Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου"

Transcript

1 Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διεθνώς συστηµατικές έρευνες για την εφαρµογή βασικών αρχών της γεωφυσικής επιστήµης στα οδικά έργα. Στις έρευνες αυτές οδήγησε κυρίως η ανάγκη αναγνώρισης της στρωµατογραφίας των οδοστρωµάτων, αφενός για τον έλεγχο επάρκειας του σχεδιασµού τους και αφετέρου για τη συλλογή στοιχείων όσον αφορά στη διαχείριση της συντήρησή τους. Η γεωφυσική µέθοδος του γεωραντάρ (Ground Penetrating Radar-GPR) είναι µία µη καταστρεπτική µέθοδος ή οποία χρησιµοποιείται εκτός άλλων για την εκτίµηση των παχών των ασφαλτικών στρώσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, τα πάχη των ασφαλτικών στρώσεων που προσδιορίζονται µέσω της εφαρµογής της υπόψη µεθόδου σε τµήµατα αυτοκινητοδρόµου συγκρίνονται µε αντίστοιχα µετρηµένα πάχη από πυρήνες. Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης είναι ενθαρρυντικά για την ευρύτερη εφαρµογή της µεθόδου. Λέξεις κλειδιά: στρωµατογραφία, γεωραντάρ, ασφαλτικές στρώσεις, πάχη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απαραίτητο στοιχείο για την επαρκή αξιολόγηση και διαχείριση ενός οδικού άξονα ή και ενός οδικού δικτύου είναι, εκτός άλλων, η πληροφορία σχετικά τα χαρακτηριστικά των οδοστρωµάτων. Επιµέρους χαρακτηριστικό των οδοστρωµάτων είναι τα πάχη των στρώσεων του. Μέχρι πρόσφατα, η εξασφάλιση πληροφορίας όσον αφορά στα πάχη των επιµέρους στρώσεων των οδοστρωµάτων ήταν δύσκολη εξαιτίας του κόστους, του χρόνου, της όχλησης και της φθοράς που προκαλούν οι συνήθεις καταστρεπτικές συµβατικές µέθοδοι (δηλαδή η λήψη πυρήνων). Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί νέες, µη καταστρεπτικές τεχνικές καταγραφής των παχών των στρώσεων οδοστρώµατος που βασίζονται σε γεωφυσικές µεθόδους. Για την εφαρµογή τέτοιου είδους µεθόδων, η συλλογή των σχετικών στοιχείων γίνεται µε υψηλής τεχνολογίας συστήµατα γεωραντάρ (Ground Penetrating Radar GPR). Η θεµελιώδης αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην ηλεκτροµαγνητική θεωρία, καθώς χρησιµοποιούνται ηλεκτροµαγνητικά κύµατα για τη διερεύνηση των υλικών του οδοστρώµατος. Βασικό πλεονέκτηµα της τεχνικής γεωραντάρ, εκτός του ότι είναι µία µη καταστρεπτική µέθοδος διερεύνησης των οδοστρωµάτων, είναι η δυνατότητα απρόσκοπτης, συνεχούς και ταχείας καταγραφής της στρωµατογραφίας, καθώς και η αποφυγή παρεµβάσεων που επιβάλλονται από τις ως τώρα απαιτούµενες λήψεις πυρήνων, οι οποίες από µόνες τους µπορούν να συντελέσουν στη µείωση της ποιότητας της οδού όταν γίνονται σε µεγάλη έκταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά στη διερεύνηση της στρωµατογραφίας ενός οδοστρώµατος είναι ο προσδιορισµός του συνολικού πάχους των ασφαλτικών στρώσεων. Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση τόσο του σχεδιασµού όσο και της αναµενόµενης συνολικής

2 συµπεριφοράς του οδοστρώµατος σε βάθος χρόνου λειτουργίας του. Επίσης το υπόψη πάχος αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την ευρύτερη διερεύνηση όσον αφορά στη συµβολή των ασφαλτικών στρώσεων στη δοµική αντοχή του οδοστρώµατος, αλλά και την εκτίµηση της εναποµένουσας διάρκειας ζωής του. εδοµένης λοιπόν της σηµασίας συλλογής και εξασφάλισης στοιχείων πάχους, στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση της ακρίβειας του γεωραντάρ, όσον αφορά στη µέτρηση του πάχους των ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος. Η συλλογή των στοιχείων διερεύνησης έγινε µε το υψηλής τεχνολογίας Σύστηµα γεωραντάρ/gpr του Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής (ΜΣΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Η επί τόπου έρευνα πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληπτικά σε τµήµατα του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ. Τα δεδοµένα οδοστρώµατος που συλλέχθηκαν µε το Σύστηµα GPR αναλύθηκαν µε χρήση κατάλληλων λογισµικών, έτσι ώστε από την ανάκλαση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων να προσδιοριστούν τα πάχη των ασφαλτικών στρώσεων του οδοστρώµατος κατά µήκος της οδού. Για την επίτευξη του ερευνητικού στόχου πραγµατοποιήθηκε και δειγµατοληπτική λήψη πυρήνων. Τα δείγµατα, τα οποία συλλέχθηκαν, συγκρίθηκαν -όσον αφορά στα πάχη των ασφαλτικών στρώσεων- µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στις ίδιες θέσεις. 2 ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ Το γεωραντάρ (GPR) είναι ο γενικός όρος που αποδίδεται σε τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούν τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα (συχνοτήτων από 1 έως 2500 ΜHz), για την αναγνώριση του εσωτερικού των κατασκευών ή του εδάφους (Maser 1996). Ιστορικά, η χρήση του GPR αρχικά επικεντρώθηκε στην αναγνώριση της στρωµατογραφίας του εδάφους, αλλά πιο πρόσφατα, άρχισε να χρησιµοποιείται ως µη καταστρεπτικό σύστηµα ελέγχου (µη µεταλλικών) κατασκευών, όπως είναι για παράδειγµα το οδόστρωµα (βλ. εικόνα 1). Εικόνα 1. Σκαρίφηµα της διάταξης συστήµατος GPR σε οδούς

3 Οι εφαρµογές που µπορεί να αναφερθούν είναι πολλές. Χαρακτηριστικές είναι αυτές που αφορούν άµεσα στο αντικείµενο του πολιτικού µηχανικού όπως είναι ο εντοπισµός κενών µέσα στο έδαφος, η µέτρηση του πάχους των στρώσεων οδοστρώµατος, η χαρτογράφηση της στρωµατογραφίας του εδάφους, η ανίχνευση ελαττωµάτων στο εσωτερικό των κατασκευών, οι εφαρµογές σε έργα σιδηροδροµικής υποδοµής κ.ά. Ένα τυπικό σύστηµα γεωραντάρ αποτελείται από τη διάταξη ποµπού/δέκτη, την κεραία (ή τον συνδυασµό κεραιών), τη µονάδα ελέγχου και τη βάση δεδοµένων όπου εισάγονται τα στοιχεία συλλογής (βλ. εικόνα 2). Η θεµελιώδης αρχή λειτουργίας του γεωραντάρ, βασίζεται στην ηλεκτροµαγνητική θεωρία, αφού τα σήµατα που εκπέµπει είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, τα οποία περιγράφονται µαθηµατικά από τις εξισώσεις της ηλεκτροµαγνητικής θεωρίας (Maser 1996). Ένα σύστηµα GPR δηµιουργεί βραχείς παλµούς ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας, οι οποίοι διεισδύουν στη δοµή του οδοστρώµατος και ανακλώνται κάθε φορά που συναντούν υλικά µε διαφορετικά ηλεκτροµαγνητικά χαρακτηριστικά (διηλεκτρική σταθερά) (Jaselskis και Συνεργάτες 2003). Το εύρος και ο χρόνος άφιξης των κυµάτων στο δέκτη χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των παχών, καθώς και άλλων χαρακτηριστικών των στρώσεων του οδοστρώµατος (βλ. εικόνα 3). Μονάδα Ελέγχου Ποµπός // έκτης Συστατικά ενός συστήµατος GPR Βάση εδοµένων Κεραία Εικόνα 2. Μονάδες λειτουργίας ενός συστήµατος GPR Ποµπός Αέρας Ασφαλτική στρώση Βάση έκτης ΣήµαΡαντάρ Τάση Χρόνος Έδραση Εικόνα 3. Αρχή λειτουργίας ενός συστήµατος GPR

4 Εικόνα 4. ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων Για την πραγµατοποίηση µίας γεωέρευνας το Σύστηµα GPR τοποθετείται, αρχικά, κοντά στην υπό µελέτη επιφάνεια και µακριά από αντικείµενα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν το ηλεκτροµαγνητικό σήµα (π.χ. µεταλλικές επιφάνειες). Τα ραδιοκύµατα κατευθύνονται στο έδαφος. Όταν συναντούν υλικό µε διαφορετικά ηλεκτροµαγνητικά χαρακτηριστικά, αφενός µέρος τους ανακλάται πίσω στο δέκτη και αφετέρου µεταβάλλεται η ταχύτητα (v) που το διαπερνούν. Ουσιαστικά, το Σύστηµα µετράει τα χρονικά διαστήµατα που χρειάζονται τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα να διαπεράσουν τα υλικά του οδοστρώµατος και να επιστρέψουν στο δέκτη (εικόνα 4). 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας και την συλλογή στοιχείων χρησιµοποιήθηκε το Σύστηµα GPR του Τοµέα ΜΣΥ του ΕΜΠ, το οποίο βασίζεται στην διάταξη ποµπού δέκτη (βλ. εικόνες 2-4). Το υπόψη Σύστηµα είναι κατασκευασµένο από την GSSI (Geophysical Survey Systems INC) - και προσαρµόζεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο όχηµα (βλ. εικόνα 5). Βασικό σκέλος του Συστήµατος είναι οι κεραίες ραντάρ µε συχνότητες από ΜHz, οι οποίες χρησιµοποιούνται µεµονωµένα ή συνδυαστικά ανάλογα µε το είδος και το βάθος της γεωέρευνας. Επίσης, περιλαµβάνει εκτός των κεραιών και του σχετικού εξοπλισµού υποστήριξης τους, εξειδικευµένα λογισµικά για την συλλογή και ανάλυση των στοιχείων συλλογής. Συγκεκριµένα περιλαµβάνει ειδικό λογισµικό καταγραφής (GSSI 2002), το οποίο είναι απαραίτητο για την καταγραφή και αποθήκευση των δεδοµένων που συλλέγονται µε την τεχνική του γεωραντάρ, καθώς και ειδικό λογισµικό επεξεργασίας και ανάλυσης (Roadscanners 2001), µέσω του οποίου τα ακατέργαστα δεδοµένα συλλογής µετατρέπονται σε χρήσιµες πληροφορίες. Ιδιαίτερα για τη διερεύνηση της στρωµατογραφίας του οδοστρώµατος ενδείκνυται η χρησιµοποίηση της κεραίας των 1000MHz (Τύπος 4108 Ηorn) (εικόνα 6), µε την οποία συλλέγονται επαρκή στοιχεία για την εκτίµηση των παχών των στρώσεων του οδοστρώµατος. Χρησιµοποιείται σε συνήθεις ταχύτητες κυκλοφορίας (>70km/h), µε αποτέλεσµα να µην χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο µέτρο οδικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια των µετρήσεων. Η κεραία των 1000 ΜHz τοποθετείται στο µπροστινό µέρος του οχήµατος σε απόσταση περίπου 50 εκ. από την επιφάνεια του οδοστρώµατος και η διαδικασία µέτρησης είναι απρόσκοπτη. Για την βαθµονόµηση του βάθους µέτρησης, δηλαδή τον ορισµό του σηµείου 0, αλλά και για την υποστήριξη περαιτέρω διαδικασιών ανάλυσης, τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια του οδοστρώµατος και κάτω από την κεραία, ειδική µεταλλική πλάκα (βλ. εικόνα 6). Σηµειώνεται ότι,

5 το µέταλλο έχει θεωρητικά άπειρη διηλεκτρική σταθερά και ανακλά όλα τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που εκπέµπει η κεραία, µε αποτέλεσµα να ορίζεται µε σαφήνεια η επιφάνεια του µετάλλου. Η επιφάνεια αυτή θεωρείται ως και το σηµείο εκκίνησης µέτρησης του βάθους (σηµείο 0). Εικόνα 5. Το Σύστηµα Γεωραντάρ του ΕΜΠ Εικόνα 6. Η κεραία των 1000 ΜHz

6 Οι µετρήσεις µε το Σύστηµα GPR του ΕΜΠ πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληπτικά σε αντιπροσωπευτικά τµήµατα του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ. Για τη διεξαγωγή των µετρήσεων, την επεξεργασία αλλά και την ανάλυση των δεδοµένων συλλογής, ελήφθησαν υπόψη οι προδιαγραφές της (ASTM 1998). Πέραν όµως των απρόσκοπτων, µη καταστρεπτικών καταγραφών µε το υπόψη Σύστηµα πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληπτικές λήψεις πυρήνων σε αντιστοιχία µε τα υπό διερεύνηση οδοστρώµατα. Από τους πυρήνες µετρήθηκαν και καταγράφτηκαν τα πάχη του συνόλου των ασφαλτικών στρώσεων σε 25 θέσεις.

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ 1, Πολιτικός Μηχανικός - Ερευνητής ΕΜΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΛΑΪΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΗΡΑΚΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 277. Η µέτρηση του συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων ΤΚΠ σε επιχειρήσεις και κλάδους αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους των ερευνών καινοτοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μετρητικός Βραχίονας R-SCANR OMEROMEGA 2025:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε i Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε ii Πίνακας Περιεχοµένων Σελ. 1 Εισαγωγή 1 Μέρος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού 2 2.1 Γενικά 3 2.1.1 Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΓΠ Ι: Εισαγωγή στα ΣΓΠ 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Έλενα Ψύλλου Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη συλλογή και επεξεργασία κυκλοφοριακών μεγεθών για αυτοκινητοδρόμους»

«Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη συλλογή και επεξεργασία κυκλοφοριακών μεγεθών για αυτοκινητοδρόμους» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Και Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM)

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Application of the Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) in Greece ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΣΤΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας

Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας ΛΕΜΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Ελαστικές ιδιότητες κεραµικών υλικών υψηλής τεχνολογίας ΛΕΜΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝOΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, Ξενοδοχείο Athens Imperial, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007 EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος ανάλυσης ιατρικών εικόνων: Εφαρµογή στην απεικόνιση αγγείων µε υπερήχους ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος ανάλυσης ιατρικών εικόνων: Εφαρµογή στην απεικόνιση αγγείων µε υπερήχους ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος ανάλυσης ιατρικών εικόνων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Γενικά... 2 1.2 Ανάθεση Μελέτης... 2 1.3 Αντικείµενο Μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μουσική Τεχνολογία Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Ορισµός.. 1 1.2 Γενικά.... 1 1.3 Οι βασικές ανάγκες για την µετακίνηση και την βελτιστοποίηση του ταξιδιού... 3 1.4 Συµβολή του χρήστη στα οδικά ατυχήµατα... 4 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα