ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Ζαχάρως Νομού Ηλεί ας και σύσταση των θέσεων προσωπικού του Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Οργανισμό Πιστο ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Κατα στημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημά των, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών.. 3 Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού που υπη ρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θε ραπευτικών Καταστημάτων και της Κ.Α.Υ. Φυλα κών και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Προέδρου Ε.Ο.Τ. στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Προ βολής του Ε.Ο.Τ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3α/Γ.Π /08 (1) Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Ζαχάρως Νομού Ηλεί ας και σύσταση των θέσεων προσωπικού του. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 14, 15, 18 και 19 του ν. 1397/1983 «Εθνι κό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143 Α ) όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1β του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α ). β) Του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34 Α ). γ) Του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α ). δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ε) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α ). στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί α) Ετήσια δαπάνη ύψους εξακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων ( ), περίπου, για τη μισθοδοσία προσωπικού, που θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργεί ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προκήρυ ξη των συνιστώμενων θέσεων (Ε.Φ ΚΑΕ ομάδας 0200), β) Εφάπαξ δαπάνη ποσού ,00 για την κατασκευή κτιρίου και ,00, για την προμήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισμού του υπό σύσταση Κέ ντρου Υγείας που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΠΔΕ (ΣΑΕ 091/7 έργο 2008ΣΕ ) με Κοινοτική συγχρηματοδότηση γ) Ετήσια δαπάνη διακοσίων χιλι άδων ( ), περίπου, για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας, η οποία θα καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΓΝ Πύργου. 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 απόφαση ανά θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950/Β ). 3. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/ απόφαση κα θορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 40 Β ). 4. Την υπ αριθμ. 982/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 5. Την υπ αριθμ. 27/ (θέμα 20ο) απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση Συνιστάται Κέντρο Υγείας (ΚΥ) στο Δήμο Ζαχάρως, Νομού Ηλείας, ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα

2 10214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Δήμο Ζαχάρως. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός του ΚΥ είναι ο αναφερόμενος στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3235/2004, της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2071/1992 και του άρθρου 15 του ν. 1397/1983. Άρθρο 3 Περιοχή ευθύνης Ως περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Ζαχά ρως ορίζεται η περιοχή του Δήμου Ζαχάρως και τα Δη μοτικά Διαμερίσματα Αγ. Ηλία, Ανήλιου, Αρήνης, Αρτέμι δας, Γιαννιτσοχωρίου, Κακοβάτου, Καλίδονας, Λεπρέου, Μακίστου, Μηλέας, Μίνθης, Νεοχωρίου, Ξηροχωρίου, Πρασιδακίου, Ροδινών, Σμέρνας, Σχίνων, Ταξιαρχών και Χρυσοχωρίου. Άρθρο 4 Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) 1. Τα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) Μηλέας, Κακοβάτου, Ν. Φιγαλείας και Γιαννιτσοχωρίου, με τις εξυπηρετούμενες από αυτά περιοχές, που υπάγονται στο ΓΝ ΚΥ Κρε στένων, στο εξής αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του Κέντρου Υγείας Ζαχάρως. 2. Το Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Ι) Ζαχάρως καταργεί ται. 3. Το προσωπικό που υπηρετεί στα παραπάνω Περιφε ρειακά Ιατρεία εντάσσεται στο Κέντρο Υγείας Ζαχάρως του ΓΝ Πύργου. Άρθρο 5 Σύσταση θέσεων προσωπικού Για τις ανάγκες του ΚΥ Ζαχάρως συνιστώνται οι πα ρακάτω κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα θέσεις προσωπικού: 1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας 3 Παιδιατρικής 1 Μικροβιολογίας 1 Ακτινοδιαγνωστικής 1 Οδοντιατρικής 1 Καρδιολογίας 1 ΣΥΝΟΛΟ 8 Οι παραπάνω θέσεις συνιστώνται στον εισαγωγικό βαθμό 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής Τέσσερις (4) θέσεις. Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Δύο (2) θέσεις. Οι θέσεις αυτές μπορεί να πληρούνται, μόνο σε πε ρίπτωση έλλειψης υποψηφίων του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, από υποψήφιους του κλάδου ΔΕ Βοη θών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Παρασκευ αστών). Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας Η θέση αυτή μπορεί να πληρούται, μόνο σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων του κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας Ακτι νολογίας, από υποψήφιους του κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών Εμφανιστών). 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Δύο (2) θέσεις. Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Τέσσερις (4) θέσεις. 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών Άρθρο 6 Διάρθρωση Το Κέντρο Υγείας με τα Περιφερειακά του Ιατρεία αποτελεί ενιαία Διεύθυνση και απαρτίζεται από: 1. Ιατρεία α) Γενικής Ιατρικής β) Παιδιατρικής γ) Οδοντιατρικής δ) Μικροβιολογικό ε) Ακτινοδιαγνωστικό στ) Ορθοπεδικό ζ) Καρδιολογικό. Τα Ιατρεία αυτά στελεχώνονται από γιατρούς του κλάδου ΕΣΥΚΑ, οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις που συνιστώνται με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και θέσεις που κάθε φορά συνιστώνται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥΚΑ και κατανέμονται σε αυτό, καθώς και από γιατρούς ειδικοτήτων που υπηρετούν στο νοσο κομείο, όπου υπάγεται το ΚΥ και γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και ειδικευόμενους (άρθρο 18 και παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1397/1983). 2. Τα ιατρεία του ΚΥ στελεχώνονται, εκτός από το ιατρικό προσωπικό και από το προσωπικό των κλάδων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Ρα διολογίας Ακτινολογίας και Φυσιοθεραπείας. 3. Το Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας, στελεχώνεται από το προσωπικό των κλάδων Επισκεπτών τριών Υγεί ας και άλλων συναφών ειδικοτήτων. 4. Το Γραφείο Γραμματείας, στελεχώνεται από το προσωπικό όλων των λοιπών κλάδων του ΚΥ. Το προσωπικό του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθε νοφόρων προσφέρει υπηρεσίες κατά κύριο λόγο στην κίνηση των ασθενοφόρων αυτοκινήτων και άλλων κι νητών μονάδων, στην διακίνηση των ασθενών, καθώς και εσωτερική υπηρεσία στο Γραφείο Γραμματείας του ΚΥ. Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες του Δ/ντή του ΚΥ καθώς και των Ιατρείων και Γραφείων του ορίζονται ως ακολούθως: 1. Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του προϊσταμένου της Δ/νσης και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την λειτουργία των ιατρείων, γραφείων και περιφερει ακών ιατρείων του ΚΥ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρμοδιότητες των Ιατρείων του ΚΥ είναι: Η ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 του ν. 1397/1983 και 16 του ν. 2071/ Αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικής Φροντίδας είναι: α) Η ευθύνη για την οργάνωση παροχής υπηρεσι ών κοινωνικής φροντίδας στον πληθυσμό, καθώς και η εφαρμογή και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων στα πλαίσια του σκοπού του ΚΥ. β) Η συνεργασία με τους γιατρούς στην εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και διαφώτισης του πλη θυσμού σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, διαιτητικής αγωγής, σχολικής υγιεινής, καθώς και η συ νεπικουρία στο έργο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 4. Αρμοδιότητες του Γραφείου Γραμματείας είναι: α) Η φροντίδα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής στήριξης του ΚΥ, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του, την τήρη ση των αρχείων και βιβλίων κίνησης των ιατρείων του ΚΥ, την τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου, την διακίνηση της αλληλογραφίας, την επικύρωση αντιγράφων και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών στους αρρώστους, όταν τα ζητούν, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. β) Η φροντίδα για τη διακομιδή των αρρώστων με ασθενοφόρο αυτοκίνητο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς σε έκτακτες περιπτώσεις, στο ΚΥ ή στο νοσοκομείο και γ) Η φροντίδα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την καθαριότητα των χώρων του ΚΥ, την εποπτεία των γενικών εργασιών, την φύλαξη, την διανομή και επιδι όρθωση των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία του. 5. Οι αρμοδιότητες του ΚΥ ασκούνται σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ΚΥ και μέχρι να εκδοθεί ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλί ου της ΥΠΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Άρθρο 8 Προσόντα διορισμού Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Κ.Υ. ορί ζονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ39 Α ), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 9 Προϊστάμενοι 1. Στο ΚΥ προίσταται: α) Στη Διεύθυνση, γιατρός ή οδοντίατρος του κλάδου ΕΣΥΚΑ με βαθμό Διευθυντή, που υπηρετεί σ αυτό. β) Στο Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών τριών Υγείας. γ) Στο Γραφείο Γραμματείας, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας. 2. Οι υπάλληλοι που προίστανται στα Γραφεία Κοινω νικής Φροντίδας και Γραμματείας ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡ. ΖΩΗΣ Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (2) Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Οργανισμό Πιστοποί ησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ. Π.) Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι ατάξεις». β) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα». 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950 Β ). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 6/75/33824/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ. 4. Το υπ αριθμ. 505/ έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και την υπ αριθμ. 185/2004 Γνωμο δότηση του Δ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οποία βεβαιώνεται ότι, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα συναφθούν δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο του εν λόγω νομικού προσώπου. 6. Το υπ αριθμ. 2/94552/0020/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ γου από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) με ογδόντα πέντε (85) άτομα (εξωτερικούς συνεργάτες), κατ ανώτατο όριο μηνιαίως, διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες, με τις παρα κάτω ειδικότητες: Υπεύθυνος συντονιστής. Διευθυντές σύνταξης. Αρχισυντάκτες. Τηλεπαρουσιαστές. Διευθυντές παραγωγής. Χειριστές γεννήτριας χαρακτήρων.

4 10216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βοηθοί παραγωγής. Δημοσιογράφοι. Σκηνοθέτες. Βοηθοί σκηνοθέτες. Γραφίστες ηλεκτρονικών μέσων. Εικονολήπτες. Βοηθοί εικονολήπτες. Ηλεκτρολόγοι φωτιστές. Χειριστές steadcam. Ηχολήπτες. Μοντέρ. Εκφωνητές κειμένων. Μουσικοί επιμελητές. Φωτογράφοι. Επιστημονικοί σύμβουλοι. Μεταφραστές μεταγλωττιστές. Επιμελητές ύλης. Creative directors (γραφίστες υπεύθυνος κασέ). Τεχνικοί μίξης εικόνας. Τεχνικοί ρύθμισης εικόνας. Συντονιστές σκηνής. Διευθυντές φωτισμού. Φροντιστές. 2. Το έργο που θα εκτελέσουν συνίσταται στην πα ραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, ποι κίλου οπτικοακουστικού υλικού (spots, βιντεοκασέτες κ.τ.λ.), καθώς και έντυπου ενημερωτικού περιοδικού για την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και των κα ταναλωτών της χώρας σε θέματα ποιοτικής γεωργίας, αγροτικής πολιτικής, τεχνογνωσίας, φυτοπροστασίας, αγροτικών εφαρμογών, ειδικότερες ενέργειες προβολής θεμάτων της «άλλης γεωργίας»,προώθηση και προβολή γεωργικών προϊόντων, προβολή θεμάτων πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ καθώς και πολιτιστικής φύσεως σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 3. Το όλο έργο θα εκτελεστεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στον κύκλο των συ νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών. 4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται όλη η χώρα ή και το εξωτερικό. Η επεξεργασία του πρωτογενούς οπτικοακουστικού υλικού θα γίνεται στις εγκαταστά σεις των Ρ/Τ παραγωγών (studios) του Υπουργείου στη Λυκόβρυση Αττικής. 5. Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ( ) Ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΠΕΓΕΠ. Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Αριθμ (3) Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων, στην Κε ντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», β) των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α ) «Τροποποίηση και αντικατάστα ση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α ), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α ) του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α ) «Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις» και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το άρθρο 16 του π.δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α ) «Κα νονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης». 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 842 Β ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και συ μπληρώθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1304 Β ), / (ΦΕΚ 1490 Β ), 9311/ (ΦΕΚ 104 τ.β ), 21614/ (ΦΕΚ 404 τ.β ), / (ΦΕΚ 2556 τ.β ) και 42515/ (ΦΕΚ 597 τ.β ), όμοιες αποφάσεις. 4. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης, τα Ει δικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τα Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών, είναι υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, η δε υπερωριακή εργασία ορισμένων υπαλλήλων είναι απα ραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους. 5. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσια κών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης απαιτείται η παροχή εργασίας υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες. 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ,00 Ευρώ περίπου, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα και ότι στον Κ.Α.Ε υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση ,00 Ευρώ, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από έως συνολικά ώρες, για εργασία πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών στο προσωπικό των Κα ταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων και της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών, που υπηρετεί εντός αυτών και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, επί συνόλου υπαλλήλων, με ωριαία αποζημίωση την προβλεπόμενη από το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι ανωτέρω ώρες κατανέμονται κατά Υπηρεσία για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού και Αυτοτελές Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού 2. Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών Κλειστή Φυλακή Πάτρας Κλειστή Φυλακή Χαλκίδας Κλειστή Φυλακή Κέρκυρας Κλειστή Φυλακή Αλικαρνασσού Κλειστή Φυλακή Τρικάλων Αγροτική Φυλακή Κασσάνδρας Αγροτική Φυλακή Τίρυνθας Αγροτική Φυλακή Αγιάς Κρήτης Α.Σ.Κ.Α. Κασσαβέτειας Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου Δικαστική Φυλακή Ιωαννίνων Δικαστική Φυλακή Κομοτηνής Δικαστική Φυλακή Θεσσαλονίκης Δικαστική Φυλακή Λάρισας Δικαστική Φυλακή Ναυπλίου Δικαστική Φυλακή Χανίων Δικαστική Φυλακή Κορίνθου Δικαστική Φυλακή Τρίπολης Πρεβαντόριο Κρατουμένων Άμφισσας Δικαστική Φυλακή Νεάπολης Δικαστική Φυλακή Χίου Δικαστική Φυλακή Κώ Ι.Α. Ανηλίκων Αρρένων Βόλου Κ.Α.Τ.Κ. Ελεώνα Θηβών Γενικό Κατάστημα Α Τύπου Μαλανδρίνου Κατάστημα Κράτησης Δομοκού Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών ΣΥΝΟΛΟ Β. Από τις ως άνω ώρες υπερωριακής απασχόλη σης και για το χρονικό διάστημα από μέχρι , θα αμείβονται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν οι εκάστοτε οδηγοί λεωφορείων του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα και του Κ.Α.Τ.Κ. Ελεώνα Θήβας, οι οποίοι εργάζονται υπερωριακά μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες το μήνα κατ άτομο και κατ ανώτατο όριο, με ωριαία αποζημίωση την προβλεπόμενη από το άρθρο 16 του ν. 3205/2003. Ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν εντός των Καταστημάτων Κράτησης και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης που θα ασχολείται υπερωριακά, θα πρέπει να είναι ο απολύτως αναγκαίος, κατά την κρίση του Διευθυντή του Καταστήματος. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθεί ας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομαρχι ών, με εξαίρεση τα Καταστήματα του Συγκροτήματος Κορυδαλλού και το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας, τα οποία θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης. Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της. Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ F Αριθμ (4) Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων και της Κ.Α.Υ. Φυλακών και της υπη ρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», β) των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α ) «Τροποποίηση και αντικα τάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α ), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α ) του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθη καν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α ) «Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατά ξεις» και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το άρθρο 16 του π.δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α ) «Κα νονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης». 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 842 Β ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και συ μπληρώθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1304 Β ), / (ΦΕΚ 1490 Β ), 9311/ (ΦΕΚ 104τ.Β ), 21614/ (ΦΕΚ 404 τ.β ), / (ΦΕΚ 2556 τ.β ) και 42515/ (ΦΕΚ 597 Β ), όμοιες αποφάσεις. 4. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης, τα Ει δικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τα Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κ.Α.Υ. Φυλακών, είναι υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου (άρθρο 7 του ν. 754/1978) και για την κάλυψη των αναγκών τους απαιτείται η παροχή εργασίας και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες εκ μέρους των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. 5. Την υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού στις ανωτέρω υπηρεσίες και τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσια κές ανάγκες για τη φύλαξη των κρατουμένων. 6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσι ακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, λόγω της φύσεως της λειτουργίας τους (σε 24ωρη βάση) απαιτεί ται η παροχή εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, από όλο το προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φύλαξης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, εκ περιτροπής, ο αριθμός του οποίου ανέρχεται σε υπαλλήλους.

6 10218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ,00 Ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 512 του Ειδικού Φορέα και ότι στον Κ.Α.Ε. 512 υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση ,00 Ευρώ, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από μέχρι συνολικά ώρες, για απασχό ληση υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θε ραπευτικών Καταστημάτων και της Κ.Α.Υ. Φυλακών, που υπηρετεί εντός αυτών και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίμων ημε ρών και νυχτερινές και ημερήσιες ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο χρεωτικής εργασίας τους. Οι ανωτέρω ώρες κατανέμονται κατά Υπηρεσία για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΥΤΟ ΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΥ ΔΑΛΛΟΥ 2. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ 5. Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ Κ.Α.Υ. ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Σ.Κ.Α. ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ Ε.Κ.Κ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΩ Ι.Α.Α. ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ Κ.Α.Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙ ΝΟΥ 32. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β. Εγκρίνουμε για το ίδιο χρονικό διάστημα από μέχρι , συνολικά ώρες για την απασχόληση υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσι ών πέραν της υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, καθώς και για ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κατά Υπηρεσία ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΥΤΟ ΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΥ ΔΑΛΛΟΥ 2. ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ 5. Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ Κ.Α.Υ. ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Σ.Κ.Α. ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ Ε.Κ.Κ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒ. ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΩ Ι.Α.Α. ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ Κ.Α.Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙ ΝΟΥ 32. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ O αριθμός των υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ει δικοτήτων των Καταστημάτων Κράτησης των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων και της Κ.Α.Υ. Φυλακών και της Υπη ρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, που θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ή πέραν αυτού, όταν παρίσταται ανάγκη λόγω έλλειψης προσωπικού επειγουσών συνθηκών κ.λπ., θα πρέπει να είναι ο απολύτως αναγκαίος κατά την κρίση του Διευθυντή του Καταστήματος, ο οποίος θα είναι και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής εργασίας των υπαλλήλων. Με ευθύνη του Διευθυντή και του εκκαθαριστή κάθε υπηρεσίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει υπέρβαση του συνολικού αριθμού εγκεκριμένων ωρών κατά υπηρεσία που καθορίζονται με την απόφαση αυτή, για το Β Τρίμηνο του έτους Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθεί ας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Νομαρ χιών, με εξαίρεση τα Καταστήματα του Συγκροτήματος Κορυδαλλού και το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας, τα οποία θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης. Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της. Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ F Αριθμ (5) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Προέδρου Ε.Ο.Τ. στην Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Προβολής του Ε.Ο.Τ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. 1. Το ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 τ.α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Το ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/ ) περί «Αρμο διοτήτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο Α αυτού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 1, παρ. 6, περ. ια του ν. 2160/ Το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α / ) και ειδικότερα το άρθρ. 35, παρ.1 και 2, αυτού και το π.δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231Α), περί «Οργανισμού Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Την υπ αριθμ. 1923/ υπουργική απόφαση περί «διορισμού του Κοφίνη Ιωάννη ως Προέδρου του Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ 41/Υ.Ο.Δ.Δ./ ). 5. Το ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α / ) «Σύστημα Αυλών τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 «περί ρυθμίσεων για τα όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Τ.». 6. Την υπ αριθμ / απόφαση Ε.Ο.Τ. περί τοποθέτησης της Βασιλείου Σοφίας, μονίμου υπαλλήλου Ε.Ο.Τ., του κλάδου ΠΕ1, με βαθμό Α, ως Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Προβολής του Ε.Ο.Τ. 7. Τον οικονομικό κανονισμό του Ε.Ο.Τ. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ., αποφασίζουμε: Α. Μεταβιβάζουμε στην Προϊσταμένη της Γενικής Δι εύθυνσης Προβολής του Ε.Ο.Τ., Σοφία Βασιλείου την αρμοδιότητα της υπογραφής: Ι. Των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και των Πράξεων Ανάληψης και Ενέργειας Δαπάνης (Π.Α.Ε.Δ.) πληρωμής και προπληρωμής που αφορούν σε: 1. Μισθοδοσία υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. και λοιπών απασχο λουμένων στον Ε.Ο.Τ., με οιανδήποτε σχέση εργασίας. 2. Καταβολή αναδρομικών που αφορούν σε μισθοδο σία για το με οιαδήποτε σχέση απασχολούμενο στον Ε.Ο.Τ. προσωπικό. 3. Καταβολή επιδόματος του ν. 3016/2002 για το με οιαδήποτε σχέση απασχολούμενο στον Ε.Ο.Τ. προσω πικό. 4. Καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μονίμους υπαλλήλους Ε.Ο.Τ. 5. Χορήγηση τριμήνων αποδοχών ενέργειας μονίμων υπαλλήλων Ε.Ο.Τ. 6. Αποζημιώσεις υπαλλήλων Ε.Ο.Τ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 7. Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων Ε.Ο.Τ. και με οιανδήποτε άλλη σχέση απασχολουμένων στον Ε.Ο.Τ., όπως αυτές προσδιορίσθηκαν με την απόφαση του Προέδρου Ε.Ο.Τ. 8. Καταβολή οδοιπορικών εξόδων (αποσπάσεις μετα θέσεις) για το με οιανδήποτε σχέση απασχολούμενο στον Ε.Ο.Τ. προσωπικό. 9. Καταβολή οδοιπορικών εξόδων των με οιανδήποτε σχέση υπαλλήλων Ε.Ο.Τ. που διατίθενται στα γραφεία Βουλευτών. 10. Δαπάνες μετακινήσεων (οδοιπορικά διανυκτέρευ ση ημερήσια αποζημίωση) για το με οιανδήποτε σχέση απασχολούμενο στον Ε.Ο.Τ. προσωπικό. 11. Αποζημίωση μελών ελεγκτικού συνεδρίου. 12. Αμοιβές ετήσιων και έκτακτων ειδικών επιτροπών. 13. Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. 14. Αποζημίωση μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. 15. Αποζημίωση μελών του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμ βουλίου του Ε.Ο.Τ. 16. Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία. 17. Απόδοση δανείων (μονίμων και με σχέση εργασίας ΙΔ ΑΧ υπαλλήλων Ε.Ο.Τ.) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΕΑΠΕΡΤ και Ταχυδρ. Ταμιευτήριο. 18. Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρου επι δόματος αλλοδαπής και Φ.Π.Α. 19. Κρατήσεις υπέρ τρίτων (4% φόρου, 0.25, Υπ. Εμπο ρίου, 0,30 ΤΠΥΥΕ, 3% ΜΤΠΥ) για προμήθειες υλικών. 20. Καταβολή ασφάλιστρων υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων. 21. Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού. II. Των αποφάσεων, των Πράξεων Ανάληψης και Ενέρ γειας Δαπάνης (Π.Α.Ε.Δ.) και των χρηματικών ενταλμά των πληρωμών, που αφορούν στην έγκριση δαπανών των υπηρεσιών της Κ.Υ./Ε.Ο.Τ. και των Γραφείων Πλη ροφοριών του Ε.Ο.Τ. στην Αττική για: 1. Δαπάνες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημά των της Κεντρικής Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. και των γραφείων Πληροφοριών του Ε.Ο.Τ. στην Αττική. 2. Δαπάνες κοινοχρήστων των Γραφείων της Κεντρι κής Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. και των Γραφείων Πληροφοριών του Ε.Ο.Τ. στην Αττική. 3. Αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των κτιρίων του Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με τους όρους των μισθωτηρίων συμ βολαίων. 4. Καθαριότητα των κτιρίων του Ε.Ο.Τ. μέχρι του συ νολικού ποσού των ετησίως. 5. Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Τ. μέχρι του συνολικού ποσού των ετησίως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει νής εργασίας της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3472 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα