ΜΕΛΕΤΕΣ. Ελευθερία του Τύπου (ΜΜΕ) και προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΕΣ. Ελευθερία του Τύπου (ΜΜΕ) και προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 3"

Transcript

1 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 3 ΜΕΛΕΤΕΣ Ελευθερία του Τύπου (ΜΜΕ) και προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ιωάννη Κ. Καράκωστα Ομ. Καθηγητή Αστικού Δικαίου Νομικής χολής Πανεπιστημίου Αθηνών Φριστίνας Α. Βρεττού Δικηγόρου, Μ.Δ. Αστικού Δικαίου, Μ.Δ. Δημοσίου Δικαίου Ι. Συναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ Σο ιδιωτικού δικαίου δικαίωμα της προσωπικότητας κατοχυρώνεται στη γενική ρήτρα περί προστασίας της προσωπικότητας στον Αστικό Κώδικα, η οποία ορίζει ότι στην περίπτωση παράνομης προσβολής, παρέχεται δικαίωμα άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον, καθώς και αξίωση αποζημίωσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αδικοπραξίας, υπάρχει δηλαδή υπαιτιότητα του δράστη. Η εν λόγω διάταξη του Αστικού Κώδικα αναγνωρίζει ένα γενικό α- πόλυτο δικαίωμα του καθενός με το οποίο εξασφαλίζεται η προστασία του προσώπου και γενικότερα η προάσπιση της αξίας του ανθρώπου. Ειδικότερα, αποτελεί συγκερασμό των συνταγματικών διατάξεων των άρθρων 2 1 και 5 1 κατά τρόπο ώστε στο ιδιωτικού δικαίου δικαίωμα της προσωπικότητας περιλαμβάνεται τόσο ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, που αποτελεί τον απαραβίαστο πυρήνα του δικαιώματος, όσο και η ελεύθερη ανάπτυξη όλων των στοιχείων και εκφάνσεων της προσωπικότητας. Ενσυνειδήτως ο νομοθέτης του Αστικού Κώδικα με την εν λόγω γενική ρήτρα περί προστασίας της προσωπικότητας, απέφυγε να οριοθετήσει το δικαίωμα της προσωπικότητας επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη συνεχή διεύρυνση του δικαιώματος. Η έλλειψη ορισμού της προσωπικότητας επιτρέπει τη σφαιρική της προστασία και την προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες και αντιλήψεις. Συπικό λοιπόν αντικείμενο προστασίας αποτελούν οι εκφάνσεις της προσωπικότητας που δεν είναι δυνατόν να αποσπασθούν από το φορέα τους διότι γεννιέται με αυτές είτε αποκτώνται κατά τη διάρκεια της ζωής του, καθώς και δικαιώματα, τα οποία είναι μεν δυνατόν να αποσπασθούν από το φορέα, θεωρούνται όμως αμέσως συνδεδεμένα με αυτόν. Σα πιο πάνω αγαθά δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα, αλλά επιμέρους εκφάνσεις του ενιαίου δικαιώματος επί της ιδίας προσωπικότητας, έτσι ώστε προσβολή της προσωπικότητας να συνιστά κάθε πρόσφορη πράξη τρίτου προσώπου, με την οποία διαταράσσεται η κατά τη στιγμή της προσβολής αρμόζουσα κατάσταση ως προς τις διάφορες εκφάνσεις της προσωπικότητας, σε κάθε μάλιστα έκφανση αντιστοιχεί και προσιδιάζων τρόπος προσβολής που μπορεί ενδεχομένως να συντελεστεί και με παράλειψη. 1 Μεταξύ των προστατευτέων εκφάνσεων της προσωπικότητας είναι και τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου, τα οποία προστατεύονται και αυτοτελώς με τον ν. 2472/1997. ε επίπεδο υντάγματος, μεταξύ των ρυθμίσεων που προστατεύουν ιδιαίτερες εκδηλώσεις της προσωπικότητας με την αναγωγή τους σε ατομικά δικαιώματα, περιλαμβάνεται και η διάταξη του άρθρου 9 Α, η οποία προστέθηκε κατά τη συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, σύμφωνα με την οποία «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων, όπως ο νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως ο νόμος ορίζει» 2. Με την 1. Βλ. Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι., Σο Δίκαιο των ΜΜΕ, γ έκδοση, 2005, σ. 242 επ., σ τ ο ν ί δ ι ο, Ερμηνεία ΑΚ, Γενικές Αρχές, Άρθρα 1-126, 2005, άρθρο 57, σ. 316, σ τ ο ν ί δ ι ο, Προσωπικότητα και Σύπος, γ έκδοση, 2000, σ. 51 επ., Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η σε Γεωργιάδη ταθόπουλο, άρθρο 57, Π λ α γ ι α ν ν ά κ ο Γ., Σο δικαίωμα επί της ι- δίας προσωπικότητας, ΕλλΔνη 1966, σ Βλ. Φ ρ υ σ ό γ ο ν ο Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η έκδοση, 2006, σ. 211.

2 4 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 παραπάνω διάταξη κατοχυρώνεται το δικαίωμα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης 3, ήτοι το δικαίωμα του προσώπου να αποφασίζει το ίδιο σχετικά με τη διάθεση και τη χρήση των πληροφοριών που το αφορούν 4. το ιδιωτικό δίκαιο «τριτενεργεί» και η συνταγματικώς κατοχυρωμένη ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης, η οποία προϋποθέτει την ελευθερία της δημοσιογραφικής έρευνας και εφαρμόζεται στα λοιπά ΜΜΕ κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου. Εισχωρεί στο πεδίο του αστικού δικαίου μέσω της έννοιας του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος (άρθρ. 367 ΠΚ), της ενασκήσεως δικαιώματος ή της εκπληρώσεως καθήκοντος που επιβάλλεται από το νόμο (άρθρ. 20 ΠΚ) και της διατάξεως περί καταστάσεως ανάγκης (άρθρ. 25 ΠΚ), και θεμελιώνει λόγο άρσης του παράνομου χαρακτήρα της προσβολής της προσωπικότητας. Με το τρόπο αυτό, η ελευθερία του τύπου και των λοιπών ΜΜΕ επηρεάζει, στο χώρο του αστικού δικαίου, την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία της προσωπικότητας, υπό την έννοια ότι το δικαιολογημένο ενδιαφέρον ή συμφέρον του προσβάλ- 3. Σο ως άνω δικαίωμα αποτελεί εκδήλωση της προσωπικότητας του προσώπου. Βλ. σχετικά Α υ γ ο υ στια ν ά κ η Μ., Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Προβλήματα και αντιμετώπιση από το δίκαιο, ΔτΑ 11/ και 710. Για τη σχέση του ως άνω δικαιώματος και του δικαιώματος στην πληροφόρηση το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 5Α του υντάγματος βλ. Δ ε τ σ α ρ ί δ η Φ., Δημοσιογραφία, πληροφόρηση και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα Δικαιώματα σε σύγκρουση ή σε σχέση αλληλοσυμπλήρωσης;, ΘΠΔΔ Για το προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος βλ. Σ σ ε β ά Α θ., Προσωπικά δεδομένα και μέσα ενημέρωσης, 2010, σ Βλ. Μ ή τ ρ ο υ Λ., Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: ένα νέο δικαίωμα;, σε Δ. Θ. Σσάτσο / Ευ. Βενιζέλο / Ξ. Ι. Κοντιάδη, Σο νέο ύνταγμα, Πρακτικά υνεδρίου για το αναθεωρημένο ύνταγμα του 1975/ 1986/2001, 2001, σ. 88, όπου τονίζει ότι πριν τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση, το συνταγματικό θεμέλιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων συγκροτούνταν από το συνδυασμό των διατάξεων 5 1, 2 1, 19 και επικουρικά του άρθρου 9 1 του υντάγματος. Οι πιο πάνω διατάξεις διασφάλιζαν και οργάνωναν ένα πλαίσιο διαμόρφωσης της ιδιωτικότητας και της αυτόνομης ανάπτυξης της προσωπικότητας, που ίσχυε τόσο έναντι της κρατικής εξουσίας, όσο και έναντι των ιδιωτών. λοντος στη συγκεκριμένη περίπτωση του εκπροσώπου των ΜΜΕ - οδηγεί σε περιστολή της προστασίας του προσώπου, με όριο πάντοτε τον απαραβίαστο πυρήνα της αξίας του ανθρώπου 5. το πλαίσιο της εφαρμογής του πλέγματος διατάξεων που προστατεύουν από τη μία πλευρά την προσωπικότητα ενώ από την άλλη κατοχυρώνουν την ελευθερία της έκφρασης, δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη ότι η δραστηριότητα των ΜΜΕ αποτελεί εξ ορισμού πηγή ενδεχόμενου κινδύνου για την προσωπικότητα, γεγονός που δικαιολογεί και επιβάλλει την καθιέρωση συναλλακτικών υ- ποχρεώσεων προστασίας του προσώπου 6. Η δραστηριότητα των ΜΜΕ συνδέεται αναμφισβήτητα με την άσκηση κυριαρχίας ενός πεδίου δράσεως, στη συγκεκριμένη περίπτωση του πεδίου της δημοσιότητας. Ανάλογα με το σκοπό, τον τρόπο και την έκταση της προβολής του προσώπου, η δημοσιότητα ενδέχεται να έχει ευνοϊκές ή αντίθετα καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνική, ηθική ή επαγγελματική εικόνα του ατόμου. Ο ενυπάρχων, συνεπώς, στη δημοσιογραφική δραστηριότητα, αυξημένος κίνδυνος προσβολής του εννόμου α- γαθού της προσωπικότητας επιτάσσει τη λήψη εκ μέρους των ΜΜΕ μέτρων με τα οποία περιορίζονται οι πιθανότητες επελεύσεως των κινδύνων. Από το βαθμό επικινδυνότητας των προς δημοσίευση σχολίων ή ειδήσεων, καθώς και της δημοσιογραφικής έρευνας, εξαρτάται και ο βαθμός επιμέλειας που υποχρεούνται να καταβάλουν οι υπεύθυνοι για την τήρηση των συναλλακτικών υποχρεώσεων του τύπου. Οι συναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ συνάγονται από το σύνολο της εννόμου τάξεως, και ειδικότερα από τις συνταγματικές, ποινικές, διοικητικές και ιδιωτικού δικαίου διατάξεις που αναφέρονται κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο στον τύπο και στα ΜΜΕ γενικότερα, καθώς και από τις γενικές ρήτρες και αρχές του δικαίου, όπως η αρχή της καλής πίστεως, των χρηστών ηθών, τα συναλλακτικά ήθη, η αρχή της υπέρμετρης βλάβης, η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως, κ.ο.κ., ή ακόμα και από τους κανόνες δεοντολογίας ή αυτορρύθ- 5. Βλ. Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι., Προσωπικότητα και Σύπος, γ έκδοση, 2000, σ Για τις συναλλακτικές υποχρεώσεις βλ. Κ α ρ ά- κ ω σ τ α Ι., υναλλακτικές υποχρεώσεις του τύπου και προστασία της προσωπικότητας, ΕλλΔνη επ.

3 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 5 μισης των συναφών επαγγελματικών κλάδων. Η νομολογία, με την καθοδήγηση της επιστήμης, δέχεται πλέον ρητώς την ύπαρξη συναλλακτικών υποχρεώσεων των ΜΜΕ, αξιοποιώντας τις, σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου να αξιολογήσει στο πλαίσιο της in concreto στάθμισης των αντικρουόμενων αγαθών εάν η προσβλητική της προσωπικότητας συμπεριφορά του δημοσιογράφου αποτελεί στη συγκεκριμένη περίπτωση το αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την εξυπηρέτηση δικαιολογημένου, με βάση το νόμο ενδιαφέροντος κατά την έννοια της ΠΚ 367 και τελεί σε αναλογία με την κοινωνικοδικαιϊκή αποστολή των ΜΜΕ για ενημέρωση του κοινού. Η μη τήρηση των αρχών, που μετουσιώνονται σε συναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας και θεμελιώνει τον παράνομο χαρακτήρα της συμπεριφοράς, υπό την έννοια των ΑΚ 57, 914, 919 και 920. Η παράλειψη τηρήσεως των συναλλακτικών υποχρεώσεων συνιστά επιπλέον και κατ' αρχήν υπαίτια (αμελή) συμπεριφορά των προσώπων τα οποία βαρύνονται με την επιμέλεια τηρήσεως των υποχρεώσεων αυτών 7. υναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ που αφορούν στην προστασία του προσώπου είναι: 1 ον Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον σεβασμού της προσωπικότητας και της ιδιωτικής σφαίρας 8. 2 ον Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον αλήθειας 9. 3ον Οι υποχρεώσεις που 7. Οι συναλλακτικές υποχρεώσεις προσδιορίζουν τη συμπεριφορά που οφείλει να επιδείξει ο μέσος, τυπικός εκπρόσωπος του επαγγέλματος και η παραβίασή τους συνιστά αμέλεια σύμφωνα με την ΑΚ 330 εδ. 2 και πληροί το στοιχείο της υπαιτιότητας. 8. Βλ. υπό ΙΙ. 9. Η ως άνω υποχρέωση επιβάλλει τον πριν από τη δημοσίευση έλεγχο της αλήθειας των πληροφοριών και των ειδήσεων. Ο τύπος οφείλει να εξαντλεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο, την αλήθεια και την προέλευση των ειδήσεων που πρόκειται να δουν το φως της δημοσιότητας. Η δημοσίευση ανακριβών ειδήσεων κρίνεται πάντοτε παράνομη (βλ. Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι., Σο Δίκαιο των ΜΜΕ, γ έκδοση, 2005, σ. 51). ύμφωνα με πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, τα δημοσιεύματα που περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς, που δεν συνδέονται με μια αληθινή κατάσταση και για τα οποία ο συντάκτης δεν τήρησε τις συναλλακτικές υποχρεώσεις θεμελιώνουν χωρίς άλλο τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής απορρέουν από το καθήκον σεβασμού των απόψεων 10. Σέλος, 4ον οι υποχρεώσεις που απορρέουν της προσωπικότητας και δεν τίθεται θέμα δικαιολογημένου ενδιαφέροντος και σταθμίσεως συμφερόντων (βλ. ΑΠ 437/2007, ΔiΜΕΕ , ΑΠ 576/2006, ΔiΜΕΕ , ΕφΑθ 1045/2009, ΔiΜΕΕ , ΕφΑθ 6027/ 2009, ΔiΜΕΕ , ΠΠρΑθ 2575/2007, ΔiΜΕΕ , ΠΠρΑθ 717/2005, ΔiΜΕΕ ). Αντιστρόφως, όταν ο συντάκτης του δημοσιεύματος δημοσιοποιεί επίσημη ανακοίνωση αρμόδιας αρχής, ακόμη και αν αποδειχθούν ψευδή τα διαδιδόμενα γεγονότα, δεν μπορεί να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα στον συντάκτη, έστω και με τη μορφή της ελαφράς αμέλειας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει λόγος για παραβίαση εκ μέρους του των συναλλακτικών υποχρεώσεων του τύπου, που επιβάλλουν να προηγείται του δημοσιεύματος ο έλεγχος της αληθείας των πληροφοριών και των ειδήσεων, προκειμένου το περιεχόμενό του να συμπίπτει με την πραγματικότητα (βλ. ΕφΑθ 5180/2009, ΔiΜΕΕ ). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όσον αφορά στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα η μετάδοση ανακριβών γεγονότων συνιστά και παράβαση του π.δ. 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών» (βλ. σχετικά ω τ η ρ ό π ο υ λ ο Β., Η μετάδοση ανακριβών γεγονότων από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στη νομολογία του Εθνικού υμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ΔiΜΕΕ ). Για την ως άνω υ- ποχρέωση των ΜΜΕ βλ. και ω τ η ρ ό π ο υ λ ο Β., Σο καθήκον αλήθειας των ΜΜΕ και η κριτική κατά πολιτικού ηγέτη, χόλιο υπό την ΕΔΔΑ, απόφαση της 22ης , Τπόθεση Standard Verlagsgesellschaft MBH (no. 2) κατά Αυστρίας, ΝοΒ , με την οποία απόφαση το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει την υποχρέωση τήρησης της καλής πίστης εκ μέρους των εκπροσώπων των Μ- ΜΕ. 10. Σο καθήκον σεβασμού των απόψεων επιβάλλει: α) την καλόπιστη κριτική σκέψεων και γνωμών που διατυπώθηκαν είτε στον τύπο, είτε με άλλο μέσο και β) την καταχώρηση δημοσιευμάτων, ακόμα και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώματος απαντήσεως, με τα οποία παρέχεται στο κοινό μια άλλη εκδοχή ενός θέματος που αποτέλεσε αντικείμενο προηγούμενου δημοσιεύματος. Η ανωτέρω υποχρέωση είναι συνυφασμένη με τη γενική δικαϊική αρχή audiatur et altera pars, που κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 20 2, ενώ το δικαίωμα απαντήσεως του θιγομένου από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή κατοχυρώνεται πλέον ρητώς στο άρθρο 14 5 (βλ. Κ α ρ ά κ ω- σ τ α Ι., Σο Δίκαιο των ΜΜΕ, γ έκδοση, 2005, σ ). Η υποχρέωση σεβασμού και διευκόλυνσης της έκφρασης της αντίθετης άποψης κατοχυρώνεται ρητώς, όσον αφορά τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στο άρθρο 3 του π.δ. 77/2003, που ορίζει ότι «η ραδιοφωνία και η τηλεόρα-

4 6 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 από το καθήκον διαμορφώσεως της κοινής γνώμης 11. ΙΙ. Υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας και ιδίως των προσωπικών δεδομένων Ειδικότερα, η υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής σφαίρας και των προσωπικών δεδομένων θεμελιώνεται κυρίως στις διατάξεις του υντάγματος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί προσβολής της προσωπικότητας και περί αδικοπραξιών, στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τα εγκλήματα κατά της τιμής και την παραβίαση απορρήτων, στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί δημοσιότητος, στη ύμβαση της Ρώμης (Ε- ΔΑ), στους ειδικούς περί τύπου νόμους, στον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομέ- ση πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται εμπράκτως τη διατύπωση διαφορετικών απόψεων και να υπερασπίζονται την ε- λευθερία μεταδόσεώς τους. Οι διαφορετικές απόψεις πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα και με ίσους όρους». Βλ. σχετικά Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι., υναλλακτικές υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών ΜΜΕ και μέσα προληπτικής προστασίας του θιγομένου (γνωμ.), ΔiΜΕΕ επ. 11. Η ως άνω υποχρέωση απορρέει από το χαρακτήρα της ελευθερίας του τύπου ως πολιτικού δικαιώματος, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προστατεύεται, εκτός από τη διάταξη του άρθρου 14 1 και από τις διατάξεις των άρθρων 1 2 και 3, 5 1 και 29 1 του υντάγματος, που αφορούν στη λαϊκή κυριαρχία, τη συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο βίο και την κοινωνική ζωή και τη λειτουργία των κομμάτων (βλ. Μ ά ν ε σ η Α., υνταγματική θεωρία και πράξη, 1980, σ. 634, Κ ο ν τ α ξ ή Α., Σύπος και δίκαιο, 1989, σ. 359 επ.). Σο καθήκον διαμορφώσεως της κοινής γνώμης εισχωρεί στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου μέσω της έννοιας του δικαιολογημένου συμφέροντος (ΠΚ 367 1). Έτσι, δεδομένου ότι η ελευθερία της πολιτικής έκφρασης αποτελεί και μέσο πραγμάτωσης της λαϊκής κυριαρχίας, κατ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου ΠΚ, κρίνεται επιτρεπτή από τη νομολογία η δια του τύπου δημοσίευση προς πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού, δυσμενών κρίσεων ή μειωτικών αξιολογήσεων, ακόμη και με οξεία κριτική των προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή κατέχουν δημόσιο αξίωμα. Βλ. ενδεικτικά ΕφΑθ 7257/2006, ΔiMEE , ΕφΑθ 8634/2005, ΔiMEE Bλ. αναλυτικώς υπό ΙΙΙ. νων και στον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Η νομολογία ακολουθεί την αρχή της αυτοτελούς προστασίας των εκφάνσεων της προσωπικότητας, σύμφωνα με την οποία η ενδεχόμενη προσβολή κάθε μίας εκ των εκφάνσεων της προσωπικότητας εξετάζεται αυτονόμως χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της προσβολής των υπολοίπων. Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν προστατευτέα έκφανση της προσωπικότητας η ως άνω υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας επιτάσσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο ν. 2472/1997, ο ο- ποίος δεν είναι παρά η νομοθετική εξειδίκευση του ευρύτερου κανόνα της προστασίας της προσωπικότητας 12. Φαρακτηριστική περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας μέσω της παραβίασης της υπο- 12. Βλ. τ α θ ό π ο υ λ ο Μ., Η χρήση των προσωπικών δεδομένων και η διαπάλη μεταξύ ελευθεριών των κατόχων τους και ελευθεριών των υποκειμένων τους, ΝοΒ Για τη σχέση μεταξύ προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας της προσωπικότητας κατά τα άρθρα 57 και 59 ΑΚ βλ. και Μ ή τ ρ ο υ Λ., ημείωση υπό ΜΠρΘεσ 16790/2009, ΔiMEE , όπου και αναφέρει ότι ο ν. 2472/1997 δεν εξειδικεύει απλώς τη γενική ρήτρα του άρθρου 57 ΑΚ αλλά οργανώνει ένα αυτοτελές σύστημα κανόνων, εγγυήσεων και δικαιωμάτων που ερείδεται στο άρθρο 2 1, 5 1, 9 και 9Α του υντάγματος. Για την εφαρμογή του ν. 2472/ 1997 στις περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ βλ. την υπ αριθ. 3545/2002 απόφαση του τε (ΝοΒ ), η οποία επικύρωσε την υπ αριθ. 100/ απόφαση της Αρχής (Σο ) και με την οποία κρίθηκε ότι «οι διατάξεις του ν. 2472/1997 καταλαμβάνουν και τις εκπομπές των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καθώς και τις δημοσιογραφικές δραστηριότητες στο σύνολό τους, όταν με αυτές διενεργείται ταυτόχρονα και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια όταν στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας προσβάλλονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός των ορίων που με βάση την αρχή της αναλογικότητας θεσπίζει ο ν. 2472/1997, υπάρχει παραβίαση του νόμου αυτού και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, χωρίς να τίθεται ζήτημα παραβίασης της ελευθερίας του τύπου». Βλ. σχολιασμό της ως άνω απόφασης του τε σε Μ ή τ ρ ο υ Λ., Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η νομολογία του υμβουλίου Επικρατείας, σε Σιμητικό Σόμο για τα 75 χρόνια του υμβουλίου της Επικρατείας, 2004, σ Βλ. και παρακάτω υποσημείωση 20.

5 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 7 χρέωσης σεβασμού των προσωπικών δεδομένων του ατόμου αποτελεί και η μαγνητοσκόπηση ιδιωτικού χώρου με χρήση κρυφής κάμερας, η οποία γίνεται εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση του θιγόμενου προσώπου. χετική είναι η υπ αριθ. 39/ 2007 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα της επεξεργασίας απλών προσωπικών δεδομένων με τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών της δεύτερης εκ των προσφευγόντων (Βανδή), καθώς και της ανήλικης κόρης του ζεύγους των προσφευγόντων σε δύο περιοδικά, ιδιοκτησίας της καταγγελλόμενης εκδοτικής εταιρίας, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεσή τους 13. Η Αρχή θεώρησε την εν λόγω επεξεργασία παράνομη, κρίνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού για πληροφόρηση δεν είναι δικαιολογημένο όταν μόνος σκοπός των δημοσιευμάτων είναι να ικανοποιήσουν την περιέργεια ενός ειδικού αναγνωστικού κοινού σχετικά με τις λεπτομέρειες της ιδιωτικής ζωής, ανεξάρτητα από το εάν ο εικονιζόμενος είναι δημοσίως γνωστός. Αντιθέτως, η Αρχή έκρινε νόμιμη τη δημόσια προβολή ηχητικών ντοκουμέντων που αφορούσαν σκανδαλώδη συμπεριφορά Μητροπολίτη, ανεξαρτήτως του τρόπου συλλογής των δεδομένων, λόγω του έντονου δημοσίου συμφέροντος για ενημέρωση του κοινού, χωρίς όμως να δικαιολογείται η απεριόριστη επανάληψη προβολής των σχετικών εκπομπών 14. ΙΙΙ. Ελευθερία των ΜΜΕ ως προς την παρουσίαση προσωπικών δεδομένων υπό το πρίσμα της αρχής του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος ή συμφέροντος τις περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα σύγκρουσης της ελευθερίας του τύπου (και των ΜΜΕ) α- φενός και της προσωπικότητας και ιδίως των προσωπικών δεδομένων αφετέρου, επιβάλλεται στάθμιση των συγκρουόμενων αγαθών. την στάθμιση της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώματος στην προσωπικότητα του ατόμου οδηγεί η επίκληση από το δράστη του δικαιολογημέ- 13. Βλ. σχολιασμό σε Β ρ ε τ τ ο ύ Φ., ημείωση υπό την ΑΠΔΠΦ 39/2007, Προσωπικά δεδομένα και ΜΜΕ: πεδίο σύγκρουσης προστατευόμενων έννομων αγαθών, ΔiMEE επ. 14. Βλ. παρακάτω υπό V. νου συμφέροντος του κοινού για πληροφόρηση. 15 Δικαιολογημένο συμφέρον, όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία, έχουν τα πρόσωπα που συνδέονται με την λειτουργία του Σύπου και κατά κύριο λόγο οι δημοσιογράφοι για τη δημοσίευση ειδήσεων και σχολίων σχετικών με τις πράξεις και τη συμπεριφορά προσώπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο 16. Αυτό ι- σχύει ιδίως για πρόσωπα που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή που συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, καθώς και για τα λεγόμενα πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας. ύμφωνα με θεωρία που διατυπώθηκε, τα πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας διακρίνονται σε πρόσωπα απόλυτης επικαιρότητας που ενδιαφέρουν εν γένει το κοινωνικό σύνολο και σχετικής επικαιρότητας που απασχολούν την κοινή γνώμη, εν όψει ενός εξαιρετικού και έ- κτακτου γεγονότος. Έτσι, σύμφωνα με τη νομολογία, στην περίπτωση των προσώπων της επικαιρότητας, υπάρχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού να έχει πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητάς τους, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών τους δεδομένων 17. Σα πρό- 15. Για την έννοια του «δικαιολογημένου ενδιαφέροντος» βλ. και Φ α τ ζ η κ ώ σ τ α Κ., Προσβολές της τιμής από δικαιολογημένο ενδιαφέρον - Μία συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 367 ΠΚ με κύριο παράδειγμα τις προσβολές της τιμής από τα ΜΜΕ, 2005, σ. 55 επ. Για τη σχέση δικαιώματος προσωπικότητας και ελευθερίας του τύπου βλ. και Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι. Β ρ ε τ τ ο ύ Φ., Προσβολή προσωπικότητας και right of publicity κέψεις με αφορμή την ΠΠρΑθ 4661/2004, ΔiMEE 2006, σ Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1197/2010, ΣΝΠ ΝΟΜΟ, ΑΠ 1496/2009, ΔiMEE , ΑΠ 159/2008, ΔiMEE , ΑΠ 1337/2008, ΦρΙΔ , ΑΠ 1317/ 2007, ΔiMEE , ΑΠ 1897/2006, ΕλλΔνη , ΑΠ 387/2005, ΔiMEE , ΑΠ 1462/2005, ΕλλΔνη , ΑΠ 167/2000, ΝοΒ , ΕφΘεσ 1113/2010, ΝΟΜΟ, ΕφΑθ 5629/2007, ΔiMEE , ΕφΑιγ 48/2007, ΔiMEE 2008, σ. 70, ΕφΘρ 78/2003, ΕλλΔνη , ΕφΑθ 3021/2003, ΔiΜΕΕ , ΕφΘεσ 2147/2001, Αρμ , ΕφΑθ 6519/2001, ΕπισκΕΔ , ΕφΑθ 8661/2000, ΑρχΝ , ΕφΠειρ 805/2000, ΕπισκΕΔ , ΠΠρΑθ 2364/ 2002, ΔΕΕ , ΠΠρΘεσ 26488/2001, Αρμ , ΜΠρΦαλ 145/2003, Αρμ Ειδικότερα για τα κριτήρια στάθμισης που έχει υιοθετήσει η ελληνική νομολογία και η νομολογία του ΕΔΔΑ στην περίπτωση σύγκρουσης της ελευθερίας του τύπου και της ιδιωτικής ζωής προσώπων της επικαιρό-

6 8 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 σωπα αυτά οφείλουν να ανέχονται επεμβάσεις στην προσωπικότητά τους όπως την αναδίφηση στα προσωπικά τους στοιχεία, επεξεργασία και προβολή όψεων του ιδιωτικού τους βίου οι ο- ποίες συνδέονται με τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει, καθώς όποιος επιλέγει τη διακεκριμένη παρουσία του στην κοινωνική σφαίρα, που μπορεί να δικαιολογήσει τη δημιουργία δημοσίου ενδιαφέροντος γύρω από το πρόσωπό του, που συνδέεται όμως άμεσα με το ρόλο που διαδραματίζει στο συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο, τόπο και χρόνο, πρέπει να υπολογίζει και να ανέχεται το γεγονός ότι μπορεί να γίνει αντικείμενο δημόσιας συζητήσεως 18. τητας βλ. Α λ ι β ι ζ ά τ ο Ν., Ιδιωτικότητα και δημοσιοποίηση Επίκαιρες παρατηρήσεις για τα όρια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, ΔiMEE επ. Βλ. επίσης Α λ ι β ι ζ ά τ ο Ν., Η ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων, σε Παναγιωτοπούλου Ρ. / Ρηγοπούλου Π. / Ρήγου Μ. / Νοτάρη. (επιμ.), Η «κατασκευή» της πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 1998, σ. 129 επ., όπου αναφέρεται ειδικότερα στην διάκριση μεταξύ δημοσίων και μη δημοσίων προσώπων και στον καθορισμό της στενής σφαίρας του απορρήτου στην ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων. Η διάκριση σε πρόσωπα απόλυτης και σχετικής επικαιρότητας προέρχεται από την αμερικανική και τη γερμανική θεωρία και νομολογία. Η γερμανική επιστήμη διακρίνει τα πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας σε πρόσωπα σχετικής και απόλυτης επικαιρότητας (βλ. σχετικά Κ α ρ ά- κ ω σ τ α Ι., Προσωπικότητα και Σύπος, γ έκδοση, 2000, σ. 58), ενώ στην αμερικανική νομολογία γίνεται διάκριση μεταξύ των «public officials» και «public figures» (βλ. σχετικά Σ σ α κ υ ρ ά κ η., Η ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ, 1997, σ. 81 και 222). 18. Σο δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού για πληροφόρηση όσον αφορά στα δημόσια και δη στα πολιτικά πρόσωπα συνδέεται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με τη λειτουργία του τύπου ως μέσου πραγμάτωσης της λαϊκής κυριαρχίας και με την αναγκαιότητα δημοσιότητας της πολιτικής διαδικασίας. Βλ. σχετικά Αλιβ ι ζ ά τ ο Ν., Η σύγκρουση της ιδιωτικότητας και διαφάνειας, «Σο Βήμα», Κυριακή , σ. Β7/33. το πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η δια του τύπου δημοσίευση προς πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού, δυσμενών κρίσεων ή μειωτικών αξιολογήσεων, ακόμη και με οξεία κριτική των ως άνω προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή κατέχουν δημόσιο αξίωμα (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 854/2002, ΝοΒ , ΕφΑθ 8752/2004, ΕλλΔνη ). ύμφωνα με την νομολογία του ΕΔΔΑ, τα όρια της θεμιτής και ανεκτής κριτικής είναι ευρύτερα ως προς ένα πολιτικό άνδρα, από Βάσει του ως άνω πλαισίου, έτσι και στην περίπτωση που ελέγχεται η νομιμότητα επεξεργασίας απλών προσωπικών δεδομένων δημοσίων προσώπων από τα ΜΜΕ, προϋπόθεση για την κρίση περί νομιμότητας της χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου επεξεργασίας προσωπικών του δεδομένων αποτελεί η κρίση περί αναγκαιότητας ικανοποίησης του δικαιώματος της πληροφόρησης, τόσο του πληροφορείν όσο και του πληροφορείσθαι, ως εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 5 2 στοιχείο ε του ν. 2472/1997). Αντίστοιχα, η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων δημοσίων προσώπων κρίνεται νόμιμη όταν γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς και εφόσον αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του δικαιώματος πληροφόρησης επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος (άρθρο 7 2 στοιχείο ζ του ν. 2472/ 1997) 19. ότι για ένα απλό πολίτη. Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ, απόφαση της , υπόθ. Βασιλάκης κατά Ελλάδος, ΝοΒ , ΕΔΔΑ, απόφαση της , υπόθ. Αυγή Εκδοτικός και Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΑΕ και Κάρης κατά Ελλάδας, ΔiMEE , ΕΔΔΑ, απόφαση της , υπόθ. Λιοναράκης κατά Ελλάδος, ΝοΒ 2007, σ επ. με σχετική σημείωση Μ α ρ γ α ρ ί τ η Μ. Ως προς τα ευρύτερα όρια κριτικής σε φορείς της πολιτικής εξουσίας βλ. Α λ ι β ι ζ ά τ ο Ν. Μ ά λ λ ι ο Β., Ο πολιτικός λόγος στο τρασβούργο, ΔiMEE επ., Β ο γ ι α τ ζ ή Π., Η ελευθερία του τύπου και η προστασία της τιμής και της υπόληψης: η ελληνική έννομη τάξη αντιμέτωπη με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΝοΒ , Α ν θ ό π ο υ λ ο Φ., Ελευθερία της πολιτικής συζήτησης και προστασία της τιμής των πολιτικών προσώπων. Οι αποφάσεις 467/ και 51/ του ΕΡ υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ, ΕφημΔΔ επ. Βλ. και Σ σ α κ υ ρ ά κ η., ημείωση υπό την ΕΡ 467/ , ΔiMEE , όπου, παραπέμποντας σε αποφάσεις της Βουλής των Λόρδων και του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι σε μία φιλελεύθερη δημοκρατία δεν υφίσταται η έννοια της εξύβρισης ή δυσφήμησης ενός πολιτικού κόμματος. 19. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ν. 2472/1997, στο ζήτημα που μας απασχολεί, δεν εισφέρει κάτι νέο όσον αφορά στη μέθοδο της στάθμισης των αντικρουόμενων αγαθών, ήτοι του δικαιώματος του κοινού στην πληροφόρηση και του δικαιώματος του ατόμου στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ, ήτοι οι διατάξεις

7 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 9 ΙV. Σύγκρουση του δικαιώματος του ατόμου στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων αφενός και της ελευθερίας των ΜΜΕ αφετέρου Κριτήρια στάθμισης και άρσεως της σύγκρουσης Σην αρχή της ad hoc στάθμισης των αντικρουόμενων συμφερόντων, σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας, ακολουθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις περιπτώσεις σύγκρουσης του δικαιώματος του ατόμου στη προστασία των προσωπικών του δεδομένων και του δικαιώματος πληροφόρησης του κοινού, παραπέμποντας ρητώς και στα πορίσματα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής ΕΔΔΑ), προκειμένου να αποφανθεί για το σύννομο της επεξεργασίας. Η δημοσίευση στον τύπο ή η τηλεοπτική προβολή πληροφοριών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο αποτελεί διάδοση και άρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία δεν ε- πιτρέπεται καταρχήν χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου 20. Έτσι, στην περίπτωση που δεν τί- των άρθρων 5 2 στοιχ. ε και 7 2 στοιχ. ζ του νόμου, θέτουν κριτήρια για τη νομιμότητα της επεξεργασίας τα οποία επαναλαμβάνουν τα πορίσματα της νομολογίας των πολιτικών δικαστηρίων και του ΕΔΔΑ. Ση στάθμιση εισάγει στην ουσία και στην ως άνω περίπτωση η έννοια του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για πληροφόρηση, όπως και σε κάθε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας. Ωστόσο με τις ως άνω διατάξεις φαίνεται να χορηγείται από το νομοθέτη ένα προβάδισμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για την άποψη ότι οι εν λόγω διατάξεις παρουσιάζουν προβλήματα συνταγματικότητας, βλ. Σ σ ά τ σ ο Δ. κ ο υ ρ ή Β. π υ ρ ό π ο υ λ ο Υ., Γνωμοδότηση, Ε- λευθερία του τύπου και προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, Σο , Σ σ ε β ά Αθ., Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τύπο και την ραδιοτηλεόραση, ΚριτΕ , Α ν θ ό π ο υ λ ο Φ., Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και ελευθερία της πληροφόρησης το περιθώριο της 3545/2002 του τε, ΔτΑ 22/ Βλ. και τ α θ ό π ο υ λ ο Μ., ό.π., σ. 15, όπου προτείνει εναρμονισμένη προς το ύνταγμα ερμηνεία, έτσι ώστε να μην περιορίζεται υπέρμετρα η ά- σκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, όταν πράγματι εξυπηρετείται το δικαίωμα πληροφόρησης. 20. το πεδίο εφαρμογής του ν. 2472/1997 υπάγεται καταρχήν κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, η οποία αφορά προσωπικά δεδομένα και συνιστά επεξεργασία, δηλαδή τόσο η δημοσιογραφική έρευνα που συνίσταται στη συλλογή των δεδομένων, όσο και η διατήρηση των δεδομένων στο αρχείο της εφημερίδας ή η τοποθέτηση και επεξεργασία τους σε αρχείο οργανωμένο με τη μορφή τράπεζας πληροφοριών, καθώς και η επεξεργασία τους προς τον σκοπό δημοσίευσης, η ανταλλαγή και ο συσχετισμός τους με άλλα δεδομένα, αλλά και η δημοσίευση καθεαυτήν. Βλ. Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι., Προσωπικότητα και Σύπος, γ έκδοση, 2000, σ. 138, σ τ ο ν ί δ ι ο, Η προστασία του ιδιωτικού βίου των προσώπων της επικαιρότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου, ΔΕΕ 1999, σ. 1235, Σ σ ε β ά Α θ., ό.π., σ. 184 και 199, Α ρ μ α μ έ ν τ ο Π. ω τ η ρ ό π ο υ λ ο Β., Προσωπικά Δεδομένα Ερμηνεία ν. 2472/1997, 2005, σ. 52. Βλ. και τις ΑΠΔΠΦ 8/2010, 18/2008, 17/2008, 26/2007, 53/2004, Μετά την τελευταία τροποποίηση του ν. 2472/1997 από το ν. 3471/2006, με τον οποίο τροποποιήθηκε η έννοια του αρχείου, δεν αρκεί σε όλες τις περιπτώσεις η επεξεργασία και μόνο των προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ για την εφαρμογή του νόμου, αλλά στην περίπτωση της μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, θα πρέπει in concreto να διαπιστώνεται, πλην της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων και της επεξεργασίας αυτών, και η ένταξή τους σε αρχείο (βλ. σχετικά Β ρ ε τ τ ο ύ Φ., ό.π., σ. 590, Σ σ ε β ά Α θ., Προσωπικά δεδομένα και μέσα ενημέρωσης, 2010, σ. 136, Α λ ε ξ α ν δ ρ ο π ο ύ λ ο υ Α ι γ υ π τ ι ά δ ο υ Ε., Προσωπικά Δεδομένα, 2007, σ. 42, υποσ. 29, Π α π α- κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Ε., χόλιο υπό Γνώμη 4/2007 σχετικά με την έννοια του όρου «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», ΕφημΔΔ , ΜΠρΑθ 2925/2008, ΔiΜΕΕ ΔιατΕισΠρΠατρ 292/2007, ΠοινΔικ ). Βλ. και Κ α ν ε λ λ ο π ο ύ λ ο υ Μ π ό τ η Μ., Αστική ευθύνη για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ΕφΑΔ , όπου και παραπομπή στην ΕφΑθ 3202/2007, Σράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟ, με την οποία κρίθηκε ότι η δημοσιοποίηση μέσω ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου δεν στοιχειοθετεί το αδίκημα του άρθρου 22 του ν. 2472/ 1997 γιατί δεν υφίσταται στην περίπτωση αυτή αρχείο κατά το ν. 2472/1997. Η Αρχή ρητώς αναφέρει, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3471/2006, ότι ο ν. 2472/1997 εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε διαρθρωμένα αρχεία εφημερίδων (βλ. σχετικά ΑΠΔΠΦ 8/2010, 18/2008, 17/2008, 4/2008, Βλ. ειδικότερα την πρόσφατη υπ αριθ. 63/2010 απόφαση της Αρχής, όπου αναφέρεται ότι «ακόμα και αν θεωρηθεί η δημοσίευση σε εφημερίδα ως μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2472/1997, αφού τα αρχεία των εφημερίδων αποτελούν δι-

8 10 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 θεται ζήτημα συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων ώστε να επιτρέπεται a priori η επεξεργασία 21, η Αρχή εξετάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του ατόμου υπό το πρίσμα των ανωτέρω αρχών και δικαιωμάτων. τις περιπτώσεις επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ, εφαρμοστέα είναι η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 7 2 στοιχείο ζ του ν. 2472/1997, η οποία θέτει ουσιαστικά κριτήρια για την άσκηση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης δημοσιογραφικής δραστηριότητας. Η συνδρομή των κριτηρίων είναι αναγκαίος όρος για το επιτρεπτό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, με την ως άνω διάταξη, η οποία ε- φαρμόζεται κατ αναλογία και στην περίπτωση των απλών δεδομένων, τίθενται για το επιτρεπτό της επεξεργασίας οι εξής προϋποθέσεις: 1) η επεξεργασία να αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση συμφερόντων τρίτων, 2) η επεξεργασία να πραγματοποιείται αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς σκοπούς, 3) η επεξεργασία να είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του δικαιώματος πληροφόρησης επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος και να μην αρθρωμένα αρχεία με την έννοια του ν. 2472/1997, διότι συνιστούν διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που καθίστανται προσιτά με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως π.χ. τίτλος, αρίθμηση και ημερομηνία του φύλλου της εφημερίδας (άρθρο 2 στοιχ. ε του ν. 2472/ 1997, όπως ισχύει)». Για την έννοια του αρχείου πριν την τροποποίηση του ν. 2472/1997 από το ν. 3471/2006, βλ. Μ ή τ ρ ο υ Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 1999, σ. 15, Α ν θ ί μ ο υ Κ., Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και ΜΜΕ, κέψεις με αφορμή την από απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΚριτΕ 2000, σ. 276, Μ ί τ λ ε τ τ ο ν Υ., Προβλήματα εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ελληνική έννομη τάξη, ΔτΑ 11/ , Α ρ μ α μ έ ν τ ο Π. - ω τ η ρ ό π ο υ λ ο Β., ό.π., σ Βλ. Μ ή τ ρ ο υ, ό.π., σ. 17. Βλ. και Φ ρ ι σ τ ο δ ο ύ- λ ο υ Κ., Προς μια επανεξέταση της έννοιας της δικαιοπραξίας; Σο παράδειγμα της συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, ΔiMEE επ., όπου αναφέρει ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου καθιερώνεται από το νόμο ως λόγος άρσης του άδικου χαρακτήρα της προσβολής της ιδιωτικής σφαίρας του. παραβιάζεται καθ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα προστασίας ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Για τον ορισμό των δημοσίων προσώπων ακολουθείται η νομολογία του ΕΔΔΑ, σύμφωνα με την ο- ποία δημόσια πρόσωπα θεωρούνται εκείνα που κατέχουν κάποια δημόσια θέση ή/και χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα ή ακόμα και όλοι όσοι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη δημόσια ζωή είτε την πολιτική, την οικονομική, την καλλιτεχνική, την κοινωνική, την αθλητική ή οποιουδήποτε άλλου τομέα της δημόσιας ζωής 22. Η Αρχή, κρίνοντας τη νομιμότητα της επεξεργασίας, προβαίνει σε ad hoc στάθμιση των αντικρουόμενων δικαιωμάτων, κρίνοντας ότι από το ύνταγμα δεν προκύπτει in abstracto επικράτηση του ενός δικαιώματος έναντι του άλλου, χωρίς να εμμένει στην εφαρμογή των κριτηρίων που εισάγουν οι διατάξεις των άρθρων 5 2 στοιχείο ε και 7 2 στοιχείο ζ του ν. 2472/1997, η μεν πρώτη ό- σον αφορά τα απλά προσωπικά δεδομένα και η δεύτερη τα ευαίσθητα. Προβαίνει σε οριοθέτηση των πεδίων εφαρμογής των δικαιωμάτων, «σύμφωνα με τις αρχές της ad hoc στάθμισης και της πρακτικής αρμονίας και αναλογικής εξισορρόπησης, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναλογικότητας, που κατοχυρώνεται και συνταγματικά στο άρθρο 25 1 Σ, με τέτοιον τρόπο ώστε τα προστατευόμενα αγαθά να διατηρούν την κανονιστική τους εμβέλεια. Η κρίση για το εάν 22. Η Αρχή δεν ακολουθεί το στενό εννοιολογικό προσδιορισμό που υιοθετεί η διάταξη του άρθρου 7 2 ζ του ν. 2472/1997. ύμφωνα με την ως άνω διάταξη, όσον αφορά στα δεδομένα των δημοσίων προσώπων, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, εφόσον αυτά συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση συμφερόντων τρίτων. Δεν επιτρέπει επομένως την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσώπων της απόλυτης επικαιρότητας (βλ. και Σ σ ε β ά Α θ., ό.π., σ. 196). Η Αρχή αναφέρει στις αποφάσεις της, όσον αφορά στον ορισμό των δημοσίων προσώπων, ότι ως δημόσια πρόσωπα θα πρέπει να θεωρηθούν κατά διασταλτική ερμηνεία, εναρμονισμένη προς το ύνταγμα, και τα λεγόμενα πρόσωπα της επικαιρότητας (βλ. χαρακτηριστικά ΑΠΔΠΦ 43/2007, ΔiΜΕΕ , ΑΠΔΠΦ 24/2005, ΑΠΔΠΦ 100/2000, To ). Μάλιστα, υιοθετεί τον ορισμό των δημοσίων προσώπων, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία του ΕΔΔΑ, παραπέμποντας μάλιστα ρητώς στην υπόθεση von Hannover (βλ. ΑΠΔΠΦ 63/2010, 8/2010, 18/2008,17/2008, 43/2007, 39/2007, 26/2007, 25/2005, 24/2005,

9 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 11 στη συγκεκριμένη υπόθεση, η επεξεργασία ασκήθηκε νόμιμα ή αντίθετα παραβιάστηκε κατ αυτή το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης των θιγόμενων προσώπων και της ιδιωτικής ζωής υπακούει τόσο στο κριτήριο του κατά πόσο η επεξεργασία αυτή εξυπηρέτησε το συμφέρον πληροφόρησης της κοινής γνώμης, που υ- περτερεί στη συγκεκριμένη περίπτωση του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής, όσο και στο κατά πόσο η συγκεκριμένη προσβολή ήταν στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας αναγκαία για την άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης» 23. Κριτήριο για την εν λόγω αναγκαιότητα είναι η συνεισφορά των εκάστοτε δημοσιευμάτων σε διάλογο δημοσίου ενδιαφέροντος Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Αρχή, σταθμίζοντας τα αντικρουόμενα δικαιώματα, εξετάζει την ουσία του θέματος, ήτοι εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν προτεραιότητα οι ανάγκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή της ελευθερίας της πληροφόρησης. Επίσης, για τις αναγκαιότητες της στάθμισης προβαίνει συχνά σε συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 2 ε και 7 2 ζ, ενώ όπου προκύπτουν προβλήματα συνταγματικότητας από την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, προβαίνει σε διασταλτική και σύμφωνη με το σύνταγμα ερμηνεία (βλ. παραπάνω υποσημείωση). Βλ. σχετικά Β ρ ε τ τ ο ύ Φ., ό.π., όπου και περαιτέρω παραπομπές σε αποφάσεις της Αρχής. 24. Σο ως άνω κριτήριο χρησιμοποίησε η Αρχή στις τελευταίες αποφάσεις της (ΑΠΔΠΦ 63/2010, 18/2008, 17/2008, 39/2007, όπου τέθηκε ζήτημα σύγκρουσης του δικαιώματος του ατόμου στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων και του δικαιώματος του κοινού για πληροφόρηση, υιοθετώντας πλήρως τις σκέψεις της απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση von Hannover, στην οποία και παραπέμπει ρητώς, όπου είχε επίσης τεθεί ζήτημα αναζήτησης των κριτηρίων, βάσει των οποίων χαράσσονται τα όρια της θεμιτής επέμβασης των ΜΜΕ στην ιδιωτική ζωή δημοσίων προσώπων. Έτσι στην ως άνω απόφαση, το Δικαστήριο αναφέρει ότι «ο αποφασιστικός παράγοντας στη στάθμιση της προστασίας του ιδιωτικού βίου με την ελευθερία της έκφρασης θα έπρεπε να είναι η συμβολή των δημοσιευμένων φωτογραφιών σε μια συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος». Βλ. ΕΔΔΑ απόφ υπόθ. Von Hannover κατά Γερμανίας, 76, ΔiΜΕΕ και σχολιασμό της πιο πάνω απόφασης σε Σ σ ε β ά Α θ., Η προστασία του ιδιωτικού βίου των δημοσίων προσώπων έναντι των μέσων ενημέρωσης κατά την ΕΔΑ, χόλιο στην απόφαση του ΕΔΔΑ της (von Hannover κατά Γερμανίας), ΔiΜΕΕ επ. Για το κριτήριο της «συζήτησης γενικού ενδιαφέροντος» βλ. Η αρχή της αναλογικότητας, υπό την ειδικότερη μορφή της αρχής της αναγκαιότητας, επιβάλλει η δημοσιοποίηση των στοιχείων δημοσιογραφικής έρευνας που περιέχουν προσωπικά δεδομένα να καθίσταται απολύτως αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της δημοκρατικής αρχής, ήτοι για δημοσιογραφικούς αποκλειστικώς σκοπούς. το ως άνω πλαίσιο, σύμφωνα με την Αρχή, το δικαίωμα κάθε δημοσίου προσώπου «στην αποτελεσματική προστασία της ιδιωτικής του ζωής υπαγορεύει καταρχήν να μη λαμβάνονται υπόψη, για την εκτίμηση του σύννομου της προσβολής, που υπέστη, ούτε το εύλογο ενδιαφέρον μερίδας της κοινής γνώμης για γνώση πτυχών και λεπτομερειών της ιδιωτικής του ζωής, ούτε και το εμπορικής φύσεως έννομο συμφέρον των εκπροσώπων των ΜΜΕ, που προσδοκούν να αυξήσουν τα κέρδη τους με τακτικές διείσδυσης στην ιδιωτική του ζωή» 25. και υ ν ο δ ι ν ο ύ T.E., H εικόνα στο δίκαιο, 2007, σ. 236 και Βλ. χαρακτηριστικά ΑΠΔΠΦ 39/2007, ΔiMEE Έτσι και το ΕΔΔΑ στην υπόθεση von Hannover αναφέρει ότι συμβολή σε συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος δεν υπάρχει προκειμένου περί φωτογραφιών που σχετίζονται αποκλειστικά με λεπτομέρειες του ιδιωτικού βίου ή των οποίων μόνος σκοπός είναι να ικανοποιήσουν την περιέργεια ενός ειδικού αναγνωστικού κοινού σχετικά με τις λεπτομέρειες της ιδιωτικής ζωής, ανεξάρτητα από το εάν ο απεικονιζόμενος είναι δημόσια γνωστός ( 65). Επίσης τόνισε ότι, ακόμα και αν θεωρηθεί δημόσιο ενδιαφέρον το εμπορικό ενδιαφέρον των περιοδικών για τη δημοσίευση φωτογραφιών, το ενδιαφέρον αυτό πρέπει να υποχωρήσει έναντι του δικαιώματος για αποτελεσματική προστασία του ιδιωτικού βίου ( 77). Σα παραπάνω γίνονται δεκτά και από την ελληνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων. Έχει λοιπόν κριθεί ότι επιτρέπεται η φωτογράφηση και η περαιτέρω δημοσίευση της εικόνας του προσώπου ε- φόσον ανήκει στην κατηγορία εκείνων που ανήκουν στη σύγχρονη επικαιρότητα είτε υπό απόλυτη, είτε υπό σχετική έννοια (βλ. ενδεικτικά ΕφΑθ 3346/1996, ΕλλΔνη επ., ΕφΑθ 3424/1989, Αρμ επ., ΜΠρΑθ 829/1994, ΕλλΔνη επ.). Προϋπόθεση είναι όμως η δημοσίευση των φωτογραφιών αυτών να γίνεται από υγιές δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και όχι προς το σκοπό της σκανδαλοθηρίας (βλ. ΕφΑθ 4430/2003, ΕλλΔνη επ., ΠΠρΑθ 5127/2006, ΔiΜΕΕ ), ενώ έχει κριθεί ότι και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να απαγορεύσουν την φωτογράφησή τους, στο μέτρο που με αυτήν δεν εξυπηρετείται η από

10 12 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 V. Παραδείγματα από τη νομολογία Φαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας εκ μέρους της Αρχής είναι η υπ αριθ. 17/2008 απόφασή της 26. την προκείμενη περίπτωση, κρίθηκε η νομιμότητα της δημοσίευσης σε φύλλο και στο διαδικτυακό τόπο εφημερίδας, τόσο σε μεμονωμένες ιστοσελίδες όσο και ως τμήμα του συνόλου της ηλεκτρονικής έκδοσης του επίμαχου φύλλου της εφημερίδας, σειράς φωτογραφιών που αφορούσαν αποκλειστικά σε στιγμές της ερωτικής ζωής του πρώην Γενικού Γραμματέα του Τπουργείου Πολιτισμού και της πρώην εργαζόμενης στις υπηρεσίες του ίδιου υ- πουργείου. Η Αρχή εφαρμόζοντας τη διάταξη του άρθρου 7 2 ζ του ν. 2472/1997, καθώς και τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις και τις διατάξεις της ΕΔΑ, έκρινε ότι υπήρξε στην προκείμενη περίπτωση παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, καθώς ο προβαλλόμενος από την εκδοτική εταιρεία και υπεύθυνη επεξεργασίας «σκοπός της ανάγκης πληροφόρησης της κοινής γνώμης σχετικά με το πόρισμα των αρμόδιων αστυνομικών αρχών μπορούσε κάλλιστα να επιτευχθεί με την απλή αναφορά ή την παράθεση του περιεχομένου της σχετικής έκθεσης, χωρίς να δημοσιεύονται ταυτόχρονα και φωτογραφίες, που αφορούν αποκλειστικά στη στενά ιδιωτική (ερωτική) ζωή των συγκεκριμένων προσώπων» 27. Προς την αντίθετη κατεύθυνση λειτούργησε η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και της ad hoc στάθμισης συμφερόντων εκ μέρους της Αρχής στην υπ αριθ. 26/2005 απόφασή της, με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα της δημόσιας προβολής ηχητικών ντοκουμέντων που αφορούσαν σκάνδαλο με παραδικαστικό κύκλωμα στο δικαιολογημένο ενδιαφέρον ανάγκη πληροφόρησης του κοινού (βλ. ΕφΘεσ 2147/2001, Αρμ επ., ΠΠρΑθ 2364/2002, ΔΕΕ ). Για την απαγόρευση χρησιμοποίησης στοιχείων της προσωπικότητας του προσώπου για διαφημιστικούς εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη συναίνεσή του βλ. Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι. Β ρ ε τ- τ ο ύ Φ., ό.π., σ ΔiMEE επ. 27. Βλ. αναλυτικά τους ισχυρισμούς της εφημερίδας Πρώτο Θέμα και σχολιασμό της εν λόγω απόφασης σε Κ α ν ε λ λ ο π ο ύ λ ο υ - Μ π ό τ η, Δικαίωμα στην προσωπικότητα και δικαίωμα στη φωτογραφία, σε Δημοσιογράφοι και Εκδότες ΜΜΕ: Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2009, σ οποίο εμπλέκονταν δικαστές, δικηγόροι και ένας αρχιμανδρίτης 28. Η Αρχή έκρινε ότι η εν λόγω ε- πεξεργασία απλών δεδομένων του προσφεύγοντος Αρχιμανδρίτη, ήτοι η δημοσιοποίηση του ονόματος και του επίμαχου λογαριασμού του, ήταν απολύτως αναγκαία και δικαιολογημένη λόγω του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος της πληροφόρησης των πολιτών για το ζήτημα της διαφθοράς στο χώρο της δικαιοσύνης. Βάσει των ανωτέρω έκρινε ότι το δημόσιο ενδιαφέρον του κοινού για την άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών επιτρέπει ακόμη και την τηλεοπτική μετάδοση ιδιωτικών τηλεφωνικών συνομιλιών, όταν με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η παράνομη δράση δημοσίων προσώπων, ό- πως στην προκείμενη περίπτωση η δωροδοκία δικαστικού λειτουργού. Δικαιολογημένη έκρινε η Αρχή την αυτούσια προβολή στοιχείων σχετικά με κάθε συμμετέχοντα στο παραδικαστικό κύκλωμα λόγω του έντονου δημοσίου ενδιαφέροντος σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών και με την υπ αριθ. 25/2005 απόφασή της 29. Με την ίδια απόφαση έκρινε απολύτως δικαιολογημένη και την αυτούσια προβολή στοιχείων που σχετίζονταν με σκανδαλώδεις συμπεριφορές μητροπολιτών ερωτικού ιδίως περιεχομένου, λόγω του έ- ντονου δημοσίου ενδιαφέροντος για τα προβληθέντα. Διακρίνοντας μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ζωής των ασκούντων δημόσιο λειτούργημα, η Αρχή θεώρησε ότι οι τελευταίοι δεν μπορούν να επικαλούνται την ιδιωτικότητα ενεργειών που σχετίζονταν με την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, καθώς αυτά εντάσσονται στον ελεγχόμενο από τον τύπο δημόσιο βίο τους. Έτσι, χαρακτηρίσθηκε απολύτως αναγκαία η αυτούσια τηλεοπτική προβολή των επίμαχων ερωτικών συνομιλιών, προκειμένου η κοινή γνώμη να πληροφορηθεί αν ένας μητροπολίτης που προβάλλεται στο ποίμνιό του ως παράδειγμα προς μίμηση για την αρετή και την αγνότητά του, διάγει στην πραγματικότητα βίο σκανδαλώδη, στο μέτρο που οι κρινόμενες εκδηλώσεις των ιεραρχών δεν υπάγονταν στον ιδιωτικό τους βίο, αλλά συνιστούσαν τμήμα του ελεγχόμενου από τον τύπο δημοσίου βίου τους. Ωστόσο, έκρινε ότι η επανειλημμένη ΔiMEE επ.

11 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 13 προβολή των ιδίων αποσπασμάτων ηχητικών στοιχείων σκανδαλώδους συμπεριφοράς στις επίμαχες εκπομπές, παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, ενώ δεν εξυπηρετούσε αποκλειστικά την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, αλλά υπέκρυπτε προσπάθεια πρόκλησης σκανδάλου 30. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας έ- κρινε η Αρχή ότι υπήρξε και στην γνωστή υπόθεση «Κορκολή» όταν κρίθηκε η προβολή στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής ερωτικών σκηνών του γνωστού τραγουδιστή και η ανάγνωση προσωπικού ημερολογίου σχεδιαστή μόδας, όπου γινόταν αναφορά σε ερωτικού χαρακτήρα πράξεις με άτομα του ιδίου φύλου 31. Ειδικότερα κρίθηκε ότι το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού δεν 30. Με τις υπ αριθ. 24, 25 και 26/2005 αποφάσεις της, η Αρχή έκρινε φαινόμενα υποκλοπών σχετικά με τη διαφθορά στο χώρο της Δικαιοσύνης και της Εκκλησίας. Με την υπ αριθ. 24/2005 απόφαση, το περιεχόμενο της οποίας δεν αναλύεται παραπάνω, κρίθηκε νόμιμη η αυτούσια προβολή στοιχείων σχετικά με κάθε συμμετέχοντα στο παραδικαστικό κύκλωμα και παράνομη η επεξεργασία δεδομένων τρίτων προσώπων που δεν εμπλέκονταν στο παραδικαστικό κύκλωμα. Βλ. κριτική των εν λόγω αποφάσεων σε Μ ι χ α η λ ί δ ο υ Ε., Παρατηρήσεις υπό την ΑΠΔΠΦ 25/2005, Σα όρια της ιδιωτικότητας των δημοσίων προσώπων: κέψεις με αφορμή τις υπ αριθμόν 24, 25 και 26/2005 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, ΔiΜΕΕ επ. Για την «διεισδυτική δημοσιογραφία» βλ. υ μ ε ω ν ί δ ο υ -Κ α σ τ α ν ί δ ο υ Ε., Σο άρθρο 370Α ΠΚ και οι πρόσφατες εξαγγελίες για την τροποποίησή του, ΠοινΔικ , Κ ο υ ρ ά κ η Ν., Η αποκάλυψη των «σκανδάλων» με αθέμιτα μέσα και ο δικαιοδοτικός ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών, ΠοινΛόγ επ., Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Δ., Η νομική προστασία του δικαιώματος για ελεύθερη επικοινωνία, ΠοινΔικ 2009, σ. 213, Φ α ρ α λ α μ π ά κ η Α., ΜΜΕ και προσβολή της προσωπικότητας Ποινικές Διαστάσεις, ΠοινΔικ 2010, σ Ειδικώς για τη δημοσιοποίηση παρανόμως κτηθεισών πληροφοριών, που σχετίζονται με ελέγξιμη συμπεριφορά δημοσίων προσώπων και η δημοσιοποίηση των οποίων συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς τους, βλ. και την πρόσφατη ΟλτΕ 1213/2010 (ΔiΜΕΕ επ.) με την οποία κρίθηκε το επιτρεπτό της μετάδοσης από την τηλεόραση εικόνας δημοσίου προσώπου που ελήφθη με τη μέθοδο της «κρυφής κάμερας» και σχολιασμό αυτής σε Α λ ι β ι ζ ά- το Ν., Όταν το τε εξορκίζει την «κρυφή κάμερα». Με αφορμή την ΟλτΕ 1213/2010, ΔiΜΕΕ επ. 31. ΑΠΔΠΦ 100/2000, Σο επ. απαιτούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση την καταχώριση σε αρχείο και την αυτούσια προβολή ερωτικών σκηνών ούτε την αυτούσια ανάγνωση σελίδων προσωπικού ημερολογίου. «Και τούτο, γιατί η αξίωση του κοινού για ενημέρωση δεν φτάνει μέχρι του σημείου να απαιτεί να λαμβάνει αυτό γνώση ευαίσθητων δεδομένων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξίας του ανθρώπου με εξευτελισμό ή διαπόμπευση, έστω και αν αυτά είχαν ή όχι σημασία για την θεμελίωση του αξιόποινου χαρακτήρα συγκεκριμένων πράξεων» 32. ε στάθμιση των αντικρουόμενων συμφερόντων προέβη η Αρχή και με την πρόσφατη υπ α- ριθ. 63/2010 απόφασή της, με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα της δημοσίευσης σε εφημερίδα προσωπικών δεδομένων της κόρης και του συζύγου πρώην δικαστικής λειτουργού 33. Η Αρχή παραπέμπει ρητώς στην υπ αριθ. 43/2007 απόφασή της 34, με την οποία κρίθηκε επίσης η νομιμότητα δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων συγγενούς δημοσίου προσώπου και ειδικότερα των περιουσιακών στοιχείων του υιού του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Με την ως άνω απόφαση η Αρχή έκρινε ότι «η δημοσιοποίηση της περιουσιακής κατάστασης (προσωπικά δεδομένα μη ευαίσθητου χαρακτήρα) του υιού του Προέδρου του Αρείου Πάγου είναι νόμιμη, κατά τον ν. 2472/97, εφόσον με τον τρόπο αυτό ελέγχεται ο πατέρας του, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου,,που α- ναμφιβόλως είναι δημόσιο πρόσωπο, οι δραστηριότητες του οποίου όσον αφορά (άμεσα ή έμμεσα) την άσκηση του δημοσίου λειτουργήματός του υπόκεινται σε έλεγχο, όπως όλων των δημόσιων προσώπων». Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε παράνομη η επεξεργασία διότι η δημοσιοποίηση προσωπικών δε- 32. Η Αρχή με την ως άνω απόφασή της δεν αναφέρθηκε στη στάθμιση στην οποία έχει προβεί ο κοινός νομοθέτης στο άρθρο 7 2 ζ, αλλά προέβη σε στάθμιση βάσει των συνταγματικών διατάξεων. Βλ. σχολιασμό της στάσης της Αρχής στην πιο πάνω απόφαση σε Α ν- θ ό π ο υ λ ο Φ., ό.π., σ. 531 επ., Α ν θ ί μ ο υ Κ., ό.π., σ. 286, Δ ό ν ο Π., Η Αρχή και ο ρόλος της στην επαυξημένη προστασία της αξίας του ανθρώπου, σε Δόνο Π. - Μήτρου Λ. Μίτλεττον Υ. Παπακωνσταντίνου Ευ., Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων, 2002, σελ., Ι γ- γ λ ε ζ ά κ η Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 2003, σ ΔiMEE

12 14 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 δομένων αναφορικά με την ιδιωτική και επαγγελματική ζωή της κόρης και του τέως συζύγου της δικαστικής λειτουργού δεν συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο της συμπεριφοράς ή δράσης αυτής και συνεπώς, δεν θεμελιώνεται ως υπερέχον το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση 35. VI. Συμπέρασμα Από την επισκόπηση του συνόλου των αποφάσεων της Αρχής που αφορούν στο ζήτημα που μας απασχολεί και ειδικότερα της μεθόδου που ακολουθείται ως προς την αιτιολόγηση των αποφάσεων, με ευθεία και υψιπετή αναφορά και εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων, των νομολογιακών πορισμάτων του ΕΔΔΑ και την επικέντρωση στις ειδικές και μόνον διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, θα μπορούσε να διατυ- 35. τις ως άνω αποφάσεις (63/2010 και 43/2007), με τις οποίες η Αρχή εξέτασε το ζήτημα εάν στα δημόσια πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειάς τους, γίνεται ρητή αναφορά στην απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση von Hannover, στην οποία το Δικαστήριο εξέφρασε έντονη επιφύλαξη για το εάν είναι θεμιτό να χαρακτηρίζεται ως απόλυτη προσωπικότητα της επικαιρότητας με περιορισμένη προστασία της ιδιωτικής της ζωής, ένα πρόσωπο, όπως η πριγκίπισσα Καρολίνα του Μονακό, που δεν ασκεί επίσημα καθήκοντα, αλλά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου αποκλειστικά και μόνο επειδή ανήκει σε εστεμμένη οικογένεια. Σο ως άνω ζήτημα έκρινε η Αρχή και με την υπ αριθ. 39/2007 απόφασή της (ΔiΜΕΕ ), στην οποία τόνισε ότι, σε κάθε περίπτωση η υπό κρίση επεξεργασία ήταν παράνομη, καθώς δεν υπήρχε δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού για πληροφόρηση για την ανήλικη κόρη του ζεύγους των προσφευγόντων, η οποία δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του δημοσίου προσώπου αντανακλαστικά λόγω συγγένειας. Βλ. και ΑΠΔΠΦ 6/2007, ΕφημΔΔ , με σχετικό σχόλιο Λ α ζ α ρ ά κ ο υ Γ. πωθεί η εξής κριτική παρατήρηση. Από το σκεπτικό των εν λόγω αποφάσεων απουσιάζει παντελώς το σύστημα πλαίσιο της Αστικού Δικαίου προστασίας της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου, όπως έχει διαμορφωθεί και διαπλαστεί από τη θεωρία και την πλούσια νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. Πουθενά δεν γίνεται παραδείγματος χάριν νύξη των διατάξεων των γενικών ρητρών περί προστασίας της προσωπικότητας καθώς και της διατάξεως του άρθρου 367 ΠΚ, η ο- ποία ως γνωστόν αποτελεί την πύλη εισόδου της ελευθερίας των ΜΜΕ στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου. Μάλιστα στις τελευταίες αποφάσεις της η Αρχή υιοθετεί το κριτήριο «της συνεισφοράς σε διάλογο δημοσίου ενδιαφέροντος» το οποίο ακολούθησε το ΕΔΔΑ στην υπόθεση von Hannover (Καρολίνα) για τη στάθμιση των δικαιωμάτων του ιδιωτικού βίου και της ελευθερίας της έκφρασης, ενώ ουδέποτε έχει αναφερθεί στην έννοια του «δικαιολογημένου συμφέροντος» του κοινού για πληροφόρηση, με βάση την οποία έννοια λαμβάνει χώρα η στάθμιση από τα πολιτικά δικαστήρια σε όλες τις περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας από τα ΜΜΕ. Περαιτέρω, ουδεμία νύξη γίνεται εκ μέρους της Αρχής στις συναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ που θα μπορούσαν mutatis mutandis να αποτελέσουν ασφαλή οδηγό κρίσεως στις δυσχερείς και δυσεπίλυτες υποθέσεις συγκρούσεως αγαθών θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η επίκληση συνεπώς των ίδιων διατάξεων, των ίδιων αορίστων νομικών εννοιών, καθώς και των πορισμάτων της νομολογίας των δικαστηρίων σε όλα τα επίπεδα εκ μέρους τόσον της Αρχής, όσον και των πολιτικών δικαστηρίων κατά την εκτίμηση ομοίων πραγματικών περιστατικών θα οδηγήσει στην ασφάλεια του δικαίου και την λυσιτελέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σύγχρονη εποχή των μεγάλων αμφισβητήσεων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου»

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου» Β ΜΕΛΕΤΕΣ Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου * Σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Το στοιχείο της υπαιτιότητας ως προϋπόθεση της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση:

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση: 1 Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας Κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα -Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη -Γενικούς Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Ομάδων -Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002 ΕΡΓΑΣΙΑ 6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α)Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης σε µη κύριο σύζυγο Β)Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων

Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων Σελίδα 1 Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων Περιεχόμενα Προοίμιο Άρθρο 1: Το δικαίωμα του ανθρώπου στην πληροφόρηση Άρθρο 2: Η δημοσιογραφία ως κοινωνικό λειτούργημα Άρθρο 3: Ισηγορία και πολυφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤμήμαΕλεγκτών ΑΠΔΠΧ ΚυριακήΜανίκα, δικηγόρος/νομικήελέγκτρια ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ Ισχύον Δίκαιο ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 Ο ρισμοίν.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Μ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία (νπδδ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo otenet.gr Αριδμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ» «THE HIDDEN CAMERA» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΓΚΙΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής:

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής: ΑΝΑΦΟΡΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι διατάξεις του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (άρθρο 21, 22, 24,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Επιµέλεια: Κουκουβίνου Ελένη (Α.Μ: 1340200000721) Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Η Εξάµηνο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Αθήνα, 27-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/550/27-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα