ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα. Τηλ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε τµήµα µελέτης ενός πρωτότυπου ηλιακού θερµοσίφωνα, µε αποθήκευση στο πρωτεύον κύκλωµα κυκλοφορίας. Μελετάται η συµπεριφορά του συστήµατος µε την τοποθέτηση δύο τύπων εναλλακτών στο δοχείο αποθήκευσης, οµοίου σχήµατος, µε διαφορετικό όµως µήκος και διάµετρο. Για την εντατικοποίηση της µετάδοσης θερµότητας από το νερό του δοχείου στον εναλλάκτη, τοποθετείται πτερυγιοφόρος αναδευτήρας. Από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι η θερµοκρασία του νερού χρήσης είναι λίγο µικρότερη από την θερµοκρασία του δοχείου αποθήκευσης ακόµη και για χαµηλές στροφές ανάδευσης.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ηλιακά θερµικά συστήµατα ευρύτερα γνωστά ως ηλιακοί θερµοσίφωνες χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες: Στα ανοικτά συστήµατα, όπου το νερό χρήσης κυκλοφορεί και στο συλλέκτη. Στα κλειστά συστήµατα όπου το θερµανταλλακτικό ρευστό που κυκλοφορεί στον συλλέκτη είναι διαφορετικό από το νερό χρήσης. Τα συστήµατα ανοικτού κυκλώµατος, είναι φτηνότερα στην κατασκευή τους, δεν είναι διαδεδοµένα όµως, λόγω των αυξηµένων προβληµάτων διάβρωσης και φραγής των σωληνώσεων του συλλέκτη. Αυτό είναι αποτέλεσµα της συνεχούς ανανέωσης του νερού χρήσης µέσα στις σωληνώσεις του συλλέκτη, της αυξηµένης θερµοκρασίας και σκληρότητας του. Τα προβλήµατα αυτά δεν παρουσιάζονται στα συστήµατα κλειστού κυκλώµατος. Λόγω όµως του ότι η συλλεγόµενη ενέργεια αποθηκεύεται στο νερό χρήσης του δικτύου µε το οποίο συνδέεται το δοχείο αποθήκευσης, και στα δύο αυτά συστήµατα παρατηρούνται αυξηµένες απαιτήσεις αντοχής σε πίεση και διάβρωση. Οι τεχνικές προστασίας είναι πολλές, όλες όµως έχουν σηµαντική επίπτωση στο κόστος του ηλιακού θερµοσίφωνα. Το θερµικό σύστηµα που µελετάται είναι ένα κλειστό θερµοσιφωνικό σύστηµα, µε αποθήκευση στο πρωτεύον κύκλωµα κυκλοφορίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι απαιτήσεις σε αντοχή και διάβρωση του δοχείου αποθήκευσης. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και µη µεταλλικού δοχείου και µε όποιο επιθυµητό σχήµα (δεν είναι απαραίτητο να έχει κυλινδρική µορφή). Η ελάττωση του κόστους κατασκευής είναι προφανής. Το νερό χρήσης θερµαίνεται µέσω εναλλάκτη, εµβαπτισµένου στο δοχείο. Έτσι, ο κίνδυνος διάβρωσης µεταφέρεται στην εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων του εναλλάκτη. Αναγκαία είναι λοιπόν η µελέτη του εναλλάκτη που χρησιµοποιείται, η γεωµετρία του εναλλάκτη και του δοχείου και οι στρωµατώσεις της θερµοκρασίας µέσα στο δοχείο. Ο εναλλάκτης κατασκευάστηκε από χαλκοσωλήνα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης και να επιτευχθεί µεγιστοποίηση της µεταφοράς θερµότητας, ώστε να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα µε µεγάλο βαθµό απόδοσης και αξιοπιστία για κάθε χρήση.. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η πειραµατική συσκευή αποτελείται από ένα δοχείο σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, διαστάσεων cm τοποθετηµένο σε µεταλλική βάση όπως φαίνεται στην εικόνα α, και β,. Είναι κατασκευασµένο από διαφανές Plexiglas, ώστε να φαίνεται το εσωτερικό του. Στην πίσω πλευρά και κοντά στη βάση του τοποθετήθηκαν τρεις αντιστάσεις ισχύος,7 kw η κάθε µια για τη θέρµανση του νερού που περιέχει το δοχείο. Είναι δυνατή η περιστροφή του δοχείου έτσι ώστε να προσοµοιωθεί η λειτουργία του σε πραγµατικές συνθήκες.

2 Με ανάπτυξη κώδικα Η/Υ υπολογίστηκαν τα χαρακτηριστικά cm διαφόρων τύπων εναλλακτών. Επελέγη τελικά εναλλάκτης τύπου «σπιράλ» λόγω της απλότητας στη κατασκευή του. Έτσι, κατασκευάστηκαν εναλλάκτες από εύκαµπτο χαλκοσωλήνα, διατοµής.m και µήκους και µέτρων αντίστοιχα. 8.5 cm Ο πρώτος εναλλάκτης µε ακτίνα, m, τοποθετήθηκε 67.5 cm 7 cm υπό γωνία 5 µοιρών περίπου, µέσα στο δοχείο µαζί µε το απαραίτητο κύκλωµα σωληνώσεων για τη διεξαγωγή των πειραµάτων και τη συλλογή των µετρήσεων. Ο δεύτερος εναλλάκτης κατασκευάστηκε µε λίγο µεγαλύτερη ακτίνα (, cm 6 cm 95.5 cm m). Χρησιµοποιήθηκε δε, το ίδιο κύκλωµα σωληνώσεων cm 7.7 cm Τον άξονα του κάθε εναλλάκτη διαπερνά ένας 9 cm πτερυγιοφόρος αναδευτήρας, ο οποίος στρεφόµενος εντείνει τη µετάδοση θερµότητας. Η κίνηση στον αναδευτήρα δίνεται από Εικόνα α. ηλεκτρικό κινητήρα οµοαξονικά τοποθετηµένο, δίχως µειωτήρα στροφών. Ο κινητήρας είναι ακριβείας και ελέγχεται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα που είναι υπεύθυνο για την σταθερή λειτουργία του, έτσι ώστε να µη παρατηρηθεί αλλαγή των στροφών ύστερα από κάποιο χρόνο λειτουργίας..5 cm. ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Οι µετρήσεις διεξήχθησαν στο χώρο του εργαστηρίου Μηχανολογίας του Τµήµατος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Ως υγρό αποθήκευσης της θερµότητας χρησιµοποιήθηκε αποσκληρυµένο νερό, µε το οποίο πληρώθηκε το δοχείο. Η θέρµανση του νερού αποθήκευσης έγινε µε τη χρήση των αντιστάσεων που προαναφέρθηκαν. Τοποθετήθηκαν θερµοζεύγη τύπου Κ µέσα στο δοχείο, σε διαφορετικά ύψη, τα οποία µετρούν την θερµοκρασία νερού του δοχείου σε διάφορα σηµεία έτσι ώστε να είναι εµφανής η στρωµάτωση της, όταν διεξάγεται πείραµα δίχως ανάδευση (8 θερµοζεύγη). Επίσης, η θερµοκρασία µετράται στην είσοδο και έξοδο του εναλλάκτη θερµότητας καθώς και έξω από το δοχείο (θερµοκρασία περιβάλλοντος). Τα θερµοζεύγη καταλήγουν σε σύστηµα Η/Υ, έτσι ώστε να συλλέγονται οι θερµοκρασίες 6 φορές το λεπτό. Οι µέσοι όροι των θερµοκρασιών (6 το λεπτό) καταχωρούνται σε αρχείο. Πραγµατοποιήθηκαν 8 πειράµατα µε διαφορετικές στροφές αναδευτήρα (,, 7,, rev/min), µε διαφορετικές αρχικές θερµοκρασίες δοχείου (,, 5, 6, 7 o C) και µε διαφορετικές ροές νερού χρήσης (,, 5, 7, 8, 9 l/h).. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρακάτω, παρουσιάζονται πειραµατικά αποτελέσµατα για τους δύο εναλλάκτες, για παροχές νερού χρήσης, 5, 7 l/h και για στροφές αναδευτήρα,, revs/min. Σε όλα τα διαγράµµατα που ακολουθούν, οι καµπύλες αντιστοιχούν, ανάλογα µε το δείκτη δίπλα τους, στις παρακάτω θερµοκρασίες: θερµοκρασία νερού του δοχείου. θερµοκρασία του νερού χρήσης στην έξοδο του εναλλάκτη. θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά την διάρκεια του πειράµατος. θερµοκρασία του νερού στην είσοδο του εναλλάκτη (θερµοκρασία δικτύου). Ως «T αρ» σηµειώνεται η αρχική θερµοκρασία στην οποία θερµαίνεται το νερό του δοχείου, πριν ξεκινήσουν οι µετρήσεις. Επίσης, ως «exch_» και «exch_» συµβολίζονται οι δύο εναλλάκτες, µήκους m και m αντίστοιχα.

3 l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ : : :7 :8 : : :8 :6 : 5: 5:9 5: : : :6 :8 : : : :6 :7 :59 : : :5 :7 :59 : : : : Εικόνα l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ : :8 : :56 : : :8 :5 :7 : :5 :5 :7 : : :58 :6 : 6: : : : : :55 :6 :7 :8 :9 :5 : : : : : :55 :6 :7 :8 Εικόνα l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ :6 : :7 : :9 : :5 :6 : :7 :5 :8 : :8 :5 :8 : :6 : :7 : :8 : :9 :5 : :6 :5 :8 : :9 :5 : :6 Εικόνα

4 5 l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ 5 l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ : :8 : :7 : :5 : : :8 : :7 :5 :56 : : :8 : :7 : :6 : :8 : : :6 : :8 :5 : :6 : :9 :5 : :7 : Εικόνα 5 l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ 5 l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ : :9 :5 : :5 : :6 : :7 :5 :58 : :9 : : :5 : :6 : :6 : :8 :5 : :7 : :5 :56 : :9 :5 : :7 : : Εικόνα 5 5 l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ 5 l/h, revs/min, T αρ =7 o C, exch_ :5 : :6 : :7 : :8 : :9 :5 : :5 : :6 : :7 : :8 : :9 : :9 : :8 : :7 : :6 : :5 :9 :5 :59 : :8 : :7 : :6 : :5 :9 Εικόνα 6

5 Στα παρακάτω διαγράµµατα, παρατίθενται, για σύγκριση, αποτελέσµατα πειραµάτων και µε τους δύο εναλλάκτες, µε µέγιστη θερµοκρασία 7 o C, ταχύτητα ανάδευσης rev/min, και ροή νερού χρήσης 7 l/h. Εναλλάκτης Εναλλάκτης : :8 : :6 : : :8 : :6 : : :8 :5 :56 : : :8 : :6 : :5 :9 : :9 : :8 : :7 : :6 :5 :55 : : :9 : :8 : :7 : :6 Εικόνα 7 Όπως φαίνεται, η θερµοκρασία εξόδου στο δεύτερο εναλλάκτη είναι µεγαλύτερη κατά περίπου 7 o C (για θερµοκρασία δοχείου 7 o C. Αυτό οφείλεται στο µεγαλύτερο µήκος του ου εναλλάκτη (διπλάσιο), το οποίο δίνει διπλάσια επιφάνεια εναλλαγής. 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα της ανάδευσης είναι εµφανή. Από τα διαγράµµατα θερµοκρασίας εξόδου ( νερό χρήσης ) και δοχείου (υγρού πλήρωσης ), παρατηρείται ότι, όσο αυξάνει η ταχύτητα ανάδευσης, τόσο µειώνεται η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ τους. Εκεί ακριβώς στοχεύει η χρήση του αναδευτήρα. Για µικρές παροχές του νερού χρήσης οι διαφορετικές ταχύτητες ανάδευσης δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη θερµοκρασία εξόδου. Η ανάδευση δεν είναι επιτακτική λοιπόν, για χαµηλές παροχές. Επίσης, παρατηρείται ότι η ανάδευση στις στροφές δεν είναι επιτακτική για παροχές της τάξης των l/h. Το φαινόµενο της στρωµάτωσης της θερµοκρασίας του νερού του δοχείου παρατηρείται µόνο όταν δεν υπάρχει ανάδευση. Όπως παρατηρείται, όσο αυξάνεται η παροχή του νερού χρήσης, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάδευση. Παρατηρείται ότι για τυπικές παροχές νερού χρήσης 5 l/h [Warmeatlas] µια ανάδευση των rev/min είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Έτσι, είναι δυνατή η εφαρµογή µιας διάταξης µε τη χρήση φθηνών κινητήρων. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 879, Μέθοδοι οκιµών Ηλιακών Συστηµάτων Ζεστού Νερού Οικιακής Χρήσης, ΕΛΟΤ ( 99 ). VDI Warmeatlas, Μετάδοση Θερµότητας, Έκτη Έκδοση, Τεχνοεκδοτική ( 99 )

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 2011 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ4:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα :ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Επιβλέπων: Γκαβαλιάς Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι βελτίωσης του βαθµού απόδοσης των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 50. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ οµικά στοιχεία εργαλειοµηχανών Στο τέλος της µελέτης του τέταρτου κεφαλαίου ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει : Ποιες είναι οι επιπλέον απαιτήσεις κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TRNSYS της Συμεώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ,ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντλίες Θερμότητας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κλεΐδης Κωσταντίνος ΣΕΡΡΕΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Τράκα Φωτεινής Α.Μ. 6107 «Ανάλυση Ελεγχόµενης Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ διπλωματική εργασία του : Λαζαρίδη Δημητρίου επιβλέπων καθηγητής : Κίμων. Α. Αντωνόπουλος Χρήση υλικών αλλαγής φάσης (PCMs) για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ( PV/T ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ( PV/T ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ( PV/T ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Κύρια περιοχή έρευνας: Παραγωγή, ιανοµή, ιαχείριση και Αποθήκευση Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ.ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. Χ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΙΧΜΗΣ ΣΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Νούλης Κωνσταντίνος ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα