Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 και ώρα µ.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθµ. 198/2014 Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 198 Απόσπασµα από το υπ αριθ. 8/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αριθµ.Πρωτ.: 10658/ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΘΕΜΑ ιαγραφή παραστατικών και µισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και ώρα 13.00, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. 9971/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αναστασίου Απόστολος 14) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 2) Γούλας Σωτήριος 15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 16) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Κωτούλας Φίλιππος 4) Ζορµπάς Ιωάννης 17) Ντούρλιας ηµήτριος 4) Μαρκινός Αθανάσιος 5) Καραγιάννης Νικόλαος 18) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 6) Κατσιαβάρας Θωµάς 19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Βερίλλης οµήνικος 7) Κωστόπουλος ηµήτριος 20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 8) Μουζιούρας Νικόλαος 21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Ντελής Ιωάννης 9) Μπατζιάκας Βασίλειος 22) Αρχοντής ηµήτριος 9) Παπαδηµητρίου Φώτιος 10) Μπουραζάνης Αθανάσιος 23) Τσαντήλας Βασίλειος 11) Νασιάκου Αλεξάνδρα 24) Χάρµπας Θωµάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα 12) Παπαγεωργίου Σταύρος 13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού

2 Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης, παρόντος του ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε διαγραφή παραστατικών και µισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών και αφού έλαβε υπόψη: 1) Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε: Σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') ορίζονται τα εξής σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων περί παραγραφής: 1.Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί παραγραφής εφαρµόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται µετά την έναρξη της ισχύος του. Όσον αφορά όµως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόµενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί µετά την ισχύ αυτού. 2. Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συµπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συµπληρώσεως της παραγραφής. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ηµοσίου παραγράφεται µετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (παρ.1 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η κατά του ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόµο καταβληθέντος σ' αυτό χρηµατικού ποσού παραγράφεται µετά τρία έτη, από της καταβολής. Για τα τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1165/1918 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το ηµόσιο για λογαριασµό τρίτων. (παρ.2 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του ηµοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανοµία των οργάνων του ηµοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις, παραγράφεται µετά διετία από της γενέσεως της. (παρ.3 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η παραγραφή του καθόλου δικαιώµατος των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του ν.2362/95 είναι δέκα ετών. (παρ.4 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α'). Τούτο σηµαίνει ότι σε περίπτωση που δεν έχει εισπραχθεί µία συγκεκριµένη αµοιβή, παροχή, αποζηµίωση µισθολογικού χαρακτήρα σε διάστηµα δέκα ετών, όταν παρέλθει το χρονικό διάστηµα των δέκα ετών, ο δικαιούχος δεν µπορεί να την εισπράξει αναδροµικά ούτε και µέσα στη τελευταία διετία. Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηµατούχων του ηµοσίου, καθώς και των κληρονόµων αυτών, από καθυστερούµενες συντάξεις, επιδόµατα και βοηθήµατα είναι δύο ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλµένα. Οι εντελλόµενες δεδουλευµένες συντάξεις, βοηθήµατα ή επιδόµατα κατά την εκτέλεση, το πρώτο, πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού συντάξεως ή βοηθήµατος παραγράφονται σε δύο χρόνια, που αρχίζουν µετά την παρέλευση τριµήνου από τη χρονολογία εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως. (παρ.5 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Χρηµατική απαίτηση κατά του ηµοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωµής, υπόκειται σε παραγραφή πέντε ετών, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή

3 την έκδοση του τίτλου πληρωµής, αντίστοιχα. (παρ.6 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Επιφυλασσοµένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Προκειµένου όµως περί δασµών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωµάτων που εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από της βεβαίωσης αυτών. (άρθρο 91 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρων 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόµο, εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων κατά του ηµοσίου. Η παραγραφή απαιτήσεως κατά του ηµοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας έχει εµποδιστεί να ασκήσει την αξίωση µέσα στο τελευταίο εξάµηνο του χρόνου της παραγραφής. (άρθρο 92 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Όσον αφορά την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόµενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί µετά την ισχύ αυτού. (παρ.1 άρθρο 107 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Σύµφωνα µε τα άρθρα 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα ορίζονται τα εξής: Το χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής. Όταν πάψει η αναστολή, η παραγραφή συνεχίζεται, σε καµιά όµως περίπτωση δεν συµπληρώνεται πριν περάσουν έξι µήνες. Η παραγραφή τρέχει και σε βάρος προσώπων που είναι ανίκανα ή έχουν περιορισµένη ικανότητα για δικαιοπραξία. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν επίτροπο ή δικαστικό συµπαραστάτη, η παραγραφή δεν συµπληρώνεται πριν περάσουν έξι µήνες αφότου έγιναν απεριορίστως ικανά ή απέκτησαν επίτροπο ή δικαστικό συµπαραστάτη. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται εφόσον ο ανίκανος ή ο περιορισµένα ικανός έχει την ικανότητα να παραστεί στο δικαστήριο. Η παραγραφή αξίωσης που ανήκει σε κληρονοµία ή απευθύνεται κατά κληρονοµίας δεν συµπληρώνεται πριν από την πάροδο εξαµήνου αφότου ο κληρονόµος απέκτησε την κληρονοµία ή αφότου η αξίωση µπορεί να ασκηθεί από κηδεµόνα ή κατά κηδεµόνα κληρονοµίας. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηµατικών απαιτήσεων κατά του ηµοσίου διακόπτεται µόνο: α) Με την υποβολή της υποθέσεως στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών. β) Με την υποβολή στην αρµόδια δηµόσια αρχή αιτήσεως για την πληρωµή της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του ιατάκτη ή της αρµόδιας για την πληρωµή της απαιτήσεως αρχής. Αν η αρµόδια δηµόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει µετά πάροδο έξι µηνών από τη χρονολογία υποβολής της αιτήσεως. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. γ) Με την υποβολή αιτήσεως προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαιτήσεως, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγκριση ή µη από τον Υπουργό Οικονοµικών του οικείου πρακτικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. δ) Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται. ε) Με την έκδοση τίτλου πληρωµής. Η ολική ή µερική συµψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή. στ) Με την αναγνώριση της απαιτήσεως υπό του ηµοσίου µε πρακτικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών. Αυτό ισχύει επί

4 οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της εκ του αδικαιολογήτου πλουτισµού. (άρθρο 93 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Όσον αφορά την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόµενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί µετά την ισχύ αυτού. (παρ.1 άρθρο 107 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η παραγραφείσα απαίτηση κατά του ηµοσίου δεν αντιτάσσεται για συµψηφισµό. Κάθε ποσό που κατέβαλε το ηµόσιο µετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ αυτού, έστω και αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει. Παραίτηση του ηµοσίου από τη συµπληρωµένη παραγραφή ή η µε οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση απ' αυτό της παραγεγραµµένης απαιτήσεως είναι άκυρη. Η παραγραφή λαµβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια. (άρθρο 94 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συµπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συµπληρώσεως της παραγραφής. (παρ.2 άρθρο 107 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης τότε δεν µπορεί να πληρωθεί η απαίτηση που παραγράφεται, ακόµα και εάν το επιθυµεί ο ήµος (άρθρο 94 του Ν. 2362/95) Για το λόγο αυτό θα πρέπει το ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του ήµου Καρδίτσας σύµφωνα µε την κατάσταση που συνέταξε η οικονοµική υπηρεσία 2) Την κατάσταση παραγραφεισών απαιτήσεων κατά του ήµου Καρδίτσας που συνέταξε αρµοδίως η οικονοµική υπηρεσία 3) Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων Αποφάσισε οµόφωνα Τη διαγραφή παραστατικών και µισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών συνολικού ποσού ,39 σύµφωνα µε τους κάτωθι πίνακες και για την αντίστοιχα αναγραφόµενη για κάθε παραστατικό ή µισθοδοτική κατάσταση αιτία: 1. ιαγράφουµε από τον Κ.Α. Εξόδου: Μισθοδοτικές Καταστάσεις συνολικής αξίας ,75, όπως παρακάτω: Αρ. Ηµ. Έκδοσης Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 3 2/1/2008 ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ 43 2/1/2008 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 22η ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ 6ηΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 32, ,

5 34 2/1/2008 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 264, /1/2008 ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 167, /1/2008 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 22 ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ 6 ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , /1/2008 ΓΚΑΒΑΡ ΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 555, /1/2008 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 22 ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ 6 ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , /1/2008 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.108, /1/2008 ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 6 ΠΡΩΙΝΗ 22ΩΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 217, /1/2008 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤ ΚΑ ΗΜΕΡ.ΚΥΡ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ. ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΣ , /1/2008 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 469,

6 42 2/1/2008 ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 6 ΠΡΩΙΝΗ -22 ΩΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , /1/2008 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 239, /1/2008 ΜΠΡΑΙΜΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 204, /1/2008 ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 6 ΠΡΩΙΝΗ -22 ΩΡΑ ΜΑΙΟΣ , /1/2008 ΚΑΖΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 22 ΩΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ , /1/2008 ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤ ΚΑΙ ΗΜΕΡ ΚΥΡ.ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ. ΙΟΥΝΙΟΣ , /1/2008 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 175, /1/2008 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.203, /1/2008 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.481, /1/2008 ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 133,

7 21 2/1/2008 ΓΚΑΒΑΡ ΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 462, /1/2008 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.251, /1/2008 ΚΑΖΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 32, /1/2008 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 250, /1/2008 ΚΑΖΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 833, /1/2008 ΜΠΡΑΙΜΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 6 ΠΡΩΙΝΗ -22 ΩΡΑ ΜΑΙΟΣ , /1/2008 ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 22 ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ 6 ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ , /1/2008 ΤΣΙΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (3ΕΩΣ 8) ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ , /1/2008 ΜΠΡΑΙΜΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 181, /1/2008 ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 1-2 ΜΑΡΤΙΟΥ) ,

8 12 2/1/2008 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 272, /1/2008 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (4ΕΩΣ6) ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 84, /1/2008 ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 128, /1/2008 ΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 41, /1/2008 ΚΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ(8 ΕΚΕΜ ΡΙΟΥ) , /1/2008 ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (21ΕΩΣ23/11/2006)ΚΑΙ 20/ ) 124, /1/2008 ΜΠΡΑΙΜΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 148, /1/2008 ΜΠΡΑΙΜΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 54, /5/2008 ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΑΙΟΥ- 4 ΗΜ/ΣΘΙΑ , πραξη 11/2009 ελεγ/κου 50 31/12/2008 ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (4 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) , πραξη 11/2009 ελεγ/κου 51 31/12/2008 ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ Α ΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ( 4 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) , πραξη 11/2009 ελεγ/κου

9 52 30/1/2009 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/ , ΠΡΑΞΗ 4/ /6/2009 ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ. 743, ΠΡΑΞΗ 42/ /6/2009 ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ. 844, ΠΡΑΞΗ 42/ /11/2009 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΕΝΑΡΗ 2009.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ 674, /11/2009 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΕΝΑΡΗ 2009 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΌ 6Η ΠΡΩΙΝΗ -- 22Η (Γ1) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.208, /11/2009 ΚΑΛΑΜΙ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΕΝΑΡΗ 2009 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 22Η.ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠ/ΛΩΝ 2.089, /11/2009 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΕΝΑΡΗ 2009 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 303, /11/2009 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΕΝΑΡΗ 2009 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 22η ΕΩΣ 6η ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 260,

10 62 8/12/2009 ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟ Υ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2009 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΦ2ΩΕΗ-Π9Η , πραξη 67/2009 επιτροπουπραξη187/2010 ελεγκ/κου 80 31/12/2009 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΗ 23-24/ , πραξη 10/ /3/2010 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΕΠΙ ΟΜΑ Α ΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΟ , πραξη 6/ /7/2010 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ Α ΕΙΑΣ 2010 ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 320, ΠΡΑΞΗ 41/ /11/2010 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΡ ΚΑΙ ΕΞ. ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 6Η ΠΡΩΙΝΗ -22Η ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (1γ) ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ , /11/2010 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 22η ΩΡΑ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ , /11/2010 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤ. ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ , /12/2010 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜ. ΟΚΤΩΒ.1ΝΟΕΜΒ , /12/2010 ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑ Ο ΑΠΟ 19/3/2010 ΕΩΣ30/4/ , /12/2010 ΜΙΣΑΗΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΛΑ Ο ΑΠΟ 31/03 ΕΩΣ 30/04/ , /12/2010 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΛΑ Ο ΑΠΟ 31/03 ΕΩΣ 31/05/ , /12/2010 ΣΑΝΙ Α ΕΛΕΝΗ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑ Ο ΑΠΟ 6/5/2010 ΕΩΣ 31/5/ , /12/2010 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑ Ο ΑΠΟ 01/8/2010 ΕΩΣ 31/8/ ,

11 367 3/12/2010 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠ ΝΥΧ. ΕΡΓ ΗΜ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΦ2ΩΕΗ-Π9Η 780, /12/2010 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 6η-22η ΩΡΑ ΠΕΡ.(Γ1) , /12/2010 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ 22Η-6Η ΠΡ.ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , /12/2010 ΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 22η ΩΡΑ ΠΕΡ. (Α) , /12/2010 ΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΥΧ.ΗΜ.ΚΥΡ.ΕΞ.ΠΕΡ.(Ε) , /12/2010 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΡ ΚΑΙ ΕΞ. ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 6Η ΠΡΩΙΝΗ -22Η ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (1γ) ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ , /12/2010 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 22Η ΩΡΑ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , /12/2010 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 22Η ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (α) ΜΗΝΑ ΙΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , /12/2010 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 6η- 22η ΩΡΑ ΠΕΡ.(γ1) , /12/2010 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠ.ΝΥΧ.ΕΡΓ.ΗΜ.ΠΕΡ.(δ) , /12/2010 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟ 22Η-6Η ΩΡΑ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , /12/2010 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙ. ΓΑΜΟΥ (ΣΥΜΒ.ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ 8-ΜΗΝΟ) , /12/2010 ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ,

12 398 17/12/2010 ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΦ2ΩΕΗ-Π9Η 37, /12/2010 ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟΣ , /12/2010 ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ , /12/2010 ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΝ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ , /12/2010 ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜ/ΣΘΙΑ 1.613, /12/2010 ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ /12/2010 ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ /12/2010 ΣΙΑΤΗΡΑ ΒΑΙΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2010 ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΜΚ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΜΚ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ , , , /12/2010 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙ. 2ου ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ 1/9 ΕΩΣ 31/12/ , /12/2010 ΖΑΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙ. 3ου ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ 1/9 ΕΩΣ 31/12/ , /12/2010 ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ..ΚΑΡ ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ Σ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ , /12/2010 ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ.. ΚΑΡ /ΛΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ , /12/ /12/2010 ΑΛΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΜΚ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΜΚ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ , , /12/2010 ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ..ΚΑΡ /ΛΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ,

13 408 24/12/2010 ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ.. ΚΑΡ ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ , /12/2010 ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ..ΚΑΡ ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ Σ ΜΑΙΟΥ , /12/2010 ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ.. ΚΑΡ ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ , /12/2010 ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ.. ΚΑΡ ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ , /12/2010 ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ..ΚΑΡ /ΛΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ , /12/2010 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 4/11-22/12/ , /12/2010 ΜΠΡΑΙΜΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΕΣ (29/12-31/12/2010) ΤΟΥ ΜΠΡΑΪΜΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. 127, /12/2010 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣΑΠΟ 23/11-2/ , /12/2010 ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ- ΛΑΡΙΣΑ) 44, /12/2010 ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟ Υ 2010 ΕΚΤΑΚΤΩΝ 91, /12/2010 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΛΟΥΚΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΕΣ , /12/2010 ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -4 ΗΜ/ΣΘΙΑ , /12/2010 ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (ΜΠΕΝΕΚΗΣ-ΑΘΗΝΑ) 55,

14 566 30/6/2011 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 6η- 22η ΩΡΑ ΠΕΡ.(Γ1) , πραξη 5/2012 ελ/κου /6/2011 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 22Η ΩΡΑ , ΠΡΑΞΗ 5/2012 ελ/κου /6/2011 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 22Η-6Η ΩΡΑ , ΠΡΑΞΗ 5/2012 ελ/κου /6/2011 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 22Η- 6Η ΩΡΑ , ΠΡΑΞΗ 5/2012 ελ/κου /6/2011 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 6η- 22η ΩΡΑ ΠΕΡ.(Γ1) , ΠΡΑΞΗ 5/2012 ελ/κου /6/2011 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 22Η ΩΡΑ 3.238, ΠΡΑΞΗ 5/2012 ελ/κου /8/2011 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & Υπερωρίες µηνός Μαρτίου 22η-6η ΠΡ.ΩΡΑ ΠΕΡ. Γ , ΠΡΑΞΗ 49/ /8/2011 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ 6Η-22Η ΩΡΑ ΠΕΡ.Γ , ΠΡΑΞΗ 49/ /9/2011 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22Η-6Η ΩΡΑ (ΠΕΡ.Γ1) , ΠΡΑΞΗ 49/ /9/2011 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22Η-6Η ΩΡΑ ΠΕΡ.(Γ2) , ΠΡΑΞΗ 49/ /10/2011 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΑΠΟ 22η-6η ΩΡΑ ΠΕΡ.(Γ2) , πραξη 49/ /10/ /10/2011 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 6η-22η ΩΡΑ ΠΕΡ.(Γ1) 2011 Υπερωρίες από 6η -22η ώρα περίπτωση (Γ1) του µηνός Μαΐου , , ΠΡΑΞΗ 49/2011 πραξη 49/2011

15 709 5/10/2011 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 22η-6η ΩΡΑ ΠΕΡ(Γ2) 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΦ2ΩΕΗ-Π9Η 2.558, πραξη49/ /12/2011 ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ , /12/2011 ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , /12/2011 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 6Η-22Η ΩΡΑ ΠΕΡ.(Γ1) , /12/ /12/ /12/2011 ΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 6Η- 22Η ΩΡΑ ΠΡ. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 22Η-6ΗΠΡ. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 6Η-22Η ΩΡΑ ΠΕΡ(Γ1) , , , /12/2011 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟ 6Η-22Η ΠΕΡ.(Γ1) , /12/2011 ΚΑΛΑΜΙ ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚ.Κ ΕΞΑΙΡ.ΠΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧ.ΑΠΟ 22ηΩΡΑ- 6ηΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡ.(Γ2) , /12/2011 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝ.ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡ.Κ ΕΞΑΙΡΕΣ.ΠΕΡΑ ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ 6ηΠΡΩΙΝΗ- 22η ΩΡΑ ΠΕΡ.(Γ1) , /12/2011 ΧΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 01,03,05,06,08,09,10 ΕΤΟΥΣ , ΠΡΑΞΗ 77/ /12/2011 ΚΛΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ& ΕΚΕΜΒΡΙ ΟΣ ,

16 /12/2011 ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ , /12/2011 ΧΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ& ΕΚΕΜΒΡΙ ΟΣ , /12/2011 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΠ.ΣΥΜΒ.ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ& ΕΚΕΜΒΡΙ ΟΣ , ΙΚ/ΚΑ /12/2011 ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ& ΕΚΕΜΒΡΙ ΟΥ , /4/2012 ΚΑΣΤΕΡΟΥ ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Απο 3/4/2012 εως 30/4/2012) ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 1.334, /6/2012 ΑΚΡΙ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( 2ΜΗΝΟ 06/04/ /06/2012) , ιαγραφή έγινε το Χ.Ε.Π. 222/12 για τους υπόλοιπους εκτός Μεσδανίτη /12/2012 ΘΕΟΥ ΓΙΟΥΛΑ & Αποζηµίωση Αδειας Υπαλλήλων των Παιδικών Σταθµών ( ίµηνα απο 17/7/2012 εως 16/9/ , ΠΡΑΞΗ 46/2013 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ /12/14 ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ 01,02,03,04,05,06,09,10,1 1/ , ΕΝ ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ /12/12 ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ01,02,03,0 4,05,06,09,10,11/ , ΕΝ ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ /12/2012 ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ , ΕΝ ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ

17 /12/2012 ΚΛΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 01,02,03,04,05,06,09,10,1 1/ , ΕΝ ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ /12/2012 ΧΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ (01,03,05,06,07,08,09,10, 11,12/2012) 322, ΕΝ ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 2 31/12/2012 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (οκταµηνο) - ΟΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ απο 14/2/2012 εως 13/8/2013) 805, ΣΥΝΟΛΟ: ,75 ΠΡΑΞΗ 128/2013 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 2. ιαγράφουµε από τον Κ.Α. Εξόδου: Μισθοδοτικές Καταστάσεις συνολικής αξίας 9.853,39, όπως παρακάτω: Αρ. Ηµ. Έκδοσης Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 2 2/1/2008 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ..ΚΑΡ ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ Σ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΝΙΚΗΣ (ΠΥΡΓΟΣ 21-24/6/07). 242, /1/2008 ΒΟΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ.Ε. ΑΠΌ 1/1/2007 ΕΩΣ 30/6/ , /1/2008 ΒΟΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΜΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ: 1/1/2007 ΕΩΣ 31/12/ ,

18 7 2/1/2008 ΤΕΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Καταβολή οδοιπορικών του ηµάρχου για τη µετακίνηση του ατην Αθήνα στις 21,22,23 /11/2006 και 20/12/ , /1/2008 ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠ. ΙΑΜΕΡ. ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ ΑΠΟ 01/09/2007 ΕΩΣ 31/12/ , ΠΡΑΞΗ 38/ /1/2008 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠ. ΙΑΜΕΡ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΠΟ 01/09/2007 ΕΩΣ 31/12/ , ΠΡΑΞΗ 38/ /7/2008 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 19 ΕΩΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ( ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 260, πραξη 37/ /6/2010 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Τ.. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΑΠΟ 01/5/2007 ΕΩΣ 31/12/ , ΠΡΑΞΗ 38/ /12/2010 ΛΑΚΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ , /12/ /12/ /2/ /2/2012 ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011 ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ , ΠΡΑΞΗ 7/ , ΠΡΑΞΗ 7/2012 ΕΠΙ ΟΜΑ Α ΕΙΑΣ , ΠΡΑΞΗ 7/2012 ΩΡΟ ΠΑΣΧΑ , ΠΡΑΞΗ 7/2012 ΣΥΝΟΛΟ: 9.853,39 3. ιαγράφουµε από τον Κ.Α. Εξόδου: παραστατικά συνολικής αξίας 94,18, όπως παρακάτω: Αρ. Ηµ. Έκδοσης Επωνυµία ΑΦΜ ΚΑ Αιτιολογία Αξία ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

19 223 17/4/2008 ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε65 42,84 & /4/2008 ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε65 42,84 & /5/2008 ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 64,26 & /12/2008 VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚ KINHTH THΛΕΦΩΝΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 64,20 & ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 23 12/12/2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -231,34 & /12/2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ ΟΣ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 111,38 & ΣΥΝΟΛΟ: 94,18 4. ιαγράφουµε από τον Κ.Α. Εξόδου: παραστατικά συνολικής αξίας 192,50, όπως παρακάτω: Αρ. Ηµ. Έκδοσης Επωνυµία ΑΦΜ ΚΑ Αιτιολογία Αξία ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Τ7 29/9/2008 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων(κηη 3056) 192,50 ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΝΟΛΟ: 192,50 5. ιαγράφουµε από τον Κ.Α. Εξόδου: παραστατικά συνολικής αξίας ,89, όπως παρακάτω: Αρ. Ηµ. Έκδοσης Επωνυµία ΑΦΜ ΚΑ Αιτιολογία Αξία ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ /7/2006 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ,60 ΧΕΠ 356 Α ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥ 2.366, /7/2006 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ- ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ,18 ΧΕΠ 351 Α/ ΧΕΠ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ 1.595,52

20 /7/ /7/2006 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΦ2ΩΕΗ-Π9Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΕΠ 362/24-2- ΠΟΣΟΥ ΩΣ 3.752, & ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 274,56 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ,76 ΧΕΠ 359 Α/ & ΠΟΣΟΥ 512, /1/2008 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α "Η ΓΝΩΜΗ" ΑΡ.ΦΥΛ.2251,2255 ΕΥΧΕΣ ΕΟΡΤΩΝ 59, /1/ /2/ /3/ /4/ /4/2008 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦ."Η ΓΝΩΜΗ" ΦΥΛΛΟ 2261 ΤΗΣ 9/1/2008 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1/2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ" ΣΤΗΝ ΕΦ."Η ΓΝΩΜΗ" ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2298 ΤΗΣ 22/2/2008 ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΚΑΠΗ.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡ. "Η ΓΝΩΜΗ" ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2323/ , 2324/ , 2325/ , 2326/ , 2327/ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α "Η ΓΝΩΜΗ"1 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2033 ΤΗΣ 7/4/2007 ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ " ΡΥΑ ΕΣ" 247,40 142,80 239,90 442,68 59,50

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της επιχείρησης

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Ιουνίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236 ΘΕΜΑ. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ονοµασία- µετονοµασία οδών και πλατειών ήµου Καρδίτσας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236 ΘΕΜΑ. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ονοµασία- µετονοµασία οδών και πλατειών ήµου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µήνα Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 Στην Καρδίτσα σήμερα την 22α του μηνό Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Μαϊου του έτους 2014 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Α & Γ, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Α & Γ, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 Στην Καρδίτσα σήμερα την 22α του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 288 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 288 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΛΓ7ΩΕΗ-ΓΒΓ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΛΓ7ΩΕΗ-ΓΒΓ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 465 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης ΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:7ΑΖΒΩΕΗ-9Ρ0

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 465 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης ΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:7ΑΖΒΩΕΗ-9Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µήνα Νοεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Αριθµ. Απόφασης 516/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Αριθµ. Απόφασης 516/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 516 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµ. 14/26-04-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης Αριθµ. Απόφ. 174/2013 ΘΕΜΑ : «Υιοθέτηση ψηφίσµατος ήµου Πυλαίας Χορτιάτη για το «πάρκο κεραιών» Χορτιάτη» Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Α Πηγή χρηµατοδότησης: Π..Ε. ΣΑΕΠ117. Έχοντας υπόψη το από 26.11.2014 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προκειµένου να

Ενότητα Α Πηγή χρηµατοδότησης: Π..Ε. ΣΑΕΠ117. Έχοντας υπόψη το από 26.11.2014 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προκειµένου να ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 668 ΘΕΜΑ. Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 20 στρεµµάτων στη θέση ΝΤΑΜΑΡΙ της Τ.Κ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 668 ΘΕΜΑ. Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 20 στρεµµάτων στη θέση ΝΤΑΜΑΡΙ της Τ.Κ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 287 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩ10-ΕΘ9 =========================

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩ10-ΕΘ9 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 04 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.»

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάλλεται το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (Καθορισµός προσδιορισµός θέσεων περιπτέρων ήµου Καρδίτσας).

Αναβάλλεται το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης (Καθορισµός προσδιορισµός θέσεων περιπτέρων ήµου Καρδίτσας). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Fax :

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 21-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 133657/ΓΠ31999 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-1-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟ Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 1 10/01/01 2258 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 62,33

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟ Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 1 10/01/01 2258 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 62,33 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΕΡΩΕΗ-ΤΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα