ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης.... Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.23./5565/ απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση μιας 7με λούς Επιτροπής και τεσσάρων τριμελών Υπο επιτροπών Ελέγχου Πληρότητας/Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψήφιων αναδόχων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Θετι κές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών με ταξύ Γυναικών και Ανδρών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (β κύκλος) (ΦΕΚ 27/ Β / ) Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικο νομικού έτους 2007 από τους υπουργούς Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο μείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Τροποποίηση συμπλήρωση του Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννί νων Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και παρομοίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό του Ινστιτούτου Αναπτυ ξιακής Αποκατάστασης (Ν.Π.Δ.Δ.)... 6 Καθορισμός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βό λου Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5/ απόφασης περί συστάσεως Νομικού Προσώπου με την επω νυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Κρανι δίου» Υπερωρίες ποιοτικού ελέγχου για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτ/νίας που απασχο λούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων φυτικής πα ραγωγής ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 942 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 29 Δεκεμβρίου 2006 Aριθμ () Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφαλι στικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8α και β, ν. 3463/2006 (Α /4). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ./2/639/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυ πουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης» (Β 527). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι σμού των δήμων, κοινοτήτων και των συνδέσμων ΟΤΑ, το ύψος και η κάλυψη της οποίας δεν μπορεί να προσ διορισθεί, αποφασίζουμε: Άρθρο. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την ασφάλιση των αιρετών οργάνων των πρωτοβάθμι ων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης και που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, περιλαμβανομένων και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας ή είναι υπάλληλοι των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει ορι οθετηθεί κατά την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος ΔΚΚ, υπολογίζονται και απο δίδονται στο δημόσιο και τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ως ακολούθως:

2 26550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ποσοστό των εισφορών που βαρύνει τον ασφαλι σμένο αιρετό υπολογίζεται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής του θέσης και καταβάλλεται στο δημόσιο και τους οικείους φορείς από το Δήμο ή την Κοινότητα ή το σύνδεσμο ΟΤΑ στον οποίο έχει εκλεγεί. Το ποσοστό των εισφορών που βαρύνει τον εργοδό τη υπολογίζεται επί των ιδίων ως άνω αποδοχών του ασφαλισμένου αιρετού και καταβάλλεται από το φορέα της οργανικής του θέσης. 2. Για τον ακριβή υπολογισμό του ποσοστού της ει σφοράς που βαρύνει τον ασφαλισμένο, ο αιρετός προ σκομίζει στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου ή της Κοι νότητας ή του συνδέσμου ΟΤΑ αναλυτική βεβαίωση των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του, όπου θα εμφανίζονται τόσο οι εισφορές που βαρύνουν τον ασφαλισμένο, όσο και εκείνες που βαρύνουν τον εργοδότη. 3. Οι Δήμοι οι Κοινότητες και οι σύνδεσμοι ΟΤΑ υπο χρεούνται να αποδίδουν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλι στικού φορέα τις εισφορές που αναλογούν στον ασφα λισμένο αιρετό. Άρθρο 2 Οι διατάξεις της παρούσας αρχίζουν από Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.49/28055 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.23./5565/ απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση μιας 7μελούς Επιτροπής και τεσσάρων τριμελών Υποεπιτροπών Ελέγχου Πληρότητας/Αξιολόγησης των προτάσε ων των υποψήφιων αναδόχων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέ ροντος για το έργο «Θετικές Δράσεις για την Ισότη τα των Ευκαιριών μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (β κύκλος) (ΦΕΚ 27/Β / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Τις διατάξεις: α) Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 25/Α ) «Διαχείριση, παρακο λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ.α. διατάξεις». β) Του άρθρου 8 παρ. 8 του ν. 2503/997 (ΦΕΚ 0/ Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». γ) Του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 3/Α ) «Εθνικό Τυπο γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια τάξεις». δ) Του π.δ. 320/988 (ΦΕΚ 49/Α ) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνη σης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα γενέστερα. ε) Του π.δ. 373/995 (ΦΕΚ 20/Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερι κών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». στ) Του π.δ. 400/995 (ΦΕΚ 226/Α ) «Σύσταση Γενι κής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της». 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.23./5565/ (ΦΕΚ 27/ Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων «Σύσταση και συγκρότηση μιας 7μελούς Επι τροπής και τεσσάρων τριμελών Υποεπιτροπών Ελέγχου Πληρότητας/Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψή φιων αναδόχων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (β κύκλος)». 3. Το υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.2.3. Ε.Π. 5./854/ έγγρα φο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.23./5565/ (ΦΕΚ 27/Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων «Σύσταση και συγκρότηση μιας 7μελούς Επιτροπής και τεσσάρων τριμελών Υποεπιτρο πών Ελέγχου Πληρότητας/Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψήφιων αναδόχων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιρι ών μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (β κύκλος)» ως προς το στοιχείο υπ αριθμ. 8 ως εξής: Διαγράφεται η φράση «με διάρκεια έως 2,5 μηνών» και ορίζουμε ως ημερομηνία λήξης της Επιτροπής την 3η Ιανουαρίου 2007 αντί της 3ης Οκτωβρίου Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ. ΔΙΑΠ/Φ.23./5565/ απόφασή μας (ΦΕΚ 27/ Β / ). Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006 Με εντολή Υπουργού Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλλων ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ Αριθμ. 2/74443 (3) Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονο μικού έτους 2007 από τους υπουργούς. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α) Το άρθρο 9 του ν. 2362/995 «περί δημοσίου λο γιστικού κ.λπ.». β) Τον ψηφισθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων γενικό προϋπολογισμό του κράτους οικονομικού έτους 2007.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2655 γ) Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 264/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε: Ορίζουμε τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπο λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2007 από τους υπουργούς κατά τον ακόλουθο τρόπο: Ι. Μέχρι ποσοστού 00% για την κάλυψη αντίστοι χων αναγκών των πιστώσεων που αναφέρονται στις δαπάνες:. συνταγματικών βαρών και αποδοχών κάθε είδους προσωπικού εκτός του επιδόματος και επιμισθίων αλ λοδαπής (ΚΑ 000, 0200, 0300, 0400 πλην ΚΑΕ 0248, 0284, 0484 και 0229 του ειδ. φορέα 9/40), 2. λοιπών εξόδων ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΚΑ 0559), 3. συντάξεων δημοσίων λειτουργών κ.λπ. (ΚΑ 0600), 4. ενοικίων (ΚΑ 083), 5. ύδρευσης και φωτισμού (ΚΑ 083, 0832), 6. αμοιβών και προμηθειών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑ 0874), 7. εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑ 0892), 8. δικαστικών εξόδων (ΚΑ 0894), 9. επιχορηγήσεων σε οργανισμούς κοινωνικής ασφά λισης (ΚΑ 235, 2352, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 236, 2362), 0. επιχορήγησης στους συγκοινωνιακούς φορείς πρω τεύουσας και στον ΟΑΣΘ για κάλυψη των ελλειμμάτων τους (ΚΑ 2583),. επιχορήγησης στην ΚΕΔ (ΚΑ 259), 2. προσωπικών αποζημιώσεων κ.λπ. (ΚΑ 2790), 3. αποδόσεων εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους (ΚΑ 3200), 4. λειτουργίας των εκμεταλλευόμενων αλυκών από το Δημόσιο, καθώς και λειτουργίας των σμυριδορυχείων Νάξου (ΚΑ 3323), 5. κοπής κερμάτων (ΚΑ 3326), 6. αποδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΑ 3400), 7. εθνικών υποχρεώσεων, συμμετοχής της Ελλάδας σε δαπάνες NATO και αποστολών εξωτερικού για υπη ρεσία NATO (ΚΑ 4300, 4400, 4500), 8. πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ ΚΑ 552), 9. παροχής διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (D.A.C.) του ΟΟΣΑ (ΚΑ 53), 20. εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης (ΚΑ 6000), 2. αντιπαροχής έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας του ΟΑΠ ΔΕΗ (ΚΑ 7293) και 22. επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης (ΚΑ 800 μέχρι 8300). II. Μέχρι ποσοστού 50% για την κάλυψη αντίστοι χων αναγκών των πιστώσεων που αναφέρονται στις δαπάνες:. καυσίμων θέρμανσης και δαπανών κοινοχρήστων (ΚΑ 52), 2. κάλυψης ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ (ΚΑ 22), 3. επιχορήγησης για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής (ΚΑ 2423), 4. επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΚΑΕ 0248, 0284, 0484) και επιμισθίων εκπαιδευτικών (ΚΑΕ 0229 ειδ. φορέα 9/40), 5. επιχορηγήσεων, εισφορών και συνδρομών σε διε θνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού (ΚΑ 2600), 6. γενικών επιδομάτων και βοηθημάτων κοινωνικής πρόνοιας (ΚΑ 2730) 7. σχολικού αθλητισμού (ΚΑΕ 5272 του Ε.Φ και 9 220). III. Μέχρι ποσοστού 35% για την κάλυψη αντίστοι χων αναγκών των πιστώσεων που αναφέρονται στις δαπάνες:. νοσηλίων (ΚΑ 0540), 2. επιχορήγησης στα ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα (ΚΑ 242), 3. επιχορήγησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα (ΚΑ 2422), 4. επιχορήγησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπά νες φοιτητικής μέριμνας (ΚΑ 2425), 5. επιχορήγησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ (ΚΑ 2428) και 6. επιχορήγησης σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργα νισμούς (ΚΑΕ 2469 ΕΦ 9/230). IV. Μέχρι ποσοστού 25% για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών των πιστώσεων που αναφέρονται σε όλες τις άλλες δαπάνες που δεν μνημονεύονται ρητά στις προ ηγούμενες παραγράφους. V. Οι πιστώσεις προμηθειών που έχουν ενταχθεί (μέ ρος ή ολόκληρες) στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών θα διατίθενται σε ποσοστό 00%. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αριθμ. Υ4α/95554/05 (4) Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο μείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 και του ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 37). β) Της παρ. του άρθρου 25 του ν. 397/983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 43). γ) Των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α 65). δ) Του άρθρου 4 του ν. 3204/2003 «τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Α 296). ε) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α 8). στ) Του π.δ/τος 87/986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α 32).

4 26552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής θα προκληθεί επιπρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού (Ε.Φ. 5 20, ΚΑΕ 0200). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. /2/639/2004 απόφαση ανά θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 7398/05/ (284 Β ) όμοια απόφαση. 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 264/ , απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (Β 432) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 79/ (204 Β ) όμοια απόφαση. 4. Την υπ αριθμ. 6/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 5. Την υπ αριθμ. 5/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: Η υπ αριθμ. Α3β/οικ. 985 (ΦΕΚ 5/Β /987) υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. Α3β/4255 (ΦΕΚ 247/Β /988), Υ4α/557/993 (ΦΕΚ 95/Β /995), Υ4α/357/996 (ΦΕΚ 977/Β /997), Υ4α/095/997 (ΦΕΚ 76/ Β /998), Αα/497/998 (ΦΕΚ 22/Β /999) και Αα/3646/998 (ΦΕΚ 8/Β /999) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τροπο ποιείται και συμπληρώνεται όπως παρακάτω: Άρθρο Στο άρθρο 3 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας», στον κλάδο ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας καταργείται μία () κενή θέση και ο συγκεκριμένος κλάδος διαμορ φώνεται ως ακολούθως: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εκατόν δεκαέξι (6) θέσεις. Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαρι στών τριών, Πλυντών τριών, Πρεσσαδόρων Σιδερωτών. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών». Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρωμένο άρθρο παραμένει Άρθρο 2 Η μία () κενή θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής, με βαθμό Επιμελητή Β, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. Α3β/7070 (ΦΕΚ 382/Β /984) απόφαση, στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», μετατρέπεται με την παρούσα σε μία () θέση του ιδίου κλάδου, ιδίας ειδικότητας και βαθμού Διευθυντή, στο ίδιο Νοσοκομείο. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Υ4α/7266 (5) Τροποποίηση συμπλήρωση του Οργανισμού του Πα νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 και του ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α 37). β) Της παρ. του άρθρου 25 του ν. 397/983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 43). γ) Των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α 65). δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α 8). ε) Του π.δ. 87/986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο σοκομείων» (Α 32). στ) Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) και το γε γονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφα σης αυτής θα προκληθεί ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού. 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ./2/639/2004 απόφαση ανά θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 7398/05/ (Β 284) όμοια απόφαση. 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ264/ , απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών (Β 432) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 79/ (Β 204) όμοια απόφαση. 4. Την υπ αριθμ /2006 απόφαση ανάθεσης αρ μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κων σταντόπουλο (Β 3). 5. Τις υπ αριθμ. 2/ , 8/ και 4/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΕ Ηπεί ρου. 6. Το υπ αριθμ. 5642/ έγγραφο της ΔΥΠΕ Ηπεί ρου, αποφασίζουμε: Η υπ αριθμ. Α3β\οικ 778/988 (ΦΕΚ 875/Β /988) υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων», η οποία τροποποιήθη κε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. Α3β/582/990 (ΦΕΚ 64/Β /990), και Υ4α/096/995 (ΦΕΚ 984/Β /995) αποφάσεις, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακο λούθως: Άρθρο μόνο. Στο άρθρο 5, «Διάκριση Υπηρεσιών», στην η πα ράγραφο, προστίθεται ως περίπτωση (δ) η Υπηρεσία Πληροφορικής. Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο άρθρο 8 «Διάρθρωση Διοικητικής Υπηρεσίας», η 3η παράγραφος αναδιατυπώνεται ως εξής: «3. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού στα τμήματα: α. Οικονομικού β. Διατροφής και στα αυτοτελή γραφεία: α. Επιστασίας β. Ιματισμού» Κατά τα λοιπά, το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 3. Προστίθεται άρθρο 8Α «Διάρθρωση Υπηρεσίας Πλη ροφορικής» ως εξής: «Άρθρο 8Α Διάρθρωση Υπηρεσίας Πληροφορικής Η Υπηρεσία Πληροφορικής αποτελεί Διεύθυνση, και διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα:. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (software). 2. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Εξοπλισμού (hardware). 3. Τμήμα Οργάνωσης/Ανάπτυξης Ειδικών Εφαρμογών και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων.» 4. Στο άρθρο 9 «Αρμοδιότητες Υπηρεσιών» επέρχονται παρακάτω τροποποιήσεις: α) καταργείται η περίπτωση η της παραγράφου 4, β) η υφιστάμενη παράγραφος (5) αναριθμείται σε πα ράγραφο 6 και γ) προστίθεται νέα παρ. 5 ως εξής: «5. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής, κατά Τμήμα, είναι οι εξής:. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (SOTWARE): Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορι κής και η έναρξη λειτουργίας της. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. 2. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (HARDWARE): Έχει την ευθύνη για: Τη διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού. Την εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτε ρου δικτύου υπολογιστών. Τη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. Τη διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δι κτύου με εξωτερικά δίκτυα. Την προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου (δίσκων κ.λπ.). Τη διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου. Την κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.). 3. Τμήμα Οργάνωσης/Ανάπτυξης Ειδικών Εφαρμογών και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων (PROJECTS/ DATA): Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για: την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας, την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές, την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο νοσηλευ τικής και διοικητικο οικονομικής λειτουργίας του νο σοκομείου, την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερή σεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφο ρικής. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νο σοκομείου για τη διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.» Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 5. Στο άρθρο «Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσί ας» στην κατηγορία ΠΕ στον κλάδο ΠΕ Νοσηλευτικής καταργείται μία () θέση και ο συγκεκριμένος κλάδος διαμορφώνεται ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πενήντα πέντε (55) θέσεις Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 6. Στο άρθρο 2 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσί ας»: α) στην κατηγορία ΠΕ στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών προ στίθενται δύο (2) θέσεις, στον κλάδο ΠΕ Εκπαιδευτικών καταργείται μία () θέση και στον κλάδο ΠΕ Λογοθερα πευτών προστίθενται δύο (2) θέσεις β) στην κατηγορία ΤΕ στον κλάδο Οδοντοτεχνικών καταργείται μία () θέση, στον κλάδο Τεχνολογικών Εφαρμογών προστίθενται δύο (2) θέσεις, στον κλάδο ΤΕ Φυσικοθεραπευτών προστίθενται πέντε (5) θέσεις και στον κλάδο ΤΕ Εργασιοθεραπείας προστίθενται δύο (2) θέσεις και γ) στην κατηγορία ΔΕ στον κλάδο Γραμματέων Νο σηλευτικών Τμημάτων καταργούνται είκοσι (20) θέσεις, στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού καταργείται μία () θέση, και στον κλάδο ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός προστίθενται δέκα (0) θέσεις και οι συγκεκριμένοι κλάδοι διαμορ φώνονται ως ακολούθως:

6 26554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εννέα (9) θέσεις Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε κτρολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλε κτρονικών Μηχανικών. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προ κήρυξης αυτών. Κλάδος ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Μία () θέση ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τρεις (3) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Μία () θέση ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τέσσερις (4) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Είκοσι εννέα (29) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Είκοσι έξι (26) θέσεις Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε κτρονικών Τεχνικών, Υπομηχανικών, Τεχνολογίας Ια τρικών Οργάνων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ Τριάντα (30) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ Εβδομήντα (70) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Εκατόν είκοσι επτά (27) θέσεις Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχα νοτεχνιτών Ηλεκτροτεχνιτών, Ηλεκτρονικών Τεχνιτών, Θερμαστών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Οδηγών αυτοκι νήτων, Κοπτριών Ραπτριών Γαζωτριών, Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών, Σιδηρουργών Οξυγονοκολλη τών Αλουμινοκατασκευαστών, Οικοδομικών Κτιστών Αμμοκονιαστών, Ξυλουργών Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Κουρέων, Κλιβανιστών Απολυμαντών Αποστειρωτών, Συντηρητών, Προσωπικού Πυρασφάλειας και άλλων συ ναφών ειδικοτήτων. Η κατανομή των θέσεων στις παρα πάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Κατά τα λοιπά τα τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 7. Προστίθεται άρθρο 2 Α «Στελέχωση Υπηρεσίας Πληροφορικής», με το οποίο προστίθενται δέκα (0) θέ σεις στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 2Α «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Η Υπηρεσία Πληροφορικής στελεχώνεται από προσω πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πέντε (5) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τρεις (3) θέσεις ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Μία () θέση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πέντε (5) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Δεκαεπτά (7) θέσεις 8. Στο άρθρο 4 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: α) στην παρ. 4 καταργείται η περίπτωση (στ) β) η υφιστάμενη παράγραφος 5 αναριθμείται σε πα ράγραφο 6 και γ) Προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: «5. Στην Υπηρεσία Πληροφορικής προΐστανται: α) Στη Διεύθυνση υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής. Στα τμήματα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών, Διαχείρισης Δικτύων και Εξοπλισμού και Οργάνωσης/Ανάπτυξης Ειδικών Εφαρμογών και Στατι στικής Επεξεργασίας δεδομένων, υπάλληλοι της κατη γορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή του κλάδου ΠΕ Στατιστικής ή κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής και εν ελλείψει, υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ του κλά δου Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κατά τα λοιπά τα τροποποιούμενο άρθρο παραμένει» 9. Συστήνονται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥΚΑ του Υπουρ γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι παρακάτω θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ που προστίθενται στον Οργανισμό του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων ως εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Α ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β 4 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜ. Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜ. Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜ. Β Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Π4/ΓΠ/56263 (6) Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και παρομοίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Απο κατάστασης (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Τις διατάξεις του άρθ. 6 του ν (ΦΕΚ 297/ τ.α ), 2. την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατά

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στασης (σχετ. το υπ αριθμ. 84/Φ.0/23ιν/7/ έγγραφο του Ινστιτούτου), 3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου Ευρώ που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και παρομοίας κατά τις Κυριακές και σύμφωνα με το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του κανο νικού ωραρίου στο προσωπικό του Ινστιτούτου Αναπτυ ξιακής Αποκατάστασης για το χρονικό διάστημα από μέχρι για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σε 24ωρη βάση ως παρακάτω: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ Παιδαγωγών ΔΕ Νοσοκόμων ΔΕ Παιδαγωγών ΔΕ Παιδοκόμων ΥΕ Παιδοκόμων ΥΕ Φυλάκων ΥΕ Μαγείρων ΥΕ Τραπεζοκόμων ΔΕ Λοιπό προσωπικό ΤΕ Λοιπό προσωπικό Εργασία κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) Νυχτερινή εργασία (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης περιορίζεται μέσα στα πλαί σια των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό με ευθύνη της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Η ωριαία αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθ.6 του ν. 3205/2003. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (7) Καθορισμός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ. Τις διατάξεις του άρθρου παρ. και 2 του ν. 57/98 (ΦΕΚ 26/Α ) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ δρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης». 2. Την υπ αριθμ /240 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 339/Β /98 «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 3 εργασίας δια το προσωπικόν των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων». 3. Τις διατάξεις των άρθρων {παρ. 3 περίπτ. β(στστ)} και 2 της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./692/2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 769/Β /2006) «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.». 4. Το έγγραφο, της Προϊσταμένης της Γενικής Δι εύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής, υπ αριθμ / , δια του οποίου εισηγείται να παρα μείνει ως έχει το ωράριο λειτουργίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου του. 5. Το έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου υπ αριθμ. 784/ , με το οποίο μας γνωστοποιεί το ωράριο εργασίας που ακολουθούν οι υπάλληλοι σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση. 6. Το γεγονός ότι το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρέ νων Βόλου λειτουργεί σε 24ωρη βάση. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη για την απογευματινή υπερωριακή εργασία, τη νυχτερινή εργασία, την εργασία πέραν του πενθημέρου (Σάββατο) και την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες που καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες προς τούτο πιστώσεις στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το έτος , αποφασίζουμε: Α) Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους και επει δή το Ίδρυμα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενιαίο για τη χειμερινή και θερινή περίοδο ως εξής:. Διοικητικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ): από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. 2. Ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοιν. Λειτουργοί κ.λπ.): από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. 3. Νοσηλευτικό προσωπικό: από Δευτέρα έως και Πέμπτη α) πρωϊνή βάρδια από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. β) απογευματινή βάρδια από 4:00 μ.μ. μέχρι 2:30 μ.μ. και την Παρασκευή μόνο πρωϊνή βάρδια από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. 4. Προσωπικό φύλαξης ημερήσιας απασχόλησης: Πρωϊνή βάρδια από 07:00 π.μ. μέχρι 4:00 μ.μ. Μεσημβρινή βάρδια από 3:30 π.μ. μέχρι 20:30 μ.μ. Απογευματινή βάρδια από 5:00 μ.μ. μέχρι 22:00 μ.μ. 5. Προσωπικό φύλαξης νυχτερινής απασχόλησης από 22:00 μ.μ. μέχρι 07:00 π.μ. της επομένης. 6. Μάγειρας: καθημερινά από 06:30 π.μ. μέχρι 4:00 μ.μ. 7. Τεχνικό προσωπικό: από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. 8. Προσωπικό καθαριότητας ιματιοφύλακας: καθη μερινά από 06:30 μέχρι 4:00 μ.μ. 9. Βοηθητικό προσωπικό (κλητήρες): από 07:00 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. Β) Σε τελείως εξαιρετικές περιπτώσεις, με ημερήσια διαταγή του διευθυντή που υποβάλλεται για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι δυνατόν το ωράριο του προσωπικού να τροπο ποιείται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο Ίδρυμα, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των ωρών υπο χρεωτικής παρουσίας των υπαλλήλων και να εξασφα

8 26556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος σε 24ωρη βάση και καθ όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Aριθμ. 246 (8) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5/ απόφασης περί συστάσεως Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Κρανιδίου». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 του ν. 894/990 «Για την ακαδημία Αθηνών» (ΦΕΚ 0/τ.Α / β) Του άρθρ. 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 40/995) (ΦΕΚ 23/τ.Α /995). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Του άρθρ. 3 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λει τουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί δευσης (ΦΕΚ 46/τ.Α /2006). 3. Την υπ αριθμ. 8324/ απόφαση της Γενι κής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ εντολή μας» (ΦΕΚ 88/τ.Β /2004). 4. Την υπ αριθμ. 5/ απόφασή μας περί συστά σεως στο Δήμο Κρανιδίου Νομικού Προσώπου με την επω νυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Κρανιδίου». 5. Την υπ αριθμ. 96/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρανιδίου περί αλλαγής της επωνυμίας του παραπάνω Νομικού Προσώπου σε «Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Δήμου Κρανιδίου». 6. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 5/ απόφα σή μας περί συστάσεως στο Δήμο Κρανιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Κρανιδίου» και ειδικότερα ως προς την παρ. που αφορά στην επωνυμία αυτής ως εξής: Συνιστούμε στο Δήμο Κρανιδίου Νομού Αργολίδας Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γενικού Λυκείου Δήμου Κρανιδίου». Κατά λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη από φασή μας. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος του Δήμου. Ναύπλιο, 20 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ Αριθμ (9) Υπερωρίες ποιοτικού ελέγχου για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αιτ/νίας που απασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιημέ νων γεωργικών προϊόντων φυτικής παραγωγής. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2738/999 (ΦΕΚ 80/τ.Α / παράγραφος 7, διαπίστωσης της ανά γκης για υπερωριακή απασχόληση και καθιέρωση ερ γασίας με αμοιβή για το προσωπικό που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτ/σεις. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα Υπερωρίες, δαπάνες οδοιπορικών και εκτός έδρας αποζημιώσεων για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτ/σεων που απασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων γεωρ γικών προϊόντων. 4. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας της Αγροτικής Ανάπτυ ξης Ν. Αιτ/νίας που πρέπει να αντιμετωπισθούν με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας , αποφασίζουμε: Α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα τινής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας ως και την εργασία για Κυριακές και εξαιρέσιμες ως κατωτέρω: Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Αιτ/νίας αριθμός προτεινομένων υπαλλήλων (3). Ώρες απασχόλησης 560 απογευματινές και 0 νυχτε ρινές και εξαιρέσιμες και Κυριακές. Β) Η δαπάνη που θα προκληθεί ανέρχεται στο ποσό των 4.665,00 Ευρώ θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν μεταφερθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Μεσολόγγι, 5 Νοεμβρίου 2006 Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/

ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/ ΔΙΑΔΠ/Γ2Γ/ΟΙΚ./1692/27.06.06 Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38885 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3898 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Π.Α.2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από τα Πρακτικά της 01ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Έκτακτης Κατεπείγουσαςτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 917 19 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ3141/ΦΕΚ/ Β/328/28.2.2008 απόφασης Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κoμoτηvή / 6 /2008 ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ Aρ. Πρωτ. Τ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 126/69100 Κομοτηνή Τηλ.:2531033033, 2531022717,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45957 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και. ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα ενός δημόσιου, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δεδομένου ότι η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από 7/ έως /) 3-0 ) 4 Δεκεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 2 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 14827/22 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύ πων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 AΠ.: 664/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα