Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 6 ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 8 Ευρωπαϊκά Θέµατα 13 ιεθνή Θέµατα 20 ιαβουλεύσει 22 Σεµινάρια Κατάρτισης 25 Η Βιβλιοθήκη τη ιοίκηση & Αυτοδιοίκηση 26 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 10 Απρίλιος 2011 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Προσκλήσεις-Προθεσµίες 1. Ευρωπα κό Ίδρυµα Νεολαία : Επιδότηση διεθνών δράσεων των νέων Το Ευρωπα κό Ίδρυµα Νεολαία (EYF) ιδρύθηκε το 1972 από το Συµβούλιο τη Ευρώπη για να παρέχει χρηµατοδοτική στήριξη για ευρωπα κέ δράσει των νέων. Εν προκειµένω, σκοπό του Ιδρύµατο είναι η ενθάρρυνση τη συνεργασία µεταξύ των νέων τη Ευρώπη µέσω τη επιδότηση πρωτοβουλιών του για την προώθηση τη ειρήνη, τη κατανόηση και τη συνεργασία στο πλαίσιο του πνεύµατο σεβασµού των θεµελιωδών αξιών του Συµβουλίου τη Ευρώπη, όπω τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η δηµοκρατία, η ανοχή και η αλληλεγγύη. Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο Επιδότηση διεθνών δράσεων νεολαίας ιαπεριφερειακή συνεργασία για την καινοτοµία και το περιβάλλον Νεολαία Εν ράσει Σύνοδος Μητροπολιτικών Πόλεων Συνέδριο Πόλεων µε Λιµάνια Εβδοµάδα Βιώσιµης Ενέργειας Σύσταση Πλατφόρµας Ε.Ο.Ε.Σ. είκτες για την Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση Πρωτοβουλία για την Οικο-κινητικότητα ιαβούλευση για το 6 ο Πρόγραµµα ράσης για το Περιβάλλον

2 2 Το Ίδρυµα επιδοτεί κυρίω δράσει εκπαιδευτικέ, κοινωνικέ, πολιτιστικέ και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, πρωτοβουλίε ενδυνάµωση τη ειρήνη και τη συνεργασία στην Ευρώπη, ανταλλαγέ πρακτικών, έρευνε και µελέτε πάνω σε θέµατα νεολαία.. Για την τρέχουσα περίοδο, επιδοτούνται οι εξή δράσει : ιεθνεί συναντήσει νέων (κατηγορία Α): πρόκειται για δράσει που αφορούν σεµινάρια, συνέδρια, εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιµοι φορεί είναι κυρίω διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ νεολαία και εθνικέ ή τοπικέ µη κυβερνητικέ οργανώσει /δίκτυα νεολαία. Το Ίδρυµα καλύπτει τα 2/3 των δαπανών, ενώ απαιτείται η συµµετοχή νέων από τουλάχιστον επτά (7) κράτη-µέλη του Συµβουλίου τη Ευρώπη, το 75% των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών. 2. ιαπεριφερειακή Συνεργασία στην Καινοτοµία, το Περιβάλλον, την Οικονοµία τη Γνώση και στην Πρόληψη Κινδύνων (Ευρωπα κή Πρωτοβουλία Interreg IVC) Το INTERREG IVC, παρέχει χρηµατοδότηση για τη διαπεριφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο του στόχου εδαφική συνεργασία τη Ευρωπα κή Κοινότητα και χρηµατοδότηση µέσω του Ευρωπα κού Ταµείου Περιφερειακή Ανάπτυξη ράσει εκτό συναντήσεων (κατηγορία Β): πρόκειται για δράσει που περιλαµβάνουν εξειδικευµένε εκδόσει (εκπαιδευτικά εγχειρίδια), δελτία τύπου ή περιοδικά, εκστρατείε (ΕΤΠΑ) που θα διαρκέσει έω το Είναι ένα έργο που βασίζεται στην ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των εταίρων οι οποίοι είναι ιδανικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών του. ενηµέρωση, εκθέσει και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση αφισών και αυτοκόλλητων, καθώ και έρευνε για θέµατα νεολαία. Το Ίδρυµα καλύπτει τα 2/3 των δαπανών, ενώ απαιτείται η συµµετοχή νέων, το 75% των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών. Προθεσµία: 1 Απριλίου type/html/user/anon/page/fej_presentation Οι τοµεί τη στήριξη είναι η καινοτοµία και η οικονοµία τη γνώση, το περιβάλλον και η πρόληψη κινδύνων. Έτσι, το πρόγραµµα αποσκοπεί να συµβάλει στον οικονοµικό εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη. Το INTERREG IVC συνδέεται µε του στόχου τη Λισσαβώνα και του Γκέτεµποργκ στου παρακάτω τοµεί : Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Επιχειρηµατικότητα και Κοινωνία τη Πληροφορία. Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Παιδεία. Καινοτοµία και οικονοµία τη γνώση.

3 3 Στο πλαίσιο τη 4 η πρόσκληση υποβολή προτάσεων, η Πρωτοβουλία Interreg IVC υποστηρίζει σχέδια που συµβάλουν στι εξή προτεραιότητε : Προτεραιότητα 1: Βελτίωση τη ικανότητα των περιφερειών για την ενίσχυση τη έρευνα, τη τεχνολογία και τη καινοτοµία Την προώθηση και την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σε όλου του τοµεί που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τι περιφερειακέ οικονοµίε, ιδίω εκείνε που είναι βασισµένε στη γνώση και την καινοτοµία. ιευκόλυνση των επιχειρήσεων, και ιδίω των ΜΜΕ, να αναπτυχθούν και να µεγαλώσουν σε µια πιο βιώσιµη και καινοτόµο τρόπο µέσω τη µεταφορά των συγκεκριµένων υπηρεσιών και τη δηµιουργία κοινών εγκαταστάσεων. Παροχή βοήθεια για την αναδιάρθρωση περιοχών περισσότερο εξαρτηµένων από την παραδοσιακέ βιοµηχανίε, συµπεριλαµβανοµένη τη ανανέωση των βιοµηχανικών ζωνών για νέε επιχειρήσει. Προώθηση τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών από τι επιχειρήσει, τι δηµόσιε υπηρεσίε και το ευρύ κοινό, κυρίω στι αγροτικέ περιοχέ. Βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για την απασχόληση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Η δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών για τι περιφερειακέ οικονοµίε να προσαρµοστούν στι σηµαντικέ κοινωνικοοικονοµικέ αλλαγέ, ιδίω τη παγκοσµιοποίηση και τη δηµογραφική αλλαγή. Προτεραιότητα 2: Περιβάλλον και πρόληψη κινδύνων Ο γενικό στόχο αυτή τη προτεραιότητα είναι να επιτραπεί στι περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ και άλλου φορεί σε περιφερειακό επίπεδο να βελτιώσουν τι πολιτικέ, τι µεθόδου του και τι ικανότητέ του στου τοµεί του περιβάλλοντο και πρόληψη κινδύνων. Ο στόχο στο πλαίσιο τη Προτεραιότητα 2 είναι να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντο και να αυξηθεί η ελκυστικότητα των περιφερειών τη Ευρώπη. Αποσκοπεί στην ενίσχυση τη προστασία του περιβάλλοντο και των συνεργιών µεταξύ του περιβάλλοντο και τη οικονοµία. Η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπω πόσιµου νερού, το ζήτηµα των αποβλήτων και λυµάτων στι εγκαταστάσει επεξεργασία, η διαχείριση των φυσικών πόρων και τη βιοποικιλότητα, η πολιτιστική κληρονοµιά και τα τοπία, καθώ και η προστασία από ορισµένου περιβαλλοντικού κινδύνου, έχουν υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό. Το µέγιστο ποσό χρηµατοδότηση έργων από το ΕΤΠΑ που χορηγείται στο πλαίσιο του Προγράµµατο INTERREG IVC ανέρχεται σε 302 εκ. για την περίοδο Το διαθέσιµο ποσό για τη συγχρηµατοδότηση έργων

4 4 3. Προσκλήσει υποβολή προτάσεων για το Ευρωπα κό Πρόγραµµα «Νεολαία «εν ράσει, » 2013» Το πρόγραµµα «Νέα Γενιά σε ράση» για την περίοδο , αποσκοπεί στη συνέχιση και ενδυνάµωση τη δράση και τη συνεργασία τη Ευρωπα κή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράµµατο «Νεολαία» τη περιόδου και του προγράµµατο για την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη νεολαία. τη 4η πρόσκληση ανέρχεται σε 100 εκ. περίπου. Το ποσοστό συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ ανέρχεται στο 85% για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τα νέα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένη και τη Κύπρου, και 75% για τα υπόλοιπα κράτη µέλη τη ΕΕ. Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην κοινωνία ω πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήµατο ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει επίση να συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη αίσθηση τη αµοιβαία αλληλεγγύη και κατανόηση των νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό αποτελεί επίση τη συνέχεια των στόχων τη διαδικασία τη Λισσαβώνα. Το Πρόγραµµα Νέα Γενιά σε ράση, προκειµένου να επιτύχει του σκοπού του, προβλέπει πέντε επιχειρησιακέ (αποκεντρωµένε ή κεντρικέ ) ράσει. Στο Πρόγραµµα δύναται να συµµετέχουν δηµόσιοι φορεί συµπεριλαµβανοµένων των φορέων Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορέων δηµοσίου δικαίου. Ο ιδιωτικό τοµέα µπορεί να συµµετέχει µε ιδίου πόρου χωρί συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ. Προθεσµία: 1 Απριλίου 2011

5 5 Αποκεντρωµένε είναι οι δράσει, των οποίων, οι αιτήσει υποβάλλονται στι κατά τόπου Εθνικέ Υπηρεσίε των Χωρών του Προγράµµατο (για τη χώρα µα αρµόδιο φορέα είναι η Γενική Γραµµατεία Νέα Γενιά ) και των οποίων ο Στο πλαίσιο τη ράση αυτή, νέοι συµµετέχουν σε εθελοντική βάση, µεµονωµένα ή οµαδικά, σε µη κερδοσκοπικέ δραστηριότητε. Επιµέρου ράση 3.1 Συνεργασία µε τι γειτονικέ χώρε τη Ευρωπα κή Ένωση Η συγκεκριµένη επιµέρου ράση υποστηρίζει προγράµµατα µε γειτονικέ χώρε -εταίρου. Επιµέρου ράση 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη νεολαία και των οργανώσεων νέων ενδιαφερόµενο είναι µόνιµο κάτοικο των χωρών αυτών. Η Εθνική Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση τη διαδικασία αξιολόγηση, χρηµατοδότηση και ελέγχου τη. Οι αποκεντρωµένε ράσει του Προγράµµατο Νέα Γενιά σε ράση είναι οι ακόλουθε : Η συγκεκριµένη επιµέρου ράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη νεολαία και των οργανώσεων νέων, ειδικότερα µέσω τη ανταλλαγή εµπειριών, εµπειρογνωµοσύνη και καλών πρακτικών µεταξύ του. ράση 1 Νεολαία για την Ευρώπη Επιµέρου ράση 1.1 Ανταλλαγέ νέων Οι Ανταλλαγέ Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε οµάδε νέων από διαφορετικέ χώρε να συναντώνται και να µαθαίνουν ο ένα για τον πολιτισµό του άλλου. Οι οµάδε οργανώνουν από κοινού την ανταλλαγή γύρω από ένα θέµα αµοιβαίου ενδιαφέροντο. Επιµέρου ράση 1.3 ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου Τα ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου υποστηρίζουν τη συµµετοχή των νέων στο δηµοκρατικό βίο των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών κοινοτήτων του, όπω και σε διεθνέ επίπεδο. Επιµέρου ράση 5.1 Συναντήσει νέων και αρµοδίων τη πολιτική για τη νεολαία Η συγκεκριµένη επιµέρου ράση υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασία, σεµιναρίων και διαρθρωµένου διαλόγου µεταξύ των νέων. Προθεσµία: 1 Απριλίου 2011 ράση 2 Ευρωπα κή Εθελοντική Υπηρεσία Σκοπό τη Ευρωπα κή Εθελοντική Υπηρεσία είναι να υποστηρίζει τη συµµετοχή των νέων σε διάφορε µορφέ εθελοντικών δραστηριοτήτων, τόσο εντό όσο και εκτό Ευρωπα κή Ένωση. Γενική Γραµµατεία Νέα Γενιά Συντονίστρια Προγράµµατο : κα Αναστασία Φιλίνη Τηλ ,

6 6 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 1. ήµο Συκεών (νυν ήµο Νεάπολη - Συκεών): Κερδίζοντα ένα Μετάλλιο για την Ευρώπη (Ευρωπα κό Πρόγραµµα Ευρώπη για του Πολίτε, ) 2013 ) Στο πλαίσιο του Ευρωπα κού Προγράµµατο Ευρώπη για του Πολίτε, , του οποίου εθνικό σηµείο επαφή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, πραγµατοποιήθηκε, µε πρωτοβουλία του πρώην ήµου Συκεών και τη συµµετοχή τη Κοινωφελού Επιχείρηση Αθλητισµού Συκεών, του ήµου Αραδίππου (Κύπρο ), του ήµου Vila-Real (Ισπανία) και τη Αναπτυξιακή Εταιρεία τη επαρχία του Oristano (Ιταλία) έργο µε τίτλο Winning a Medal for Europe (Κερδίζοντα ένα µετάλλιο για την Ευρώπη), ύψου ,74, µε σκοπό τη δηµιουργία ενό δικτύου συνεργασία µεταξύ περιφερειακών διοικήσεων, παραγόντων του αθλητισµού, τοπικών ενώσεων µεταναστών και πολιτών. Εν προκειµένω, διερευνήθηκε η δυνατότητα που παρέχει ο αθλητισµό να κινητοποιεί του πολίτε κατά τη λήψη των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, καθώ επίση και ο αθλητισµό ω µέσο κοινωνική ενσωµάτωση και ένταξη. Η βασική οµάδα-στόχο του έργου ήταν οι µετανάστε και η υλοποίηση του έργου στόχευε στην ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού µέσω τη διοργάνωση τοπικών και διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων στι Συκιέ Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνετέλεσαν στην ανάπτυξη του σεβασµού και τη ανεκτικότητα απέναντι στην ποικιλοµορφία. Οι συµµετέχοντε παίκτε είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να αναπτύξουν το αίσθηµα τη οµαδικότητα καθώ είχαν πολλέ συναντήσει και προπονήσει στο πλαίσιο του προγράµµατο. Παράλληλα µε του αγώνε, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσει σε κάθε χώρα-εταίρο όπου συµµετέχοντε -παίκτε, εκπρόσωποι τοπικών ενώσεων µεταναστών και αθλητικών οργανώσεων ενηµερώθηκαν για το πρόγραµµα, συζήτησαν θέµατα όπω η προώθηση του αθλητισµού ω µέσου κοινωνική ενσωµάτωση και ίση συµµετοχή καθώ και η ανάγκη ενεργού συµµετοχή των πολιτών και προσδιορισµό αναγκών όπω είναι ο διαπολιτισµικό διάλογο. ήµο Νεάπολη -Συκεών Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξη (υπόψη κα Έλσα Κατσέλη, τηλ.: , Ε-mail:

7 7 2. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ Ανατολική Θεσσαλονίκη : Αειφορική ιαχείριση Εδάφου στην Υδρογεωλογική Λεκάνη του Ανθεµούντα (Ευρωπα κό Πρόγραµµα Life+) Το έργο LIFE So.S. αφορά στην αναγνώριση και αντιµετώπιση των διαφόρων κινδύνων που απειλούν το έδαφο λαµβάνοντα υπόψη τα γεωµορφολογικά, υδρολογικά, οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά µια περιοχή καθώ και την προτεινόµενη Ευρωπα κή στρατηγική για το έδαφο. Περιοχή εφαρµογή του έργου είναι η υδρολογική λεκάνη του Ανθεµούντα που βρίσκεται στο δυτικά όρια των Νοµών Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η στρατηγική για το έδαφο είναι µία από τι επτά θεµατικέ στρατηγικέ τη Ευρωπα κή Επιτροπή σύµφωνα µε το έκτο πρόγραµµα δράση για το περιβάλλον. Η στρατηγική αυτή καθορίζει το κοινό πλαίσιο στην Ευρωπα κή Ένωση για την ανάληψη δράση υπέρ τη διαφύλαξη, τη προστασία και τη αποκατάσταση του εδάφου, ενώ η εφαρµογή τη επαφίεται στα κράτη µέλη κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν καλύτερα στι τοπικέ συνθήκε. Τα κράτη µέλη επιβάλλεται να αναλάβουν δράση για να αντιµετωπίσουν απειλέ, όπω οι κατολισθήσει, η µόλυνση, η διάβρωση του εδάφου, η απώλεια του εδαφικού οργανικού υλικού, η συµπίεση, η αλάτωση και η στεγανοποίηση/σφράγιση, οπουδήποτε παρουσιάζονται ή υπάρχει κίνδυνο να παρουσιαστούν στι εθνικέ του επικράτειε. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολική Θεσσαλονίκη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξη Κεντρική Μακεδονία, το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του ΕΘΙΑΓΕ, οι εταιρείε INTERGEO ΕΠΕ και ΥΕΤΟΣ Ο.Ε. και οι ήµοι τη λεκάνη του Ανθεµούντα ( ήµο Θέρµη και Πολυγύρου). Στο πλαίσιο του έργου εξετάζονται και αναλύονται οι περιοχέ τη λεκάνη στι οποίε υπάρχουν κίνδυνοι ή προβλήµατα διάβρωση, υποβάθµιση τη οργανική ύλη, αλάτωση, στεγανοποίηση και ρύπανση. Στη συνέχεια, καθορίζονται στόχοι για την προστασία του εδάφου και καταρτίζεται πρόγραµµα µέτρων για την επίτευξή του. Στην ανάπτυξη του προγράµµατο µέτρων θα κληθούν να συµβάλουν και οι κοινωνικοί εταίροι τη περιοχή. Το έργο περιλαµβάνει σηµαντικέ πιλοτικέ εφαρµογέ που υλοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα ολοκληρωθεί µε δράσει βελτίωση των δεξιοτήτων επιστηµόνων και φορέων αλλά και την ευαισθητοποίηση τη τοπική κοινωνία σε θέµατα προστασία και διαχείριση εδάφου. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία O.T.A. Ανατολικής Θεσσαλονίκης Τηλ.: Φαξ: Ιστοσελίδα:

8 8 Εκδηλώσει Συνέδρια ( ιεθνή και Ευρωπαϊκά) Η δηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων (Φιλαδέλφεια, Απριλίου 2011) Τα πράσινα κτίρια και οι νέε τεχνολογίε, οι συµπράξει δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, οι πράσινε θέσει απασχόληση, η περιβαλλοντική και κοινοτική ανάπτυξη, η συντήρηση τη πολιτιστική κληρονοµιά, ο αστικό σχεδιασµό, η ευφυή 10 η Παγκόσµια Σύνοδο για τι Μητροπολιτικέ Πόλει (Κά ρο, Απριλίου 2011) Για πρώτη φορά στην 25χρονη ιστορία τη, η φετινή 10 η παγκόσµια σύνοδο των µητροπολιτικών πόλεων θα φιλοξενηθεί από αφρικανική χώρα στο Κά ρο. Υπό την αιγίδα του προγράµµατο των Ηνωµένων Εθνών για του Ανθρώπινου Οικισµού, το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίε για τη διαχείριση των προκλήσεων και ευκαιριών για τι µητροπολιτικέ περιφέρειε cairocongress2011.org/home/ Ενεργειακέ Πόλει (Ζάγκρεµπ, Απριλίου 2011) ανάπτυξη, η αστική γεωργία κ.α. είναι µερικά από τα θέµατα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του 14 ου συνεδρίου Brownfields, µέσα από διαδραστικά στρογγυλά τραπέζια και επιµορφωτικέ συνεδρίε. _overview Η Ένωση των ευρωπα κών ΟΤΑ που επενδύουν στο ενεργειακό του µέλλον και η πόλη του Ζάγκρεµπ φιλοξενούν το ετήσιο συνέδριο των Ενεργειακών Πόλεων, το οποίο αναµένεται να αποτελέσει πηγή έµπνευση για του αιρετού και του εκπροσώπου τη ευρωπα κή αυτοδιοίκηση σε σχέση µε τι πολιτικέ για την ενέργεια σε τοπικό επίπεδο. Πίσω από τι δεσµεύσει που περιέχονται στο Σύµφωνο των ηµάρχων ενυπάρχουν πρακτικέ για το µετασ-

9 9 Έννοιε για αποδοτικό σχεδιασµό και χρήση των υποδοµών. Κέντρα διαχείριση τη κυκλοφορία. Αυτοµατοποιηµένα και χωρικά συστήµατα αποδοτικών µεταφορών. transport.org/index.php?id=1 Πράσινε Μεταφορέ για µια Ενεργό Γήρανση (Βρυξέλλε, 8 Απριλίου 2011) χηµατισµό των πόλεων στο πλαίσιο τη χρηµατοδότηση δηµιουργικών λύσεων και υιοθέτηση καινοτόµων µεθόδων στην αντιµετώπιση των συνεπειών τη κλιµατική αλλαγή. rgy- cities.eu/img/pdf/energy_cities_rendezvous_prelim inary_programme.pdf Με θέµα τι προκλήσει των δηµογραφικών αλλαγών και τι πολιτικέ για τι αστικέ µεταφορέ, πραγµατοποιείται το τελευταίο συνέδριο τη πρωτοβουλία ΑΙΝΙΑΣ στο πλαίσιο του ευρωπα κού προγράµµατο Ευφυή Ενέργεια για την Ευρώπη. Με τι δράσει του Kαινοτόµε Μεταφορέ (Λονδίνο, 7 Απριλίου 2011) Στο πλαίσιο του 7 ου Προγράµµατο -Πλαισίου για την Έρευνα πραγµατοποιείται το τελευταίο συνέδριο τη πρωτοβουλία NICHE+, η οποία διερευνά 12 καινοτόµα µέτρα για τι αστικέ µεταφορέ που δοµούνται σε 4 θεµατικέ περιοχέ : Καινοτόµε έννοιε για την αύξηση τη προσβασιµότητα.

10 10 οι συµµετέχουσε πόλει του Σαν Σεµπαστιάν (Ισπανία), τη Κρακοβία (Πολωνία), τη Οντένσε ( ανία), του Μονάχου (Γερµανία) και του Σάλτσµπουργκ (Αυστρία) ευαισθητοποιούν τι τοπικέ αρχέ τη ΕΕ σε περισσότερο ενεργειακά αποδοτικέ λύσει στον τοµέα των µεταφορών, ενώ εκπαιδεύουν άτοµα τη τρίτη ηλικία στη χρήση βιώσιµων µέσων µεταφορά σύµφωνα µε τι ανάγκε και τι προσδοκίε του. project.eu/?page=finalconference Σχέσει πόλεων και λιµανιών (Κεµπέκ-Καναδά, Καναδά, Απριλίου 2011) Η αµοιβαία ανάπτυξη πόλη και λιµανιού, το µοντέλο διακυβέρνηση των πόλεων µε λιµάνια, η επίτευξη οικονοµική ευηµερία µε υπεύθυνο Γεωεπιστήµη στον αστικό σχεδιασµό αποτελούν βασικέ θεµατικέ ενότητε στη θεµατολογία διεθνού συνεδρίου για την αστική τηλεανίχνευση που πραγµατοποιείται στο Μόναχο µε τη συµµετοχή εκπροσώπων τη ακαδηµα κή κοινότητα και των τοπικών αρχών τη Ευρώπη. οικολογικό και κοινωνικό τρόπο είναι µερικά ζητήµατα που θα αναπτυχθούν σε διεθνέ συνέδριο στον Καναδά, κύριο θέµα του οποίου είναι ο προσδιορισµό τη σχέση πόλη και λιµανιού για την αντιµετώπιση των προκλήσεων του µέλλοντο. Παγκόσµιο Συνέδριο Πόλεων µε Αεροδρόµια (Μέµφι -ΗΠΑ, Απριλίου 2011) Το παγκόσµιο συνέδριο πόλεων που φιλοξενούν αεροδρόµια θα εξετάσει τι οικο- nationnal-demain.php#enjeumajeur Αστική Τηλεανίχνευση (Μόναχο, Απριλίου 2011) Τα θέµατα που προκύπτουν από τη χρήση αισθητήρων στι αστικέ περιοχέ, η διαχείριση των συλλεγόµενων πληροφοριών, οι τεχνικέ και οι αλγόριθµοι των σχετικών εφαρµογών στι πόλει, η χρησιµότητα των Τεχνολογιών Πληροφορική και νοµικέ συνέπειε και τα µακροπρόθεσµα οφέλη για το περιφερειακό και παγκόσµιο εµπόριο και το περιβάλλον από την ύπαρξη

11 11 αεροδροµο-πόλεων. to- airport-cities cities-world world-conference conference-exhibition exhibition-2011.html Εβδοµάδα Βιώσιµη Ενέργεια (Βρυξέλλε, Απριλίου 2011) Στο πλαίσιο τη ευρωπα κή εβδοµάδα για τη βιώσιµη ενέργεια, διοργανώνονται στην έδρα τη ΕΕ αντικείµενο συζήτηση την ανθεκτικότητα τη κοινότητα στι συνέπειε τη κλιµατική αλλαγή και των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. ιεθνέ Οικολογικό Φόρουµ για τη διαχείριση απορριµµάτων και την ανακύκλωση (Σόφια, Απριλίου 2011) µια σειρά εκδηλώσεων, τριήµερο συνέδριο καθώ και η επίσηµη απονοµή των βραβείων για καινοτόµε δράσει στου τοµεί τη ενεργειακή αποδοτικότητα και των ανανεώσιµων πηγών ενέργεια. Στόχο του 2 ου διεθνού φόρουµ για τη σωτηρία του πλανήτη είναι η επίδειξη και µεταφορά τεχνογνωσία και τεχνολογία από την Ευρώπη στου Βουλγαρικού ΟΤΑ στον τοµέα τη περιβαλλοντική προστασία. Στο φόρουµ θα παρουσιαστούν µοντέλα Αστική ανθεκτικότητα στι φυσικέ καταστροφέ (Φλορεντία, Απριλίου 2011) Το θεµατικό συνέδριο IDER για τι διεθνεί καταστροφέ και την ανθεκτικότητα σε κρίσιµε καταστάσει πραγµατοποιεί την 11 η σύνοδό του στο Πανεπιστήµιο τη Φλωρεντία µε βασικό συνεργασιών και συµπράξεων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα για την αποδοτική χρήση του εδάφου, των υδάτων, του αέρα και των απορριµµάτων ω απόρροια τη κλιµατική αλλαγή. &view=article&id=113&itemid=138&lang=en&ag &id=113&itemid=138&lang=en&ag tre=2

12 12 ιεθνέ Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια (Έντµοντον, Απριλίου 2011) Η διερεύνηση των καινοτόµων πρακτικών για τι προκλήσει τη οδική ασφάλεια στι σύγχρονε κοινότητε αποτελεί το θέµα του 3ου ετήσιου ακαδηµα κό χώρο, πραγµατοποιείται διεθνέ συνέδριο στο Λονδίνο για την ανταλλαγή εµπειριών, πρακτικών και στρατηγικών για την αντιµετώπιση τη διεθνού τροµοκρατία στι πόλει Πόλει και Φυσική Άσκηση (Αγκαντίρ-Βασίλειο του Μαρόκο Απριλίου 2011) Τα προβλήµατα που προκύπτουν από την εγκατάλειψη των δραστηριοτήτων φυσική άσκηση από του κατοίκου των σύγχρονων διεθνού συνεδρίου που διοργανώνεται στο Έντµοντον µε τη συµµετοχή 250 ερευνητών, ακαδηµα κών και ειδικών σε θέµατα οδική ασφάλεια στι πόλει. Συνέδριο για την αντιτροµοκρατία (Λονδίνο, Απριλίου 2011) Με τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων από τι ένοπλε δυνάµει, τι υπηρεσίε ασφαλεία και τον Πόλεων και ο ρόλο του αστικού σχεδιασµού αποτελούν του θεµατικού άξονε του διεθνού συνεδρίου που διοργανώνει η Ένωση Αραβικών Πόλεων στο Μαρόκο. n/02audinews_en/ ms.htm

13 13 Ευρωπα κά Θέµατα Ο ρόλο των ΟΤΑ στην Ευρωπα κή Πρωτοβουλία Νεολαία σε Κίνηση Η εµβληµατική πρωτοβουλία τη Ευρωπα κή Επιτροπή «Νεολαία σε κίνηση», στο πλαίσιο τη στρατηγική ΕΕ2020, αποβλέπει στη βελτίωση τη κινητικότητα, τη εκπαίδευση και τη επαγγελµατική ένταξη των νέων Ευρωπαίων. Για πρώτη φορά, η Ευρωπα κή Επιτροπή ορίζει ένα πλαίσιο δράση για την νεολαία στο οποίο η διάσταση τη παιδεία συνδέεται µε την απασχόληση. Ωστόσο, όπω επισηµαίνεται σε σχετική γνωµοδότηση που υιοθέτησε πρόσφατα η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών, η δραστηριοποιούνται υπέρ τη νεολαία. Προ τούτο, προτείνεται η δηµιουργία από την Ευρωπα κή Επιτροπή διαδικτυακή πύλη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά µε την ένταξη των νέων στην αγορά εργασία καθώ η Ευρωπα κή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί µε τι αυτοδιοικητικέ αρχέ, οι οποίε είναι και οι καταλληλότερε για την συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων και τη θέσπιση συνεπακόλουθων µέτρων για του νέου που αντιµετωπίζουν προβλήµατα. rxvqojj4tl7wyiw%3d Σύσταση Πλατφόρµα για του Ευρωπα κού Οµίλου Εδαφική Συνεργασία (Ε.Ο.Ε.Σ.) Ευρωπα κή Επιτροπή δεν λαµβάνει επαρκώ υπόψη τον ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην εκπόνηση και την εφαρµογή των µέτρων προώθηση τη κινητικότητα, παρά το γεγονό ότι οι αρχέ αυτέ, λόγω τη εγγύτητα προ τον πολίτη, είναι οι πλέον κατάλληλε για να διευκολύνουν την πρόσβαση στην κινητικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη προγραµµάτων για του νέου, εφόσον αυτέ οι αρχέ γνωρίζουν καλύτερα από όλου την πραγµατικότητα και τι συνθήκε που βιώνουν οι νέοι λόγω τη εγγύτητά των προ αυτού. Μάλιστα, τονίζεται ότι οι στόχοι τη πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» δεν θα µπορέσουν να επιτευχθούν χωρί τη σύµπραξη µε τι τοπικέ και τι περιφερειακέ αρχέ, καθώ και µε του λοιπού φορεί που Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στι 28 Ιανουαρίου τ.ε. και στην οποία συµµετείχε από ελληνική πλευρά ο διευθυντή του ΕΟΕΣ Αµφικτυονία, κ. Βασίλη Ξένο, έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρµα για τον Ευρωπα κό Οργανισµό Εδαφική Συνεργασία (ΕΟΕΣ). Στην πλατφόρµα των ΕΟΕΣ θα συµµετέχουν εκπρόσωποι, αρµόδιοι για πολιτικά και τεχνικά

14 14 θέµατα όλων των υφιστάµενων ΕΟΕΣ, των υπό σύσταση ΕΟΕΣ καθώ και µέλη τη οµάδα εµπειρογνωµόνων. Η πλατφόρµα έχει ω στόχο να παρακολουθήσει την υιοθέτηση και την εφαρµογή των ρυθµίσεων του Κανονισµού 1082/2006 για του ΕΟΕΣ σε ευρωπα κό και εθνικό επίπεδο να διευκολύνει την ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τη δηµιουργία των ΕΟΕΣ σε εδαφικό επίπεδο και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά µε τι βέλτιστε πρακτικέ στον τοµέα να προωθήσει τον ΕΟΕΣ ω εργαλείο για την εδαφική συνοχή και προβολή των υφιστάµενων ΕΟΕΣ, ιδίω µεταξύ των οργάνων τη ΕΕ, των εθνικών και των υποεθνικών διοικήσεων να βελτιώσει την επικοινωνία όσον αφορά τι ευκαιρίε και τι προκλήσει των ΕΟΕΣ σε τοπικό επίπεδο να καθορίσει την ενδεχόµενη χρήση του ΕΟΕΣ ω εργαλείου συνεκτική εδαφική ανάπτυξη να στηρίξει τι συµβουλευτικέ εργασίε τη ΕτΠ µε την παροχή τεκµηριωµένη πληροφόρηση σχετικά µε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τι διασυνοριακέ πτυχέ τη νοµοθεσία και των πολιτικών τη ΕΕ. US/Platform/Pages/welcome.aspx Προαγωγή των δράσεων των Περιφερειών στα Προγράµµατα-Πλαίσιο Πλαίσιο για την Έρευνα Με δεδοµένη την διαπιστωµένη υπερβολική γραφειοκρατία, την περιορισµένη ανοχή του κινδύνου, τη χαµηλή απόδοση και τι αδικαιολόγητε καθυστερήσει, η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών προχώρησε σε µια σειρά συστάσεων για την απλούστευση τη εφαρµογή των προγραµµάτων-πλαισίου έρευνα. Στο πλαίσιο σχετική γνωµοδότηση, η Ολοµέλεια υπογράµµισε, µεταξύ άλλων, ότι η δράση «Περιφέρειε τη Γνώση» του 7 ου Προγράµµατο -Πλαισίου σηµείωσε κάποια επιτυχία ωθώντα τι τοπικέ και τι περιφερειακέ αρχέ να συνεργασθούν µε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα τόσο για την υλοποίηση έργων όσο και για την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών Ε&Α. Μάλιστα, εκτιµάται το πρόγραµµα «Ερευνητικό υναµικό των Περιφερειών Σύγκλιση», το οποίο εµπίπτει στο πλαίσιο του προγράµµατο «Ικανότητε», ω ένα σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη των περιφερειακών ικανοτήτων και τη διευκόλυνση τη συµµετοχή των περιφερειών αυτών σε δραστηριότητε Ε&Α. Τέλο, προτείνεται το επόµενο πρόγραµµαπλαίσιο να επεκτείνει περαιτέρω τα προγράµµατα αυτά και να περιλαµβάνει ένα σχέδιο για την προαγωγή τη συµµετοχή, στα σχέδια και στα προγράµµατα, ικανών εταίρων από περιφέρειε που υστερούν στον τοµέα τη έρευνα, υπό την καθοδήγηση των πιο γνωστών αρίστων οµοτίµων του, µε τη βοήθεια δράσεων πλαισίωση ή άλλου είδου µέσων. Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνονται οι δυνατότητε που διαθέτουν οι τοπικοί και οι περιφερειακοί φορεί για την ανάπτυξη «πυρήνων ικανοτήτων» σε συνδυασµό µε «πόλου αριστεία». rxvqojj4tl7wyiw%3d

15 15 Οι Προοπτικέ για την Αναθεώρηση του Κανονισµού 1082/2006 για του Ε.Ο.Ε.Σ. Σύµφωνα µε το κείµενο τη γνωµοδότηση πρωτοβουλία που υιοθέτησε πρόσφατα η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών, αναφορικά µε την επικείµενη αναθεώρηση του Κανονισµού 1082/2006 για του Ευρωπα κού Οµίλου Εδαφική Συνεργασία (EOEΣ), διαπιστώνεται ότι, µολονότι ο ΕΟΕΣ αποτελεί θεσµικό όργανο του Ενωσιακού ικαίου που δηµιουργήθηκε ειδικά για να διευκολύνει την εδαφική συνεργασία εντό τη ΕΕ, η πραγµατικότητα απέχει αρκετά από τι εύλογε προσδοκίε που ώθησαν τον ενωσιακό νοµοθέτη να κάνει αυτό το τόσο σηµαντικό νοµικό βήµα: ελάχιστοι είναι οι ΕΟΕΣ που διαχειρίζονται προγράµµατα ή έργα εδαφική συνεργασία µε συγχρηµατοδότηση από ευρωπα κά κονδύλια η πλειονότητα των ΕΟΕΣ δραστηριοποιείται σε άλλα συγκεκριµένα προγράµµατα εδαφική συνεργασία χωρί την οικονοµική συµβολή τη ΕΕ ελάχιστοι είναι οι ΕΟΕΣ που έχουν συγκροτηθεί στην επικράτεια τη ΕΕ, σε σύγκριση τόσο µε τι ήδη συνεργαζόµενε τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ όσο και µε τι υφιστάµενε προσδοκίε εξίσου ελάχιστοι είναι οι υπό σύσταση ΕΟΕΣ, παρά τα πολυάριθµα σχέδια ευρωπα κή εδαφική συνεργασία και µάλιστα αυτά που συγχρηµατοδοτούνται από τα ευρωπα κά κονδύλια. Περαιτέρω, στην γνωµοδότηση υπογραµµίζεται ο προβληµατισµό των ΕΟΕΣ για τι εθνικέ νοµοθεσίε για τι προσλήψει, τη διάθεση και τη διοίκηση προσωπικού εν γένει, και αυτό παρόλο που είναι τοπικέ δοµέ συνεργασία οι οποίε θα πρέπει να επωφελούνται από συνθήκε ευελιξία στον τοµέα αυτό. Εν προκειµένω, τονίζονται τρει βασικέ αιτίε για τη δυσκολία λειτουργία των ΕΟΕΣ: νοµικέ ουσιαστικέ, νοµικέ -διαδικαστικέ και οικονοµικέ -χρηµατοδοτικέ. Τα κατ εξοχήν νοµικά κωλύµατα εντοπίζονται στο διαδικαστικό σκέλο και τούτο διότι δεν υπάρχει συντονισµό ω προ την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, είτε αυτόνοµα µεταξύ των κρατών µελών, είτε µέσω µια ενωσιακή αρχή. Καθίσταται, εποµένω σύµφωνα µε το κείµενο τη γνωµοδότηση, αναγκαίο µια ενωσιακή αρχή να καθορίσει εκ των προτέρων ακόµη και µε τρόπο µη δεσµευτικό τα µέσα εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 σε εθνικό επίπεδο. Επίση, κρίνεται σκόπιµο η Ευρωπα κή Επιτροπή να εισηγηθεί τη λήψη πρακτικών διαδικαστικών µέτρων, στο πλαίσιο τη πρότασή τη για αναθεώρηση του κανονισµού, µε σκοπό τη συντόµευση των υφιστάµενων σχοινοτενών διαδικασιών οι οποίε δεν µπορούν πάντα να υποκαθίστανται από τη σιωπηρή συγκατάθεση τη διοίκηση, ιδίω καθόσον αυξάνεται ο αριθµό των κρατών, οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ των οποίων συµµετέχουν σε έναν ΕΟΕΣ, καθότι οι τρίτοι εταίροι (π.χ. πιστωτικά ιδρύµατα, ανάδοχε εταιρείε και εργαζόµενοι) ζητούν περισσότερε νοµικέ εγγυήσει. Περαιτέρω, σε αυτά τα διαδικαστικά µέτρα κρίνεται αναγκαίο, µεταξύ άλλων, να συµπεριληφθεί ένα δίαυλο επικοινωνία των

16 16 τοπικών και περιφερειακών αρχών που υποστηρίζουν έναν ΕΟΕΣ µε όλε τι αδειοδοτούσε εθνικέ αρχέ, προκειµένου να αποφευχθούν οι παλινωδίε στα σχέδια σύµβαση και στα καταστατικά εξαιτία επαναλαµβανόµενων και ασυναφών παραγόντων. Τέλο, το κείµενο απαριθµεί µια σειρά µέτρων, όπω η προβολή βέλτιστων πρακτικών των ΕΟΕΣ, οι εθνικέ εγκρίσει να περιλαµβάνονται σε µια ενιαία πράξη, η χορήγηση από οµάδα ειδικών νοµικών τη Επιτροπή των Περιφερειών προηγούµενη γνωµοδότηση νοµοτεχνική φύση µη δεσµευτικού χαρακτήρα, η συµµετοχή ιδιωτικών (ή ηµι-ιδιωτικών) φορέων σε ΕΟΕΣ κ.α. aspx?pmi=ha5jdw%2bowsgo8wl1hsg2avqlco8zr XVqoJJ4tL7WYIw%3d Οργανωτικοί και οικονοµικοί δείκτε για την Ευρωπα κή Αυτοδιοίκηση µια σειρά συγκριτικών δεικτών για την οργάνωση και τα οικονοµικά των τοπικών και περιφερειακών αρχών τη ΕΕ. Ενδεικτικά, στη νέα έκδοση για το έτο 2009, υπολογίζεται ότι στην ΕΕ των «27» υφίστανται περίπου τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ, εκ των οποίων οι είναι δήµοι, το 60% των οποίων προέρχονται από µόνον τρει χώρε : Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Κατά µέσον όρο, ένα ευρωπα κό δήµο έχει πληθυσµό κατοίκου. Στη ηµοκρατία τη Τσεχία συναντούµε του µικρότερου πληθυσµιακά δήµου µε κατοίκου, ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο του πλέον µεγαλύτερου µε κατοίκου. Σε οικονοµικό επίπεδο, οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ τη ΕΕ είναι υπεύθυνε για το 33.8% τη δηµόσια δαπάνη και για το 65% όλων των δηµόσιων επενδύσεων πανευρωπα κά. ΤΠΕ και διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο Για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά, το Συµβούλιο των Ευρωπα κών ήµων και Περιφερειών δηµοσιεύει Το δίκτυο των µεγαλύτερων ευρωπα κών πόλεων Eurocities, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Τεχνολογιών του Μέλλοντο τη Ευρωπα κή Επιτροπή, πραγµατοποίησε µια συγκριτική ανάλυση σε περιπτώσει τεσσάρων πόλεων (Βαρκελώνη, Μάντσεστερ, Ταλίν και Βερολίνο) στο ζήτηµα τη σχέση των Τεχνολογιών Πληροφορική και Επικοινωνία (ΤΠΕ) και του τρόπου λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα τη έρευνα παρουσιάστηκαν στι 31 Ιανουαρίου τ.ε. από εκπροσώπου των σχετικών τοπικών αρχών, ερευνητικών ιδρυµάτων και των αρµόδιων υπηρεσιών τη Ευρωπα κή Επιτροπή. Καίτοι σε ορισµένα πεδία εσωτερική λειτουργία τα αποτελέσµατα δεν είναι ακόµη ορατά, φαίνεται ότι η επίδραση των νέων τεχνολογιών επηρέασε θετικά καταρχά τη βρετανική πόλη, επιτρέποντα την ανάπτυξη ενό επιχειρησιακού µοντέλου αστική ανάπτυξη, στο πλαίσιο του οποίου

17 17 δηµιουργήθηκαν συµπράξει µεταξύ ιδιωτικών οργανώσεων και τοπικών φορέων στη βάση τη προσφορά υψηλή ποιότητα ευρυζωνική υποδοµή. Στην περίπτωση τη Βαρκελώνη, οι ενδείξει δείχνουν δραµατική µείωση των λειτουργικών δαπανών, ενώ στο Βερολίνο φαίνεται ότι η οργάνωση τη διοίκηση τη πόλη αποτελεί συχνά τροχοπέδη σε έναν περισσότερο στρατηγικό σχεδιασµό του τρόπου ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Υπηρεσίε υποστήριξη τη Νεολαία : Η περίπτωση του Νιούκαστλ (Ηνωµένο Βασίλειο) Ενώ η προσοχή των φορέων των δηµόσιων πολιτικών εστιάζεται στι κοινωνικέ συνέπειε των δηµογραφικών επιπτώσεων για τα άτοµα τρίτη ηλικία, οι νέοι φαίνεται να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στο στάδιο τη µετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η βρετανική πόλη του Νιούκαστλ, ω εταίρο στην πρωτοβουλία SUITE του κοινοτικού προγράµµατο URBACT, ανέπτυξε ένα σχέδιο για την υποστήριξη των νέων στην προσπάθειά τους να ανεξαρτοποιηθούν από το οικογενειακό περιβάλλον και να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα τη στέγαση. e_casestudy.pdf estudy.pdf Κοπεγχάγη: Το Πρόγραµµα δράση µια ιαπολιτισµική Πόλη Με στόχο να αποτελέσει την πλέον περιεκτική, χωρί αποκλεισµού πόλη στην Ευρώπη, η τοπική αρχή τη Κοπεγχάγη ξεκίνησε ένα νέο τριετέ πρόγραµµα, το οποίο ενσωµατώνει τι βασικέ διαστάσει τη προσέγγιση τη πρωτοβουλία του Συµβουλίου τη Ευρώπη για τι ιαπολιτισµικέ Πόλει και εστιάζει τι δράσει σε τρει συγκεκριµένου στόχου : πρώτον, περισσότεροι άνθρωποι να βιώσουν την αίσθηση του ανήκειν στην πόλη δεύτερον, λιγότεροι

18 18 µία ενδελεχή αξιολόγηση του πώ και γιατί αλλάζει το περιβάλλον τη Ευρώπη και τι µπορούµε να κάνουµε γι αυτό. Η SOER 2010 καταλήγει ότι µία πλήρω ολοκληρωµένη προσέγγιση για τον µετασχηµατισµό τη Ευρώπη σε µία πράσινη οικονοµία, που χρησιµοποιεί αποδοτικά του πόρου, µπορεί όχι µόνον να έχει ω αποτέλεσµα ένα υγιέ περιβάλλον αλλά και να προωθήσει, επίση, την ευηµερία και την κοινωνική συνοχή. άνθρωποι πρέπει να αισθανθούν αποκλεισµένοι λόγω τη φτώχεια και τρίτον, ελάχιστοι άνθρωποι πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο διακρίσεων. Οι ανωτέρω στόχοι διέπονται απότι εξή αρχέ : η διαφορά είναι ισχύ, σε καθένα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να συµµετέχει και η ενεργό ιδιότητα του πολίτη είναι ζήτηµα που αφορά όλου. Καίτοι ο συντονισµό του προγράµµατο είναι κεντρικό, θα υλοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο µε τη συνδροµή δικτύων φορέων τη κοινωνία πολιτών. ities/newsletter/newsletter13/copenhagen_en.asp Αστικά Κέντρα και Ποιότητα Ζωή Ο Ευρωπα κό Οργανισµό Περιβάλλοντο (ΕΟΠ) έδωσε στη δηµοσιότητα την τέταρτη έκθεσή του µε τον τίτλο Το Ευρωπα κό Περιβάλλον Κατάσταση και Προοπτικέ 2010 SOER2010 Σε αυτό τεράστιο ρόλο θα διαδραµατίσουν οι τοπικέ αρχέ, αφού οι άνθρωποι δεν µετακινούνται πλέον εκτό των αστικών κέντρων µε αποτέλεσµα τα τρία τέταρτα του ευρωπα κού πληθυσµού σήµερα να συγκεντρώνεται στι πόλει και εποµένω ένα καλό αστικό περιβάλλον αποτελεί προ πόθεση για µια καλή ποιότητα ζωή. environment

19 19 Ενεργειακή Πρόκληση και Κυκλοφοριακό: Το παράδειγµα τη Περούτζια Καθώ οι πόλει παγκοσµίω αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα µε το κυκλοφοριακό και την αναπόφευκτη υποβάθµιση τη ποιότητα ζωή, το παράδειγµα µια µικρή πόλη όπω η Περούτζια αποδεικνύει ότι βασική προ πόθεση για την επίλυση καθηµερινών προβληµάτων µε καινοτόµο τρόπο είναι η συνύπαρξη οραµατιστών αιρετών, αστικών σχεδιαστών και πολιτών. Από τη δεκαετία του 80 η µικρή πόλη τη κεντρική Ιταλία, κατοίκων, µε του στενού δρόµου και τον κυκλοφοριακό εφιάλτη, έχει µετατραπεί σε πρωτοπόρα πόλη στι επενδύσει σε υποδοµέ φιλικέ για του πεζού κατοίκου και επισκέπτε του. Η δηµιουργία ανελκυστήρων και πολυεπίπεδων σηµείων στάθµευση αυτοκινήτων που συνδέουν το κέντρο τη πόλη µε την κάτω, µεσαιωνική πόλη, η απαγόρευση κυκλοφορία οχηµάτων, εκτό των ταξί και των φορτηγών παράδοση εµπορευµάτων, και κυρίω η λειτουργία του µινι-µετρό, µήκου 3 χιλιο- µέτρων, µπορεί να µην απειλούν να αφαιρέσουν από τη Βενετία τον τίτλο τη µεγαλύτερη πόλη παγκοσµίω χωρί αυτοκίνητα, ωστόσο συνιστά πρότυπο παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο συνδυάζονται οι δηµόσιε µεταφορέ µε την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και το σχέδιο. 011/01/ perugia perugia-italy italy-energy energy- minimetro/?source=link_tw news-perugia Τεχνική υποστήριξη για τοπικά και περιφερειακά σχέδια ενεργειακή αποδοτικότητα Στη διάρκεια τη ενηµερωτική ηµερίδα (18 Ιανουαρίου τ.ε.) για το ευρωπα κό πρόγραµµα Ευφυή Ενέργεια για την Ευρώπη, η Ευρωπα κή Επιτροπή ανακοίνωσε τη χορήγηση επιδοτήσεων τεχνική υποστήριξη για πρωτοβουλίε των τοπικών και περιφερειακών αρχών στου τοµεί τη ενεργειακή αποδοτικότητα και τη ανανεώσιµη ενέργεια. Η ενεργειακή αειφορία, και ιδίω, η ενεργειακή απόδοση αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό επενδυτικό δυναµικό, που µπορεί να αξιοποιηθεί κυρίω σε τοπικό επίπεδο, αποφέροντα οφέλη για τι τοπικέ οικονοµίε, βελτιώνοντα την ποιότητα ζωή των πολιτών και συµβάλλοντα στον µετριασµό τη κλιµατική αλλαγή. Εν προκειµένω, η Επιτροπή θα επιχορηγήσει επενδυτικά σχέδια ύψου τουλάχιστον 6 εκατ. ευρώ, ενώ, επίση ανακοινώθηκε ότι θα επεκταθεί η Ευρωπα κή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράµµατα (ELENA) σε µικροµεσαία σχέδια, µε ιδιαίτερη έµφαση στην κοινωνική στέγαση και σε πιλοτικέ πρωτοβουλίε. Μέχρι σήµερα, το ELENA επιδοτούσε µεγάλα προγράµµατα ύψου τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, αποκλείοντα την πλειονότητα των προτάσεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών. ays_en.htm

20 20 ιεθνή Θέµατα Μετανάστευση και Απασχόληση: Το πρόγραµµα επαγγελµατική δικτύωση των µεταναστών του Τορόντο Σχεδόν µετανάστε έχουν εγκατασταθεί στην πόλη του Τορόντο από τότε που συστάθηκε το Περιφερειακό Συµβούλιο Απασχόληση Μεταναστών (2003). Εν προκειµένω, το πρόγραµµα δικτύωση µεταναστών του Συµβουλίου έχει στηρίξει περίπου ειδικευµένου µετανάστε για να ενταχθούν οµαλά στην καναδική αγορά εργασία. Στόχο του Συµβουλίου είναι η δηµιουργία µια επιχειρηµατική κοινότητα Εκκίνηση τη πρωτοβουλία Shift για την Οικο-Κινητικότητα Με συντονιστή τη διεθνή ένωση των τοπικών αρχών για τη βιωσιµότητα (ICLEI) ξεκίνησε η υλοποίηση τη πρωτοβουλία Shift για την οικοκινητικότητα. Πρόκειται για ένα σχέδιο που αποβλέπει στην ανάπτυξη µια µεθόδου αξιολόγηση, βελτίωση και προώθηση τη περιβαλλοντική βιωσιµότητα των πολιτικών των ΟΤΑ για τι µεταφορέ και το χωροταξικό σχεδιασµό. Η διάρκεια του σχεδίου δεν ξεπερνά τα 2 έτη (έω το Μάιο του 2013) ενώ σε δήµου που έχουν καταβάλει αξιόλογε προσπάθειε για τη βελτίωση τη φιλικότητα των πόλεων και των που προσλαµβάνει µε ανοιχτέ διαδικασίε, ενσωµατώνει µετανάστε εργαζόµενου µε αποτελεσµατικό τρόπο και αξιοποιεί στο µέγιστο βαθµό τι ικανότητέ του. Το Συµβούλιο, εν κατακλείδι, προωθεί πολιτικέ που διασφαλίζουν την επιτυχή ενσωµάτωση των ειδικευµένων µεταναστών και αναγνωρίζουν τα οφέλη για του τοπικού εργοδότε και την περιφέρεια εν γένει. gress_report_2009.pdf γειτονιών του για του πεζού, του ποδηλάτε και του χρήστε των δηµόσιων µέσων µεταφορά θα απονεµηθεί το σήµα τη οικο-κινητικότητα. Η απονοµή θα γίνει βάσει σειρά κριτηρίων, όπω το µήκο των ποδηλατοδρόµων, των ζωνών πεζοδρόµηση, τι διαθέσιµε διευκολύνσει για τα δηµόσια µέσα µεταφορά, τον αριθµό των χρηστών των ποδηλατοδρόµων ή των δηµόσιων µέσων µεταφορά κ.α. Μάλιστα, τον προσεχή Οκτώβριο θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη Changwon ( ηµοκρατία τη Κορέα ) η πρώτη παγκόσµια σύνοδο για την οικο-κινητικότητα, όπου θα παρουσιαστούν βέλτιστε πρακτικέ από όλον τον κόσµο, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στι εφαρµογέ των νέων τεχνολογιών.

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μηχανικός, project manager Συντονιστής Δικαιούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων EL Τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται στο σημείωμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εμβληματικής

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4/11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβεία για το Ευρωπαϊκός Έτος για την Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ Γενεών (2012)

ΘΕΜΑ: Βραβεία για το Ευρωπαϊκός Έτος για την Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ Γενεών (2012) Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

για το πρόγραμμα δράσης 2017 της Πλατφόρμας Ανταλλαγής Γνώσεων (ΠΑΓ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

για το πρόγραμμα δράσης 2017 της Πλατφόρμας Ανταλλαγής Γνώσεων (ΠΑΓ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για το πρόγραμμα δράσης 2017 της Πλατφόρμας Ανταλλαγής Γνώσεων (ΠΑΓ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών Η Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσεων (ΠΑΓ) αποτελεί μια μορφή συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα