ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ARTSTEEL ΑΝ ΔΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ. «ARTSTEEL A.E.»... 1 ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «SALKO Α.Ε.» Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφα λιστικών Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Ασφαλι στικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Α.Ε.» επωνυμία «ΕΝ ΑΙΘΕΡΟΙΣ Συμβουλευτική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ENETHERIS SA» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA RIGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ATTICA RIGO Α.Ε.» επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑ ΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NIKOS COLLECTION A.E.»... 6 επωνυμία «Α κ Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α κ Κ ΚΟΚΚΙ ΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΝΑΝ Α.Ε.» επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.»... 9 επωνυμία «ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩ ΣΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ Ι.Α.Ε.» επωνυμία «ART & ADS (APT ΚΑΙ ΑΝΤΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ART & ADS S.A.» επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» ρειών απόφασης Υπουργού σχετικά με συγχώνευ ση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΙ ΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» και δ.τ. «ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α.» επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΑΣΑ Φραγάκης Ανώνυ μος Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Κτηματική Εται ρία» και δ.τ. «ΝΙΑΣΑ Α.Τ.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αποφάσεις Εγκατάσταση στην Ελλάδα του υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GAMX INVESTEMENT CORPORATION LIMITED»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ARTSTEEL ΑΝ ΔΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ. «ARTSTEEL A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 31/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ARTSTEEL ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και δ.τ. «ARTSTEEL A.E.» και με αριθμό Μητρώου 69451/62/ Β/10/38, που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 10/12/2010. Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε, έχει ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ,00 διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιά δες ονομαστικές μετοχές αξίας ενός ευρώ (1,00) η καθεμία ως εξής: 1. Ευρώ έχουν καταβληθεί κατά τη σύσταση της Εταιρείας όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού της και έχουν κατανεμηθεί σε κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας. 1,00 η κάθε μία. 2. Ευρώ ,00 έχουν κεφαλαιοποιηθεί από ισόπο σο ποσό που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας, που δημιουργήθηκε την με βάση το Ν.2065/1992 και έχουν κατανεμη θεί σε κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας.1,00 η κάθε μία (απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από ). 3. Ευρώ ,00 με καταβολή μετρητών και έχουν κατανεμηθεί συνολικά σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας.1,00 η κάθε μία (απόφα ση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από ). Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «SALKO Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 31/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η τροποποίηση του άρ θρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «SALKO Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 49827/62/ Β/01/0205, που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των με τόχων της εταιρείας στις 15/12/2010. Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε, έχει ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα μια χι λιάδων εννι ακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών ( ,75) και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα πέντε ( ) Ονομαστικές Μετο χές, ονομαστικής αξίας Οκτώ (9,45) ευρώ η κάθε μία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας από συστάσεως της μέχρι σήμερα διαμορφώθηκε ως εξής: 1. Με το άρθρο 5 του καταστατικού συστάσεως της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά στο ποσό των σαρά ντα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ( ) δραχμών ισοτιμία σε ευρώ Εκατόν είκοσι χιλιάδων ( ,00) ευρώ και καλύφθηκε με μετρητά από τους ιδρυτές. (ΦΕΚ 6072/ ). 2. Με έκτακτη αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 16ης Δεκεμβρίου 2002, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων επτά χιλιά δων και εκατόν εξήντα ευρώ ( ) με απορρόφηση της «ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (ΦΕΚ 458/ ). 3. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 27/03/2006 αυξήθηκε το Με τοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των ,00 και καλύ φθηκε με κατάθεση μετρητών (ΦΕΚ 2949/ ). 4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 30/06/06 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των ,60 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν.3220/2004, και παράλληλη τροποποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 8,48 ευρώ η κάθε μια (ΦΕΚ 7510/ ). 5. Με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των ,15 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινή των και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 8,48 ευρώ σε 9,45 ευρώ εκάστη, ενώ μεταφέρθηκε στον λογαριασμό «αποθεματικά από αναπροσαρμογή» το ποσό των 222,05 ευρώ. Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΑΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟ ΛΕΜΟΥ Α.Ε.». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Ασφαλιστικών Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 415/ πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΑΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 12844/05/Β/86/24, με το οποίο πιστοποιήθηκε ότι κα ταβλήθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ,04 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας με ευρώ ,94, σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και από το λογαριασμό «Διαφορές από αύξηση Μετοχικού Κε φαλαίου 27/5/2005» με το ποσό των ευρώ 0,10 λεπτών προς στρογγυλοποίηση, με την έκδοση νέων ονο μαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 23,86 η κάθε μία, όπως αποφασίσθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (4) επωνυμία «ΕΝ ΑΙΘΕΡΟΙΣ Συμβουλευτική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ENETHERIS SA». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 15/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ ΑΙΘΕΡΟΙΣ Συμβουλευ τική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ENETHERIS SA» και αριθμό Μητρώου 61905/01/Β/06/592 με το οποίο αποφασίσθηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του καταστατικού της. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν εκκαθαριστές οι εξής: 1. Σπυρίδων Α. Κουλουβάρης, Αγχιάλου 21 Νέα Σμύρ νη, ΑΔΤ Τ526812, ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 2. Παναγιώτης Ε. Κυβέρης, Θεσμοφορίων 30 Άλιμος, ΑΔΤ Ζ , ΑΦΜ ΔΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, οι οποίοι θα ενεργούν όλες τις κατά νόμο πράξεις της εκκαθάρισης. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ (5) επω νυμία «ATTICA RIGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ATTICA RIGO Α.Ε.». Την 27/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 30/06/2010 από φαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA RIGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ATTICA RIGO Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 69057/03/Β/09/79, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1) Δέσποινα Κουράση του Δημητρίου και της Ελευ θερίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π /1991, με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Ελευσίνας, κάτοικος Ασπροπύρ γου Αττικής (Ξάνθης 2), ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος 2) Περικλής Βρούβας του Γεωργίου και της Δέσποινας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ /1998 με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Ελευσίνας, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής (Ξάνθης 2), ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3) Αντιγόνη Βρούβα του Γεωργίου και της Δέσποινας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ /2003 με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Ελευσίνας, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής (Ξάνθης 2), ως Μέλος Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2016. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε η Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος, Δέσποινα Κουράση του Δημητρίου ή ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Περι κλής Βρούβας του Γεωργίου. Επιπλέον, η Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος, Δέσποινα Κουράση μπορεί να αναθέτει με απλή εξου σιοδότηση την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε υπαλλήλους τους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίσθηκαν για τη χρήση 2010 οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: Τακτικοί: ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΠΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΔΑΒΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν: ο ισολογισμός, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 (6) επωνυ μία «ΝΙΚΟΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΕΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NIKOS COLLECTION A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΕΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NIKOS COLLECTION A.E.» και αριθμό Μητρώου 54893/03/Β/03/42(2007): 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/09. 2) Το από 30/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1/1 31/12/2010 οι εξής: α) Τακτικοί: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 7009 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 4852 β) Αναπληρωματικοί: ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α ΜΟΥΡΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Ελευσίνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 (7) επωνυμία «Α κ Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α κ Κ ΚΟΚΚΙ ΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 01/07/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α κ Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α κ Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 65400/03/Β/08/10 που εδρεύει στο Δήμο Ασπροπύργου (Λεωφόρος NATO) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου, κάτοι κος Κηφισίας, οδός Χαράς 9, ΑΔΤ ΑΗ , ΑΦΜ , ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρίου, κάτοι κος Κηφισίας, οδός Χαράς 13, ΑΔΤ ΑΙ , ΑΦΜ , ως Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3. ΑΛΗΚΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του Κυριάκου, κάτοικος Κηφι σίας, οδός Χαράς 9, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ , ως ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 4. ΝΤΟΥΡΖΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟIΝΑ του Νικολάου, κάτοικος Κηφισίας, οδός Χαράς 13, ΑΔΤ Λ , ΑΦΜ , ως ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2015. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους χωριστά ο καθένας και κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοκκινο γένης Αντώνιος και ο Δ/νων Σύμβουλος Κοκκινογένης Κων/νος. Ελευσίνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 (8) επω νυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΝΑΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΥ ΨΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΝΑΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 57508/03/Β/04/31(2006): 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 15/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: α) Τακτικοί: ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) Αναπληρωματικοί: ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΧΑΤΖΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού Ελευσίνα, 24 Δεκεμβρίου 2010 (9) επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10/09/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 48589/03/Β/01/20 με το οποίο εκλέχθηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι: Αθανάσιος Κρημνιανιώτης του Περικλή, Αλυφαντή Αντωνία του Κυριάκου, Βάνα Ευφροσύνη του Βασιλείου σε αντικατάσταση των πα ραιτηθέντων μελών: Valery (Βαλερι) Ragotis (Ραγοτης) του Valentinas (Βαλεντινας), Σωτηρίου Ντούρου του Κωνσταντίνου και Ανδρέα Ραγότης του Βαλεριου. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 28/02/2012 έχει ως κατωτέρω: 1. Νικόλαος Κρημνιανιώτης του Περικλή, επιχειρημα τίας, γεννημένος στα Σανά Χαλκιδικής το έτος 1952, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Παρμενίωνος, αριθμός 53, Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Τ.Α. Αχαρνών ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Αλυφαντή Αντωνία του Κυριάκου, ιδιωτική υπάλ ληλος, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοι κος Αιγάλεω, Ιερολοχιτών 27, Α.Δ.Τ. Ξ και ΑΦΜ , ΔΟΥ Αιγάλεω ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Γεώργιος Γουλανδρής του Πέτρου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1962, κά τοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Ανδριανουπόλεως και Θράκης, Α.Δ.Τ. Σ / του Α.Τ. Πεύκης ως Μέ λος Δ.Σ. 4. Μαρία Κρημνιανιώτου του Χρήστου, επιχειρηματίας, γεννημένη στα Σανά Χαλκιδικής το έτος 1963, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καπετάν Ρέμπελου, αριθμός 7Β, με Α.Δ.Τ. ΑΕ /2007 του Α.Τ. Πανοράματος ως Μέλος Δ.Σ. 5. Μαρία Κρημνιανιώτη του Νικολάου, ιδιωτική υπάλλη λος, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1984, κά τοικος Θρακομακεδόνων, οδός Παρμενίωνος, αριθμός 53, Α.Δ.Τ. Τ / του Α.Τ. Αχαρνών ως Μέλος Δ.Σ. 6. Κρημνιανιώτης Αθανάσιος Θαλής του Νικολάου και της Χριστίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το 1989, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Παρμενίωνος 53, Α.Δ.Τ. X / του Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Αχαρνών ως Μέλος Δ.Σ. 7. Βάνα Ευφροσύνη του Βασιλείου, ιδιωτική υπάλλη λος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Άνω Λιοσίων, Πολυδεύκους 20, Α.Δ.Τ. Π και ΑΦΜ , ΔΟΥ Άνω Λιοσίων ως Μέλος Δ.Σ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους Νικόλαο Κρημνιανιώτη του Περικλή και Αλυφαντή Αντωνία του Κυριάκου, και στον καθένα χωριστά την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του καθώς και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας. Επίσης το Διοικη τικό Συμβούλιο παρέχει στους ανωτέρω αναγραφόμε νους και εις ένα έκαστο μεμονωμένα και αυτοτελώς το δικαίωμα υπογραφής, ώστε ο καθένας χωριστά να υποχρεώνει και να δεσμεύει την εταιρεία για όλες τις πράξεις και συναλλαγές της, για την επίτευξη του σκο πού της. Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει δι καίωμα υπογραφής, εις τα κατωτέρω αναφερόμενα μέλη του: 1. Νικόλαο Κρημνιανιώτη του Περικλή, επιχειρηματία, γεννημένο στα Σανά Χαλκιδικής το έτος 1952, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Παρμενίωνος, αριθμός 53, Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Τ.Α. Αχαρνών, Πρόεδρο Δ.Σ. 2. Αλυφαντή Αντωνία του Κυριάκου, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικο Αιγάλεω, Ιερολοχιτών 27, Α.Δ.Τ. Ξ και ΑΦΜ , ΔΟΥ Αιγάλεω, Ελληνίδα υπήκοο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Τα οποία μέλη του Δ.Σ., δια της υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ενεργώντας το καθέ να χωριστά, υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία απεριορίστως δια πάσας μετά των Τρίτων πράξεις και συναλλαγές της, τις κατευθυνόμενες προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Ελευσίνα, 24 Δεκεμβρίου 2010 (10) επωνυμία «ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο της εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε.: 50543/40/ Β/01/010: i) πρακτικό Δ.Σ. No 337/ περί: Διορισμού νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποθανόντος και ανασυγκρότησης Δι οικητικού Συμβουλίου σε σώμα Εκπροσώπησης της εταιρείας ως κατωτέρω: (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Δ.T., ιδιότητα). 1. Λαγού Ελένη του Σάββα που γεννήθηκε στο Πέτα Άρτας το έτος 1932, κάτοικος Άρτας Κασσοπίτρας αριθμ. 6 8, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Π / , Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Ζιώρης Σπυρίδων του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Πέτα Άρτας το έτος 1962, κάτοικος Άρτας οδός Κασσοπί τρας αριθμ. 6 8, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Φ / , Αντιπρόεδρος και Τεχνικός Διευθυντής. 3. Ζιώρης Λάμπρος του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Πέτα Άρτας το έτος 1958, κάτοικος Άρτας οδός Κασσοπίτρας αριθμ. 6 8, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Φ / , μέλος. 4. Ζιώρη Παπανικολάου Σοφία του Γεωργίου, που γεν νήθηκε στο Πέτα Άρτας το έτος 1959, κάτοικος Άρτας οδός Κασσοπίτρας αριθμ. 6 8 με αριθμ. Δελτίου Ταυ τότητας Π / , μέλος. 5. Παπανικολάου Μιχαήλ του Βασιλείου, που γεννήθη κε στην Καλαμάτα το έτος 1950, κάτοικος Άρτας οδός Κασσοπίτρας αριθμ. 6 8, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΑ / , μέλος. 6. Παπανικολάου Γεώργιος του Μιχαήλ, που γεννή θηκε στην Άρτα το έτος 1988 κάτοικος Άρτας οδός

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κασσοπίτρας αριθμ. 6 8, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΑ / , μέλος. 7. Παπανικολάου Αγγελική του Μιχαήλ, που γεννή θηκε στην Άρτα το έτος 1984, κάτοικος Άρτας οδός Κασσοπίτρας αριθμ. 6 8 με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Σ / , μέλος. 8. Γιώτης Θεοχάρης του Ευαγγέλου, που γεννήθη κε στην Άρτα το έτος 1971, κάτοικος Άρτας οδός Μο νής Σέλτσου αριθμ. 33, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας AB / , μέλος. Η θητεία του Δ.Σ. είναι μέχρι την β) εκπροσώπησης της εταιρείας και παροχής δικαι ώματος υπογραφής. Την εταιρεία εκπροσωπούν: (Ονοματεπώνυμο, διεύ θυνση κατοικίας, Α.Δ.T., ιδιότητα). 1. Λαγού Ελένη του Σάββα που γεννήθηκε στο Πέτα Άρτας το έτος 1932, κάτοικος Άρτας Κασσοπίτρας αριθμ. 6 8, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Π / , Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος και σε περίπτω ση κωλύματος αυτής ο 2. Ζιώρης Σπυρίδων του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Πέτα Άρτας το έτος 1962, κάτοικος Άρτας οδός Κασσοπί τρας αριθμ. 6 8, με αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Φ / , Αντιπρόεδρος και Τεχνικός Διευθυντής. Άρτα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Η Προϊσταμένη Κ. ΜΗΤΣΟΥ (11) επωνυμία «ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩ ΣΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ Ι.Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 31/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθμ 1/ πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ Ι.Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 70203/62/ Β/10/115, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρ χικού Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού ,00 ευρώ. Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (12) επω νυμία «ART & ADS (APT ΚΑΙ ΑΝΤΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙ ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ART & ADS S.A.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ART & ADS (APT ΚΑΙ ΑΝΤΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ART & ADS S.A.» και αριθμό Μητρώου 45754/62/Β/00/0093: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/09 31/12/09. 2) Το από 27/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομι κών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (13) επω νυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την 30/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29/11/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 49708/92/Β/01/32 που εδρεύει στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ [ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑ ΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)] από το οποίο προκύπτει ότι: Το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψιν: 1. Το Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α 314/ ). 2. Το καταστατικό του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. όπως αρχικά διατυ πώθηκε και εγκρίθηκε με το άρθρο εικοστό δεύτερο του Ν. 2932/2001 (Α 145), τροποποιήθηκε από τις διατάξεις των άρθρων 11 του Ν. 2987/2002 (Α 27), 36 του Ν. 3153/03 (Α 153) και της παρ. 13 του άρθρου 35 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α) και τροποποιήθηκε προκειμένου να προσαρμοστεί προς τις διατάξεις του Ν. 3429/05 (Α 314) και κωδικοποιήθηκε με σχετική απόφαση της 4ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 19ης Ιουνίου Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμ βουλίου. 4. Την κοινή απόφαση (Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 735/ ) (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/232/ ) των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Αντικα τάσταση Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε..» 5. Την εγκύκλιο 33686/ΔΕΚΟ 1096 της 23/8/06 περί αμοι βών Δ.Σ. και μη εκπροσώπησης εργαζομένων στο ΔΣ εται ρειών που έχουν κάτω από τριάντα άτομα προσωπικό. 6. Το με αριθμό πρωτ. 30/ έγγραφο Ομοσπον δίας Φορτ/των Ελλάδος με το οποίο ορίζεται τακτικό μέλος του Δ.Σ. ο Μουζακίτης Νικόλαος του Σπυρίδωνος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Προβελέγκιο. 7. Η με αριθμό 26/ απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. με θέμα «Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβου λίου και ανάθεση αρμοδιοτήτων». 8. Το με αριθμό πρωτ. 1384/ έγγραφο του Επιμελητηρίου Κερκύρας με το οποίο ορίζεται τακτικό μέλος του Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χον

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 δρογιάννης Γεώργιος με αναπληρωτή του τον Α Αντι πρόεδρο Κασταμονίτη Κων/νο. 9. Το με αριθμό πρωτ /12/ έγγραφο ΥΠΟΙΑΝ με το οποίο μας κοινοποιείται η με αριθμό 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β/ ) «Αύξηση χρηματικών ποσών του άρ θρου 83 παρ. 1 του Ν 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 10. Την κοινή απόφαση (Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1299/ ) (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/363/ ) των Υπουργών Οικο νομικών και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας «Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμέ νος Κέρκυρας Α.Ε».» Ανασυγκροτείται ως ακολούθως: α) τον Τζουβελέκη Χρήστο του Ιωάννη, Μαθηματικό Συ νταξιούχο υπάλληλο του ΟΤΕ, κάτοικο Καλλιθέας Κανα λιών Κέρκυρας με υπηκοότητα Ελληνική, με ΑΦΜ /Β Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως Πρόεδρο β) Τον Στάλια Σπύρο του Παναγιώτη, Οικονομολόγο, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 46, με υπηκο ότητα Ελληνική, με ΑΦΜ /Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και Α.Δ.Τ. ΑΕ ,ως Διευθύνοντα Σύμβουλο γ) Την Αθανασίου Αικατερίνη του Ευσταθίου. Ελεύθερο Επαγγ. Τουριστικό Πράκτορα, κάτοικο Κέρκυρας οδός Κύπρου 46, με υπηκοότητα Ελληνική, ΑΦΜ Β Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και Α.Δ.Τ. ΑΕ ως μέλος δ) Τον Μπάνο Ιωάννη του Γεωργίου, Τραπεζικό Υπάλ ληλο Δ/ντή ALPHA BANK, κάτοικο Κέρκυρας περιοχή Βρυώνη, με υπηκοότητα Ελληνική, Α.Φ.Μ Β Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και Α.Δ.Τ. ΑΕ ,ως μέλος ε) Τον Σιμώνη Χρήστο του Ανδρέα. Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Κέρκυρας, οδός Βελισσαρίου 13, με υπηκοότητα Ελληνική, ΑΦΜ Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και Α.Δ.Τ. AB , ως μέλος στ) Τον Μπαλατσινό Αλκίνοο του Γερασίμου, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Κέρκυρας οδός Ριζοσπαστών Βου λευτών 5 με υπηκοότητα Ελληνική, ΑΦΜ Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και Α.Δ.Τ. ΑΑ ,ως μέλος ζ) Τον Μουζακίτη Νικόλαο του Σπυρίδωνος, Φορτοεκ φορτωτή, κάτοικο Κουλίνας Κέρκυρας με υπηκοότητα Ελληνική, με ΑΦΜ /Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και Α.Δ.Τ. Ι , ως μέλος η) Τον Χονδρογιάννη Γεώργιο του Παναγιώτη, Οικο νομολόγο, κάτοικο Κέρκυρας, οδός Δ. Δημουλίτσα 14, με υπηκοότητα Ελληνική, ΑΦΜ Β Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και Α.Δ.Τ. Ρ , ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κων/νο Κασταμονίτη του Θωμά, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κάτοικο Κέρκυρας οδός Εθνικής Αντιστά σεως 6 με υπηκοότητα Ελληνική, ΑΦΜ /Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και ΑΔΤ AB , ως μέλος θ) Την Κουλούρη Αθηνά του Κων/νου, Οικονομολόγο, Δημοτική Υπάλληλο, κάτοικο Κέρκυρας, οδός Α Πάρ. Κύπρου 5, με υπηκοότητα Ελληνική, με ΑΦΜ / Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και ΑΔΤ Χ , ως μέλος. Β) Ο πρόεδρος, ο Δ/νων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 4 του Ν. 3429/2005 (Α 314) παύονται αζημίως για το δημόσιο και τη δημόσια επιχείρηση με την έκδοση νεώτερης κοινής υπουργικής απόφασης. Γ) Η αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ βουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 (Α 314), βαρύνει δε τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας. Δ) Ορίζει εκτελεστικό μέλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργα νισμού Σπυρίδωνα Στάλια, στον οποίο αναθέτει, πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 12 παρ. 4 του καταστα τικού και άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., τις παρακάτω αρμοδιότητες: Να συνάπτει συμβάσεις (προμηθειών, έργων, υπηρε σιών, μελετών κ.λπ.) καθώς και να εκτελεί και πληρώνει δαπάνες μέχρι του ποσού των (άρθρο 12 παρ. 4 περ. β του καταστατικού) Να εγκρίνει και πληρώνει κάθε δαπάνη πάγιας μορ φής ανεξαρτήτως ποσού. Να εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την εταιρεία, ενώπιον κάθε αρχής, ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα και Δικαστηρίου. Ε) Ορίζει αναπληρώτρια του Διεθύνοντος Συμβούλου, Σπυρίδωνα Στάλια, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 του κατα στατικού, την Διευθύντρια του Οργανισμού Βασιλική Μαρτζούκου. Ζ) Παρέχει δικαίωμα έκδοσης επιταγών, συναλλαγματι κών και άλλων αξιόγραφων ή τίτλων για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των σε καθένα από τους α) Διευθύνοντα Σύμβουλο Σπυρίδωνα Στάλια ή την β) Διευθύντρια Βασιλική Μαρτζούκου και από και άνω και στους δύο ανωτέρω από κοινού. Επίσης ορίζει ως μη εκτελεστικά τα εξής μέλη: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Χρήστο Τζουβελέκη σύμφω να με την παρ. 7 του άρθρου 8 του καταστατικού του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας με αρμοδιότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και όλες τις άλλες αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό με αναπληρωτή το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Μπάνο β) την Αικατερίνη Αθανασίου γ) τον Ιωάννη Μπάνο δ) τον Χρήστο Σιμώνη ε) τον Αλκίνοο Μπαλατσινό στ τον Νικόλαο Μουζακίτη ζ) την Αθηνά Κουλούρη Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμ φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του καταστατικού του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., είναι πενταετής ήτοι μέχρι 30/6/2015, εκτός της θητείας του Δ/ντος Συμβούλου, η διάρκεια της οποίας είναι ανεξάρτητη από εκείνη των υπολοίπων μελών. Κέρκυρα, 30 Δεκεμβρίου 2010 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ (14) ρειών απόφασης Υπουργού σχετικά με συγχώνευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΙΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» και δ.τ. «ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την 22/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η Κ / από

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ φαση Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την Έγκριση Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών: 1) «ΦΑΙΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΕΩΣ» και δ.τ. «ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α.» με έδρα το Δήμο (Κερ κυραίων) και με αριθμό Μητρώου 29312/92/B/93/02(1995) και 2) «ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Κά στρου Κυλλήνης και Αρ.Μ.Α.Ε /23/Β/98/05 Με απορρόφηση της Δεύτερης από την Πρώτη, σύμφωνα με τις από 22/09/2010 αποφάσεις των Γε νικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, διατάξεις των άρθρων 69 έως 78 του Κ.Ν. 2190/20 έως κωδικο ποίηση με το ν. 3604/2007 σε συνδυασμό με τον Νόμο 2166/1993, και την με αριθμό 32558/ πράξη Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίου Στεφά νου Καταπόδη. Κέρκυρα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΔΗΣ (15) επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 55863/61/Β/03/21, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27/11/2010. Πολύγυρος, 30 Δεκεμβρίου 2010 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (16) Στο ΦΕΚ 2246/ (ΤΑΕ ΕΠΕ) στο οποίο δημοσι εύθηκε η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΑΣΑ Φραγάκης Ανώνυμος Τεχνι κή Εμπορική Βιομηχανική Κτηματική Εταιρία» και δ.τ. «ΝΙΑΣΑ Α.Τ.Ε.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/93/419(2000), διορθώνονται: 1) στη σελίδα 6, στοίχος 25ος, στήλη 2η, από το εσφαλ μένο «της υπηρεσίας μας το από πρακτικό» στο ορθό «της υπηρεσίας μας α) το από ». 2) στη σελίδα 6, στοίχος 32ος, στήλη 2η, από το εσφαλμένο «άρθρο 4 του καταστατικού της» στο ορθό ως ακολούθως: «άρθρο 4 του καταστατικού της καθώς * * και η με αριθ. EM 5222/10 δις απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση αυτή». Η Προϊσταμένη ΘΕΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (17) Εγκατάσταση στην Ελλάδα του υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GAMX INVESTEMENT CORPORATION LIMITED». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ανακοινώνεται ότι με την με αριθμό 27394/ απόφαση του Νομάρχη Κέρκυρας, δόθηκε άδεια εγκα τάστασης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλ λοδαπής ΕΠΕ με την επωνυμία «GAMX INVESTEMENT CORPORATION LIMITED»: Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «GAMX INVESTEMENT CORPORATION LIMITED» Β) ΕΔΡΑ: Ανδρέα Ζάκου 4, Λευκωσία Κύπρος Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Κ Μ Hudson εκ πρόσωπος της Saffery Limited και Ν J Batiste εκπρόσω πος της Champness Limited. II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «GAMX INVESTEMENT CORPORATION LIMITED» Β) Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ και ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ 1, Κέρκυρα Γ) ΣΚΟΠΟΣ: Δυνατότητα διανομής του ελαιόλαδου από το Μεγανήσι στην Ελλάδα. Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Εκπρόσωποι του υποκαταστήμα τος στην Ελλάδα ορίζονται οι: Πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα, διορί σθηκε ο Δημήτριος Καρβέλης του Άρθρούρου και της Αρχοντούλας, που γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστρα λίας την , κάτοικος Κασσιώπης Κερκύρας, Ελλάδας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ / με βάση το από πρακτικό συνεδρίασης των διαχειριστών της «GAMX INVESTEMENT CORPORATION LIMITED». Επίσης με βάση το αριθ / πλη ρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Κέρκυρας ΑΝΔΡΟΜΑ ΧΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΠΙΓΓΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ο Δημή τριος Καρβέλης του Αρθούρου και της Αρχοντούλας διορίζει και αποκαθιστά πληρεξούσιες, αντιπροσώπους, νόμιμες εκπροσώπους και αντικλήτους του: 1) την Ελένη Ελισάβετ Κατσαρού του Φραντζή και της Ασπασίας, λογίστρια, η οποία γεννήθηκε στις στην Κέρκυρα, όπου και κατοικεί στην οδό Κεφαλλη νού αριθμός 1 (Α.Δ.Τ. Ρ / Υ.Α. Κέρκυ ρας) και 2) την Σταυρούλα Ζωχιού του Χρήστου και της Γεωργίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αγίων Δέκα του Δήμου Αχίλλειων της Κέρκυρας (Α.Δ.Τ. AB / Α.Τ. Μπενιτσών). Κέρκυρα, 27 Δεκεμβρίου 2010 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7912 16 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7936 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2370 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9286 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8726 10 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8280 7 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2153 10 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 808 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9037 24 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8910 24 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12214 12 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9896 12 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3243 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11715 9 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα