διαδικασιών στις επί μέρους υπηρε-

9 σίες τους. 6.3 Όλες οι διαδικασίες που θα επικαιροποιηθούν ή/και αναπτυχθούν, πρέπει να εγκριθούν από τη ΔΕΚΝ. 6.4 Όλα τα παραδοτέα έγγραφα, σχέδια, έντυπα κ.λπ θα πρέπει να παραδοθούν τόσο σε γραπτή όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 6.5 Η παραλαβή θα γίνει από την οικεία Επιτροπή παραλαβής του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού, μετά από σχετική βεβαίωση της επισπεύδουσας Υπηρεσίας ΔΕΚΝ. 6.6 Ο Σύμβουλος / εταιρεία πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω προϋποθέσεις: (α) να είναι πιστοποιημένος ως προς το πρότυπο ISO 9001:2008 για την παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας. (β) να είναι πιστοποιημένος ως προς το πρότυπο ISO 27001:2005 για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, δεδομένου ότι τόσο η ΔΕΚΝ όσο και οι Σχολές Ε.Ν. διαθέτουν και διαχειρίζονται σημαντικό όγκο προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών ή να υπογράψει πιστοποιητικό εχεμύθειας- εμπιστευτικότητας και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε σπουδαστές/ ναυτικούς και στελέχη ΔΕΚΝ-Σχολών Ε.Ν. (γ) να έχει επαγγελματική εμπειρία στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο, απαραιτήτως σε δύο δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με την υποβολή καταλόγου των κυριοτέρων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημοσίου και ιδιωτικού παραλήπτη. Επίσης πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και αντίστοιχες βεβαιώσεις ή /και πιστοποιητικά ή /και συμβάσεις. 6.7 Τα δικαιολογητικά ιδιωτικών φορέων να προσκομισθούν σε απλά φωτοαντίγραφα, εφόσον έχει προηγηθεί η επικύρωσή τους από δικηγόρο στο πρωτότυπο. Σε περίπτωση αλλοδαπών εγγράφων, τα φωτοαντίγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση και να έχει προηγηθεί η επικύρωση του πρωτοτύπου από αρμόδια Αρχή ή δικηγόρο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα