Μ Ι Χ Α Η Λ Φ Ε Λ Λ Ο Υ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ω Ν. ΑΝΤΕ HOS QVADRINGENTOS ΑΜΝΟ S AD ORATIONES IN AVDITORIO SCHOLAE MAIORE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ι Χ Α Η Λ Φ Ε Λ Λ Ο Υ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ω Ν. ΑΝΤΕ HOS QVADRINGENTOS ΑΜΝΟ S AD ORATIONES IN AVDITORIO SCHOLAE MAIORE"

Transcript

1 Μ Ι Χ Α Η Λ Φ Ε Λ Λ Ο Υ E D 1 A Y S E I S ϊ Υ Ν Τ Ο Μ Ο I Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ω Ν. QVIBVS NVNC PRIMVM EDITIS M E M O R I A M A R T I S T Y P O G R A P H I C A E ΑΝΤΕ HOS QVADRINGENTOS ΑΜΝΟ S FELICITER INVENTAE IN I L L V S T R I ( Î Y M W S I O G O T H A N O GRATE AC PIE CONCELEBRANDAM I Κ D I C I Τ Ε Τ AD ORATIONES IN AVDITORIO SCHOLAE MAIORE Ο. XXIV. M. 1VN. MDCCCXL. HORA IX. MATVTINA H A B E N D A S G ï M Ν A S1 I A Γ M V 8 A R V M P A T R O N O S C V R A T O R E S P A V T O R E S SVMMA QVA DECET REVERENTIA ET HVMANITATE SVO ATQVE COLLEGARVM NOMINE 1Ν VIΤ A Τ G O D O F R E D V S S E E B O D E. G Ο Γ H A E, li 1 Τ T E R I S ENGELIIARI) Ο RE V H Ε R 1 A M S.

2

3 t Φ Ε Λ Λ Ο Υ ΠΡ02 ΤΟΝ ΒΑ2ΙΛΕΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΝ ΔΟΥΚΑΝ Ε Π Ι Λ Υ 2 Ε Ι 5 2ΥΝΤΟΜΟΙ Φ Υ 2 Ι Κ Ω Ν ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. *) Β I Β A I Ο Ν Α'. Ο μεν IΙλοντάηχος, ω μέγιβτε καϊ ΰίΐότατί Βαβιλεν, διαψόρονς δόξας άπαρι&μοι'μενος, και την αληΰη μι) άποδεικννων και πιβτονμενος, βνγχέει μάλλον τον λογιΰμόν και άπορεΐν παραβκενόξει, η εις επίβταΰιν άγει. Τον èt μέλλοντα επί την γνώθι ν ίέναι των όντων δει μετά αποδείξεως εκαβτον εν γνώναι 1, ('.Το των αίΰϊϊητών αρξάμενον 2, και όδω προϊόντα ίτί αντήν άνιέναι την των ολων αρχήν. ΙίαΙ δια τοντο εν τω παρόντι ΰυγγράμματι ετέραν έτραπόμην [έΐς] τοντο 3 οδόν, και Λρότερον μεν ίκ των εΰχάτων αρχόμενος, αποδείξω Ιν τω πρώτω λόγω περί της γης, "πι τυγχάνει ϋφαιροειδής, ν.αϊ οτι ίν μέβω κείται τον παντός, ν.ut οβων ΰταδίων ίβτιν ή περίμετρος αντης, ν.ιά οβον καϊ οίον μέρος αντης οίκονμεν οι άνθρωποι, ν.αϊ πώς τα επτά κλίματα διαμιμέριβται, ν.αϊ μέχρι τίνος οίκονοιν οi αν&ρωποι, και τί μεν τό πέρας της εν τ;] δνβει οίκήβεως, τί δε τό εν τω βορρά, και τί τό εν τω νότψ. *) Pselli minoris libellum, quem hac opportunitate oblata in luceni protuli, acceptum refero 01 a ο Β loclii ο, Bibliothecae Havn. olim Praefecto, cuïus viri optimi memoria nunquara ex animo meo discedet. Il le enim lioc Pselli opusculum accurate in iisum meum descripsit ex apographo, quod numéro 82. insignitum in Fabricianis Bibliotliec. Academ. Havn. copiis scrvatur. Praecedunt autem in eo ultima capita eiusdem Pselli Λιδαακαλίας Παντοδαπης, quain al) I. A. Fabricio 111 Biblioth. Graec. Vol. V. cditam et Latine versain Harlesius, capitum titulos si exccperis, in sua editione omisit. Interpretatio Latina manu scripta, quam nliquot loeis collatam vides, ibidem exstat eodemque pertinet (IVo. 94.). ]n apograpbi Graeci pag. 1. supra titulum liaec verba. licet obscure, leguntur: Quac sequuntur, nondum sunt édita," ab ipso, ni fallor, Fabricio annotata, qui priora ediderat. Codex cuin apographo compositus, qui et ipse in Bibliotheca Régi a Havn. custoditur (Antiq. Collect. Reg. Num ) meinbranaceus est, niultaque alia continet, quae 111 Catalogo Ericiano p. 66. enumerantur. Ccternm de Psello eiusque scriptis vid. Fabric. Bibl. Graec. Vol. V. vet. edit., T. X. p. 42. sqq. ed. Harles. Groddeck. luit. Histor. Graec. Litterat. P. 11. ed. sec. p. 196 sq. Sclioell. Geschichte d. Griecli. Litt., iibers. v. Pindcr. Vol. III. p sqq. F. C. l'etersen V. D. llaandbog i den graeske Litteraturliist. Kiobenh p al. Miscell. Obss. Crit. in Auctt. Amstelaed. Vol. VII. T. III. p sq. I. F. Boissonade V. Cl. Inédit, opuscul. Pselli. Norimb p (Anccdot. Paris Vol. 1. p Vol p et p Praeloq. p. VI. C. B. Hase V Praef. ad Lyd. de Ostent. p. XXV.). Adde Creuzeri, Viri Suinmi, litteras ad me et Friedemanmim perhumaniter datas, quas Miscellaneis nostris inscrendas curavimns (Vol. II. P. II. p. 00. sqq.), et quam annotationem subiecit Friedemaniiiis meus, euius ego nomine ipso rccreor. ') Cod. Ueg. ΐχαατον διαγνώναι. 2 ) Cod. Reg. ά χόμενον. 3 ) ιίς abest ab apograplio. Paulo post Cod. 11. τούτω (sic).

4 4 Έν όε τώ δεντέρω περί ύδατος και &αλάβϋης και αέρος και πυρός και άβτραπών καϊ βροντών καϊ κεραυνών καϊ κομψών και νετών και χιόνων καϊ χαλάζης και τών ομοίων. Έν όε τω τρίτω περί τών ουρανίων ΰωμάτων και φύδεως αυτών, και μεγέ&ονς ηλίου καϊ ΰελήνης, και κινήΰεως τών άΰτέρων. Εν όε τω τετάρτψ περί ύλης, είδους y.al φύΰεως καϊ ψυχής και νου. Έν δε τω πέμλτω mol τής πρώτης τών όντων αιτίας. Περί το ν είναι την γήν ϋφαιροειδ ή. Περί του ϋφαιροειδονς βγήματος τής γής πολλαΐ αποδείξεις είβΐ, μάλιοτα δε, ότι έπιλάμπει ο ήλιος τοις τής ανατολής μέρεοι πρότερον τών έν τή δύβει, κα\ δια τούτο προλαμβάνει αεί ή ημέρα παρά τε τοις Σίνοις καϊ τή ΙΊερβίδι v.cà τοις έκεΐβε 1 ε&νεβιν. "(ht γάρ έβτι μεΰημβρία εν τοις Σίνοις, εΰτιν ένταν&α πρωΐα, και οτε εν Περβίδι έβτίν οίρα τετάρτη, εΰτιν ενταύθα πρώτη, καϊ αναλόγως του τής ε'ω y.al τής δύΰεως διαΰτήματος. Εί δε τις εί'ποι y.al ιΐόιϊεν δ ήλο ν οτι εβτι το τοιούτον, y.al οτι έπϊ τοΰούτον διαφέρονΰιν al ώραι, ως εν τινι μεν τολω ήμέραν είναι, έν ετερω όε νύκτα, y.al τάς ώ'ρας προλαμβάνειν καϊ ύΰτερεΐν, ί'ΰτω, οτι φανερον τούτο γέγονεν έκ τών ηλιακών και ΰεληνιακών εκλείψεων. Έτηρή&η γαρ, οτε γίνεται ή εκλειψις ηλίου καθ ' ωραν τετάρτην έν τή Περΰίδι, φαίνεται ήμΐν ίνταν'ύα 2, ώς έκεΐΰε 3 προλαμβανούΰης τής ημέρας, το αυτό καϊ έπι τών ωρών τής νυκτός έπΐ τών τής ΰελήνης έκλείψεων ή γαρ κυρτότης του ΰφαιροειδούς Οχήματος τής γής άντιφράττει τοις δυτικοΐς μέρεΰιν, εώς ου ύψω&ή και έπΐ τούτων ο ήλιος, εί γαρ μή ή γή (ίφαιροειδής, αλλ' επίπεδος και εκτεταμένη κατά μήκος, όλη αν ομού έφωτίζετο. οτι όε κυρτή έΰτιν ή ταύτης έπι~ φάνεια, δήλον έκ τούτου, οτε γαρ πλέομεν έν πελάγει &αλάΰΰης, πρώτον ήμΐν al άκροίρειαι τών ορών φαίνονται προςεγγίΰαΰι όε τ y γή φαίνεται και τα κατώτερα, καϊ πλοίο ν άπό γής ίδόντες μηκό&εν εν Λελάγει, πρώτον τά ίΰτία όρώμεν, τών λοιπών του πλοίου μερών αφανών ήμΐν τυγχανόντων πληΰιαζόντων όε, και τα κάτωθεν μέρη ύπ' όψιν γίνεται, όπερ ουκ αν ΰυνέβαινεν, εί μή κυρτόν ήν τό ΰχήμα τού ύδατος, τ ή γή y.al α ντο ΰνΰφαιροτ'μενον. εί γαρ μή ήν τοιούτον τό ΰχήμα τής γής, πάντες 4 αν οι άΰτέρες έφαίνοντο' νυν όε δια τό προς βορρά ν είναι την ήμετέραν οΐκηΰιν τους μεν άΰτέρας του βορείου πόλου όρώμεν, τους όε έν νότω ονχ όρώμεν. ιδού γαρ ό κάνωβος, μέγιΰτος ων άΰτήρ, έν μεν τή Αιγύπτια φαίνεται ου μόνον ούτος, αλλά και οι λοιποί νοτιώτεροι άΰτέρες. εί 5 όε έν τώ μέΰω ήν, αλλ' ερρεπε προς την άνατολήν, άνίβχοντος αν τον ηλίου, βραγντεραι έγένοντο αι τών φωτιζόμενων ΰκιαι, πόρρω&εν δε μείζονες, αλλά μην και τά ανατέλλοντα πάντα μείζονα έφαίνετο έν τή ανατολή, ώς πληΰίον αυτής ημών όντων δυόμενα δε έλάττονα. εί όε προς την δύβιν ερρεπε, τα τούτων έναντία έγένετο 6. και εί'γε προς βορράν έκλινε, προς τούτο αν τό μέρος άπετείνοντο αεί αί τών φωτιζόμενων ΰκιαι, και, εί προς μεΰημβρίαν, ομοίως, ννν δε, ανατέλλοντος τού ηλίου, έπΐ δύβιν άποκλίνονοιν αί ΰκιαι, δυομένον δε, προς άνατολήν. τ ) Cod. εχεΐααι. 2 ) Post ενταϋ&α addendum ex Cnd. κα&' ωςιαν πςώτην. 3 ) Cod. εχεΐααι *) Cod. et Apograph. exhibent πάντως; at Ycrsio Latina ο m η es, adscripto tamen in margine omnino. 5 ) Cod. et Apogr. οτι habent pro εί; sed Vers. Lat. : Quod si autem (terra) in raedio (guidera loco huius univers!) esset sita,. 6 ) Cod. έγίνετο-

5 5 Περί τον μεγέ&ονς της γης. Περί δε τοϋ μεγέ&ονς της γης πολλαί γεγόναβι à άξια, άπεφήναντο δε νβτερον πάντες, ώς βταδίων μυριάδων εβτιν εΐν.οβι και πέντε ή όλη περίμετρος αυτής, άποδείζαντες 1 δε το τοιούτον διά με&όδων γεωμετρικών, τίνες δε τοβοϋτον μετρήβαντες διάβτημα Ιν τη γ?;/, ώςτε παραλλάττεβ&αι μίαν μοΐραν εν τω ονρανφ, και τοϋτο επί τξ, ητ οι την των μοιρών τον ουρανού ποβότητα πολυπλαβιάβαντες, ευρον την περίμετρον της γης τοβαύτην, ώς εΐπομεν. ή δε ημετέρα οΐκηβις έβτίν εν τω βορείω μέρει 2, και διά τοϋτο ο μεν βόρειος πόλος εβτιν άειφανής. και ή εγνωβμένη οΐκηβις εν τ y γη κατ à την άνατολήν μεν τελεντα εν πάλει 3 τινϊ των Σίνων λεγόμενη Σήρα. το γονν επέκεινα ταύτης, ώς ιβτοροΰβιν, τέλματα είβι καί κάλαμοι, και δίοδος απ αυτής άνατολικωτέρα ουκ εβτιν, οι δε Σΐνοι ούτοι τα άνατολικώτερα μέρη του κόβμου οίκοϋβιν είβί δε πάντες "Ελληνες το δόγμα, πλην πάνυ δικαιότατοι, κατά δε την δύβιν τελεντα η οΐκηβις επέκεινα της "Ιβπανίας προς τω δντικω ώκεανω, εις όν Εμβάλλει αυτη ή καϋ' ημάς ϊ)άλα6βα. άπέχουβι δε οβον χιλίων μιλίων διάβτημα από της γης αϊ λεγόμεναι των μακάρων νήβοι, αιτινες πριν οίκούμεναι ούβαι και επίφίϊονοι διά τε την ενκραβίαν τοϋ αέρος και την πολλήν ενφορίαν, νυν άοίκητοί είβι. κατά δε τό άρκτώον μέρος περαιοϋται ή οΐκηβις εν Θνλη τή νήβω' τα γαρ περαιτέρω ταύτης άοίκητα δια την ψύξιν. κατά δε την μεβημβρίαν οίκοϋβιν αν&ρωποι αγρις αυτού του ίβημερινοϋ κύκλου- αλλ' είδϊν οι έκεΐβε οίκοϋντες βάρβαρα εύνη και μέλανα την χροιάν. όϋοι δε οίκοϋβιν νπό τον ίβημερινόν κύκλον, αεί τ à ς νύκτας εχονβιν ΐβας ταΐς ήμέραις. η ου ν λεγομένη παρ' ημών ανατολή ουκ εβτιν ανατολή, εί μή δι;6ις 4 άλλα κ ci αύταϊ al δοκούβαι τοις πολλοίς άνατολικ,ώτεραι πόλεις, ο ία ι al της 'Ιβηρίας και της Μηδίας, και αύται δντικαί νπάρχονβι δια τό ίν τω δντικω μέρει της οικουμένης είναι, ή <5ε αρχή των άνατολικωτέρων μερών και αυτής της ΙΙερβίας εβτιν επέκεινα. διαμεμέριβται δε ή οικουμένη νπό των πάλαι βοφών εις τά επτά κλίματα τοιοντω τρόπω, ίδόντες γαρ ούτοι, ώς όβαι χώραί είβι βορειότεραι, εχουβι την μεγίβτην ήμέραν μείζονα τών νοτιωτέρων, και από ίβημερινοϋ επί τά ενϋεν μέρη 5, εάβαντες αύζηβιν ήμιωρίου, εκάλεβαν τάς τοβαύτην 6 άπόβταβιν άπεχούβας τοϋ ίβημερινοϋ πρώτον κλίμα, όνομάβαντες αυτό δια Μερόης. υπάρχει 61 ή Μερόη πόλις Αίΐίιοπική εβτι όε εν τω τοιοντω κλίματι ή μεγίβτη ημέρα ώρών ιγ. είτα πάλιν ίδόντες, εν&α εβτιν η μεγίβτη ημέρα ώρών ι γ ι)ώνόμαβαν τάς έκεϊ&εν ημέρας κλίμα β, και εκάλεβαν τοϋτο δια Σνήνης. 'ή όε Σνήνη εβτί πόλις εν μεταιχμίω της Αίϋιοπικής και Αιγυπτιακής χώρας, τό αυτό δε έποίηβαν και επί τοϋ τρίτον κλίματος, τό δια της κάτω χώρας 8 Αιγύπτου λεγόμενον, την μεγίβτην εχον ήμέραν ώρών δεκατεββάρων. και επί τοϋ τετάρτου ομοίως, τό δια 5 Ρόδου ονομαζόμενοι', την μεγίβτην εχον ήμέραν ο)ρών ιδν. και επί τοϋ πέμπτου, έν ω οίκούμενοι 9,!) Portasse leg. άπίδιίξαντο SI. 2 ) Apograph. μέξι. 3 ) Apogr. πάλι. 4 ) Versio Lat. : sed occidens. 5 )V. L.: in partes u lté ri ores. Cod. et Apograph. : τοβαντας. 7 ) Vers. Lat. 13J. 8 ) Cod.: της κατά χώ ag. Cod.: οίκονμεν.; fortasse οίχοϋμεν leg. Vers. Lat.: in quo etiam homines habitant.

6 6 ώςαντως, èv ώ ή μεγίότη ήμερα ωρών έΰτι Τε. ώνόμαβαν το έκτον κλίμα το δια μέβον Πόντου, ίν ω ή μεγίβτη ήμερα ωρών ιεν. το δε ε'βδομον το δια τον Βορυβ&ένους, έν ω ή μεγίβτη ήμερα ωρών εβτι ις. είβί δε εν τω βορείω μέρει τόποι οίκοναενοι έπέκεινα των επτά κλιμάτων, εν οίς μείζων έβτϊ των δηλω&ειβών 1 ο'ιοών ή μεγίβτη ήμερα, αντίκα γονν έν τη Θονλη, δια το τον ΰερινόν κνκλον όλως νπερ γήν είναι, εν τω ΰέ.ρει έπϊ ήμέρας μι 2 ό ήλιος αντοΐς άδυτος υπάρχει εν de τω χειμώνι δι ήμερων μ τον ήλιο ν ο ν χ όρώβι, δια το τον όλον τον χειμερινον ν.νν.λυν ν π ο γήν είναι και αφανή, ή δε διαίρεβις των επτά κλιμάτων κατά μεν μήκος ίϋτιν υ. π ο ανατολής αχρι δΰβεως, κατά δε πλάτος από τον ίβημερινού αχρι των βορείων μερών, ών ειλομεν. εβτι όε το μεν μήκος τής οικουμένης διάβτημα ώρων ιβ. οτε γαρ ο ήλιος ανατέλλει έν Σήρα τ ή πάλει, δννει έν ταΐς μακάρων νήΰοις. το άε πλάτος από τον ίβημερινού αχρι τής νήβον Θοι'λης, ώς έπιπλάβιον 3 γίνεβϋαι το μήκος τον πλάτους. διό γελοίοι, όβοι κυκλοτερή τήν οίκονμένην καταγράφονβιν. Περί των μετάξι) τής γής και τον ουρανού βτοιχείων και των περί ταύτα Λα&ών. 'Π γή τήν μέβην τον Παντός χώραν λαχονβα εύΰύς το υδωρ εχει νπ"ερ αυτής εβτι δε ο τόπος 4 αυτού δ ωκεανός, πάντων των υδάτων καταρρεόντων εις αυτόν, είβι δε μέγιβται &άλαββαι ποώτη μεν ή Έρνϋρα, ώς μέχρι τής Ινδικής διήκονβα γής, τής τε χώρας 5 των Σίνων και αχρι τής Περβίδος. δευτέρα όε αντη ή ν.α\)' ημάς είςβάλλουβα προς τοις τής Ίϋπανίας μέρεΰιν 6 εις τον δντικόν ώκεανόν. τρίτη δε ή λεγομένη Μεγάλη δια το μή εχει ν νήΰονς, είςβ άλλουβα δια τον βτενού εις τήν καθ ' ήμάς ϋάλαοβαν. αϊ δε λοιπαϊ λίμναι μάλλον είβιν, ή ΰάλαββαι. άλυκόν δέ έβτι το τής &αλάββης νδωρ δια τοιαντψ α'ίτίαν. έπει 7 γαρ 6 ήλιος αεί άνιμάται το λεπτομερες αυτής ύγρον, καταλείπεται το παχύ 8, και εχει τοιαντην γεύβιν, κα&άπερ όρώμεν έπΐ των ημετέρων βωμάτων. πινομένον γαρ παρ' ημών του νδατος, και τής φνβεως χρωμένης προς τήν βνβταβιν ημών τή λεπτομερεβτέρα αυτού νγρότψι, το παχντερον γίνεται ονρον, και εβτι και αν το τή γενβει αλνκόν. και τούτο τής ΰείας έργον προνοίας, εί μή γαρ ήν αλνκόν το {ϊαλάββιον νδωρ, βήφιν αν έδέξατο μή ρέον, και δνςωδία τούτον έζεπέμπετο αναιρετική των ζώων. εβτι δε το ολον νδωρ τω δγκω τής γής μείζον εΐπερ ίΰοπαλή και ίβοτάλαντα δει είναι τα βτοιχεΐα. Περί άέρος και πυρός και νεφών και νετών και άβτρ αλών και βροντών. Τής δε γής ανω&εν και τού ϋδατός έβτιν ό αήρ, προς τήν τών ζώων βνβταβιν αναγκαιότατος, τούτον όε ανω&εν τό πύο, ονχ οίον το χρώμενον παρ' ήμών. τούτο γαρ Apograpli. : δηλωθέντων. 2 ) Vers. Lat. : ) Ex Cod. Rcg. τξίπλάαιον reponas. V ers. Lat. : amplior, spatiosior. 4 ) Cod. II. omittit articulum. 5 )Apograph. της δε χώ. δ ) Apog-r. ngàg τι)ν της Ίβπ. V. L.: iuxta terminum Hispaniac. 7 ) Apogr. επί yàg. 8 ) Apogr. καταλι'ιιται το ταχν, et V. h. : celeriter il i s s ο 1 vit u r. (In margine V. L. citatur Aristot. ProM. 23.) Cod. R. κατά λείίται το παχύ.

7 τ Jtαχν καϊ καυβτιν.όν, καϊ τον βτοιχειωόονς πνρός οίον υπερβολή, καθαλερ ό κρνβταλλος υπερβολή ψυχρότητος νόστος εκείνο δε λεπτομερες, καϊ εύκρατον την θερμότητα 'έχον, καϊ ον κανβτικόν καθάπερ καϊ τό εν ύμΐν εμφντον θερμόν. Τα όε νέφη βννίβτανται άπό της γης καϊ θαλάϋΰης, ατμών αναγομένων νπό της τον ηλίου θερμότητος, καϊ εν τω άνω τόπψ πνκνονμένων δια την έκεΐβε ψυχρότητα, καϊ εις νδωρ άλλοιονμένων. ίπαπορούβι δέ τίνες, πώς είβι ψυχρά τά άνω μέρη 1, μάλλον τω ηλίω προςεγγίζοντα. εδει γάρ ταύτα θερμά είναι διά την προς τον ηλιον εγγύτητα, και φαμεν, οτι ο ήλιος αυτός καθ' εαυτόν ον θερμότατος ίοτιν, ως τίνες νπολαμβάνονβιν, αλλ' ή θερμότης ενταύθα εμφαίνεται διά την των ακτινών αντού προς την γη ν άντανάκλαβιν. καϊ τούτο δήλον εκ τών άκρωρειών 2 των μεγίβτων ορών. έγγντεραι γάρ ούβαι προς τον ηλιον, ψυχρότεραι τών κάτωθεν είβι μερών. Μάλιβτα δε εοικε τό τών ύετών τω γινομένω πάθει έπϊ τών θερμαινόμενων υδάτων εν τοις λέβηβιν. ει γάρ έπίπωμα &ήβει 3 τις τούτοις, ανέρχεται ό ατμός έπϊ τό καλύπτον βώμα, και βυνίϋταται, καϊ γίνεται ύδωρ, και αύθις καταρρεΐ έπϊ τον λέβητα. Ή δε χιοιν ούχ ύδωρ έβτϊ πεπηγός, αλλά [γίνεται 4 ] νέφους καθνγρου, πριν τέλει ον εις νδωρ μεταβληθήναι, αηγννμένον ν.αϊ κατερχομένου, καϊ διά τοντο χαύνη έβτϊ την βύβταβιν καϊ αραιά. Ή δε χάλαζα γίνεται, οτε ο ύετός, πριν έπϊ την γήν κατέλθοι, καϊ nccyfj. και εί μεν πόρροιθεν της γης ή πήξις γένψαι, κατέρχεται τό βχημα βφαιροειδής, διά πολλού του διαβτήματος τον εν τω μέβω άναλυομέν ων τών ταύτης εξοχών εί δε πλήθιο ν παγή της γης, κατέρχεται ίτεροβχημάτιβτος, καϊ διαφόρους εχουβα τάς έξοχες. Ιίαϊ εν μεν τω αέρι γίνονται ταύτα, νέφος, νετός, χιων, χάλαζα- όμοια όε τούτοις γίνεται καϊ προς τη γη, τω μεν νέφει άνάλογον [ή] ομίχλη, τω δε νετώ ή δρόβος, τη δε χιόνι ή Λάχνη, τη όε χαλάζη ο κρνϋταλλος. Αϊ όε άϋτρσ.παι καϊ ai βρονταϊ ουκ αποτελούνται βυγκρουομένων άλλήλοις τών νεφών, αλλ' οτε τούτοις θερμόν πνεύμα περιβχεθεν, τών νεφών βυμπιλουμένων καϊ ψυχομένων, διά την έναντίαβιν εκπυριαθή 5. Επικρατούντος γάρ τού εναντίου, τό εναντίον έκφενγει. εί γάρ καϊ επί τά άνω εβτιν ή τού πυρός φορά, αλλ' ούν βιαζόμενον υπό της άνω ψύξεως 6 καϊ της τών νεφών πνκνότητος, έκτινάββεται έπϊ τά κάτωθεν, καϊ εί μεν ολίγον έβτϊ καϊ ήπιον [το] θερμόν, ποιεί μόνην τήν άβτραπήν ομού καϊ βροντήν εί δε πολύ και θερμότατον, γίνεται κεραυνός, προηγείται όε ή άβτραπή της βροντής, άμα ταύτη γενομένη, διά τοιαύτην αίτίαν. Ή όψις, Λρώτη τών αίβθήβεοιν ονβα, άχρόνως ορά τό όρατόν, ή δε ακοή διά χρόνου αίβθάνεται τού άκουβτού' και διά τούτο 7 πρώτον όρώμεν τό της άβτραπής φως, εΐτα άκούομεν της βροντής, οτι δε προηγείται ή όψις της ακοής, δήλον καϊ έκ τού όράν ημάς εν ταΐς κωπηλαβίαις τάς κώπας τό νδωρ τυπτούβας, καϊ μετά τούτο άκούομεν τού δοΐ'πον τον εξ αι'τών. *) Apogr. άνωμίξή. 2 ) Apogr. άκ ω ειοι>των. 3 ) Cod. ίπίπωμαϋ-ήοει... σώμα. Vers. L. : habet corpus. Fort. leg. επιπωματίαει... πώμα. 4 ) In Apogr. et Codice lion est γίνεται. 5 ) Cod. et Apogr. iknvgivic&jj. t 6 ) Apogr. της... ιρύχιως. Vers. L. frigora. Fort. leg. του... ψύχους. 7 ) Apogr. τούτον. Cod. τοντο.

8 8 Περί βαθμών. Ίνα δε μή αμύητοι ώμεν τής των βειβμών αίτιας, ίβτέον, ότι εκ της γης &ερμαινομένης αναπέμπεται ατμός καί άνα&νμίαβις. εότι δε ό μεν ατμός νγρός και μέβος νδατος και αέρος ή à ε άναύνμίαβις &ερμή και ξηρά και όξνκίνητος, έξ ης à ή και κινείται ο αήρ και αποτελούνται ol άνεμοι, ότε ούν αύτη ι) άναϋνμίαΰις τή γή Ιναποκλειβ&ή, καί άνωψερής ούβα ζητή ώςανει δίοδο ν έξελ&εΐν, κινεί Λαβαν τήν παρακειμένην γ ην, κελεύβει ϋείγ. και οικονομία, μηδείς όε ξενιζέβΰoj, πώς ή τοιαύτη άνα&υμίαβις, λεπτή ονβα, τήν γήν κινεί, Λαχνμερεβτέραν ούβαν. ιδού γαρ οί βφοόροϊ άνεμοι, καί τοί γε αν ω τήν δίοδον 'έχοντες, δένδρα τε ίχριζοϋβι και οικίας πολλάκις καταβάλλονβι. μάλιβτα δε εοικε τό τοιούτον πάϋος της γης τω βπαβμώ 1. ωςπερ γαρ δια τούτον κινείται τό βώμα, ούτω και, βιαζομένης ίζελΰεΐν της άνα&νμιάΰεως, ή γή. νηνεμίας όε οϋβης οι πλειβτοι και μέγιβτοι γίνονται τών βειβμών, και μετά τους βειβμούς ώς επί τό πολύ πνέει άνεμος βφοδρός, διαορηγννμένης της γης νπό της βιαίας τοϋ πνεύματος κινήβεως. και νυκτός ώς επί τό πλειβτον γίνεται 2, η ημέρας, διά τό εν τη ννκτί ψύχεβ&αι καί πνκνονβϋαι τήν της γης επιφάνεια ν, καί κλείεβΰαι ένδον τήν άνα&νμίαβιν. προηγούνται δε τών βειβμών ραγδαίοι νετοί, καί μετά τοϋτο ανχμοί. είβί δε μερικοί 3 καί ονχ επί Λαβής της γης. αλαξ γαρ πάβα ή γή ίχινήιϊη ίπί τοϋ βωτηρίον πάύονς τοϋ κνρίον ημών, αυτού τοϋ κέντρου βειβ&έντος της γης. ονχ Ιν πάβη δε γωρα γίνονται βειβμοί, αλλ' tv αίς βομφή καί βηραγγώδης έβτίν ι) γή κ αϊ έν τινί μεν βννεχώς, εν τι ν ι, [όε 4 ] βλανίως- καί έαρος και φθινοπώρου μάλλον, η χειμώνος καί &έρονς. αλλ' εί καί ψνβει τινί ενεργείται ταύτα, αλλά θεού νενβει καί προμήθεια, ώςπερ γαρ οί'τε νετός ούτε χιών ούτε κρύβταλλος ούτε κεραυνός κατέρχεται, μή όντος νέφους, άλλα δια μέβου τούτου τό εν τούτοις θείον πρόςταγμα τελείται, ώς άρχήθεν ό δημιουργός εΰδόκηβεν, ούτως ούδε ό βειβμός ανεν αιτίας φνβικής καί θείας βονληβεως. ') Cocl. et Apogr. ϋπαςιμώ. Vers. Lat. convulsioni. Nota marg. in V. L. :,,Σπαςμος qnid sibi velit, non invenire potui: forsan erit απαομo's; Tel a analqœ, pulpito, tremo, ortum forsan trahit". 2 ) Intell. μάλλον. Vers. Lat.: crehrius fit, quam. 3 ) Apogr. dsgixot. Cod. μελικοί. Vers. Lat. in ijuibusdain rogionibus. Apogr. et Cod. ê'v τινί.

ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ του υστέρου δεκάτου όγδοου αιώνος ή

ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ του υστέρου δεκάτου όγδοου αιώνος ή ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ TOT 18ου ΑΙΩΝΟΣ: DESCARTES ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΤΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ του υστέρου δεκάτου όγδοου αιώνος ή εδραιωμένη απαξία προς την άριστοτελική-σχολαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη

Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη Μ άρκον Α υρηλιο^ τ α Εις: Εα υ τ ό ν Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Β ' Τά εν Κουάδοις πρός τώ Γρανούα 2.ι 'Έωθεν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη 1 Άρθρο στα 1900 του Ι. Χατζηδακη, προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Κρήτης, που επί Κρητικής Πολιτείας ίδρυσε την Αρχαιολογική Υπηρεσία Κρήτης και το Μουσείο Ηρακλείου, με τον τίτλο «Αρχαιολογικαί

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το 540-470 π.χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν

Διαβάστε περισσότερα

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos 6843 ΟΠ [Τ. II. pp. 1382 1383.] ΟΠ 6844 6, 75. Valck. Phcen. p. 66. Athen. 1, 15. Casaub. 36." Schaef. Mss.] " "Ανοπτος, ό, ή, Non visibilis, " Non conspicuus, αθέατος, ap. Suid. Οί δέ"ελληνες " έπί θάτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. (σελ. 68) Προλ. Πάλιν ὁ δεινός καί ἀρχέκακος ὄφις, τήν ἑαυτοῦ κεφαλήν καθ ἡμῶν διαιρών, ὑποψιθυρίζει τά τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1 Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός (6ος αιώνας μ.χ) Ευκαιρήσαντός ποτέ του Επιφανίου επί το αυτό και του Οσίου Ανδρέου, έλαβεν αυτόν εις τον οίκον αυτού, ποιήσαι εν αναπαύσει καν μίαν εβδομάδα και ανεθήναι

Διαβάστε περισσότερα

.STUS ON STONES INTRODUCTION, GREEK TEXT, ENGLISH TRANSLATION, AND COMMENTARY EARLE R. CALEY THE OHIO STATE UNIVERSITY JOHN F. C.

.STUS ON STONES INTRODUCTION, GREEK TEXT, ENGLISH TRANSLATION, AND COMMENTARY EARLE R. CALEY THE OHIO STATE UNIVERSITY JOHN F. C. .STUS ON STONES INTRODUCTION, GREEK TEXT, ENGLISH TRANSLATION, AND COMMENTARY EARLE R. CALEY THE OHIO STATE UNIVERSITY JOHN F. C. RICHARDS COLUMBIA UNIVERSITY COLUMBUS, OHIO THE OHIO STATE UNIVERSITY 1956

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;» - 1 - Ἐπισκόπου Σεραφείμ Μητροπολίτου Πειραιῶς «ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;» «ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;» «ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;» Δίδεται τό δικαίωμα τῆς ἀναπαραγωγῆς ἤ δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. Ή των εν τφ καταλόγφ τούτω χειρογράφων της εν τή μονή Σουμελά βιβλιοθήκης αναγραφή έγένετο μεταξύ τής3-ης καί 11 -ης Νοεμβρίου του 1884-ου έτους,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

Η Πάπισσα Ιωάννα. Ροΐδης Εμμανουήλ

Η Πάπισσα Ιωάννα. Ροΐδης Εμμανουήλ Η Πάπισσα Ιωάννα Ροΐδης Εμμανουήλ A «Il y a bien de la difference entre rire de la religion, et rire de ceux qui la profanent par leurs opinions extravagantes». (Pascal, lettre XI). Aπό του μέσου άρχονται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Περιοδικό RAM, Ιούλιος-Αύγουστος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 3 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ 3. ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ ΚΩΜΩ ΙΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ (2ος τόµος) Η µυητική πορεία της ψυχής από τον ηνίοχον εις τον Απόλλωνα 1. Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα