ΜΕΛΕΤΕΣ. Ελευθερία του Τύπου (ΜΜΕ) και προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΕΣ. Ελευθερία του Τύπου (ΜΜΕ) και προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 3"

Transcript

1 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 3 ΜΕΛΕΤΕΣ Ελευθερία του Τύπου (ΜΜΕ) και προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ιωάννη Κ. Καράκωστα Ομ. Καθηγητή Αστικού Δικαίου Νομικής χολής Πανεπιστημίου Αθηνών Φριστίνας Α. Βρεττού Δικηγόρου, Μ.Δ. Αστικού Δικαίου, Μ.Δ. Δημοσίου Δικαίου Ι. Συναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ Σο ιδιωτικού δικαίου δικαίωμα της προσωπικότητας κατοχυρώνεται στη γενική ρήτρα περί προστασίας της προσωπικότητας στον Αστικό Κώδικα, η οποία ορίζει ότι στην περίπτωση παράνομης προσβολής, παρέχεται δικαίωμα άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον, καθώς και αξίωση αποζημίωσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αδικοπραξίας, υπάρχει δηλαδή υπαιτιότητα του δράστη. Η εν λόγω διάταξη του Αστικού Κώδικα αναγνωρίζει ένα γενικό α- πόλυτο δικαίωμα του καθενός με το οποίο εξασφαλίζεται η προστασία του προσώπου και γενικότερα η προάσπιση της αξίας του ανθρώπου. Ειδικότερα, αποτελεί συγκερασμό των συνταγματικών διατάξεων των άρθρων 2 1 και 5 1 κατά τρόπο ώστε στο ιδιωτικού δικαίου δικαίωμα της προσωπικότητας περιλαμβάνεται τόσο ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, που αποτελεί τον απαραβίαστο πυρήνα του δικαιώματος, όσο και η ελεύθερη ανάπτυξη όλων των στοιχείων και εκφάνσεων της προσωπικότητας. Ενσυνειδήτως ο νομοθέτης του Αστικού Κώδικα με την εν λόγω γενική ρήτρα περί προστασίας της προσωπικότητας, απέφυγε να οριοθετήσει το δικαίωμα της προσωπικότητας επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη συνεχή διεύρυνση του δικαιώματος. Η έλλειψη ορισμού της προσωπικότητας επιτρέπει τη σφαιρική της προστασία και την προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες και αντιλήψεις. Συπικό λοιπόν αντικείμενο προστασίας αποτελούν οι εκφάνσεις της προσωπικότητας που δεν είναι δυνατόν να αποσπασθούν από το φορέα τους διότι γεννιέται με αυτές είτε αποκτώνται κατά τη διάρκεια της ζωής του, καθώς και δικαιώματα, τα οποία είναι μεν δυνατόν να αποσπασθούν από το φορέα, θεωρούνται όμως αμέσως συνδεδεμένα με αυτόν. Σα πιο πάνω αγαθά δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα, αλλά επιμέρους εκφάνσεις του ενιαίου δικαιώματος επί της ιδίας προσωπικότητας, έτσι ώστε προσβολή της προσωπικότητας να συνιστά κάθε πρόσφορη πράξη τρίτου προσώπου, με την οποία διαταράσσεται η κατά τη στιγμή της προσβολής αρμόζουσα κατάσταση ως προς τις διάφορες εκφάνσεις της προσωπικότητας, σε κάθε μάλιστα έκφανση αντιστοιχεί και προσιδιάζων τρόπος προσβολής που μπορεί ενδεχομένως να συντελεστεί και με παράλειψη. 1 Μεταξύ των προστατευτέων εκφάνσεων της προσωπικότητας είναι και τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου, τα οποία προστατεύονται και αυτοτελώς με τον ν. 2472/1997. ε επίπεδο υντάγματος, μεταξύ των ρυθμίσεων που προστατεύουν ιδιαίτερες εκδηλώσεις της προσωπικότητας με την αναγωγή τους σε ατομικά δικαιώματα, περιλαμβάνεται και η διάταξη του άρθρου 9 Α, η οποία προστέθηκε κατά τη συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, σύμφωνα με την οποία «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων, όπως ο νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως ο νόμος ορίζει» 2. Με την 1. Βλ. Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι., Σο Δίκαιο των ΜΜΕ, γ έκδοση, 2005, σ. 242 επ., σ τ ο ν ί δ ι ο, Ερμηνεία ΑΚ, Γενικές Αρχές, Άρθρα 1-126, 2005, άρθρο 57, σ. 316, σ τ ο ν ί δ ι ο, Προσωπικότητα και Σύπος, γ έκδοση, 2000, σ. 51 επ., Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η σε Γεωργιάδη ταθόπουλο, άρθρο 57, Π λ α γ ι α ν ν ά κ ο Γ., Σο δικαίωμα επί της ι- δίας προσωπικότητας, ΕλλΔνη 1966, σ Βλ. Φ ρ υ σ ό γ ο ν ο Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η έκδοση, 2006, σ. 211.

2 4 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 παραπάνω διάταξη κατοχυρώνεται το δικαίωμα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης 3, ήτοι το δικαίωμα του προσώπου να αποφασίζει το ίδιο σχετικά με τη διάθεση και τη χρήση των πληροφοριών που το αφορούν 4. το ιδιωτικό δίκαιο «τριτενεργεί» και η συνταγματικώς κατοχυρωμένη ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης, η οποία προϋποθέτει την ελευθερία της δημοσιογραφικής έρευνας και εφαρμόζεται στα λοιπά ΜΜΕ κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου. Εισχωρεί στο πεδίο του αστικού δικαίου μέσω της έννοιας του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος (άρθρ. 367 ΠΚ), της ενασκήσεως δικαιώματος ή της εκπληρώσεως καθήκοντος που επιβάλλεται από το νόμο (άρθρ. 20 ΠΚ) και της διατάξεως περί καταστάσεως ανάγκης (άρθρ. 25 ΠΚ), και θεμελιώνει λόγο άρσης του παράνομου χαρακτήρα της προσβολής της προσωπικότητας. Με το τρόπο αυτό, η ελευθερία του τύπου και των λοιπών ΜΜΕ επηρεάζει, στο χώρο του αστικού δικαίου, την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία της προσωπικότητας, υπό την έννοια ότι το δικαιολογημένο ενδιαφέρον ή συμφέρον του προσβάλ- 3. Σο ως άνω δικαίωμα αποτελεί εκδήλωση της προσωπικότητας του προσώπου. Βλ. σχετικά Α υ γ ο υ στια ν ά κ η Μ., Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Προβλήματα και αντιμετώπιση από το δίκαιο, ΔτΑ 11/ και 710. Για τη σχέση του ως άνω δικαιώματος και του δικαιώματος στην πληροφόρηση το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 5Α του υντάγματος βλ. Δ ε τ σ α ρ ί δ η Φ., Δημοσιογραφία, πληροφόρηση και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα Δικαιώματα σε σύγκρουση ή σε σχέση αλληλοσυμπλήρωσης;, ΘΠΔΔ Για το προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος βλ. Σ σ ε β ά Α θ., Προσωπικά δεδομένα και μέσα ενημέρωσης, 2010, σ Βλ. Μ ή τ ρ ο υ Λ., Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: ένα νέο δικαίωμα;, σε Δ. Θ. Σσάτσο / Ευ. Βενιζέλο / Ξ. Ι. Κοντιάδη, Σο νέο ύνταγμα, Πρακτικά υνεδρίου για το αναθεωρημένο ύνταγμα του 1975/ 1986/2001, 2001, σ. 88, όπου τονίζει ότι πριν τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση, το συνταγματικό θεμέλιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων συγκροτούνταν από το συνδυασμό των διατάξεων 5 1, 2 1, 19 και επικουρικά του άρθρου 9 1 του υντάγματος. Οι πιο πάνω διατάξεις διασφάλιζαν και οργάνωναν ένα πλαίσιο διαμόρφωσης της ιδιωτικότητας και της αυτόνομης ανάπτυξης της προσωπικότητας, που ίσχυε τόσο έναντι της κρατικής εξουσίας, όσο και έναντι των ιδιωτών. λοντος στη συγκεκριμένη περίπτωση του εκπροσώπου των ΜΜΕ - οδηγεί σε περιστολή της προστασίας του προσώπου, με όριο πάντοτε τον απαραβίαστο πυρήνα της αξίας του ανθρώπου 5. το πλαίσιο της εφαρμογής του πλέγματος διατάξεων που προστατεύουν από τη μία πλευρά την προσωπικότητα ενώ από την άλλη κατοχυρώνουν την ελευθερία της έκφρασης, δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη ότι η δραστηριότητα των ΜΜΕ αποτελεί εξ ορισμού πηγή ενδεχόμενου κινδύνου για την προσωπικότητα, γεγονός που δικαιολογεί και επιβάλλει την καθιέρωση συναλλακτικών υ- ποχρεώσεων προστασίας του προσώπου 6. Η δραστηριότητα των ΜΜΕ συνδέεται αναμφισβήτητα με την άσκηση κυριαρχίας ενός πεδίου δράσεως, στη συγκεκριμένη περίπτωση του πεδίου της δημοσιότητας. Ανάλογα με το σκοπό, τον τρόπο και την έκταση της προβολής του προσώπου, η δημοσιότητα ενδέχεται να έχει ευνοϊκές ή αντίθετα καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνική, ηθική ή επαγγελματική εικόνα του ατόμου. Ο ενυπάρχων, συνεπώς, στη δημοσιογραφική δραστηριότητα, αυξημένος κίνδυνος προσβολής του εννόμου α- γαθού της προσωπικότητας επιτάσσει τη λήψη εκ μέρους των ΜΜΕ μέτρων με τα οποία περιορίζονται οι πιθανότητες επελεύσεως των κινδύνων. Από το βαθμό επικινδυνότητας των προς δημοσίευση σχολίων ή ειδήσεων, καθώς και της δημοσιογραφικής έρευνας, εξαρτάται και ο βαθμός επιμέλειας που υποχρεούνται να καταβάλουν οι υπεύθυνοι για την τήρηση των συναλλακτικών υποχρεώσεων του τύπου. Οι συναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ συνάγονται από το σύνολο της εννόμου τάξεως, και ειδικότερα από τις συνταγματικές, ποινικές, διοικητικές και ιδιωτικού δικαίου διατάξεις που αναφέρονται κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο στον τύπο και στα ΜΜΕ γενικότερα, καθώς και από τις γενικές ρήτρες και αρχές του δικαίου, όπως η αρχή της καλής πίστεως, των χρηστών ηθών, τα συναλλακτικά ήθη, η αρχή της υπέρμετρης βλάβης, η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως, κ.ο.κ., ή ακόμα και από τους κανόνες δεοντολογίας ή αυτορρύθ- 5. Βλ. Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι., Προσωπικότητα και Σύπος, γ έκδοση, 2000, σ Για τις συναλλακτικές υποχρεώσεις βλ. Κ α ρ ά- κ ω σ τ α Ι., υναλλακτικές υποχρεώσεις του τύπου και προστασία της προσωπικότητας, ΕλλΔνη επ.

3 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 5 μισης των συναφών επαγγελματικών κλάδων. Η νομολογία, με την καθοδήγηση της επιστήμης, δέχεται πλέον ρητώς την ύπαρξη συναλλακτικών υποχρεώσεων των ΜΜΕ, αξιοποιώντας τις, σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου να αξιολογήσει στο πλαίσιο της in concreto στάθμισης των αντικρουόμενων αγαθών εάν η προσβλητική της προσωπικότητας συμπεριφορά του δημοσιογράφου αποτελεί στη συγκεκριμένη περίπτωση το αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την εξυπηρέτηση δικαιολογημένου, με βάση το νόμο ενδιαφέροντος κατά την έννοια της ΠΚ 367 και τελεί σε αναλογία με την κοινωνικοδικαιϊκή αποστολή των ΜΜΕ για ενημέρωση του κοινού. Η μη τήρηση των αρχών, που μετουσιώνονται σε συναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας και θεμελιώνει τον παράνομο χαρακτήρα της συμπεριφοράς, υπό την έννοια των ΑΚ 57, 914, 919 και 920. Η παράλειψη τηρήσεως των συναλλακτικών υποχρεώσεων συνιστά επιπλέον και κατ' αρχήν υπαίτια (αμελή) συμπεριφορά των προσώπων τα οποία βαρύνονται με την επιμέλεια τηρήσεως των υποχρεώσεων αυτών 7. υναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ που αφορούν στην προστασία του προσώπου είναι: 1 ον Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον σεβασμού της προσωπικότητας και της ιδιωτικής σφαίρας 8. 2 ον Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθήκον αλήθειας 9. 3ον Οι υποχρεώσεις που 7. Οι συναλλακτικές υποχρεώσεις προσδιορίζουν τη συμπεριφορά που οφείλει να επιδείξει ο μέσος, τυπικός εκπρόσωπος του επαγγέλματος και η παραβίασή τους συνιστά αμέλεια σύμφωνα με την ΑΚ 330 εδ. 2 και πληροί το στοιχείο της υπαιτιότητας. 8. Βλ. υπό ΙΙ. 9. Η ως άνω υποχρέωση επιβάλλει τον πριν από τη δημοσίευση έλεγχο της αλήθειας των πληροφοριών και των ειδήσεων. Ο τύπος οφείλει να εξαντλεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο, την αλήθεια και την προέλευση των ειδήσεων που πρόκειται να δουν το φως της δημοσιότητας. Η δημοσίευση ανακριβών ειδήσεων κρίνεται πάντοτε παράνομη (βλ. Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι., Σο Δίκαιο των ΜΜΕ, γ έκδοση, 2005, σ. 51). ύμφωνα με πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, τα δημοσιεύματα που περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς, που δεν συνδέονται με μια αληθινή κατάσταση και για τα οποία ο συντάκτης δεν τήρησε τις συναλλακτικές υποχρεώσεις θεμελιώνουν χωρίς άλλο τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής απορρέουν από το καθήκον σεβασμού των απόψεων 10. Σέλος, 4ον οι υποχρεώσεις που απορρέουν της προσωπικότητας και δεν τίθεται θέμα δικαιολογημένου ενδιαφέροντος και σταθμίσεως συμφερόντων (βλ. ΑΠ 437/2007, ΔiΜΕΕ , ΑΠ 576/2006, ΔiΜΕΕ , ΕφΑθ 1045/2009, ΔiΜΕΕ , ΕφΑθ 6027/ 2009, ΔiΜΕΕ , ΠΠρΑθ 2575/2007, ΔiΜΕΕ , ΠΠρΑθ 717/2005, ΔiΜΕΕ ). Αντιστρόφως, όταν ο συντάκτης του δημοσιεύματος δημοσιοποιεί επίσημη ανακοίνωση αρμόδιας αρχής, ακόμη και αν αποδειχθούν ψευδή τα διαδιδόμενα γεγονότα, δεν μπορεί να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα στον συντάκτη, έστω και με τη μορφή της ελαφράς αμέλειας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει λόγος για παραβίαση εκ μέρους του των συναλλακτικών υποχρεώσεων του τύπου, που επιβάλλουν να προηγείται του δημοσιεύματος ο έλεγχος της αληθείας των πληροφοριών και των ειδήσεων, προκειμένου το περιεχόμενό του να συμπίπτει με την πραγματικότητα (βλ. ΕφΑθ 5180/2009, ΔiΜΕΕ ). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όσον αφορά στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα η μετάδοση ανακριβών γεγονότων συνιστά και παράβαση του π.δ. 77/2003 «Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών» (βλ. σχετικά ω τ η ρ ό π ο υ λ ο Β., Η μετάδοση ανακριβών γεγονότων από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στη νομολογία του Εθνικού υμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ΔiΜΕΕ ). Για την ως άνω υ- ποχρέωση των ΜΜΕ βλ. και ω τ η ρ ό π ο υ λ ο Β., Σο καθήκον αλήθειας των ΜΜΕ και η κριτική κατά πολιτικού ηγέτη, χόλιο υπό την ΕΔΔΑ, απόφαση της 22ης , Τπόθεση Standard Verlagsgesellschaft MBH (no. 2) κατά Αυστρίας, ΝοΒ , με την οποία απόφαση το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει την υποχρέωση τήρησης της καλής πίστης εκ μέρους των εκπροσώπων των Μ- ΜΕ. 10. Σο καθήκον σεβασμού των απόψεων επιβάλλει: α) την καλόπιστη κριτική σκέψεων και γνωμών που διατυπώθηκαν είτε στον τύπο, είτε με άλλο μέσο και β) την καταχώρηση δημοσιευμάτων, ακόμα και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώματος απαντήσεως, με τα οποία παρέχεται στο κοινό μια άλλη εκδοχή ενός θέματος που αποτέλεσε αντικείμενο προηγούμενου δημοσιεύματος. Η ανωτέρω υποχρέωση είναι συνυφασμένη με τη γενική δικαϊική αρχή audiatur et altera pars, που κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 20 2, ενώ το δικαίωμα απαντήσεως του θιγομένου από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή κατοχυρώνεται πλέον ρητώς στο άρθρο 14 5 (βλ. Κ α ρ ά κ ω- σ τ α Ι., Σο Δίκαιο των ΜΜΕ, γ έκδοση, 2005, σ ). Η υποχρέωση σεβασμού και διευκόλυνσης της έκφρασης της αντίθετης άποψης κατοχυρώνεται ρητώς, όσον αφορά τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στο άρθρο 3 του π.δ. 77/2003, που ορίζει ότι «η ραδιοφωνία και η τηλεόρα-

4 6 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 από το καθήκον διαμορφώσεως της κοινής γνώμης 11. ΙΙ. Υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας και ιδίως των προσωπικών δεδομένων Ειδικότερα, η υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής σφαίρας και των προσωπικών δεδομένων θεμελιώνεται κυρίως στις διατάξεις του υντάγματος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί προσβολής της προσωπικότητας και περί αδικοπραξιών, στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τα εγκλήματα κατά της τιμής και την παραβίαση απορρήτων, στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί δημοσιότητος, στη ύμβαση της Ρώμης (Ε- ΔΑ), στους ειδικούς περί τύπου νόμους, στον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομέ- ση πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται εμπράκτως τη διατύπωση διαφορετικών απόψεων και να υπερασπίζονται την ε- λευθερία μεταδόσεώς τους. Οι διαφορετικές απόψεις πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα και με ίσους όρους». Βλ. σχετικά Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι., υναλλακτικές υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών ΜΜΕ και μέσα προληπτικής προστασίας του θιγομένου (γνωμ.), ΔiΜΕΕ επ. 11. Η ως άνω υποχρέωση απορρέει από το χαρακτήρα της ελευθερίας του τύπου ως πολιτικού δικαιώματος, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προστατεύεται, εκτός από τη διάταξη του άρθρου 14 1 και από τις διατάξεις των άρθρων 1 2 και 3, 5 1 και 29 1 του υντάγματος, που αφορούν στη λαϊκή κυριαρχία, τη συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο βίο και την κοινωνική ζωή και τη λειτουργία των κομμάτων (βλ. Μ ά ν ε σ η Α., υνταγματική θεωρία και πράξη, 1980, σ. 634, Κ ο ν τ α ξ ή Α., Σύπος και δίκαιο, 1989, σ. 359 επ.). Σο καθήκον διαμορφώσεως της κοινής γνώμης εισχωρεί στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου μέσω της έννοιας του δικαιολογημένου συμφέροντος (ΠΚ 367 1). Έτσι, δεδομένου ότι η ελευθερία της πολιτικής έκφρασης αποτελεί και μέσο πραγμάτωσης της λαϊκής κυριαρχίας, κατ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου ΠΚ, κρίνεται επιτρεπτή από τη νομολογία η δια του τύπου δημοσίευση προς πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού, δυσμενών κρίσεων ή μειωτικών αξιολογήσεων, ακόμη και με οξεία κριτική των προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή κατέχουν δημόσιο αξίωμα. Βλ. ενδεικτικά ΕφΑθ 7257/2006, ΔiMEE , ΕφΑθ 8634/2005, ΔiMEE Bλ. αναλυτικώς υπό ΙΙΙ. νων και στον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Η νομολογία ακολουθεί την αρχή της αυτοτελούς προστασίας των εκφάνσεων της προσωπικότητας, σύμφωνα με την οποία η ενδεχόμενη προσβολή κάθε μίας εκ των εκφάνσεων της προσωπικότητας εξετάζεται αυτονόμως χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της προσβολής των υπολοίπων. Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν προστατευτέα έκφανση της προσωπικότητας η ως άνω υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας επιτάσσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο ν. 2472/1997, ο ο- ποίος δεν είναι παρά η νομοθετική εξειδίκευση του ευρύτερου κανόνα της προστασίας της προσωπικότητας 12. Φαρακτηριστική περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας μέσω της παραβίασης της υπο- 12. Βλ. τ α θ ό π ο υ λ ο Μ., Η χρήση των προσωπικών δεδομένων και η διαπάλη μεταξύ ελευθεριών των κατόχων τους και ελευθεριών των υποκειμένων τους, ΝοΒ Για τη σχέση μεταξύ προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας της προσωπικότητας κατά τα άρθρα 57 και 59 ΑΚ βλ. και Μ ή τ ρ ο υ Λ., ημείωση υπό ΜΠρΘεσ 16790/2009, ΔiMEE , όπου και αναφέρει ότι ο ν. 2472/1997 δεν εξειδικεύει απλώς τη γενική ρήτρα του άρθρου 57 ΑΚ αλλά οργανώνει ένα αυτοτελές σύστημα κανόνων, εγγυήσεων και δικαιωμάτων που ερείδεται στο άρθρο 2 1, 5 1, 9 και 9Α του υντάγματος. Για την εφαρμογή του ν. 2472/ 1997 στις περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ βλ. την υπ αριθ. 3545/2002 απόφαση του τε (ΝοΒ ), η οποία επικύρωσε την υπ αριθ. 100/ απόφαση της Αρχής (Σο ) και με την οποία κρίθηκε ότι «οι διατάξεις του ν. 2472/1997 καταλαμβάνουν και τις εκπομπές των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καθώς και τις δημοσιογραφικές δραστηριότητες στο σύνολό τους, όταν με αυτές διενεργείται ταυτόχρονα και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια όταν στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας προσβάλλονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός των ορίων που με βάση την αρχή της αναλογικότητας θεσπίζει ο ν. 2472/1997, υπάρχει παραβίαση του νόμου αυτού και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, χωρίς να τίθεται ζήτημα παραβίασης της ελευθερίας του τύπου». Βλ. σχολιασμό της ως άνω απόφασης του τε σε Μ ή τ ρ ο υ Λ., Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η νομολογία του υμβουλίου Επικρατείας, σε Σιμητικό Σόμο για τα 75 χρόνια του υμβουλίου της Επικρατείας, 2004, σ Βλ. και παρακάτω υποσημείωση 20.

5 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 7 χρέωσης σεβασμού των προσωπικών δεδομένων του ατόμου αποτελεί και η μαγνητοσκόπηση ιδιωτικού χώρου με χρήση κρυφής κάμερας, η οποία γίνεται εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση του θιγόμενου προσώπου. χετική είναι η υπ αριθ. 39/ 2007 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα της επεξεργασίας απλών προσωπικών δεδομένων με τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών της δεύτερης εκ των προσφευγόντων (Βανδή), καθώς και της ανήλικης κόρης του ζεύγους των προσφευγόντων σε δύο περιοδικά, ιδιοκτησίας της καταγγελλόμενης εκδοτικής εταιρίας, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεσή τους 13. Η Αρχή θεώρησε την εν λόγω επεξεργασία παράνομη, κρίνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού για πληροφόρηση δεν είναι δικαιολογημένο όταν μόνος σκοπός των δημοσιευμάτων είναι να ικανοποιήσουν την περιέργεια ενός ειδικού αναγνωστικού κοινού σχετικά με τις λεπτομέρειες της ιδιωτικής ζωής, ανεξάρτητα από το εάν ο εικονιζόμενος είναι δημοσίως γνωστός. Αντιθέτως, η Αρχή έκρινε νόμιμη τη δημόσια προβολή ηχητικών ντοκουμέντων που αφορούσαν σκανδαλώδη συμπεριφορά Μητροπολίτη, ανεξαρτήτως του τρόπου συλλογής των δεδομένων, λόγω του έντονου δημοσίου συμφέροντος για ενημέρωση του κοινού, χωρίς όμως να δικαιολογείται η απεριόριστη επανάληψη προβολής των σχετικών εκπομπών 14. ΙΙΙ. Ελευθερία των ΜΜΕ ως προς την παρουσίαση προσωπικών δεδομένων υπό το πρίσμα της αρχής του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος ή συμφέροντος τις περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα σύγκρουσης της ελευθερίας του τύπου (και των ΜΜΕ) α- φενός και της προσωπικότητας και ιδίως των προσωπικών δεδομένων αφετέρου, επιβάλλεται στάθμιση των συγκρουόμενων αγαθών. την στάθμιση της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώματος στην προσωπικότητα του ατόμου οδηγεί η επίκληση από το δράστη του δικαιολογημέ- 13. Βλ. σχολιασμό σε Β ρ ε τ τ ο ύ Φ., ημείωση υπό την ΑΠΔΠΦ 39/2007, Προσωπικά δεδομένα και ΜΜΕ: πεδίο σύγκρουσης προστατευόμενων έννομων αγαθών, ΔiMEE επ. 14. Βλ. παρακάτω υπό V. νου συμφέροντος του κοινού για πληροφόρηση. 15 Δικαιολογημένο συμφέρον, όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία, έχουν τα πρόσωπα που συνδέονται με την λειτουργία του Σύπου και κατά κύριο λόγο οι δημοσιογράφοι για τη δημοσίευση ειδήσεων και σχολίων σχετικών με τις πράξεις και τη συμπεριφορά προσώπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο 16. Αυτό ι- σχύει ιδίως για πρόσωπα που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή που συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, καθώς και για τα λεγόμενα πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας. ύμφωνα με θεωρία που διατυπώθηκε, τα πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας διακρίνονται σε πρόσωπα απόλυτης επικαιρότητας που ενδιαφέρουν εν γένει το κοινωνικό σύνολο και σχετικής επικαιρότητας που απασχολούν την κοινή γνώμη, εν όψει ενός εξαιρετικού και έ- κτακτου γεγονότος. Έτσι, σύμφωνα με τη νομολογία, στην περίπτωση των προσώπων της επικαιρότητας, υπάρχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού να έχει πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητάς τους, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών τους δεδομένων 17. Σα πρό- 15. Για την έννοια του «δικαιολογημένου ενδιαφέροντος» βλ. και Φ α τ ζ η κ ώ σ τ α Κ., Προσβολές της τιμής από δικαιολογημένο ενδιαφέρον - Μία συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 367 ΠΚ με κύριο παράδειγμα τις προσβολές της τιμής από τα ΜΜΕ, 2005, σ. 55 επ. Για τη σχέση δικαιώματος προσωπικότητας και ελευθερίας του τύπου βλ. και Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι. Β ρ ε τ τ ο ύ Φ., Προσβολή προσωπικότητας και right of publicity κέψεις με αφορμή την ΠΠρΑθ 4661/2004, ΔiMEE 2006, σ Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1197/2010, ΣΝΠ ΝΟΜΟ, ΑΠ 1496/2009, ΔiMEE , ΑΠ 159/2008, ΔiMEE , ΑΠ 1337/2008, ΦρΙΔ , ΑΠ 1317/ 2007, ΔiMEE , ΑΠ 1897/2006, ΕλλΔνη , ΑΠ 387/2005, ΔiMEE , ΑΠ 1462/2005, ΕλλΔνη , ΑΠ 167/2000, ΝοΒ , ΕφΘεσ 1113/2010, ΝΟΜΟ, ΕφΑθ 5629/2007, ΔiMEE , ΕφΑιγ 48/2007, ΔiMEE 2008, σ. 70, ΕφΘρ 78/2003, ΕλλΔνη , ΕφΑθ 3021/2003, ΔiΜΕΕ , ΕφΘεσ 2147/2001, Αρμ , ΕφΑθ 6519/2001, ΕπισκΕΔ , ΕφΑθ 8661/2000, ΑρχΝ , ΕφΠειρ 805/2000, ΕπισκΕΔ , ΠΠρΑθ 2364/ 2002, ΔΕΕ , ΠΠρΘεσ 26488/2001, Αρμ , ΜΠρΦαλ 145/2003, Αρμ Ειδικότερα για τα κριτήρια στάθμισης που έχει υιοθετήσει η ελληνική νομολογία και η νομολογία του ΕΔΔΑ στην περίπτωση σύγκρουσης της ελευθερίας του τύπου και της ιδιωτικής ζωής προσώπων της επικαιρό-

6 8 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 σωπα αυτά οφείλουν να ανέχονται επεμβάσεις στην προσωπικότητά τους όπως την αναδίφηση στα προσωπικά τους στοιχεία, επεξεργασία και προβολή όψεων του ιδιωτικού τους βίου οι ο- ποίες συνδέονται με τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει, καθώς όποιος επιλέγει τη διακεκριμένη παρουσία του στην κοινωνική σφαίρα, που μπορεί να δικαιολογήσει τη δημιουργία δημοσίου ενδιαφέροντος γύρω από το πρόσωπό του, που συνδέεται όμως άμεσα με το ρόλο που διαδραματίζει στο συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο, τόπο και χρόνο, πρέπει να υπολογίζει και να ανέχεται το γεγονός ότι μπορεί να γίνει αντικείμενο δημόσιας συζητήσεως 18. τητας βλ. Α λ ι β ι ζ ά τ ο Ν., Ιδιωτικότητα και δημοσιοποίηση Επίκαιρες παρατηρήσεις για τα όρια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, ΔiMEE επ. Βλ. επίσης Α λ ι β ι ζ ά τ ο Ν., Η ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων, σε Παναγιωτοπούλου Ρ. / Ρηγοπούλου Π. / Ρήγου Μ. / Νοτάρη. (επιμ.), Η «κατασκευή» της πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 1998, σ. 129 επ., όπου αναφέρεται ειδικότερα στην διάκριση μεταξύ δημοσίων και μη δημοσίων προσώπων και στον καθορισμό της στενής σφαίρας του απορρήτου στην ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων. Η διάκριση σε πρόσωπα απόλυτης και σχετικής επικαιρότητας προέρχεται από την αμερικανική και τη γερμανική θεωρία και νομολογία. Η γερμανική επιστήμη διακρίνει τα πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας σε πρόσωπα σχετικής και απόλυτης επικαιρότητας (βλ. σχετικά Κ α ρ ά- κ ω σ τ α Ι., Προσωπικότητα και Σύπος, γ έκδοση, 2000, σ. 58), ενώ στην αμερικανική νομολογία γίνεται διάκριση μεταξύ των «public officials» και «public figures» (βλ. σχετικά Σ σ α κ υ ρ ά κ η., Η ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ, 1997, σ. 81 και 222). 18. Σο δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού για πληροφόρηση όσον αφορά στα δημόσια και δη στα πολιτικά πρόσωπα συνδέεται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με τη λειτουργία του τύπου ως μέσου πραγμάτωσης της λαϊκής κυριαρχίας και με την αναγκαιότητα δημοσιότητας της πολιτικής διαδικασίας. Βλ. σχετικά Αλιβ ι ζ ά τ ο Ν., Η σύγκρουση της ιδιωτικότητας και διαφάνειας, «Σο Βήμα», Κυριακή , σ. Β7/33. το πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η δια του τύπου δημοσίευση προς πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού, δυσμενών κρίσεων ή μειωτικών αξιολογήσεων, ακόμη και με οξεία κριτική των ως άνω προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή κατέχουν δημόσιο αξίωμα (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 854/2002, ΝοΒ , ΕφΑθ 8752/2004, ΕλλΔνη ). ύμφωνα με την νομολογία του ΕΔΔΑ, τα όρια της θεμιτής και ανεκτής κριτικής είναι ευρύτερα ως προς ένα πολιτικό άνδρα, από Βάσει του ως άνω πλαισίου, έτσι και στην περίπτωση που ελέγχεται η νομιμότητα επεξεργασίας απλών προσωπικών δεδομένων δημοσίων προσώπων από τα ΜΜΕ, προϋπόθεση για την κρίση περί νομιμότητας της χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου επεξεργασίας προσωπικών του δεδομένων αποτελεί η κρίση περί αναγκαιότητας ικανοποίησης του δικαιώματος της πληροφόρησης, τόσο του πληροφορείν όσο και του πληροφορείσθαι, ως εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 5 2 στοιχείο ε του ν. 2472/1997). Αντίστοιχα, η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων δημοσίων προσώπων κρίνεται νόμιμη όταν γίνεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς και εφόσον αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του δικαιώματος πληροφόρησης επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος (άρθρο 7 2 στοιχείο ζ του ν. 2472/ 1997) 19. ότι για ένα απλό πολίτη. Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ, απόφαση της , υπόθ. Βασιλάκης κατά Ελλάδος, ΝοΒ , ΕΔΔΑ, απόφαση της , υπόθ. Αυγή Εκδοτικός και Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΑΕ και Κάρης κατά Ελλάδας, ΔiMEE , ΕΔΔΑ, απόφαση της , υπόθ. Λιοναράκης κατά Ελλάδος, ΝοΒ 2007, σ επ. με σχετική σημείωση Μ α ρ γ α ρ ί τ η Μ. Ως προς τα ευρύτερα όρια κριτικής σε φορείς της πολιτικής εξουσίας βλ. Α λ ι β ι ζ ά τ ο Ν. Μ ά λ λ ι ο Β., Ο πολιτικός λόγος στο τρασβούργο, ΔiMEE επ., Β ο γ ι α τ ζ ή Π., Η ελευθερία του τύπου και η προστασία της τιμής και της υπόληψης: η ελληνική έννομη τάξη αντιμέτωπη με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΝοΒ , Α ν θ ό π ο υ λ ο Φ., Ελευθερία της πολιτικής συζήτησης και προστασία της τιμής των πολιτικών προσώπων. Οι αποφάσεις 467/ και 51/ του ΕΡ υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ, ΕφημΔΔ επ. Βλ. και Σ σ α κ υ ρ ά κ η., ημείωση υπό την ΕΡ 467/ , ΔiMEE , όπου, παραπέμποντας σε αποφάσεις της Βουλής των Λόρδων και του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι σε μία φιλελεύθερη δημοκρατία δεν υφίσταται η έννοια της εξύβρισης ή δυσφήμησης ενός πολιτικού κόμματος. 19. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ν. 2472/1997, στο ζήτημα που μας απασχολεί, δεν εισφέρει κάτι νέο όσον αφορά στη μέθοδο της στάθμισης των αντικρουόμενων αγαθών, ήτοι του δικαιώματος του κοινού στην πληροφόρηση και του δικαιώματος του ατόμου στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ, ήτοι οι διατάξεις

7 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 9 ΙV. Σύγκρουση του δικαιώματος του ατόμου στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων αφενός και της ελευθερίας των ΜΜΕ αφετέρου Κριτήρια στάθμισης και άρσεως της σύγκρουσης Σην αρχή της ad hoc στάθμισης των αντικρουόμενων συμφερόντων, σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας, ακολουθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις περιπτώσεις σύγκρουσης του δικαιώματος του ατόμου στη προστασία των προσωπικών του δεδομένων και του δικαιώματος πληροφόρησης του κοινού, παραπέμποντας ρητώς και στα πορίσματα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής ΕΔΔΑ), προκειμένου να αποφανθεί για το σύννομο της επεξεργασίας. Η δημοσίευση στον τύπο ή η τηλεοπτική προβολή πληροφοριών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο αποτελεί διάδοση και άρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία δεν ε- πιτρέπεται καταρχήν χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου 20. Έτσι, στην περίπτωση που δεν τί- των άρθρων 5 2 στοιχ. ε και 7 2 στοιχ. ζ του νόμου, θέτουν κριτήρια για τη νομιμότητα της επεξεργασίας τα οποία επαναλαμβάνουν τα πορίσματα της νομολογίας των πολιτικών δικαστηρίων και του ΕΔΔΑ. Ση στάθμιση εισάγει στην ουσία και στην ως άνω περίπτωση η έννοια του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για πληροφόρηση, όπως και σε κάθε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας. Ωστόσο με τις ως άνω διατάξεις φαίνεται να χορηγείται από το νομοθέτη ένα προβάδισμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για την άποψη ότι οι εν λόγω διατάξεις παρουσιάζουν προβλήματα συνταγματικότητας, βλ. Σ σ ά τ σ ο Δ. κ ο υ ρ ή Β. π υ ρ ό π ο υ λ ο Υ., Γνωμοδότηση, Ε- λευθερία του τύπου και προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, Σο , Σ σ ε β ά Αθ., Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τύπο και την ραδιοτηλεόραση, ΚριτΕ , Α ν θ ό π ο υ λ ο Φ., Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και ελευθερία της πληροφόρησης το περιθώριο της 3545/2002 του τε, ΔτΑ 22/ Βλ. και τ α θ ό π ο υ λ ο Μ., ό.π., σ. 15, όπου προτείνει εναρμονισμένη προς το ύνταγμα ερμηνεία, έτσι ώστε να μην περιορίζεται υπέρμετρα η ά- σκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, όταν πράγματι εξυπηρετείται το δικαίωμα πληροφόρησης. 20. το πεδίο εφαρμογής του ν. 2472/1997 υπάγεται καταρχήν κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, η οποία αφορά προσωπικά δεδομένα και συνιστά επεξεργασία, δηλαδή τόσο η δημοσιογραφική έρευνα που συνίσταται στη συλλογή των δεδομένων, όσο και η διατήρηση των δεδομένων στο αρχείο της εφημερίδας ή η τοποθέτηση και επεξεργασία τους σε αρχείο οργανωμένο με τη μορφή τράπεζας πληροφοριών, καθώς και η επεξεργασία τους προς τον σκοπό δημοσίευσης, η ανταλλαγή και ο συσχετισμός τους με άλλα δεδομένα, αλλά και η δημοσίευση καθεαυτήν. Βλ. Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι., Προσωπικότητα και Σύπος, γ έκδοση, 2000, σ. 138, σ τ ο ν ί δ ι ο, Η προστασία του ιδιωτικού βίου των προσώπων της επικαιρότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου, ΔΕΕ 1999, σ. 1235, Σ σ ε β ά Α θ., ό.π., σ. 184 και 199, Α ρ μ α μ έ ν τ ο Π. ω τ η ρ ό π ο υ λ ο Β., Προσωπικά Δεδομένα Ερμηνεία ν. 2472/1997, 2005, σ. 52. Βλ. και τις ΑΠΔΠΦ 8/2010, 18/2008, 17/2008, 26/2007, 53/2004, Μετά την τελευταία τροποποίηση του ν. 2472/1997 από το ν. 3471/2006, με τον οποίο τροποποιήθηκε η έννοια του αρχείου, δεν αρκεί σε όλες τις περιπτώσεις η επεξεργασία και μόνο των προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ για την εφαρμογή του νόμου, αλλά στην περίπτωση της μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, θα πρέπει in concreto να διαπιστώνεται, πλην της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων και της επεξεργασίας αυτών, και η ένταξή τους σε αρχείο (βλ. σχετικά Β ρ ε τ τ ο ύ Φ., ό.π., σ. 590, Σ σ ε β ά Α θ., Προσωπικά δεδομένα και μέσα ενημέρωσης, 2010, σ. 136, Α λ ε ξ α ν δ ρ ο π ο ύ λ ο υ Α ι γ υ π τ ι ά δ ο υ Ε., Προσωπικά Δεδομένα, 2007, σ. 42, υποσ. 29, Π α π α- κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Ε., χόλιο υπό Γνώμη 4/2007 σχετικά με την έννοια του όρου «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», ΕφημΔΔ , ΜΠρΑθ 2925/2008, ΔiΜΕΕ ΔιατΕισΠρΠατρ 292/2007, ΠοινΔικ ). Βλ. και Κ α ν ε λ λ ο π ο ύ λ ο υ Μ π ό τ η Μ., Αστική ευθύνη για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ΕφΑΔ , όπου και παραπομπή στην ΕφΑθ 3202/2007, Σράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟ, με την οποία κρίθηκε ότι η δημοσιοποίηση μέσω ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου δεν στοιχειοθετεί το αδίκημα του άρθρου 22 του ν. 2472/ 1997 γιατί δεν υφίσταται στην περίπτωση αυτή αρχείο κατά το ν. 2472/1997. Η Αρχή ρητώς αναφέρει, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3471/2006, ότι ο ν. 2472/1997 εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε διαρθρωμένα αρχεία εφημερίδων (βλ. σχετικά ΑΠΔΠΦ 8/2010, 18/2008, 17/2008, 4/2008, Βλ. ειδικότερα την πρόσφατη υπ αριθ. 63/2010 απόφαση της Αρχής, όπου αναφέρεται ότι «ακόμα και αν θεωρηθεί η δημοσίευση σε εφημερίδα ως μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2472/1997, αφού τα αρχεία των εφημερίδων αποτελούν δι-

8 10 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 θεται ζήτημα συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων ώστε να επιτρέπεται a priori η επεξεργασία 21, η Αρχή εξετάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του ατόμου υπό το πρίσμα των ανωτέρω αρχών και δικαιωμάτων. τις περιπτώσεις επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ, εφαρμοστέα είναι η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 7 2 στοιχείο ζ του ν. 2472/1997, η οποία θέτει ουσιαστικά κριτήρια για την άσκηση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης δημοσιογραφικής δραστηριότητας. Η συνδρομή των κριτηρίων είναι αναγκαίος όρος για το επιτρεπτό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, με την ως άνω διάταξη, η οποία ε- φαρμόζεται κατ αναλογία και στην περίπτωση των απλών δεδομένων, τίθενται για το επιτρεπτό της επεξεργασίας οι εξής προϋποθέσεις: 1) η επεξεργασία να αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση συμφερόντων τρίτων, 2) η επεξεργασία να πραγματοποιείται αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς σκοπούς, 3) η επεξεργασία να είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του δικαιώματος πληροφόρησης επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος και να μην αρθρωμένα αρχεία με την έννοια του ν. 2472/1997, διότι συνιστούν διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που καθίστανται προσιτά με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως π.χ. τίτλος, αρίθμηση και ημερομηνία του φύλλου της εφημερίδας (άρθρο 2 στοιχ. ε του ν. 2472/ 1997, όπως ισχύει)». Για την έννοια του αρχείου πριν την τροποποίηση του ν. 2472/1997 από το ν. 3471/2006, βλ. Μ ή τ ρ ο υ Λ., Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 1999, σ. 15, Α ν θ ί μ ο υ Κ., Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και ΜΜΕ, κέψεις με αφορμή την από απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΚριτΕ 2000, σ. 276, Μ ί τ λ ε τ τ ο ν Υ., Προβλήματα εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ελληνική έννομη τάξη, ΔτΑ 11/ , Α ρ μ α μ έ ν τ ο Π. - ω τ η ρ ό π ο υ λ ο Β., ό.π., σ Βλ. Μ ή τ ρ ο υ, ό.π., σ. 17. Βλ. και Φ ρ ι σ τ ο δ ο ύ- λ ο υ Κ., Προς μια επανεξέταση της έννοιας της δικαιοπραξίας; Σο παράδειγμα της συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, ΔiMEE επ., όπου αναφέρει ότι η συγκατάθεση του υποκειμένου καθιερώνεται από το νόμο ως λόγος άρσης του άδικου χαρακτήρα της προσβολής της ιδιωτικής σφαίρας του. παραβιάζεται καθ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα προστασίας ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Για τον ορισμό των δημοσίων προσώπων ακολουθείται η νομολογία του ΕΔΔΑ, σύμφωνα με την ο- ποία δημόσια πρόσωπα θεωρούνται εκείνα που κατέχουν κάποια δημόσια θέση ή/και χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα ή ακόμα και όλοι όσοι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη δημόσια ζωή είτε την πολιτική, την οικονομική, την καλλιτεχνική, την κοινωνική, την αθλητική ή οποιουδήποτε άλλου τομέα της δημόσιας ζωής 22. Η Αρχή, κρίνοντας τη νομιμότητα της επεξεργασίας, προβαίνει σε ad hoc στάθμιση των αντικρουόμενων δικαιωμάτων, κρίνοντας ότι από το ύνταγμα δεν προκύπτει in abstracto επικράτηση του ενός δικαιώματος έναντι του άλλου, χωρίς να εμμένει στην εφαρμογή των κριτηρίων που εισάγουν οι διατάξεις των άρθρων 5 2 στοιχείο ε και 7 2 στοιχείο ζ του ν. 2472/1997, η μεν πρώτη ό- σον αφορά τα απλά προσωπικά δεδομένα και η δεύτερη τα ευαίσθητα. Προβαίνει σε οριοθέτηση των πεδίων εφαρμογής των δικαιωμάτων, «σύμφωνα με τις αρχές της ad hoc στάθμισης και της πρακτικής αρμονίας και αναλογικής εξισορρόπησης, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναλογικότητας, που κατοχυρώνεται και συνταγματικά στο άρθρο 25 1 Σ, με τέτοιον τρόπο ώστε τα προστατευόμενα αγαθά να διατηρούν την κανονιστική τους εμβέλεια. Η κρίση για το εάν 22. Η Αρχή δεν ακολουθεί το στενό εννοιολογικό προσδιορισμό που υιοθετεί η διάταξη του άρθρου 7 2 ζ του ν. 2472/1997. ύμφωνα με την ως άνω διάταξη, όσον αφορά στα δεδομένα των δημοσίων προσώπων, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, εφόσον αυτά συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση συμφερόντων τρίτων. Δεν επιτρέπει επομένως την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσώπων της απόλυτης επικαιρότητας (βλ. και Σ σ ε β ά Α θ., ό.π., σ. 196). Η Αρχή αναφέρει στις αποφάσεις της, όσον αφορά στον ορισμό των δημοσίων προσώπων, ότι ως δημόσια πρόσωπα θα πρέπει να θεωρηθούν κατά διασταλτική ερμηνεία, εναρμονισμένη προς το ύνταγμα, και τα λεγόμενα πρόσωπα της επικαιρότητας (βλ. χαρακτηριστικά ΑΠΔΠΦ 43/2007, ΔiΜΕΕ , ΑΠΔΠΦ 24/2005, ΑΠΔΠΦ 100/2000, To ). Μάλιστα, υιοθετεί τον ορισμό των δημοσίων προσώπων, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία του ΕΔΔΑ, παραπέμποντας μάλιστα ρητώς στην υπόθεση von Hannover (βλ. ΑΠΔΠΦ 63/2010, 8/2010, 18/2008,17/2008, 43/2007, 39/2007, 26/2007, 25/2005, 24/2005,

9 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 11 στη συγκεκριμένη υπόθεση, η επεξεργασία ασκήθηκε νόμιμα ή αντίθετα παραβιάστηκε κατ αυτή το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης των θιγόμενων προσώπων και της ιδιωτικής ζωής υπακούει τόσο στο κριτήριο του κατά πόσο η επεξεργασία αυτή εξυπηρέτησε το συμφέρον πληροφόρησης της κοινής γνώμης, που υ- περτερεί στη συγκεκριμένη περίπτωση του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής, όσο και στο κατά πόσο η συγκεκριμένη προσβολή ήταν στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας αναγκαία για την άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης» 23. Κριτήριο για την εν λόγω αναγκαιότητα είναι η συνεισφορά των εκάστοτε δημοσιευμάτων σε διάλογο δημοσίου ενδιαφέροντος Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Αρχή, σταθμίζοντας τα αντικρουόμενα δικαιώματα, εξετάζει την ουσία του θέματος, ήτοι εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν προτεραιότητα οι ανάγκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή της ελευθερίας της πληροφόρησης. Επίσης, για τις αναγκαιότητες της στάθμισης προβαίνει συχνά σε συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 2 ε και 7 2 ζ, ενώ όπου προκύπτουν προβλήματα συνταγματικότητας από την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, προβαίνει σε διασταλτική και σύμφωνη με το σύνταγμα ερμηνεία (βλ. παραπάνω υποσημείωση). Βλ. σχετικά Β ρ ε τ τ ο ύ Φ., ό.π., όπου και περαιτέρω παραπομπές σε αποφάσεις της Αρχής. 24. Σο ως άνω κριτήριο χρησιμοποίησε η Αρχή στις τελευταίες αποφάσεις της (ΑΠΔΠΦ 63/2010, 18/2008, 17/2008, 39/2007, όπου τέθηκε ζήτημα σύγκρουσης του δικαιώματος του ατόμου στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων και του δικαιώματος του κοινού για πληροφόρηση, υιοθετώντας πλήρως τις σκέψεις της απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση von Hannover, στην οποία και παραπέμπει ρητώς, όπου είχε επίσης τεθεί ζήτημα αναζήτησης των κριτηρίων, βάσει των οποίων χαράσσονται τα όρια της θεμιτής επέμβασης των ΜΜΕ στην ιδιωτική ζωή δημοσίων προσώπων. Έτσι στην ως άνω απόφαση, το Δικαστήριο αναφέρει ότι «ο αποφασιστικός παράγοντας στη στάθμιση της προστασίας του ιδιωτικού βίου με την ελευθερία της έκφρασης θα έπρεπε να είναι η συμβολή των δημοσιευμένων φωτογραφιών σε μια συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος». Βλ. ΕΔΔΑ απόφ υπόθ. Von Hannover κατά Γερμανίας, 76, ΔiΜΕΕ και σχολιασμό της πιο πάνω απόφασης σε Σ σ ε β ά Α θ., Η προστασία του ιδιωτικού βίου των δημοσίων προσώπων έναντι των μέσων ενημέρωσης κατά την ΕΔΑ, χόλιο στην απόφαση του ΕΔΔΑ της (von Hannover κατά Γερμανίας), ΔiΜΕΕ επ. Για το κριτήριο της «συζήτησης γενικού ενδιαφέροντος» βλ. Η αρχή της αναλογικότητας, υπό την ειδικότερη μορφή της αρχής της αναγκαιότητας, επιβάλλει η δημοσιοποίηση των στοιχείων δημοσιογραφικής έρευνας που περιέχουν προσωπικά δεδομένα να καθίσταται απολύτως αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της δημοκρατικής αρχής, ήτοι για δημοσιογραφικούς αποκλειστικώς σκοπούς. το ως άνω πλαίσιο, σύμφωνα με την Αρχή, το δικαίωμα κάθε δημοσίου προσώπου «στην αποτελεσματική προστασία της ιδιωτικής του ζωής υπαγορεύει καταρχήν να μη λαμβάνονται υπόψη, για την εκτίμηση του σύννομου της προσβολής, που υπέστη, ούτε το εύλογο ενδιαφέρον μερίδας της κοινής γνώμης για γνώση πτυχών και λεπτομερειών της ιδιωτικής του ζωής, ούτε και το εμπορικής φύσεως έννομο συμφέρον των εκπροσώπων των ΜΜΕ, που προσδοκούν να αυξήσουν τα κέρδη τους με τακτικές διείσδυσης στην ιδιωτική του ζωή» 25. και υ ν ο δ ι ν ο ύ T.E., H εικόνα στο δίκαιο, 2007, σ. 236 και Βλ. χαρακτηριστικά ΑΠΔΠΦ 39/2007, ΔiMEE Έτσι και το ΕΔΔΑ στην υπόθεση von Hannover αναφέρει ότι συμβολή σε συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος δεν υπάρχει προκειμένου περί φωτογραφιών που σχετίζονται αποκλειστικά με λεπτομέρειες του ιδιωτικού βίου ή των οποίων μόνος σκοπός είναι να ικανοποιήσουν την περιέργεια ενός ειδικού αναγνωστικού κοινού σχετικά με τις λεπτομέρειες της ιδιωτικής ζωής, ανεξάρτητα από το εάν ο απεικονιζόμενος είναι δημόσια γνωστός ( 65). Επίσης τόνισε ότι, ακόμα και αν θεωρηθεί δημόσιο ενδιαφέρον το εμπορικό ενδιαφέρον των περιοδικών για τη δημοσίευση φωτογραφιών, το ενδιαφέρον αυτό πρέπει να υποχωρήσει έναντι του δικαιώματος για αποτελεσματική προστασία του ιδιωτικού βίου ( 77). Σα παραπάνω γίνονται δεκτά και από την ελληνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων. Έχει λοιπόν κριθεί ότι επιτρέπεται η φωτογράφηση και η περαιτέρω δημοσίευση της εικόνας του προσώπου ε- φόσον ανήκει στην κατηγορία εκείνων που ανήκουν στη σύγχρονη επικαιρότητα είτε υπό απόλυτη, είτε υπό σχετική έννοια (βλ. ενδεικτικά ΕφΑθ 3346/1996, ΕλλΔνη επ., ΕφΑθ 3424/1989, Αρμ επ., ΜΠρΑθ 829/1994, ΕλλΔνη επ.). Προϋπόθεση είναι όμως η δημοσίευση των φωτογραφιών αυτών να γίνεται από υγιές δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και όχι προς το σκοπό της σκανδαλοθηρίας (βλ. ΕφΑθ 4430/2003, ΕλλΔνη επ., ΠΠρΑθ 5127/2006, ΔiΜΕΕ ), ενώ έχει κριθεί ότι και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να απαγορεύσουν την φωτογράφησή τους, στο μέτρο που με αυτήν δεν εξυπηρετείται η από

10 12 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 V. Παραδείγματα από τη νομολογία Φαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας εκ μέρους της Αρχής είναι η υπ αριθ. 17/2008 απόφασή της 26. την προκείμενη περίπτωση, κρίθηκε η νομιμότητα της δημοσίευσης σε φύλλο και στο διαδικτυακό τόπο εφημερίδας, τόσο σε μεμονωμένες ιστοσελίδες όσο και ως τμήμα του συνόλου της ηλεκτρονικής έκδοσης του επίμαχου φύλλου της εφημερίδας, σειράς φωτογραφιών που αφορούσαν αποκλειστικά σε στιγμές της ερωτικής ζωής του πρώην Γενικού Γραμματέα του Τπουργείου Πολιτισμού και της πρώην εργαζόμενης στις υπηρεσίες του ίδιου υ- πουργείου. Η Αρχή εφαρμόζοντας τη διάταξη του άρθρου 7 2 ζ του ν. 2472/1997, καθώς και τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις και τις διατάξεις της ΕΔΑ, έκρινε ότι υπήρξε στην προκείμενη περίπτωση παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, καθώς ο προβαλλόμενος από την εκδοτική εταιρεία και υπεύθυνη επεξεργασίας «σκοπός της ανάγκης πληροφόρησης της κοινής γνώμης σχετικά με το πόρισμα των αρμόδιων αστυνομικών αρχών μπορούσε κάλλιστα να επιτευχθεί με την απλή αναφορά ή την παράθεση του περιεχομένου της σχετικής έκθεσης, χωρίς να δημοσιεύονται ταυτόχρονα και φωτογραφίες, που αφορούν αποκλειστικά στη στενά ιδιωτική (ερωτική) ζωή των συγκεκριμένων προσώπων» 27. Προς την αντίθετη κατεύθυνση λειτούργησε η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και της ad hoc στάθμισης συμφερόντων εκ μέρους της Αρχής στην υπ αριθ. 26/2005 απόφασή της, με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα της δημόσιας προβολής ηχητικών ντοκουμέντων που αφορούσαν σκάνδαλο με παραδικαστικό κύκλωμα στο δικαιολογημένο ενδιαφέρον ανάγκη πληροφόρησης του κοινού (βλ. ΕφΘεσ 2147/2001, Αρμ επ., ΠΠρΑθ 2364/2002, ΔΕΕ ). Για την απαγόρευση χρησιμοποίησης στοιχείων της προσωπικότητας του προσώπου για διαφημιστικούς εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη συναίνεσή του βλ. Κ α ρ ά κ ω σ τ α Ι. Β ρ ε τ- τ ο ύ Φ., ό.π., σ ΔiMEE επ. 27. Βλ. αναλυτικά τους ισχυρισμούς της εφημερίδας Πρώτο Θέμα και σχολιασμό της εν λόγω απόφασης σε Κ α ν ε λ λ ο π ο ύ λ ο υ - Μ π ό τ η, Δικαίωμα στην προσωπικότητα και δικαίωμα στη φωτογραφία, σε Δημοσιογράφοι και Εκδότες ΜΜΕ: Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2009, σ οποίο εμπλέκονταν δικαστές, δικηγόροι και ένας αρχιμανδρίτης 28. Η Αρχή έκρινε ότι η εν λόγω ε- πεξεργασία απλών δεδομένων του προσφεύγοντος Αρχιμανδρίτη, ήτοι η δημοσιοποίηση του ονόματος και του επίμαχου λογαριασμού του, ήταν απολύτως αναγκαία και δικαιολογημένη λόγω του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος της πληροφόρησης των πολιτών για το ζήτημα της διαφθοράς στο χώρο της δικαιοσύνης. Βάσει των ανωτέρω έκρινε ότι το δημόσιο ενδιαφέρον του κοινού για την άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών επιτρέπει ακόμη και την τηλεοπτική μετάδοση ιδιωτικών τηλεφωνικών συνομιλιών, όταν με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η παράνομη δράση δημοσίων προσώπων, ό- πως στην προκείμενη περίπτωση η δωροδοκία δικαστικού λειτουργού. Δικαιολογημένη έκρινε η Αρχή την αυτούσια προβολή στοιχείων σχετικά με κάθε συμμετέχοντα στο παραδικαστικό κύκλωμα λόγω του έντονου δημοσίου ενδιαφέροντος σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών και με την υπ αριθ. 25/2005 απόφασή της 29. Με την ίδια απόφαση έκρινε απολύτως δικαιολογημένη και την αυτούσια προβολή στοιχείων που σχετίζονταν με σκανδαλώδεις συμπεριφορές μητροπολιτών ερωτικού ιδίως περιεχομένου, λόγω του έ- ντονου δημοσίου ενδιαφέροντος για τα προβληθέντα. Διακρίνοντας μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ζωής των ασκούντων δημόσιο λειτούργημα, η Αρχή θεώρησε ότι οι τελευταίοι δεν μπορούν να επικαλούνται την ιδιωτικότητα ενεργειών που σχετίζονταν με την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, καθώς αυτά εντάσσονται στον ελεγχόμενο από τον τύπο δημόσιο βίο τους. Έτσι, χαρακτηρίσθηκε απολύτως αναγκαία η αυτούσια τηλεοπτική προβολή των επίμαχων ερωτικών συνομιλιών, προκειμένου η κοινή γνώμη να πληροφορηθεί αν ένας μητροπολίτης που προβάλλεται στο ποίμνιό του ως παράδειγμα προς μίμηση για την αρετή και την αγνότητά του, διάγει στην πραγματικότητα βίο σκανδαλώδη, στο μέτρο που οι κρινόμενες εκδηλώσεις των ιεραρχών δεν υπάγονταν στον ιδιωτικό τους βίο, αλλά συνιστούσαν τμήμα του ελεγχόμενου από τον τύπο δημοσίου βίου τους. Ωστόσο, έκρινε ότι η επανειλημμένη ΔiMEE επ.

11 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 13 προβολή των ιδίων αποσπασμάτων ηχητικών στοιχείων σκανδαλώδους συμπεριφοράς στις επίμαχες εκπομπές, παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, ενώ δεν εξυπηρετούσε αποκλειστικά την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, αλλά υπέκρυπτε προσπάθεια πρόκλησης σκανδάλου 30. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας έ- κρινε η Αρχή ότι υπήρξε και στην γνωστή υπόθεση «Κορκολή» όταν κρίθηκε η προβολή στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής ερωτικών σκηνών του γνωστού τραγουδιστή και η ανάγνωση προσωπικού ημερολογίου σχεδιαστή μόδας, όπου γινόταν αναφορά σε ερωτικού χαρακτήρα πράξεις με άτομα του ιδίου φύλου 31. Ειδικότερα κρίθηκε ότι το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού δεν 30. Με τις υπ αριθ. 24, 25 και 26/2005 αποφάσεις της, η Αρχή έκρινε φαινόμενα υποκλοπών σχετικά με τη διαφθορά στο χώρο της Δικαιοσύνης και της Εκκλησίας. Με την υπ αριθ. 24/2005 απόφαση, το περιεχόμενο της οποίας δεν αναλύεται παραπάνω, κρίθηκε νόμιμη η αυτούσια προβολή στοιχείων σχετικά με κάθε συμμετέχοντα στο παραδικαστικό κύκλωμα και παράνομη η επεξεργασία δεδομένων τρίτων προσώπων που δεν εμπλέκονταν στο παραδικαστικό κύκλωμα. Βλ. κριτική των εν λόγω αποφάσεων σε Μ ι χ α η λ ί δ ο υ Ε., Παρατηρήσεις υπό την ΑΠΔΠΦ 25/2005, Σα όρια της ιδιωτικότητας των δημοσίων προσώπων: κέψεις με αφορμή τις υπ αριθμόν 24, 25 και 26/2005 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, ΔiΜΕΕ επ. Για την «διεισδυτική δημοσιογραφία» βλ. υ μ ε ω ν ί δ ο υ -Κ α σ τ α ν ί δ ο υ Ε., Σο άρθρο 370Α ΠΚ και οι πρόσφατες εξαγγελίες για την τροποποίησή του, ΠοινΔικ , Κ ο υ ρ ά κ η Ν., Η αποκάλυψη των «σκανδάλων» με αθέμιτα μέσα και ο δικαιοδοτικός ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών, ΠοινΛόγ επ., Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Δ., Η νομική προστασία του δικαιώματος για ελεύθερη επικοινωνία, ΠοινΔικ 2009, σ. 213, Φ α ρ α λ α μ π ά κ η Α., ΜΜΕ και προσβολή της προσωπικότητας Ποινικές Διαστάσεις, ΠοινΔικ 2010, σ Ειδικώς για τη δημοσιοποίηση παρανόμως κτηθεισών πληροφοριών, που σχετίζονται με ελέγξιμη συμπεριφορά δημοσίων προσώπων και η δημοσιοποίηση των οποίων συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς τους, βλ. και την πρόσφατη ΟλτΕ 1213/2010 (ΔiΜΕΕ επ.) με την οποία κρίθηκε το επιτρεπτό της μετάδοσης από την τηλεόραση εικόνας δημοσίου προσώπου που ελήφθη με τη μέθοδο της «κρυφής κάμερας» και σχολιασμό αυτής σε Α λ ι β ι ζ ά- το Ν., Όταν το τε εξορκίζει την «κρυφή κάμερα». Με αφορμή την ΟλτΕ 1213/2010, ΔiΜΕΕ επ. 31. ΑΠΔΠΦ 100/2000, Σο επ. απαιτούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση την καταχώριση σε αρχείο και την αυτούσια προβολή ερωτικών σκηνών ούτε την αυτούσια ανάγνωση σελίδων προσωπικού ημερολογίου. «Και τούτο, γιατί η αξίωση του κοινού για ενημέρωση δεν φτάνει μέχρι του σημείου να απαιτεί να λαμβάνει αυτό γνώση ευαίσθητων δεδομένων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξίας του ανθρώπου με εξευτελισμό ή διαπόμπευση, έστω και αν αυτά είχαν ή όχι σημασία για την θεμελίωση του αξιόποινου χαρακτήρα συγκεκριμένων πράξεων» 32. ε στάθμιση των αντικρουόμενων συμφερόντων προέβη η Αρχή και με την πρόσφατη υπ α- ριθ. 63/2010 απόφασή της, με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα της δημοσίευσης σε εφημερίδα προσωπικών δεδομένων της κόρης και του συζύγου πρώην δικαστικής λειτουργού 33. Η Αρχή παραπέμπει ρητώς στην υπ αριθ. 43/2007 απόφασή της 34, με την οποία κρίθηκε επίσης η νομιμότητα δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων συγγενούς δημοσίου προσώπου και ειδικότερα των περιουσιακών στοιχείων του υιού του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Με την ως άνω απόφαση η Αρχή έκρινε ότι «η δημοσιοποίηση της περιουσιακής κατάστασης (προσωπικά δεδομένα μη ευαίσθητου χαρακτήρα) του υιού του Προέδρου του Αρείου Πάγου είναι νόμιμη, κατά τον ν. 2472/97, εφόσον με τον τρόπο αυτό ελέγχεται ο πατέρας του, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου,,που α- ναμφιβόλως είναι δημόσιο πρόσωπο, οι δραστηριότητες του οποίου όσον αφορά (άμεσα ή έμμεσα) την άσκηση του δημοσίου λειτουργήματός του υπόκεινται σε έλεγχο, όπως όλων των δημόσιων προσώπων». Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε παράνομη η επεξεργασία διότι η δημοσιοποίηση προσωπικών δε- 32. Η Αρχή με την ως άνω απόφασή της δεν αναφέρθηκε στη στάθμιση στην οποία έχει προβεί ο κοινός νομοθέτης στο άρθρο 7 2 ζ, αλλά προέβη σε στάθμιση βάσει των συνταγματικών διατάξεων. Βλ. σχολιασμό της στάσης της Αρχής στην πιο πάνω απόφαση σε Α ν- θ ό π ο υ λ ο Φ., ό.π., σ. 531 επ., Α ν θ ί μ ο υ Κ., ό.π., σ. 286, Δ ό ν ο Π., Η Αρχή και ο ρόλος της στην επαυξημένη προστασία της αξίας του ανθρώπου, σε Δόνο Π. - Μήτρου Λ. Μίτλεττον Υ. Παπακωνσταντίνου Ευ., Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων, 2002, σελ., Ι γ- γ λ ε ζ ά κ η Ι., Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 2003, σ ΔiMEE

12 14 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 59 δομένων αναφορικά με την ιδιωτική και επαγγελματική ζωή της κόρης και του τέως συζύγου της δικαστικής λειτουργού δεν συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο της συμπεριφοράς ή δράσης αυτής και συνεπώς, δεν θεμελιώνεται ως υπερέχον το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση 35. VI. Συμπέρασμα Από την επισκόπηση του συνόλου των αποφάσεων της Αρχής που αφορούν στο ζήτημα που μας απασχολεί και ειδικότερα της μεθόδου που ακολουθείται ως προς την αιτιολόγηση των αποφάσεων, με ευθεία και υψιπετή αναφορά και εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων, των νομολογιακών πορισμάτων του ΕΔΔΑ και την επικέντρωση στις ειδικές και μόνον διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, θα μπορούσε να διατυ- 35. τις ως άνω αποφάσεις (63/2010 και 43/2007), με τις οποίες η Αρχή εξέτασε το ζήτημα εάν στα δημόσια πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειάς τους, γίνεται ρητή αναφορά στην απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση von Hannover, στην οποία το Δικαστήριο εξέφρασε έντονη επιφύλαξη για το εάν είναι θεμιτό να χαρακτηρίζεται ως απόλυτη προσωπικότητα της επικαιρότητας με περιορισμένη προστασία της ιδιωτικής της ζωής, ένα πρόσωπο, όπως η πριγκίπισσα Καρολίνα του Μονακό, που δεν ασκεί επίσημα καθήκοντα, αλλά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου αποκλειστικά και μόνο επειδή ανήκει σε εστεμμένη οικογένεια. Σο ως άνω ζήτημα έκρινε η Αρχή και με την υπ αριθ. 39/2007 απόφασή της (ΔiΜΕΕ ), στην οποία τόνισε ότι, σε κάθε περίπτωση η υπό κρίση επεξεργασία ήταν παράνομη, καθώς δεν υπήρχε δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού για πληροφόρηση για την ανήλικη κόρη του ζεύγους των προσφευγόντων, η οποία δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του δημοσίου προσώπου αντανακλαστικά λόγω συγγένειας. Βλ. και ΑΠΔΠΦ 6/2007, ΕφημΔΔ , με σχετικό σχόλιο Λ α ζ α ρ ά κ ο υ Γ. πωθεί η εξής κριτική παρατήρηση. Από το σκεπτικό των εν λόγω αποφάσεων απουσιάζει παντελώς το σύστημα πλαίσιο της Αστικού Δικαίου προστασίας της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου, όπως έχει διαμορφωθεί και διαπλαστεί από τη θεωρία και την πλούσια νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. Πουθενά δεν γίνεται παραδείγματος χάριν νύξη των διατάξεων των γενικών ρητρών περί προστασίας της προσωπικότητας καθώς και της διατάξεως του άρθρου 367 ΠΚ, η ο- ποία ως γνωστόν αποτελεί την πύλη εισόδου της ελευθερίας των ΜΜΕ στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου. Μάλιστα στις τελευταίες αποφάσεις της η Αρχή υιοθετεί το κριτήριο «της συνεισφοράς σε διάλογο δημοσίου ενδιαφέροντος» το οποίο ακολούθησε το ΕΔΔΑ στην υπόθεση von Hannover (Καρολίνα) για τη στάθμιση των δικαιωμάτων του ιδιωτικού βίου και της ελευθερίας της έκφρασης, ενώ ουδέποτε έχει αναφερθεί στην έννοια του «δικαιολογημένου συμφέροντος» του κοινού για πληροφόρηση, με βάση την οποία έννοια λαμβάνει χώρα η στάθμιση από τα πολιτικά δικαστήρια σε όλες τις περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας από τα ΜΜΕ. Περαιτέρω, ουδεμία νύξη γίνεται εκ μέρους της Αρχής στις συναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ που θα μπορούσαν mutatis mutandis να αποτελέσουν ασφαλή οδηγό κρίσεως στις δυσχερείς και δυσεπίλυτες υποθέσεις συγκρούσεως αγαθών θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η επίκληση συνεπώς των ίδιων διατάξεων, των ίδιων αορίστων νομικών εννοιών, καθώς και των πορισμάτων της νομολογίας των δικαστηρίων σε όλα τα επίπεδα εκ μέρους τόσον της Αρχής, όσον και των πολιτικών δικαστηρίων κατά την εκτίμηση ομοίων πραγματικών περιστατικών θα οδηγήσει στην ασφάλεια του δικαίου και την λυσιτελέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σύγχρονη εποχή των μεγάλων αμφισβητήσεων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα. Ο όρος «ατομικά δικαιώματα» επικράτησε ανάμεσα σε πολλούς άλλους, όπως «θεμελιώδη»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 63/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 63/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-10-2010 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5767/01-10-2010 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 63/2010 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα της δημοσιογραφικής έρευνας

Το δικαίωμα της δημοσιογραφικής έρευνας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Το δικαίωμα της δημοσιογραφικής έρευνας Σκιαγράφηση του περιεχομένου του και οριοθέτησή του σε σχέση με το δικαίωμα της προσωπικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6269/02-10-2012 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3860/

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3860/ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3860/05-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 73 / 2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 Αθήνα, 06-10-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/06-10-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 117 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 117 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-07-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4707/03-07-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 117 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου»

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου» Β ΜΕΛΕΤΕΣ Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου * Σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Το στοιχείο της υπαιτιότητας ως προϋπόθεση της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ

1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) χρονών τουλάχιστον. 1.Α Ε ΜΑΙL Το e-mail που δίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ.

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ. Το ζήτημα της επιχορήγησης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων: Παρατηρήσεις επί της υπ αριθμ. 5/2013 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Eπαγγελματική ελευθερία: Περιορισμοί (στην πρόσβαση στο επάγγελμα και την άσκησή του) Ευγ. Β. Πρεβεδούρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ * Ελένη Ζερβογιάννη ΔρΝ - Δικηγόρος

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ * Ελένη Ζερβογιάννη ΔρΝ - Δικηγόρος Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ * Ελένη Ζερβογιάννη ΔρΝ - Δικηγόρος Ι. Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση 314/2007 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016 Α. Εισαγωγικές Διατάξεις 1 Το παρόν κείμενο είναι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που υιοθέτησε η Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 Αθήνα, 11-07-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/11-07-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Αρχή της ισότητας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Δημόσιος τομέας/οικονομική Ελευθερία Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα