ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»"

Transcript

1 ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Γιώργος Οικονόµου, Στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΨΣ, (ΜΒΑ, ΕΣΔΔ)

2 ΕΡΓΑ&ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ& & PRIORITY&PROJECTS! Σύνταξη%καταλόγου%έργων%«άμεσης%απόδοσης»% 09/2011:%σύσκεψη%Επιτρόπου%Ε.Ε.%με%ελληνική% πολιτική%ηγεσία% Στόχος:%Συμβολή%στην%αναπτυξιακή%πορεία% Ελλάδας% Κατάλογος%11%«Έργων%Προτεραιότητας»%στο%Ε.Π.%«Ψ.Σ.»,%Π/Υ:%347,87%εκ.% %% 1.Κτηματολόγιο%%%%%%%%%%%%2.ΕΣΗΔΠ%(eXprocurement)% 3.Εθνικό%Ληξιαρχείο%%%%4.ΟΠΣΕΥ%(ELENXIS)% 5.Ψηφιακό%Σχολείο%%%%%%6.ΟΠΣ%ΥΠΟΙΚ% 7.Προστασία%δασών%%%%%8.Rural%broadband% 9.%eXprescripwon% 10.DigiXContent%%%%%%%%%%%%11.DigiXRetail% Κάθε%3μηνο:%Υποβολή%αναφοράς%στην%Ε.Ε.%(επιτελική%σύνοψη%&%εποπτικός%πίνακας% προόδου%έργων)%

3 Έργα&προτεραιότητας&(2)! Για% την% εξέλιξη% των% έργων% προτεραιότητας% υποβάλλεται% στην% Επιτροπή,% αναφορά% που% περιλαμβάνει% επιτελική% σύνοψη%και%εποπτικό%πίνακα%προόδου%των%181%έργων% Αναπτύχθηκε% ειδική% εφαρμογή% στο% ΟΠΣ,% ενώ% διεξάγονται% τακτικές%και%έκτακτες%τεχνικές%συναντήσεις%(ανά%μήνα%για%τα% έργα% προτεραιότητας% που% βρίσκονται% σε% κίνδυνο,% ανά% τρίμηνο%για%τα%έργα%που%απαιτούν%επιτάχυνση%υλοποίησης)%%

4 Φάση&Υλοποίησης&!(Ποσά!σε! εκατ.! )! RURAL% 130,5% ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ& 80% ΨΗΦΙΑΚΟ& ΣΧΟΛΕΙΟ& 36,96% ΕΘΝΙΚΟ&ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ& 23,8% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ& ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ& 14,2% ΟΠΣΕΥ& 12,9% ΕΣΗΔΠ%5,4% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ&ΔΑΣΙΚΩΝ&ΕΚΤΑΣΕΩΝ:&22,15% ΟΠΣ&ΥΠ.&ΟΙΚ:&5,11% ΜΗ&ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ& ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ& ΣΕ&ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ& ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ& DIGIeRETAIL:&14,09% DIGIeCONTENT:&2,61% ΣΥΝΟΛΟ& ΕΡΓΩΝ& Π/Υ& ΕΝΤΑΞΗ& ΣΥΜΒΑΣΗ& ΔΑΠΑΝΗ& 347,87% 267,87% 45,96% 13,32% Ειδική&Υπηρεσία&Διαχείρισης&

5 Ι.&ΨΗΦΙΑΚΟ&ΣΧΟΛΕΙΟ! Priority%Project%No:%23%% Δικαιούχος%Φορέας:%ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ%ΠΑΙΔΕΙΑΣ%ΔΙΑ%ΒΙΟΥ% % %ΜΑΘΗΣΗΣ%&%ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,% % % %ΕΙΔΙΚΗ%ΥΠΗΡΕΣΙΑ%ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ% ΕΚΠ/Κ.%% Διάρκεια%Έργου:%32%μήνες% Προϋπολογισμός:% ,46.%%

6 Ι.&ΨΗΦΙΑΚΟ&ΣΧΟΛΕΙΟ&& ΦΥΣΙΚΟ&ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ&ΠΡΑΞΗΣ! Ψηφιακή% Αναβάθμιση% της% εκπαιδευτικής% διαδικασίας% σε Πρωτοβάθµια%και%Δευτεροβάθµια%Εκπαίδευση:% 1. Εισαγωγή%διαδραστικών%συστημάτων%και%% 2. Δημιουργία%κινητών%εργαστηρίων,%μέσω%της%προμήθειας:% % Διαδραστικών% Συστημάτων% στα% Γυμνάσια% &% στην% ΣΤ % τάξη% των% Δημοτικών%Σχολείων%της%χώρας%% % Κινητών% Εργαστηρίων% Πληροφορικής% στα% Γυμνάσια% της% χώρας,% που%θα%λειτουργήσουν%με%τις%μέχρι%σήμερα%διαθέσιμες%υποδομές.%%

7 Ι.&ΨΗΦΙΑΚΟ&ΣΧΟΛΕΙΟ&& ΤΡΕΧΟΥΣΑ&ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ&ΠΡΑΞΗΣ! Υποβολή%φακέλου%έγκρισης%μεγάλου%έργου%προς%την%Ε.Ε.% συνολικού% Π/Υ% 152% εκατ.% Ευρώ% (αίτημα% για% επέκταση% της% υλοποίησης%στα%λύκεια%και%την%ε %τάξη%δημοτικών%σχολείων)% Αναμονή% επίσημης% απάντησης% του% Δικαιούχου% στα% σχόλια%της%ε.ε.%και%αντίστοιχη%αναμόρφωση%του%φακέλου% Έναρξη% υλοποίησης:% αναμονή% ανάρτησης% των% τευχών% δημοπράτησης% σε% Δημόσια% Διαβούλευση% από% το% Δικαιούχο.%%

8 ΙΙ.&RURAL&BROADBAND& Priority%Project%No:%30%% Δικαιούχος%Φορέας:%ΚτΠ%Α.Ε.%% Διάρκεια%Απόφασης%Ένταξης:%36%μήνες% Προϋπολογισμός:% %% %%

9 ΙΙ.&RURAL&BROADBAND& ΦΥΣΙΚΟ&ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ&ΠΡΑΞΗΣ! Κάλυψη%«λευκών»%περιοχών%(κηλίδων)% στον%ευρυζωνικό%χάρτη%της%χώρας:% ΔημιουργίαXαναβάθμιση% τηλεπικοινωνιακών%%υποδομών%υψηλής% ταχύτητας%στις%περιοχές%παρέμβασης% Άξονα%3%του%ΠΑΑ.%% Κατασκευή%νέων%δημόσιων%παθητικών% και%ενεργών%υποδομών%ευρυζωνικής% πρόσβασης%για%χρήση/%αξιοποίηση%από% τρίτους%τηλεπικοινωνιακούς%παρόχους.%% Βελτίωση%ποιότητας%ζωής%(ηλεκτρονικές% υπηρεσίες%υγείας,%εκπαίδευσης%και% εμπορικών%εφαρμογών).%% ΑναβάθμισηXβελτίωση% επιχειρηματικών%δραστηριοτήτων,% διατήρησηxδημιουργία%νέων%θέσεων% εργασίας.%%στόχοι:% 1.Ευρυζωνική%κάλυψη%(στόχοι%Digital% Agenda%2020)% 2.Μείωση%διεύρυνσης%του%ψηφιακού% χάσματος.%% 3.Ανάπτυξη%ισχυρής%δικτυακής% υποδομής%% 4.Ενίσχυση%υγιούς%ανταγωνισμού.%% 5.Διευκόλυνση%υπαρχόντων%παρόχων% για%υλοποίηση%στρατηγικής%ιδιωτικών% επενδύσεων.%

10 ΙΙ.&RURAL&BROADBAND&& ΤΡΕΧΟΥΣΑ&ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ&ΠΡΑΞΗΣ! Υποβολή%Τευχών%Δημοπράτησης%προς%έγκριση% από%τον%φορέα%πρότασης%%% Προς%υποβολή%προς%έγκριση%στο%Δ.Σ.%της%ΚτΠ% Α.Ε.%το%τεύχος%προκήρυξης% Υποβολή%για%έγκριση%του%Φακέλου%Μεγάλου% Έργου%στην%Ε.Ε.%στις%18/6/2012, εστάλησαν παρατηρήσεις από την Επιτροπή, απάντηση µέσα στο προσεχές διάστηµα

11 ΙΙΙ.&ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ! Priority%Project%No:%28%% Δικαιούχος%Φορέας:%Κτηματολόγιο%Α.Ε.%% Εκτιμώμενος%Π/Υ:% ,00 %.%%

12 ΙΙΙ.&ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ& ΦΥΣΙΚΟ&ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ&ΠΡΑΞΗΣ! 1.Παραγωγή%ψηφιακής%βάσης% δεδομένων%«ενεργών»%τίτλων%για%6,4%εκ.% δικαιώματα%%(%4εκ.%αγροτικές%x%%2,4εκ.% περιαστικές%περιοχές)%:% 2.%Συλλογή%δηλώσεων%Κτηματολογίου% και%ψηφιακών%συμβολαίων:%% Συλλογή%δηλώσεων%&%επεξεργασία% σχετικών%εγγραφών%% Προκαταρκτική%οριοθέτηση%των% γεωτεμαχίων%επί%ορθοφωτοχαρτών%% Παραγωγή%κτηματολογικής%βάσης% δεδομένων%% Το%έργο%αντιστοιχεί%στην%α %φάση%.%(β %φάση% κτηματογράφησης:%χωριστά%στάδια% σύμβασης).%% Δυνατότητα%συλλογής%δηλώσεων%σε% εθελοντική%βάση%από%μη% κτηματογραφημένες%περιοχές%πριν% την%έναρξη%της%προθεσμίας%συλλογής% δηλώσεων,%εφόσον%τηρούνται% συγκεκριμένες%προϋποθέσεις.%% (Απαιτείται%τροποποίηση%της%ισχύουσας% νομοθεσίας).%%

13 Μη%ενταγμένη%πράξη% ΙΙΙ.&ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ&& ΤΡΕΧΟΥΣΑ&ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ&ΠΡΑΞΗΣ! Αναμονή% από% ΥΠΕΚΑ% απάντησης% στη% σχετική% επιστολή% του% επιτρόπου% Hahn,% για% τον% τρόπο% διευθέτησης% της% διαγωνιστικής% διαδικασίας% και% της% Νομικής% Δέσμευσης% του% έργου% (για% ρύθμιση% των%θεμάτων%επιλεξιμότητας,%σύμφωνα%με%κατευθύνσεις% ΕΕ).%

14 ΙV.&ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ&ΔΑΣΙΚΩΝ&ΕΚΤΑΣΕΩΝ! Priority%Project%No:%26%% Δικαιούχος%Φορέας:%Κτηματολόγιο%Α.Ε.%% Διάρκεια%Απόφασης%Ένταξης:%34%μήνες% Προϋπολογισμός:% %.%%

15 ΙV.&ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ&ΔΑΣΙΚΩΝ&ΕΚΤΑΣΕΩΝ&& ΦΥΣΙΚΟ&ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ&ΠΡΑΞΗΣ! Κατάρτιση%%Δασικών%Χαρτών%σύμφωνα%με%τις%διατάξεις%της% ισχύουσας%δασικής%νομοθεσίας.%% Ανάπτυξη%υπηρεσιών%και%υποδομής%χωρικών%δεδομένων% για%την%προστασία%δασών%και%δασικών%εκτάσεων%μέσω%της% θεσμοθετημένης%διαδικασίας%για%την%κατάρτιση%του% δασικού%χάρτη%(ν.%3889/2010,%φεκ%1811β/20x09x2007%και% ισχύουσες%διατάξεις%δασικής%νομοθεσίας).%% Ολοκλήρωση%έργου%με%τη%θεώρηση%των%Δασικών%Χαρτών% από%τις%αρμόδιες%δασικές%υπηρεσίες%(άρθρο%13%ν.%3889/2010).%

16 ΙV.&ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ&ΔΑΣΙΚΩΝ&ΕΚΤΑΣΕΩΝ&& ΤΡΕΧΟΥΣΑ&ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ&ΠΡΑΞΗΣ! Για τα υποέργα 1,2, και 7 υπάρχουν υπογεγραµµένες συµβάσεις Υπεγράφη πρόσφατα η σύµβαση του υποέργου 4 Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία των υποέργων 3,5, και 6 έχουν κατατεθεί ενστάσεις, υπάρχει πρόβλεψη για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών έως το τέλος του έτους

17 V.&Ee&PROCUREMENT! Priority%Project%No:%22%% Δικαιούχος%Φορέας:% %% ΓΕΝΙΚΗ%ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ%ΕΜΠΟΡΙΟΥ% Διάρκεια%Έργου:%32,65%μήνες% Π/Y%Έργου:% ,50 %% Νομικές%Δεσμεύσεις:% ,50% %% Δημόσιες%Δαπάνες:% ,86%.%%

18 V.&Ee&PROCUREMENT& ΦΥΣΙΚΟ&ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ&ΠΡΑΞΗΣ! Το%Εθνικό%Σύστημα% Ηλεκτρονικών% Δημοσίων% Προμηθειών% (ΕΣΗΔΠ)% περιλαμβάνει:% % Διαδικτυακή%Πύλη%(Portal)%Δημοσίων%Προμηθειών%% Κατάρτιση% %Τροποποίηση%Ε.Π.Π.%% Σχεδιασμό%Διαγωνισμών%και%Διάχυση%Πληροφοριών%% Συμφωνίες%Πλαίσιο%και%Ανταγωνιστικός%Διάλογος%% Ηλεκτρονικές%Δημοπρασίες%,%Ηλεκτρ.%Παραγγελίες%% Ηλεκτρ.%Τιμολόγηση%% Ηλεκτρ.%Καταλόγους%% Δυναμικά%Συστήματα%Αγορών%% Δημιουργία,%Υποβολή%και%Αξιολόγηση%Προσφορών%% Αξιολόγηση%Ενστάσεων%,%Διαχείριση%Συμβάσεων%% Απολογισμό%Ε.Π.Π.%% Επιτελική%Πληροφόρηση%% Ηλεκτρονική%Διαχείριση%Ροών%Εργασίας%&%Εγγράφων%% Ηλεκτρονικό%Πρωτόκολλο%% Δ υ ν α τ ό τ η τ α% Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν% Π λ η ρ ω μ ώ ν% κ α ι% Παρακολούθησης%Εγγυητικών%Επιστολών.%%

19 V.&Ee&PROCUREMENT&& ΤΡΕΧΟΥΣΑ&ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ&ΠΡΑΞΗΣ! Έχει% παραληφθεί% η% Μελέτη% Εφαρμογής% (φάση% υλοποίησης)% και% αναμένεται% το% πρωτότυπο% σύστημα% % στο% τέλος%2012.%% Απαιτούνται% ενέργειες% για% την% επιχειρησιακή% ενεργοποίηση% των% φορέων% που% στοχεύει% το% έργο% (αναθέτουσες% αρχές)% καθώς% και% % τεχνική% υποστήριξη% του% Δικαιούχου%σε%θέματα:%% %α.%διοίκησης%έργου%x%διαχείρισης%κινδύνων%% %β.%εκπαίδευσης%σχετικά%με%τις%αλλαγές%στις% %Προμήθειες.%% %Δημόσιες%

20 VΙ.&ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ&ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ& Priority%Project%No:%27%% Δικαιούχος%Φορέας:%ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ%ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ% % % % %ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ%ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ%ΑΕ% Διάρκεια%Απόφασης%Ένταξης:%36%μήνες% Π/Y%Απ.%Ένταξης:% ,68%.%%%

21 VΙ.&ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ&ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ&! Υλοποίηση%ολοκληρωμένου%συστήματος%Ηλεκτρονικής% Συνταγογράφησης%:% [Ν.%3892/2010%(ΦΕΚ%Α 189/ )%«Ηλεκτρονική%καταχώριση%και% εκτέλεση%ιατρικών%συνταγών%και% %παραπεμπτικών%ιατρικών%εξετάσεων»% και%τροποποιήσεις,% %% Ν.2472/1997%(ΦΕΚ%Α'50% )%«%Προστασία%του%ατόμου%%από%την% επεξεργασία%δεδομένων%προσωπικού%χαρακτήρα»%και%τροποποιήσεις%% παροχή%υπηρεσιών%εγγυημένου%επιπέδου%(sla).% Καταγραφή%και%έλεγχος%κινήσεων%ιατρικών%επισκέψεων%/% συνταγών%/%παραπεμπτικών,%εκκαθάριση%και%πληρωμή% τους.%%

22 VΙ.&ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ&ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ& ΤΡΕΧΟΥΣΑ&ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ&ΠΡΑΞΗΣ! Υποέργο%1%της%Πράξης:%Π/Υ% ,68% %% Δημοσίευση%Πρόσκλησης%Εκδήλωσης%Ενδιαφέροντος%(Α % Φάση%Διαγωνισμού)%στις%30/9/2011.% Διενέργεια%Διαγωνισμού%(Α%Φάση%Διαγωνισμού)%στις% 14/11/2011%(RFI).% Δημοσίευση%Διακήρυξη%(Β%Φάση%Διαγωνισμού)%στις% 13/07/2012%(RFP)%με%καταληκτική%ημερομηνία%υποβολής% προσφορών%την%31/08/2012.%

23 VΙΙ.&ΟΠΣΕΥ&(ELENXIS)& Priority%Project%No:%25%% Δικαιούχος%Φορέας:%ΚτΠ%Α.Ε.% Διάρκεια%Απόφασης%Ένταξης:%75,71%μήνες% Π/Y%Απ.%Ένταξης%&%Συμβάσεις:% ,96% % Δημόσιες%Δαπάνες:% ,77%.%%%%

24 VΙΙ.&ΟΠΣΕΥ&(ELENXIS)& ΦΥΣΙΚΟ&ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ&ΠΡΑΞΗΣ! Ανάπτυξη% ΟΠΣ% για% επιχειρησιακές% απαιτήσεις% Ελεγκτικών% Υπηρεσιών%ΥΠΟΙΚ.% % Δημιουργία% ελεγκτικών% εφαρμογών% για% την% πλήρη% κάλυψη% των% λειτουργικών%απαιτήσεων%των%ελεγκτικών%υπηρεσιών,%όσον%αφορά%στο% ελεγκτικό%του%έργου.% Προμήθεια%εξοπλισμού%πληροφορικής%και%Τηλεπικοινωνιών.%% Εκπαίδευση%των%στελεχών%του%ΥΠΟΙΚ,%με%στόχο%την%πλήρη%αξιοποίηση% και%περαιτέρω%εξέλιξη%του%συστήματος.%%

25 VΙΙ.&ΟΠΣΕΥ&(ELENXIS)&! Οριστική%παραλαβή%της%σύμβασης%του%Υ/Ε%1%τον%Ιούλιο% 2012%και%αναμένεται%στην%ΕΥΔ%η%αποστολή%της%μετά%και%την% έγκριση%του%δσ%της%κτπ%αε.%% Ανάγκη%έναρξης%παραγωγικής%λειτουργίας%του%συνόλου% της%πράξης%έως%το%φεβρουάριο%του%2013,%προκειμένου%να% εξασφαλισθεί%η%συγχρηματοδότηση%της%πράξης%από% κοινοτικούς%πόρους%.%%

26 VIII.&ΕΘΝΙΚΟ&ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ& Priority%Project%No:%24%% Δικαιούχος%Φορέας:%ΚτΠ%Α.Ε.% Διάρκεια%Απόφασης%Ένταξης:%58%μήνες% Π/Y%Απ.%Ένταξης:% ,26% %

27 VIII.&ΕΘΝΙΚΟ&ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ& ΦΥΣΙΚΟ&ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ&ΠΡΑΞΗΣ! Δημιουργία%υποδομής%Εθνικού%Ληξιαρχείου:%Καταγραφή,% μεταβολή%και%παρακολούθηση%όλων%των%νέων%ληξιαρχικών% πράξεων%καθώς%και%της%πλειοψηφία%των%υφιστάμενων.%% Σκοπός%του%έργου:%% γρήγορη%και%αποτελεσματική%εξυπηρέτηση%του%πολίτη% %διαλειτουργικότητα%φορέων%της%δημόσιας%διοίκησης%με% την%κεντρική%βάση%του%εθνικού%ληξιαρχείου%που%θα% δημιουργηθεί.%%%

28 VIII.&ΕΘΝΙΚΟ&ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ&! Τα%6%από%τα%9%υποέργα%της%πράξης%(Π/Υ%20,29%εκ%.)%έχουν% προκηρυχτεί% και% βρίσκεται% σε% εξέλιξη% η% διαγωνιστική% διαδικασία.%% Αναμένεται% η% έκδοση% αποφάσεων% /% ανακοίνωσης% του% ΔΣ% της% ΚτΠ% ΑΕ% επί% των% προσφυγών% στο% στάδιο% αξιολόγησης% συμμετοχής% για% τα% 5% υποέργα,% καθώς% και% έκδοση% της% απόφασης%επί%των%πρακτικών%αξιολόγησης%του%σταδίου%της% συμμετοχής% για% το% υποέργο% της% Ανάπτυξης% Κεντρικής% Υποδομής.%%

29 IΧ.&ΟΠΣ&ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ&ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ&& ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& Priority%Project%No:%32%% Δικαιούχος%Φορέας:%ΚτΠ%Α.Ε.% Διάρκεια%Έργου:%49,06%μήνες% Π/Y%:% ,38% % Νομικές%Δεσμεύσεις:% ,79% % Δημόσιες%Δαπάνες:% ,13% %

30 IΧ.&ΟΠΣ&ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ&&ΥΠΟΙΚ&& ΦΥΣΙΚΟ&ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ&ΠΡΑΞΗΣ! Ανάπτυξη,%ολοκλήρωση,%ένταξη%και%υποστήριξη%της%παραγωγικής% λειτουργίας%του%οπσδπ%για%την%στήριξη%x%από%πλευράς%τπε%x%των% παρακάτω%επιχειρησιακών%λειτουργιών%της%γγδπ:%% Προϋπολογισμός%και%Θησαυροφυλάκιο,%% Δημοσιονομικός%Έλεγχος,%Λογιστική,%% Παροχή%πληροφοριών%στους%πολίτες%μέσω%του%διαδικτύου%(Internet),%% Εφαρμογές%Κορμού% Αρμονική%λειτουργική%σύνδεση%του%ΟΠΣΔΠ,%με%συγκεκριμένες% διεπαφές%(interfaces)%με%άλλα%πληροφοριακά%συστήματα%του%γλκ%που% εξυπηρετούν%τις%άλλες%επιχειρησιακές%περιοχές%της%γγδπ,%του% εσωτερικού%περιβάλλοντος%του%υποικ%και%του%ευρύτερου%εξωτερικού% του%περιβάλλοντος.%

31 IΧ.&ΟΠΣ&ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ&&ΥΠΟΙΚ&&! Το%Υποέργο1%(σύμβαση%ύψους%6,5%εκατ%ευρώ)%ολοκληρώνεται% σταδιακά%καθώς%τμήματα%της%σύμβασης%μπαίνουν%σε%παραγωγική% λειτουργία,%αναμένεται%%η%οριστική%παραλαβή%το%4 ο %τρίμηνο%2012.% %% Για%το%Υποέργο%2%(Π/Υ%%2,4%εκατ%ευρώ)%η%%ανάθεση%της%σύμβασης% προεγκρίθηκε%στις%31/07/2012%από%την%ευδ,%υποβλήθηκε%από%την%κτπ% ΑΕ%αίτημα%έγκρισης%της%σύμβασης%προς%την%«Ενιαία%Ανεξάρτητη%Αρχή% Δημοσίων%Συμβάσεων»%στις%31/07/2012,%εκδόθηκε%απόφαση%Αρχής%για% μη%αποδοχή%αιτήματος%στις%13/8/2012,%και%υποβλήθηκε%υπόμνημα%από% την%κτπ%αε%στις%11/09/2012.%%%%

32 Χ.&DIGIeCONTENT& Ένταξη:%236%έργα% Νομικές%Δεσμεύσεις%% %(Δημόσια% Δαπάνη):% ,26% %% Πληρωμές% % % %

33 Χ.&DIGIeCONTENT& ΦΥΣΙΚΟ&ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ&ΠΡΑΞΗΣ! Υλοποίηση%επενδύσεων%για%τη%δημιουργία% ψηφιοποιημένων%αγαθών%και%υπηρεσιών,%με%στόχο%την% ενίσχυση%δημιουργίας%και%ηλεκτρονικής%διανομής% ελληνικού%ευρυζωνικού%περιεχομένου%στον%τομέα%των% επιστημών,%των%εκδόσεων%και%της%ενημέρωσης.%

34 ΧΙ.&DIGIeRETAIL& Ένταξη:%2529%έργα% Π/Y%Απ.%Ένταξης%&%Νομικές%Δεσμεύσεις% %(Δημόσια%Δαπάνη):% ,35 % Πληρωμές:% ,56 % (ΟΠΣ),% εκροές% %

35 ΧΙ.&DIGIeRETAIL&! Ενίσχυση%επιχειρήσεων%λιανεμπορίου%για:%% τη%βελτίωση%της%εσωτερικής%τους%διαχείρισης,%% τη%μείωση%του%κόστους%λειτουργίας%τους%με%αυτοματοποίηση% των%διαδικασιών%διαχείρισης%αποθήκης,%πωλήσεων,%αγορών% κλπ.%και%% την%ψηφιακή%ενίσχυση%της%εξωστρέφειας%και%την%πρόσβαση% σε%νέα%καταναλωτικά%κοινά%(ηλεκτρονική%προβολή%και% προώθηση).%% % Ολοκληρώνεται%η%διαδικασία%αξιολόγησης%για%περίπου% 1.000%κατατεθειμένες%προτάσεις.%

36 Ευχαριστώ&

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 213 13 00 700 Fax: 213 13 00 800-801 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2012 31.12.2012 1/28 Χανδρή

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παρακολούθηση Υλοποίησης Νο. 3 / 17.02.2011 17 Φεβρουαρίου 2011 Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 213 13 00 700 Fax: 213 13 00 800-801 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2014 31.12.2014 1/34 Χανδρή

Διαβάστε περισσότερα

Η"ΣΥΜΒΟΛΗ"ΤΟΥ" Ε.π."«Ψηφιακη"συγκλιση»" ΣΤΗΝ"ΑΝΑΚΑΜΨΗ"ΤηΣ"ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ!

ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΟΥ Ε.π.«Ψηφιακησυγκλιση» ΣΤΗΝΑΝΑΚΑΜΨΗΤηΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ! Η"ΣΥΜΒΟΛΗ"ΤΟΥ" Ε.π."«Ψηφιακη"συγκλιση»" ΣΤΗΝ"ΑΝΑΚΑΜΨΗ"ΤηΣ"ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ! θεσσαλονίκη,,νοέμβριος,2012, Ειδική"Υπηρεσία"Διαχείρισης"" Επιχειρησιακό"Πρόγραμμα"" Ψηφιακή"Σύγκλιση" " ΑΞΟΝΑΣ"Ι:" Βελτίωση,της, παραγωγικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 Υμηττός Τηλ.: 213 13 00 700 Fax: 213 13 00 800-801 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011 31.12.2011 Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΠΑΑ 2007-2013 είναι το οριζόντιο εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα της Ελλάδας για την Δ Προγραμματική Περίοδο και μαζί με το ΕΠΑΛ είναι τα μόνα συγχρηματοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1)

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) 1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Πράξη: «Πρόγραμμα Πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο. 4 03.08.2011

Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο. 4 03.08.2011 Αναφορά Υλοποίηση Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορική και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο. 4 03.08.2011 Η αναφορά υλοποίηση Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών εκπονείται από το Γραφείο του Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11-09-2014 ΑΠ. 732/11 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Ορισμός Μελών της Ομάδας Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ο.Π.Π.Ε.) του Αναδόχου για το έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Β. Βαλιάνου, Ε. Ζ. Λιακοπούλου Τηλ.: 210-3278008, 3278110 Φαξ: 210-3278073 e-mail: kvalian@epeaek.gr; zliakopoulou@epeaek.

Πληροφορίες: Β. Βαλιάνου, Ε. Ζ. Λιακοπούλου Τηλ.: 210-3278008, 3278110 Φαξ: 210-3278073 e-mail: kvalian@epeaek.gr; zliakopoulou@epeaek. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακό Περιεχόμενο» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Ταχ. Δ/νση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο : 23413-50100, FAX: 23413-50103 ΝΑ Κιλκίς, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ - 611 00 : 10-07-2009 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα, 22-4-2008 Ταχ. : 10562, Αθήνα Αριθμ.Πρωτ.: 152.099/ΨΣ4317-Β Κώδικας Πληροφορί : Λ. Πέλκα

Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα, 22-4-2008 Ταχ. : 10562, Αθήνα Αριθμ.Πρωτ.: 152.099/ΨΣ4317-Β Κώδικας Πληροφορί : Λ. Πέλκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΜΟΝΑΔΑ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα