ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης.... Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.23./5565/ απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση μιας 7με λούς Επιτροπής και τεσσάρων τριμελών Υπο επιτροπών Ελέγχου Πληρότητας/Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψήφιων αναδόχων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Θετι κές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών με ταξύ Γυναικών και Ανδρών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (β κύκλος) (ΦΕΚ 27/ Β / ) Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικο νομικού έτους 2007 από τους υπουργούς Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο μείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Τροποποίηση συμπλήρωση του Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννί νων Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και παρομοίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό του Ινστιτούτου Αναπτυ ξιακής Αποκατάστασης (Ν.Π.Δ.Δ.)... 6 Καθορισμός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βό λου Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5/ απόφασης περί συστάσεως Νομικού Προσώπου με την επω νυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Κρανι δίου» Υπερωρίες ποιοτικού ελέγχου για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτ/νίας που απασχο λούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων φυτικής πα ραγωγής ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 942 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 29 Δεκεμβρίου 2006 Aριθμ () Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφαλι στικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8α και β, ν. 3463/2006 (Α /4). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ./2/639/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυ πουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης» (Β 527). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι σμού των δήμων, κοινοτήτων και των συνδέσμων ΟΤΑ, το ύψος και η κάλυψη της οποίας δεν μπορεί να προσ διορισθεί, αποφασίζουμε: Άρθρο. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την ασφάλιση των αιρετών οργάνων των πρωτοβάθμι ων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης και που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, περιλαμβανομένων και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας ή είναι υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει ορι οθετηθεί κατά την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος ΔΚΚ, υπολογίζονται και απο δίδονται στο δημόσιο και τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ως ακολούθως:

2 26550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ποσοστό των εισφορών που βαρύνει τον ασφαλι σμένο αιρετό υπολογίζεται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής του θέσης και καταβάλλεται στο δημόσιο και τους οικείους φορείς από το Δήμο ή την Κοινότητα ή το σύνδεσμο ΟΤΑ στον οποίο έχει εκλεγεί. Το ποσοστό των εισφορών που βαρύνει τον εργοδό τη υπολογίζεται επί των ιδίων ως άνω αποδοχών του ασφαλισμένου αιρετού και καταβάλλεται από το φορέα της οργανικής του θέσης. 2. Για τον ακριβή υπολογισμό του ποσοστού της ει σφοράς που βαρύνει τον ασφαλισμένο, ο αιρετός προ σκομίζει στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου ή της Κοι νότητας ή του συνδέσμου ΟΤΑ αναλυτική βεβαίωση των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του, όπου θα εμφανίζονται τόσο οι εισφορές που βαρύνουν τον ασφαλισμένο, όσο και εκείνες που βαρύνουν τον εργοδότη. 3. Οι Δήμοι οι Κοινότητες και οι σύνδεσμοι ΟΤΑ υπο χρεούνται να αποδίδουν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλι στικού φορέα τις εισφορές που αναλογούν στον ασφα λισμένο αιρετό. Άρθρο 2 Οι διατάξεις της παρούσας αρχίζουν από Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.49/28055 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.23./5565/ απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση μιας 7μελούς Επιτροπής και τεσσάρων τριμελών Υποεπιτροπών Ελέγχου Πληρότητας/Αξιολόγησης των προτάσε ων των υποψήφιων αναδόχων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέ ροντος για το έργο «Θετικές Δράσεις για την Ισότη τα των Ευκαιριών μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (β κύκλος) (ΦΕΚ 27/Β / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 25/Α ) «Διαχείριση, παρακο λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ.α. διατάξεις». β) Του άρθρου 8 παρ. 8 του ν. 2503/997 (ΦΕΚ 0/ Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». γ) Του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 3/Α ) «Εθνικό Τυπο γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια τάξεις». δ) Του π.δ. 320/988 (ΦΕΚ 49/Α ) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνη σης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα γενέστερα. ε) Του π.δ. 373/995 (ΦΕΚ 20/Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερι κών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». στ) Του π.δ. 400/995 (ΦΕΚ 226/Α ) «Σύσταση Γενι κής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της». 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.23./5565/ (ΦΕΚ 27/ Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων «Σύσταση και συγκρότηση μιας 7μελούς Επι τροπής και τεσσάρων τριμελών Υποεπιτροπών Ελέγχου Πληρότητας/Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψή φιων αναδόχων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (β κύκλος)». 3. Το υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.2.3. Ε.Π. 5./854/ έγγρα φο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.23./5565/ (ΦΕΚ 27/Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων «Σύσταση και συγκρότηση μιας 7μελούς Επιτροπής και τεσσάρων τριμελών Υποεπιτρο πών Ελέγχου Πληρότητας/Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψήφιων αναδόχων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιρι ών μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (β κύκλος)» ως προς το στοιχείο υπ αριθμ. 8 ως εξής: Διαγράφεται η φράση «με διάρκεια έως 2,5 μηνών» και ορίζουμε ως ημερομηνία λήξης της Επιτροπής την 3η Ιανουαρίου 2007 αντί της 3ης Οκτωβρίου Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.23./5565/ απόφασή μας (ΦΕΚ 27/ Β / ). Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006 Με εντολή Υπουργού Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλλων ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ Αριθμ. 2/74443 (3) Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονο μικού έτους 2007 από τους υπουργούς. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α) Το άρθρο 9 του ν. 2362/995 «περί δημοσίου λο γιστικού κ.λπ.». β) Τον ψηφισθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων γενικό προϋπολογισμό του κράτους οικονομικού έτους 2007.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2655 γ) Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 264/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε: Ορίζουμε τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπο λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2007 από τους υπουργούς κατά τον ακόλουθο τρόπο: Ι. Μέχρι ποσοστού 00% για την κάλυψη αντίστοι χων αναγκών των πιστώσεων που αναφέρονται στις δαπάνες:. συνταγματικών βαρών και αποδοχών κάθε είδους προσωπικού εκτός του επιδόματος και επιμισθίων αλ λοδαπής (ΚΑ 000, 0200, 0300, 0400 πλην ΚΑΕ 0248, 0284, 0484 και 0229 του ειδ. φορέα 9/40), 2. λοιπών εξόδων ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΚΑ 0559), 3. συντάξεων δημοσίων λειτουργών κ.λπ. (ΚΑ 0600), 4. ενοικίων (ΚΑ 083), 5. ύδρευσης και φωτισμού (ΚΑ 083, 0832), 6. αμοιβών και προμηθειών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑ 0874), 7. εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑ 0892), 8. δικαστικών εξόδων (ΚΑ 0894), 9. επιχορηγήσεων σε οργανισμούς κοινωνικής ασφά λισης (ΚΑ 235, 2352, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 236, 2362), 0. επιχορήγησης στους συγκοινωνιακούς φορείς πρω τεύουσας και στον ΟΑΣΘ για κάλυψη των ελλειμμάτων τους (ΚΑ 2583),. επιχορήγησης στην ΚΕΔ (ΚΑ 259), 2. προσωπικών αποζημιώσεων κ.λπ. (ΚΑ 2790), 3. αποδόσεων εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους (ΚΑ 3200), 4. λειτουργίας των εκμεταλλευόμενων αλυκών από το Δημόσιο, καθώς και λειτουργίας των σμυριδορυχείων Νάξου (ΚΑ 3323), 5. κοπής κερμάτων (ΚΑ 3326), 6. αποδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΑ 3400), 7. εθνικών υποχρεώσεων, συμμετοχής της Ελλάδας σε δαπάνες NATO και αποστολών εξωτερικού για υπη ρεσία NATO (ΚΑ 4300, 4400, 4500), 8. πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ ΚΑ 552), 9. παροχής διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (D.A.C.) του ΟΟΣΑ (ΚΑ 53), 20. εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης (ΚΑ 6000), 2. αντιπαροχής έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας του ΟΑΠ ΔΕΗ (ΚΑ 7293) και 22. επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης (ΚΑ 800 μέχρι 8300). II. Μέχρι ποσοστού 50% για την κάλυψη αντίστοι χων αναγκών των πιστώσεων που αναφέρονται στις δαπάνες:. καυσίμων θέρμανσης και δαπανών κοινοχρήστων (ΚΑ 52), 2. κάλυψης ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ (ΚΑ 22), 3. επιχορήγησης για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής (ΚΑ 2423), 4. επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΚΑΕ 0248, 0284, 0484) και επιμισθίων εκπαιδευτικών (ΚΑΕ 0229 ειδ. φορέα 9/40), 5. επιχορηγήσεων, εισφορών και συνδρομών σε διε θνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού (ΚΑ 2600), 6. γενικών επιδομάτων και βοηθημάτων κοινωνικής πρόνοιας (ΚΑ 2730) 7. σχολικού αθλητισμού (ΚΑΕ 5272 του Ε.Φ και 9 220). III. Μέχρι ποσοστού 35% για την κάλυψη αντίστοι χων αναγκών των πιστώσεων που αναφέρονται στις δαπάνες:. νοσηλίων (ΚΑ 0540), 2. επιχορήγησης στα ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα (ΚΑ 242), 3. επιχορήγησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα (ΚΑ 2422), 4. επιχορήγησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπά νες φοιτητικής μέριμνας (ΚΑ 2425), 5. επιχορήγησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ (ΚΑ 2428) και 6. επιχορήγησης σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργα νισμούς (ΚΑΕ 2469 ΕΦ 9/230). IV. Μέχρι ποσοστού 25% για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών των πιστώσεων που αναφέρονται σε όλες τις άλλες δαπάνες που δεν μνημονεύονται ρητά στις προ ηγούμενες παραγράφους. V. Οι πιστώσεις προμηθειών που έχουν ενταχθεί (μέ ρος ή ολόκληρες) στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών θα διατίθενται σε ποσοστό 00%. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αριθμ. Υ4α/95554/05 (4) Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο μείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 και του ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 37). β) Της παρ. του άρθρου 25 του ν. 397/983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 43). γ) Των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α 65). δ) Του άρθρου 4 του ν. 3204/2003 «τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Α 296). ε) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α 8). στ) Του π.δ/τος 87/986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α 32).

4 26552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής θα προκληθεί επιπρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού (Ε.Φ. 5 20, ΚΑΕ 0200). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. /2/639/2004 απόφαση ανά θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 7398/05/ (284 Β ) όμοια απόφαση. 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 264/ , απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (Β 432) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 79/ (204 Β ) όμοια απόφαση. 4. Την υπ αριθμ. 6/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 5. Την υπ αριθμ. 5/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: Η υπ αριθμ. Α3β/οικ. 985 (ΦΕΚ 5/Β /987) υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. Α3β/4255 (ΦΕΚ 247/Β /988), Υ4α/557/993 (ΦΕΚ 95/Β /995), Υ4α/357/996 (ΦΕΚ 977/Β /997), Υ4α/095/997 (ΦΕΚ 76/ Β /998), Αα/497/998 (ΦΕΚ 22/Β /999) και Αα/3646/998 (ΦΕΚ 8/Β /999) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τροπο ποιείται και συμπληρώνεται όπως παρακάτω: Άρθρο Στο άρθρο 3 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας», στον κλάδο ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας καταργείται μία () κενή θέση και ο συγκεκριμένος κλάδος διαμορ φώνεται ως ακολούθως: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εκατόν δεκαέξι (6) θέσεις. Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαρι στών τριών, Πλυντών τριών, Πρεσσαδόρων Σιδερωτών. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών». Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρωμένο άρθρο παραμένει Άρθρο 2 Η μία () κενή θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής, με βαθμό Επιμελητή Β, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. Α3β/7070 (ΦΕΚ 382/Β /984) απόφαση, στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», μετατρέπεται με την παρούσα σε μία () θέση του ιδίου κλάδου, ιδίας ειδικότητας και βαθμού Διευθυντή, στο ίδιο Νοσοκομείο. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Υ4α/7266 (5) Τροποποίηση συμπλήρωση του Οργανισμού του Πα νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 και του ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 37). β) Της παρ. του άρθρου 25 του ν. 397/983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 43). γ) Των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α 65). δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α 8). ε) Του π.δ. 87/986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο σοκομείων» (Α 32). στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) και το γε γονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφα σης αυτής θα προκληθεί ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού. 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ./2/639/2004 απόφαση ανά θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 7398/05/ (Β 284) όμοια απόφαση. 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ264/ , απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών (Β 432) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 79/ (Β 204) όμοια απόφαση. 4. Την υπ αριθμ /2006 απόφαση ανάθεσης αρ μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κων σταντόπουλο (Β 3). 5. Τις υπ αριθμ. 2/ , 8/ και 4/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΕ Ηπεί ρου. 6. Το υπ αριθμ. 5642/ έγγραφο της ΔΥΠΕ Ηπεί ρου, αποφασίζουμε: Η υπ αριθμ. Α3β\οικ 778/988 (ΦΕΚ 875/Β /988) υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων», η οποία τροποποιήθη κε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. Α3β/582/990 (ΦΕΚ 64/Β /990), και Υ4α/096/995 (ΦΕΚ 984/Β /995) αποφάσεις, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακο λούθως: Άρθρο μόνο. Στο άρθρο 5, «Διάκριση Υπηρεσιών», στην η πα ράγραφο, προστίθεται ως περίπτωση (δ) η Υπηρεσία Πληροφορικής. Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο άρθρο 8 «Διάρθρωση Διοικητικής Υπηρεσίας», η 3η παράγραφος αναδιατυπώνεται ως εξής: «3. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού στα τμήματα: α. Οικονομικού β. Διατροφής και στα αυτοτελή γραφεία: α. Επιστασίας β. Ιματισμού» Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 3. Προστίθεται άρθρο 8Α «Διάρθρωση Υπηρεσίας Πλη ροφορικής» ως εξής: «Άρθρο 8Α Διάρθρωση Υπηρεσίας Πληροφορικής Η Υπηρεσία Πληροφορικής αποτελεί Διεύθυνση, και διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα:. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (software). 2. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Εξοπλισμού (hardware). 3. Τμήμα Οργάνωσης/Ανάπτυξης Ειδικών Εφαρμογών και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων.» 4. Στο άρθρο 9 «Αρμοδιότητες Υπηρεσιών» επέρχονται παρακάτω τροποποιήσεις: α) καταργείται η περίπτωση η της παραγράφου 4, β) η υφιστάμενη παράγραφος (5) αναριθμείται σε πα ράγραφο 6 και γ) προστίθεται νέα παρ. 5 ως εξής: «5. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής, κατά Τμήμα, είναι οι εξής:. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (SOTWARE): Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορι κής και η έναρξη λειτουργίας της. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. 2. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (HARDWARE): Έχει την ευθύνη για: Τη διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού. Την εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτε ρου δικτύου υπολογιστών. Τη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. Τη διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δι κτύου με εξωτερικά δίκτυα. Την προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου (δίσκων κ.λπ.). Τη διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου. Την κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.). 3. Τμήμα Οργάνωσης/Ανάπτυξης Ειδικών Εφαρμογών και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων (PROJECTS/ DATA): Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για: την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας, την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές, την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο νοσηλευ τικής και διοικητικο οικονομικής λειτουργίας του νο σοκομείου, την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερή σεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφο ρικής. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νο σοκομείου για τη διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.» Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 5. Στο άρθρο «Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσί ας» στην κατηγορία ΠΕ στον κλάδο ΠΕ Νοσηλευτικής καταργείται μία () θέση και ο συγκεκριμένος κλάδος διαμορφώνεται ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πενήντα πέντε (55) θέσεις Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 6. Στο άρθρο 2 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσί ας»: α) στην κατηγορία ΠΕ στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών προ στίθενται δύο (2) θέσεις, στον κλάδο ΠΕ Εκπαιδευτικών καταργείται μία () θέση και στον κλάδο ΠΕ Λογοθερα πευτών προστίθενται δύο (2) θέσεις β) στην κατηγορία ΤΕ στον κλάδο Οδοντοτεχνικών καταργείται μία () θέση, στον κλάδο Τεχνολογικών Εφαρμογών προστίθενται δύο (2) θέσεις, στον κλάδο ΤΕ Φυσικοθεραπευτών προστίθενται πέντε (5) θέσεις και στον κλάδο ΤΕ Εργασιοθεραπείας προστίθενται δύο (2) θέσεις και γ) στην κατηγορία ΔΕ στον κλάδο Γραμματέων Νο σηλευτικών Τμημάτων καταργούνται είκοσι (20) θέσεις, στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού καταργείται μία () θέση, και στον κλάδο ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός προστίθενται δέκα (0) θέσεις και οι συγκεκριμένοι κλάδοι διαμορ φώνονται ως ακολούθως:

6 26554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εννέα (9) θέσεις Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε κτρολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλε κτρονικών Μηχανικών. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προ κήρυξης αυτών. Κλάδος ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Μία () θέση ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τρεις (3) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Μία () θέση ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τέσσερις (4) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Είκοσι εννέα (29) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Είκοσι έξι (26) θέσεις Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε κτρονικών Τεχνικών, Υπομηχανικών, Τεχνολογίας Ια τρικών Οργάνων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ Τριάντα (30) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ Εβδομήντα (70) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Εκατόν είκοσι επτά (27) θέσεις Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχα νοτεχνιτών Ηλεκτροτεχνιτών, Ηλεκτρονικών Τεχνιτών, Θερμαστών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Οδηγών αυτοκι νήτων, Κοπτριών Ραπτριών Γαζωτριών, Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών, Σιδηρουργών Οξυγονοκολλη τών Αλουμινοκατασκευαστών, Οικοδομικών Κτιστών Αμμοκονιαστών, Ξυλουργών Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Κουρέων, Κλιβανιστών Απολυμαντών Αποστειρωτών, Συντηρητών, Προσωπικού Πυρασφάλειας και άλλων συ ναφών ειδικοτήτων. Η κατανομή των θέσεων στις παρα πάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Κατά τα λοιπά τα τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 7. Προστίθεται άρθρο 2 Α «Στελέχωση Υπηρεσίας Πληροφορικής», με το οποίο προστίθενται δέκα (0) θέ σεις στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 2Α «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Η Υπηρεσία Πληροφορικής στελεχώνεται από προσω πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πέντε (5) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τρεις (3) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Μία () θέση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πέντε (5) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Δεκαεπτά (7) θέσεις 8. Στο άρθρο 4 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: α) στην παρ. 4 καταργείται η περίπτωση (στ) β) η υφιστάμενη παράγραφος 5 αναριθμείται σε πα ράγραφο 6 και γ) Προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: «5. Στην Υπηρεσία Πληροφορικής προΐστανται: α) Στη Διεύθυνση υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής. Στα τμήματα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών, Διαχείρισης Δικτύων και Εξοπλισμού και Οργάνωσης/Ανάπτυξης Ειδικών Εφαρμογών και Στατι στικής Επεξεργασίας δεδομένων, υπάλληλοι της κατη γορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή του κλάδου ΠΕ Στατιστικής ή κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής και εν ελλείψει, υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ του κλά δου Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κατά τα λοιπά τα τροποποιούμενο άρθρο παραμένει» 9. Συστήνονται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥΚΑ του Υπουρ γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι παρακάτω θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ που προστίθενται στον Οργανισμό του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων ως εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Α ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β 4 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜ. Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜ. Β Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Π4/ΓΠ/56263 (6) Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και παρομοίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Απο κατάστασης (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Τις διατάξεις του άρθ. 6 του ν (ΦΕΚ 297/ τ.α ), 2. την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατά

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στασης (σχετ. το υπ αριθμ. 84/Φ.0/23ιν/7/ έγγραφο του Ινστιτούτου), 3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου Ευρώ που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και παρομοίας κατά τις Κυριακές και σύμφωνα με το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του κανο νικού ωραρίου στο προσωπικό του Ινστιτούτου Αναπτυ ξιακής Αποκατάστασης για το χρονικό διάστημα από μέχρι για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σε 24ωρη βάση ως παρακάτω: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ Παιδαγωγών ΔΕ Νοσοκόμων ΔΕ Παιδαγωγών ΔΕ Παιδοκόμων ΥΕ Παιδοκόμων ΥΕ Φυλάκων ΥΕ Μαγείρων ΥΕ Τραπεζοκόμων ΔΕ Λοιπό προσωπικό ΤΕ Λοιπό προσωπικό Εργασία κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) Νυχτερινή εργασία (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης περιορίζεται μέσα στα πλαί σια των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό με ευθύνη της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Η ωριαία αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθ.6 του ν. 3205/2003. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (7) Καθορισμός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ. Τις διατάξεις του άρθρου παρ. και 2 του ν. 57/98 (ΦΕΚ 26/Α ) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ δρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης». 2. Την υπ αριθμ /240 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 339/Β /98 «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 3 εργασίας δια το προσωπικόν των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων». 3. Τις διατάξεις των άρθρων {παρ. 3 περίπτ. β(στστ)} και 2 της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./692/2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 769/Β /2006) «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.». 4. Το έγγραφο, της Προϊσταμένης της Γενικής Δι εύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής, υπ αριθμ / , δια του οποίου εισηγείται να παρα μείνει ως έχει το ωράριο λειτουργίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου του. 5. Το έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου υπ αριθμ. 784/ , με το οποίο μας γνωστοποιεί το ωράριο εργασίας που ακολουθούν οι υπάλληλοι σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση. 6. Το γεγονός ότι το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρέ νων Βόλου λειτουργεί σε 24ωρη βάση. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη για την απογευματινή υπερωριακή εργασία, τη νυχτερινή εργασία, την εργασία πέραν του πενθημέρου (Σάββατο) και την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες που καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες προς τούτο πιστώσεις στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το έτος , αποφασίζουμε: Α) Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους και επει δή το Ίδρυμα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενιαίο για τη χειμερινή και θερινή περίοδο ως εξής:. Διοικητικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ): από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. 2. Ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοιν. Λειτουργοί κ.λπ.): από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. 3. Νοσηλευτικό προσωπικό: από Δευτέρα έως και Πέμπτη α) πρωϊνή βάρδια από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. β) απογευματινή βάρδια από 4:00 μ.μ. μέχρι 2:30 μ.μ. και την Παρασκευή μόνο πρωϊνή βάρδια από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. 4. Προσωπικό φύλαξης ημερήσιας απασχόλησης: Πρωϊνή βάρδια από 07:00 π.μ. μέχρι 4:00 μ.μ. Μεσημβρινή βάρδια από 3:30 π.μ. μέχρι 20:30 μ.μ. Απογευματινή βάρδια από 5:00 μ.μ. μέχρι 22:00 μ.μ. 5. Προσωπικό φύλαξης νυχτερινής απασχόλησης από 22:00 μ.μ. μέχρι 07:00 π.μ. της επομένης. 6. Μάγειρας: καθημερινά από 06:30 π.μ. μέχρι 4:00 μ.μ. 7. Τεχνικό προσωπικό: από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. 8. Προσωπικό καθαριότητας ιματιοφύλακας: καθη μερινά από 06:30 μέχρι 4:00 μ.μ. 9. Βοηθητικό προσωπικό (κλητήρες): από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. Β) Σε τελείως εξαιρετικές περιπτώσεις, με ημερήσια διαταγή του διευθυντή που υποβάλλεται για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι δυνατόν το ωράριο του προσωπικού να τροπο ποιείται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο Ίδρυμα, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των ωρών υπο χρεωτικής παρουσίας των υπαλλήλων και να εξασφα

8 26556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος σε 24ωρη βάση και καθ όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Aριθμ. 246 (8) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5/ απόφασης περί συστάσεως Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Κρανιδίου». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 του ν. 894/990 «Για την ακαδημία Αθηνών» (ΦΕΚ 0/τ.Α / β) Του άρθρ. 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 40/995) (ΦΕΚ 23/τ.Α /995). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Του άρθρ. 3 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λει τουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί δευσης (ΦΕΚ 46/τ.Α /2006). 3. Την υπ αριθμ. 8324/ απόφαση της Γενι κής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ εντολή μας» (ΦΕΚ 88/τ.Β /2004). 4. Την υπ αριθμ. 5/ απόφασή μας περί συστά σεως στο Δήμο Κρανιδίου Νομικού Προσώπου με την επω νυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Κρανιδίου». 5. Την υπ αριθμ. 96/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρανιδίου περί αλλαγής της επωνυμίας του παραπάνω Νομικού Προσώπου σε «Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Δήμου Κρανιδίου». 6. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 5/ απόφα σή μας περί συστάσεως στο Δήμο Κρανιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Κρανιδίου» και ειδικότερα ως προς την παρ. που αφορά στην επωνυμία αυτής ως εξής: Συνιστούμε στο Δήμο Κρανιδίου Νομού Αργολίδας Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Δήμου Κρανιδίου». Κατά λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη από φασή μας. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος του Δήμου. Ναύπλιο, 20 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ Αριθμ (9) Υπερωρίες ποιοτικού ελέγχου για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτ/νίας που απασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιημέ νων γεωργικών προϊόντων φυτικής παραγωγής. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2738/999 (ΦΕΚ 80/τ.Α / παράγραφος 7, διαπίστωσης της ανά γκης για υπερωριακή απασχόληση και καθιέρωση ερ γασίας με αμοιβή για το προσωπικό που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτ/σεις. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα Υπερωρίες, δαπάνες οδοιπορικών και εκτός έδρας αποζημιώσεων για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτ/σεων που απασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων γεωρ γικών προϊόντων. 4. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας της Αγροτικής Ανάπτυ ξης Ν. Αιτ/νίας που πρέπει να αντιμετωπισθούν με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας , αποφασίζουμε: Α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα τινής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας ως και την εργασία για Κυριακές και εξαιρέσιμες ως κατωτέρω: Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Αιτ/νίας αριθμός προτεινομένων υπαλλήλων (3). Ώρες απασχόλησης 560 απογευματινές και 0 νυχτε ρινές και εξαιρέσιμες και Κυριακές. Β) Η δαπάνη που θα προκληθεί ανέρχεται στο ποσό των 4.665,00 Ευρώ θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν μεταφερθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Μεσολόγγι, 5 Νοεμβρίου 2006 Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2394 1 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτή των, οικονομικού έτους 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 916 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14 Ιουλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των υπ αριθμ. 15413/5.8.2005 (ΦΕΚ 1147/Β /17.8.2005) και

Διαβάστε περισσότερα