ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2002) 44 τελικό 2002/0035 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της προσχώρησης, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο Πρωτόκολλο της Σύµβασης του 1979 σχετικά µε την διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλες αποστάσεις για την καταπολέµηση της οξύνισης, του ευτροφισµού και του τροποσφαιρικού όζοντος (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1) Η οξύνιση, ο ευτροφισµός και το τροποσφαιρικό όζον είναι από τα σηµαντικότερα προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης που πλήττουν σήµερα το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία στην Κοινότητα. Πρόκειται για προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης διασυνοριακού χαρακτήρα και µόνον µε δράσεις σε διεθνές επίπεδο είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν πλήρως. (2) Τα 15 κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης σχετικά µε τη διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλες αποστάσεις. Στις 30 Νοεµβρίου 1999, στο Γκέτεµποργκ (Σουηδία), το Εκτελεστικό Όργανο της Σύµβασης εξέδωσε το Πρωτόκολλο για την καταπολέµηση της οξύνισης, του ευτροφισµού και του τροποσφαιρικού όζοντος. (3) Το Πρωτόκολλο του Γκέτεµποργκ καθορίζει τα µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα εκποµπών (ανώτατα όρια εκποµπών) για κάθε κράτος που είναι συµβαλλόµενο µέρος για τους εξής τέσσερις ρύπους: θείο, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις και αµµωνία. Αυτά τα ανώτατα όρια τα οποία πρέπει να πληρούνται µέχρι το 2010, διαµορφώθηκαν κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε βάση τις επιστηµονικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων της ρύπανσης και των εναλλακτικών δυνατοτήτων καταπολέµησής τους. Από τη στιγµή που θα τεθεί σε κύρια εφαρµογή το Πρωτόκολλο, οι εκποµπές θείου στην Ευρώπη θα µειωθούν κατά τουλάχιστον 63%, οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου κατά 41%, οι εκποµπές των πτητικών οργανικών ενώσεων κατά 40% και οι εκποµπές αµµωνίας κατά 17% έναντι των αντίστοιχων επιπέδων του (4) Στο Πρωτόκολλο καθορίζονται επίσης οριακές τιµές για ειδικές πηγές εκποµπών ρύπων (π.χ. εγκαταστάσεις καύσης, ηλεκτροπαραγωγής, στεγνοκαθαριστήρια, αυτοκινήτα και φορτηγά) και απαιτείται η χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για την διατήρηση των εκποµπών σε χαµηλά επίπεδα. Οι εκποµπές των πτητικών οργανικών ενώσεων από προϊόντα όπως οι βαφές και τα αερολύµατα πρέπει επίσης να περιοριστούν. Τέλος, οι γεωργοί θα πρέπει να λάβουν ειδικά µέτρα για να ελέγξουν τις εκποµπές αµµωνίας. Στα κατευθυντήρια έγγραφα που εκδόθηκαν µαζί µε το Πρωτόκολλο προβλέπεται ευρεία κλίµακα τεχνικών καταπολέµησης και οικονοµικών µηχανισµών για τον περιορισµό των εκποµπών στους αντίστοιχους τοµείς, όπου περιλαµβάνονται οι µεταφορές. (5) Έχει εκτιµηθεί κατά προσέγγιση ότι από τη στιγµή που εφαρµοσθεί το Πρωτόκολλο, οι περιοχές της Ευρώπης όπου είναι υπερβολικά τα επίπεδα της οξύνισης θα περιοριστούν από 93 εκατοµµύρια εκτάρια το 1990 σε 15 εκατοµµύρια εκτάρια. Στις περιοχές µε υπερβολικά επίπεδα ευτροφισµού θα περιοριστούν από 165 εκατοµµύρια εκτάρια το 1990 σε 108 εκατοµµύρια εκτάρια. Θα µειωθεί στο ήµισυ ο αριθµός των ηµερών που σηµειώνονται υπερβολικά επίπεδα όζοντος. Κατά συνέπεια, αναµένεται ότι η απώλεια ετών ζωής ως αποτέλεσµα των χρόνιων επιπτώσεων της έκθεσης σε ατµοσφαιρική ρύπανση θα είναι κατά περίπου κατώτερη το 2010 σε σύγκριση µε το 1990 (κατά προσέγγιση ένδειξη της µείωσης των ετών ζωής ως αποτέλεσµα της πολυετούς έκθεσης σε ρύπανση). Επιπλέον εκτιµάται ότι θα σηµειωθούν περίπου λιγότεροι πρόωροι θάνατοι λόγω εξαιρετικά υψηλών τιµών όζοντος και σωµατιδίων στον ατµοσφαιρικό αέρα (πλήττουν κυρίως άτοµα µε χρόνια καρδιακά και πνευµονικά νοσήµατα). Η έκθεση 2

3 της βλάστησης σε υπερβολικά επίπεδα όζοντος θα µειωθεί κατά 44% σε σύγκριση προς το (6) Το Πρωτόκολλο έχουν υπογράψει και τα 15 κράτη µέλη. Η Βουλγαρία, η Τσεχική ηµοκρατία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, το Λίχτενσταϊν, η Νορβηγία και η Ελβετία έχουν επίσης υπογράψει το Πρωτόκολλο, όπως και άλλες χώρες, στην οποία περιλαµβάνονται ο Καναδάς, η Ρωσική Οµοσπονδία και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα ωφεληθεί σε µεγάλο βαθµό από τον περιορισµό των εκποµπών σε χώρες που δεν είναι σήµερα κράτη µέλη. Το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ αφού κυρωθεί από 16 συµβαλλόµενα µέρη. Στις 24 Σεπτεµβρίου 2001 το Πρωτόκολλο είχε κυρωθεί µόνον από το Λουξεµβούργο. (7) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν υπέγραψε το Πρωτόκολλο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία, την 31η Μαΐου Είναι όµως ακόµη δυνατόν να προσχωρήσει η Κοινότητα στο Πρωτόκολλο. Τούτο θα συνιστούσε χρήσιµο βήµα για την τελική έγκριση. (8) Στις 23 Οκτωβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν την οδηγία 2001/81/ΕC σχετικά µε τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών και την οδηγία 2001/80/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων. Στην οδηγία καθορίζονται νοµικώς δεσµευτικά ανώτατα όρια εκποµπών για κάθε κράτος µέλος, για κάθε ρύπο που καλύπτεται από το Πρωτόκολλο του Γκέτεµποργκ. Οι τιµές που καθορίζονται για όλα τα ανώτατα όρια εκποµπών είναι τουλάχιστον ίσες, και σε ορισµένες περιπτώσεις περισσότερο φιλόδοξες, από εκείνες που απαιτούνται από το Πρωτόκολλο. Πρέπει να πληρούνται µέχρι το Η οδηγία για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων, καθορίζει νέα ανώτατα όρια εκποµπών διοξειδίου θείου και οξειδίων του αζώτου, που απαιτούνται σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο. Είναι κατά συνέπεια ενδεδειγµένο να προσχωρήσει η Κοινότητα στο Πρωτόκολλο της Σύµβασης του 1979 σχετικά µε την διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλες αποστάσεις για την καταπολέµηση της οξύνισης, του ευτροφισµού και του τροποσφαιρικού όζοντος. 3

4 Πρόταση 2002/0035 (CNS) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της προσχώρησης, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο Πρωτόκολλο της Σύµβασης του 1979 σχετικά µε την διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλες αποστάσεις για την καταπολέµηση της οξύνισης, του ευτροφισµού και του τροποσφαιρικού όζοντος ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2, πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου και το άρθρο 300 παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, τη πρόταση της Επιτροπής 1, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2, Εκτιµώντας τα εξής: (1) Η οξύνιση, ο ευτροφισµός και το τροποσφαιρικό όζον προξενούν απαράδεκτες βλάβες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εντός της Κοινότητας. (2) Στις 30 Νοεµβρίου 1999, στο Γκέτεµποργκ (Σουηδία), το Εκτελεστικό Όργανο της Σύµβασης εξέδωσε το Πρωτόκολλο για την καταπολέµηση της οξύνισης, του ευτροφισµού και του τροποσφαιρικού όζοντος. Το Πρωτόκολλο του Γκέτεµποργκ καθορίζει τα µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα εκποµπών (ανώτατα όρια εκποµπών) για κάθε κράτος που είναι συµβαλλόµενο µέρος για τους εξής τέσσερις πρόδροµους ρύπους που ευθύνονται για την οξύνιση, τον ευτροφισµό και το τροποσφαιρικό όζον: διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις και αµµωνία. Αυτά τα ανώτατα όρια πρέπει να πληρούνται µέχρι το (3) Η εφαρµογή του Πρωτοκόλλου θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινότητας για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 1 2 ΕΕ C,, σ.. ΕΕ C,, σ.. 4

5 (4) Η οδηγία 2001/81/ ΕC 3 σχετικά µε τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών καθορίζει δεσµευτικά εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών, τα οποία πρέπει να πληρούνται µέχρι το 2010 και ισούνται ή είναι πλέον φιλόδοξα από εκείνα που απαιτούνται σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Γκέτεµποργκ για κάθε κράτος µέλος. (5) Η οδηγία 2001/80/ ΕC 4 για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης καθορίζει νέα ανώτατα όρια εκποµπών στον τοµέα αυτό που απαιτούνται σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο. (6) Είναι κατά συνέπεια ενδεδειγµένο να προσχωρήσει η Κοινότητα στο Πρωτόκολλο της Σύµβασης του 1979 σχετικά µε την διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλες αποστάσεις για την καταπολέµηση της οξύνισης, του ευτροφισµού και του τροποσφαιρικού όζοντος, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Εγκρίνεται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το Πρωτόκολλο της Σύµβασης του 1979 σχετικά µε την διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλες αποστάσεις για την καταπολέµηση της οξύνισης, του ευτροφισµού και του τροποσφαιρικού όζοντος. Το κείµενο του Πρωτοκόλλου παρατίθεται ως παράρτηµα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το(τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρµόδιο(-α) να καταθέσει(-ουν) την πράξη έγκρισης στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Πρωτοκόλλου. Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος 3 4 ΕΕ C 309, , σ. 22. ΕΕ C 309, , σ. 1. 5

6 Παράρτηµα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1979 ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΙΝΙΣΗΣ, ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο Ε ΑΦΟΥΣ Τα Συµβαλλόµενα Μέρη, Αποφασισµένα να εφαρµόσουν τη σύµβαση για τη διαµεθοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλη απόσταση, Γνωρίζοντας ότι τα οξείδια του αζώτου, το θείο, οι πτητικές οργανικές ενώσεις και οι ανηγµένες αζωτούχες ενώσεις έχουν συνδεθεί µε επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον συνέπειες, Φοβούµενα ότι συνεχίζεται η υπέρβαση των κρίσιµων φορτίων οξίνισης, των κρίσιµων φορτίων θρεπτικού αζώτου και των κρίσιµων επιπέδων όζοντος για την υγεία του ανθρώπου και τη βλάστηση σε πολλά σηµεία στην περιοχή της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη, Φοβούµενα επίσης ότι οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου, θείου και πτητικών οργανικών ενώσεων, καθώς και δευτερευόντων ρύπων, όπως όζοντος και προϊόντων αντίδρασης της αµµωνίας, µεταφέρονται στην ατµόσφαιρα σε µεγάλη απόσταση και µπορεί να έχουν επιβλαβείς διαµεθοριακές συνέπειες, Αναγνωρίζοντας ότι οι εκποµπές από Συµβαλλόµενα Μέρη εντός της περιοχής της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη συµβάλλουν στην ατµοσφαιρική ρύπανση σε παγκόσµιο επίπεδο και σε επίπεδο ηµισφαιρίου, και αναγνωρίζοντας το ενδεχόµενο µεταφοράς των εκποµπών µεταξύ των ηπείρων και την ανάγκη για περαιτέρω εξέταση του ενδεχοµένου αυτού, Αναγνωρίζοντας επίσης ότι ο Καναδάς και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής διαπραγµατεύονται διµερώς τη µείωση των εκποµπών οξειδίων του αζώτου και πτητικών οργανικών ενώσεων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του διαµεθοριακού όζοντος, Αναγνωρίζοντας επιπλέον ότι ο Καναδάς θα προβεί σε περαιτέρω µειώσεις των εκποµπών θείου έως το 2010 µε την εφαρµογή της Παν-καναδικής Στρατηγικής κατά της Όξινης Βροχής µετά το 2000 (Canada-wide Acid Rain Strategy for Post-2000), και ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν δεσµευτεί να εφαρµόσουν πρόγραµµα µείωσης των οξειδίων του αζώτου στις ανατολικές Ηνωµένες Πολιτείες καθώς και να µειώσουν τις εκποµπές στον βαθµό που χρειάζεται για την τήρηση των εθνικών προτύπων ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος όσον αφορά στα σωµατίδια, Αποφασισµένα να εφαρµόσουν µια προσέγγιση που θα λαµβάνει υπόψη πολλαπλές επιπτώσεις και πολλαπλούς ρύπους για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της υπέρβασης των κρίσιµων φορτίων και επιπέδων, Λαµβάνοντας υπόψη τις εκποµπές από ορισµένες υπάρχουσες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, οι οποίες ευθύνονται για τα υφιστάµενα επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και την ανάπτυξη µελλοντικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, 6

7 GE.00- (E) Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης για τη µείωση των εκποµπών των εν λόγω ουσιών, Αποφασισµένα να λάβουν µέτρα για την πρόβλεψη, πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των εκποµπών των εν λόγω ουσιών, λαµβάνοντας υπόψη την εφαρµογή της προληπτικής προσέγγισης, όπως ορίζεται στην αρχή 15 της ιακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, Επαναβεβαιώνοντας ότι τα κράτη έχουν, σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, το κυρίαρχο δικαίωµα να εκµεταλλεύονται τις πηγές τους σύµφωνα µε περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές πολιτικές τους, και την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία τους ή υπάγονται στον έλεγχό τους δεν προκαλούν ζηµία στο περιβάλλον άλλων κρατών ή περιοχών εκτός των ορίων της εθνικής τους δικαιοδοσίας, Έχοντας επίγνωση της ανάγκης για µία οικονοµική περιφερειακή αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, που θα λαµβάνει υπόψη τις υφιστάµενες µεταξύ των χωρών διαφορές ως προς τις επιπτώσεις και το κόστος ελάττωσης των ρύπων, Σηµειώνοντας τη σηµαντική συµβολή του ιδιωτικού και του µη κυβερνητικού τοµέα στην απόκτηση γνώσεων για τις επιπτώσεις που συνδέονται µε τις εν λόγω ουσίες και τις διαθέσιµες τεχνικές µείωσης, και τη συµβολή τους στη µείωση των εκποµπών στην ατµόσφαιρα, Έχοντας κατά νου ότι τα µέτρα που λήφθηκαν για τη µείωση των εκποµπών θείου, οξειδίων του αζώτου, αµµωνίας και πτητικών οργανικών ενώσεων δεν πρέπει να αποτελούν µέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διάκρισης ή συγκεκαλυµµένου περιορισµού εις βάρος του διεθνούς ανταγωνισµού και εµπορίου, Λαµβάνοντας υπόψη τις καλύτερες διαθέσιµες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις και δεδοµένα για τις εκποµπές, τις ατµοσφαιρικές διεργασίες και τις επιπτώσεις των εν λόγω ουσιών στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, καθώς και στο κόστος µείωσής τους, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη βελτίωσης των γνώσεων αυτών και συνέχισης της συνεργασίας σε επιστηµονικό και τεχνικό επίπεδο για την περαιτέρω κατανόηση των θεµάτων αυτών, Σηµειώνοντας ότι το πρωτόκολλο σχετικά µε τον έλεγχο των εκποµπών οξειδίων του αζώτου ή της διαµεθοριακής µεταφοράς τους, που εγκρίθηκε στη Σόφια στις 31 Οκτωβρίου 1988, καθώς και το πρωτόκολλο σχετικά µε τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων ή της διαµεθοριακής µεταφοράς τους, που εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 18 Νοεµβρίου 1991, προβλέπουν ήδη τον έλεγχο των εκποµπών οξειδίων του αζώτου και πτητικών οργανικών ενώσεων, και ότι τα τεχνικά παραρτήµατα αµφοτέρων των πρωτοκόλλων περιέχουν ήδη τεχνική καθοδήγηση για τη µείωση των εν λόγω εκποµπών, Σηµειώνοντας επίσης ότι το πρωτόκολλο σχετικά µε την περαιτέρω µείωση των εκποµπών θείου, που εγκρίθηκε στο Όσλο στις 14 Ιουνίου 1994, προβλέπει ήδη τη µείωση των εκποµπών θείου µε στόχο τη συµβολή στη µείωση των όξινων εναποθέσεων µειώνοντας τις υπερβάσεις των κρίσιµων εναποθέσεων θείου, που απορρέουν από κρίσιµα φορτία οξύτητας ανάλογα µε τον βαθµό συµµετοχής των οξειδωµένων θειούχων ενώσεων στη συνολική όξινη εναπόθεση το 1990, 7

8 Σηµειώνοντας περαιτέρω ότι το παρόν Πρωτόκολλο αποτελεί την πρώτη συµφωνία, κατ εφαρµογή της Σύµβασης, που αφορά ειδικά στις ανηγµένες αζωτούχες ενώσεις, Έχοντας κατά νου ότι η µείωση των εκποµπών των εν λόγω ουσιών µπορεί να παράσχει πρόσθετα οφέλη για τον έλεγχο άλλων ρύπων, συµπεριλαµβανοµένων ειδικότερα των διαµεθοριακών αερολυµάτων δευτερευόντων σωµατιδίων, που έχουν επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου συνδεόµενες µε την έκθεση σε αεροφερόµενα σωµατίδια, Έχοντας κατά νου επίσης την ανάγκη αποφυγής, στον βαθµό του εφικτού, της λήψης µέτρων για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα οποία θα επιδεινώσουν άλλα προβλήµατα συναφή µε την υγεία και το περιβάλλον, Σηµειώνοντας ότι τα µέτρα που λήφθηκαν για τη µείωση των εκποµπών οξειδίων του αζώτου και αµµωνίας πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον πλήρη βιογεωχηµικό κύκλο του αζώτου και, στον βαθµό του εφικτού, να µην προκαλούν αύξηση των εκποµπών δραστικού αζώτου, συµπεριλαµβανοµένου του υποξειδίου του αζώτου, που θα µπορούσαν να επιδεινώσουν άλλα προβλήµατα συναφή µε το άζωτο, Γνωρίζοντας ότι το µεθάνιο και το µονοξείδιο του άνθρακα που εκπέµπονται από ανθρώπινες δραστηριότητες συµβάλλουν, παρουσία οξειδίων του αζώτου και πτητικών οργανικών ενώσεων, στον σχηµατισµό τροποσφαιρικού όζοντος, και Γνωρίζοντας επίσης τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει τα Συµβαλλόµενα Μέρη βάσει της Σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές αλλαγές, Συµφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου, ως: 1. «Σύµβαση»: νοείται η σύµβαση για τη διαµεθοριακή ρύπανση της ατµόσφαιρας σε µεγάλη απόσταση, που εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 13 Νοεµβρίου «EMEP»: νοείται το συντονισµένο πρόγραµµα συνεχούς επίβλεψης και αξιολόγησης της µεταφοράς ατµοσφαιρικών ρύπων σε µεγάλη απόσταση στην Ευρώπη 3. «Εκτελεστικό Όργανο»: νοείται το εκτελεστικό όργανο της Σύµβασης που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Σύµβασης 4. «Επιτροπή»: νοείται η Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη 5. «συµβαλλόµενα µέρη»: νοούνται, εκτός αντιθέτου υπόδειξης στο κείµενο, τα Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου 6. «γεωγραφικό πεδίο του EMEP»: νοείται η περιοχή που καθορίζεται βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου της σύµβασης του 1979 για τη διαµεθοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλη απόσταση σχετικά µε τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση του 8

9 συντονισµένου προγράµµατος συνεχούς επίβλεψης και αξιολόγησης της µεταφοράς ατµοσφαιρικών ρύπων σε µεγάλη απόσταση στην Ευρώπη (EMEP), που εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 28 Σεπτεµβρίου «εκποµπή»: νοείται η έκλυση µιας ουσίας στην ατµόσφαιρα από ένα σηµείο ή µία πηγή διάχυσης 8. «οξείδια του αζώτου»: νοούνται το νιτρικό οξύ και το διοξείδιο του αζώτου, εκφραζόµενα ως διοξείδιο του αζώτου (NO 2 ) 9. «ανηγµένες αζωτούχες ενώσεις»: νοούνται η αµµωνία και τα προϊόντα αντίδρασης αυτής 10. «θείο»: νοούνται όλες οι θειούχες ενώσεις, εκφραζόµενες ως διοξείδιο του θείου (SO 2 ) 11. «πτητικές οργανικές ενώσεις» ή «VOC»: νοούνται, εκτός αν ορίζεται άλλο τι, όλες οι οργανικές ενώσεις ανθρωπογενούς φύσης, εκτός του µεθανίου, που είναι ικανές να παράγουν φωτοχηµικά οξειδωτικά µέσω αντιδράσεων µε οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός 12. «κρίσιµο φορτίο»: νοείται µία ποσοτική εκτίµηση της έκθεσης σε έναν ή περισσοτέρους ρύπους κάτω από την οποία, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες γνώσεις, δεν δηµιουργούνται σηµαντικές επιβλαβείς επιπτώσεις σε συγκεκριµένα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος 13. «κρίσιµες στάθµες»: νοούνται οι συγκεντρώσεις ρύπων στην ατµόσφαιρα, πάνω από τις οποίες µπορεί να υπάρξουν, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες γνώσεις, άµεσες επιβλαβείς επιπτώσεις σε αποδέκτες, όπως ανθρώπους, φυτά, οικοσυστήµατα ή υλικά 14. «περιοχή διαχείρισης εκποµπών ρύπων» ή «ΡΕΜΑ»: νοείται µια περιοχή που προσδιορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του άρθρου «σταθερή πηγή»: νοείται οποιοδήποτε σταθερό κτίριο, δοµή, συσκευή, εγκατάσταση ή εξοπλισµός, που εκπέµπει ή µπορεί να εκπέµψει άµεσα ή έµµεσα στην ατµόσφαιρα θείο, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις ή αµµωνία 16. «νέα σταθερή πηγή»: νοείται οποιαδήποτε σταθερή πηγή, της οποίας η κατασκευή ή η σηµαντική µετασκευή άρχισε µετά το πέρας ενός έτους από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Εναπόκειται στις αρµόδιες εθνικές αρχές να αποφασίζουν εάν η τροποποίηση είναι σηµαντική, ή όχι, λαµβάνοντας υπόψη συντελεστές όπως τα περιβαλλοντικά οφέλη της µετασκευής. Άρθρο 2 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι ο έλεγχος και η µείωση των εκποµπών θείου, οξειδίων του αζώτου, αµµωνίας και πτητικών οργανικών ενώσεων που παράγονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και είναι δυνατόν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, στα φυσικά οικοσυστήµατα, στις υλικά και στις καλλιέργειες, λόγω οξίνισης, ευτροφισµού ή σχηµατισµού όζοντος σε επίπεδο εδάφους, συνεπεία διαµεθοριακής ατµοσφαιρικής µεταφοράς σε µεγάλη απόσταση, και η διασφάλιση, στον βαθµό του εφικτού, ότι, µακροπρόθεσµα και µε 9

10 σταδιακή προσέγγιση, λαµβάνοντας υπόψη τις προόδους της επιστηµονικής γνώσης, οι ατµοσφαιρικές εναποθέσεις ή συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν: (α) για τα µέρη εντός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP και του Καναδά, τα κρίσιµα φορτία οξίνισης, όπως περιγράφονται στο παράρτηµα Ι (β) για τα µέρη εντός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP, τα κρίσιµα φορτία θρεπτικού αζώτου, όπως περιγράφονται στο παράρτηµα Ι και (γ) για το όζον: (i) (ii) (iii) για τα µέρη εντός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP, τις κρίσιµες στάθµες όζοντος, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα Ι για τον Καναδά, το Παν-καναδικό Πρότυπο για το Όζον (Canada-wide Standard for ozone) και για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, το Εθνικό Πρότυπο Ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος όσον αφορά στο Όζον. Άρθρο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Κάθε µέρος που έχει ανώτατο όριο εκποµπών, το οποίο αναφέρεται σε πίνακα του παραρτήµατος ΙΙ, µειώνει και διατηρεί τη µείωση των ετήσιων εκποµπών του κατά το εν λόγω ανώτατο όριο και τις χρονικές κλιµακώσεις που προσδιορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα. Κάθε µέρος ελέγχει, κατ ελάχιστον, τις ετήσιες εκποµπές του σε ρυπογόνους ενώσεις, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ. 2. Κάθε µέρος εφαρµόζει τις οριακές τιµές που ορίζονται στα παραρτήµατα IV, V και VI για κάθε νέα σταθερή πηγή, που εµπίπτει σε µια κατηγορία σταθερών πηγών, όπως προσδιορίζονται στα εν λόγω παραρτήµατα, εντός της χρονικής κλιµάκωσης που ορίζεται στο παράρτηµα VII. Εναλλακτικώς, ένα µέρος δύναται να εφαρµόσει διαφορετικές στρατηγικές µείωσης των εκποµπών που επιτυγχάνουν ισοδύναµα συνολικά επίπεδα εκποµπών για όλες τις κατηγορίες πηγών αθροιστικά. 3. Κάθε µέρος, εφόσον είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό και λαµβάνοντας υπόψη το κόστος και τα πλεονεκτήµατα, εφαρµόζει τις οριακές τιµές που ορίζονται στα παραρτήµατα IV, V και VI για κάθε υφιστάµενη σταθερή πηγή που εµπίπτει σε µια κατηγορία σταθερών πηγών, όπως προσδιορίζονται στα εν λόγω παραρτήµατα, εντός των χρονικών κλιµακώσεων που προσδιορίζονται στο παράρτηµα VII. Εναλλακτικώς, ένα µέρος δύναται να εφαρµόζει διαφορετικές στρατηγικές µείωσης των εκποµπών που επιτυγχάνουν ισοδύναµα συνολικά επίπεδα εκποµπών για όλες τις κατηγορίες αθροιστικά, ή για τα µέρη εκτός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP, αυτές που απαιτούνται για την επίτευξη των εθνικών και περιφερειακών στόχων για τη µείωση της οξίνισης και την τήρηση των εθνικών προτύπων ποιότητας του αέρα. 4. Οι οριακές τιµές για τους νέους και τους υφιστάµενους λέβητες και θερµαντήρες διεργασιών µε ονοµαστική θερµική ισχύ η οποία υπερβαίνει τα 50 MW th και τα νέα βαρέα οχήµατα υπολογίζονται από τα 10

11 µέρη σε συνεδρίαση του Εκτελεστικού Οργάνου µε σκοπό την τροποποίηση των παραρτηµάτων ΙV, V και VIII εντός δύο ετών το αργότερο µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. 5. Κάθε µέρος εφαρµόζει τις οριακές τιµές για τα καύσιµα και τις νέες κινητές πηγές που προσδιορίζονται στο παράρτηµα VIII, εντός των χρονικών κλιµακώσεων που προσδιορίζονται στο παράρτηµα VII. 6. Κάθε µέρος εφαρµόζει τις καλύτερες διαθέσιµες τεχνικές για τις κινητές πηγές και για κάθε νέα ή υφιστάµενη σταθερή πηγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κατευθυντήρια έγγραφα Ι έως V που ενέκρινε το Εκτελεστικό Όργανο στην δεκάτη εβδόµη συνεδρίασή του (απόφαση 1999/1) και τις τροποποιήσεις αυτών. 7. Κάθε µέρος λαµβάνει κατάλληλα µέτρα βασισµένα, µεταξύ άλλων, σε επιστηµονικά και οικονοµικά κριτήρια για τη µείωση των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που συνδέονται µε τη χρήση προϊόντων που δεν περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα VI ή VIII. Το αργότερο µέχρι τη δεύτερη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Οργάνου από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα µέρη εξετάζουν οριακές τιµές για την περιεκτικότητά σε πτητικές οργανικές ενώσεις των προϊόντων που δεν περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα VI ή VIIΙ, καθώς και χρονικές κλιµακώσεις για την εφαρµογή των οριακών τιµών, προκειµένου να υιοθετήσουν ένα παράρτηµα για τα εν λόγω προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων κριτηρίων για την επιλογή τους. 8. Κάθε µέρος, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10: (α) εφαρµόζει, κατ ελάχιστον, τα µέτρα ελέγχου των εκποµπών αµµωνίας που ορίζονται στο παράρτηµα IX και (β) εφαρµόζει, όπου το θεωρεί κατάλληλο, τις καλύτερες διαθέσιµες τεχνικές για την πρόληψη και τη µείωση των εκποµπών αµµωνίας, όπως αναφέρονται στο κατευθυντήριο έγγραφο V που ενέκρινε το Εκτελεστικό Όργανο στην δεκάτη εβδόµη συνεδρίασή του (απόφαση 1999/1) και τις τροποποιήσεις αυτού. 9. Η παράγραφος 10 ισχύει για κάθε µέρος: (α) του οποίου η συνολική χερσαία επιφάνεια υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα (β) του οποίου οι ετήσιες εκποµπές θείου, οξειδίων του αζώτου, αµµωνίας ή/και πτητικών οργανικών ενώσεων, που συµβάλλουν στην οξίνιση, τον ευτροφισµό ή τον σχηµατισµό όζοντος σε περιοχές υπό τη δικαιοδοσία ενός ή περισσοτέρων άλλων µερών, προέρχονται κυρίως από περιοχή υπό τη δικαιοδοσία του, η οποία χαρακτηρίζεται ως PEMA στο παράρτηµα ΙΙΙ, και το οποίο έχει υποβάλει προς τούτου τεκµηρίωση σύµφωνα µε το στοιχείο (γ) (γ) το οποίο έχει υποβάλει κατά την υπογραφή, την κύρωση, την αποδοχή ή την έγκριση του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή κατά την προσχώρησή του σε αυτό, περιγραφή του γεωγραφικού πεδίου µιας ή περισσότερων PEMA για έναν ή περισσότερους ρύπους, µε σχετική τεκµηρίωση, προκειµένου να συµπεριληφθεί στο παράρτηµα ΙΙΙ και 11

12 (δ) το οποίο έχει δηλώσει κατά την υπογραφή, την κύρωση, την αποδοχή ή την έγκριση του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή κατά την προσχώρησή του σε αυτό, την πρόθεσή του να ενεργεί σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο. 10. Κάθε µέρος για το οποίο ισχύει η παρούσα παράγραφος: (α) εάν βρίσκεται εντός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP, συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήµατος II µόνο εντός της σχετικής PEMA για κάθε ρύπο για τον οποίο στο παράρτηµα ΙΙΙ περιλαµβάνεται µια PEMA υπό τη δικαιοδοσία του ή (β) εάν δεν βρίσκεται εντός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP, συµµορφώνεται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5, 6 και 7 και του παραρτήµατος II, µόνο εντός της σχετικής PEMA για κάθε ρύπο (οξείδια του αζώτου, θείο, ή/και πτητικές οργανικές ενώσεις) για τον οποίο στο παράρτηµα ΙΙΙ περιλαµβάνεται µια PEMA υπό τη δικαιοδοσία του, και δεν υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την παράγραφο 8 σε οποιαδήποτε περιοχή εµπίπτει στη δικαιοδοσία του. 11. Ο Καναδάς και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, κατά την κύρωση, την αποδοχή ή την έγκριση του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή κατά την προσχώρησή τους σε αυτό, υποβάλλουν στο Εκτελεστικό Όργανο τις αντίστοιχες δεσµεύσεις τους για µείωση των εκποµπών όσον αφορά στο θείο, τα οξείδια του αζώτου και τις πτητικές οργανικές ενώσεις, ώστε να ενσωµατωθούν αυτοµάτως στο παράρτηµα ΙΙ. 12. Τα µέρη, υπό την επιφύλαξη του αποτελέσµατος της πρώτης ανασκόπησης της προβλεποµένης στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 και το αργότερο ένα έτος µετά την ολοκλήρωση αυτής, αρχίζουν διαπραγµατεύσεις για την ανάληψη περαιτέρω υποχρεώσεων µείωσης των εκποµπών. Άρθρο 4 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Κάθε µέρος, τηρώντας τη νοµοθεσία, τους κανονισµούς και τις πρακτικές του και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του όπως απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο, δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνολογιών και τεχνικών, µε στόχο τη µείωση των εκποµπών θείου, οξειδίων του αζώτου, αµµωνίας και πτητικών οργανικών ενώσεων, προωθώντας, µεταξύ άλλων: 1) την ανάπτυξη και την ενηµέρωση βάσεων δεδοµένων για τις καλύτερες διαθέσιµες τεχνικές, συµπεριλαµβανόµενων εκείνων που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση, για τους καυστήρες χαµηλών επιπέδων εκποµπής και για την ορθή περιβαλλοντική πρακτική στη γεωργία 2) την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρίας για την ανάπτυξη µεταφορικών συστηµάτων που ρυπαίνουν λιγότερο 3) τις άµεσες βιοµηχανικές επαφές και τη συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένων κοινών επιχειρήσεων και 4) την παροχή τεχνικής βοήθειας. 12

13 2. Προωθώντας τις δραστηριότητες, οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 1, κάθε µέρος δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη διευκόλυνση των επαφών και της συνεργασίας µεταξύ αρµοδίων οργανισµών και ατόµων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα που είναι σε θέση να προσφέρουν τεχνολογία, σχεδιασµό και µηχανολογικές υπηρεσίες, εξοπλισµό ή χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Άρθρο 5 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1. Κάθε µέρος, τηρώντας τη νοµοθεσία, τους κανονισµούς και τις πρακτικές του, προωθεί την παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για: (α) τις εθνικές ετήσιες εκποµπές θείου, οξειδίων του αζώτου, αµµωνίας και πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς και την πρόοδο προς την κατεύθυνση της συµµόρφωσης µε τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών ή άλλες υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 (β) τις εναποθέσεις και συγκεντρώσεις των σχετικών ρύπων, και όπου είναι εφικτό, τις εν λόγω εναποθέσεις και συγκεντρώσεις σε σχέση µε τα κρίσιµα φορτία και τις στάθµες που αναφέρονται στο άρθρο 2 (γ) τα επίπεδα τροποσφαιρικού όζοντος και (δ) τις στρατηγικές και τα µέτρα που εφαρµόζονται ή πρέπει να εφαρµοστούν για τη µείωση των προβληµάτων ατµοσφαιρικής ρύπανσης που εξετάζονται στον παρόν Πρωτόκολλο και προσδιορίζονται στο άρθρο Επίσης, κάθε µέρος δύναται να καταστήσει ευρέως διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες µε στόχο την ελαχιστοποίηση των εκποµπών, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για: (α) τα καύσιµα που ρυπαίνουν λιγότερο, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τους στις µεταφορές (β) τις πτητικές οργανικές ενώσεις σε προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένης της επισήµανσης (γ) τις επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων που περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις που παράγονται από το κοινό (δ) τις ορθές αγροτικές πρακτικές για τη µείωση των εκποµπών αµµωνίας (ε) τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον που συνδέονται µε τους ρύπους που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο και (στ) τα µέτρα που δύνανται να λαµβάνουν άτοµα και βιοµηχανίες, προκειµένου να συµβάλλουν στη µείωση των εκποµπών των ρύπων που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο. 13

14 Άρθρο 6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Κάθε µέρος, όπως απαιτείται και βάσει ορθών επιστηµονικών και οικονοµικών κριτηρίων, προκειµένου να διευκολύνει την εφαρµογή των υποχρεώσεών του που προβλέπονται από το άρθρο 3: (α) καταστρώνει στρατηγικές, πολιτικές και προγράµµατα υποστήριξης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου (β) εφαρµόζει µέτρα για τον έλεγχο και τη µείωση των εκποµπών θείου, οξειδίων του αζώτου, αµµωνίας και πτητικών οργανικών ενώσεων (γ) εφαρµόζει µέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (δ) εφαρµόζει µέτρα για την ελάττωση της χρήσης καυσίµων που ρυπαίνουν (ε) αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία µεταφορικά συστήµατα που ρυπαίνουν λιγότερο και προωθεί συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας για τη µείωση των συνολικών εκποµπών από την οδική κυκλοφορία (στ) εφαρµόζει µέτρα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της εφαρµογής διεργασιών και προϊόντων µε χαµηλά επίπεδα ρύπανσης, λαµβάνοντας υπόψη τα κατευθυντήρια έγγραφα I έως V που εγκρίθηκαν από το Εκτελεστικό Όργανο στη δεκάτη εβδόµη συνεδρίασή του (απόφαση 1999/1) και τις τροποποιήσεις αυτών (ζ) ενθαρρύνει την εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης για τη µείωση των εκποµπών, συµπεριλαµβανοµένων εθελοντικών προγραµµάτων, και τη χρήση οικονοµικών µέσων, λαµβάνοντας υπόψη το κατευθυντήριο έγγραφο VΙ που εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό Όργανο στη δεκάτη εβδόµη συνεδρίασή του (απόφαση 1999/1) και τις τροποποιήσεις αυτού (η) εφαρµόζει και επεξεργάζεται περαιτέρω πολιτικές και µέτρα σύµφωνα µε τις εθνικές του ιδιαιτερότητες, όπως την προοδευτική µείωση ή τη σταδιακή κατάργηση των ατελειών της αγοράς, των φορολογικών κινήτρων, των απαλλαγών από φόρους και δασµούς και επιδοτήσεις σε όλους τους τοµείς που εκπέµπουν θείο, οξείδια του αζώτου, αµµωνία και πτητικές οργανικές ενώσεις που αντίκεινται στο στόχο του παρόντος Πρωτοκόλλου, και εφαρµόζει µηχανισµούς της αγοράς και (θ) εφαρµόζει µέτρα, όπου είναι οικονοµικά αποδοτικό, για τη µείωση των εκποµπών από απόβλητα που περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις 2. Κάθε µέρος συλλέγει και διατηρεί πληροφορίες για: (α) τα υφιστάµενα επίπεδα εκποµπών θείου, αζωτούχων ενώσεων και πτητικών οργανικών ενώσεων, και των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων και εναποθέσεων των εν 14

15 λόγω ενώσεων και του όζοντος, λαµβάνοντας υπόψη για τα µέρη που βρίσκονται εντός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP, το πρόγραµµα εργασίας του EMEP και (β) τις επιπτώσεις των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων και της εναπόθεσης θείου, αζωτούχων ενώσεων, πτητικών οργανικών ενώσεων και όζοντος στην υγεία του ανθρώπου, στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήµατα και στα υλικά. 3. Κάθε µέρος δύναται να λαµβάνει µέτρα αυστηρότερα από τα επιβαλλόµενα µε το παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 7 ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1. Με την επιφύλαξη της νοµοθεσίας και των κανονισµών του και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο: (α) Κάθε µέρος υποβάλλει στο Εκτελεστικό Όργανο έκθεση, µέσω του Εκτελεστικού Γραµµατέα της Επιτροπής, σε τακτά διαστήµατα, όπως καθορίζουν τα µέρη σε σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου, µε πληροφορίες για τα µέτρα που έλαβε για την εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Επιπροσθέτως: (i) (ii) σε περίπτωση που ένα µέρος εφαρµόζει διαφορετικές στρατηγικές µείωσης των εκποµπών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3, τεκµηριώνει τις στρατηγικές που εφαρµόζει και τη συµµόρφωσή του προς τις απαιτήσεις των εν λόγω παραγράφων σε περίπτωση που ένα µέρος κρίνει ότι ορισµένες οριακές τιµές, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, δεν είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτές, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος και τα πλεονεκτήµατα, υποβάλλει έκθεση στην οποία αιτιολογεί την κρίση του. (β) Κάθε µέρος εντός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP υποβάλλει στο EMEP έκθεση, µέσω του Εκτελεστικού Γραµµατέα της Επιτροπής, σε τακτά διαστήµατα, όπως καθορίζει το Καθοδηγητικό Όργανο του EMEP και εγκρίνουν τα µέρη σε σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου, µε τις εξής πληροφορίες για: (i) τα επίπεδα των εκποµπών θείου, οξειδίων του αζώτου, αµµωνίας και πτητικών οργανικών ενώσεων χρησιµοποιώντας, κατ ελάχιστον, τις µεθοδολογίες και τη χρονική και χωρική ανάλυση, όπως καθορίζει το Καθοδηγητικό Όργανο του EMEP (ii) τα επίπεδα των εκποµπών κάθε ουσίας κατά το έτος αναφοράς (1990), χρησιµοποιώντας τις ίδιες µεθοδολογίες και χρονική και χωρική ανάλυση (iii) δεδοµένα για τις προβλεπόµενες εκποµπές και τα υφιστάµενα σχέδια µείωσης και 15

16 (iv) (γ) όπου κρίνεται αναγκαίο, τις τυχόν εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν εκποµπές προσωρινά υψηλότερες από τα ανώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για έναν ή περισσότερους ρύπους και τα µέρη σε περιοχές εκτός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP παρέχουν πληροφορίες αντίστοιχες αυτών που προσδιορίζονται στο στοιχείο β), εάν ζητηθεί από το Εκτελεστικό Όργανο. 2. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις εκθέσεις, σύµφωνα µε το στοιχείο α) της παραγράφου 1 είναι σύµφωνες µε απόφαση, όσον αφορά στη µορφή και στο περιεχόµενό τους, η οποία λαµβάνεται από τα µέρη σε σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου. Το περιεχόµενο της εν λόγω απόφασης επανεξετάζεται εν ανάγκη ώστε να επισηµαίνονται τυχόν πρόσθετα στοιχεία για τη µορφή και το περιεχόµενο των πληροφοριών που θα περιλαµβάνονται στις εκθέσεις. 3. Εγκαίρως πριν από κάθε ετήσια σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου, το EMEP παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: (α) τις συγκεντρώσεις και εναποθέσεις στο περιβάλλον θειούχων και αζωτούχων ενώσεων καθώς και, στις περιπτώσεις που υπάρχουν, τις συγκεντρώσεις στο περιβάλλον πτητικών οργανικών ενώσεων και όζοντος και (β) τις εκτιµήσεις των προϋπολογισµών θείου και οξειδωµένου και ανηγµένου αζώτου και συναφείς πληροφορίες για τη µεταφορά όζοντος και πρόδροµών του σε µεγάλη απόσταση. Τα µέρη σε περιοχές εκτός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP παρέχουν αντίστοιχες πληροφορίες, εάν ζητηθεί από το Εκτελεστικό Όργανο. 4. Το Εκτελεστικό Όργανο, σύµφωνα µε το στοιχείο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Σύµβασης, φροντίζει για την παρουσίαση πληροφοριών σχετικά µε τις επιπτώσεις των εναποθέσεων θείου και ενώσεων του αζώτου και των συγκεντρώσεων όζοντος. 5. Τα µέρη, στις συνόδους του Εκτελεστικού Οργάνου, φροντίζουν να αναθεωρούνται τακτικά οι πληροφορίες για την υπολογισµένη και διεθνώς βελτιστοποιηµένη κατανοµή των µειώσεων των εκποµπών για τα κράτη εντός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP, χρησιµοποιώντας ολοκληρωµένα µοντέλα εκτίµησης, συµπεριλαµβανοµένων µοντέλων ατµοσφαιρικής µεταφοράς, προκειµένου να µειωθεί περαιτέρω, για το σκοπό της παραγράφου 1 του άρθρου 3, η διαφορά µεταξύ πραγµατικών εναποθέσεων θείου και αζωτούχων ενώσεων και των τιµών κρισίµων φορτίων, καθώς και η διαφορά µεταξύ πραγµατικών συγκεντρώσεων όζοντος και των κρίσιµων σταθµών όζοντος που καθορίζονται στο παράρτηµα I, ή εναλλακτικές µεθόδους εκτίµησης που εγκρίνουν τα µέρη σε σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου. Άρθρο 8 ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τα µέρη ενθαρρύνουν την έρευνα, ανάπτυξη, παρακολούθηση και συνεργασία που αφορούν: 16

17 (α) τη διεθνή εναρµόνιση των µεθόδων για τον υπολογισµό και την εκτίµηση των επιβλαβών επιπτώσεων που συνδέονται µε τις ουσίες που καλύπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο, για τον καθορισµό κρίσιµων φορτίων και σταθµών, και, όπου είναι δυνατόν, την επεξεργασία διαδικασιών για την εν λόγω εναρµόνιση (β) τη βελτίωση των βάσεων δεδοµένων για τις εκποµπές, κυρίως αυτών της αµµωνίας και των πτητικών οργανικών ενώσεων (γ) τη βελτίωση αφενός των συστηµάτων και τεχνικών παρακολούθησης και αφετέρου της κατάρτισης µοντέλων µεταφοράς, των συγκεντρώσεων και των εναποθέσεων θείου, αζωτούχων ενώσεων και πτητικών οργανικών ενώσεων, καθώς και του σχηµατισµού όζοντος και δευτερεύουσας σωµατιδιακής ύλης (δ) τη βελτίωση της επιστηµονικής κατανόησης σχετικά µε την τύχη των εκποµπών µακροπρόθεσµα και τις συνέπειές τους στις συγκεντρώσεις περιβάλλοντος θείου, αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων, όζοντος και σωµατιδιακής ύλης, σε επίπεδο ηµισφαιρίου, µε ιδιαίτερη έµφαση στη χηµική σύσταση της ελεύθερης τροπόσφαιρας και στην πιθανότητα διηπειρωτικής µεταφοράς των ρύπων (ε) την περαιτέρω επεξεργασία µίας συνολικής στρατηγικής για τη µείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της οξίνισης, του ευτροφισµού και της φωτοχηµικής ρύπανσης, συµπεριλαµβανοµένων συνεργιών και συνδυαζόµενων αποτελεσµάτων (στ) στρατηγικές για την περαιτέρω µείωση των εκποµπών θείου, οξειδίων του αζώτου, αµµωνίας και πτητικών οργανικών ενώσεων, µε βάση κρίσιµα φορτία και κρίσιµες στάθµες και τις τεχνικές εξελίξεις, και για τη βελτίωση των ολοκληρωµένων µοντέλων εκτίµησης ώστε να υπολογίζεται η διεθνώς βελτιστοποιηµένη κατανοµή των µειώσεων εκποµπών λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποφυγής υπερβολικού κόστους για οποιοδήποτε µέρος. Ειδική σηµασία πρέπει να δίνεται στις εκποµπές από τη γεωργία και τις µεταφορές (ζ) τον προσδιορισµό των τάσεων κατά την πάροδο του χρόνου και την επιστηµονική κατανόηση των ευρύτερων επιπτώσεων θείου, αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων και φωτοχηµικής ρύπανσης στην υγεία του ανθρώπου, συµπεριλαµβανοµένης της συµβολής τους στις συγκεντρώσεις σωµατιδιακής ύλης, στο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά στην οξίνιση και τον ευτροφισµό, και στα υλικά, ιδίως δε σε ιστορικά και πολιτιστικά µνηµεία, λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση µεταξύ οξειδίων του θείου, οξειδίων του αζώτου, αµµωνίας, πτητικών οργανικών ενώσεων και τροποσφαιρικού όζοντος (η) τις τεχνολογίες ελάττωσης των εκποµπών, και τις τεχνολογίες και τεχνικές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της διατήρησης της ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (θ) την αποτελεσµατικότητα των τεχνικών ελέγχου της αµµωνίας για τα αγροκτήµατα και τις επιπτώσεις τους στην τοπική και περιφερειακή εναπόθεση (ι) τη διαχείριση της ζήτησης µεταφορών και την ανάπτυξη και προώθηση µέσων µεταφοράς που ρυπαίνουν λιγότερο 17

18 (ια) την ποσοτικοποίηση και, όπου είναι εφικτό, την οικονοµική αξιολόγηση των οφελών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που απορρέουν από τη µείωση των εκποµπών θείου, οξειδίων του αζώτου, αµµωνίας, και πτητικών οργανικών ενώσεων και (ιβ) την ανάπτυξη µέσων, για την ευρεία διάδοση και εφαρµογή των µεθόδων και των αποτελεσµάτων της εν λόγω εργασίας. Άρθρο 9 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Η συµµόρφωση κάθε µέρους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο εξετάζεται σε τακτά διαστήµατα. Η Επιτροπή Εφαρµογής, που συγκροτήθηκε µε την απόφαση 1997/2 του Εκτελεστικού Οργάνου κατά την δεκάτη πέµπτη συνεδρίασή του, προβαίνει στην εν λόγω εξέταση και υποβάλλει έκθεση στα µέρη σε σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου, σύµφωνα µε τους όρους του παραρτήµατος της απόφασης αυτής, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τροποποιήσεών του. Άρθρο 10 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟ ΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1. Τα µέρη, κατά τις συνόδους του Εκτελεστικού Οργάνου, σύµφωνα µε το στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Σύµβασης, εξετάζουν τις πληροφορίες που παρέχουν τα µέρη, το EMEP και τα δευτερεύοντα όργανα του Εκτελεστικού Οργάνου, τα δεδοµένα για τις επιπτώσεις των συγκεντρώσεων και των εναποθέσεων θείου και αζωτούχων ενώσεων και της φωτοχηµικής ρύπανσης καθώς και τις εκθέσεις της Επιτροπής Εφαρµογής του άρθρου (α) Τα µέρη, σε συνόδους του Εκτελεστικού Οργάνου, εξετάζουν τις υποχρεώσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, στις οποίες περιλαµβάνονται: (i) οι υποχρεώσεις τους ως προς τις υπολογισµένες και διεθνώς βελτιστοποιηµένες κατανοµές των µειώσεων των εκποµπών, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 ανωτέρω και (ii) η επάρκεια των υποχρεώσεων και η επιτελεσθείσα πρόοδος κατά την επίτευξη του στόχου του παρόντος Πρωτοκόλλου (β) Στην ανασκόπηση λαµβάνονται υπόψη οι καλύτερες διαθέσιµες επιστηµονικές πληροφορίες ως προς τις επιπτώσεις της οξίνισης, του ευτροφισµού και της φωτοχηµικής ρύπανσης, συµπεριλαµβανοµένων εκτιµήσεων για όλες τις σχετικές επιπτώσεις στην υγεία, των κρίσιµων σταθµών και φορτίων, η ανάπτυξη και τελειοποίηση ολοκληρωµένων µοντέλων εκτίµησης, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, η επιτελεσθείσα πρόοδος σχετικά µε τις βάσεις δεδοµένων για τις εκποµπές και τις τεχνικές µείωσης, ιδίως δε αυτών που σχετίζονται µε την αµµωνία και πτητικές οργανικές ενώσεις, και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων ως προς τα επίπεδα εκποµπών 18

19 (γ) Οι διαδικασίες, οι µέθοδοι και η χρονική κλιµάκωση των εν λόγω ανασκοπήσεων καθορίζονται από τα µέρη σε σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου. Η πρώτη ανασκόπηση θα αρχίσει το αργότερο ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 11 ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. Εάν δύο ή περισσότερα µέρη διαφωνήσουν ως προς την ερµηνεία ή την εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, επιζητούν τη λύση της διαφοράς µέσω διαπραγµατεύσεων ή άλλων ειρηνικών µέσων της επιλογής τους. Τα διαφωνούντα µέρη ενηµερώνουν το Εκτελεστικό Όργανο σχετικά µε τη διαφωνία τους. 2. Κατά την κύρωση, αποδοχή, έγκριση του παρόντος Πρωτοκόλλου ή την προσχώρηση σε αυτό, ή οποτεδήποτε εφεξής, ένα µέρος που δεν είναι περιφερειακός οργανισµός οικονοµικής ολοκλήρωσης δύναται να δηλώσει µε έγγραφο κατατιθέµενο στον θεµατοφύλακα ότι, για τυχόν διαφορές περί την ερµηνεία ή την εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, αναγνωρίζει ένα, ή και τα δύο ακόλουθα µέσα επίλυσης διαφορών, ως υποχρεωτικά αυτοδικαίως και άνευ ιδιαίτερης συµφωνίας, έναντι οποιουδήποτε µέρος αποδέχεται την αυτή υποχρέωση: (α) υποβολή της διαφοράς στο ιεθνές ικαστήριο (β) διαιτησία, σύµφωνα µε διαδικασίες που θα εγκριθούν από τα µέρη σε σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου, το συντοµότερο δυνατόν, και θα περιληφθούν σε παράρτηµα περί διαιτησίας. µέρος που είναι περιφερειακός οργανισµός οικονοµικής ολοκλήρωσης δύναται να υποβάλλει δήλωση µε ισοδύναµο αποτέλεσµα σχετικά µε τη διαιτησία, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στο στοιχείο β). 3. ήλωση υποβαλλόµενη κατά την παράγραφο 2 παραµένει σε ισχύ µέχρι τη λήξη της σύµφωνα µε τους όρους της ή έως τρεις µήνες αφού κατατεθεί στον θεµατοφύλακα γραπτή ειδοποίηση περί ανακλήσεώς. 4. Νέα δήλωση, ειδοποίηση ανακλήσεως ή η λήξη ισχύος µίας δήλωσης δεν θίγει κατ ουδένα τρόπο εκκρεµείς διαδικασίας ενώπιον του ιεθνούς ικαστηρίου ή του διαιτητικού δικαστηρίου, εκτός εάν συµφωνήσουν άλλως τα διαφωνούντα µέρη. 5. Πλην της περιπτώσεως κατά την οποία τα διαφωνούντα µέρη έχουν αποδεχθεί τα ίδια µέσα επίλυσης διαφορών βάσει της παραγράφου 2, εάν, µετά πάροδο δώδεκα µηνών από την κοινοποίηση από ένα µέρος σε άλλο ότι υφίσταται διαφορά µεταξύ τους, τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν έχουν ρυθµίσει τη διαφορά µε τα µέσα της παραγράφου 1, η διαφορά υποβάλλεται, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τα µέρη, σε συνδιαλλαγή. 6. Για τους σκοπούς της παραγράφου 5, συγκροτείται επιτροπή συνδιαλλαγής. Η επιτροπή αποτελείται από ίσο αριθµό µελών που διορίζει κάθε ενδιαφερόµενο µέρος ή, όταν τα υπό συνδιαλλαγή µέρη έχουν τα αυτά συµφέροντα, η οµάδα που συµµερίζεται τα συµφέροντα αυτά, και από ένα πρόεδρο που επιλέγουν από κοινού από τα διορισθέντα µέρη. Η επιτροπή εκδίδει 19

20 διαιτητική απόφαση µε συστάσεις, τις οποίες τα διαφωνούντα µέρη λαµβάνουν υπόψη καλή τη πίστει. Άρθρο 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα παραρτήµατα του παρόντος Πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού. Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 1. Κάθε µέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις στο παρόν Πρωτόκολλο. Κάθε µέρος της Σύµβασης δύναται να προτείνει αναπροσαρµογή του παραρτήµατος II του παρόντος Πρωτοκόλλου, προκειµένου να προσθέσει σε αυτό το όνοµά του, συνοδευόµενο από επίπεδα εκποµπών, ανώτατα όρια εκποµπών και ποσοστιαίες µειώσεις των εκποµπών. 2. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις και αναπροσαρµογές υποβάλλονται γραπτώς στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Επιτροπής, ο οποίος τις γνωστοποιεί σε όλα τα µέρη. Τα µέρη συζητούν τις προταθείσες τροποποιήσεις και αναπροσαρµογές στην επόµενη σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου, υπό τον όρο ότι ο Εκτελεστικός Γραµµατέας έχει διαβιβάσει τις προτάσεις στα µέρη τουλάχιστον ενενήντα ηµέρες νωρίτερα. 3. Τροποποιήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, συµπεριλαµβανοµένων τροποποιήσεων των παραρτηµάτων II και IX, εγκρίνονται µε συναίνεση των παρόντων µερών σε σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου, και τίθενται σε ισχύ για τα µέρη που τις αποδέχθηκαν την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατάθεσης των εγγράφων αποδοχής στον θεµατοφύλακα από τα δύο τρίτα των µερών. Τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για οποιοδήποτε άλλο µέρος την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατάθεσης από το εν λόγω µέρος του εγγράφου αποδοχής. 4. Τροποποιήσεις των παραρτηµάτων του παρόντος Πρωτοκόλλου, πλην των παραρτηµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, εγκρίνονται µε συναίνεση των παρόντων µερών σε σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου. Μετά πάροδο ενενήντα ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησής της από τον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Επιτροπής σε όλα τα µέρη, τροποποίηση οποιουδήποτε από τα εν λόγω παραρτήµατα παράγει αποτελέσµατα για όσα µέρη δεν έχουν υποβάλει κοινοποίηση στον θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δεκαέξι µέρη δεν έχουν υποβάλει την εν λόγω κοινοποίηση. 5. Οποιοδήποτε µέρος αδυνατεί να εγκρίνει τροποποίηση παραρτήµατος, πλην των παραρτηµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, το κοινοποιεί εγγράφως στον θεµατοφύλακα εντός ενενήντα ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της έγκρισης. Ο θεµατοφύλακας κοινοποιεί αµελητί σε όλα τα µέρη την κοινοποίηση που παραλαµβάνει. Ένα µέρος δύναται, οποτεδήποτε, να αντικαταστήσει την πρότερη κοινοποίηση µε αποδοχή, οπότε η τροποποίηση του εν λόγω παραρτήµατος παράγει εφεξής αποτελέσµατα έναντι αυτού. 6. Αναπροσαρµογές του παραρτήµατος II εγκρίνονται µε συναίνεση των παρόντων µερών σε σύνοδο του Εκτελεστικού Οργάνου, παράγουν δε αποτελέσµατα για όλα τα µέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Εκτελεστικός 20

21 Γραµµατέας της Επιτροπής κοινοποιεί γραπτώς στα εν λόγω µέρη την έγκριση της αναπροσαρµογής. Άρθρο 14 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1. Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραµείνει ανοικτό για υπογραφή στο Gothenburg (Σουηδία) την 30η Νοεµβρίου και την 1 η εκεµβρίου 1999, και κατόπιν στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη έως την 30η Μαΐου 2000, από τα κράτη µέλη της Επιτροπής καθώς και από κράτη των οποίων η σχέση µε την Επιτροπή υπόκειται σε καθεστώς διαβουλεύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του ψηφίσµατος 36 (IV) του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1947, και από περιφερειακούς οργανισµούς οικονοµικής ολοκλήρωσης, που έχουν συσταθεί από κυρίαρχα κράτη µέλη της Επιτροπής, οι οποίοι έχουν αρµοδιότητα διαπραγµάτευσης, σύναψης και εφαρµογής διεθνών συµφωνιών σε θέµατα που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά κράτη και οργανισµοί είναι µέρη της Σύµβασης και αναφέρονται στο παράρτηµα II. 2. Σε θέµατα της αρµοδιότητάς τους, οι εν λόγω περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης ασκούν, για λογαριασµό τους, τα δικαιώµατα και αναλαµβάνουν τις ευθύνες, τις οποίες αναθέτει το παρόν Πρωτόκολλο στα κράτη µέλη τους. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη µέλη των οργανισµών αυτών δεν δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα αυτά µεµονωµένα.. Άρθρο 15 ΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟ ΟΧΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 1. Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα υπογράφοντα µέρη. 2. Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραµείνει ανοικτό από την 31η Μαΐου 2000 για προσχώρηση κρατών και οργανισµών που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθενται στον θεµατοφύλακα. Άρθρο 16 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Θεµατοφύλακας είναι ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών. Άρθρο 17 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1. Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατά την οποία θα κατατεθεί στον θεµατοφύλακα το δέκατο έκτο έγγραφο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή προσχώρησης σε αυτό. 2. Για κάθε κράτος και οργανισµό που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14, το οποίο κυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει το παρόν Πρωτόκολλο ή προσχωρεί σε αυτό 21

22 µετά την κατάθεση του δεκάτου έκτου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, το Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ηµέρα από την ηµέρα κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Άρθρο 18 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Οποτεδήποτε µετά παρέλευση πενταετίας από την ηµεροµηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο έχει τεθεί σε ισχύ για ένα µέρος, το µέρος δύναται να αποχωρήσει από αυτό επιδίδοντας γραπτή κοινοποίηση στον θεµατοφύλακα. Η αποχώρηση ισχύει από την ενενηκοστή ηµέρα µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης από τον θεµατοφύλακα ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ενδεχοµένως καθορίζεται στην κοινοποίηση αποχώρησης. Άρθρο 19 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Το πρωτότυπο του παρόντος Πρωτοκόλλου, του οποίου το κείµενο στην αγγλική, γαλλική και τη ρωσική είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραµµένοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. ΕΓΙΝΕ στο Gothenburg (Σουηδία), τη δεκάτη τρίτη Νοεµβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. 22

23 Παράρτηµα I ΚΡΙΣΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΣ I. ΚΡΙΣΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ ΟΞΥΤΗΤΑΣ A. Για µέρη εντός του γεωγραφικού πεδίου του EMEP 1. Τα κρίσιµα φορτία (όπως ορίζονται στο άρθρο 1) οξύτητας για τα οικοσυστήµατα καθορίζονται σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο µεθοδολογιών και κριτηρίων για τη χαρτογράφηση των κρίσιµων σταθµών/φορτίων και των γεωγραφικών περιοχών όπου υπερβαίνονται, το οποίο περιλαµβάνεται στη Σύµβαση. Πρόκειται για τη µέγιστη ποσότητα εναποθέσεων που προκαλούν οξίνιση που µπορεί να υποστεί ένα οικοσύστηµα µακροπρόθεσµα χωρίς να υποστεί βλάβη. Τα κρίσιµα φορτία οξύτητας για το άζωτο λαµβάνουν υπόψη τις διαδικασίες αποµάκρυνσης του αζώτου εντός του οικοσυστήµατος (π.χ. απορρόφηση από τα φυτά), ενώ τα κρίσιµα φορτία οξύτητας για το θείο δεν τις λαµβάνουν υπόψη. Το µεικτό κρίσιµο φορτίο για το θείο και το άζωτο λαµβάνει υπόψη το άζωτο µόνο όταν η εναπόθεση αζώτου υπερβαίνει την ποσότητα αζώτου που αποµακρύνεται µέσω των διαδικασιών του οικοσυστήµατος. Όλα τα κρίσιµα φορτία που αναφέρονται στις εκθέσεις των µερών συνοψίζονται για χρήση στα ολοκληρωµένα µοντέλα εκτίµησης που χρησιµοποιούνται ως κατευθυντήριες γραµµές για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων εκποµπών του παραρτήµατος ΙΙ. B. Για µέρη στη Βόρεια Αµερική 2. Για τον ανατολικό Καναδά, τα κρίσιµα φορτία θείου και αζώτου για τα δασικά οικοσυστήµατα έχουν καθοριστεί µε επιστηµονικές µεθοδολογίες και κριτήρια (Εκτίµηση για την Όξινη Βροχή στον Καναδά του 1997), αντίστοιχα µε εκείνα του Εγχειριδίου µεθοδολογιών και κριτηρίων για τη χαρτογράφηση των κρίσιµων σταθµών/φορτίων και των γεωγραφικών περιοχών όπου υπερβαίνονται, το οποίο περιλαµβάνεται στη Σύµβαση. Οι τιµές των κρίσιµων φορτίων (όπως ορίζονται στο άρθρο 1) οξύτητας για τον ανατολικό Καναδά αφορούν τα θειικά οξέα σε βροχόπτωση, εκφραζόµενες σε kg/εκτάριο/έτος. Η Alberta στο δυτικό Καναδά, όπου οι στάθµες εναπόθεσης βρίσκονται επί του παρόντος κάτω από τα περιβαλλοντικά όρια, έχει υιοθετήσει τα γενικά συστήµατα ταξινόµησης των κρίσιµων φορτίων, που χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη για τη δυνητική οξύτητα του εδάφους. Η δυνητική οξύτητα υπολογίζεται αφαιρώντας τη συνολική (υγρή και ξηρή) εναπόθεση κατιόντων βάσης από εκείνη του θείου και του αζώτου. Εκτός από τα κρίσιµα φορτία δυνητικής οξύτητας, η Alberta έχει θεσπίσει φορτία στόχους και φορτία παρακολούθησης για τη διαχείριση των εκποµπών που προκαλούν οξίνιση. 3. Για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, οι επιπτώσεις της οξίνισης υπολογίζονται µέσω εκτίµησης της ευαισθησίας των οικοσυστηµάτων, του συνολικού φορτίου των ενώσεων που προκαλούν οξίνιση εντός των οικοσυστηµάτων, και της αβεβαιότητας σχετικά µε τις διαδικασίες αποµάκρυνσης του αζώτου εντός των οικοσυστηµάτων. 4. Τα εν λόγω φορτία και οι επιπτώσεις χρησιµοποιούνται στα ολοκληρωµένα µοντέλα εκτίµησης και παρέχουν καθοδήγηση για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων εκποµπών ή/και µειώσεων για τον Καναδά και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής στο παράρτηµα ΙΙ. 23

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999, σχετικά με τη μείωση της οξίνισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 193/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3830 της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 193 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 917 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ...προκαλεί ορισμένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα Αέριοι ρύποι όξινη βροχή οξίνιση εδαφών καταστρέφουν το όζον της ατμόσφαιρας φαινόμενο θερμοκηπίου μόνιμη αλλαγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη Θαλάσσια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 617 final 2016/0296 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0081 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 458 final 2015/0210 (NLE) Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο νέας Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές»

«Σχέδιο νέας Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές» Γενική Διεύθυνση Παραγωγής Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» «Η αναθεώρηση της οδηγίας IPPC 2008/01/ΕΚ για τους βιομηχανικούς ρύπους και οι επιπτώσεις της στην Ηλεκτροπαραγωγή της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 651 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 652 final 2014/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην όγδοη διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της,

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, 3.2.2017 Ν. 3(Ι)/2017 3(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2005/0283(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

27 Οκτωβρίου Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

27 Οκτωβρίου Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την καταληκτική ώρα παγίωσης δυναμικότητας επόμενης ημέρας (DAFD) σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα