ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ"

Transcript

1 ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΠΑ ΚΑΒΑΛΑ 1992

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α τ η ς Σ π ο υ δ ά ο τ ρ ι α ς Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α Σ Κ. Χ Ρ Ο Ν Η Υ π ε ύ θ υ ν η Κ α θ η γ ή τ ρ ι α Μ. Π Α Λ Α Ι Ο Δ Ο Γ Ο Υ Κ Α Β Α Λ Α,

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΟΓΙΑ

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α npcwdroe... ΕΙΕΑΙΧΓΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΤΟ 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ/Χ) ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Περίοδος της Βιομηχανικής επανάοτασης Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα Πληθυσμιακή αύξηοη (σχέση Πληθνχιμού - Ρύπανσης)... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ... α)το κλίμα... β)το φαινόμενο του θερμοκηπίου - Τ α αίτια του φαινομένου - Οι επιπτώσεις τε^ - Αντιμετώπιση της επερχόμενης υπερθέρμανσης - Στρατηγική αντιμετώπισης τεο φαινομένου... γ)η μείωση του όζοντος στην ατμόσφαιρα... 5) Το "Νέφος" ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ... α)γεωργική ανάπτυξη, Φυτοφάρμακα - Διπάοματα... β)μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης... γ) Απόβλητα... 6) Ανακύκλωση ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ... α)θάλαοσα... β)η Μεσόγειος θάλασσα... γ)συμπεράσματα... 6)Μέτρα αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης--- ε)γλυκά Νερά (Λίμνες - Ποτάμια) ΕΠΙΔΡΑΣΗ T W ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛίΛΙ... α)γενικά... β)^^τpα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα οχήματα...

5 2.5. ΤΑ ΔΑΣΗ... α) Η 6gLvn βροχή Η ΡΑΔΙΕΤ^ΕΡΓΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ... Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Au0dvc»ioLnon του περτβαλλοντικού προβλήματος Κατηγορίες σύγχρονων διεθνών περιβαλλοντικών προβλημάτων ΔιεθvεCς Συμβάσεις... ΕΠΙΛΟΓΟΣ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... I. Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για το ανθρώπινο περιβάλλον... II. III. IV. Διάσκεψη AσφαλεCας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, Τελική Πράξη Ελσίνκι Βασικοί Ορισμοί... Αναφορά σε Πυρηνικά ατυχήματα... V. Πίνακες.... VI. Φωτογραφίες....

6 π ρ 6 λ ο γ ο C U t l q μ έ ρ ε ς μ α ς λ έ γ ο ν τ α ι και γ ρ ά φ ο ν τ α ι π ο λ λ ά γ ι α τ η ν π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή κρέοη, τ α α έ τ ι α ε μ φ ά ν ι σ η ς, τ ο ν τ ρ ό π ο ύ π α ρ ξ η ς της, τ ω ν ε π ι π τ ώ σ ε ω ν της, και π ρ ο τ ε έ ν ο ν τ α ι λ ύ σ ε ι ς γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ή της. Δ ί ν ε τ α ι έ μ φ α σ η σ τ η σ χ έ σ η τ ο υ π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ο ύ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς με την Ο ι κ ο ν ο μ ί α γ ε ν ι κ ά και τ η Β ι ο μ η χ α ν ί α ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α - ί σ ω ς λ ό γ ω τ ω ν α μ ε σ ό τ ε ρ ω ν και ο ρ α τ ό τ ε ρ ω ν ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν τ η ς δ ε ύ τ ε ρ η ς α π ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Π ρ ο σ ω π ι κ ή μ α ς γ ν ώ μ η ε ί ν α ι π ως μ ό ν ο μ ι α ο λ ι κ ή και σ υ ν ά μ α κ α τ ά μ έ ρ ο ς θ ε ώ ρ η σ η τ σ υ π ρ ο β λ ή μ α τ σ ς, ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α ο δ η γ ή σ ε ι σ τ η ν π λ η ρ έ σ τ ε ρ η κ α τ α ν ό η σ ή τ ο υ κα ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α σ ε π ι ό ι κ α ν ο π σ ι η τ ι κ ή α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ή του. Α υ τ ό σ ε σ υ ν ά φ ε ι α μ ε τ ο " ε π ί κ α ι ρ ο " και το " σ η μ α ν τ ι κ ό " τ ο υ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς, μα ς ώ θ η σ ε σ τ ο ν α π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε και οι ίδ ι ο ι ν α σ υ μ μ ε τ ά - σ χ ο υ μ ε -στο β α θ μ ό π ο υ ε π ι τ ρ έ π ο υ ν φ υ σ ι κ ά σι δ υ ν α τ ό τ η τ ά ς μ α ς - σ τ η μ ά χ η γ ι α την κ α τ α π ο λ έ μ η σ η τ η ς π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς. Σε μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α α π ο φ υ γ ή ς τ η ς φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ή ς α ν τ ι ί φ α - σ η ς μ ε τ α ξ ύ τ ης " ο λ ι κ ή ς και κ α τ ά μ έ ρ ο ς θ ε ώ ρ η σ η ς " π ο υ α ν α φ έ ρ θ η κ ε, ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ η η ε ξ ή ς δ ι ε υ κ ρ ί ν η σ η : Ω ς κ α τ ά μ έ ρ ο ς θ ε ρ η σ η ν ο ε ί τ α ι η α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η π α ρ α μ έ τ ρ ν α υ τ ο ύ ώ ω καθ' α υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ο ύ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς, έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η κ α τ ά δ υ ν α τ ό ν ρ ι ζ ι κ ό τ ε ρ η α τ ι μ ε τ π ι σ ή ν ώ τ ο υ. Και ω ς ο λ ι κ ή θ ε ώ ρ η σ η λ α μ β ά ν ε τ α ι η π ρ ο σ π ά θ ε ι α α ν α ξ ι ο - λ ό γ η σ η ς τ ων α ν α γ κ ώ ν τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ και τ η ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς τ ο υ α π έ ν α ν τ ι σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α α π ο φ ε ύ γ ε τ α ι η υ π έ ρ μ ε τ ρ η ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ή του.

7 Α υ τ ή e C v Q L η β α α υ κ ή τδ έ α με την o n o C a α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι το θ έ μ α τ η ς ο χ έ σ η ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς και Ο ι κ ο λ ο γ ί α ς ο τ η ν π α ρ ο ύ σ α ε ρ γ α σ ί α ' ε ί ν α ι ίοως και η π ε ρ ι α σ ό τ ε ρ ο α ρ μ ό - ζ ο υ σ α α ψ ο ύ θ ε ω ρ ε ί ω ς ε ζ ί α ο υ α π α ρ α ί τ η τ η τ η ν σ υ ν ε ρ γ α σ ί α α ν θ ρ ώ π ο υ και τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς γ ι α τη δ ι ά ο ω ο η τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς, π ο υ ' ν α ι και ο τ ε λ ι κ ό ς σ κ ο π ό ς μ α ς. - Κ Α Β Α Λ Α,

8 ε ι ς α γ ο γ η Βιομηχανία και Οικολογία, μεγέθη με ιδιαίτερα έντονο το στοιχείο της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης και κυρίως της τροπικής και ποσοτικής επίδρασης που υφίσταται η Οικολογία από την Βιομηχανία. Ο ά ν θ ρ ω π ο ς κ α θ ό λ η τη δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς ζ ω ή ς τ ο υ σ τ ο ν π λ α ν ή τ η, ε ί χ ε τη δ υ ν α τ ό τ η τ α μ έ σ α α π ό τ ι ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς π ο υ έ κ α ν ε γ ι α την ικαχτοποίηση τ ων α ν α γ κ ώ ν του, ν α ε π ι - δ ρ ά ο ε ι σ τ ο χ ώ ρ ο π ου τ ο ν π ε ρ ι έ β α λ ε. Οι π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς τ ο υ ό μ ω ς α υ τ έ ς, α π ό τη φ ύ σ η τ ο υ ς ή τ α ν μ ι κ ρ ή ς έ κ τ α σ η ς και έ ν τ α σ η ς και μ π ο ρ ο ύ σ ε το ίδι ο τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ν α ξ α ν α β ρ ε ί τ η ν ι σ ο ρ ρ ο π ί α τ ου μ έ σ α α π ό τ ις α υ τ υ ϊ α μ α τ ι κ έ ς - ε ξ ι σ ο ρ ρ ο - π ι σ τ ι κ έ ς ι κ α ν ό τ η τ έ ς του. Ο ι π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς τ ου α ν θ ρ ώ π ο υ σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ά ρ χ ι σ α ν ν α μ ο ρ φ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ω ς π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό π ρ ό β λ η μ α, α π ό τη σ τ ι γ μ ή π ο υ α ρ χ ί ζ ε ι ν α α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι η β ι ο μ η χ α ν ί α. Α υ τ ή σ ε μ ι α π ρ ώ τ η -και δ υ σ τ υ χ ώ ς μ α κ ρ ό χ ρ ο ν η - φ ά σ η της, έ λ α β ε ο υ σ ι α σ τ ι κ ά το χ α ρ α κ τ ή ρ α ι δ ε ώ ν πο υ δ έ σ π ο ζ α ν κ α τ ά τ η ν ε π ο χ ή ε κ ε ί ν η και α φ ο ρ ο ύ σ α ν τη ν α ν θ ρ ω π ο κ ε ν τ ρ ι κ ή θ ε ώ ρ η σ η τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς. Ε ν δ ι α φ έ ρ θ η κ ε α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά γ ι α τ ην ι κ α ν ο π ο ί η σ η τ ων α ν θ ρ ώ π ι ν ω ν α ν α γ κ ώ ν, α κ ό μ η κι α ν α υ τ έ ς δ ε ν ε ί χ α ν κ αν ι ε ρ α ρ χ η θ ε ί κ αι^^αξιολογηθεί, σε β ά ρ ο ς τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ η ς φ ύ σ η ς, απ' ό π ο υ "ατί ο κ ό μ ι ζ ε " ε κ τ ά σ ε ι ς γ ι α ε γ κ α τ ά σ τ α σ η κι α π ό ρ ρ ι ψ η των α π ο ρ ρ ι μ ά τ ω ν της, π ρ ώ τ ε ς ύ λ ε ς, ε ν έ ρ γ ε ι α. Τ ο δ υ σ τ ύ χ η μ α ή τ α ν π ω ς έ π ρ ε π ε η κ α τ ά σ τ α σ η ν α φ τ ά σ ε ι σ τ ο σ ύ ν ο λ ο της κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ ή ς τ η ς μ ο ρ φ ή ς, γ ι α ν α α ν α γ ν ω ρ ι σ τ ε ί η κ α τ α λ υ τ ι κ ά α ρ ν η τ ι κ ή ε π ί δ ρ α σ η τ η ς Β ι ο μ η χ α ν ί α ς σ τ ο

9 ο ι κ ο σ ύ σ τ η μ α. Σ ή μ ε ρ α π ο υ π ρ ο β λ ή μ α τ α ό π ω ς η α λ λ α γ ή τ ο υ κ λ Ο μ α τ ο ς, τ ο φ α ι ν ό μ ε ν ο τ ο υ θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ, η ρ ύ π α ν σ η και μ ό λ υ ν σ η τ ων υ δ ά τ ω ν, η ρ ύ π α ν σ η τ ω ν ε δ α φ ώ ν, η κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ω ν δ α σ ώ ν π λ η σ ι ά ζ ο υ ν π ι ά τ ο σ η μ ε C o - α ν δ ε ν το* χ ο υ ν ή δ η φ τ ά σ ε ι - π ου θ ά ν α ι α δ ύ ν α τ η η ε π C λ υ σ ή το υ ς, σ ή μ ε ρ α έ ρ χ ε τ α ι ο ά ν θ ρ ω π ο ς να σ τ α θ ε ί μ π ρ ο σ τ ά τ ο υς, ν α τ' " α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι " ν α α ν α λ ά β ε ι τ ις ε υ θ ύ ν ε ς και τ ε λ ι κ ά ν α λ ά β ε ι τ α μ έ τ ρ α τ ο υ γ ι α τ ην ε π ί λ υ σ ή τους, ό σ ο και ό π ο υ μ π ο ρ ε ί τ ο ύ τ η ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί. Π ρ ο ς ί δ ι ο ό φ ε λ ο ς ο ά ν θ ρ ω π ο ς κ α τ ά φ ε ρ ε έ γ κ α ι ρ α ν α α ν τ ι λ η φ θ ε ί το π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό π ρ ό β λ η μ α σ τ η ν κ ύ ρ ι α δ ι ά σ τ α σ ή τ ο υ τη " δ ι ε θ ν ι κ ή " * κα ι α υ τ ό γ ι α τ ί έ χ ο ν τ α ς θ έ ο ε ι τ ο π ρ ό β λ η μ α ε υ θ ύ ς ε ζ α ρ χ ή ς σ τ η ν α ρ μ ό ζ ο υ σ α θ έ σ η κ α ι δ ι ά θ ε σ η ε ζ ο ρ ι σ μ ο ύ θ έ τ ε ι και τ ι ς α ν α γ κ α ι ό τ ε ρ ε ς β ά σ ε ι ς γ ι α τ η ν ε π ί λ υ σ ή του. Ε δ ώ π ρ ω τ α ρ χ ι κ ό ρ ό λ ο π ρ έ π ε ι ν α δ ι α δ ρ α μ α τ ί σ ε ι η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α, η ο π ο ί α ε ν ώ ή τ α ν α υ τ ή π ο υ μ ε τ η ν ά λ ο γ η χ ρ ή σ η της, ε π έ φ ε ρ ε δ ρ α μ α τ ι κ έ ς κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν, f τ ώ ρ α κ α λ ε ί τ α ι ν α π ρ ο τ ε ί ν ε λ ύ σ ε ι ς ε φ ι κ τ έ ς, ε φ α ρ μ ό σ ι μ ε ς ι κ αι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ έ ς. τ έ λ ο ς ε π ι β ά λ λ ε τ α ι μ ι α ε π α ν α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ω ν α ν α γ κ ώ ν τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ και ρ ε α λ ι σ τ ι κ ή ι ε ρ ά ρ χ ι σ ή τ ο υ ς έ τ σ ι π ο υ τ ε λ ι κ ά ν α σ τ έ κ ο ν τ α ι ω ς " λ υ δ ί α λ ί θ ο ς " γ ι α τ ο ν ε π α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό τ η ς σ χ έ σ η ς τ ο υ με τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν του. Σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α α υ τ ή γ ί ν ε τ α ι σ τ ο Π ρ ώ τ ο Κ ε φ ά λ α ι ο μ,ια ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή τ η ς ε μ φ ά ν ι σ η ς τ ο υ " π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ο ύ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς ". Σ τ ο Δ ε ύ τ ε ρ ο Κ ε φ ά λ α ι ο α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι α ν α λ υ τ ι κ ά οι π ε ρ ι ο χ έ ς ό π ο υ ε π ι δ ρ ά η Β ι ο μ η χ α ν ί α σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν :

10 α έ ρ α ς, νερά, έ δ α φ ο ς. Δίδονται, π υ θ α ν ο ί τ ρ ό π ο τ α ν τ τ μ ε τ ώ π τ ο η ς α ν τ ί σ τ ο ι χ α σε κάθ ε το μ έ α. Α κ ο λ ο υ θ ε ί σ τ ο Τ ρ ί τ ο Κ ε φ ά λ α ι ο, μ ι α π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ου δ ι ε θ ν ο ύ ς χ α ρ α κ τ ή ρ α τ ο υ π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ο ύ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς, κ α θ ώ ς και τ η ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ή ς του. Τ έ λ ο ς δ ί ν ο ν τ α ι μ ε ρ ι κ έ ς γ ε ν ι κ έ ς σ κ έ ψ ε ι ς σ χ ε τ ι κ έ ς με τ η ν π ρ ό λ η ψ η τ ο υ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς και τ η ν α ν ά γ κ η ε π α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ τ ω ν σ χ έ σ ε ω ν Α ν θ ρ ώ π ο υ - Β ι ο μ η χ α ν ί α ς - Ο ι κ ο λ ο γ ί α ς. -

11 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ο Τ Ο 1. Τ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Α Π Ο Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο T H E Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Ε Ε Π Α Ν Α Ε Τ Α Ε Η Ε Ω Ε Ε Η Μ Ε Ρ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ε T H E Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Ε Ε Π Α Ν Α Ε Τ Α Ε Η Ε. O l ρ Ο ζ ε ς τ η ς σ ύ γ χ ρ ο ν η ς π ε ρ ε β α λ λ ο ν τ ί κ ή ς )^pcσης ε ν τ ο π ί ζ ο ν τ α ι β α σ ι κ ά σ τ η Β ι ο μ η χ α ν ι κ ή Ε π α ν ά σ τ α σ η. Α υ τ ή σ α δ ι α δ ι κ α σ ί α ζ ε κ ι ν ά α π ό τ ην Α γ γ λ ί α π ε ρ ί π ο υ τ ο και έ φ ε ρ ε χ ώ ρ ο υ. ρ α γ δ α ί ε ς μ ε τ α β ο λ έ ς σ' ό λ ο τ ο φ ά σ μ α τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ Β α σ ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ η ς ε π α ν ά σ τ α σ η ς α υ τ ή ς ε ί ν α ι η ε ι σ α γ ω γ ή τ ο υ β ι ο μ η χ α ν ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς και η α υ τ ο μ α τ ο π ο ί η σ η τ ης π α ρ α γ ω γ ή ς με χ ρ ή σ η μ η χ α ν ώ ν, ε ι σ α γ ω γ ή ν έ ω ν μ ο ρ φ ώ ν ε ν έ ρ γ ε ι α ς και η σ η μ α ν τ ι κ ή ε ζ έ λ ι ζ η τ ω ν μ έ σ ω ν μ ε τ α φ ο ρ ά ς. Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά * τ η ν ε π ο χ ή α υ τ ή ε μ ς κ ι ν ί ζ ο ν τ α ι οι π ρ ώ τ ε ς β ι ο μ η χ α ν ί ε ς σ ι δ ή ρ ο υ και χ α λ υ β ο υ ρ γ ί α ς, οι ο π ο ί ε ς ρ υ π α ί ν ο υ ν το π ε ρ ι β ά λ λ ο ν μ έ σ α α π ό τ ο υ ς δ ι ά φ ο ρ ο υ ς τ ο μ ε ί ς τ η ς π α ρ α γ ω γ ι κ ή ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς α υ τ ώ ν κ α θ ' α υ τ ώ ν, α λ λ ά α π α ι τ ο ύ ν και μ ε γ ά λ η π ο σ ό τ η τ α ά ν θ ρ α κ α γ ι α τ η ν π α ρ ο χ ή ε ν έ ρ γ ε ι α ς έ τ σ ι έ χ ο υ μ ε τ ην α ύ ζ η σ η τ η ς π α ρ α γ ω γ ή ς ά χ ρ η σ τ ω ν π ε τ ρ ω μ ά τ ω ν και σε δ ε ύ τ ε ρ ο σ τ ά δ ι ο τ η ν ρ ύ π α ν σ η τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς. Με τ ον ί δ ι ο τ ρ ό π ο σ υ μ β ά λ λ ε ι σ τ η ν ρ ύ π α ν σ η α υ τ ή τ η ν ε π ο χ ή, κ αι ο κ λ ά δ ο ς τ η ς β ι ο μ η χ α ν ί α ς υ φ α ν τ ο υ ρ γ ί α ς η ο π ο ί α ε π ι π λ έ ο ν ο δ η γ ε ί και σε κ ά π ο ι α α ύ ξ η σ η υ π ο τ υ π ώ δ ο υ ς χ η μ ι κ ή ς β ι ο μ η χ α ν ί α ς γ ι α τη β ε λ τ ί ω σ η >ιων α γ α θ ώ ν της. Τ η ν ε π ο χ ή α υ τ ή τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι σ α ν α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο μ ό ν ο ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς και ό χ ι π ρ ο σ τ α σ ί α ς. Ε τ ι ς ά μ ε σ ε ς α ρ ν η τ ι κ έ ς ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς σ τ η Β ι ο μ η χ α ν ι κ ή Ε π α ν ά σ τ α σ η σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν α ν ή κ ε ι η κ α τ α σ τ ρ ο φ ή φ υ ο ι κ ώ ν χ ώ ρ ω ν γ ι α ε γ κ α τ ά σ τ α σ η και κ υ ρ ί ω ς οι π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς ε ξ ε ύ ρ ε σ η ς π ρ ώ τ ω ν υ λ ώ ν και ε ν έ ρ γ ε ι α ς, η α π ό ρ ρ ι ψ η σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν

12 ά χ ρ η σ τ ω ν υ λ ι κ ώ ν ε ν έ ρ γ ε ι α ς και ο υ σ ι ώ ν π ο υ δ ε ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ α ν κ. λ π. Σ τ ι ς έ μ μ ε σ ε ς ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς α ν ή κ ε ι η ε π ί δ ρ α σ η τ η ς Β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς Ε π α ν ά σ τ α σ η ς σ τ ο φ α ι ν ό μ ε ν ο τ η ς α σ τ ι κ ο π ο ί η σ η ς και π α ρ ά λ λ η λ α η α ν ά π τ υ ξ η τ η ς μ η χ α ν ο π ο ί η σ η ς τ η ς γ ε ω ρ γ ί α ς, η ο π ο ί α ε π έ φ ε ρ ε και τ ις σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ε ς ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς σ τ ο φ υ σ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α. Ο 2 0 ο ς α ι ώ ν α ς και κ υ ρ ί ω ς η μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι α π ό τ ην ύ π α ρ ξ η π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν τ α ο π ο ί α ε ί ν α ι ε ί τ ε σ υ ν έ χ ε ι α π α λ α ι ώ ν, ε ί τ ε ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά. Ε ί ν α ι μ ι α ε π ο χ ή ε κ ρ η κ τ ι κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, σ τ α π λ α ί σ ι α μ ι α ς έ ν τ ο ν η ς π α ρ α γ ω γ ι κ ή ς και κ α τ α ν α λ ω τ ι κ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς π ο υ φ α ί ν ε τ α ι ν α α γ ν ο ε ί ό τ ι " τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν δ ε ν ε ί ν α ι ο ύ τ ε α ν ε ξ ά ν τ λ η τ ο, ώ σ τ ε ν α α ν τ έ χ ε ι σ ε σ υ ν ε χ ή και ε ν τ α τ ι κ ή ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ο ύ τ ε α π ρ ό σ β λ η τ ο ώ σ τ ε ν α α ν τ έ χ ε ι σ ε α π ε ρ ι ό ρ ι σ τ η α π ό ρ ρ ι ψ η α π ο β λ ή τ ω ν ^ ^ ^. Ο ι κ ύ ρ ι ε ς μ ο ρ φ έ ς τ ω ν σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν ε ^ ν α ι : ρ ύ π α ν σ η, μ ό λ υ ν σ η, ; ο β ά θ μ ι σ η και κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ο ι κ ο - σ υ σ τ η μ ά τ ω ν, κ α τ α χ ρ η σ τ ι κ ή ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η κ αι ε ξ ά ν τ λ η σ η φ υ σ ι κ ώ ν π ό ρ ω ν, π λ η θ υ σ μ ι α κ ή υ π ε ρ σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η, ε ξ α φ ά ν ι σ η ή μ ε ί ω σ η ε ι δ ώ ν τ η ς ά γ ρ ι α ς ζ ω ή ς ( χ λ ω ρ ί δ α - π α ν ίδα), δ ι α τ ά ρ α ξ η γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ω ν φ υ σ ι κ ώ ν ι σ ο ρ ρ ο π ι ώ ν ( κ λ ι μ α τ ι κ έ ς ι σ ο ρ ρ ο π ί ε ς, μ ε ί ω σ η ό ζ ο ν τ ο ς κ. λ π. ). (1) Περιοδικό Σύγχρονα θέματα". "Περιβάλλον τεύχος 7 Τ980 σελ, 75.

13 * σ π α τ ά λ η και φ θ ο ρ ά σ η μ α ν τ ι κ ώ ν σ τ σ ι χ ε ΰ ω ν γ ι α τ ην ύ π α ρ ζ η ζ ή ς ό π ω ς ά ν θ ρ α κ α, υ δ ρ ο γ ό ν ο, ο ξ υ γ ό ν ο, κ. λ π., * υ π ο β ά θ μ ι σ η και κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ο υ α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ο υ ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς και * κ C v 6 υ v o ς χ ρ ή σ η ς ό π λ ω ν μ α ζ ι κ ή ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς. Κ ύ ρ ι α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ ο ι κ ο λ ο γ ι κ ο ύ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς σ ή μ ε ρ α ε ί ν α ι η έ ν τ ο ν η τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή α ν ά π τ υ ζ η κ αι η σ υ ν ε ι δ η - τ ο π ο ί η σ η τ η ς δ ι ε θ ν ο ύ ς δ ι ά σ τ α σ η ς. Α υ τ ό ό μ ω ς π ο υ π ρ έ π ε ι ν α ξ ε κ α θ α ρ ι σ τ ε ί ε ί ν α ι η ε υ θ ύ ν η τ ω ν α ν θ ρ ώ π ι ν ω ν ε π ι λ ο γ ώ ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ά και ό χ ι η τ ε χ ν ο λ ο γ έ α α υ τ ή καθ' α υ τ ή γ ι α τη δ η μ ι ο υ ρ γ ί α του. Μ ό ν ο μ ι α σ ύ ν θ ε τ η κ ο ι ν ω ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α ι π ο λ ι τ ι κ ή θ ε ώ ρ η σ ή τ ο υ μ π ο ρ ε ί ν α α π ο κ α λ ύ ψ ε ι τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ή τ ο υ υ π ό σ τ α σ η τ ι ς α ι τ ί ε ς τ ο υ και ν α β ο η θ ή σ ε ι σ τ η ν ε π ί λ υ σ ή τ ο υ ^ ^ ^. (2) Γ. Σαμιώτης - Γρ. Τσάλτας 'Διεθνής Προστασία του Περιβάλλοντος' Αθήνα σελ ~

14 1.3, Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ι Α Κ Η Α Υ Ξ Η Σ Η α) Ε χ έ σ η π λ η θ υ σ μ ο ύ Ρ ύ π α ν σ η ς. Τ ο θ έ μ α τ η ς ε π C 6 p α σ η ς τ η ς α ύ ξ η σ η ς τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ σ τ η ν Ο ι κ ο λ ο γ ί α έχε ι α π α σ χ ο λ ή σ ε ι έ ν τ ο ν α κ α τ ά τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α τ ο υ ς ε ι δ ι κ ο ύ ς τ ω ν π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ο λ ο γ ι κ ώ ν ζ η τ η μ ά τ ω ν. Α υ τ ό π ο υ α ν η σ υ χ ε ί ε ί ν α ι ό τ ι η θ ε ώ ρ η σ η τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ ω ς π α ρ ά γ ο ν τ α ρ ύ π α ν σ η ς ο υ σ ι α σ τ ι κ ά δ ε σ η μ α ί ν ε ι τ ί π ο τ ε ά λ λ ο π α ρ ά ά τ ι η α ύ ξ η σ η τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ τ ο υ θ α ε π ι φ έ ρ ε ι κ ι ν δ ύ ν ο υ ς γ ι α τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Ε ί ν α ι ε υ λ ο γ ο φ α ν έ ς ό τ ι τ ο μ έ γ ε θ ο ς τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ μ ι α ς χ ώ ρ α ς ε π ι δ ρ ά α ν ά λ ο γ α σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Η α ύ ξ η σ η τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ μ ι α ς π ε ρ ι ο χ ή ς σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι α ύ ξ η σ η τ η ς σ υ ν ο λ ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς α υ τ ή ς. Ο ι π α ρ ά μ ε τ ρ ο ι α υ τ έ ς σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι με τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α π ο υ σε γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ έ ς ε ί ν α ι η χ ρ ή σ η π ρ ώ τ ω ν υ λ ώ ν, η ε ξ α σφάλιση, α π α ι τ ο ύ μ ε ν η ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς γ ι α τη μ ε τ α π ο ί η σ ή τ ο υ ς κ α ι η π α ρ α γ ω γ ή π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν. Κ αι οι τ ρ ε ι ς τ ο ύ τ ο ι τ ο μ ε ί ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς σ τ ο ν π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ α χώ'ρο. Α υ τ έ ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α ν ο η θ ο ύ ν ω ς κ α τ α σ π α τ ά λ ιση φ υ σ ι κ ώ ν π ό ρ ω ν ( μ ε ί ω σ η π ρ ώ τ ω ν υ λ ώ ν, ε λ ά τ τ ω σ η π ο σ ο τ ή τ ω ν ν ε ρ ο ύ, μ ε ί ω σ η κ α λ λ ι ε ρ γ ο ύ μ ε ν ω ν ε κ τ ά σ ε ω ν, κ α τ α σ τ ρ ο φ ή δ α σ ι κ ώ ν ε κ τ ά σ ε ω ν κ. λ π. ), α κ ό μ η κα ι ό τ α ν α υ τ ο ί θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ω ς π ρ ώ τ ε ς ύ λ ε ς π α ρ α γ ω γ ή ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς ( π ε τ ρ ε λ α ι ο φ ό ρ α κ ο ι τ ά σ μ α τ α ) και ω ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α α π ό τ η ν π α ρ α γ ω γ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α α ν ε π ι θ ύ μ η τ ω ν κ α τ α λ ο ί π ω ν, τ α ο π ο ί α Α π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ α ι σ τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Με τ η ν α ύ ξ η σ η τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ α κ ό μ η δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι π υ κ ν έ ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς τ ο υ σε ο ρ ι σ μ έ ν ε ς π ε ρ ι ο χ έ ς σ υ ν ή θ ω ς σ τ α α σ τ ι κ ά κ έ ν τ ρ α. Τ ο φ υ σ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν 12

15 α υ τ ώ ν χ ά ν ε ς τ ην ι κ α ν ό τ η τ α α π ο ρ ρ ό φ η σ η ς τ ω ν υ γ ρ ώ ν α ε ρ ί ω ν κ αι σ τ ε ρ ε ώ ν κ α τ α λ ο ί π ω ν. Η α ύ ξ η σ η τ ου π λ η θ υ σ μ ο ύ ο δ η γ ε ί σ τ η ν ο ι κ ο π ε δ ο π ο ί η σ η ο λ ο έ ν α και μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ μ έ ρ ο υ ς τ η ς υ π α ί θ ρ ο υ, με α π ο τ έ λ ε σ μ α τ η ν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ρ ύ π α ν σ ή του. Η λ ύ σ η η ο π ο ί α π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι α π ό δ ι ά φ ο ρ ο υ ς ε ι δ ι κ ο ύ ς γ ι α το θ έ μ α τ η ς π λ η θ υ σ μ ι α κ ή ς α ύ ξ η σ η ς α φ ο ρ ά σ τ η μ ε δ ι α φ ό ρ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς μ ε ί ω σ η τ ου π λ η θ υ σ μ ο ύ, η ο π ο ί α ω ς τ ώ ρ α δ ε ν φ α ί ν ε τ α ι ν α α π ο δ ί δ ε ι ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α (3 ^ ) (3) Γ. Κώττης Οι κονσμικά' όοοστασι'α του Περιβάλλοντος". Αθήνι 1975, σελ. 76.

16 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΔΕΥΤΕΡΟ. Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Η Τ Η Σ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ Σ Τ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ρ Υ Π Α Ν Σ Η Τ Η Σ Α Τ Μ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ α. Κ Λ Ι Μ Α Ε 6 ώ κ αι α ρ κ ε τ ά χ ρ ό ν ι α η σ κ έ ψ η ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ω ν ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν σ τ ρ έ φ ε τ α ι σε μ ι α π ι θ α ν ή δ ι α τ ά ρ α ξ η τ η ς l a o p p o n C a c τ ο υ κ λ έ μ α τ ο ς σ τ ο ν π λ α ν ή τ η μας. Η α π ε ι λ ή α υ τ ή α π ο τ ε λ ε ί έ ν α α π ό τ α μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α. Η σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ η π λ ε υ ρ ά τ ο υ π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς α φ ο ρ ά σ τ η ν ύ π α ρ ξ η τ ο υ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ τ ο υ θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ - π ρ ο ϊ ό ν τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς και τ ο υ μ η χ α ν ι σ μ ο ύ σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ η ς δ ι ο ξ ε ι δ ί ο υ τ ο υ ά ν θ ρ α κ α ( C O 2 ) σ τ η ν α τ μ ό σ φ α ι ρ α ( ό π ω ς θ α δ ε ι χ θ ε ί π α ρ α κ ά τ ω ). Τ ο κ λ ί μ α δ ε ν ε ί ν α ι σ τ α θ ε ρ ό, α λ λ ά υ φ ί σ τ α τ α ι π ε ρ ι ο δ ι κ έ ς μ ε τ α β ο λ έ ς. Σ τ η φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή α λ λ α γ ή τ ω ν κ λ ι μ α τ ι κ ώ ν ε π ο χ ώ ν π α ρ ε μ β α ί ν ε ι η δ ρ ά σ η τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ π υ α π ό τ ο ν 1 9 ο α ι ώ ν α έχ ε ι α π ο κ τ ή σ ε ι α υ τ ή τη δ υ ν α τ ό τ η τ α με τ η ν γ ε ν ί κ ε υ σ η και ε ν τ α τ ι κ ο π ο ί η σ η (4 ) τ η ς β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς κ αι γ ε ω ρ γ ι κ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς Ο ι π α ρ α γ ω γ ι κ έ ς α υ τ έ ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς ε π ι φ έ ρ ο υ ν σ τ η χ η μ ι κ ή σ ύ ν θ ε σ η τ η ς α τ μ ό σ φ α ι ρ α ς α λ λ α γ έ ς, τ ω ν ο π ο ί ω ν οι ε π ι π τ ώ σ ε ι ς σ ί η ν α ν θ ρ ώ π ι ν η κ ο ι ν ω ν ί α μ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι τ ε ρ ά σ τ ι ε ς. Η π ρ ό β λ ε ψ η α υ τ ώ ν τ ω ν ε π ι π τ ώ σ ε ω ν ε ί ν α ι δ ύ σ κ ο λ η λ ό γ ω τ η ς π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α ς τ ω ν φ α ι ν ο μ έ ν ω ν π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α ο δ η γ ή σ ο υ ν σ ε κ λ ι μ α τ ο λ ο γ ι κ ή α σ τ ά θ ε ι α (π.χ. τ ο μ ε γ ά λ ο π λ ή θ ο ς κ α ι ά λ λ ω ν α ε ρ ί ω ν σ τ η ν α τ μ ό σ φ α ι ρ α ε κ τ ό ς τ ο υ δ ι ο ξ ε ι δ ί ο υ τ ο υ ά ν θ ρ α κ α { C O ^ ), π ο υ σ υ ν τ ε λ ο ύ ν σ τ ο φ α ι ν ό μ ε ν ο τ ο υ θ ε ο μ ο - κ η π ί ο υ ) έ τ σ ι η θ έ ρ μ α ν σ η τ η ς γ η ς π ο υ α ν α μ έ ν ε τ α ι, δε (4) ΧατζημπΙρος Κίμων, Θερμοκήπιο Γή: αλλάζουν οι ισορροπίες;, στο Η Νέα Οικολογία, Νοέμβριος '87, σελ

17 σ η μ α ί ν ε ι α π λ ά τη γ ε ν ι κ ή ά ν ο δ ο τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς α λ λ ά κατ τ η ν α ν ο μ ο ε ο μ ο ρ φ ί α της, α ν ά λ ο γ α με τ ο π ο υ ε κ δ η λ ώ ν ε τ α ι ό π ω ς κ α τ ά τ ην π ρ ό κ λ η σ η α λ υ σ ι δ ω τ ώ ν α λ λ α γ ώ ν σ τ ι ς κ λ ι μ α τ ι κ έ ς ι σ ο ρ ρ ο π ί ε ς. Οι π α ρ ά γ ο ν τ ε ς π ο υ ο ρ ί ζ ο υ ν τ ο κ λ ί μ α, ό π ω ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α, υ γ ρ α σ ί α, β ί α ι α φ υ σ ι κ ά φ α ι ν ό μ ε ν α κ. λ π., σ υ ν δ έ ο ν τ α ι σε ε ν ι α ί ο σ ύ σ τ η μ α και α λ λ η λ ε π ι δ ρ ο ύ ν. Β α σ ι κ ή κ ι ν η τ ή ρ ι α δ ύ ν α μ η τ ο υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς ε ί ν α ι η ε ν έ ρ γ ε ι α α π ό τ η ν η λ ι α κ ή α κ τ ι ν ο β ο λ ί α, π ο υ κ α τ ά έ ν α μ έ ρ ο ς π α γ ι δ ε ύ ε τ α ι σ τ η γ ή ι ν η α τ μ ό σ φ α ι ρ α και π α ρ ά γ ε ι έ τ σ ι θ ε ρ μ ό τ η τ α, η ο π ο ί α ε κ δ η λ ώ ν ε τ α ι με ό λ ω ν τ ω ν ε ι δ ώ ν τ α κ λ ι μ α τ ι κ ά φ α ι ν ό μ ε ν α. Γ ι ' α υ τ ό μ ι α γ ε ν ι κ ή ά ν ο δ ο ς τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς α π ο τ ε λ ε ί δ ε ί κ τ η γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η ς κ λ ι μ α τ ι κ ή ς δ ι α τ ά ρ α ξ η ς. Παρ ' ό λ η τ ην κ α τ α σ τ ρ ο φ ο λ ο γ ί α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο φ α ι ν ό μ ε ν ο τ ου θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ, α π ό τ η ν π λ ε ι ο ν ό τ η τ α τ ω ν ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν, υ π ά ρ χ ο υ ν και α ι σ ι ό δ ο ξ ε ς α π ό ψ ε ι ς ό π ω ς, η περίπτ(ικ3η α ν α δ ι ά ρ θ ρ ω σ η ς τ ω ν κ α λ λ ι ε ρ γ ε ι ώ ν σ τ ι ς ν έ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς η ο π ο ί α θ α α π ο τ ρ έ ψ ε ι τη μ ε ί ω σ η τ η ς α γ ρ ο τ ι κ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς. Ω ς τ ώ ρ α α ν α φ έ ρ θ η κ ε μ ι α γ ε ν ι κ ή θ ε ώ ρ η σ η τ ο υ κ λ ι μ α - τ ο λ ο γ ι κ ο ύ ζ η τ ή μ α τ ο ς σ τ ι ς μ έ ρ ε ς μας, ε ν ώ σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α θ α π α ρ ο υ σ ι α σ τ ο ύ ν α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α φ α ι ν ό μ ε ν α, ό π ω ς α υ τ ό τ ο υ " θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ " τ η ς ε λ ά τ τ ω σ η ς τ ο υ ό ζ ο ν τ ο ς σ τ η ν α τ μ ό σ φ α ι ρ α. -

18 2 1 β. T O Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο T O Y Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Η Π Ι Ο Υ. Η α ύ ξ η σ η τ η ς θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η ς τ η ς α τ μ ό ο φ α ε ρ α ς ό π ω ς M Q L η α π ο σ ύ ν θ ε σ η τ ου ό ζ ο ν τ ο ς ο φ ε Ο λ ε τ α ι σ τ η μ ό λ υ ν σ η τ η ς σ τ ρ α τ ό σ φ α ε ρ α ς α π ό ε χ ν ο ε ν ώ σ ε ε ς καε α έ ρ ε ο υ ς ρ ύ π ο υ ς οε ο π ο ί ο ε π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ε α π ό α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ε 6 ς καε β ε ο μ η χ α ν ε κ έ ς χ ρ ή σ ε ε ς. Ο ε κ ί ν δ υ ν ο ε α π ό την α ύ ξ η σ η τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς καε τ η ς ε ε ο ρ ο ή ς υ π ε ρ ε ώ δ ο υ ς α κ τ ε ν ο β ο λ ί α ς σ τ η ν ε π ε φ ά ν ε ε α τ η ς Γ η ς ε ί ν α ε ά μ ε ο ο ε. Αν καε υ π ά ρ χ ο υ ν ά μ ε σ α σ υ μ π τ ώ μ α τ α ό π ω ς η π ρ ο ε'ούσα ε ρ η μ ο π ο ί η σ η τ ου π λ α ν ή τ η, τ ο λ ε ώ σ ε μ ο τ ω ν π ά γ ω ν κ. λ π., κ α ν ε ί ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί π ρ ο ς τ ο π α ρ ό ν ν α α π ο φ α ν θ ε ί έ γ κ υ ρ α γ ε α τ ε ς έ μ μ ε σ ε ς καε μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ε ε ς σ υ ν έ π ε ε ε ς τ ω ν φ α ε ν ο μ έ ν ω ν Ε ε δ ε κ ό τ ε ρ α, οε π ρ ώ τ ε ς ν ύ ξ ε ε ς σ χ ε τ ε κ έ ς μ ε τ ο φ α ε ν ό μ ε ν ο τ ο υ θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ έ γ ε ν α ν α π ό τ ο Σ ο υ η δ ό Α ρ ρ έ ν ε ο υ ς σ τ η ν α ρ χ ή τ ο υ α ε ώ ν α, ο ο π ο ί ο ς ε π ε σ ή μ α ν ε τη σ η μ α σ ί α τ η ς α ύ ξ η σ η ς τ σ υ C O 2 σ τ η ν α τ μ ό σ φ α ε ρ α. Α υ τ ό τ ο α έ ρ ε ο π ρ ο έ ρ χ ε τ α ε α π ό κ ά θ ε ε ί δ ο υ ς κ α ύ σ η καε ε π ε τ ρ έ π ε ε τ η ν ε ί σ ο δ ο τ ω ν η λ ε α - κ ώ ν α κ τ ί ν ω ν σ τ η γ ή ε ν η α τ μ ό σ φ α ε ρ α, ε ν ώ σ υ γ κ ρ α τ ε ί τ η θ ε ρ μ ε κ ή α κ τ ε ν ο β ο λ ί α τ η ς γ η ς καε α π ο τ ρ έ π ε ε τ η ν ψ ύ ξ η τ η ς γ ή ε ν η ς ε π ε φ ά ν ε ε α ς. Α π σ τ έ λ ε σ μ α τ ο υ φ α ε ν ο μ έ ν ο υ ε ί ν α ε η α ύ ξ η σ η τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς κ α τ ά α ρ κ ε τ ο ύ ς β α θ μ ο ύ ς με ό λ ε ς τ ε ς α υ ν έ - π ε ε ε ς π ο υ μ π ο ρ ε ί ν α έχε ε. Δ υ σ τ υ χ ώ ς οε π ρ ο ε ε δ ο π ο ε ή ο ε ε ς τ ο υ Α ρ ρ έ ν ε ο υ ς ξ ε χ ά σ τ η κ α ν καε α π ό τ η ν ε π ο χ ή τ ο υ ω ς σ ή μ ε ρ α π ε ρ ε σ σ ό τ ε ρ ο ε α π ό 7 50 δε σ. τ ό ν ν ο ε C O ^ σ κ ο ρ π ί σ τ η κ α ν σ τ η ν α τ μ ό σ φ α ε ρ α α ν ε β ά ζ ο ν τ α ς τη σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ή τ ο υ σ η μ α ν τ ε κ ά κ α ε φ α ν ε ρ ώ ν ο ν τ α ς τ ε ς μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ε ε ς τ ά σ ε ε ς τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς τ η ς α τ μ ό σ φ α ε ρ α ς (5) (5) Δημητρης ΠαπαΙωάννου "Η καταστροφή του κλίματος" Οικολογία, Οκτώβριος '86, αελ ~

19 T o C O 2 / ό μ ω ς δ ε ν e C v a t η μ ό ν η o u o C a π ο υ συμβάλλει, σ τ ο " φ α τ ν ό μ ε ν ο θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ ". ' Α λ λ α αέρΐ-α τ ω ν ο π ο ί ω ν το μ ό ρ ι ο έχει α ν ά λ ο γ ε ς ι δ ι ό τ η τ ε ς α π ο ρ ρ ό φ η σ η ς και σ υ γ κ ρ ά τ η σ η ς τ η ς υ π έ ρ ρ υ θ μ η ς α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ς, φ α t v ε τ α ι ό τ ι σ υ μ β ά λ λ ο υ ν σ η μ α ν τ ι κ ά σ τ ο φ α ι ν ό μ ε ν ο. Τ έ τ ο ι α ε έ ν α ι τ ο μ ε θ ά ν ι ο, τ α ο ξ ε ί δ ι α τ ο υ α ζ ώ τ ο υ και τ α φ ρ έ ο ν. ( Β λ έ π ε α ν τ ί σ τ ο ι χ ο π ί ν α κ α σ τ ο π α ρ ά ρ τ η μ α ) (ΒΙΙ ). Τ Α Α Ι Τ Ι Α Τ Ο Υ "ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Η Π Ι Ο Υ ".* Ω ς α έ τ ι α τ ο υ " φ α ι ν ο μ έ ν ο υ θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ " μ π ο ρ ο ύ ν ν α θ ε ω ρ η θ ο ύ ν ό λ ε ς ε κ ε έ ν ε ς οι γ ε ω λ ο γ ι κ έ ς, β ι ο λ ο γ ι κ έ ς και " π ο λ ι τ ι σ μ ι κ έ ς " δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς, οι ο π ο έ ε ς ε ί τ ε π ρ ο κ α λ ο ύ ν ε κ π ο μ π έ ς τ ω ν λ ε γ ό μ ε ν ω ν " α ε ρ έ ω ν θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ " ε έ τ ε α ν τ ι - σ τ ρ α τ ε ύ ο ν τ α ι τ η ν " α φ ο μ ο ι ω τ ι κ ή ι κ α ν ό τ η τ α " τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς π ο υ θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α μ ε ι ώ σ ε ι τ ην π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ ς σ τ η ν α τ μ ό - (6 ) σ φ α ί ρ α Σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ι ς π η γ έ ς ε κ π ο μ π ή ς τ ο υ C O 2 ε κ τ ι μ ά τ α ι ό τ ι μ ό ν ο ν κ α τ ά τ ο 1 988, 56 6 δ ι σ ε κ. τ ό ν ν ο ι ά ν θ ρ α κ α ε ι ο ή λ θ α ν σ τ η ν α τ μ ό σ φ α ι ρ α α π ό κ α ύ σ η ο ρ υ κ τ ώ ν κ α υ σ ί μ ω ν - π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο δ η λ α δ ή α π ό 1 τ ό ν ν ο α ν ά κ ά τ ο ι κ ο τ η ς Γ ή ς - ε ν ώ ά λ λ α 1,6 π ε ρ ί π ο υ δ ι σ. τ ό ν ν ο ι ά ν θ ρ α κ α π ρ ο έ κ υ ψ α ν α π ό τ η ν α π ο δ ά ο ω σ η και τ ι ς π υ ρ κ α γ ι έ ς κ υ ρ ί ω ς τ ω ν τ ρ ο π ι κ ώ ν δ α σ ώ ν σ τ η Ν. Α μ ε ρ ι κ ή, τ ην Α σ ί α και Κ ε ν τ ρ ι κ ή Α φ ρ ι κ ή. Η ε υ θ ύ ν η γ ι α τ ι ς κ α ύ σ ε ι ς α ν ή κ ε ι κ α τ ά 45 % σ τ ι ς α ν α π τ υ γ μ έ ν ε ς β ι ο μ η χ α ν ι κ έ ς χ ώ ρ ε ς τ η ς Δ ύ σ η ς, κ α τ ά 2 7 % σ τ ι ς χ ώ ρ ε ς μ ε κ α θ ε σ τ ώ τ α κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ κ αι κ α τ ά 2 8 % σ τ ι ς α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ε ς χ ώ ρ ε ς. (6) Δημήτρης ΠαπαΤωάννου Η παγκόσμια θέρμανση έχει όόη αρχίσει στο Νέα Οικολογία, Φεβρουάριος 1990 σελ. 26.

20 Α ν λ η φ θ ε ΰ υ π 6 ψ η ο π λ η θ υ σ μ ό ς τ ω ν χ ω ρ ώ ν α υ τ ώ ν τ ό τ ε 6 τ α - π ε ο τ ώ ν ε τ α ε ότ ε την μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ε υ θ ύ ν η τ ην έ χ ο υ ν ot δ υ τ ε κ έ ς χ ώ ρ ε ς με 2-5 τ ό ν ν ο υ ς κ α τ ά κ ε φ α λ ή ε τ η ο ί ω ς, ε ν ώ σ τ η ν Α ν α τ ο - λ ε κ ή Ε υ ρ ώ π η η κ α τ α ν ά λ ω σ η α υ τ ή π έ φ τ ε ε σ τ ο μ ε σ ό π ε ρ ί π ο υ τ η ς Δ υ τ ε κ ή ς. Π α ρ ά λ λ η λ α σ τ ο ν Τ ρ ί τ ο Κ ό σ μ ο η ε τ ή ο ε α κ α τ α κ ε φ α λ ή ν κ α τ α ν ά λ ω σ η κ α υ σ ί μ ω ν κ υ μ α ί ν ε τ α ε α π ό 0,1 τ ό ν ν ο γ ε α τ η ν Α φ ρ ε κ ή καε Ι ν δ ί α μ έ χ ρ ε 0,4-0, 5 τ ό ν ν ο υ ς γ ε α τ η ν Β ρ α ζ ε λ ί α καε Κ ίνα. Σ' ό τ ε α φ ο ρ ά τ ες π ρ ο ο π τ ε κ έ ς μ ε τ α β ο λ ή ς α υ τ ώ ν τ ω ν μ ε γ ε θ ώ ν, δ ε α γ ρ ά φ ε τ α ε μ ε α σ τ α θ ε ρ ή τ ά σ η α ύ ξ η σ η ς τ η ς κ α τ α ν ά λ ω σ η ς τ ο υ κ α υ σ ί μ ο υ κ α τ ά 3% τ ο χ ρ ό ν ο, π ρ ά γ μ α π ο υ σ η μ α ί ν ε ε τ ο δ ε π λ α σ ε α σ μ ό τ η ς σ τ α ε π ό μ ε ν α χ ρ ό ν ε α. Ε ί ν α ε φ α ν ε ρ ό ό τ ε κ ά τ ε τ έ τ ο ε ο ή τ α ν ά μ ε σ α κ α τ α σ τ ρ ε π τ ε κ ό γ ε α τ η ν π α γ κ ό σ μ ε α θ έ ρ μ α ν σ η. Ε κ ε ί π ο υ τ α π ρ ά γ μ α τ α ε ί ν α ε δ ρ α μ α τ ε κ ά ε ί ν α ε σ τ ο ν Τ ρ ί τ ο Κ ό σ μ ο, ό π ο υ π α ρ α τ η ρ ο ύ ν τ α ε ρ υ θ μ ο ί α ύ ξ η σ η ς τ η ς κ α τ α ν ά λ ω σ η ς, ά ν ω τ ο υ 4% τ ο χ ρ ό ν ο, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α σ τ η δ ε ά ρ - κ ε ε α ν α α υ ξ η θ ε ί η κ α τ α ν ά λ ω σ η κ α υ σ ί μ ο υ κ α τ ά 5 0 % ή κ α τ ά 1 δεο. τ ό ν ν ο υ ς ά ν θ ρ α κ α. Α ν ο ρ υ θ μ ό ς α υ τ ό ς σ υ ν ε χ ε σ τ ε ί, τ ό τ ε θ α π ρ ο κ ύ ψ ε ε έ ν α ς δ ε π λ α σ ε α σ μ ό ς τ η ς π α γ κ ό - σ μ ε α ς κ α τ α ν ά λ ω σ η ς κ α υ σ ί μ ο υ σ τ α ε π ό μ ε ν α 35 χ ρ ό ν ε α, π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ς α π ο κ λ ε ε σ τ ε κ ά α π ό τ ο ν Τ ρ ί τ ο Κ ό σ μ ο. Ο ε χ ρ ή σ ε ε ς γ ε α τ ε ς ο π ο ί ε ς π ρ ο ο ρ ί ξ ο ν τ α ε π ρ ο ς τ ο π α ρ ό ν οε π α ρ α π ά ν ω α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ε ς κ α ύ σ ε ε ς ε ί ν α ε οε α κ ό λ ο υ θ ε ς : Π α ρ α γ ω γ ή η λ ε κ τ ρ ε σ μ ο ύ : κ α τ α ν α λ ί σ κ ε ε 5 4 % π ε ρ ί π ο υ τ ο υ σ υ ν ο λ ε κ ο ύ κ α υ σ ί μ ο υ καε τ ο σ ύ ν ο λ ο σ χ ε δ ό ν τ ο υ ο ρ υ κ τ ο ύ κ α υ σ ί μ ο υ. Κ ί ν η σ η - ο χ ή μ α τ α : τ α ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ε α α υ τ ο κ ί ν η τ α κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ ν 550 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ε α τ ό ν ν ο υ ς τ ο χ ρ ό ν ο, δ η λ α δ ή τ ο 10% τ ω ν σ υ ν ο λ ε κ ώ ν κ α υ σ ί μ ω ν.

21 Β ι ο μ η χ α ν ί α : κ α τ α ν α λ ί σ κ ε ι π ε ρ ί π ο υ τ ο 2 4% τ ο υ κ α υ σ ί μ ο υ, κ υ ρ ί ω ς γ ι α την ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ων θ ε ρ μ ι κ ώ ν δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν. θ έ ρ μ α ν σ η : ε κ τ ι μ ά τ α ι ότι κ α τ α ν α λ ί σ κ ε ι τ ο 12% τ ο υ κ α υ σ ί μ ο υ και α φ ο ρ ά κ υ ρ ί ω ς τ ι ς χ ώ ρ ε ς τ ο υ βορρ ά (Bill). 0 1 Ε Π Ι Π Τ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Υ Τ Ο Υ Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Η Π Ι Ο Υ. Ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ε ι δ ι κ ο ί σ τ ο κ λ ί μ α θ ε ω ρ ο ύ ν ω ς β α σ ι κ ή ε π ί π τ ω σ η μ ι α μ έ σ η α ύ ξ η σ η τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς τ η ς Γ η ς με έ μ φ α σ η σ τ α ά κ ρ α τ ου Π λ α ν ή τ η, μ ι α α ύ ξ η σ η η ο π ο ί α θ α ε ί ν α ι σ χ ε τ ι κ ά μ ι κ ρ ή σ τ ο υ ς τ ρ ο π ι κ ο ύ ς και θ α α υ ξ ά ν ε ι δ ρ α μ α τ ι κ ά κ α θ ώ ς μ ε γ α λ ώ ν ε ι τ ο γ ε ω γ ρ α φ ι κ ό π λ ά τ ο ς. Ο ι σ υ ν έ π ε ι ε ς μ ι α ς τ έ τ ο ι α ς ά ν ι α α κ α τ α ν ε μ η μ έ ν η ς α ύ ξ η σ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς ξ ε κ ι ν ο ύ ν α π ό γ ε ω φ υ σ ι κ έ ς μ ε τ α β ο λ έ ς κ α ι ε κ τ ε ί ν ο ν τ α ι μ έ χ ρ ι την ί δ ι α τη β ι ω σ ι μ ό τ η τ α ο λ ό κ λ η ρ ω ν ο ι κ ο σ υ σ τ η μ ά τ ω ν. Μ ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή ς α ν α φ ο ρ ά ς δ ί ν ε τ α ι π α ρ α κ ά τ ω. Η α ύ ξ η σ η τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς τ ο υ π λ α ν ή τ η και ι δ ι α ί τ ε ρ α τ ω ν πό λ ω ν, ε ί ν α ι π ο λ ύ π ι θ α ν ό ν ν α έ χ ε ι ω ς α π ο τ έ λ ε σ μ α τ η μ ε ρ ι κ ή τ ή ξ η τ ων π ο λ ι κ ώ ν π ά γ ω ν με ε π α κ ό λ ο υ θ ο τη ν α ν ύ ψ ω σ η τ η ς σ τ ά θ μ η ς τ ω ν θ α λ α σ σ ώ ν, η ο π ο ί α ε κ τ ι μ ά τ α ι α π ό 1 έ ω ς 2 μ έ τ ρ α γ ι α τη μ έ σ η θ ε ρ μ ο κ ρ α ο ι α κ ή α ύ ξ η σ η γ ύ ρ ω σ τ ο υ ς 4 C. Οι π ρ ώ τ ε ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς σ υ ν έ π ε ι ε ς α υ τ ή ς τ η ς α ύ ξ η σ η ς τ η ς θ ά λ α σ σ α ς θ α ε ί ν α ι ο, π λ η θ υ σ μ ό ς τ ω ν π ι ό ε ύ φ ο ρ ω ν ε δ α φ ώ ν και τ ου μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν ο ι κ ι σ μ ώ ν τ η ς Γης, κ α θ ώ ς και η α λ ά τ ω σ η τ ο υ υ δ ρ ο φ ό ρ ο υ ο ρ ί ζ ο ν τ α ό λ ω ν τ ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν π ο υ θ α π λ η μ μ υ ρ ί σ ο υ ν. Ε κ τ ι μ ά τ α ι ό τι τ ο % τ ο υ 7^ ατοιχεία που αναφέρονται είναι παρμένα από το άρθρο του Δημητρη ΠαπαΤωάννου Η παγκόσμια θέρμανστ) έχει ήδη αρχίσει", στο Νέα Οικολογία. Φεβρουάριος 1990, σελ,

22 ε δ ά φ ο υ ς τ ω ν π α ρ α λ ι α κ ώ ν χ ω ρ ώ ν θ α δ ώ σ ε ι τη θ έ σ η τ ο υ σ τ η ν θ ά λ α σ σ α και το 5 0% τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς ζ ω ή ς τ ω ν χ ω ρ ώ ν α υ τ ώ ν θ α π ρ έ π ε ι ν α " μ ε τ α κ ο μ ί σ ε ι " π ρ ο ς π ε ρ ι ο χ έ ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ υ ψ ο μ έ τ ρ ο υ. Τ ο Ι δ ι ο φ α ι ν ό μ ε ν ο ι δ ω μ έ ν ο α π ό τ η ν π λ ε υ ρ ά τ ο υ α ν τ ι σ τ α θ μ ι σ τ ι κ ώ ν μ έ τ ρ ω ν ( φ ρ ά γ μ α τ α - ε π ι χ ω μ α τ ώ σ ε ι ς ) γ ι α τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν κ α τ ο ι κ η μ έ ν ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν τ ο υ π λ α ν ή τ η έ ν α π ο σ ό α ρ κ ε τ ώ ν τ ρ ι σ ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν δ ο λ λ α ρ ί ω ν. Γ ι α τη δ υ τ ι κ ή α κ τ ή τ ω ν Η Π Α ε κ τ ι μ ά τ α ι σ ε 4 00 δ ι σ. δ ο λ λ ά ρ ι α. Τ ο χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ε ί ν α ι ό τ ι η α ύ ζ η σ η τ η ς σ τ ά θ μ η ς α υ τ ή ς τ ω ν θ α λ α σ σ ώ ν δε θ α γ ί ν ε ι β α θ μ η δ ό ν α λ λ ά ε κ τ ι μ ά τ α ι ' ο τ ι θ α σ υ ν τ ε λ ε σ τ ε ί μ έ σ α α π ό μ ε γ ά λ α π α λ λ η ρ ο ι α κ ά κ ύ μ α τ α κ αι τ υ φ ώ ν ε ς π ο υ θ α φ έ ρ ο υ ν τ η ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή και τ ο ν θ ά ν α τ ο σ ε ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο υ π λ α ν ή τ η μας. Η α ύ ζ η ο η τ η ς θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς π ρ ο ς τ α μ ε γ ά λ α γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά π λ ά τ η θ α μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι τη ζ ώ ν η τ ω ν β ρ ο χ ο π τ ώ σ ε ω ν π ρ ο ς τ α μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά π λ ά τ η τ α ο π ο ί α θ α π α ρ α μ έ ν ο υ ν α κ ό μ α ψ υ χ ρ ά. Α υ τ ό θ α έ χ ε ι δ ρ α μ α τ ι κ έ ς σ υ ν έ π ε ι ε ς γ ι α τ ι ς π ε ρ ι ο χ έ ς μ ε τ α ζ ύ 4 0 κ α ι 5 0 π α ρ α λ λ ή λ ο υ, π ο λ λ έ ς α π ό τ ι ς ο π ο ί ε ς θ α μ ε τ α β λ η θ ο ύ ν σ ε ζ ν ε ς σ χ ε τ ι κ ή ς ζ η ρ α σ ί α ς, με ώ α π ο τ έ λ ε σ μ α τ η ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν ^ 2.1.(Βΐν). Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Τ Η Σ Ε Π Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Η Σ Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α Σ Υ Π Ε Ρ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ. Ο ι τ ρ ό π ο ι με τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς φ α ί ν ε τ α ι ν α α ν τ ι δ ρ ά η α ν θ ρ ω π ό τ η τ α σ τ η ν π ρ ο ο π τ ι κ ή τ η ς π α γ κ ό σ μ ι α ς θ έ ρ μ α ν σ η ς ε ί ν α ι : α ) η α ν τ ί λ η ψ η " β λ έ π ο ν τ α ς και κ ά ν ο ν τ α ς ", β ) η π ρ ο - (7) Δημητρης ΠαπαΤωάννου Η Παγκόσμια θέρμανση έχει ήδη αρχίσει. στο Νέα Οικολογία, Φεβρουάριος 1990 σελ. 26.

23 C T O t p a o C a γ υ α " π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή " m q l γ) η π ρ ο ε τ ο ι μ α ο ΐ α α π ο τ ρ ο π ή ς τ ο υ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ. σ υ ν τ ο μ ί α : Γ ι α κ ά θ ε μ ι α π ε ρ ί π τ ω σ η μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ο ύ μ ε με α) η π ρ ώ τ η σ τ ά σ η α π έ ν α ν τ ι σ τ ο γ ε γ ο ν ό ς ο φ ε ί λ ε τ α ι σε δ υ σ π ι σ τ ί α γ ι α τ ην ο ρ θ ό τ η τ α τ ων π ρ ο β λ έ ψ ε ω ν. Α π ό τη σ τ ι γ μ ή ό μ ω ς π ο υ μ ε γ ά λ ο μ έ ρ ο ς α π ό α υ τ ά έ χ ο υ ν ή δ η ε π α λ η θ ε υ τ ε ί, η σ τ ά σ η α υ τ ή δ ε ν α ν τ έ χ ε ι σ τ α ν ε ό τ ε ρ α δ ε δ ο μ έ ν α και φ α ί ν ε τ α ι τ ε λ ι κ ά ν α υ π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι κ ύ ρ ι α α π ό σ υ ν τ η ρ ι τ ι κ ά και ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α π ο υ θ ί γ ο ν τ α ι α π ό τη λ ή ψ η μ έ τ ρ ω ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς τ ου φ α ι ν ο μ έ ν ο υ, β) 0 δ ε ύ τ ε ρ ο ς τ ρ ό π ο ς ξ ε κ ι ν ά α π ό τη ν α ν τ ί λ η ψ η ό τ ι ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν α λ η φ θ ο ύ ν ό λ α ε κ ε ί ν α τ α μ έ τ ρ α π ο υ θ α α π έ τ ρ ε π α ν τ ην έ λ ε υ σ η του φ α ι ν ο μ έ ν ο υ. ' Ε τ ο ι π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι α ν ά λ η ψ η μ έ τ ρ ω ν π ρ ο ο α ρ μ ο γ ή ς σ τ ι ς ν έ ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς. Η τ α κ τ ι κ ή ό μ ω ς α υ τ ή δε λ α μ β ά ν ε ι υ π ό ψ η τ η ς τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η α π ό τ ο μ η ς α λ λ α γ ή ς τω ν σ υ ν θ η κ ώ ν και τ η ν π α ρ α γ ω γ ή β ί α ι ω ν κ α ι ρ ι κ ώ ν φ α ι ν ο μ έ ν ω ν, γ ι α τ ην ο π ο ί α δ ε ν φ α ί ν ε τ α ι ρ ε α λ ι σ τ ι κ ή κ α μ ι ά δ υ ν α τ ό τ η τ α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς, γ) η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή α π ο τ ρ ο π ή ς τ ο υ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ η λ ή ψ η μ έ τ ρ ω ν π ο υ θ α μ ε ι ώ σ ο υ ν τη σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ η τ ω ν α ε ρ ί ω ν τ ο υ θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς σ τ η δ ι α τ ή ρ η ο η τ ω ν υ π α ρ χ ο υ - σ ώ ν κ λ ι μ α τ ι κ ώ ν ο υ ν θ η κ ώ ν τ ο υ π λ α ν ή τ η. Β α ο ι κ ό π ρ ό β λ η μ α μ ι α ς τ έ τ ο ι α ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς ε ί ν α ι οι μ ε γ ά λ ε ς μ ε ι ώ σ ε ι ς ε κ π ο μ π ώ ν π ο υ α π α ι τ ε ί, οι ο π ο ί ε ς δ ε ν μ π ο ρ ο ύ ν ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ο ύ ν μ ό ν ο μ ε τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά μέσ α, α λ λ ά α π α ι τ ο ύ ν μ ι α π α γ κ ό σ μ ι α α ν α δ ι ά τ α ξ η τ ω ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή 1i τ ω ν κ α θ ώ ς και α λ λ α γ ή τ ω ν σ χ έ σ ε ω ν α ν α π τ υ γ μ έ ν ω ν - α ν α π τ υ σ σ ο μ έ ν ω ν.- 21

24 2. 1. ( B V ). Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ο Π Ι Σ Η Σ T O Y Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο Υ. γ ι κ ή αυτή: Μ ε β ά σ η T t Q π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς π ο υ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι η σ τ ρ α τ η α ) σ τ ι ς δ ι α δ ι κ α σ ΰ ε ς α π ' ό π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν οι ε κ π ο μ π έ ς " α ε ρ έ ω ν θ ε p μ o κ η π C o υ ", β ) σ τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς α π ο ρ ρ ο φ η τ ι κ ό τ η τ α ς τ ων ο ι κ ο σ υ σ τ η μ ά τ ω ν και γ ) σ τ ι ς ν α γ κ α ί ε ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς και α π ο λ ι τ ι κ έ ς α ν α κ τ α τ ά ξ ι ς, μ π ρ ε ί ν α π κ α ν ε ί ς π ω ς σε α ε ο ει γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ έ ς γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ κ ύ ρ ι α μ έ σ α ε ί ν α ι η ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η ε ν έ ρ γ ε ι α ς, η α ν α δ ά σ ω σ η, η σ ω τ η ρ ί α τ ω ν τ ρ ο π ι κ ώ ν δ α σ ώ ν, η π ρ ο ώ θ η σ η ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν π η γ ώ ν ε ν έ ρ γ ε ι α ς και η υ π ο κ α τ ά σ τ α σ η τ ω ν χ λ ω ρ ο φ θ ο ρ α ν θ ρ ά κ ω ν ^ ^. Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α μ ι α ρ ε α λ ι σ τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή θ α ξ ε κ ι ν ο ύ σ ε α π ό τ η ν π ε ρ ι κ ο π ή τ ω ν ε κ π ο μ π ώ ν α π ό τ ο υ ς α ν ε π τ υ γ μ έ ν ο υ ς λ α ο ύ ς π ο υ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι γ ι α τ ο 7 0 % α υ τ ώ ν. ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΗΠΑ 3% ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΚΙΝΑ ΕΣΣΔ 3% ΕΫΡΩΠΗ 1%-2% ΙΑΠΩΝΙΑ 1%-2% ΜΕΞΙΚΟ ΚΟΡΕΑ ΝΙΓΗΡΙΑ 1,5%-3% ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΚΕΝΥΑ, ΙΝΔΙΑ Π α ρ ά λ λ η λ α θ α π ρ έ π ε ι ν α μ ε ι ω θ ε ί ο ρ υ θ μ ό ς α ύ ξ η σ η ς τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ τ ω ν α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ω ν γ ι α ν α ε ί ν α ι δ υ ν α τ ή (9) η σ τ α θ ε ρ ο π ο ί η σ η τ η ς κ α τ ά κ ε φ α λ ή ν κ α τ α ν ά λ ω σ η ς κ α υ σ ί μ ω ν Μ ι α ά λ λ η π ρ ό τ α σ η α φ ο ρ ά τη μ ε τ α β α τ ι κ ή φ ά σ η υ π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ κ ά ρ β ο υ ν ο υ α π ό φ υ σ ι κ ό α έ ρ ι ο, γ ε γ ο ν ό ς π ο υ θ α ε π έ φ ε ρ ε μ ι α σ η μ α ν τ ι κ ή μ ε ί ω σ η κ α τ ά 1 4% τ ω ν ε κ π ο μ π ώ ν (a) Σπόλιος Παπασπηλιωτόιτουλος "Πώς θα αηοτρέφει η διεθνής κοινότητα τον Αρραγεδώνα του "φαινομένου θερμοκηπίου", Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1 Μαρτίου 1990, αελ. 62. (9) Δημήτριος Παπαΐωάννου "Η Παγκόσμια θέρμανση έχει ήδη αρχίσει". Νέα Οικολογία, Φεβρουάριος 90, αελ. 28.

25 CO^, μ ι α ς και γ ι ά το C 6 l o θ ε ρ μ ι κ ό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τ ο φ υ σ ι κ ό α έ ρ ι ο ε κ π έ μ π ε ι τ ο 57% τ ο υ C O 2 α π ' ό τ ι τ ο κ ά ρ β ο υ ν ο ο ε σ υ σ χ ε τ ι σ μ ό με τ ο ό τ ι σ ή μ ε ρ α ξο 34% τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ ω ν κ α ύ σ ε ω ν π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό τ ο κ ά ρ β ο υ ν ο. Η χ ρ ή σ η β ι ο μ ά ζ α ς με τη μ ο ρ φ ή τ ο υ ζ ύ λ ο υ, τ ο υ μ ε θ α ν ί ο υ α π ό τ ι ς χ ω μ α τ ε ρ έ ς ή με τη μ ο ρ φ ή μ ε θ α ν ώ λ η ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν α υ π ο κ α τ α σ τ ή σ ε ι τ α σ υ μ β α τ ι κ ά κ α ύ σ ι μ α τ ω ν η λ ε κ τ ρ ο - π α ρ α γ ω γ ι κ ώ ν σ τ α θ μ ώ ν ή τ ων α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν. Ε κ τ ι μ ά τ α ι ό τ ι σ ή μ ε ρ α το 12% τ η ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς σ τ η Γ η σ υ ν ο λ ι κ ά π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό τη β ι ο μ ά ζ α, ε ν ώ σ ε ο ρ ι σ μ έ ν ε ς α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ε ς χ ώ ρ ε ς τ ο π ο σ ο σ τ ό α υ τ ό ιρθάνει μ έ χ ρ ι 50%. Η κ α ύ σ η υ π ο λ ε ι μ μ ά τ ω ν ζ ύ λ ο υ θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α α υ ξ ή σ ε ι τ ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε ν ο π ο σ ο σ τ ό β ι ο μ ά ζ α ς κ α τ ά έ ν α ο ρ ι α κ ό 2-3%, ε ν ώ η χ ρ ή σ η μ ε θ α ν ό λ η ς γ ι α τ α α υ τ ο κ Ο ν η τ α ν α υ π ο κ α τ α σ τ ή σ ε ι τ ο % τ η ς β ε ν ζ ί ν η ς μ ε ι ώ ν ο ν τ α ς κ α τ ά % τ ι ς ε κ π ο μ π έ ς C O 2. Α κ ό μ η, η ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η μ ε θ α ν ί ο υ τ ω ν χ ω μ α τ ε ρ ώ ν π ε ρ ι κ λ ε ί ε ι έ ν α θ ε ω ρ η τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό ύ ψ ο υ ς εκα τ. τ ό ν ν ω ν ε τ η ο ί ω ς ή τ ο 2-3 % τ η ς π α γ κ ό σ μ ι α ς κ α τ α ν ά λ ω σ η ς κ α υ σ ί μ ω ν. Β α σ ι κ ά μ ε ί ρ α γ ι α τ ην κ α τ ε ύ θ υ ν σ η τ η ς ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς ε ί ν α ι η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς α π ό δ ο σ η ς τ ω ν μ η χ α ν ώ ν ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς κ α ύ σ η ς και τ ω ν η λ ε κ τ ρ ι κ ώ ν σ υ σ κ ε υ ώ ν ό π ο υ κ αι η α ύ ξ η σ η τ ο υ β α θ μ ο ύ α ξ ι ο π ο ί η σ η ς τ η ς θ ε ρ μ ι κ ή ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς, μ έ σ ω τ η ς θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η ς τ η ς α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς και τ η ς σ υ μ π α ρ α γ ω γής. Σ τ ο σ ύ ν ο λ ό τ ο υ ς τ α α ν α φ ε ρ ό μ ε ν α μ έ τ ρ α ε ί ν α ι ε φ α ρ μ ό σ ι μ α δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι σ υ ν δ υ ά ζ ο υ ν τη ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α π ο δ ο τ ι κ ό - τ η τ α μ ε τ ην π ρ ο σ τ α σ ί α τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς και θ α ο δ η γ ο ύ σ α ν σ ε μ ι α σ χ ε τ ι κ ή μ ε ί ω σ η τ ω ν ε κ π ο μ π ώ ν ά ν θ ρ α κ α κ α τ ά 3% τ ο χ ρ ό ν ο κα ι σ τ η σ τ α θ ε ρ ο π ο ί η σ η τ ω ν α ι τ ή σ ε ω ν ε κ π ο μ π ώ ν τ ο υ

26 ά ν θ ρ α κ α σ τ α 6-6,5 δια. τ ό ν ν ο υ ς το χρ ό ν ο. Ε α ν τ ε λ ε υ τ α ί ο μ έ τ ρ ο μ ε ί ω σ η ς τ η ς σ υ ο ο ώ ρ ε υ ο η ς τ ου C O ^ σ τ η ν α τ μ ό σ φ α ι ρ α π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η α ν ά λ η ψ η ε ν ό ς γ ι γ α ν τ ι α ί ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς α ν α δ ά σ ω σ η ς έ κ τ α σ η ς διο. σ τ ρ ε μ μ ά τ ω ν π ο υ θ α μ π ο ρ ο ύ ν να α π ο ρ ρ ο φ ο ύ ν ε τ η σ ί ω ς ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α τ ό ν ν ο υ ς (10% τ ω ν π α γ κ ο σ μ ί ω ν ε κ π ο μ π ώ ν ά ν θ ρ α κ α ), Σ τ ο π λ α ί σ ι ο α υ τ ό π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α δ α σ ώ ν π ο λ λ α π λ ώ ν χ ρ ή σ ε ω ν και ι δ ι α ί τ ε ρ α δ α σ ώ ν α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς, τ ω ν ο π ο ί ω ν το π ρ ο ϊ ό ν θ α μ π ο ρ ε ί ν α υ π ο κ α θ ι σ τ ά μ ε γ ά λ ο μ έ ρ ο ς τ ω ν ο ρ υ κ τ ώ ν κ α υ σ ί μ ω ν ^ ^ ^ ^ ( γ ), Η Μ Ε Ι Ω Σ Η Τ Ο Υ Ο Ζ Ο Ν Τ Ο Σ Σ Τ Η Ν Α Τ Μ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Α. Τ ο σ τ ρ ώ μ α τ ο υ ό ζ ο ν τ ο ς σ τ η σ τ ρ α τ ό σ φ α ι ρ α α π ο τ ε λ ε ί μ ι α π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ή α σ π ί δ α γ ι α τη Γη, π ο υ α π ο ρ ρ ο φ ά τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς τ η ς υ π ε ρ ι ώ δ ο υ ς α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ς π ο υ σ τ έ λ ν ε ι ο ή λ ι ο ς. ' Ε τ σ ι, λ ο ι π ό ν, η μ ε ί ω σ η τ ο υ π ά χ ο υ ς α υ τ ο ύ τ ο υ σ τ ρ ώ μ α τ ο ς θ α ο δ η γ ή σ ε ι σε α ύ ξ η σ η τ η ς υ π ε ρ ι ώ δ ο υ ς α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ς π ο υ φ θ ά ν ε ι σ τ η Γη, μ ε τ ε λ ι κ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α τ ην α ύ ξ η σ η τ ω ν π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν κ α ρ κ ί ν ο υ τ ο υ δ έ ρ μ α τ ο ς, ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς δ ε τ η ν α π ο δ υ ν ά μ ω ο η τ ο υ α ν ο σ ο π ο ι η τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς τ ω ν ζ ώ ω ν και τ η ν π ρ ό κ λ η σ η β λ α β ώ ν σε υ δ ρ ό β ι α σ υ σ τ ή μ α τ α ( η ) Δημήτοης ΠαηαΓωάννου Η παγκόσμια θέρμανση έχει ήδη αρχίσει", στο Νέα Οικολογία, Φεβρουάριος '90, σελ. 27-2Β. (12) Πόνος Πλαγιαννάκος Η αλλαγή του κλίματος είναι πραγματικότητα" στο Νέα Οικολογία, Φεβρουάριος '90, σελ

27 Η π ρ ώ τ η α ν α φ ο ρ ά ο τ τ ς α υ τ ί ε ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς τ ο υ ό ζ ο ν τ ο ς γίνεται, τ ο ό τ α ν δ ύ ο χ η μ ι κ ο ί τ ου π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ τ η ς Κ α λ ι φ ό ρ ν ι α ς α ν α κ ο ί ν ω σ α ν ό τ ι οι χ λ ω ρ ι ο φ θ ο ρ ι ω μ έ ν ο ι υ δ ρ ο γ ο ν ά ν θ ρ α κ ε ς (cfc) π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ω ς ψ υ κ τ ι κ ο ί β ι ο μ η χ α ν ι κ ο ί δ ι α λ ύ τ ε ς και π ρ ο ω θ η τ ι κ ή σ τ α σ π ρ έ ι κ α τ α σ τ ρ έ φ ο υ ν τ ο ό ζ ο ν σ τ η ν α τ μ ό σ φ α ι ρ α ^ ^ ^ ^. Τ α c f c με τη ν ε π ί δ ρ α σ η τ η ς υ π ε ρ ι ώ δ ο υ ς α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ς α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ο υ ν ά τ ο μ α χ λ ω ρ ί ο υ τα ο π ο ί α έ χ ο υ ν χ η μ ι κ ή σ υ γ γ έ ν ε ι α με τ ο, με α π ο τ έ λ ε σ μ α ν ' α ρ χ ί ζ ε ι μ ι α α λ υ σ ι δ ω τ ή α ν τ ί δ ρ α σ η κ α τ ά τ η ν ο π ο ί α έ ν α ά τ ο μ ο χ λ ω ρ ί ο υ μ π ο ρ ε ί ν α κ α τ α σ τ ρ έ φ ε ι έ ω ς μ ό ρ ι α ό ζ ο ν τ ο ς ^ ^ ^ ^. Α κ ό μ η ά λ λ ε ς α ι τ ί ε ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς τ ο υ ό ζ ο ν τ ο ς τ η ς α τ μ ό σ φ α ι ρ α ς ε ί ν α ι οι ε κ π ο μ π έ ς τ ω ν α ε ρ ο π λ ά ν ω ν π ο υ π ε τ ο ύ ν σ ε μ ε γ ά λ ο ύ ψ ο ς και οι ο υ σ ί ε ς π ο υ ε κ τ ο ξ ε ύ ο ν τ α ι σ τ η σ τ ρ α τ ό σ φ α ι ρ α μ ε τ ά α π ό υ π έ ρ γ ι ε ς π υ ρ η ν ι κ έ ς δ ο κ ι μ έ ς ^ Γ ν ω σ τ ό τ ε ρ η έ κ φ ρ α σ η τ ο υ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ α υ τ ο ύ α π ο τ ε λ ε ί η λ ε γ ό μ ε ν η " τ ρ ύ π α τ ο υ ό ζ ο ν τ ο ς ", η ο π ο ί α π α ρ α τ η ρ ή θ η κ ε σ τ η ν Α ν τ α ρ κ τ ι κ ή κ α τ ά τ ο 1979 και σ υ ν ί σ τ α τ α ι σ τ η ν κ α τ ά 3 0 % μ ε ί ω σ η τ ο υ ό ζ ο ν τ ο ς σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή α υ τ ή. Η " τ ρ ύ π α " α υ τ ή έ ω ς τ ο 1984 ε ξ α π λ ώ θ η κ ε σε ό λ η τ ην έ κ τ α σ η τ η ς Α ν τ α ρ κ τ ι κ ή ς ε ν ώ η μ ε ί ω σ ή τ η ς ξ ε π έ ρ α σ ε τ ο 50% επί τ η ς κ α ν ο ν ι κ ή ς ο υ γ - κ έ ν τ ρ ω σ η ς τ ου ό ζ ο ν τ ο ς. (13) Ιωάννα Κιούση Τρύπες στην ομπρέλα της Γης" στο Νέα Οικολογία, Οκτώβριος '86, Φ. 24, σελ. 18. (14) Bagley S., and Cohn Β. "Ozone Ιο" and global warning a loon:^ crisis", Newsweek, June , p. 53 στο Νέα ΟικοΛογία, Οκτώβριος '86, Φ. 24, σελ. 19. (15) J. Cribbin, "future weather - The cause and effects of climatis change". Pelican Books (1983) Οικολογία, Οκτώβριος '86, φ. 24, σελ. 12.

28 ' Ο σ ο ν α φ ο ρ ά τα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς μ ε ί ω σ η ς τ ο υ ό ζ ο ν τ ο ς σ τ ο ν π λ α ν ή τ η, π έ ρ α α π ' ό σ α λ έ χ θ η κ α ν σ τ α π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς τ η ς ε ν ό τ η τ α ς α υ τ ή ς μ π ο ρ ε ί να αναφερ>θεί α κ ό μ η η θ ε τ τ κ ή σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά τ ο υ σ τ ο " φ α ι ν ό μ ε ν ο του θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ " μ έ σ ω τ ης α ύ ζ η σ η ς τ ου 0 0 ^ λ ό γ ω τ ης μ ε ί ω σ η ς τ ου π λ η θ υ σ μ ο ύ α ρ κ ε τ ώ ν α π ό τ ο υ ς ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς τ ου μ έ σ α α π ό τη φ ω τ ο σ ύ ν θ ε σ η α π ο ρ - φ ο ρ ο ύ ν και κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ ν α υ τ ό ^ ^ ^ ^. 2.1 ( 6 ), Ν Ε Φ Ο Σ. " Ν έ φ ο ς " ε ί ν α ι το ο ρ α τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α ρ ύ π ω ν φ ω τ ο - χ η μ ι κ ή ς ρ ύ π α ν σ η ς ή κ α π ν ο μ ί χ λ η ς - κ α ι ό χ ι σ κ ό ν η ή σ υ ν ή θ η ς ο μ ί χ λ η - π ου σ υ σ σ ω ρ ε ύ ο ν τ α ι σε σ χ ε τ ι κ ά χ α μ η λ ό ύ ψ ο ς π ά ν ω α π ό τ ην ε π ι φ ά ν ε ι α τ η ς Γη ς. ' Ο π ω ς έχε ι δ ι α π ι σ τ ω θ ε ί η ε μ φ ά ν ι σ η τ ο υ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ τ ο υ ν έ φ ο υ ς σ υ ν δ έ ε τ α ι π ά ν τ ο τ ε χ ω ρ ι κ ά μ ε τ η ν ύ π α ρ ζ η κ έ ν τ ρ ω ν μ ε γ ά λ η ς π λ η θ υ σ μ ι α κ ή ς σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς. Σ υ ν η θ ί ζ ε τ α ι ν α λ έ γ ε τ α ι ό τ ι α ι τ ί α τ η ς ε μ φ ά ν ι σ η ς τ ο υ ν έ φ ο υ ς ε ί ν α ι η ά ν α ρ χ η δ ό μ η σ η, τ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό χ ά ο ς, η χ ω ρ ί ς κ α ν έ ν α χ ω ρ ο τ α ξ ι κ ό ή έιλλο π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό, τ ο π ο θ έ τ η σ η τ ω ν β ι ο μ η χ α ν ι ώ ν κ αι β ι ο τ ε χ ν ι ώ ν κ α θ ώ ς και η υ π ε ρ ο υ γ κ έ ν τ ρ ω ο η τ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ρ ι τ ο γ ε ν ο ύ ς τ ο μ έ α σ τ α κ έ ν τ ρ α τ ω ν π ό λ ε ω ν. Α υ τ ό ό μ ω ς π ο υ κ υ ρ ί ω ς ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι ό σ ο ν α φ ο ρ ά τη θ ε ώ ρ η σ η τ ων π α ρ α π ά ν ω α ι τ ι ώ ν ε ί ν α ι η δ ι α φ ό ρ ω ν ε ι δ ώ ν κ α ύ σ ε ι ς π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι μ ε τ α μ ε γ έ θ η α υ τ ά και π ο υ δ ί ν ο υ ν και τη φ υ σ ι κ ο χ η μ ι κ ή δ ι ά σ τ α σ η τ ο υ ν έ φ ο υ ς. ' Ε τ σ ι γ ι α τ ι ς ε κ π ο μ π έ ς θ ε ί ο υ ω ς κ ύ ρ ι α π η γ ή θ ε ω ρ ε ί τ α ι η β ι ο μ η χ α ν ί α, γ ι α τ ι ς ε κ - (16) ΠαηαΤωάννου Δπρητρης "Η καταστροφή Οικολογία, Οκτώβριος '86, σελ κλίυατος" στο Νέα

29 π ο μ π έ ς ο ξ ε ι δ ί ο υ τ ου α ζ ώ τ ο υ κ α τ ά έ ν α π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο π ο σ ο σ τ ό κ υ ρ τ ά π η γ ή ε ί ν α τ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α, ε ν ώ γ τ α τ ο ο ξ ε ί δ τ ο τ ο υ θ ε ί ο υ β α σ τ κ ή π η γ ή θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ot κ ε ν τ ρ ι έ ς θ ε ρ μ ά ν σ ε ι ς. κ Α υ τ ο ί οι π ρ ω τ ο γ ε ν ε ί ς ρ ύ π ο ι, οι ο ο ί ο ι σε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς (θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ι α κ ή α ν α σ τ ρ ο φ ή, α σ θ ε ν ή ς ά ν ε μ ο ι, ά π ν ο ι α ), και ο υ χ ν ά σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ ο γ ε ω μ ο ρ φ ο - λ ο γ ι κ ό π α ρ ά γ ο ν τ α ε μ π ο δ ί ζ ο ν τ α ι ν α δ ι α χ υ θ ο ύ ν π ρ ο ς τ α ε π ά ν ω και π α γ ι δ ε ύ ο ν τ α ι ο τ ο ν α τ μ ο σ φ α ι ρ ι κ ό α έ ρ α με α π ο τ έ λ ε σ μ α τη σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ή τ ο υ ς κα ι τ ο σ χ η μ α τ ι σ μ ό τ ο υ ν έ φ ο υ ς ( κ α π ν ο - μ ί χ λ η ). Σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α η π α ρ ο υ σ ί α τ η ς η λ ι α κ ή ς α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ς μ ε τη δ ι α τ ή ρ η σ η α ν τ ί ξ ο ω ν μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ώ ν σ υ ν θ η κ ώ ν επί μ α κ ρ ό ν, σ υ ν ε ρ γ ε ί σε μ ι α μ ε γ ά λ η σ ε ι ρ ά φ ω τ ο χ η μ ι κ ώ ν α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ν τοί) ο ξ ε ι δ ί ο υ τ ο υ α ζ ώ τ ο υ (ως π η γ ή τ ο υ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ) κ α ι τ ω ν υ δ ρ ο γ ο ν α ν θ ρ ά κ ω ν και τη δ η μ ι ο υ ρ γ ί α έ τ σ ι τ ω ν δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ώ ν φ ω τ ο χ η μ ι κ ώ ν ρ ύ π ω ν π ο υ σ υ ν ι σ τ ο ύ ν τ η ν φ ω τ ο χ η μ ι κ ή ο μ ί χ λ η. Β α σ ι κ ό τ ε ρ ο ς α υ τ ώ ν τ ω ν ρ ύ π ω ν ε ί ν α ι τ ο ό ζ ο ν το ο π ο ί ο και χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι ω ς δ ε ί κ τ η ς φ ω τ ο χ η μ ι κ ή ς ρ ύ π α ν σ η ς. Γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ, α π α ι τ ε ί τ α ι μ ι α σ ε β ά θ ο ς μ ε λ έ τ η λ ό γ ω τ η ς π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ ά ς τ ο υ ώ σ τ ε ν α ε κ τ ι μ η θ ε ί σ ω σ τ ά η σ υ μ β ο λ ή κ ά θ ε π η γ ή ς ( α υ τ ο κ ί ν η τ α, β ι ο μ η χ α ν ί ε ς, ο ι κ ι α κ ή ς θ έ ρ μ α ν σ η ς ) σ τ ο σ χ η μ α τ ι σ μ ό τ ο υ ν έ φ ο υ ς. Ε κ τ ό ς ό μ ω ς α π ό α υ τ ό α π α ρ α ί τ η τ η ε ί ν α ι η σ α φ ή ς γ ν ώ σ η τ ο υ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ " ν έ φ ο ς " κ αι τ ω ν ε π ι δ ρ ά ο ε ω ν π ο υ μ π ο ρ ε ί ν α έ χ ε ι τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν και τη ν υ γ ε ί α, ό π ω ς ε π ί σ η ς α π α ρ α ί τ η τ η ε ί ν α ι η σ υ ν α ί ν ε σ η και η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ ί δ ι ο υ τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ (17) (17) Αφιέρωμα "Φάκελος Νέφος" στο Οικολογία και Περιβάλλον. Διμηνιαία Επιθεώρηση, Μάιος - Ιούνιος '82. σελ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6.

2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς. 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η. 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν. 5. Π ρ ό τ α σ η. 6. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ε ι σ α γ ω γ ή 2. Α ν ά λ υ σ η Π ε ρ ι ο χ ή ς 3. Α π α ι τ ή σ ε ι ς Ε ρ γ ο δ ό τ η 4. Τ υ π ο λ ο γ ί α κ τ ι ρ ί ω ν 5. Π ρ ό τ α σ η 6. Τ ο γ ρ α φ ε ί ο 1. Ε ι σ α γ ω

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α # & ( ) ) +,. /, 1 /. 23 / 4 (& 5 6 7 8 8 9, :;< = 6 > < 6? ;< Β Γ Η. Ι 8 &ϑ Ε ; < 1 Χ6 Β 3 / Κ ;Χ 6 = ; Λ 4 ϑ < 6 Χ ; < = = Χ = Μ < = Φ ; ϑ =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικά Προβλήματα Παγκόσμιας κλίμακας Περιφερειακής κλίμακας Τοπικής κλίμακας Αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος ( Θ κατά 2 ⁰C έως 2050) Εξάντληση όζοντος (αλλαγές συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική).

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Στόχοι. Μεθοδολογία. Κριτήρια επιλογής θέµατος. Συντονιστές προγράµµατος: Συνεργασία µαθητών ηµοτικού και Γυµνασίου

Ενέργεια. Στόχοι. Μεθοδολογία. Κριτήρια επιλογής θέµατος. Συντονιστές προγράµµατος: Συνεργασία µαθητών ηµοτικού και Γυµνασίου Συντονιστές προγράµµατος: 24o ηµοτικό Σχολείο Πειραιά Ενέργεια Παπαδοπούλου Άννα (µέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε..) 8ο Γυµνάσιο Πειραιά Μαυροµατάκης Ιωσήφ (Φυσικός 1ο Λύκειο Καλλίπολης-Πειραιά) Συνεργασία µαθητών ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών

Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών Το Φαινόμενο του θερμοκηπίου Η τρύπα του όζοντος Η μόλυνση της ατμόσφαιρας Η μόλυνση του νερού Η μόλυνση του εδάφους Όξινη βροχή Ρύπανση του περιβάλλοντος Ραδιενεργός ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Δεν θα διδαχθούν τα μαθήματα : ΜΑΘ.6. Η Γεωλογική ιστορία της και η ορογένεση ΜΑΘ.7. Η διαμόρφωση του ανάγλυφου στην

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και ανάλυση χωροχρονικών δεδομένων φυσικών καταστροφών με τεχνολογίες GIS

Καταγραφή και ανάλυση χωροχρονικών δεδομένων φυσικών καταστροφών με τεχνολογίες GIS NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS Καταγραφή και ανάλυση χωροχρονικών δεδομένων φυσικών καταστροφών με τεχνολογίες GIS Σάββας Φώτιος Msc - ερευνητικό μέλος ομάδας SMARTeST Τ ι ε ί ν α ι τ α G.

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΛΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙ- ΝΟΜΕ- ΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ η ΜΑΘ.. Οι έννοιες «Γεωγρα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΛΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙ- ΝΟΜΕ- ΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ η ΜΑΘ.. Οι έννοιες «Γεωγρα Β Τάξη Γυµνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α ιδακτέα ύλη ιαχείριση ιδακτέας ύλης εν θα διδαχθούν τα µαθήµατα : ΜΑΘ.6. Η Γεωλογική ιστορία και η ορογένεση ΜΑΘ.7. Η διαµόρφωση του ανάγλυφου ΜΑΘ.8.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DEVELOPMEN T AGENCY ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 16PROC005500104 2016-12-02 Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΗΡ. : Ηλίας Βασιλάς

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 Δ Ε Λ Τ ΙΑ ΤΥ Π Ο Υ Χ ΡΟ Ν Ο Σ Α Ν ΑΦ Ο Ρ Α Σ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ Από την προβιομηχανική στη βιομηχανική εποχή. Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία. Η εξάπλωση της Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Από την προβιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη μας προειδοποιούν οι επιστήμονες Πού να οφείλεται η ρύπανση του περιβάλλοντος; Στον άνθρωπο Στη φύση Ο άνθρωπος θεωρείται ο μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται:

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται: 1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 1. επικίνδυνα για την υγεία. 2. υπεύθυνα για τη διατήρηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο αρκετά µεγαλύτερο των 0 ο C. 3. υπεύθυνα για την τρύπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ Βαθμολόγιo για το ακαδ. έτος 2016-2017 και περίοδο ΕΞ(Χ) 2016-2017 Για το μάθημα ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (12421) Διδάσκoντες:Χ.Αθανασιάδης,Ι.Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον. Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αειφορική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη Δημήτρης Μπότσης 1 Περιβάλλον Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες;

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; ιάγραµµα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ.τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ονοματεπώνυμο: Πάσχος Απόστολος Α.Μ.: 7515 Εξάμηνο: 1 ο Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 1:Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Πολιτική Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση;

Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση; Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση; TοΦαινόμενοΘερμοκηπίου Ηλιακή ακτινοβολία διαπερνάει την ατμόσφαιρα της Γης Μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται από τη Γη και την ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα

Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα «Προοπτικές αειφορικής ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα». ΑΕΙΦΟΡΙΑ είναι μια έννοια που ευρύτατα χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΜΩΡΑΙ TOY ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Τ Η Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΜΩΡΑΙ TOY ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Τ Η Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΜΩΡΑΙ TOY ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Η Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ Α Θ Η Ν AΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΩΡ. Η. ΚΑΛΕΡΓΗ & Σ ΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22β 1 9 3 6 ΠΙΝ Α Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11 Τ εύ χο ς Β' 2593/26.07.2 017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26679 Π αράρτημα Β (δεν υπ ο β ά λλετα ι με τη ν αίτησ η) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦ ΙΩΝ Ο Ρ Κ Ω ΤΩ Ν ΕΛΕΓΚΤΩ Ν ΛΟ ΓΙΣΤΩΝ ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 09 (Νο3) Μάρτιος 09 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος. Η ρύπανση του αέρα

Μάθημα 16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος. Η ρύπανση του αέρα Μάθημα 16 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος Στο μάθημα αυτό θα αναφερθούμε στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στις συνέπειές της. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # % & % # # # # %!! ( &) & #& % %!! # # # # +,! % # )! #! ) # # # ( # % # # + ) # + # ( ( & ) # &! #!. % #! /! # ) & #! & # # ) ) # + # % # ( # ) & #!! # + & % # / # + # & #! ) 0. & ( %.1! 2 2 #

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλιματικές ζώνες διακρίνονται:

Οι κλιματικές ζώνες διακρίνονται: Οι κλιματικές ζώνες διακρίνονται: την τροπική ζώνη, που περιλαμβάνει τις περιοχές γύρω από τον Ισημερινό. Το κλίμα σε αυτές τις περιοχές είναι θερμό και υγρό, η θερμοκρασία είναι συνήθως πάνω από 20 βαθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο περιλήψεων Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης

βιβλίο περιλήψεων Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ βιβλίο περιλήψεων Στρογγυλή Τράπεζα Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος, Παιδοψυχίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2013. Έκφραση - Έκθεση

Πανελλαδικές εξετάσεις 2013. Έκφραση - Έκθεση Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 Έκφραση - Έκθεση Γ1. Σε άρθρο που πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου σας να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με: α) τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σώµα Οµότιµων Καθηγητών, Αθήνα, 14.03.2011 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγικά 3 Ενέργεια 4

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Υπενθύμιση Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Φεβρουάριος 2: Ημέρα Υγροτόπων Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ramsar του Ιράν. Στη Συνθήκη αυτή περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή

Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή Αλκιβιάδης Μπάης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Τμήμα Φυσικής - Α.Π.Θ. Πρόσφατη εξέλιξη της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Δημήτρης Χωματίδης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος & Αποδοτικότητας Πόρων - GRLTF

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Αλμπάνη Βάλια Καραμήτρου Ασημίνα Π.Π.Σ.Π.Α. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Μανωλάς Αθήνα 2013 1 Πίνακας περιεχομένων ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ...2 Εξαντλούμενοι φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&#

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# ! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# 0 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 ! #! # % &# # # &!!,! # #5#!&!! #!,+#,%! # #! #! &#! #! 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 #,&% 3# +# + &% %! #!& # 4 6 #

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.. Όλα όσα πρέπει να μάθετε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πως δημιουργείται το πρόβλημα και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από όλο αυτό. Διαβάστε Και Μάθετε!!! ~ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 2: Φυσικός Κόσμος και Περιβάλλον Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου

Χρήστος Πετρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Άλκις Χρυσοστομίδης, Αγγελική Σκορδίλη, Κατερίνα Μήτσου Οι Δήμοι σε αριθμούς Αθήνα, Μάιος 2013 Οι Δήμοι σε αριθμούς Αθήνα, Μάιος 2013 Αθ ήνα 2013 Copyright ΕΕΤΑΑ Η Αναθεωρημένη Έκδοση Επιμέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, ΑΘΗΝΑ 10440, τηλ./fax: 210 8228795 www.medsos.gr, e-mail:medsos@medsos.gr ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Εξωτερικότητες και Παγκόσμιο Περιβάλλον

Διεθνείς Εξωτερικότητες και Παγκόσμιο Περιβάλλον Διεθνείς Εξωτερικότητες και Παγκόσμιο Περιβάλλον Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Το Δεκέμβριο του 1997, αντιπροσωπείες από πολλά κράτη συναντήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 10: Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. 1. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αποτελεί πρωτογενή ρύπο; α. το DDT β. το νιτρικό υπεροξυακετύλιο γ. το όζον δ.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. 1. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αποτελεί πρωτογενή ρύπο; α. το DDT β. το νιτρικό υπεροξυακετύλιο γ. το όζον δ. 1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αποτελεί πρωτογενή ρύπο; α. το DDT β. το νιτρικό υπεροξυακετύλιο γ. το όζον δ. το βενζοπυρένιο 2. Τα οξείδια του αζώτου: α. αντιδρούν με το οξυγόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Προβληµάτων. Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το Υλοποιηθείσες Υποδοµές. Στόχοι Παρεµβάσεων

Κατηγορία Προβληµάτων. Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το Υλοποιηθείσες Υποδοµές. Στόχοι Παρεµβάσεων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1993-2003 1 ΤΟΜΕΑΣ 6 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΚΩΝ 1.1 Μεγάλα Πρόληψη Υποδοµές µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2017 ζωγραφίζουν οι μαθητές των δημοτικών σχολείων της Τεγέας

2017 ζωγραφίζουν οι μαθητές των δημοτικών σχολείων της Τεγέας 2017 ζωγραφίζουν οι μαθητές των δημοτικών σχολείων της Τεγέας Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Ε Σ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ι Χ Α Η Λ Ν. Σ Τ Α Σ Ι Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Β Ι Ο Χ Α Λ Κ Ο Mικαέλα Βένερη Δημοτικό Σχολείο Σταδίου, Ε τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις: 36. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Λυμένες ασκήσεις: 36. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 41 Λυμένες ασκήσεις: 36. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Το νερό χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Κ ΑΙ Τ Ω Ρ Α Π Λ Ε Ο Ν ΕΙ Ν ΑΙ Ο Α Ν ΤΙ Χ ΡΙΣ Τ Ο Σ Ε Ν Τ Ω

«Κ ΑΙ Τ Ω Ρ Α Π Λ Ε Ο Ν ΕΙ Ν ΑΙ Ο Α Ν ΤΙ Χ ΡΙΣ Τ Ο Σ Ε Ν Τ Ω «Κ ΑΙ Τ Ω Ρ Α Π Λ Ε Ο Ν ΕΙ Ν ΑΙ Ο Α Ν ΤΙ Χ ΡΙΣ Τ Ο Σ Ε Ν Τ Ω Κ Ο Σ Μ Ω ΔΙ Α Τ Ω Ν ΑΙ Ρ Ε Σ Ε Ω Ν Κ ΑΙ Τ Ω Ν Ψ Ε Υ Δ Ο ΔΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ω Ν, Π Ο Υ Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Ζ Ο Υ Ν Τ Ο Ε Δ Α Φ Ο Σ ΔΙ Α Τ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ. Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ. Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Β Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Β Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ...προκαλεί ορισμένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα Αέριοι ρύποι όξινη βροχή οξίνιση εδαφών καταστρέφουν το όζον της ατμόσφαιρας φαινόμενο θερμοκηπίου μόνιμη αλλαγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ (Οκτώβριος 2007)

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ (Οκτώβριος 2007) ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ (Οκτώβριος 2007) Συγγραφέας: ΜΗΝΑΣ ΚΑΦΑΤΟΣ Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; Με την πρόσφατη έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής σχετικά με την κλιματική αλλαγή (το λεγόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση Ενότητα 01: Άνθρωπος και Περιβάλλον Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ Υπερκατανάλωση, λειψυδρία, ρύπανση. Λειψυδρία, ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Μάθημα 8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ Υπερκατανάλωση, λειψυδρία, ρύπανση. Λειψυδρία, ένα παγκόσμιο πρόβλημα Μάθημα 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ Υπερκατανάλωση, λειψυδρία, ρύπανση Δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα παγκοσμίως είναι η λειψυδρία και η ρύπανση του νερού. Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τις αιτίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ. Η Σημασία του Υδάτινοι Πόροι Ο πόλεμος του Νερού. Αυγέρη Βασιλική Ανδριώτη Μαρινα Βλάχου Ελίνα

ΝΕΡΟ. Η Σημασία του Υδάτινοι Πόροι Ο πόλεμος του Νερού. Αυγέρη Βασιλική Ανδριώτη Μαρινα Βλάχου Ελίνα ΝΕΡΟ Η Σημασία του Υδάτινοι Πόροι Ο πόλεμος του Νερού Αυγέρη Βασιλική Ανδριώτη Μαρινα Βλάχου Ελίνα Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ καλύπτει το 70,9% του πλανήτη μας είναι απαραιτητο για την διατήρηση της ζώης στη γη και

Διαβάστε περισσότερα

που χάνεται κατά την καλλιέργεια και του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,, στην τρύπα του όζοντος και στην όξινη βροχή.

που χάνεται κατά την καλλιέργεια και του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,, στην τρύπα του όζοντος και στην όξινη βροχή. Επίδραση του ανθρώπου Γεωργία και επίδραση στον κύκλο του Ν Το Ν είναι το κύριο θρεπτικό που χάνεται κατά την καλλιέργεια και απελευθερώνεται ως οξείδια του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα