8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας"

Transcript

1 8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Φώκιαλη, Π., ιαστάσεις Κοινωνικο-Οικονοµικής Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση. Θεωρητικές Αναζητήσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Πεδίο ISBN (Βεβαίωση) Πριν τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2008 Φώκιαλη Π., & Ράπτης, Ν., Οι Επιµορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευση. Ερευνητική Προσέγγιση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη Α.Ε. 46

2 Υ1. ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο µετά τη µονιµοποίησηστη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας Φώκιαλη, Π., (2010), ιαστάσεις Κοινωνικο-Οικονοµικής Ανάπτυξης στην Eκπαίδευση. Θεωρητικές Αναζητήσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Πεδίο ISBN (Βεβαίωση). Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις σχέσεις της µόρφωσης µε την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Σκοπός του είναι να αναλύσει την έννοια της ανάπτυξης και να προσδιορίσει τους κρίκους εκείνους που συνδέουν τη µόρφωση, ως προϊόν εκπαίδευσης και επιµόρφωσης/ κατάρτισης, µε το επίπεδο οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης ενός τόπου. Μέσα από τη µελέτη της επίδρασης της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης/ κατάρτισης στην ποιότητα και την αποδοτικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, γίνεται αντιληπτό ότι η παιδεία, εκτός από το βασικό και ουσιώδη ρόλο που διαδραµατίζει στη µετάδοση και δόµηση γνώσης και δεξιοτήτων, στη διαµόρφωση προσωπικοτήτων, στην κοινωνικοποίηση και στην προετοιµασία για συµµετοχή στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, έχει και ένα άλλο εξ ίσου σηµαντικό ρόλο: Συµβάλλει καθοριστικά στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη ενός τόπου. Το βιβλίο κινείται σε τρεις άξονες: Στον πρώτο προσδιορίζονται οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της ανάπτυξης, ορίζονται οι δείκτες µέτρησής της, εξετάζεται ιστορικά η σταδιακή µεταβολή της σηµασίας των συντελεστών παραγωγής στον καθορισµό του επιπέδου ανάπτυξης και επιχειρείται µια «διαδροµή» στην εξέλιξη των θεωριών της ανάπτυξης. Στο δεύτερο άξονα εξετάζεται η εκπαίδευση και η επιµόρφωση/κατάρτιση ως τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας και παραγωγής µε άµεσες και έµµεσες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην ανάπτυξη. Ο άξονας αυτός διερευνά την έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου και εξετάζει τη σχέση του µε την παραγωγικότητα και το εισόδηµα. Στον άξονα επιχειρείται µια διεύρυνση στην έννοια της εκπαίδευσης και αναλύεται η επίδραση µη τυπικών µορφών εκπαίδευσης και συγκεκριµένα της επιµόρφωσης στην εκπαίδευση Στον τελευταίο άξονα, σε µια προσπάθεια προσδιορισµού της επίδρασης που η ποιότητα της εκπαίδευσης έχει στην ανάπτυξη, θίγεται το ζήτηµα της αξιολόγησης της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 75

3 Βιβλίο πριν τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας Φώκιαλη Π., & Ράπτης, Ν., (2008), Οι Επιµορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Ερευνητική Προσέγγιση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Α/φών Κυριακίδη ΑΕ. Το βιβλίο αποτυπώνει τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών όπως αυτές προέκυψαν από πανελλαδική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε δείγµα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε µέρη. Το πρώτο µέρος είναι µια θεωρητική προσέγγιση στο ζήτηµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ένα θέµα που απασχολεί όλους/ες τους ενδιαφερόµενους/ες σε θέµατα ποιότητας της εκπαίδευσης. Το ζήτηµα προσεγγίζεται στα πλαίσια της δια βίου µάθησης και σχετίζεται µε την επίδραση της εκπαίδευσης/ επιµόρφωσης στην παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα του σχολείου. Τα βασικά ερωτήµατα που διερευνώνται είναι αφενός σε ποιους τοµείς οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι χρειάζονταοι επιµόρφωση και αφετέρου ποιες µορφές επιµόρφωσης κρίνονται καταλληλότερες και ελκυστικότερες γι αυτούς. Στο δεύτερο µέρος περιγράφεται η µεθοδολογία έρευνας. Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της τριγωνοποίησης επιχειρείται ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών. Η ποιοτική προσέγγιση στηρίχθηκε σε συνεντεύξειες που έγιναν σε focus group. Η ποσοτική προσέγγιση έγινε µε ερωτηµατολόγιο που απυθύνθηκε σε πανελλαδικό δείγµα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης το οποίο ελέγχθηκε για την αξιοπιστία του. Το τρίτο και τέταρτο µέρος είναι αφιερωµένα στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης αντίστοιχα ενώ το πέµπτο µέρος περιλαµβάνει τα κύρια συµπεράσµατα της έρευνας τα οποία εστιάζουν στον εντοπισµό των αναγκών επιµόρφωσης (α) σε συγκεκριµένα γνωστικά και παιδαγωγικά θέµατα, όπως π.χ. στις νέες τεχνολογίες ή σε µαθήµατα που έχουν πειραµατικό χαρακτήρα ή/και ξεφεύγουν από τα καθιερωµένα κλασικά διδακτικά πρότυπα, (β) σε καινοτόµους εκπαιδευτικούς προσανατολισµούς που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο σχολείο, όπως π.χ. σε απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέµατα που αφορούν ευρωπαίκά προγράµµατα και (γ) σε διοικητικής φύσεως θέµατα που αφορούν την καλή λειτουργία του σχολείου και την ανάδειξή του σε σύγχρονο οργανισµό µάθησης. 76

4 8.2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ Επιµέλειες βιβλίων και τόµων µετά τη µονιµοποίηση Φώκιαλη Π., Βιτσιλάκη, Χ., & Βασιλειάδης, Α., (επιµ.), Η Έµφυλη ιάσταση της Απασχόλησης, Εµπειρικές Προσεγγίσεις, Επιστηµονική Σειρά: Σπουδές Φύλου, 4, Αθήνα, Ατραπός, ISBN (Βεβαίωση). Καϊλα, Μ., Κατσίκης, Α., Φώκιαλη, Π., & Ζαχαρίου, Α., (επιµ.). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Νέα εδοµένα και Προσανατολισµοί, Αθήνα, Ατραπός Επιµέλειες βιβλίων πριν τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας (8.2.2.α. Επιµέλειες από την εκλογή στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας έως τη µονιµοποίηση) 2007 Βιτσιλάκη, Χ. & Φώκιαλη Π., (επιµ.), Φύλο και Απασχόληση, Επιστηµονική Σειρά: Σπουδές Φύλου, 1, Αθήνα, Ατραπός. (8.2.2.β. Επιµέλειες από την εκλογή ως λέκτορα έως την εκλογή στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας) 2004 Tatlidil R, & Φώκιαλη Π., (επιµ.), Ελληνο-Τουρκικές Προσεγγίσεις: Αποκαλύπτοντας τον Κοινωνικο-οικονοµικό Ρόλο της Γυναίκας, Συλλογικός τόµος σε δύο γλώσσες, Σειρά: M. Καϊλα, G. Berger, & Ε. Θεοδωροπούλου, (επιµ. Σειράς), Κείµενα Παιδείας, Αθήνα, Ατραπός Φώκιαλη Π., Τριάρχη-Herrmann Β., Kαϊλα Μ. (επιµ.), Θεµατικές Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Συλλογικός Τόµος σε τρεις γλώσσες, Ακαδηµία Dilingen, Μόναχο και Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, 2003, Ατραπός. 47

5 Υ.2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ- ΤΟΜΩΝ Επιµέλεια βιβλίων και τόµων µετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρη καθηγήτριας Φώκιαλη, Π., Βιτσιλάκη, Χ., & Βασιλειάδης, Α., (επιµ.), (2010). Η Έµφυλη ιάσταση της Απασχόλησης, Εµπειρικές Έρευνες, Επιστηµονική Σειρά: Σπουδές Φύλου, 4, Αθήνα, Ατραπός ISBN (Βεβαίωση). Κίνητρο για τον τόµο αυτό αποτελεί η διάψευση των υποθέσεων της κλασικής οικονοµικής θεωρίας για πλήρη κινητικότητα στην αγορά εργασίας και η ανάγκη ανάλυσης των φαινοµένων ανισότητας, προσδιορισµού των αιτίων που τα προκαλούν και της έκτασής τους. Στον τόµο αυτό µια σειρά ερευνών επιχειρεί να εξετάσει σε µικροκλίµακα συγκεκριµένες µορφές ανισότητας στην αγορά εργασίας που αρθρώνονται σπονδυλωτά στον άξονα του φύλου. Ειδικότερα, προσεγγίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εργασιακές επιλογές και εµπειρίες γυναικών που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, όπως και µεταναστριών, οι έµφυλες διαστάσεις της διεκδίκησης µιας θέσης στην διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης, οι διαφορές στις αντιλήψεις ανδρών και γυναικών για την έννοια και τα χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής επιτυχίας Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις τις οποίες υιοθετούν, και παρά τη διαφορετικότητα της θεµατολογίας τους, οι έρευνες που περιλαµβάνονται στον παρόντα τόµο καταλήγουν όλες να επιβεβαιώνουν την έντονη παρουσία έµφυλων ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Η επιβεβαίωση αυτή, συµπληρώνοντας τα συµπεράσµατα άλλων ερευνών, καθιστά ακόµα πιο πειστική την άποψη ότι ο δρόµος για την ισότητα των φύλων δεν είναι ακόµα εντελώς δεδοµένος. Καϊλα, Μ., Κατσίκης, Α., Φώκιαλη, Π., & Ζαχαρίου, Α., (επιµ.). (2009), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αθήνα, Ατραπός Ο τόµος αυτός ασχολείται µε θέµατα αειφόρου ανάπτυξης και το ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση των αρχών της. Οι βασικοί προβληµατισµοί τους οποίους πραγµατεύεται αναπτύσσονται σε τέσσερις άξονες: Ο πρώτος είναι ότι υπάρχει σύγκρουση και σύγχυση ανάµεσα στην αειφόρο ανάπτυξη και την κλασική οικονοµική ανάπτυξη. Ο δεύτερος είναι ότι δεν έχουν διαµορφωθεί κατάλληλα εργαλεία και θεσµοί που να πείθουν για την αξία της αειφόρου ανάπτυξης. Ο τρίτος ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη ευαισθητοποίηση στις κοινωνίες. Και ο τέταρτος ότι οι υποδοµές στις οποίες στηρίζεται η µάθηση για την αειφορία δεν είναι έτοιµες προς το παρόν για κάτι τέτοιο. Αυτοί οι τέσσερις άξονες αποτελούν τα κριτήρια στα πλαίσια των οποίων οµαδοποιούνται οι 32 εργασίες του παρόντος τόµου σε τέσσερις ενότητες (α) αειφόρος ανάπτυξη, στην οικονοµία, την τεχνολογία και την εκπαίδευση, (β) Καινοτόµοι θεσµοί στην εκπαίδευση και την πολιτική για την αειφόρο ανάπτυξη. (γ) Απόψεις των τοπικών κοινωνιών και άλλων οµάδων για την αειφόρο ανάπτυξη, (δ) Μάθηση και περιβάλλον. Χρόνος, χώρος, µέθοδος 77

6 Επιµέλειες βιβλίων- τόµων πριν τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας (Επιµέλειες από την εκλογή στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας έως τη µονιµοποίηση) Βιτσιλάκη, Χ. & Φώκιαλη Π., (επιµ.), (2007), Φύλο και Απασχόληση, Επιστηµονική Σειρά: Σπουδές Φύλου, 1, Αθήνα, Ατραπός. Ο τόµος αυτός ασχολείται µε τα έµφυλα χαρακτηριστικά στην αγορά εργασίας, ένα πεδίο στο οποίο είναι ιδιαίτερα εµφανείς οι αλλαγές στα θέµατα της ισότητας των φύλων. Ιδιαίτερα επισηµαίνονται εξελίξεις όπως η αθρόα ένταξη των γυναικών στην αγορά αυτή και ειδικότερα η συνεχώς αυξανόµενη συµµετοχή στην αµειβόµενη απασχόληση, στοιχεία ενδεικτικά της δυναµικής ένταξης των γυναικών στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον. Ο τόµος εντοπίζει πτυχές της αγοράς εργασίας στην οποία η γυναικεία εκπροσώπηση σηµείωσε θετικά βήµατα. Παράλληλα όµως εξετάζει και αναλύει και αρνητικές εξελίξεις: Π.χ διαπιστώνει ότι παρά την πρόοδο και τις εξισωτικές τάσεις, η φύση της συµµετοχής των δυο φύλων στο εργατικό δυναµικό παραµένει διαφορετική. Οι εργαζόµενες γυναίκες εξακολουθούν να πρέπει να συµβιβάσουν την οικογενειακή µε την επαγγελµατική τους ζωή, συγκεντρώνονται σε ορισµένα επαγγέλµατα του τοµέα των υπηρεσιών κυρίως, περιορίζονται σε δευτερεύουσες αγορές, παραµένουν σε θέσεις µε χαµηλό status και στερούνται προοπτικής. Τα ευέλικτα σχήµατα απασχόλησης όπως π.χ. η µερική απασχόληση- από τη µια πλευρά βοήθησαν γιατί αποτέλεσαν διέξοδο για τις γυναίκες, ταυτόχρονα όµως συνετέλεσαν ώστε ένα µεγάλο µέρος της γυναικείας απασχόλησης να παραµένει εγκλωβισµένο σε άτυπα σχήµατα εργασίας, χωρίς σοβαρή κατοχύρωση των δικαιωµάτων εργασίας και χωρίς ικανοποιητικές αµοιβές. Η χαµηλότερη αµοιβή της γυναικείας εργασίας αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο ενώ ο αυξηµένος κίνδυνος ανεργίας των γυναικών τις κατατάσσει στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού κάτι αδιανόητο για µια κατηγορία ατόµων που αριθµεί περίπου το µισό του συνολικού πληθυσµού. Στο πλαίσιό των εργασιών του τόµου γίνεται προσπάθεια να διευκρινιστούν οι έµφυλοι ρόλοι, να εξεταστούν οι τρόποι µε τους οποίους παράγεται και διαµορφώνεται η ανισότητα, και να συζητηθούν οι πολιτικές επιλογές αντιµετώπισης της ανισότητας. 78

7 (Επιµέλειες πριν από την εκλογή ως λέκτορα έως την εκλογή στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας) Φώκιαλη Π., Τριάρχη-Herrmann Β., Kαϊλα Μ. (Επιµ.), (2003), Θεµατικές Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Συλλογικός Τόµος σε Τρεις Γλώσσες, Ακαδηµία Dilingen, Μόναχο και Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Ατραπός. Το βιβλίο αποτελεί µια συλλογή από εργασίες- άρθρα τα οποία αναφέρονται στην επιµόρφωση και µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Περιλαµβάνει συνολικά 31 εργασίες-άρθρα καθένα σε δυο γλώσσες: (α) ελληνική και (β) αγγλική ή γερµανική. Η συλλογή αντικατοπτρίζει µια οκταετή διαδικασία επιµόρφωσης Ελλήνων εκπαιδευτικών στο οµοσπονδιακό κρατίδιο της Βαυαρίας και αποτελεί το προϊόν της συνεργασίας που αναπτύχθηκε µεταξύ Ακαδηµίας Dilingen για την Επιµόρφωση και Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης και του Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Οι εργασίες αξιολογήθηκαν από Γερµανούς και Έλληνες πανεπιστηµιακούς και συγκλίνουν στην προσπάθεια δηµιουργίας ενός θεωρητικού πλαισίου για την επιµόρφωση µετεκπαίδευση, χρήσιµο αφενός στους θεωρητικούς της επιµόρφωσης/ µετεκπαίδευσης/ επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών όσο και σ αυτούς που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράµµατα επιµόρφωσης. Στον τόµο αναπτύσσονται τέσσερις βασικοί θεµατικοί άξονες ως εξής: Α θεµατικός άξονας: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών: Εµπειρίες που κερδήθηκαν ή ευκαιρίες που χάθηκαν. Β θεµατικός άξονας: Οικογένεια: Απώλεια νοήµατος ή προσαρµογή στη µετανεωτερικότητα. Γ θεµατικός άξονας: Προβλήµατα Λόγου και µαθησιακές δυσκολίες: Επαναπροσδιορισµός του ρόλου του εκπαιδευτικού. θεµατικός άξονας Ειδικά θέµατα για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Νέοι άξονες, νέες προσεγγίσεις και νέες εφαρµογές Οι εργασίες της πρώτης ενότητας επικεντρώνονται στο θεσµό της επιµόρφωσης τον οποίο διερευνούν εννοιολογικά και ιστορικά, δηµιουργώντας ένα υπόβαθρο χρήσιµο στην αξιολόγηση του θεσµού και στον επαναπροσδιορισµό των στόχων που συνδέονται µε αυτόν. Οι εργασίες των τριών επόµενων ενοτήτων αναφέρονται σε θέµατα που απασχολούν τον σύγχρονο εκπαιδευτικό και αποτελούν πεδία στα οποία η επιµόρφωση πρέπει να εστιάσει. Σύγχρονες θέσεις και αντιλήψεις σε θέµατα φύλου, διαπολιτισµικότητας, σχέσεων σχολείου και σύγχρονης οικογένειας, θέµατα ειδικής αγωγής και παιδαγωγικής δίνουν το πλαίσιο από το οποίο αντλείται το περιεχόµενο της σύγχρονης επιµόρφωσης. 79

8 Tatlidil R, Φώκιαλη Π., (επιµ. τόµου), (2004), Ελληνο-Τουρκικές Προσεγγίσεις: Αποκαλύπτοντας τον Κοινωνικο-οικονοµικό Ρόλο της Γυναίκας, Συλλογικός Τόµος σε ύο Γλώσσες, Σειρά: M. Καϊλα, G. Berger, E. Θεοδωροπούλου, (επιµ. σειράς), Κείµενα Παιδείας, Αθήνα, Ατραπός. Το βιβλίο αποτελεί µια συλλογή από εργασίες-άρθρα τα οποία αναφέρονται στο κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ των γυναικών. Περιλαµβάνει 15 εργασίες καθεµιά σε δυο γλώσσες, ελληνική και αγγλική, που έχουν γραφεί από επιστήµονες, ερευνητές και πανεπιστηµιακούς δασκάλους της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει σε κοινούς άξονες την αυθεντική εικόνα της γυναίκας στο σύγχρονο κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον το παγκόσµιο, το ευρωπαϊκό, το ελληνικό και το τουρκικό. Στόχος είναι να εξετασθεί το θέµα του φύλου από πολλές οπτικές γωνίες αλλά και από συγγραφείς που ζουν και εργάζονται σε δυο χώρες µε πολλές διαφορές. Επιδίωξη είναι να βρεθούν οι αλήθειες οι οποίες ισχύουν πέρα από τους εθνικούς, θρησκευτικούς, πολιτισµικούς ή άλλους µανδύες και να αναδειχθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο γυναικείος πληθυσµός όπου κι αν βρίσκεται, σε όποιους επαγγελµατικούς ή κοινωνικούς χώρους και αν κινείται. Η διεπιστηµονική-διακρατική προσέγγιση που επιχειρείται στο βιβλίο θυµίζει έντονα την τεχνική του µωσαϊκού και βοηθά στην αποκάλυψη του προφίλ των γυναικών σε δυο θεµατικά πεδία που αποτελούν και τις ενότητες του βιβλίου (α) στην απασχόληση και την αγορά εργασίας και (β) στην κοινωνία. Τα κείµενα, καλύπτουν θέµατα γυναικείας απασχόλησης, παρουσίας στην αγορά εργασίας, επιχειρηµατικότητας, µετανάστευσης, όπως επίσης και ζητήµατα που αφορούν τα δικαιώµατα της γυναίκας, την παρουσία της ως ενεργού πολίτη, της γυναίκας στη φυλακή, την παρουσία της στην οικογένεια, τη στάση της στο διαζύγιο και τον πολυεπίπεδο αγώνα της προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που οι ρόλοι της δηµιουργούν συχνά χωρίς τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου στήριξής της. 80

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Στον Τοµέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστηµών και Πολιτισµού οι φοιτητές υποχρεούνται να συλλέξουν: 15 ιδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 5 Μαθήµατα από τα προσφερόµενα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΦΩΚΙΑΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΦΩΚΙΑΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΦΩΚΙΑΛΗ Ρόδος, 2010 Περιεχόµενα σελ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 5 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ 6 4. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΕΙ 7 4.1 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΤΔΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας»

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Μελέτη Αξιολόγησης προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εργαζομένων ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ - ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΕΛΕΤΕΣ ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ»

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ενεργητικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθµούς του ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι»

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» «Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (Ε.Κ.Ι.Φ.). Λευκωσία, 25 Νοεµβρίου 2008 Σχολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, Μάιος 2001 Περιεχόµενα Πρόλογος....2

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα