ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1340/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1340/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1340/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Απόφαση επί της από ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΔΙΟΦΙΛ Α.Ε.» στρεφόμενης κατά του από 24/04/2013 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Διδακτηρίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Καλαμπάκας». ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Μεργιαλής Δημήτριος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 2395/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 91 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μιχαλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ. 6792/216900/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων τα κατωτέρω: έχοντας υπόψη : 1. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και ειδικότερα :

2 Τον N.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦEK 23A). Το Π.Δ.609/85 «Κατασκευή δημοσιών έργων» (ΦEK 223A). Τον Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179Α/ ). Τον Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116Α/ ). Το Π.Δ.186/1996 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους» (ΦΕΚ 222Α/ ) Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/ ). Το Π.Δ.129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222Α/ ). 2. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος. 3. Την αρ. πρωτ.: Ε.4074/ Ειδική Διαταγή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Τρικάλων. 4. Την αρ. πρωτ.: 1034/42744/ Ειδική Διαταγή του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων. 5. Το από 24/04/2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος. 6. Την από 01/10/2013 εμπρόθεσμη ένσταση της αναδόχου εταιρείας. 7. Την από 01/10/2013 εμπρόθεσμη ένσταση της αναδόχου εταιρείας κατά του από 24/04/2013 Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου : «Κατασκευή Διδακτηρίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Καλαμπάκας» και τους αναφερομένους σε αυτήν ισχυρισμούς του αναδόχου, όπως αναφέρονται συνοπτικώς στις επόμενες παραγράφους, ήτοι : δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και οι προβλεπόμενες κατά νόμο προϋποθέσεις για την έκδοση του πρωτοκόλλου και ειδικότερα : α.- Ο καθορισμός περικοπών του εργολαβικού ανταλλάγματος, σε περίπτωση τυχόν διαπίστωσης κακοτεχνιών και ελλείψεων του υπό παραλαβή έργου, δεν προδιαγράφεται από την ισχύουσα γιο την επίδικη εργολαβία νομοθεσία (Ν 1418/1984, Γ1.Δ. 609/1985 και ειδικότερα άρθρα 53 κ 55 του Π.Δ. 609/1985) ως αρμοδιότητα των επιτροπών παραλαβής (προσωρινής ή οριστικής), υπό την έννοια ότι αυτές δεν δικαιούνται στον απευθείας καταλογισμό 6των σχετικών δαπανών σε βάρος του αναδόχου, παρά μόνα στην διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων γιο την έκδοση ειδικής διαταγής περικοπών (εργασίες που

3 κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές που Πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν, αλλά με μείωση της τιμής τους). Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση ειδικής διαταγής περικοπής του εργολαβικού ανταλλάγματος και ο καθορισμός του ύψους αυτής ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (άρθρο 46 Π.Δ. 609/1985). Περαιτέρω, Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αποτελεί πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και όταν ακόμη περιλαμβάνει προτάσεις της Επιτροπής Παραλαβής (ΣτΕ 1265/1995 ΔΔικ 8, 1247), υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτό προβλέπεται ρητά από το Νόμο. Συνεπώς, η υπό μορφή «πρότασης» ή «εισήγησης» διατύπωση απόψεων ή έκφραση απλής γνώμης της Επιτροπής Παραλαβής, γιο ζητήματα για τα οποία δεν παρέχεται από τον Νόμο σχετική αρμοδιότητα αυτής, δεν προσδίδει στο πρωτόκολλο εκτελεστό χαρακτήρα. τουλάχιστον ως προς τα ζητήματα αυτά (ΔΕφΘες 996/2002 ΔΔικ 16, 204). Κατά συνέπεια, στην προκείμενη περίπτωση το προσβαλλόμενο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ», όπως συντάχθηκε από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής του έργου δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα, τουλάχιστον στο σκέλος των περικοπών του εργολαβικού ανταλλάγματος και του καθορισμού του ύψους αυτών. Το πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής οφείλει - εκ της φύσης του ως αιτιολογητέας διοικητικής πράξης - να περιέχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των παραδοχών του, η δε παράλειψη αυτής (αιτιολογίας) αποτελεί παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, που Ελέγχεται δικαστικά και οδηγεί σε ακυρότητα της πράξης (ΕφΠειρ 1026/1986, ΕλΔνη 29710). Στην προκείμενη περίπτωση, απλή ανάγνωση του προσβαλλόμενου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ αποδεικνύει, πέραν κάθε αμφιβολίας ότι ουδεμία αιτιολογία Περιέχει αυτό, ως προς το ύψος των «προτεινόμενων» περικοπών, τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη γιο τον καθορισμό του ύψους αυτών κλπ., κατά τρόπο που καθιστά το προσβαλλόμενο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ παντελώς αναιτιολόγητο, άλλως πλημμελώς αιτιολογημένο και συνεπώς ακυρωτέο, β.- Η Ανεξάρτητα από την πλήρη βασιμότητα των προεκτεθέντων - που αποτελούν αυτοτελείς λόγους ακύρωσης του προσβαλλόμενου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ή θεώρησης αυτού ως μη εκτελεστής διοικητικής πράξης, τουλάχιστον στο σκέλος των περικοπών του εργολαβικού ανταλλάγματος και του καθορισμού του ύψους αυτών, σύμφωνα με τις παραπάνω διακρίσεις οι απόψεις της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, όπως διατυπώνονται στο Κείμενο αυτού (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ), όσον αφορά στις περικοπές του εργολαβικού ανταλλάγματος, είναι αβάσιμες ή/και υπερβολικές. Ειδικότερα: Οι οικείες αναφορές του προσβαλλόμενου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (περί «ελαττωματικών» εργασιών κλπ), ουσιαστικά παραβλέπουν ότι το έργο έχει προ πολλού (σχεδόν πέντε έτη) παραδοθεί και βρίσκεται σε χρήση (υπό την μορφή μάλιστα της εντατικής χρήσης ενός διδακτηρίου). γεγονός που έχει ως αυτονόητη συνέπεια την εμφάνιση σημειακών λειτουργικών προβλημάτων. Που όμως δεν αντιστοιχούν στην έννοια των «ελαττωματικών εργασιών» και παρεπόμενο η αποκατάσταση τους δεν συνιστά ευθύνη του Αναδόχου,

4 Ως Ανάδοχος του έργου, έχω έμπρακτα αποδείξει την καλή πίστη και την προθυμία μου για την αντιμετώπιση των όποιων ζητημάτων εμφανίστηκαν, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν μπορώ να αποδεχθώ την άποψη που εν πολλοίς εκφράζεται με το προσβαλλόμενο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ότι είμαι όμηρος και υπεύθυνη αποκατάστασης των τυχόν εμφανιζόμενων ττρ0βλημάτων της εν λόγω εργολαβίας, για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία. Στο πλαίσια αυτό, όσον αφορά στις επιμέρους εργασίες που κρίνονται από το προσβαλλόμενο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ως δήθεν ελαττωματικές και αποκαταστατέες, με δικής μου δαπάνη άλλως με περικοπή του εργολαβικού ανταλλάγματος, επισημαίνω τα ακόλουθα: 1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Η επικαλούμενη βλάβη (διαρροή) δεν οφείλεται σε αστοχία ή ελάττωμα του σώματος, αλλά σε αυθαίρετη αλλαγή της πίεσης στο καζάνι του καυστήρα (από 5 ατμ. που ήταν ρυθμισμένο σε 6-7 ατμ.) από τους χρήστες, 2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Όπως γνωρίζει η Υπηρεσία, έχω στο παρελθόν (σε συμμόρφωση με σχετική εντολή της) αποκαταστήσει αποκολληθέντα πλακίδια. Είναι προφανές, ότι η επανεμφάνιση νέων αποκολλήσεων πλακιδίων δεν οφείλεται σε αστοχία ή ελάττωμα (όπως Προκύπτει από την πολύ καλή εικόνα συνολικό των πλακιδίων Του κτιρίου αλλά σε κακώς εννοούμενη «δραστηριότητα» των χρηστών (μαθητών των Εργαστηρίων). 3. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ Η προτεινόμενη περικοπή παρίσταται πλήρως ακατανόητη, καθόσον (και παρά προηγηθείσες έγγραφες και προφορικές σχετικές ερωτήσεις μου προς την Υπηρεσία) εξακολουθεί να απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένο ελάττωμα των μεταλλικών θυρών, ούτε βέβαιο σε τι συνίσταται η υπαιτιότητά μου, που θα επέβαλε την αντικατάσταση τους. 4. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ Το παρατηρούμενο φούσκωμα οφείλεται προφανώς σε πρόσφατο άνοιγμα των παραθύρων από τους χρήστες, λαμβανομένου υπόψη ότι προ έτους ελέγχθηκαν από εμένα όλα τα παράθυρα και μονώθηκαν, εσωτερικό και εξωτερικά. Επισημαίνω, περαιτέρω, ότι αφενός η ίδια η διατύπωση του προσβαλλόμενου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ («πιθανής βλάβης στην αποχέτευση») είναι ενδεικτική της αμφισβήτησης γιο το αν υφίσταται οποιαδήποτε υπαιτιότητα μου γιο το εμφανιζόμενο πρόβλημα, αφετέρου ότι σι επιδιορθώσεις στις εγκαταστάσεις της ύδρευσης - αποχέτευσης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από εμένα, σε συμμόρφωση με σχετική υπόδειξη της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής. 5. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Η σχετική παρατήρηση δεν αντιστοιχεί σε κατασκευαστική αστοχία ή ελάττωμα. Η επικάλυψη στο σκέπαστρο καταστρέφεται προφανώς από τους μαθητές - χρήστες, στους οποίους είναι προσιτή, γεγονός που αποδεικνύεται και από την συγκέντρωση σωρείας κομματιών αυτής στο παρακείμενα οικόπεδο. Απλή

5 αντιπαραβολή με την κατάσταση κατασκευής ίδιας εργασίας στο κλιμακοστάσιο (μη προσιτή στους μαθητές) αποδεικνύει πλήρως τον ισχυρισμό μου. 6. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Επισημαίνω - και στο πλαίσιο της παρούσας σε συνέχεια παλαιότερης αλληλογραφίας που δεν αμφισβητήθηκε από την Υπηρεσία - ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στην τελευταία και σε εμένα ότι δεν πρέπει να γίνει καμία παρέμβαση, διότι υφίσταται κίνδυνος επιδείνωσης της υφιστάμενης κατάστασης, 7. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Μετά από τετραετή (4ετή) και πλέον χρήση του κτιρίου, είναι αυτονόητο ότι σι χρωματισμοί αυτού συνολικό δεν μπορούν να έχουν την εικόνα που είχαν κατά τον χρόνο παράδοσης. Επισημαίνω και στο σημείο αυτό ότι η ίδια η διατύπωση του προσβαλλόμενου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ («... λόγω πιθανής αστοχίας στην τοποθέτηση της μόνωσης») είναι ενδεικτική της αμφισβήτησης γιο το ον υφίσταται οποιαδήποτε υπαιτιότητα μου για το εμφανιζόμενο πρόβλημα. 8. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Η Υπηρεσία γνωρίζει άριστα ότι το σύστημα πυρόσβεσης έχει ελεγχθεί συνολικά δύο (2) φορές η δε «ευαισθησία» του αποτελεί ουσιαστική προδιαγραφή λειτουργίας του που απαιτεί συντήρηση, λαμβανομένης υπόψη της υπερτετραετούς λειτουργίας του. Σχετικό επισημαίνω ότι το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος πυρόσβεσης έχει προ πολλού παραδοθεί στους χρήστες, ενώ παράλληλα έχει πραγματοποιηθεί δις επίδειξη από τον κατασκευαστή, Επειδή, με βάση το προεκτεθέντα, σι περιεχόμενες στο προσβαλλόμενο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής είτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα είτε δεν αντιστοιχούν σε νομική ή συμβατική υποχρέωσή μου γιο την άρση αυτών, είτε (τέλος) σι προτεινόμενες περικοπές του εργολαβικού ανταλλάγματος παρίστανται υπερβολικές και εξωπραγματικές, με τις παραπάνω διακρίσεις. 8. Το αρ. πρωτ / / έγγραφο, με το οποίο κατατίθενται οι απόψεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων επί της από εξεταζόμενης ένστασης της αναδόχου εταιρείας. 9. Το γεγονός ότι : Οι ισχυρισμοί του αναδόχου κρίνονται μερικώς βάσιμοι και μερικώς αβάσιμοι. Ειδικότερα : α.- Κρίνεται αβάσιμος ο ισχυρισμός σχετικώς με την δυνατότητα επιβολής της περικοπής μόνο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθόσον σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.3669/2008, η επιτροπή προσωρινής παραλαβής μπορεί να προβεί σε παρατηρήσεις ως προς τις ελαττωματικές εργασίες του έργου και είτε να προτείνει την

6 αποκατάσταση αυτών, είτε να προβεί σε μείωση της τιμής των. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.3669/2008, αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. β.- Κρίνεται μερικώς βάσιμος ο ισχυρισμός του αναδόχου σχετικώς με το ύψος των περικοπών του εργολαβικού ανταλλάγματος κρίνοντας αυτές αβάσιμες ή και υπερβολικές λόγω παρέλευσης σχεδόν πενταετίας από την παράδοση του έργου καθόσον το έργο περαιώθηκε την και παραδόθηκε για χρήση, ενώ η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, κατά την οποία επιβλήθηκαν οι περικοπές, διενεργήθηκε την , ήτοι μετά τέσσερα (4) έτη και τέσσερις (4) μήνες. Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στις αρ. Ε4074/ και αρ. 1034/42744/ Ειδικές Διαταγές, ο ανάδοχος προέβη στην αποκατάσταση μέρους των ελαττωμάτων, ειδικότερα των αναφερομένων στην πρώτη Ειδική Διαταγή. Ως εκ τούτου λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την παράδοση του έργου για χρήση, πολλά από τα διαπιστωθέντα ελαττώματα δεν δύνανται να αποδοθούν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά και σε βλάβες λόγω χρήσης του κτιρίου και λόγω έλλειψης συντήρησης. Ειδικότερα: Η περικοπή λόγω «εμφάνισης υγρασίας στις τουαλέτες του Α ορόφου λόγω πιθανής βλάβης στην αποχέτευσής τους», όπως αναφέρεται στο Πρωτόκολλο παραλαβής, δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία αποδεικτικά της ευθύνης του αναδόχου, αλλά σε πιθανή βλάβη και κρίνεται μη επαρκώς αιτιολογημένη. Η περικοπή λόγω: o Καθιζήσεων και ρωγμών στο γήπεδο μπάσκετ o Ελαττωματικής τοποθέτησης της ασφαλτικής επικάλυψης του σκεπάστρου του υπογείου o Ελαττωματικής λειτουργίας της πυρανίχνευσης δεν τεκμηριώνεται επαρκώς καθόσον οι βλάβες μπορούν να αποδοθούν και στις συνθήκες λειτουργίας και συντήρησης του έργου μετά την πάροδο πενταετίας περίπου από την παράδοση για χρήση, για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνος ο ανάδοχος του έργου. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η διαγραφή των αντιστοίχων περικοπών. Προτείνεται η μείωση της περικοπής από 2% σε 0,5% για το ελάττωμα «Εμφάνιση υγρασίας στο δώμα και την τοιχοποιία λόγω πιθανής αστοχίας στην τοποθέτηση της μόνωσης» καθόσον οι βλάβες ειδικώς στους χρωματισμούς δεν μπορούν να αποδοθούν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά και στην επίδραση των καιρικών

7 συνθηκών λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα από την περαίωση του έργου μέχρι την παραλαβή του. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, προτείνεται μείωση της επιβληθείσας περικοπής, η οποία διαμορφώνεται ως εξής : : ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού μήκους 905 mm (Α.Τ. 93-1) 1.028,46 9,92% 102,02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20X10 εκ. (Α.Τ.Β5.2) 146,88 46,29% 67,99 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες (Α.Τ. 8) 534,20 30% 160,26 Εξωτερικά επιχρίσματα κτιρίων και στεγασμένων χώρων (Α.Τ. Α1) Αποπεράτωση χρωματισμών. Μερεμέτια. Καθαρισμός. Παράδοση (Α.Τ. Α1) - Πλήρης κατασκευή των δωμάτων και στεγών των κτιρίων & ,00 0,5% 808,00 στεγασμένων χώρων του έργου (Α.Τ. Α3) ΣΥΝΟΛΟ 1138,27 ΓΕ & ΟΕ 18% 204,89 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ 1343,16 ήτοι συνολικό ποσόν περικοπής : 1343,16 Κατόπιν τούτου και επειδή : Η ένσταση υποβλήθηκε εμπροθέσμως Οι ισχυρισμοί του αναδόχου κρίνονται μερικώς βάσιμοι, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Την μερική αποδοχή της από ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΔΙΟΦΙΛ Α.Ε.» στρεφόμενης κατά του από 24/04/2013 Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου : «Κατασκευή Διδακτηρίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Καλαμπάκας» και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με μείωση της επιβληθείσας περικοπής σε 1343,16. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,

8 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την μερική αποδοχή της από ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΔΙΟΦΙΛ Α.Ε.» στρεφόμενης κατά του από 24/04/2013 Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου : «Κατασκευή Διδακτηρίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Καλαμπάκας» και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με μείωση της επιβληθείσας περικοπής σε 1343,16. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1340 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Λάρισα 16/12/2013 Δεσπόπουλος Κων/νος Γακόπουλος Χρήστος Κολυνδρίνη- Χαλαστάρα Δωροθέα Ψαχούλας Ορέστης Αλεξάκος Φώτιος Μεργιαλής Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Αποδοχή της από 29-1-2013 ένστασης του υποκατάστατου αναδόχου «ΒΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Διαβίβαση Πρακτικού Ι, Ενστάσεων επί του Πρακτικού Ι και Εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΘΕΜΑ 28 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΘΕΜΑ: 67 ο Εισήγηση για Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: "ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΘΕΜΑ 25 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης των Εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΘΕΜΑ: 32 ο «Έγκριση παροχής λογιστικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛ7ΛΡ-Μ7Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1252/2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΛ7ΛΡ-Μ7Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1252/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1252/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΘΕΜΑ 7 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης οδοιπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα