Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης για τα μη πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης για τα μη πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα;"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Πλαίσιο κειμένου 1 (σελίδα 3/32) Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται απαίτηση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης για τα μη πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα; Στον κανονισμό για τα πλαστικά δεν προβλέπεται υποχρέωση έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης για τα μη πλαστικά μέρη των πλαστικών υλικών ή αντικειμένων. Ωστόσο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα πλαστικά, η μετανάστευση των εγκεκριμένων ουσιών και ορισμένων άλλων ουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια μετανάστευσης, κρίνεται αναγκαία η παροχή κατάλληλων πληροφοριών από τους κατασκευαστές κόλλας, τυπογραφικών μελανών και επιχρισμάτων, ούτως ώστε ο κατασκευαστής του τελικού πλαστικού αντικειμένου να είναι σε θέση να διαπιστώσει τη συμμόρφωση των εν λόγω ουσιών προς τις διατάξεις του κανονισμού για τα πλαστικά. Στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης συνιστάται στους κατασκευαστές κόλλας, τυπογραφικών μελανών και επιχρισμάτων να παρέχουν στους πελάτες τους κατάλληλες πληροφορίες. Ειδικότερα, στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω κατάλληλων πληροφοριών.

2 Πλαίσιο κειμένου 2 (σελίδα 5/32) Παραδείγματα εγγράφων συνοδευτικής τεκμηρίωσης Δήλωση συμμόρφωσης που λαμβάνεται από τον προμηθευτή Αποτελέσματα της δοκιμής μετανάστευσης που διενεργήθηκε Σύσταση υλικού Σύνθεση υλικού Τοξικολογικές πληροφορίες σχετικά με ουσία

3 Πλαίσιο κειμένου 3 (σελίδα 5/32) Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες συμμόρφωσης; Έλεγχο του καθεστώτος έγκρισης εκούσια προστιθέμενης ουσίας Έλεγχο των κριτηρίων καθαρότητας εκούσια προστιθέμενης ουσίας Εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνου ακούσια προστιθέμενων ουσιών Επαλήθευση της συμμόρφωσης προς το όριο ειδικής μετανάστευσης (SML) και το όριο συνολικής μετανάστευσης (OML) μέσω μεθόδων διαλογής ή επαλήθευσης

4 Πλαίσιο κειμένου 4 (σελίδα 6/32) Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΟΠΠ) Απαιτήσεις επισήμανσης (άρθρο 15 του κανονισμού πλαισίου) Η δήλωση συμμόρφωσης δεν είναι το μοναδικό έγγραφο που αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών από τον προμηθευτή προς τον πελάτη όσον αφορά την ορθή χρήση των πλαστικών αντικειμένων. Βάσει των απαιτήσεων επισήμανσης του κανονισμού πλαισίου, τα υλικά και αντικείμενα που δεν έχουν ακόμα έρθει σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να συνοδεύονται, εφόσον απαιτείται, από ειδικές οδηγίες για την ασφαλή και ορθή χρήση τους. Ιχνηλασιμότητα (άρθρο 17 του κανονισμού πλαισίου) Κάθε υπεύθυνος επιχείρησης υποχρεούται να εφαρμόζει σύστημα ιχνηλασιμότητας που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση της επιχείρησης από την οποία προμηθεύτηκε τα εμπορεύματά του και στην οποία προμήθευσε τα δικά του εμπορεύματα. Τα εμπορεύματα πρέπει να ταυτοποιούνται με εύκολο τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η ανίχνευσή τους μέσω επισήμανσης ή κατάλληλων εγγράφων. Δήλωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του κανονισμού πλαισίου Η επιμέρους δήλωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του κανονισμού πλαισίου δεν καλύπτει μόνο τις πτυχές ασφαλείας που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), αλλά περιλαμβάνει επίσης τις πτυχές που παρατίθενται κατωτέρω, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητώς στη δήλωση συμμόρφωσης: ότι η εταιρεία λειτουργεί βάσει ορθής πρακτικής παραγωγής, όπως ορίζεται στον κανονισμό πλαίσιο και στον κανονισμό ΟΠΠ ότι η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα ιχνηλασιμότητας ότι το υλικό ή αντικείμενο δεν επιφέρει απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων τους η επισήμανση, διαφήμιση και παρουσίαση ενός υλικού ή αντικειμένου δεν παραπλανούν τους καταναλωτές. Δήλωση της συμμόρφωσης προς την ορθή πρακτική παραγωγής (ΟΠΠ) Η επιμέρους δήλωση της συμμόρφωσης προς την ορθή πρακτική παραγωγής καλύπτει, ειδικότερα, τις ακόλουθες πτυχές: την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, με το οποίο εξασφαλίζεται μεταξύ άλλων: o ότι τα υλικά εκκίνησης επιλέγονται και συμμορφώνονται με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του τελικού αντικειμένου με τις διατάξεις του κανονισμού για τα πλαστικά και με τις διατάξεις του κανονισμού πλαισίου o ότι οι λειτουργίες εκτελούνται σύμφωνα με προκαθορισμένες οδηγίες και διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση του τελικού αντικειμένου με τις διατάξεις του κανονισμού για τα πλαστικά και με τις διατάξεις του κανονισμού πλαισίου την εφαρμογή συστήματος ελέγχου της ποιότητας. Οι πληροφορίες που αφορούν τα κριτήρια επιλογής των υλικών εκκίνησης (όπως η ταυτότητα, η καθαρότητα ή τα τοξικολογικά χαρακτηριστικά) είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για τις ουσίες που δεν υπόκεινται σε έγκριση και εγγραφή στους καταλόγους του παραρτήματος I του κανονισμού

5 για τα πλαστικά. Οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας, ειδικότερα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για τα προϊόντα αντίδρασης και αποικοδόμησης. Όλες οι πληροφορίες που παράγονται από το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και το σύστημα ελέγχου της ποιότητας πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και να αποτελούν μέρος της "συνοδευτικής τεκμηρίωσης" της δήλωσης συμμόρφωσης.

6 Πλαίσιο κειμένου 5 (σελίδα 7/32) ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Αποφυγή αλληλεπικάλυψης των εργασιών συμμόρφωσης Θα πρέπει να αποφεύγεται το ενδεχόμενο οι παραγωγοί να εκτελούν τις ίδιες εργασίες συμμόρφωσης για το ίδιο υλικό. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αλληλεπικαλύψεις και το κόστος, θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε πρώιμο στάδιο όσο το δυνατόν περισσότερες εργασίες συμμόρφωσης. 2. Ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων για το οικείο στάδιο παραγωγής με στόχο τη συμμόρφωση του τελικού αντικειμένου βάσει των σκοπούμενων ή προβλέψιμων χρήσεων Η συμμόρφωση του τελικού αντικειμένου μπορεί να διασφαλιστεί μόνον εφόσον όλοι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων κατά μήκος της αλυσίδας, από τον παρασκευαστή των αρχικών ουσιών έως και τον συσκευαστή τροφίμων, αναλαμβάνουν την απαιτούμενη ευθύνη για το οικείο στάδιο παραγωγής, με σκοπό τη συμμόρφωση του τελικού αντικειμένου. Η προϋπόθεση αυτή απορρέει από την υποχρέωση τήρησης της ορθής πρακτικής παραγωγής (ΟΠΠ) σε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής. Τούτο συνεπάγεται ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συστατικά στοιχεία τα οποία είναι κατάλληλα για χρήση σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης με την προϋπόθεση αυτή αποκλείεται το ενδεχόμενο υπεύθυνος επιχείρησης να μεταβιβάσει στον πελάτη τη συνολική ευθύνη που υπέχει για την εκτέλεση των εργασιών συμμόρφωσης που προκύπτουν από το δικό του στάδιο παραγωγής (γενική αποποίηση ευθύνης). 3. Ευθύνη του υπευθύνου της επιχείρησης που εισάγει ή παράγει ουσία στη διαδικασία παραγωγής Κάθε υπεύθυνος επιχείρησης που εισάγει ή παράγει μια ουσία σε ένα προϊόν (πρώτη ύλη, ενδιάμεσο ή τελικό υλικό ή αντικείμενο) υπέχει ευθύνη για τη συμμόρφωση της εν λόγω ουσίας. Η συμμόρφωση αφορά επίσης τις προσμείξεις της ουσίας και τα προϊόντα αποικοδόμησης και/ή διάσπασης που συνδέονται με τη σκοπούμενη χρήση της και που ενδέχεται να προκύπτουν στο τρέχον ή σε μεταγενέστερο στάδιο παρασκευής στο πλαίσιο της προκαθορισμένης χρήσης. Είναι πιθανόν να μην ολοκληρώνονται όλες οι πτυχές των εργασιών συμμόρφωσης που συνδέονται με την εισαγωγή ή παραγωγή μιας ουσίας στο στάδιο παραγωγής στο οποίο εισάγεται η ουσία. Για τον λόγο αυτό, η δήλωση συμμόρφωσης ή οι κατάλληλες πληροφορίες χρησιμεύουν ως μέσο πληροφόρησης σχετικά με τις πτυχές των εργασιών συμμόρφωσης που έχει εκτελέσει ο υπεύθυνος της επιχείρησης που εκδίδει τη δήλωση συμμόρφωσης ή τις κατάλληλες πληροφορίες, καθώς και σχετικά με τις πτυχές των εργασιών συμμόρφωσης που εκκρεμούν και πρέπει να εκτελεστούν από τους υπευθύνους επιχειρήσεων που έπονται στην αλυσίδα εφοδιασμού. 4. Ολοκλήρωση των εργασιών συμμόρφωσης όσο το δυνατόν νωρίτερα στην αλυσίδα παραγωγής Οι εργασίες συμμόρφωσης θα πρέπει να ολοκληρώνονται όσο το δυνατόν πιο ψηλά στην αλυσίδα παραγωγής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση προσθήκης μικρής ποσότητας ουσίας με υψηλό όριο ειδικής μετανάστευσης (SML), η διασφάλιση της συμμόρφωσης και η ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών συμμόρφωσης μπορεί να είναι εφικτή στο στάδιο παραγωγής της πλαστικής ύλης, π.χ. με βάση τον υπολογισμό ότι η μετανάστευση δεν θα φτάσει στο SML, ακόμη και αν είναι πλήρης. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως όσον αφορά τα πολυστρωματικά υλικά, ότι μια ουσία μπορεί να προέρχεται από διάφορα στρώματα και ότι η συμμόρφωση πρέπει να διασφαλίζεται για το τελικό αντικείμενο, λαμβανομένης επίσης υπόψη της συμμετοχής όλων των στρωμάτων. 5. Ενημέρωση του προμηθευτή σχετικά με τη σκοπούμενη χρήση από τον πελάτη Μέσω της επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή, ο πελάτης μπορεί να έχει ήδη παράσχει στον προμηθευτή του τις πληροφορίες που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των εργασιών συμμόρφωσης στο τρέχον στάδιο. Για παράδειγμα, εάν ο μεταποιητής πλαστικών έχει ενημερώσει τον κατασκευαστή πλαστικών για το ακριβές σχήμα ή μέγεθος, τις συνθήκες επαφής και την επαφή αυτή καθαυτή του τελικού προϊόντος του με τρόφιμα, ο κατασκευαστής πλαστικών είναι ήδη σε θέση να ολοκληρώσει τις αντίστοιχες πτυχές των εργασιών συμμόρφωσης. 6. Ειδική περιγραφή των εργασιών συμμόρφωσης που μεταβιβάζονται στον πελάτη Η περιγραφή των εργασιών συμμόρφωσης που μεταβιβάζονται στον πελάτη πρέπει να είναι ακριβής και να καθιστά δυνατή την εκτέλεση των εργασιών συμμόρφωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να κοινοποιήσει την ταυτότητα των ουσιών, ενώ ενδέχεται επίσης να απαιτείται η γνωστοποίηση της συγκέντρωσής τους στο υλικό. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη στον προμηθευτή σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να διευκολύνουν τον εντοπισμό των συναφών πληροφοριών που καθιστούν δυνατή την ορθή εκτέλεση των εργασιών συμμόρφωσης που

7 αναλογούν στον προμηθευτή. Ο πελάτης υποχρεούται επίσης να αξιολογεί με κριτικό πνεύμα τις πληροφορίες που παρέχει ο προμηθευτής. 7. Ευθύνη για τις εργασίες συμμόρφωσης που δεν μεταβιβάζονται στον πελάτη Ο υπεύθυνος επιχείρησης αποδέχεται αυτομάτως την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών συμμόρφωσης, εφόσον δεν προβαίνει σε ειδική περιγραφή των εργασιών συμμόρφωσης που μεταβιβάζονται στον πελάτη.

8 Πλαίσιο κειμένου 6 (σελίδα 9/32) Τελικό πολυστρωματικό υλικό πολλαπλών υλών («ΠΥΠΥ») Το τελικό αντικείμενο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα είναι το τελικό πολυστρωματικό υλικό πολλαπλών υλών ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των στρωμάτων πλαστικής και μη πλαστικής ύλης. Ωστόσο, το ΠΥΠΥ δεν ρυθμίζεται ως ενιαίο υλικό από τις διατάξεις του κανονισμού για τα πλαστικά. Συγκεκριμένα, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τα πλαστικά καλύπτει μόνο τα στρώματα πλαστικής ύλης σε ΠΥΠΥ (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε)). Τα στρώματα πλαστικής ύλης σε ΠΥΠΥ νοούνται ως «πλαστικά υλικά και αντικείμενα» κατά την έννοια του κανονισμού για τα πλαστικά (άρθρο 3 σημείο 1 στοιχείο β)). Οι απαιτήσεις σχετικά με τη διάθεση στην αγορά πλαστικών υλικών και αντικειμένων καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού για τα πλαστικά. Επομένως, η δήλωση συμμόρφωσης αφορά μόνο τα στρώματα πλαστικής ύλης των πολυστρωματικών υλικών πολλαπλών υλών. Για τους σκοπούς του κανονισμού για τα πλαστικά, τα στρώματα πλαστικής ύλης σε ΠΥΠΥ νοούνται νομικά ως τελικό αντικείμενο, παρότι δεν συνιστούν τελικό αντικείμενο από πλευράς φυσικής υπόστασης. Κατά συνέπεια, ο υπεύθυνος επιχείρησης που διαθέτει στην αγορά το τελικό ΠΥΠΥ οφείλει να εκδίδει δήλωση συμμόρφωσης η οποία, από νομική άποψη στο πλαίσιο του κανονισμού για τα πλαστικά, αφορά μόνο τα στρώματα πλαστικής ύλης στο προϊόν. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η εθνική νομοθεσία ενδέχεται να υποχρεώνει τον υπεύθυνο επιχείρησης να συμπεριλαμβάνει στη δήλωση συμμόρφωσης που εκδίδει και τα στρώματα μη πλαστικής ύλης. Είναι σκόπιμο επίσης να διευκρινιστεί ότι τα στρώματα πλαστικής ύλης που προορίζονται για χρήση σε ΠΥΠΥ, αλλά δεν αποτελούν ακόμα μέρος του, θεωρούνται ενδιάμεσα υλικά. Τούτο αφορά κυρίως υπευθύνους επιχειρήσεων που προμηθεύουν το τελικό ΠΥΠΥ στον κατασκευαστή.

9 Πλαίσιο κειμένου 7 (σελίδα 10/32) Κατά τη διεξαγωγή διεργασιών όπως, για παράδειγμα, μείξη, ανάμειξη, εκτύπωση, επικάλυψη και κάθε διαδικασία που επηρεάζει τη σύνθεση του υλικού ή αντικειμένου, ο υπεύθυνος επιχείρησης επιτελεί τον ρόλο του κατασκευαστή. Κατά τη διεξαγωγή των λειτουργιών που περιγράφονται στο σημείο 3.1 στοιχείο δ) σημείο iii) του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, χωρίς να τίθενται τα τρόφιμα σε επαφή με το υλικό ή αντικείμενο, ο υπεύθυνος επιχείρησης έχει επίσης τον ρόλο του κατασκευαστή.

10 Πλαίσιο κειμένου 8 (σελίδα 10/32) Ο όρος «λιανική» κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα: «Λιανική»: ο χειρισμός ή/και η μεταποίηση τροφίμων και η αποθήκευσή τους στο σημείο πώλησης ή παράδοσης στον τελικό καταναλωτή περιλαμβάνονται οι τερματικοί σταθμοί διανομής, οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, τα κυλικεία εργοστασίων, η τροφοδοσία οργανισμών, τα εστιατόρια και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης, τα καταστήματα, τα κέντρα διανομής και τα πρατήρια χονδρικής.

11 Πλαίσιο κειμένου 9 (σελίδα 11/32) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που είναι έμποροι λιανικής ενδέχεται να έχουν και τον πρόσθετο ρόλο των «χρηστών υλικών ή αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα», εφόσον θέτουν τρόφιμα σε επαφή με υλικά ή αντικείμενα, π.χ. εάν εκτελούν εργασίες παρασκευής και/ή συσκευασίας τροφίμων εντός της επιχείρησης (είτε σε χωριστές εγκαταστάσεις ή στον πίσω χώρο των εγκαταστάσεων είτε σε πάγκους εντός του καταστήματος). Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που είναι έμποροι λιανικής μπορεί επίσης να επιτελούν ρόλο εισαγωγέα, στην περίπτωση αυτή οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι εισαγωγείς.

12 Πλαίσιο κειμένου 10 (σελίδα 11/32) Παραδείγματα υπευθύνων επιχειρήσεων που επιτελούν διάφορους ρόλους 1. Παραγωγός αναψυκτικού Εάν αγοράζει φιάλες, εμφιαλώνει το αναψυκτικό σε αυτές και κατόπιν τις πωματίζει, ο μοναδικός ρόλος που επιτελεί είναι ο ρόλος του χρήστη υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Εάν αγοράζει προδιαμορφώματα φιαλών τα οποία υποβάλλει σε χύτευση με εμφύσηση για την κατασκευή των τελικών φιαλών, κατόπιν εμφιαλώνει το αναψυκτικό σε αυτές και τις πωματίζει, δεν επιτελεί μόνο τον ρόλο του χρήστη υλικού που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, αλλά και τον ρόλο του κατασκευαστή τελικού αντικειμένου. Για τη λειτουργία της χύτευσης με εμφύσηση πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι κατασκευαστές τελικού αντικειμένου. 2. Επιχείρηση μαζικής εστίασης Μια επιχείρηση μαζικής εστίασης παρέχει τρόφιμα στον πελάτη και ως εκ τούτου επιτελεί τον ρόλο του εμπόρου λιανικής πώλησης. Παρασκευάζει τα τρόφιμα και τα συσκευάζει σε πλαστικά κυτία για τη μεταφορά και παρουσίασή τους στον πελάτη. Λόγω των εργασιών αυτών θεωρείται συσκευαστής τροφίμων και επομένως χρήστης υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και πρέπει να τηρεί επιπλέον τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι χρήστες υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 3. Σουπερμάρκετ Ένα σουπερμάρκετ διαθέτει προς πώληση σε πλαστικούς δίσκους φρεσκοκομμένα λουκάνικα τα οποία έχει εισαγάγει από τρίτη χώρα. Το σουπερμάρκετ παρέχει το τρόφιμο στον καταναλωτή και έχει συνεπώς τον ρόλο του εμπόρου λιανικής πώλησης. Το σουπερμάρκετ θέτει τα λουκάνικα σε επαφή με τους πλαστικούς δίσκους και αναλαμβάνει ως εκ τούτου τον ρόλο του χρήστη υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Το σουπερμάρκετ εισάγει τους δίσκους που χρησιμοποιεί προς τον σκοπό αυτό και εκτελεί επομένως καθήκοντα εισαγωγέα. Κατά συνέπεια, το σουπερμάρκετ επιτελεί τρεις διαφορετικούς ρόλους και για καθέναν από τους ρόλους αυτούς πρέπει να τηρεί τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που το σουπερμάρκετ τυπώνει στους πλαστικούς δίσκους την ημερομηνία λήξης, οφείλει επιπλέον να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή.

13 Πλαίσιο κειμένου 11 (σελίδα 12/32) Συνοδευτική τεκμηρίωση Η διάταξη σχετικά με τη φύλαξη της συνοδευτικής τεκμηρίωσης (άρθρο 16 του κανονισμού για τα πλαστικά) εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια κατασκευής και διάθεσης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της λιανικής πώλησης, και δεν συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα δήλωσης συμμόρφωσης. Δήλωση συμμόρφωσης που λαμβάνεται από τον προμηθευτή καθίσταται έγγραφο συνοδευτικής τεκμηρίωσης. Συνοδευτική τεκμηρίωση συνιστούν επίσης τα εσωτερικά έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας που διενεργείται εντός της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των δοκιμών μετανάστευσης που διενεργούνται στο εσωτερικό επιχείρησης ή από επί συμβάσει εργαστήριο συγκαταλέγονται στα έγγραφα της συνοδευτικής τεκμηρίωσης. Η συνοδευτική τεκμηρίωση είναι σκόπιμο επίσης να περιλαμβάνει τυχόν συναφείς πτυχές των διεργασιών στις οποίες υποβάλλεται το υλικό ή αντικείμενο πριν από ή κατά τη διαδικασία συσκευασίας/πλήρωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η πιθανότητα παραγωγής προϊόντων αντίδρασης ή αποικοδόμησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο προμηθευτής.

14 Πλαίσιο κειμένου 12 (σελίδα 13/32) Απαιτήσεις επισήμανσης του άρθρου 15 του κανονισμού πλαισίου Απαιτείται να παρέχονται σαφείς και εύκολα κατανοητές οδηγίες σχετικά με την ασφαλή και ορθή χρήση των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τυχόν προβλέψιμους περιορισμούς χρήσης. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται σε συνοδευτικά έγγραφα (όταν διαβιβάζονται σε άλλον υπεύθυνο επιχείρησης), στις ετικέτες, στη συσκευασία ή απευθείας στα υλικά και αντικείμενα (όταν διαβιβάζονται στον τελικό καταναλωτή ή τον τελικό υπεύθυνο επιχείρησης).

15 Πλαίσιο κειμένου 13 (σελίδα 14/32) Δήλωση συμμόρφωσης Η γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού για τα πλαστικά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (παράρτημα IV): (1) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης που εκδίδει τη δήλωση συμμόρφωσης (2) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης που κατασκευάζει ή εισάγει τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα ή προϊόντα από ενδιάμεσα στάδια της κατασκευής τους ή τις ουσίες οι οποίες προορίζονται για την κατασκευή αυτών των υλικών και αντικειμένων (3) την ταυτότητα των υλικών, των αντικειμένων, των προϊόντων από ενδιάμεσα στάδια της κατασκευής ή των ουσιών που προορίζονται για την κατασκευή αυτών των υλικών και αντικειμένων (4) την ημερομηνία της δήλωσης (5) επιβεβαίωση του ότι τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, τα προϊόντα από ενδιάμεσα στάδια της κατασκευής ή οι ουσίες πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 (6) επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες ουσίες ή τα προϊόντα αποικοδόμησής τους, για τα οποία καθορίζονται περιορισμοί και/ή προδιαγραφές στα παραρτήματα I και II του παρόντος κανονισμού, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που προωθούν τα προϊόντα μετά την παραγωγή να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους εν λόγω περιορισμούς (7) επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμό στα τρόφιμα, που αποκτώνται με πειραματικά στοιχεία ή θεωρητικό υπολογισμό, σχετικά με το επίπεδο της ειδικής τους μετανάστευσης, και, εφόσον ενδείκνυται, κριτήρια καθαρότητας σύμφωνα με τις οδηγίες 2008/60/ΕΚ, 95/45/ΕΚ και 2008/84/ΕΚ *, ώστε να διευκολύνεται η συμμόρφωση του χρήστη των υλικών και αντικειμένων με τις σχετικές διατάξεις της ΕΕ ή, ελλείψει αυτών, με τις εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα (8) τις προδιαγραφές χρήσης του υλικού ή αντικειμένου, όπως: i) τύπος ή τύποι τροφίμων με τα οποία αυτό προορίζεται να έρθει σε επαφή ii) iii) χρονική διάρκεια και θερμοκρασία επεξεργασίας και αποθήκευσης κατά την οποία θα έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα λόγος του εμβαδού της επιφάνειας επαφής με τα τρόφιμα προς την ποσότητα, που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του υλικού ή αντικειμένου (9) όταν χρησιμοποιείται λειτουργικός φραγμός σε πολυστρωματικό υλικό ή αντικείμενο, επιβεβαίωση του ότι το υλικό ή αντικείμενο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου

16 13 παράγραφοι 2, 3 και 4 ή του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού. * Οι οδηγίες αντικαθίστανται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

17 Πλαίσιο κειμένου 14 (σελίδα 15/32) Υπεύθυνοι επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εργασίες έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης και δεν είναι κατασκευαστές ή εισαγωγείς Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργασίες συμμόρφωσης εκτελούνται από άλλους οργανισμούς πέραν του κατασκευαστή και για λογαριασμό αυτού, όπως: επί συμβάσει εργαστήρια ερευνών εταιρείες νομικών εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω οργανισμοί εκτελούν τις εργασίες συμμόρφωσης που προβλέπονται στο παράρτημα IV του κανονισμού για τα πλαστικά εξ ονόματος του κατασκευαστή. Ωστόσο, η έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης εξακολουθεί να συνιστά υποχρέωση του κατασκευαστή. Οι διανομείς είναι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που οφείλουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εκδίδουν δήλωση συμμόρφωσης, ακόμη και εάν δεν είναι οι ίδιοι οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς.

18 Πλαίσιο κειμένου 15 (σελίδα 16/32) Πρόσθετο διπλής χρήσης Πρόκειται για ουσία η οποία είναι εγκεκριμένη ως πρόσθετο σε πλαστικά και, ταυτόχρονα, ως πρόσθετο τροφίμων ή ως αρωματική ύλη. Μια ουσία θεωρείται «πρόσθετο διπλής χρήσης» εφόσον η χημική ταυτότητα της πρόσθετης πλαστικής ύλης αντιστοιχεί στη χημική ταυτότητα εγκεκριμένου προσθέτου τροφίμων ή αρωματικής ύλης, ανεξάρτητα από τον βαθμό καθαρότητάς τους ή από το εάν η ουσία υπόκειται ή όχι σε περιορισμό στα τρόφιμα και/ή στο πλαστικό. Στην περίπτωση των αλάτων, καθοριστικής σημασίας είναι το άλας και όχι το οξύ, η φαινόλη ή η αλκοόλη που έχει εγκριθεί. Παράδειγμα: το στεατικό ασβέστιο είναι πρόσθετο διπλής χρήσης (E470a), όχι όμως και ο στεατικός ψευδάργυρος. Η ουσία που εγγράφεται στους καταλόγους του κανονισμού για τα πλαστικά είναι το στεατικό οξύ. Επισημαίνεται ότι το στεατικό ασβέστιο αναγνωρίζεται ως E470a, ακόμη και εάν ο βαθμός καθαρότητας δεν ταυτίζεται με τον βαθμό καθαρότητας της χρήσης του στα τρόφιμα. Ο βασικός στόχος της νομοθεσίας είναι η ενημέρωση του χρήστη υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σχετικά με την παρουσία προσθέτων διπλής χρήσης στην πλαστική ύλη, ούτως ώστε να εξετάζεται η παρουσία τους σε σχέση με τη συναφή νομοθεσία για τα τρόφιμα ή σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τροφίμων και συσκευασίας.

19 Πλαίσιο κειμένου 16 (σελίδα 16/32) Παραδείγματα περιορισμών περιεκτικότητας σε κατάλοιπα (QM) 1 mg/kg στο τελικό προϊόν 0,5% στο τελικό προϊόν

20 Πλαίσιο κειμένου 17 (σελίδα 16/32) Παραδείγματα προδιαγραφών σχετικά με την καθαρότητα ή τη σύσταση Οξιράνιο < 8%. Αριθμός ιωδίου < 6. Μέσο μοριακό βάρος τουλάχιστον 440 Da. Ιξώδες στους 100 C τουλάχιστον 3,8 cst (3,8 x 10-6 m 2 /s). Σύμφωνα με τις προδιαγραφές JECFA, καθαρότητα 96%.

21 Πλαίσιο κειμένου 18 (σελίδα 17/32) Παραδείγματα προδιαγραφών χρήσης ουσιών Προκειμένου για χρήση ως μονομερές, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μονομερές συμπολυμερισμού σε αλειφατικούς πολυεστέρες, με ανώτατο όριο 1% σε μοριακή βάση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε: α) πολυολεφίνες σε συγκέντρωση 0,1% (w/w) και β) PET σε συγκέντρωση 0,25% (w/w). Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού για την προετοιμασία πολυμερών προσθέτων.

22 Πλαίσιο κειμένου 19 (σελίδα 17/32) Παραδείγματα προδιαγραφών χρήσης υλικών Μόνο σε αντικείμενα επανειλημμένης χρήσης. Για μακροχρόνια αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

23 Πλαίσιο κειμένου 20 (σελίδα 18/32) Παραδείγματα περιορισμών όσον αφορά τους τύπους τροφίμων Δεν επιτρέπεται η χρήση σε αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με λιπαρά τρόφιμα για τα οποία προβλέπεται ο προσομοιωτής Δ. Να χρησιμοποιείται μόνο σε υδροπηκτώματα που δεν προορίζονται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα. Μόνο για έμμεση επαφή με τα τρόφιμα, πίσω από στρώμα PET. Για υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή μόνο με υδαρή τρόφιμα.

24 Πλαίσιο κειμένου 21 (σελίδα 19/32) Δήλωση συμμόρφωσης για τις κόλλες, τα επιχρίσματα και τις τυπογραφικές μελάνες δυνάμει εθνικής νομοθεσίας Η έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης είναι δυνατόν να απαιτείται δυνάμει διατάξεων εθνικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παρέχονται στην αλυσίδα εφοδιασμού ορισμένες πληροφορίες, ούτως ώστε ο υπεύθυνος επιχείρησης που ενσωματώνει τα εν λόγω προϊόντα σε πλαστικό υλικό ή αντικείμενο να είναι σε θέση να εκδίδει ορθή δήλωση συμμόρφωσης για το προϊόν του. Η χρήση αυτών των ουσιών πρέπει να πληροί τις γενικές απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού πλαισίου.

25 Πλαίσιο κειμένου 22 (σελίδα 20/32) Παραδείγματα τύπων πολυμερών - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) - Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) - Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) - Πολυπροπυλένιο (PP) - Πολυστυρόλιο (PS) - Διογκωμένο πολυστυρόλιο (EPS) - Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) - Συμπολυμερή αιθυλικής βινυλαλκοόλης (EVOH) - Πολυαμίδιο (PA) - Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

26 Πλαίσιο κειμένου 23 (σελίδα 22/32) Παραδείγματα λόγου του εμβαδού της επιφάνειας επαφής με τα τρόφιμα προς την ποσότητα Λόγος επιφάνειας προς ποσότητα έως 6 dm 2 /kg. Κατάλληλο για λόγο επιφάνειας προς ποσότητα έως x dm 2 /kg (με βάση τη συμβατική παραδοχή ότι 1 l ισούται με 1 kg, αλλά συνήθως αναγράφεται ο λόγος επιφάνειας προς βάρος).

27 Πλαίσιο κειμένου 24 (σελίδα 23/32) Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μη πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα που προορίζονται για χρήση πίσω από λειτουργικούς φραγμούς Θεωρούνται συναφείς οι ακόλουθες πληροφορίες: ένδειξη των κατάλληλων υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες τα υλικά χρησιμεύουν ως λειτουργικός φραγμός για την υπό εξέταση ουσία επιβεβαίωση ότι το υλικό που επιλέγεται ως στρώμα φραγμού θα αποτελέσει κατάλληλο λειτουργικό φραγμό που θα διασφαλίσει ότι η μετανάστευση (συμπεριλαμβανομένης της αποβαφής (set-off)) δεν θα υπερβεί τα αποδεκτά όρια ή οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 8.

28 Πλαίσιο κειμένου 25 (σελίδα 24/32) Συναρμολογημένα αντικείμενα Όταν οι χρήστες συνενώνουν δύο ή περισσότερα μέρη υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (FCM) σε ένα ενιαίο τελικό αντικείμενο, ο χρήστης που συναρμολογεί το τελικό αντικείμενο πρέπει ενίοτε να προβαίνει σε πρόσθετες ενέργειες στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η ανάγκη αυτή μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που η συμμόρφωση προς τα όρια ειδικής μετανάστευσης εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο για το τελικό αντικείμενο (π.χ. φιάλη και πώμα). Ενδέχεται να ζητηθεί από τον προμηθευτή να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που δεν έχουν προσδιοριστεί.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εργαστήριο ΥΕΤ(FCM) E.Πουλιμά, Δρ. χημικός Ε.Δεσύπρη, Δρ. χημικός Α.Βενέρης, Δρ. χημικός Α.Κοντογεωργάκος, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ISSN Επίσημη Εφημερίδα. ( 1 ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ISSN Επίσημη Εφημερίδα. ( 1 ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ISSN 1725-2547 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 54ο έτος 15 Ιανουαρίου 2011 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα ρ. Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 30.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 450/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2009 σχετικά με τα ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

"Νομοθετικό. "Μία. Αθήνα, 15-03-2014

Νομοθετικό. Μία. Αθήνα, 15-03-2014 "Νομοθετικό πλαίσιο για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.): "Μία σύντομη διαδρομή σε ένα σύνθετο αντικείμενο" Αθήνα, 15-03-2014 Δρ. Ζωή Μούσια Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενη Τμήματος Ελέγχων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑθηνάΒουρούδη Μαρούλα Κιούση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αναπόσπαστο κομμάτιτηςπαραγωγικήςδιεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα Αθήνα, 1-2-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2060 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: Πετράκη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νικόλαος Σούλτος Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίµων Ζ.Π. Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η παραγωγή ασφαλών τροφίµων: Είναι ένα πρόβληµα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 11: Υλικά & Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα Food Contact Materials (FCM), 2ΔΩ

Συσκευασία Τροφίμων. Ενότητα 11: Υλικά & Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα Food Contact Materials (FCM), 2ΔΩ Συσκευασία Τροφίμων Ενότητα 11: Υλικά & Αντικείμενα σε Επαφή με Τρόφιμα Food Contact Materials (FCM), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκων: Αντώνιος Καναβούρας Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 30/2 6.2.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/174 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Οδηγίες προς τους καταναλωτές Οδηγίες προς τους καταναλωτές σχετικά με την αγορά και χρήση προϊόντων Υλικών και Αντικειμένων που πρόκειται να έλθουν σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) 1. Ποιά προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 4. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

Παράρτημα 4. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Παράρτημα 4 Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας των Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ: DiBP / DBP / DEHP ΣΤΙΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»

ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ: DiBP / DBP / DEHP ΣΤΙΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ: DiBP / DBP / DEHP ΣΤΙΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» Dr. rer. nat. Μ. Κόρµαλη, Ph. D. T. Τογκαλίδου Γ.Χ.Κ. Χ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ «Υ.Α.Ε.Τ.» ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Α. Κατερέλος Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Εγκαταστάσεων Παραγωγής Κεραμικών Υλικών & Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έντυπο Ελέγχου Εγκαταστάσεων Παραγωγής Κεραμικών Υλικών & Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή -- Είδος ελέγχου Τακτικός Επανέλεγχος ΚΩΔ: 1.17.03 Ημερομηνία & ώρα ελέγχου: Καταγγελία RASFF Έντυπο Ελέγχου Εγκαταστάσεων Παραγωγής Κεραμικών Υλικών & Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0124 EL 30.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 Για σκοπούς Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Εφημερίδα της EE: L 334, 16.12.2011, σ. 1. (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 on good manufacturing

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 94/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

'Ορθές Πρακτικές Παραγωγής Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα'

'Ορθές Πρακτικές Παραγωγής Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα' Ένωση Ελλήνων Χημικών: «Συσκευασία τροφίμων» Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017 'Ορθές Πρακτικές Παραγωγής Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα' Δρ. Ζωή Μούσια Χημικός Μηχανικός Προϊστ. Τμημ. Λοιπών Επεξ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της ομάδας ΜΜΕ σχετικά με τον αντίκτυπο της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (κανονισμός (EΕ) αριθ.178/2002)

Έρευνα της ομάδας ΜΜΕ σχετικά με τον αντίκτυπο της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (κανονισμός (EΕ) αριθ.178/2002) Έρευνα της ομάδας ΜΜΕ σχετικά με τον αντίκτυπο της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα (κανονισμός (EΕ) αριθ.178/2002) Fields marked with * are mandatory. Τι αφορά η έρευνα; Θα θέλαμε να μάθουμε με ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Ενότητα 2: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δημιουργεί και εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων. παιδιά. Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β

Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων. παιδιά. Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων του Φόρουμ του ECHA 2015 για τα πώματα ασφαλείας για τα παιδιά Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β Γενικό πλαίσιο Απόφαση του Φόρουμ για διερεύνηση του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα

Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα 11η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Αθήνα, 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Γενικό Χημείο του Κράτους, Πολυτεχνείο Κρήτης Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2014 L 337/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1252/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0711 EL 01.09.1997 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Οκτωβρίου 1982 για τον καθορισµό των βασικών κανόνων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

CHEM HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT

CHEM HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT .. Καν. 67/548/ΕΟΚ Καν. 1272/2008 HEL LAS CHEM HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος 16, Μαρούσι ΤΚ 15124 - τηλ. / φαξ: 2106100733 κιν:6972881165 - www.hellaschem.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 4. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

Παράρτημα 4. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Παράρτημα 4 Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας των Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

Παράρτημα 3. Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Παράρτημα 3 Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας των Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/309 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ Στα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Αριθ. αναφ.: ECHA-08-GF-02-EL Ημερομηνία: 27/06/2008 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα εκδώσει σειρά

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5.10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1) 5.10.1. Γενικά Τα αποτελέσματα κάθε δοκιμής ή σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΘΗΝΑ 2009 2/13 Σκοπός Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5.7. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (1) 5.7.1. Το Εργαστήριο πρέπει να διαθέτει σχέδιο και διαδικασία δειγματοληψίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ (Μ/Σ)... 2 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΚΝΩΤΩΝ... 4 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΑ. ρ Ευγενία Λαµπή Γενικό Χηµείο του Κράτους GMP 06-03-09

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΑ. ρ Ευγενία Λαµπή Γενικό Χηµείο του Κράτους GMP 06-03-09 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΡΘΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ρ Ευγενία Λαµπή Γενικό Χηµείο του Κράτους GMP 06-03-09 GCSL 1. FCM ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Πλαστικά Πολυστρωµατικά Χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ref.: ECHA-11-FS-02-EL ISBN-13: 978-92-9217-576-4 Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ο κανονισμός REACH εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2006, μετά από επτά χρόνια εκτεταμένων διαβουλεύσεων. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Σημείωση. Η απόφαση δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σημείωση Επισημαίνεται ότι ο ECHA θα ξεκινήσει την επικαιροποίηση του παρόντος εγγράφου στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 για

Διαβάστε περισσότερα